3AMMANFATTNING AV INKOMNA REMISSVAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3AMMANFATTNING AV INKOMNA REMISSVAR"

Transkript

1 0ROMEMORIA!RBETSMARKNADSDEPARTEMENTET!RBETSLIVSENHETEN 2EMISSAMMANST LLNING AV BET NKANDET -EDLINGSINSTITUT OCH LµNESTATISTIK 3/5 )NLEDNING "AKGRUNDEN TILL UTREDNINGEN OM -EDLINGSINSTITUT OCH L NESTATISTIK R ATT 3VERIGE HAR HAFT H GRE L NE KNINGAR N V RA VIKTIGASTE KONKURRENTL NDER UNDER DE SENASTE DECENNIERNA $OCK HAR INTE REALL NE KNINGARNA VARIT SPECIELLT STORA MEDAN ARBETSL SHETEN HAR KAT MARKANT $ET MAN VILL EFTERSTR VA R ATT L NEBILDNINGEN SKA M JLIGG RA EN S NKNING AV ARBETSL SHETEN SAMTIDIGT SOM INFLATIONEN H LLS P EN L G NIV ) DELBET NKANDET ANGES FLERA OLIKA FAKTORER SOM F RKLARAR UTVECKLINGEN I 3VERIGE 5TREDNINGENS UPPDRAG HAR VARIT ATT ARBETA FRAM ETT F RSLAG F R ETT F RST RKT F RLIKNINGSMANNAINSTITUT SOM SKA GES KADE BEFOGENHETER OCH RESURSER OCH SAMTIDIGT GES KADE M JLIGHETER ATT KONTINUERLIGT F LJA UTVECKLINGEN AV KOLLEKTIVAVTALEN P ARBETSMARKNADEN 5TREDNINGENS F RSLAG SKICKADES UT TILL REMISSINSTANSER VARAV HAR INKOMMIT MED YTTRANDEN 3AMMANFATTNING AV INKOMNA REMISSVAR -EDLINGSINSTITUTET 'ENERELLT KAN S GAS ATT I STORT SETT ALLA REMISSINSTANSER ST LLER SIG AVVAKTANDE TILL F RSLAGEN EFTERSOM MEDLARNAS BEFOGENHETER PRESENTERAS F RST I SLUTBET NKANDET &R MST G LLER DETTA HURUVIDA ETT NYTT MEDLINGSINSTITUT SKALL INR TTAS DESS UPPGIFTER OCH HUR ORGANISATIONEN SKALL VARA UPPBYGGD $E FLESTA VILL AVGE SLUTLIG ST NDPUNKT BETR FFANDE DESSA FR GOR F RST N R SLUTBET NKANDET REMISSBEHANDLAS 3KA ND N GOT S GAS S VERKAR FLER POSITIVT N NEGATIVA INST LLDA TILL ETT -EDLINGSINSTITUT $ET FINNS DOCK INGET M NSTER ATT ARBETSTAGARORGANISATIONERNA SKULLE VARA MER POSITIVA N ARBETSGIVARORGANISATIONERNA - NGA REMISSINSTANSER H LLER MED OM ATT L NEBILDNINGEN INTE FUNGERAT TILLFREDSST LLANDE I 3VERIGE OCH ANSER ATT N GOT M STE G RAS F R ATT F RB TTRA DENNA!TT GE UPPGIFTEN ATT FR MJA

2 L NEBILDNINGEN TILL EN MYNDIGHET UTAN ATT N RMARE PRECISERA UTTRYCKET FASTNAR M NGA VID $ET FINNS EN R DSLA S RSKILT BLAND ARBETSTAGARORGANISATIONERNA F R ATT DE FUNKTIONER SOM -EDLINGSINSTITUTET F RESL S F INNEB R ETT STEG MOT STATLIG L NE ELLER INKOMSTPOLITIK $ RF R F RESL R EN DEL REMISSINSTANSER ATT DET R MEDLINGSFUNKTIONEN SOM B R ST RKAS %XPERTR DEN R ARBETSGIVARNA MER NEGATIVA TILL N ARBETSTAGARNA. GOT M NSTER I MOTIVERINGARNA FINNS DOCK INTE, NESTATISTIK. R DET G LLER L NESTATISTIKEN L MNAR DE FLESTA REMISSINSTANSER SYNPUNKTER 2EMISSINSTANSERNA R SPLITTRADE TILL VAR ANSVARET B R LIGGA TILLSTYRKER F RSLAGET -EDLINGSINSTITUTET ANSER ATT STATISTIKANSVARET B R LIGGA KVAR P 3#" F RESL R +ONJUNKTURINSTITUTET OCH F RESL R ÙANNANÙ MYNDIGHET N -EDLINGSINSTITUTET VRIGA KOMMENTERAR INTE F RSLAGET!RBETSTAGARORGANISATIONERNA R MER POSITIVA N ARBETSGIVARORGANISATIONERNA TILL ATT ANSVARET L GGS P -EDLINGSINSTITUTET!LLA ARBETSTAGARORGANISATIONER R POSITIVT INST LLDA TILL F RSLAGEN SOM R R L NESTATISTIK ) STORT SETT ALLA ARBETSTAGARORGANISATIONER N MNER SPECIELLT REDOVISNING EFTER AVTALSOMR DE SOM EN F RB TTRING 3!#/ OCH 4#/ SKRIVER DOCK I SITT GEMENSAMMA REMISSVAR ATT TVINGANDE REGLER INTE B R ANV NDAS!RBETSGIVARORGANISATIONERNA R KRITISKA TILL EN UT KNING AV L NESTATISTIKEN 3OM SK L ANGES ATT DE TYCKER ATT DEN STATISTIK SOM IDAG FINNS R TILLR CKLIG. GRA MOTS TTER SIG OCKS SPECIELLT ATT -EDLINGSINSTITUTET SKA KUNNA KR VA IN STATISTIK F R ANALYS NDAM L 6ISS R DSLA KAN OCKS SK NJAS F R EN EVENTUELL LAGSTIFTNING P OMR DET VERGRIPANDE SYNPUNKTER )NGET YTTRANDE & RS KRINGSANST LLDAS F RBUND INOM,/!RBETSDOMSTOLEN OCH 5ME UNIVERSITET HAR INGA SYNPUNKTER 2IKSBANKEN OCH 5PPSALA UNIVERSITET HAR INTE INKOMMIT MED N GOT REMISSVAR /M UTREDNINGEN I ALLM NHET &LERA AV REMISSINSTANSERNA HAR SYNPUNKTER P BEGREPPET ÙV L FUNGERANDE L NEBILDNINGÙ!RBETSGIVARVERKET!'6 TYCKER ATT ÙFUNGERANDE L NEBILDNINGÙ R ETT F R M NGTYDIGT BEGREPP OCH FR GAR SIG UR VILKEN ASPEKT DET SKA SES UR STABILITETS EFFEKTIVITETS ELLER F RDELNINGSASPEKTEN $E TYCKER EMELLERTID ATT DET R

3 UPPENBART ATT DET R FR GAN OM STABILITETSASPEKTEN DVS L NEBILDNINGENS F RM GA ATT F RENA L G ARBETSL SHET OCH EKONOMISK TILLV XT MED L G INFLATION!RBETSGIVARVERKET HAR OCKS SYNPUNKTER P TILL GGET TILL g -", SOM DE TYCKER B R FORMULERAS ENLIGT F LJANDEELLER ANNAN FORMULERING MED SAMMA INNEB RD ÙSAMT F R ATT FR MJA EN L NEBILDNING F RENLIG MED PRISSTABILITETÙ,ANDSORGANISATIONEN,/ P PEKAR ATT RISKEN FINNS ATT BEGREPPET ÙEN V L FUNGERANDE L NEBILDNINGÙ F R EN ALLTF R EKONOMISK TOLKNING OCH ATT PROBLEMET MED EN F RHANDLINGSPROCESS SOM GER AVTAL MED H G LEGITIMITET D RF R M STE BEAKTAS BETYDLIGT MER I DET FORTSATTA ARBETET 4IDNINGSUTGIVARNA 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION 3VENSKA +OMMUNF RBUNDET OCH 3VERIGES!RBETSGIVARF RENING 3!& TYCKER INTE ATT INNEB RDEN I BEGREPPET ÙFR MJA EN V L FUNGERANDE L NEBILDNINGÙ FRAMKOMMER I BET NKANDET 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION TYCKER ATT DET R OL MPLIGT ATT FORMULERINGEN HAR INF RTS I DEN F RESLAGNA LAG NDRINGEN AV g -", D DENNA BEST MMELSE BLIR SV R ATT TILL MPA $ESSUTOM P PEKAR DE DEN BRISTANDE VERENSST MMELSEN MELLAN F RSLAGET TILL NDRING AV g -", OCH g I F RSLAGET TILL F RORDNING MED INSTRUKTION F R -EDLINGSINSTITUTET ) -", ANV NDS UTTRYCKET MEDLARE ÙATT MEDLAREN SKA VERKA F R ATT PART UPPSKJUTER ELLER INST LLER STRIDS TG RD MEDAN I F RSLAGET TILL F RORDNINGEN UTTRYCKET -EDLINGSINSTITUTET ANV NDS 3VERIGES 6ERKSTADSINDUSTRIER 6) ANSER ATT BEGREPPET R F R ALLM NT H LLET F R ATT KUNNA V GLEDA DEN PRAKTISKA TILL MPNINGEN AV DET 2IKSREVISIONSVERKET 226 4IDNINGSUTGIVARNA 3TATSKONTORET OCH 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION ANSER ATT F RSLAGEN INTE R TILLR CKLIGT MOTIVERADE 3TATSKONTORET F RUTS TTER ATT UTREDNINGEN B TTRE MOTIVERAR PRECISERAR OCH ANALYSERAR F RSLAGEN OM ETT NYTT MEDLINGSINSTITUT OCH MER DETALJERAD L NESTATISTIK I SITT SLUTBET NKANDE 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION TYCKER ATT UTREDNINGEN OFTA BEROPAR DIREKTIVEN SOM SK L F R SINA F RSLAG $E MENAR OCKS ATT ETT S DANT H R F RSLAG BRUKAR F RANLEDAS AV EN ING ENDE REDOVISNING OCH ANALYS AV EXISTERANDE ORGANISATION OCH DESS VERKSAMHET VILKET ENDAST G RS KORTFATTAT I DELBET NKANDET!RBETSGIVARALLIANSEN TYCKER VEN DE ATT EN MER OMFATTANDE ANALYS BORDE HA REDOVISATS MEN R POSITIVA TILL ATT MYNDIGHETEN INR TTAS 3!& ANSER ATT BET NKANDET INTE INNEH LLER N GON ANALYS AV HUR DE F RSLAGNA TG RDERNA SKULLE KUNNA LEDA TILL EN B TTRE FUNGERANDE L NEBILDNING 6) $ISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN $/ OCH 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION F RESL R OMR DEN DE VILL ATT BET NKANDET SKALL BEHANDLA 6) VILL ATT SLUTBET NKANDET SKA TA UPP HUR EN DECENTRALISERAD L NEBILDNING SKA KUNNA UTVECKLAS SAMT HUR FACKLIGA STRUKTURER OCH T NKES TT F RSV RAR EN

4 NSKV RD MODERNISERING AV ARBETSVILLKOR TILL GAGN F R KONKURRENSKRAFT OCH TILLV XT $/ FINNER DET ANM RKNINGSV RT ATT UTREDNINGEN INTE HAR BER RT ETNISKA ASPEKTER I BET NKANDET F R ATT F REBYGGA ETNISK DISKRIMINERING P L NEOMR DET 3TATENS F RLIKNINGSMANNAEXPEDITION TYCKER ATT UTREDNINGEN INTE TAGIT UPP DEN GENOMGRIPANDE F R NDRING SOM GT RUM I MEDLINGSARBETET UNDER TALET ) DERAS REMISSVAR FINNS EN BESKRIVNING AV UTVECKLINGEN SOM BLA VISAR HUR MEDLARNA I SAMVERKAN MED PARTERNA HAR KUNNAT F RA IN SAMH LLSEKONOMISKA ASPEKTER I F RHANDLINGARNA OCH D RMED KUNNAT MEDVERKA TILL ATT FR MJA EN V L FUNGERANDE L NEBILDNING "YGGNADSARBETARF RBUNDET INOM,/ TYCKER ATT UPPL GGET AV ARBETET ST R V L I SAMKLANG MED UTREDNINGSDIREKTIVET 5TREDNINGENS GRUNDSYN!'6,/ (ANDELSANST LLDAS F RBUND (ANDELS,ANDSTINGSF RBUNDET OCH 6) DELAR UTREDNINGENS UPPFATTNING ATT L NEBILDNINGEN I 3VERIGE INTE HAR FUNGERAT TILLFREDSST LLANDE 3VENSKA AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION STATLIGA SEKTORN 3!#/3 DELAR INTE UTREDNINGENS UPPFATTNING OM VARF R VI HAR HAFT BRISTER I L NEBILDNINGEN $E TROR HELLRE ATT DEN EKONOMISKA POLITIKEN OCH SKATTEPOLITIKEN SOM F RTS I KOMBINATION MED DEN L GA PRODUKTIONSUTVECKLINGEN R ORSAKEN 3VENSKA KOMMUNALARBETARF RBUNDET 3+!&!RBETSMARKNADSSTYRELSEN OCH 6) ANSER ATT L NEBILDNINGEN BEH VER REFORMERAS F R ATT KAMPEN MOT ARBETSL SHETEN SKA F N GON FRAMG NG 6) DELAR INTE UTREDNINGENS PROBLEMBESKRIVNING OCH UTG NGSPUNKTER F R L SNINGARNA ENLIGT DEM B R L NEBILDNINGEN VARA DIFFERENTIERAD OCH FLEXIBEL OCH SKE P F RETAGSNIV!RBETSLIVSINSTITUTET!,) DELAR UTREDNINGENS BED MNING BETR FFANDE ATT EN SUND L NEBILDNING M STE LIGGA I NIV MED OMV RLDEN!'6 R ENSE MED UTREDNINGEN OM BEHOVET AV EN F RST RKT MEDLARFUNKTION MEN R INTE BERETT ATT TA ST LLNING TILL HUR DETTA SKA L SAS 3!& MENAR ATT NDRINGAR AV KONFLIKTREGLER R AV HELT AVG RANDE BETYDELSE F R M JLIGHETEN ATT UPPN EN V L FUNGERANDE L NEBILDNING 4IDNINGSUTGIVARNA ANSER INTE ATT ETT MEDLINGSINSTITUT MED KRAFTIGT KADE RESURSER MEN UTAN KADE BEFOGENHETER HAR ST RRE M JLIGHET N NUVARANDE F RLIKNINGSORGANISATION ATT L SA INTRESSEFR GOR $E MENAR ATT EN ST RRE TR GHET I KONFLIKTREGLERNA R EFFEKTIVARE OCH SKULLE GAGNA DEN L NEBILDNING SOM EFTERSTR VAS

5 !'6 P PEKAR ATT F R NDRINGAR SOM G RS I STATENS ST D TILL F RHANDLINGS OCH KOLLEKTIVAVTALSSYSTEM INTE F R LEDA TILL ATT PARTERNAS ANSVAR F R TR FFADE AVTAL URHOLKAS -EDLINGSINSTITUTET -EDLINGSINSTITUT 5TREDNINGENS F RSLAG %N MYNDIGHET MED NAMNET -EDLINGSINSTITUTET B R INR TTAS DEN JANUARI ) SAMBAND D RMED B R 3TATENS F RLIKNINGSMANNAEXPEDITION AVVECKLAS 3AMTIDIGT B R F RORDNINGEN OM MEDLING I ARBETSTVISTER UPPH VAS )NSTITUTET F R ARBETSMARKNADSPOLITISK UTV RDERING!RBETSGIVARALLIANSEN (ANDELS!,) +OOPERATIONENS & RHANDLINGSORGANISATION +&/ 3VENSKA KOMMUNF RBUNDET OCH!'6 HAR INGET ATT ERINRA MOT ATT -EDLINGSINSTITUTET INR TTAS!'6 TROR ATT ST RRE STABILITET I DEN STATLIGA MEDLINGSVERKSAMHETEN D RMED S KERST LLS $E VILL DOCK ATT MAN SKALL V NTA MED INR TTANDET TILL EFTER %NLIGT 3VENSKA KOMMUNF RBUNDET KOMMER PARTERNA VEN FORTS TTNINGSVIS ATT BEH VA HJ LP MED MEDLING OCH R D RF R POSITIVT INST LLD TILL -EDLINGSINSTITUTET DE TYCKER DOCK ATT ETT EVENTUELLT MEDLINGSINSTITUT INTE SKA INR TTAS F RR N DEN JANUARI!,) TROR ATT EN F RST RKT F RLIKNINGSMANNAFUNKTION MED DE HUVUDUPPGIFTER SOM F RESL S I UTREDNINGEN KAN SPELA EN POSITIV ROLL F R ATT H LLA NERE DE NOMINELLA L NE KNINGARNA I 3VERIGE (ANDELS DELAR UPPFATTNINGEN ATT L NEBILDNINGEN I 3VERIGE INTE FUNGERAT P ETT TILLFREDSST LLANDE S TT OCH TYCKER D RF R ATT DET R V RT ATT PR VA -EDLINGSINSTITUTET IST LLET F R DAGENS F RLIKNINGSMANNAEXPEDITION 6) OCH,/ R I STORT SETT POSITIVA TILL F RSLAGET ATT INR TTA -EDLINGSINSTITUTET 6) TYCKER DET R FEL ATT INSTITUTET SKALL GNA SIG T UTREDNINGSARBETE,/ P PEKAR ATT BEFOGENHETERNA INTE R FASTST LLDA &ACKET F R 3ERVICE OCH +OMMUNIKATION 3%+/ R TVEKSAMMA MEN VILL V NTA TILLS UPPGIFTER BEFOGENHETER OCH ORGANISATION R KLARGJORDA I SLUTBET NKANDET $E ANSER DESSUTOM ATT MAN B R AVVAKTA INR TTANDET AV ETT EVENTUELLT MEDLINGSINSTITUT TILL R "ANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION "!/ R F R EN F RST RKNING AV F RLIKNINGSMANNAINSTITUTET MEN KOMMENTERAR INTE -EDLINGSINSTITUTET I SIG 226 ANSER ATT ETT S TT ATT F RB TTRA L NEBILDNINGEN KAN VARA ETT F RST RKT MEDLINGSINSTITUT MEN MENAR ATT EN ANNAN V G KAN VARA REFORMER OCH AVREGLERINGAR AV TRYGGHETSSYSTEMEN UTREDNINGEN BORDE HA DISKUTERAT F RDELAR OCH NACKDELAR MED DESSA B DA ALTERNATIV

6 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION 3!& 3VENSKA AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION 3!#/ 4J NSTEM NNENS CENTRALORGANISATION 4#/ 3TOCKHOLMS 4INGSR TT OCH 4IDNINGSUTGIVARNA AVVISAR F RSLAGET OM ETT NYTT F RST RKT MEDLINGSINSTITUT 3!#/ OCH 4#/ ANGER SOM SK L ATT UPPGIFTER OCH SYFTEN MED VERKSAMHETEN INTE R TILLR CKLIGT UTREDDA $E R PPNA F R DISKUSSION KRING OLIKA METODER ATT F RB TTRA F RUTS TTNINGARNA F R EN BALANSERAD L NEBILDNING MEN EN S DAN DISKUSSION B R F RAS MELLAN LIKV RDIGA AVTALSSLUTANDE PARTER INTE VIA STATSMAKTEN ) BET NKANDET S GS DET MAN SKULLE KUNNA INR TTA DET NYA -EDLINGSINSTITUTET REDAN DEN JULI S ATT INSTITUTEN KAN SPELA EN AKTIV ROLL I AVTALSF RHANDLINGAR FR O M H STEN $ENNA ROLL R ENLIGT 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION DOCK OKLAR TILL DESS SLUTBET NKANDET KOMMER!TT AVVECKLA DEN NUVARANDE MEDLINGSINSTITUTIONEN UTAN ATT DESSA FR GOR HAR KLARLAGTS F REFALLER VENTYRLIGT,ANDSTINGSF RBUNDET * M/!RBETSMARKNADSSTYRELSEN &ACKEN INOM INDUSTRIN OCH 3TATSKONTORET ANSER ATT MAN B R V NTA MED ATT BESLUTA OM ETT NYTT STATLIGT MEDLINGSINSTITUT TILL DESS ATT SLUTBET NKANDET HAR REMISSBEHANDLATS 3!#/3 ANSER ATT MYNDIGHETEN KAN INR TTAS MEN DEN F R INTE GES N GON ANNAN UPPGIFT N ATT MEDLA MELLAN PARTERNA, NSSTYRELSEN I 3TOCKHOLMS L N HAR I SIG INGET ATT ERINRA MOT ETT F RST RKT F RLIKNINGSMANNAINSTITUT MEN KAN INTE BED MA OM ETT NYTT MEDLINGSINSTITUT R DET B STA ALTERNATIVET ELLER OM MAN IST LLET B R F RST RKA DEN IDAG BEFINTLIGA F RLIKNINGSMANNAEXPEDITIONEN $/ 3OCIALVETENSKAPLIGA FORSKNINGSR DET OCH 3TATISTISKA CENTRALBYR N 3#" TAR INTE ST LLNING TILL INR TTANDET AV -EDLINGSINSTITUTET,EDNING 5TREDNINGENS F RSLAG -EDLINGSINSTITUTET B R LEDAS AV EN MBETSMANNASTYRELSE MED FEM LEDAM TER OCH MED INSTITUTETS CHEF SOM ORDF RANDE 3AMTLIGA LEDAM TER OCH INSTITUTETS CHEF B R UTSES AV REGERINGEN )NSTITUTETS CHEF B R F TITELN RIKSMEDLARE 6) OCH 3%+/ ANSER ATT -EDLINGSINSTITUTET B R LEDAS AV EN MBETSMANNASTYRELSE 6) ANSER ATT MANDATTIDEN B R VARA L NG!RBETSGIVARALLIANSEN TYCKER ATT MYNDIGHETEN B R LEDAS AV EN PARTSSAMMANSATT STYRELSE

7 !,) TROR ATT DEN F RESLAGNA MBETSMANNASTYRELSEN KAN FUNGERA BRA I ETT F RLIKNINGSMANNAINSTITUT MED SM BEFOGENHETER ) DET FALL INSTITUTET SKULLE F MERA VITTG ENDE BEFOGENHETER TROR DE ATT EN PARTSSAMMANSATT STYRELSE SKULLE PASSA B TTRE (ANDELS F RORDAR ATT -EDLINGSINSTITUTET SKA LEDAS AV TRE PERSONER MED LIKA BEFOGENHETER SOM ALLA UTSES TILL RIKSMEDLARE 3+!& OCH,/ ANSER ATT DE TRE MEDLARNA SKA VARA J MB RDIGA MEN ATT EN AV DEM SKA UTSES TILL CHEF 3+!& P PEKAR ATT CHEFEN SKALL HA MBETSMANNABAKGRUND 5PPGIFTER 5TREDNINGENS F RSLAG -EDLINGSINSTITUTETS VERKSAMHET B R BEST AV TV HUVUDUPPGIFTER $EN ENA R ATT VERKA F R EN V L FUNGERANDE L NEBILDNING OCH DEN ANDRA R ATT MEDLA I ARBETSTVISTER & LJANDE REMISSINSTANSERNA P PEKAR ATT RISKEN FINNS ATT ETT NYTT MEDLINGSINSTITUT GES FUNKTIONER SOM INNEB R STATLIG L NE ELLER INKOMSTPOLITIK /&2 MENAR ATT DEN ORDNING SOM F RESL S INNEB R ATT STATSMAKTERNA TAR VER ARBETSMARKNADENS PARTERS ANSVAR OCH BEFOGENHETER ) L NGDEN LEDER DENNA F RSKJUTNING TILL ATT DEN FRIA F RHANDLINGSR TTEN URHOLKAS $E AVVISAR D RMED F RSLAGET OM ATT GE DET NYA MEDLINGSINSTITUTET UPPGIFTEN ATT FR MJA EN V L FUNGERANDE L NEBILDNING 3+!& TYCKER ATT -EDLINGSINSTITUTETS FR MSTA UPPGIFT INOM L NEBILDNING B R VARA INFORMATIONSSPRIDNING 3%+/ ST LLER SIG TVEKANDE TILL ATT -EDLINGSINSTITUTET SKA F UT KADE BEFOGENHETER (ANDELS OCH "!/ TILLSTYRKER ATT -EDLINGSINSTITUTET SKA VERKA F R EN V L FUNGERANDE L NEBILDNING 3!#/3 R R DDA F R ATT SAMMANBLANDNING AV DET POLITISKA ANSVARET OCH PARTSANSVARET 4IDNINGSUTGIVARNA 3!#/ OCH 4#/ TYCKER ATT DE F RESLAGNA UPPGIFTER SOM -EDLINGSINSTITUTET SKA HA R SV RF RENLIGA,ANDSTINGSF RBUNDET MENAR ATT DEN NYA UPPGIFTEN SOM -EDLINGSINSTITUTET TILLF RS MEDF R ATT AVTAL SOM KOMMER ATT TR FFAS VIA -EDLINGSINSTITUTET M STE LIGGA P EN F R SAMH LLET ACCEPTABEL NIV $ETTA INNEB R SAMTIDIGT EN RISK ATT -EDLINGSINSTITUTET F R EN ALLTF R STARK ST LLNING $ET R ALLTS YTTERST VIKTIGT ATT G RA R TT AVGR NSNING MELLAN -EDLINGSINSTITUTET RESPEKTIVE PARTERNAS OLIKA ROLLER OCH UPPGIFTER 3TATSKONTORET VARNAR F R ATT -EDLINGSINSTITUTET RISKERAR ATT BLI EN TREDJE PART I AVTALSF RHANDLINGARNA 3TATSKONTORET "!/ * M/ 226!RBETSMARKNADSSTYRELSEN!,),/ 3!& 3!#/ 4#/ 3VENSKA KOMMUNF RBUNDET OCH

8 "YGGNADSARBETARF RBUNDET ANSER -EDLINGSINSTITUTETS UPPGIFTER OCH BEH RIGHET INTE FRAMF RS I BET NKANDET OCH B R D RF R PRECISERAS I SLUTBET NKANDET 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION P PEKAR OCKS ATT BET NKANDET INTE KLARG R HUR -EDLINGSINSTITUTET SKA FULLG RA SINA HUVUDUPPGIFTER 3%+/, NSSTYRELSEN I 3TOCKHOLM,ANDSTINGSF RBUNDET OCH 3TOCKHOLMS 4INGSR TT TYCKER INTE ATT DET G R ATT TA ST LLNING TILL UPPGIFTERNA D DE INTE R TILLR CKLIGT PRECISERADE 3%+/ ANSER DOCK ATT SOM DE R UTFORMADE NU S GER DE F R STORA BEFOGENHETER TILL -EDLINGSINSTITUTET "!/ OCH 6) H VDAR ATT DET R AV VIKT ATT -EDLINGSINSTITUTET KAN HANDLA MER KRAFTFULLT N IDAG VAD DET G LLER MEDLING I ARBETSTVISTER +ONFLIKTVAPNET R IDAG F R ENKELT ATT ANV NDA "!/ OCH )NSTITUTET F R ARBETSMARKNADSPOLITISK FORSKNING TILLSTYRKER F RSLAGET MED DE TV HUVUDUPPGIFTERNA 3+!& ANSER ATT INSTITUTETS FR MSTA UPPGIFT INOM L NEBILDNINGEN B R VARA INFORMATIONSSPRIDNING 6) 3!#/3 OCH!RBETSGIVARALLIANSEN MOTS TTER SIG ATT -EDLINGSINSTITUTET SKA GES ANDRA UPPGIFTER N ATT MEDLA MELLAN PARTERNA!RBETSGIVARALLIANSEN MENAR DOCK ATT DEN G R ETT BRA JOBB KOMMER DEN S SM NINGOM ATT F F RTROENDE OCH SPELA EN ROLL I L NEBILDNINGEN 6) AVVISAR F RSLAGET OM ATT -EDLINGSINSTITUTET SKA GNA SIG T UTREDNINGSARBETE D DE TYCKER ATT DET FINNS RISKER ATT DETTA SMITTAR AV SIG P MEDLINGSARBETET OCH KAR LIKRIKTNINGEN AV L NER OCH ARBETSVILLKOR 3E VEN UNDER AVSNITTET Ù/M UTREDNINGENÙ /RGANISATION OCH KOMPETENS 5TREDNINGENS F RSLAG -EDLINGSINSTITUTET B R UT VER INSTITUTETS CHEF HA TV MEDLARE ANST LLDA OCH KNYTA TILL SIG EN GRUPP EXTERNA MEDLARE $ RUT VER B R INSTITUTET DIMENSIONERAS S ATT DET FINNS M JLIGHET ATT HA TIO ANST LLDA VARAV SJU PERSONER MED KOMPETENS INOM OMR DENA SAMH LLSEKONOMI L NEBILDNING AVTALSF RHANDLINGAR ARBETSR TT L NESTATISTIK OCH AVTALSTOLKNING SAMT TRE PERSONER F R ADMINISTRATIVA UPPGIFTER )NSTITUTET B R HA M JLIGHETER ATT ANLITA EXTERN EXPERTIS F R UTREDNINGS ANALYS OCH FORSKNINGSUPPDRAG -EDLINGSINSTITUTET B R INR TTA TRE R D MED EXPERTER FR N ARBETSMARKNADENS PARTER INOM OMR DENA SAMH LLSEKONOMI L NESTATISTIK OCH AVTALSF RHANDLINGAR

9 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION!,), NSSTYRELSEN I 3TOCKHOLMS L N!RBETSMARKNADSSTYRELSEN 3TOCKHOLMS 4INGSR TT 3!& &ACKEN INOM INDUSTRIN 6) 3!#/3 226,/ OCH /&2 ANSER ATT DET R F R TIDIGT ATT TA ST LLNING TILL -EDLINGSINSTITUTET ORGANISATION MAN B R F RST DEFINIERA MYNDIGHETENS UPPGIFTER OCH BEFOGENHETER $E AVVAKTAR MED ATT UTTALA SIG TILL SLUTBET NKANDET OCH P PEKAR ATT MAN INTE B R BINDA UPP SIG VID ORGANISATIONEN REDAN NU "!/ HAR INGA SYNPUNKTER P ORGANISATIONEN OCH KOMPETENSEN 3VENSKA KOMMUNF RBUNDET OCH 3+!& ST DER UTREDNINGENS F RSLAG ATT TRE EXPERTR D B R KNYTAS TILL INSTITUTET 3%+/ ANSER ATT EXPERTR DENS FUNKTIONER N RMARE B R BESKRIVAS MEN FRAMH LLER SAMTIDIGT LIKSOM,/ ATT DE TRE EXPERTR DEN ENDAST F R VARA R DGIVANDE OCH INTE HA TILL UPPGIFT ATT FATTA F R MYNDIGHETEN BINDANDE BESLUT,/ IFR GAS TTER OM INTE EXPERTR DET F R SAMH LLSEKONOMI KAN KNYTAS TILL N GON ANNAN MYNDIGHET T EX +ONJUNKTURINSTITUTET 4IDNINGSUTGIVARNA OCH 6) TYCKER INTE ATT DET FINNS N GOT BEHOV AV DE TRE EXPERTR DEN 4IDNINGSUTGIVARNA ANSER ATT UPPGIFTERNA KAN G RAS AV ANDRA MYNDIGHETER 3!& AVVISAR F RSLAGET OM EXPERTR DEN )NSTITUTET F R ARBETSMARKNADSPOLITISK UTV RDERING ANSER ATT FORSKARV RLDEN B R VARA REPRESENTERAD I EXPERTR DEN F R SAMH LLSEKONOMI AVTALSF RHANDLING OCH L NESTATISTIK * MST LLDHETSOMBUDSMANNEN * M/ TYCKER ATT ETT N RA SAMARBETE MELLAN ETT EVENTUELLT NYTT INSTITUT OCH DEM R VIKTIGT T EX VILL DE HA EN REPRESENTANT MED I EXPERTR DET F R AVTALSF RHANDLINGAR &ACKEN INOM INDUSTRIN SER POSITIVT P INR TTANDET AV EXPERTR D F R L NESTATISTIK OCH AVTALSF RHANDLINGAR -EN D REMOT TYCKER DE ATT DET VORE DIREKT OL MPLIGT ATT INR TTA ETT EXPERTR D F R SAMH LLSEKONOMI D DET ANKOMMER P ARBETSMARKNADENS PARTER ATT SJ LVA KLARA UT DESSA FR GOR,ANDSTINGSF RBUNDET R TVEKSAMMA TILL DE TRE EXPERTR DEN D DE MENAR ATT EXPERTGRUPPER SOM HAR TILLSATTS P PARTERNAS EGET INITIATIV HAR HAFT ST RRE GENOMSLAGSKRAFT N EXPERTORGAN SOM HAR INR TTATS AV MYNDIGHETER $ET SOM BLIR AVG RANDE F R EXPERTR DENS GENOMSLAGSKRAFT R INSTITUTETS BEFOGENHETER!RBETSGIVARVERKET ANSER ATT EXPERTKOMPETENSEN SOM KNYTS TILL EXPERTR DEN SKA L GGAS P +ONJUNKTURINSTITUTET OCH D RIFR N ST TILL F RFOGANDE F R -EDLINGSINSTITUTET,/ OCH 3+!& TROR ATT DET VORE B TTRE OM DE TRE ANST LLDA MEDLARNA VAR J MB RDIGA SOM RIKSMEDLARE!'6 ST LLER SIG LITE FR GANDE TILL BEHOVET AV TRE MEDLARE TROR ATT DET R B TTRE ATT F RLITA SIG MER P EXTERNA MEDLARE $E ST LLER SIG OCKS FR GANDE TILL VARF R MEDLARNA SKA UTSES AV REGERINGEN

10 4IDNINGSUTGIVARNA OCH 3VENSKA KOMMUNF RBUNDET VILL ATT M JLIGHETEN ATT TA IN EXTERNA MEDLARE SKA UT KAS $ET R VIKTIGT ATT PARTERNA HAR INFLYTANDE VER VEM ELLER VILKA SOM SKA MEDLA I TVISTEN 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION TYCKER ATT F RSLAGET OM HELTIDSANST LLDA MEDLARE SAKNAR V SENTLIG MOTIVERING. GON ANALYS AV DET R DANDE SYSTEMETS F R OCH NACKDELAR G RS INTE 3VENSKA 4R INDUSTRIARBETARF RBUNDET DELAR UTREDNINGENS F RSLAG MEN MENAR ATT -EDLINGSINSTITUTET INTE F R KONSTRUERAS S ATT DE FRIVILLIGT TR FFADE SAMARBETSAVTALET OM INDUSTRIELL UTVECKLING OCH L NEBILDNING P VERKAS 3TATSKONTORET TYCKER ATT BEHOVET AV HELTIDSANST LLDA MEDLARE R F RKNIPPAT MED INSTITUTETS BEFOGENHETER SOM DE VILL HA PRECISERADE I SLUTBET NKANDET +&/ TYCKER ATT F RSLAGETS ORGANISATORISKA L SNINGAR VERKAR V L AVV GDA MED UNDANTAG F R F RSLAGET ATT ANST LLA TRE MEDLARE INKLUSIVE INSTITUTETS CHEF $E HAR SV RT ATT TRO ATT ARBETSUPPGIFTERNA KOMMER ATT R CKA T S M NGA ANST LLDA MEDLARE DE F RESL R ATT DE PERSONER SOM SKA ARBETA INOM FUNKTIONEN F R AVTALSF RHANDLINGAR OCH ARBETSR TT OCKS KAN UTNYTTJAS SOM MEDLARE, NESTATISTIK & AV REMISSINSTANSERNA G R N GON SKILLNAD MELLAN F RSLAGEN OM L NESTATISTIK UTAN UTTALAR SIG GENERELLT $ET HAR D RF R VARIT SV RT ATT L GGA IN UTTALANDENA UNDER N GOT AV F RSLAGEN $ RF R HAR VISSA KOMMENTARER PLACERATS EFTER F RSLAGEN OCH VISSA LAGTS EFTER EN NY PUNKT KALLAD Ù VRIGT OM STATISTIKÙ $ENNA PUNKT INNEH LLER DELS ST LLNINGSTAGANDEN DELS INSTANSERNAS EGNA F RSLAG OCH V RDERINGAR 0RODUKTIONSANSVAR OCH FINANSIERING AV L NESTATISTIK MM 5TREDNINGENS F RSLAG -EDLINGSINSTITUTET B R BLI STATISTIKANSVARIG MYNDIGHET F R OFFICIELL L NESTATISTIK 3TATISTIKEN B R FINANSIERAS GENOM ANSLAGET F R -EDLINGSINSTITUTET SOM I SIN TUR B R UPPHANDLA STATISTIKEN EFTER SAMR D MED 3TATISTISKA CENTRALBYR N +ONJUNKTURINSTITUTET OCH EFTER BEHANDLING I EXPERTR DET F R L NESTATISTIK 5TREDNINGEN BED MER ATT HUVUDDELEN AV DEN OFFICIELLA L NESTATISTIKEN LIKSOM IDAG KOMMER ATT PRODUCERAS AV 3TATISTISKA CENTRALBYR N!,) (ANDELS,/ +&/ OCH 3+!& HAR INGA INV NDNINGAR MOT ATT -EDLINGSINSTITUTET BLIR ANSVARIG MYNDIGHET F R ALL STATLIG L NESTATISTIK &ACKEN INOM INDUSTRIN SER F RDELARNA MED ATT G RA -EDLINGSINSTITUTET TILL STATISTIKANSVARIG D DET BLIR EN TYDLIGARE UPPDELNING I BEST LLARE OCH UTF RARE N R DET G LLER DEN STATLIGA L NESTATISTIKPRODUKTIONEN!,) ST DJER F RSLAGET ATT -EDLINGSINSTITUTET B R VARA STATISTIKANSVARIG MYNDIGHET F R DEN OFFICIELLA L NESTATISTIKEN

11 &ACKEN INOM INDUSTRIN OCH 226 KAN SE ATT DET FINNS SK L TILL ATT G RA -EDLINGSINSTITUTET TILL STATISTIKANSVARIG MYNDIGHET MEN F RKLARAR INTE DETTA N RMARE 3!#/3 ANSER INTE ATT EN NY MYNDIGHET BEH VER INR TTAS F R ATT TA HAND OM L NESTATISTIKEN $ETTA BEH VER UTREDNINGEN ANALYSERA MER 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION TYCKER ATT DE M JLIGHETER SOM F RELIGGER ATT UTNYTTJA +ONJUNKTURINSTITUTET 3#" M FL I SAMBAND MED MEDLINGSVERKSAMHET R FULLT TILLR CKLIGA!RBETSGIVARALLIANSEN 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION. RINGSLIVETS. MND F R 2EGELGRANSKNING..2, NSSTYRELSEN I 3TOCKHOLMS L N 6) 3!& 3!#/ 4#/ 3OCIALVETENSKAPLIGA FORSKNINGSR DET )NSTITUTET F R ARBETSMARKNADSPOLITISK UTV RDERING 4IDNINGSUTGIVARNA 3#" OCH!'6 AVSTYRKER ALLA UTREDNINGENS F RSLAG OM ATT G RA DET NYA MEDLINGSINSTITUTET TILL STATISTIKANSVARIG MYNDIGHET, NSSTYRELSEN I 3TOCKHOLMS L N OCH!'6 TYCKER ATT +ONJUNKTURINSTITUTET SKA HA STATISTIKANSVARET..2 3!& 3!#/ 4#/!RBETSGIVARALLIANSEN 3OCIALVETENSKAPLIGA FORSKNINGSR DET )NSTITUTET F R ARBETSMARKNADSPOLITISK UTV RDERING OCH 4IDNINGSUTGIVARNA ANSER ATT 3#" VEN I FORTS TTNINGEN B R VARA ANSVARIG F R DEN OFFICIELLA STATISTIKEN )NSTITUTET F R ARBETSMARKNADSPOLITISK UTV RDERING TYCKER DOCK ATT MEDLINGSINSTITUTET B R VARA 3#"S L NESTATISTISKA EXPERTR D 3OCIALVETENSKAPLIGA FORSKNINGSR DET ANSER ATT ANSVARET B R LIGGA P EN MYNDIGHET SOM INTE R KNUTEN TILL N GON SPECIELL INTRESSENT 3TATSKONTORET AVST R FR N ATT TA ST LLNING TILL ANSVARET F R L NESTATISTIKEN TILL SLUTBET NKANDET PRESENTERAS 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION TYCKER ATT DE M JLIGHETER SOM FINNS IDAG ATT UTNYTTJA +ONJUNKTUR INSTITUTET OCH 3#" R TILLR CKLIGA 3#" TILLSTYRKER UTREDNINGENS F RSLAG OM UT KAD STATSTIKPRODUKTIONEN 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION ANSER SIG INTE KUNNA UTTALA SIG OM STATISTIKPRODUKTIONEN D DE INTE VET VILKEN STATISTIK SOM R RELEVANT F R AVTALSF RHANDLINGAR $E MENAR ATT UPPFATTNINGEN HOS DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA M STE HA STOR BETYDELSE I DENNA FR GA +ONJUNKTURINSTITUTET TYCKER ATT M NADSVISA L NESTATISTISKA PRODUKTIONEN SK TS BRA IDAG AV 3#" "!/ TROR ATT DEN STATISTIK SOM -EDLINGSINSTITUTET EVENTUELLT SKULLE BLI ANSVARIG F R KAN BEGR NSAS J MF RT MED F RSLAGET D DE INTE SJ LVA TEX ANV NDER SIG AV STATISTIK I SITT F RHANDLINGSARBETE - NADSVIS L NESTATISTIK

12 5TREDNINGENS F RSLAG $EN M NADSVISA L NESTATISTIKEN B R F RB TTRAS I TRE AVSEENDEN M NADSVIS STATISTIK VEN F R STATEN FULL T CKNING AV KOMMUN OCH LANDSTINGSSEKTORERNA SAMT B TTRE REDOVISNING AV RETROAKTIVA L NEUTBETALNINGAR 3VENSKA 4R INDUSTRIARBETARF RBUNDET 3!#/ 4#/ OCH 3#" HAR INGET ATT INV NDA MOT F RSLAGEN OM M NADSVIS L NESTATISTIK 3!#/ OCH 4#/ EFTERLYSER BER KNINGAR OM UPPGIFTSL MNARNAS KADE KOSTNADER F R DE F RESLAGNA F RB TTRINGARNA 3VENSKA 4R INDUSTRIARBETARF RBUNDET DELAR DOCK INTE DEN PROBLEMBESKRIVNING SOM BET NKANDET TAR UPP & RBUNDET SER DENNA STATISTIK SOM ETT KOMPLEMENT TILL EN HELT CKANDE AVTALSOMR DESSTATISTIK 3VENSKA KOMMUNF RBUNDET ANSER ATT DEN M NADSVISA L NESTATISTIKEN INTE B R NDRAS I SITT ALLM NNA UPPL GG D DETTA SKULLE LEDA TILL ALLTF R STORA KOSTNADS KNINGAR F R KOMMUNER $E SER POSITIVT P ATT KA ANTALET UPPGIFTSL MNARE TILL SAMTLIGA KOMMUNER OCH LANDSTING MEN ANSER ATT MAN INTE BEH VER G RA EN TOTALUNDERS KNING D DETTA SKULLE BLI ALLTF R KOSTSAMT OCH GENERERA ETT OMOTIVERAT STORT MERARBETE SAMTIDIGT SOM SKATTNINGARNA SOM IDAG ANV NDS H LLER GOD KVALITET RSVIS L NESTATISTIK 5TREDNINGENS F RSLAG $EN RSVISA L NESTATISTIKEN STRUKTURSTATISTIKEN B R UTVIDGAS S ATT STATISTIK REDOVISAS F R ETT TAL BRANSCHER MED F RDELNING P K N OCH I F REKOMMANDE FALL ARBETARE OCH TJ NSTEM N 3TATISTIKEN B R VIDARE SNABBAS UPP S ATT DEN PUBLICERAS S TIDIGT SOM M JLIGT RET EFTER DET R SOM STATISTIKEN AVSER 3!#/ 4#/ OCH 3#" TILLSTYRKER F RSLAGET OM STRUKTURSTATISTIK 3#" PEKAR DOCK P TV ANDRA SK L F R F RST RKNINGEN AV STRUKTURSTATISTIKEN $ELS ANSER DE ATT ETT UT KAT URVAL GER H GRE KVALITET OCH ST RRE M JLIGHET ATT REDOVISA L NESTATISTIKEN EFTER K N VILKET MEDF R ATT STATISTIKEN UR J MST LLDHETSSYNPUNKT KAN BLI B TTRE DELS ATT DET UNDERL TTAR UPPBYGGNADEN AV ETT YRKESREGISTER &ACKEN INOM INDUSTRIN DELAR UTREDNINGENS UPPFATTNING ATT RESURSER F R ATT F RB TTRA L NESTATISTIKEN FR MST B R L GGAS P ATT F RB TTRA STRUKTURSTATISTIKEN OCH TYCKER DET R POSITIVT ATT UT KA TOTALUNDERS KNINGEN TILL ARBETSST LLEN P NER TILL ANST LLDA $E VILL DOCK H LLA FAST VID UPPDELNINGEN EFTER AVTALSOMR DEN D DET R DETTA SOM R RELEVANT F R AVTALS NDAM L 3VENSKA KOMMUNF RBUNDET ANSER ATT M LET ATT HA RSSTATISTIKEN KLAR I JANUARIFEBRUARI R OM JLIGT OM INTE M TTIDPUNKTEN NDRAS 6IDARE TYCKER DE ATT DET SKULLE VARA BRA ATT KUNNA J MF RA KOSTNADEN PER ARBETSTIMME MELLAN OCH INOM ALLA SEKTORER..2 ANSER ATT UTREDNINGEN BORDE HA INNEH LLIT EN KALKYL VER KADE UPPGIFTSL MNARKOSTNADER SOM EN S KRAFTIG UT KNING AV L NESTATISTIKEN SKULLE MEDF RA $E AVSTYRKER ATT STRUKTURSTATISTIKEN BYGGS UT P DET S TT SOM

13 UTREDNINGEN F RSL R D DE ANSER ATT DEN STATSTIK SOM 3#" FRAMST LLER R TILLR CKLIG F R PRIVAT SEKTOR 3!& AVVISAR F RSLAGET OM UTBYGGNAD AV L NESTATISTIKEN F R PRIVATA SEKTORN MED H NVISNING TILL ATT EN UT KAD OCH MER DETALJERAD L NESTATISTIK INTE BEH VS I MEDLINGSARBETET &ORSKNINGSDATABASEN,).$! 5TREDNINGENS F RSLAG &ORSKNINGSDATABASEN,).$! B R KOMPLETTERAS MED INDIVIDUELLA L NESTATISTISKA DATA 3!#/ 4#/ 3OCIALVETENSKAPLIGA FORSKNINGSR DET )NSTITUTET F R ARBETSMARKNADSPOLITISK UTV RDERING 3#" OCH,/ HAR INGET ATT INV NDA MOT UTREDNINGSF RSLAGET ATT,).$! KOMPLETTERAS MED L NESTATISTISKA UPPGIFTER VRIGT OM STATISTIK /&2 TYCKER ATT DEN PARTSSAMMANSATTA STATISTIKEN B R ANV NDAS D R S DAN FINNS )NOM DEN PRIVATA ARBETSMARKNADEN SAKNAS DOCK DEN H R STATISTIKEN P M NGA H LL $EN OFFENTLIGA L NESTATISTIKEN B R VIDAREUTVECKLAS OCH P ETT RELEVANT S TT F RANKRAS HOS PARTERNA -ED VIDAREUTVECKLING MENAR DE ATT J MF RBARHETEN MELLAN OLIKA SEKTORER SKA F RB TTRAS EXEMPELVIS GENOM ETT MER FINMASKIGT KLASSIFICERINGSSYSTEM F R YRKEN OCH YRKESGRUPPER 3+!& MENAR ATT UPPDELNINGEN AV STATISTIKEN EFTER AVTALSOMR DE R AV STORT V RDE DE ANSER INTE ATT PROBLEMEN R OL SBARA $ET B STA VORE OM STATISTIKEN DESSUTOM VAR PARTSGEMENSAM )NTRESSET F R AVTAL OM DETTA R DOCK BEGR NSAT HOS ARBETSGIVARNA S F RBUNDET ANSER ATT DET SKA FINNAS M JLIGHET TILL ATT LAGSTIFTNING P OMR DET,/ TYCKER INTE ATT UTREDNINGEN HAR PR VAT VILKA M JLIGHETER DET FINNS ATT FRAMST LLA L NESTATISTIK MED UPPDELNING P AVTALSOMR DEN I ENLIGHET MED UTREDNINGENS DIREKTIV OCH DELAR INTE UTREDNINGENS UPPFATTNING ATT F RESL STATISTIK PER N RINGSGREN IST LLET F R AVTALSOMR DE $EN UPPDELNING SOM UTREDNINGEN F RESPR KAR GER INTE DEN PRECISION SOM NSKAS $E PRAKTISKA OCH EKONOMISKA SK LEN GODTAS INTE D,/ ANSER ATT DE KAN BEM STRAS $E ANSER DESSUTOM ATT DET R AV STOR BETYDELSE ATT L NESTATISTIKEN BLIR MER TILLG NGLIG F R ANDRA INTRESSENTER N DEN F R N RVARANDE R &ACKLIGA ORGANISATIONER B R GES TILLG NG TILL PRIM RDATA VILKET SKULLE GE L NTAGARNAS ORGANISATIONER SAMMA INSYN SOM ARBETSGIVARNA REDAN HAR %NLIGT,/ KAN KVALITETEN I 3#"S STATISTIK IBLAND IFR GAS TTAS TEX G RS DET INTE N GRA F RS K TILL ATT F RKLARA OV NTAT H GAL GA F R NDRINGSTAL 3T RRE ENHETLIGHET VAD AVSER STATISTIKPERIODER INSAMLINGSMETODER OCH REDOVISNINGSMETODER B R KUNNA UPPN S I DEN STATISTIK SOM KOMMER FR N PARTERNA "YGGNADSARBETARF RBUNDET INOM,/ SER BEHANDLINGEN I BET NKANDET AV L NESTATISTIK SOM ETT TECKEN P ATT DET TAS P ALLVAR $E R DOCK INTE N JDA MED

14 UTREDNINGENS H NVISNING TILL PRAKTISKA SV RIGHETER SOM F RKLARING TILL ATT FR NG INDELNING EFTER AVTALSOMR DE 3%+/ TYCKER ATT VEN OM DET R SV RT ATT TA FRAM STATISTIK EFTER AVTALSOMR DE B R MAN G RA DETTA VEN I FORTS TTNINGEN 226 ANSER ATT DET R VIKTIGT ATT BRANSCHREDOVISNINGEN S N RA SOM M JLIGT ANSLUTER TILL AVTALSOMR DEN OCH ATT INDELNINGEN SKER I SAMR D MED ARBETSMARKNADENS PARTER "!/ TYCKER ATT L NESTATISTIK R ETT VIKTIGT HJ LPMEDEL I MEDLING $E R DOCK TVEKSAMMA TILL DEN UTBYGGNAD AV STATISTIKEN SOM 3#" F RESL R D DE SJ LVA PUBLICERAR STATISTIK F R DERAS AVTALSOMR DE OCH S KOMMER ATT G RA VEN I FORTS TTNINGEN $E ANSER ATT DE KAN F RSE -EDLINGSINSTITUTET MED DEN STATISTIK DE EVENTUELL SKULLE BEH VA VID EN MEDLINGSSITUATION!'6 V LKOMNAR ETT F RTYDLIGANDE OM INSKR NKNINGEN I EN PARTS SKYLDIGHET ATT TILLST LLA -EDLINGSINSTITUTET L NESTATISTIK $E MOTS TTER SIG DOCK ATT -EDLINGSINSTITUTET SKA F STATISTIK TILL ANALYS ALLTS INTE ENDAST STATISTIK SOM HJ LP TILL ATT UPPFYLLA SIN UPPGIFT ATT MEDLA I ARBETSTVISTER & RHANDLINGSSTATISTIK P DET STATLIGA AVTALSOMR DET B R INTE ST LLAS TILL F RFOGANDE F R EN INTRESSENT UTANF R AVTALSOMR DET OM DET INTE KAN P VISAS ATT DET UPPENBART F RB TTRAR L NEBILDNINGEN $E FINNER DET OACCEPTABELT ATT REDOVISNINGSSKYLDIGHETEN ENLIGT -", UTFORMAS S ATT OLIKA KRAV ST LLS P PARTERNA BEROENDE P AVTALSOMR DE %NLIGT 4IDNINGSUTGIVARNA TILLGODOSER INTE DEN OFFENTLIGA STATISTIKEN DE BEHOV ARBETSMARKNADENS PARTER HAR D RF R B R INTE HELLER -EDLINGSINSTITUTET ANV NDA SIG AV DENNA STATISTIK $EN L NESTATISTIK SOM F RETAG OCH ORGANISATIONER BEH VER PRODUCERAS ANTINGEN LOKALT ELLER S ANV NDS DEN STATISTIK SOM ARBETSMARKNADENS PARTER PRODUCERAR 3OCIALVETENSKAPLIGA FORSKNINGSR DET TYCKER ATT EN KOPPLING MELLAN!+5 OCH L NEUPPGIFTER SKULLE VARA AV STORT V RDE 3!#/ OCH 4#/ DELAR UTREDNINGENS UPPFATTNING ATT DET R AV STOR VIKT ATT L NESTATISTIKEN R PARTSGEMENSAM OCH ATT STATISTIKAVTAL ING S F R ATT GE STATISTIKEN LEGITIMITET MEN P PEKAR ATT TVINGANDE REGLER INTE B R ANV NDAS 6AD DET G LLER BRANSCHINDELNINGEN VILL DE INTE TA ST LLNING I DETALJ MEN FRAMF R ATT DET R VIKTIGT ATT UPPDELNINGEN SKER I SAMR D MED ARBETSMARKNADENS PARTER * M/ R R DDA F R ATT EN EVENTUELL VERENSKOMMELSE OM L NESTATISTIK FR N PARTERNA INTE SKA H LLAS OM DE BLIR ALLTF R BETUNGANDE D DET FINNS ETT STARKT MOTST ND HOS M NGA ARBETSGIVARE OCH ARBETSGIVARORGANISATIONER MOT L NESTATISTIK MED H GA AMBITIONER N R DET G LLER VARIABLER T CKNING OCH PRESENTATION $E F RESPR KAR ATT STATISTIKEN REDOVISAS EFTER AVTALSOMR DE $ESSUTOM ANSER DE ATT DET R VIKTIGT ATT HITTA EN METOD SOM GER EN R TTVIS BILD AV ARBETSTIDSF RKORTNING OCH L NEF RM NERS V RDE 6) AVVISAR F RSLAGET OM UT KAD OCH MER DETALJERAD OFFICIELL STATISTIK SAMT F RSLAGET ATT PARTERNA EFTER BEG RAN SKA VARA SKYLDIGA ATT TILLST LLA INSTITUTET TILLG NGLIG L NESTATISTIK ELLER ANDRA UPPGIFTER N R S FORDRAS F R ANALYS NDAM L 6IDARE ANSER DE ATT EN UT KNING AV L NESTATISTIKENS ROLL SKULLE F RSV RA

15 UTVECKLINGEN MOT INDIVIDUELL OCH DIFFERENTIERAD L NES TTNING OCH TYCKER D RF R ATT L NESTRUKTUREN B R BASERAS P KOMPETENS IST LLET F R CENTRAL L NESTATISTIK,ANDSTINGSF RBUNDET HAR INGET ATT S GA OM INNEH LLET I STATISTIKEN EFTERSOM STATISTIKPRODUKTIONEN OCH STATISTIKSYSTEM INOM LANDSTINGSSEKTORN FUNGERAR V L VILKET OCKS FRAMH LLS I UTREDNINGEN $/ INST MMER MED UTREDNINGEN OM ATT BEHOVET FINNS AV EN F RB TTRAD L NESTATISTIK $E ANSER ATT VARIABLER OM DISKRIMINERING B R F RAS IN I L NESTATISTIKEN F R ATT MOTVERKA OCH F REBYGGA ETNISK DISKRIMINERING $ET R DESSUTOM VIKTIGT ATT ETT EVENTUELLT NYTT INSTITUT HAR N RA KONTAKT MED $/ OCH ATT EXPERTKOMPETENS FR N FORSKNINGEN P OMR DET OCH ATT $/ ANLITAS!RBETSGIVARALLIANSEN KAN INTE ACCEPTERA EN SITUATION D R ARBETSGIVARE TVINGAS L MNA STATISTIKUPPGIFTER UTFORMADE P ETT S TT TILL MYNDIGHETEN OCH P ETT ANNAT S TT TILL DE CENTRALA PARTERNA /M ETT S DANT BESLUT TROTS ALLT TAS B R ARBETSGIVARE MED F RRE N ANST LLDA UNDANTAS FR N KRAVET P ATT L MNA L NESTATISTIKUNDERLAG TILL MYNDIGHETEN (ANDELS H VDAR ATT STATISTIKEN M STE VARA UPPDELAD P OLIKA AVTALSOMR DEN OCH ANSER ATT UTREDNINGEN HAR VERDRIVIT SV RIGHETERNA MED ATT FRAMST LLA EN S DAN UPPDELAD L NESTATISTIK, NEF RM NER OCH ARBETSTIDSF RKORTNING SAMT SAMORDNING AV M TTIDPUNKT R VIKTIGT F R ATT KUNNA G RA J MF RELSER MELLAN OLIKA AVTALSOMR DEN!TT DEN INSAMLADE STATISTIKEN BASERAS P PARTSGEMENSAM INSAMLAD STATSTIK R EN F RDEL OM DEN UPPN R GODTAGBAR KVALIT )NSTITUTET BEH VER GES BEH RIGHET ATT KR VA IN UPPGIFTER FR N OMR DEN D R AVTAL OM PARTSGEMENSAM STATISTIK INTE KUNNAT N S F R ATT F EN HELT CKANDE L NESTATISTIK 3TOCKHOLMS 4INGSR TT IFR GAS TTER OM UTREDNINGENS F RSLAG ATT P L GGA PARTERNA EN SKYLDIGHET ATT EFTER BEG RAN TILLHANDAH LLA -EDLINGSINSTITUTET KOPIOR AV TR FFADE KOLLEKTIVAVTAL R F RENLIGT MED %UROPAKONVENTIONEN $E TYCKER ATT DET VORE L MPLIGARE ATT UTFORMA BEST MMELSEN S DEN SER PARTERNAS MEDVERKAN SOM FRIVILLIG MEN SAMTIDIGT KAN MAN IFR GAS TTA VILKEN FUNKTION EN S DAN BEST MMELSE SKULLE F 3!#/3 F RORDAR ATT PARTSGEMENSAM STATISTIK TAS FRAM D DE ANSER ATT DET R VIKTIGT ATT STATISTIKEN R ACCEPTERAD AV B DA PARTER INF R F RHANDLINGARNA 3TATSKONTORET AVST R FR N ATT TA ST LLNING TILL UTREDNINGENS F RSLAG TILL EFTER ATT HUVUDBET NKANDET PRESENTERATS 2ESURSER +OSTNADER OCH FINANSIERING 5TREDNINGENS F RSLAG -EDLINGSINSTITUTET B R TILLDELAS ETT RAMANSLAG P CA MILJONER KR 2AMEN F R ANSLAGSSPARANDE B R UPPG TILL TIO PROCENT AV ANSLAGET )NSTITUTET B R HA R TT ATT AVGIFTSBEL GGA AKTIVITETER OM S BED MS L MPLIGT +OSTNADEN B R DELVIS FINANSIERAS GENOM ATT ANSLAGET TILL & RLIKNINGSMANNAEXPEDITIONEN AVVECKLAS OCH ATT ANSLAGET TILL 3#" MINSKAS MED ETT BELOPP MOTSVARANDE KOSTNADERNA F R NUVARANDE PRODUKTION AV L NESTATISTIK

16 $E MERKOSTNADER SOM D RUT VER F RESL S B R RYMMAS INOM BUDGETRAMARNA F R UTGIFTSOMR DET ARBETSMARKNAD OCH ARBETSMARKNADSLIV!RBETSGIVARALLIANSEN AVVISAR BET NKANDETS F RSLAG OM MYNDIGHETENS RESURSER $E TYCKER HUVUDUPPGIFTEN F R -EDLINGSINSTITUTET SKA VARA MEDLING OCH ATT DEN VIKTIGASTE I MEDLING R ATT PARTERNA HAR STORT INFLYTANDE VAD DET G LLER ATT V LJA EN MEDLARE "!/ ANSER ATT DE F RSLAG DE L MNAT KAN REDUCERA KOSTNADERNA F R -EDLINGSINSTITUTET 6) TYCKER INTE ATT INSTITUTET BEH VER S STORA RESURSER SOM F RESLAGITS I BET NKANDET 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION OCH 3!#/3 OCH!,) ANSER ATT MAN M STE BEHANDLA KOSTNADER OCH RESURSER I SAMBAND MED UPPGIFTER BEFOGENHETER OCH ORGANISATIONEN 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION TYCKER INTE ATT MAN SKALL BINDA UPP KOSTNADER INNAN ALLT R KLARLAGT 226 ANSER ATT DET KADE ANSLAGET R BER TTIGAT )NKOMNA REMISSVAR P BET NKANDET -EDLINGSINSTITUT OCH L NESTATISTIK 3TOCKHOLMS 4INGSR TT 3OCIALVETENSKAPLIGA FORSKNINGSR DET 3TATSKONTORET 3TATISTISKA CENTRALBYR N 2IKSREVISIONSVERKET +ONJUNKTURINSTITUTET!RBETSGIVARVERKET 5ME UNIVERSITET!RBETSMARKNADSSTYRELSEN!RBETSLIVSINSTITUTET 2 DET F R ARBETSLIVSFORSKNING!RBETSDOMSTOLEN 3TATENS & RLIKNINGSMANNAEXPEDITION )NSTITUTET F R ARBETSMARKNADSPOLITISK UTV RDERING * MST LLDHETSOMBUDSMANNEN /MBUDSMANNEN MOT ETNISK DISKRIMINERING, NSSTYRELSEN I 3TOCKHOLMS L N!RBETSGIVARALLIANSEN 3VENSKA ARBETSGIVARF RENINGEN 4IDNINGSUTGIVARNA "ANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION 3VERIGES 6ERKSTADSINDUSTRIER

17 3VENSKA +OMMUNF RBUNDET,ANDSTINGSF RBUNDET,ANDSORGANISATIONEN I 3VERIGE (ANDELSANST LLDAS & RBUND 3%+/ &ACKET F R 3ERVICE OCH +OMMUNIKATION ),/S REMISSVAR 3VENSKA +OMMUNALARBETAREF RBUNDET 3VENSKA -ETALLINDUSTRIF RBUNDET ) &ACKEN INOM INDUSTRINS REMISSVAR 4J NSTEM NNENS #ENTRALORGANISATION 'EMENSAMT REMISSVAR MED 3!#/ 3VENSKA )NDUSTRITJ NSTEMANNAF RBUNDET ) &ACKEN INOM INDUSTRINS REMISSVAR 6 RDF RBUNDET 3(34& ) /FFENTLIGANST LLDAS & RHANDLINGSR DS REMISSVAR /FFENTLIGANST LLDAS & RHANDLINGSR D 3VERIGES!KADEMIKERS #ENTRALORGANISATION 'EMENSAMT REMISSVAR MED 4#/ 3!#/3 & RETAGENS UPPGIFTSL MNARDELEGATION "YTT NAMN TILL. RINGSLIVETS N MND F R 2EGELGRANSKNING 2EMISSER HAR VEN INKOMMIT P EGET INITIATIV FR N +OOPERATIONENS F RHANDLINGSORGANISATION 3VENSKA 4R INDUSTRIARBETAREF RBUNDET ),/S REMISSVAR & RS KRINGSANST LLDAS F RBUND ),/S REMISSVAR 3VENSKA "YGGNADSARBETAREF RBUNDET ),/S REMISSVAR &ACKEN INOM INDUSTRIN 3VENSKA 0APPERSINDUSTRIARBETAREF RBUNDET )NDUSTRIFACKET #IVILINJENJ RSF RBUNDET 3VENSKA 3KOGSARBETAREF RBUNDET 3VENSKA

4ILL STATSR DET -ONA 3AHLIN

4ILL STATSR DET -ONA 3AHLIN 4ILL STATSR DET -ONA 3AHLIN $EN APRIL BEMYNDIGADE REGERINGEN BITR DANDE ARBETSMARKNADSMINISTERN STATSR DET -ESSING ATT TILLKALLA EN S RSKILD UTREDARE MED UPPDRAGET ATT I SYFTE ATT F RB TTRA F RUTS TTNINGARNA

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

7 Utredningens överväganden och förslag

7 Utredningens överväganden och förslag 7 Utredningens överväganden och förslag 7.1 Inledning 5TG NGSPUNKTER F R UTREDNINGENS F RSLAG 3YFTET MED DE F RSLAG SOM UTREDNINGEN L GGER FRAM R ATT DE SKALL BIDRA TILL EN V L FUNGERANDE L NEBILDNING

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

Flytt av försäkringssparande

Flytt av försäkringssparande Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU14 Flytt av försäkringssparande Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:26 Flytt av försäkringssparande. Regeringen föreslår att den

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 1 2014-10-16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre

Läs mer

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa

1 3F 0 1rre kvinnliga f 0 2retagare vill v 0 1xa 1 3 Ingela Hemming, SEB:s F 0 2retagarekonom Tisdag den 8 mars 2011 SEB:s F 0 2retagarpanel om kvinnor som driver f 0 2retag: Kvinnor som driver f 0 2retag har f 0 2rsiktigare tillv 0 1xtplaner och mindre

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

Avtal om arbetstid. och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Avtal om arbetstid. och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare och doktorander vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Lokalt kollektivavtal tecknat 27 september 2012 mellan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp? Bilaga 8 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Länsstyrelsen jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen till la rosa ten samt

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

1.6 Exempel p terkoppling terkoppling r en mycket kraftfull metod f r att p verka systems beteende ven i s dana fall d systemets dynamik eller st rningarna r endast ofullst ndigt k nda. S som vi sett kan

Läs mer

Arbetsordning för Tillväxtverket

Arbetsordning för Tillväxtverket Datum 2016-04-26 Upprättad av Jenny Forkman Version 2.0 Diarienr/Projektnr 1.3.3-Ä 2016-983 Godkänd av Styrelsen Arbetsordning för Tillväxtverket Denna arbetsordning har beslutats med sto d av 4 myndighetsfo

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

kretsen och terv nder, ges den terv ndande signalen av d1 = G p G c è,1èd. Men denna st rning g r i sin tur runt kretsen och terv nder, och den terv n

kretsen och terv nder, ges den terv ndande signalen av d1 = G p G c è,1èd. Men denna st rning g r i sin tur runt kretsen och terv nder, och den terv n Kapitel 5 Inst llning av regulatorer I detta avsnitt skall vi i korthet betrakta problemet att st lla in regulatorer s att den slutna kretsen f r nskade egenskaper. Situationen illustreras av reglerkretsen

Läs mer

Enhetsr d Apen senheten 2012-05-03

Enhetsr d Apen senheten 2012-05-03 PROTOKOLL ENHETSR D Aspen senheten 2012-05-03 LERU M100, v 1.0, 08-07-25 L rande Aspen sskolan Enhetsr d Apen senheten 2012-05-03 Gemensam del 1.N rvarande: Ordf rande Christina Ottoson rektor F-2 Sekreterare

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1 Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du?

Läs mer

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Dagens pass Tre val 2 Dagens pass, tre val Problematiska gemensamhetsanläggningar Utbyggnadsdirektivet, att tvinga sig in i annans infrastruktur. Hur passar

Läs mer

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Nya skyldigheter för vissa lagringstjänster Rättslig och affärsmässig bakgrund Kommissionens policyproblem:

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

RSREDOVISNING. for. ledamot, ordf ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant

RSREDOVISNING. for. ledamot, ordf ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant GR NJESV LEN NR 4 RSREDOVISNING for BOSTADSR TTSF RENINGEN GR NJESV LEN NR 4 Styrelsen fr Bostadsr ttsf reningen Gr njesv len nr 4 f r h rmed avge redovisning fr f reningens verksamhet under r kenskaps

Läs mer

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1 (7) Datum 2015 10 12 Ärendebeteckning GYF 2015/0681 05.01 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1. Varför behövs en digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund? Syfte De utmaningar

Läs mer

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982

rsredovisning BRF Essingesl tten 8 769611-6982 1(10) rsredovisning f r BRF Essingesl tten 8 769611-6982 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

2EGERINGENS PROPOSITION

2EGERINGENS PROPOSITION 2EGERINGENS PROPOSITION +ASINOSPEL I 3VERIGE MM 0ROP 2EGERINGEN VERL MNAR DENNA PROPOSITION TILL RIKSDAGEN 3TOCKHOLM DEN MARS,AILA &REIVALDS )NGEGERD 7 RNERSSON &INANSDEPARTEMENTET 0ROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem La sår 2016/17 Ansvariga fo r uppra ttande av planen Rektor och bitra dande rektorer. Ansvariga att fo

Läs mer

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Datum 2017-11-03 Upprättad av Pontus Värmhed Version 1.0 Diarienr/Projektnr Ä 2016-1868 Godkänd av Jenny Forkman Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Detta styrdokument

Läs mer

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5 Innehåll 1 Årsredovisning 2016... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2 Fo r skribenter

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet Föreläsningsanteckningar Raymond Ahlgren Stockholm, Oscarsteatern 18 november 2014 EXECUTIVE SUMMARY: Gör dina val medvetet INSIGHTLAB:

Läs mer

WEBBPLAN UTBILDNING ÅTGÄRD TID/DEADLINE ANSVAR DEL AV WEBB- PLATSEN. 1 ga ng/termin Viceprefekt fö r utbildning. i Utbildningsgruppen.

WEBBPLAN UTBILDNING ÅTGÄRD TID/DEADLINE ANSVAR DEL AV WEBB- PLATSEN. 1 ga ng/termin Viceprefekt fö r utbildning. i Utbildningsgruppen. WEBBPLAN Ö vergripande ma l fö r institutiönens webbplats a r att tillhandaha lla relevant, aktuell öch la ttillga nglig införmatiön av hö g kvalitet. Enligt Regler fö r publicering pa Gö tebörgs universitets

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Minsta kvadratfelet som funktion av packningst theten Packning (ggr)

Minsta kvadratfelet som funktion av packningst theten Packning (ggr) Bildkomprimering med JPEG, Fraktaler och Krusningar èwaveletsè Projektarbete i Bildanalys av Jacob Str m, D-91 Handledare: Sven Spanne maj 1994 1 1 Inledning F rgrika datorbilder av h g uppl sning tar

Läs mer

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Datum 2016-12-13 Upprättad av Maria Eriksson Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016... 1 Digital handledning fö r könsekvensutredningar vid regelgivning...

Läs mer

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 Clas Ohlson efterstra var att rapportera sitt ha llbarhetsarbete pa ett relevant och transparent sa tt. Vi anva nder da rfo r GRI:s (Global Reporting

Läs mer

Figur 2: Bild till uppgift 1 a) b) Figur 3: Bilder till uppgift 7 5

Figur 2: Bild till uppgift 1 a) b) Figur 3: Bilder till uppgift 7 5 Tentamen 990416 Medicinsk Bildbehandling, 5p Skrivtid 9:00 15:00 Betygsgr nser U: 0-29 3: 30-39 4: 40-49 5: 50-60 Svara p alla fr gor p nytt blad. M rk bladet med namn och fr genummer. Disponera tiden

Läs mer

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR Innehåll Skaffa en licens... 2 Ö versikt ö ver mina prödukter... 4 Ansö k öm bedö mning... 6 Dökumentatiönskrav fö r bedö mning... 9 Kömplettera en bedö mning... 10 Publicera

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

Denna text ga ller fo r dig som a r skribent fo r a rsredovisningen 2017.

Denna text ga ller fo r dig som a r skribent fo r a rsredovisningen 2017. Instruktioner 2017 Innehåll 1 Årsredovisning 2017... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 1(6) 2016-10-24 Trygghetsplan för Solhagas förskola 2016-2017 Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2016-2017 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets

Läs mer

K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013

K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013 K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013 I den p g ende milj debatten s f rs k rnkraften fram som det b sta alternativet f r att r dda v r jord. K rnkraftslobbyn driver offensiv

Läs mer

MANUAL- PROJEKTVERTYG

MANUAL- PROJEKTVERTYG MANUAL- PROJEKTVERTYG Innehåll Starta ett projekt... 2 La gga till information om projektet... 4 Bygga upp en mapp-struktur... 6 La gga till en produkt fra n systemet... 7 La gga till en egen produkt...

Läs mer

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare White paper Bä ttre beslut var som helst, nä r som helst Teamcenter -programvarans Mobility-app ansluter smidigt din mobila arbetsstyrka till din Teamcenter-aktiverade

Läs mer

En trygg och stabil finansiell partner n 0 1ra dig. Vi vill g 0 2ra det enklare f 0 2r f 0 2retagare i kommunen. G 0 2r det m 0 2jligt

En trygg och stabil finansiell partner n 0 1ra dig. Vi vill g 0 2ra det enklare f 0 2r f 0 2retagare i kommunen. G 0 2r det m 0 2jligt 1 32 Vi vill g 0 2ra det enklare f 0 2r f 0 2retagare i kommunen TEAM N 0 2RINGSLIV HAR SATT M 0 3L F 0 0R ATT F 0 0RENKLA VARDAGEN F 0 0R F 0 0RETAGEN I ENK 0 0PINGS KOMMUN. C Vi ska n 0 2 m 0 2len genom

Läs mer

SNI + NA + TE = sant. Anna Lodén, anna.loden@umea.se, Dragonskolan, Umeå Helen Forsgren, helen@oedu.se, Örnsköldsvik. Forsgren, Örnsköldsviks

SNI + NA + TE = sant. Anna Lodén, anna.loden@umea.se, Dragonskolan, Umeå Helen Forsgren, helen@oedu.se, Örnsköldsvik. Forsgren, Örnsköldsviks SNI + NA + TE = sant Anna Lodén, anna.loden@umea.se, Dragonskolan, Umeå Helen Forsgren, helen@oedu.se, Anna Lodén, Örnsköldsviks Dragonskolan, Umeå Helen gymnasium, Forsgren, Örnsköldsviks Örnsköldsvik

Läs mer

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag

Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag Datum 2017 01 09 Upprättad av Maria Eriksson Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016 Sammanfattning inkomna särskilda uppdrag 2016... 1 Uppdrag att sto tta RUA i arbetet med regionala handlingsplaner

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

2 Bj rkfeltbjon d r k èk =;:::;pè betecknar A:s olika egenv rden och n k r den algebraiska multipliciteten hos egenv rdet k. Om multipliciteten hos et

2 Bj rkfeltbjon d r k èk =;:::;pè betecknar A:s olika egenv rden och n k r den algebraiska multipliciteten hos egenv rdet k. Om multipliciteten hos et 7. Egenv rden och egenvektorer L t A beteckna en n=n-matris. I vissa riktningar x 6= beter sig matrisen A enkelt i den meningen att x och Ax r kar vara parallella: Denition 7.. Talet s gs vara ett egenv

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tanumskolan 3-6 2015-2016 Innehållsförteckning Plan mot kränkande behandling 2015-2016... 2 Tanumskolan åk 3-6 och fritidshemmet.... 2 Diskriminering, trakasseri

Läs mer

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden 1 (6) Kursplan Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden Engelsk bena mning: Basic course II in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL048 Ga ller

Läs mer

Kvalitetssa kring av MS-va rden i Sverige

Kvalitetssa kring av MS-va rden i Sverige Kvalitetssa kring av MS-va rden i Sverige Ansvarig för dokumentet: Anders Svenningsson (20161004) Bakgrund: MS a r en kronisk neurologisk in8lammatorisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen kra ver varierande

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-11-14 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-2017 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

4ILL STATSR DET OCH CHEFEN F R +ULTURDEPARTEMENTET

4ILL STATSR DET OCH CHEFEN F R +ULTURDEPARTEMENTET 3/5 4ILL STATSR DET OCH CHEFEN F R +ULTURDEPARTEMENTET 2EGERINGEN BESLUTADE DEN OKTOBER ATT TILLKALLA EN S RSKILD UTREDARE MED UPPGIFT ATT UTARBETA ETT F RSLAG TILL UTFORMNING AV ETT KULTURPOLITISKT GRUNDAT

Läs mer

RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8

RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN F GELB RSTR DET 8 RSREDOVISNING BOSTADSR TTSF RENINGEN f r Styrelsen f r Bostadsr ttsf reningen F gelb rstr det 8 f r h rmed avge redovisning fr f reningens verksamhet under r kenskaps ret 2011. STYRELSEN Styrelsen har

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Synpunkter inför revision 2017

Synpunkter inför revision 2017 Datum 2016 11 16 Upprättad av Johanna Giorgi Synpunkter inför revision 2017 Olika akto rer, inom och utanfo r arbetsgruppen, har bjudits in att la mna synpunkter pa BRP+ och ramverkets nuvarande utformning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 ( Bactiguard ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan

Läs mer

6AD KOSTAR EN REN %N EKONOMISK OCH POLITISK ANALYS 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI

6AD KOSTAR EN REN %N EKONOMISK OCH POLITISK ANALYS 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI 6AD KOSTAR EN REN %N EKONOMISK OCH POLITISK ANALYS 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TAFFAN *OHANSSON OCH.ILS'USTAV,UNDGREN $S & RORD %N AV %3/S VIKTIGASTE UPPGIFTER R OCH

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2009-05-05

PLANBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING CENTRUM DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. PLANBESKRIVNING 2009-05-05 1. INLEDNING Syfte Planhandlingar

Läs mer

Denna upphandlingspolicy samt Tillva xtverkets rutiner vid upphandling grundar sig pa ett antal lagar och fo reskrifter.

Denna upphandlingspolicy samt Tillva xtverkets rutiner vid upphandling grundar sig pa ett antal lagar och fo reskrifter. Datum 2016 11 16 Upprättad av Lambros Andréasson Version 0.9 Diarienr/Projektnr Upphandlingspolicy Godkänd av Yvette Lennartsson Upphandlingspolicy Denna upphandlingspolicy samt Tillva xtverkets rutiner

Läs mer

Skalle Histogram

Skalle Histogram Tentamen 980603 Medicinsk Bildbehandling, 5p Skrivtid 9:00 15:00 Betygsgr nser U: 0-34 3: 35-46 4: 47-57 5: 58-70 Svara p alla fr gor p nytt blad. M rk bladet med namn och fr genummer. Disponera tiden

Läs mer

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Verksamhetsberättelse Ekonomirapport för 2014 Budget 2015 Dagordning för årsmötet Valberedningens förslag Bilaga 1 Kallelse till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

Stà mmer adressuppgifterna pã vã r hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej

Stà mmer adressuppgifterna pã vã r hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej From: Netigate Sent: den 31 augusti 2015 21:46:34 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014/2015 Answers submitted by lotta@u.washington.edu 8/31/2015 9:46:33 PM (02:36:54) Adress-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola.

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola. Verksamhetsplan Hardemo förskola 2016-2017 Inledning Det som ligger till grund fo r Hardemo fo rskolas verksamhetsplan 2016-2017 a r: La roplan fo r fo rskolan, Lpfo 98/16 och fo rskolans trygghetsplan.

Läs mer

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER

+OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER +OMMUNER +AN +ANSKE B OM KOMMUNAL V LF RD I FRAMTIDEN 2APPORT TILL EXPERTGRUPPEN F R STUDIER I OFFENTLIG EKONOMI!V 3TEFAN & LSTER $S & RORD 5NDER DE SENASTE DECENNIERNA HAR ANSVARET F R M NGA VIKTIGA

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet APRIL JANUARI 2013 2016 NR 2 1 ÅRGÅNG 60 63 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se 2 Blickpunkten nr 1 januari 2016 Ordföranden har ordet Hej allesammans och god fortsa ttning pa det nya a ret. Hoppas

Läs mer

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammansta llts inom utvecklingsprojektet Fo retagsam i Fo rening 2014 (uppdaterad 2016) FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND 2 MERVÄRDESSKATT

Läs mer

Minnesanteckningar för dialog på Tjänstemannanivå, Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, 10 februari 2017

Minnesanteckningar för dialog på Tjänstemannanivå, Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, 10 februari 2017 Minnesanteckningar för dialog på Tjänstemannanivå, Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, 10 februari 2017 1. Aktuellt från Näringsdepartementet Information till Forums ledamöter från

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter

Läs mer

& RORD !NNA (EDBORG /RDF RANDE F R %3/

& RORD !NNA (EDBORG /RDF RANDE F R %3/ & RORD $E HEML SA I 3VERIGE VAR F MELLAN OCH $ REFTER HAR HEML SHETEN KAT TILL EN H G NIV J MF RT MED M NGA ANDRA L NDER I %UROPA (UR HAR DET BLIVIT S 6ILKA R ORSAKERNA TILL ATT CA SAKNAR BOSTAD I V LF

Läs mer

Allm nna villkor Skuldebrev K - Bol n Kredit f r konsuments enskilda bruk

Allm nna villkor Skuldebrev K - Bol n Kredit f r konsuments enskilda bruk Allm nna villkor 2017-03-10 Skuldebrev K - Bol n Kredit f r konsuments enskilda bruk 1. Allm nt om skuldebrev och villkorsbekr ftelse Skuldebrevet best r av tre delar, del A, B och C j mte eventuella bilagor.

Läs mer

KAPITALSKYDD. Swedbank AB

KAPITALSKYDD. Swedbank AB SPAX Europa ha llbar Den europeiska a terha mtningen har a ntligen fa tt fotfa ste. SPAX Europa följer ett index med 30 europeiska bolag med god tillva xtpotential. Ett index som a ven bygger pa FN:s globala

Läs mer

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2016 Laboration 1 ETE5 Ellära och elektronik, vt 206 Laboration Sammanfattning Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar. Grundläggande mätningar görs med hjälp av

Läs mer

SYMETRI KOMMUNDAGAR. Agenda 14-15 september 2016

SYMETRI KOMMUNDAGAR. Agenda 14-15 september 2016 SYMETRI KOMMUNDAGAR Agenda 14-15 september 2016 välkommen Välkommen till Symetri Kommundagar 14-15 september i Göteborg. Under dessa dagar fokuserar vi på nyheter, effektiviserande verktyg och metoder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2015 Tillväxt om 4 procent i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 15 procent under det andra kvartalet Andra kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Projektledning VBEF01 F rel sning 2. Kristian Wid n, PhD

L U N D S U N I V E R S I T E T. Projektledning VBEF01 F rel sning 2. Kristian Wid n, PhD Projektledning VBEF01 F rel sning 2 Kristian Wid n, PhD 1 Projektledning - en repetition Projekt Temporär Unik Successivt utarbetande Projektledning Identifiera krav Balansera kraven på kvalitet, omfattning,

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 4 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun

Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl, Torsås kommun Bebyggelse vid huvudvägen genom Södra Kärr Antagandehandling 2013-06-10 PLANBESKRIVNING 1 Handlingar Till detaljplanen hör följande handlingar: Miljöbedömning,

Läs mer

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014

FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014 1 FÖRSLAG PÅ FÖREDRAGNINGSLISTA fö r Equmenia Mitts regiönsta mma 2014 1. Regiönsta mmans ö ppnande 2. Faststa llande av rö stla ngd 3. Val av regiönsta mmans: Ordfö rande Vice ördfö rande Sekreterare

Läs mer

2EGERINGENS PROPOSITION

2EGERINGENS PROPOSITION 2EGERINGENS PROPOSITION & RVALTNINGEN AV STATSSKULDEN 2EGERINGEN VERL MNAR DENNA PROPOSITION TILL RIKSDAGEN 3TOCKHOLM DEN APRIL ' RAN 0ERSSON %RIK SBRINK &INANSDEPARTEMENTET OSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEH

Läs mer

Relationen mellan barn och föräldrar

Relationen mellan barn och föräldrar Relationen mellan barn och föräldrar Faktorer som har betydelse för bra relationer Ola Höckert och Anna Nyman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Vt 2011 Handledare: Magnus

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖR LILLA AKADEMIENS GRUNDSKOLA OCH FRITIDSVERKSAMHET, GYMNASIUM OCH PRE-COLLEGE Beslutad på studiedag med personalen 2017-01-30 1. Ma l På Lilla Akademien

Läs mer

6 c) Participation Ban

6 c) Participation Ban SKK/CS nr 2-2015 30 Sammantra det o ppnas Nils Erik A hmansson ha lsade va lkommen till dagens sammantra de och fo rklarade sammantra det fo r o ppnat. Da valberedningen var pa plats kallades de in till

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Strategi för Statens medicinsk-etiska råd 2015-2017

Strategi för Statens medicinsk-etiska råd 2015-2017 Beslutat av rådet 2015-05-29 Strategi för Statens medicinsk-etiska råd 2015-2017 1 Om Smer Bakgrund Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är ett organ tillsatt av regeringen för att belysa medicinsk-etiska

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling f ö r Karstorpskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling f ö r Karstorpskolan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling f ö r Karstorpskolan Beslutad 2012-03-26 Reviderad 2013-06-20, 2013-08-13, 2014-06-09, 2014-10-30 2014-2015 1 Inneh å llsf ö rteckning VISION POLICY

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2015 Lägre intäkter till följd av en svag utveckling inom förmedling av privatlån Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till 19,5 (21,3) MSEK, vilket motsvarar

Läs mer

YoungTabl er och m nsterundvikande Sverker Lundin September 200 YoungTabl er och m nsterundvikande Examensarbete i matematik Sverker Lundin Examinator: Einar Steingr msson Matematik Chalmers tekniska

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Att bli vi Två lärares beskrivningar av hur man kan arbeta för en god sammanhållning i sina klasser

Att bli vi Två lärares beskrivningar av hur man kan arbeta för en god sammanhållning i sina klasser Beteckning: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Att bli vi Två lärares beskrivningar av hur man kan arbeta för en god sammanhållning i sina klasser Lisa Hall December 2007 Examensarbete,

Läs mer

Allmänt. Eldning. Fo rvaring av brandfarliga vätskor

Allmänt. Eldning. Fo rvaring av brandfarliga vätskor SÄKERHET PÅ LÄGER Allmänt Sa kerheten pa la gret utga r ifra n grundtanken att deltagare, ledare och funktiona rer ska ha en god grundla ggande sa kerhetsmedvetenhet fo r att sja lva kunna upptra da sa

Läs mer