SVENSK ARKIVBIBLIOGRAFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK ARKIVBIBLIOGRAFI 1960-1979"

Transkript

1 l SVENSK ARKIVBIBLIOGRAFI

2 Svenska arkivsamfundets skriftserie 23 SVENSK ARKIV BIBLIOGRAFI Sammanställd av J an Lindroth STOCKHOLM 1981

3 Redaktör: Förste arkivarie J an Lindroth Redaktionens andress: Riksarkivet, Box 34104, HJO 26 Stockholm Telefon: 08/ Tryckt med bidrag från Humanistisk-samhällsvetenskapliga fo rskningsrådet och Längmanska kulturfonden av Schmidts Boktryckeri AB, Helsingborg Omslag av Herbert Skarin.

4 INNEHÅLL Förord Förkortningar Polygrafer, periodica m m Allmänt Riksarkivet Krigsarkivet Övriga centrala arkiv Landsarkiv och stadsarkiv Kyrkliga arkiv Lokala statliga myndigheters arkiv Kommunala arkiv Företagsarkiv Folkrörelsearkiv Övriga enskilda arkiv Utländska arkiv Utbildning Utställningar Lokaler, skrivmateriel m m ADB och moderna arkivmedier Mikrofilm Ljud och bild Sigill och sigillvård Författarregister

5

6 FÖRORD Som nummer 7 i Svenska arkivsamfundets skriftserie publicerades 1962 "Svensk arkivbibliografi ". Det var den första omfattande bibliografi rörande arkivistiken som dittills utkommit i landet. Med sin strävan efter fullständighet (646 nummer ingår) och breda uppläggning har den varit av stort värde under de gängna ären. Arkivrädet Olof lägerskiöld, som sammanställt och redigerat denna bibliografi, pekade i sitt förord med all rätt på behovet av en fortsättning både bakåt och framåt i tiden; slutmålet skulle vara "en fullständig svensk arkivvetenskaplig bibliografi". Under de två senaste decennierna har ny arkivlitteratur i såväl traditionella som delvis nya ämnen skrivits och lästs av en växande skara intresserade. Behovet av en bibliografi över denna svåröverskådliga och mångfasetterade litteratur har alltmer gjort sig gällande. Det är för att i möjligaste mån tillgodose detta behov och samtidigt föra planen på en fullständig översikt av svensk arkivlitteratur närmare sitt förverkligande, som föreliggande bibliografi för tiden tillkommit. Några kommentarer rörande uppläggning och begränsningar kan vara på sin plats. I huvudsak har de riktlinjer som tillämpats i föregående bibliografi följts, varigenom det blir lätt att läsa de båda bibliografierna tillsammans. Sålunda är indelningen i ämnesgrupper till största delen identisk. Undantag utgör "författningar" och "bibliotekens handskriftssamlingar", som upptar var sin egen grupp endast i den tidigare bibliografin. I den senare återfinns däremot nya grupper för arkivlitteratur rörande dels " utbildning" dels "ADB och moderna arkivmedier". Därtill har mindre förändringar i indelningen gjorts i fråga om de sista grupperna, bl a återspeglande senare års tekniska utveckling. Ofrånkomligt är att åtskilliga titlar tillhör mer än en ämnesgrupp. De har förts till närmast berörd grupp, varvid viss godtycklighet inte kunnat undvikas. Att i dessa fall konsekvent ge hänvisningar mellan grupperna har visat sig alltför betungande. Den moderna arkivtjänsten täcker en så bred front att avgränsningsfrågor aktualiserats på en rad punkter. Det skulle föra alltför långt att här ge dem en mera fullständig redovisning. Tyngdpunkten i bibliografin ligger på den centrala i Sverige utkomna arkivlitteraturen. De ledande periodiska specialpublikationerna har genomgåtts i sin helhet och redovisas artikel-/uppsatsvis. Utöver gängse bibliografiska hjälpmedel har ett betydande antal hembygdsböcker, vetenskapliga tidskrifter m m gåtts igenom liksom riksarkivets bestånd av arkivlitteratur. I utlandet utkomna fackpublikationer upptas endast i fall då svenskar medarbetat. Till det som i princip uteslutits hör personalia (nekrologer m m), recensioner, handböcker i genealogi, lokalhistoria etc, källpublikationer, artiklar i interna verkstidningar och motsvarande (med få undantag), icke tryckta arkivförteckningar och inventeringsrapporter m m, författningar, riksdagstryck. 5

7 Många kolleger har ställt sina specialkunskaper till förfogande. Till dem alla riktas ett varmt tack. Av särskilt stort värde har det varit att få utnyttja arkivrådet Nils Nilssons omfattande förarbeten till hans genom hela perioden löpande rapportering av svensk arkivlitteratur i förbundsrepubliken Tysklands ledande arkivtidskrift Der Archivar. Stockholm i november 198 l Jan Lindroth 6

8 FÖRKORTNINGAR Al ASF AST MRA NA so u SSAÅ Arkivinformation (utg. av Näringslivets arkivråd) Arkiv, samhälle och forskning (Svenska arkivsamfundets skriftserie) Arkivvetenskapliga studier Meddelanden från svenska riksarkivet Nordisk arkivnyt (Köpenhamn) Statens offentliga utredningar Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv, årsberättelse 7

9

10 POLYGRAFER, PERIODICA M M Arkiv i Norrland. Red. Jöran Wibling. Härnösand r 1976]. (l) Arkiv i Norrland. 2. Härnösand [ 1979]. (2) Arkiv, samhäue och forskning, se nr 32, Arkivbladet. Information för personalen inom det statliga arkivväsendet 1-6, Stenc. Utg. av riksarkivets up-sektion. (3) Arkiven i dataåldern. Mötesrapport från de nordiska arkivdagarna i Uppsala den 3-4 augusti Sthlm (4) Arkiven och forskningen. Rapport från riksarkivets arkivseminarium [Sthlm 1978.] Stenc. (5) Arkivets vardagsproblem, se nr 26. Arkivforskning på Gotland. Utarbetad av Sten Körner, Tryggve Siltberg, Tommy Sundberg. Visby Skriftserie utgiven av kulturnämnden i Gotlands kommun. Gotlandica nr 16. (6) Arkivinformation. (Meddelande i arkiv- och registreringsfrågor utgivet av Näringslivets arkivråd.) Nr [Sthlm] (7) Arkivvetenskapliga studier. Tredje samlingen. Utg. av Robert Swedlund och Birger Lundberg. Lund (8) Arkivvetenskapliga studier. Fjärde samlingen. Utg. av Birger Lundberg. Lund (9) Folkbildning och forskning. Folkbildningsförbundets dokumentationsoch arkivkommitte, FAK, Karlskrona (lo) Från arkiv och forskningsfält. Studier tillägnade landsarkivarien, fil dr Gösta Lext Redigerad av Per Clemensson och Bengt O.T. Sjögren. Göteborg (11) Fältverksamhetens uppgifter och problem. Rapport från arkivseminariet den juni 1976 i riksarkivet. [Sthlm 1976.] Stenc. (1 2) Företagsarkiven ID-V, se nr Handbok för föreningsarkivarier. [Av] K.-G. Björk, P. Björk, Tore Johansson... Lund Prisma Stockholm i samarbete med Folkrörelsernas arkivförbund. ( 13) Kommissionen för riksinventering av de enskilda arkiven. Bulletin. Redaktör: Lars O. Berg Nr l. Sthlm (14) Nr2. Sthlm (15) Nr 3. slagordsregister till Otto Waldes katalog över enskilda arkiv. Med förord av Bertil Broome, Hans Sallander och Ingemar Carlsson. Sthlm (16) Lext, Gösta, se nr 11. Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Nr 1-10, Sthlm (17) Meddelanden från Kungl Krigsarkivet VI. [Sthlm, tr] Östervåla (18) Meddelanden från svenska riksarkivet för åren L Sthlm (19) 9

11 Meddelanden från svenska riksarkivet för åren Sthlm (20) Meddelanden från svenska riksarkivet för åren Sthlm (21) Meddelanden från svenska riksarkivet för åren Sthlm (22) Meddelanden från svenska riksarkivet för åren Sthlm (23) NLA [Näringslivets arkivråd]. Företagsarkiven III. Referat från arkivdagarna i Sundsvall den 11 och 12 september Red. : Curt Näsman. Sundsvall (24) NLA [Näringslivets arkivråd].företagsarkiven IV. Referat från arkivdagarna i Jönköping och Huskvama den 9 och 10 september Red.: Göte Johansson. Huskvarna (25) NLA [Näringslivets arkivråd]. Företagsarkiven V. Arkivets vardagsproblem. Sthlm (26) RAnytt. Riksarkivet informerar. [Serie 1-3.] Sthlm [Numrerade dels inom varje serie, dels löpande inom året.] l. Deenskildaarkiven.Nr1-32, (27) 2. (Riksarkivets) Myndighetsservice. Nr 1-7, (28) 3. Forskarservice. Nr 1-2, (29) SSA Information [Stockholms stadsarkiv] Stenc. (30) Stockhobns stads arkivnämnd och stadsarkiv, årsberättelse Sthlm [Serien även i bd o ] (31) Svenska arkivsamfundets skriftserie (Arkiv, samhälle och forskning) nr , Sthlm Arkiv, samhälle och forskning (32) 7. Olof Jägerskiöld, Svensk arkivbibliografi (33) 8. Arkiv, samhälle och forskning (34) 9. Arkiv, samhälle och forskning (35) l Arkiv, samhälle och forskning ( ) Vännlands historia i arkivens belysning. Ystad Separattryck ur: Värmland förr och nu Meddelanden från Värmlands museum. (48) 10

12 ALLMÄNT Adamson, Rolf, Några principiella synpunkter i fråga om gallring. - ASF, 1969, s (49) Almkvist, Stig L:son, Vår arkivering av handlingar. - Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, 1974, s Diskussion: 1974, s , Sigvard Orander. (50) Ameen, Walter, Gallring och arkivering av ritningar.- Al, nr 55, 1977, s (51) Andersson, Egart, Arkivterminologi.- Al, nr 36, 1971, s (52) Andersson, Hans, Brister det i arkivets service eller är handläggarna för bekväma?- Statskontoret En årsskrift, s (53) Andersson, Henrik 0., Om byggnadsritningar. - Arkitekturmuseet Arsbok 1979, s (54) Andersson, Ingvar, Swedish archives, their history and organisation. - Journal of the Society of Archivists. (Chichester, England) 1965, 3: l, s (55) Andersson, Karl-Gustaf, De nordiska arkivdagarna i Uppsala. - ASF, 1975,s (56) Arkivansvar. Förnuftig förvaring. Sthlm (57) Arkivering av handlingar. - Föreningen auktoriserade revisorer, Sthlm 1965, s (58) Arkivet på Kalmar slott. Källor till Kalmar läns historia samlade i Länsmuseets arkiv. - Kalmar läns fornminnesförening, meddelanden XL VIII, 1960, s (59) Arkivgallring hos myndigheter. Sthlm Meddelanden från svenska riksarkivet, broschyr nr 10. (60) Arkivhandbok. Hermods konsult. [Oms!.: Förvara, ordna, gallra handlingar. Rygg: FOG. Arkivhandbok.] Malmö (61) Arkivläggning av handlingar. Betänkande avgivet av advokatsamfundets arkivkommitte. - Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, 1973, s (62) Backe, Torild. Om handlingars bevarande i längre tid. - Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, 1975, s (63) Baeckström, Lorica, Kvinnohistoriskt arkiv - forskningscentrum i Göteborg.- Hertha, 1963, nr 4, s , 32. (64) Bedoire, Fredric o. Stavenow-Hidemark, Elisabet, Arkivguide för byggnadsforskare.- Fataburen, 1974, s (65) Behre, Göian, Biblioteksarkiv i Orebro län. - Samfundet Örebro Stads- och länsbiblioteks vänner, meddelande nr XXXVII, 1971, s (66) Beijbom, Ulf, Emigrantinstitutet planerar för emigrationshistoriskt arkiv i Växjö.- NA, 1966, s (67) Beijbom, Ulf, Forskning och källmaterial kring "Den okända släkten". - Emigrationer. En bok till V. Moberg, utgav Magnus von Platen, Sthlm 1968, s (68) 11

13 Bengtsson, Bertil, Arkivförteckningsplan för ämnes- och ärendeordnade handlingar (dokument). - Al, nr 54, 1977, s (69) Bergström, Harriet, Baltvågen för trettio år sedan dokumenteras i särskilt arkiv. - Norrländska Socialdemokraten 28/2 74. (70) Biblioteks- och arkivpersonal Kartläggning av arbetsområdet samt tendensberäkningar. SCB. Information i prognosfrågor, 1968:5. [Sthlm] (71) Bjurmark, Henry o. Elofsson, Gunilla, Oordning på arkiv kan löna sig! [Ritningshantering och ADB.] - Affärsekonomi, 1966, s , (72) Boqvist, Sven. Arkiv eller inte arkiv - ett konsultens dilemma. - Al, nr 53, 1977, s (73) Brenner, Otto, S., Nordiska emigrationsarkiv.- Släkt och hävd, 1963, s (74) Brisfjord, Leif, Dokumentflöde på kontor. - Al, nr 36, 1971, s (75) Brisfjord, Leif, Arkivering med etikettstyrning. - Al, nr 40, 1972, s (76) Broberg, Richard, Fogderäkenskaperna för Värmland Nationen och hembygden, 1964, s (77) Broome, Bertil, Patronpapperet - ett stycke arkivhistoria. - ASF, 1961, s (78) Broome, Bertil, Handskriftssamlarna och de svenska arkiven. - Historiska studier tillägnade Folke Lindberg, Sthlm 1963, s (79) Broome, Bertil, Rikets hävdagömma. - skottgluggen, 1963, nr 2, s. 6--7, 23. (80) Broome, Bertil, Handskriftssamlarna och de svenska arkiven Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis, XXIX, U.o. (81) Broome, Bertil, Arkivhistoria. - Humanistisk Forskning, 1978, nr l, s (82) Bärnheim, Björn, Ett eldorado för jazzforskare. [Jazzarkivet i New Orleans.]- Orkesterjournalen, 1967, nr 12, s. 20, 47. (83) Cameron, Christopher A., Drunkna inte i pappershavet - Ledarskap och lönsamhet, 1968, nr l, s (84) Carlsson, Ingemar, Från årkiv och bibliotek. - [återkommande avdelning (under "meddelanden") i] Historisk tidskrift, (85) Carlsson, Ingemar, De otryckta källorna - arkivforskning..:_ Bygd och natur. Årsbok, 1972, s Även separattryck= Samfundet för hembygdsvård, småskrift nr 2, Sthlm (86) Carlsson, Ingemar, Folkbildaren och arkivhandlingarna. Några tips och förslag. - Folkbildning och forskning. Folkbildningsförbundets dokumentations- och arkivkommitte, FAK, 1974, s (87) Carlsson, Ingemar, Ett urval nordisk arkivlitteratur Historisk tidskrift, 1974, s (88) 12

14 Christensson, Ola, Nyförtecknade och nyförvärvade arkiv i Göteborgs universitetsbibliotek. - ASF, 1971, s (89) Classon, Sigvard, Här finns bitar av sjukkassornas historia. - Social försäkring, 1977, nr 12, s (90) Clemensson, Per, Arkiv och filateli.- NA, 1974, s (91) Clemensson, Per, Tankar kring stölder i arkiv. - ASF, 1977, s (92) Dahlbeck, Staffan o. Jönsson, Gert, Generell arkivkostnadsmodell - ASF, 1973, s (93) Dahlgren, Erik, Det västsvenska generalguvernementets arkiv.- AST 4, 1968, s (94) Dalenius, Tore, Thinning statistical archives. Stockholms universitet, statistiska institutionen, forskningsprojektet Fel i undersökningar. Rapport nr 36. Sthlm Stenc. (95) Danielsson, Gustav, Arkivrön från USA.- Al, nr 55, 1977, s (96) Davidsson, Åke, Handskriftsavdelningen i Uppsala universitetsbibliotek.- ASF, 1973, s (97) Edström, Josef, 1970-talets arkivgallringsproblem. - Humanistisk forskning, 1978, nr 2, s (98) Eilert, Eric, Arkivforskning på landsbiblioteket. - Växjö stifts hembygdskalender, 1961, s (99) Eklund, Lars, Metoder vid systemarbete. - Al, nr 50, 1976, s (100) Eklund, Lars, Genomförande av ett arkivprojekt- Al, nr 59, 1979, s (101) Elofsson, Gunilla, se nr 72. Engström, Sten, Vad är arkivvetenskap? - AST 4, 1968, s (102) Erlandsson, Alf, En arkivalisk utgrävning på Halmstad slott. - NA, 1962, s (103) Erlandsson, Alf, Arkivaliefynden på Halmstad slott.- Ale, 1962, nr 3, s (104) Erlandsson, Alf, Skånska generalguvernementet och dess arkiv. Förvaltnings- och arkivhistoriska undersökningar. Lund Bibliotheca Historica Lundensis XVIII. Akad. avh. (105) Ferling, Rune, se nr 214. Ferling, Rune, Arkiv och arkivproblem i Falun. - Al, nr 34, 1970, s (106) Ferling, Rune, Datalistor som arkivregister. - Al, nr 60, 1979, s (107) Forsselius, Olov, Kontorsrutiner och deras betydelse för en effektiv arkivorganisation. - NLA. Företagsarkiven IV, 1964, s (108) Föreningen Värmlandsarkiv. Karlstad (109) 13

15 Gefvert, Lars o. Onneus, Bengt, Något om kostnader och kostnadsberäkning.- Al, nr 12, 1963, s (110) Gidlöf, Leif, Utredning i riksarkivet om teatrarnas arkivfråga. - NA, 1973, s. 50. (111) Gidlöf, Leif, Teaterarkiven.- ASF, 1974, s (112) Gidlöf, Leif, Arkivmöte i Norge.- Al, nr 55, 1977, s L. (113) Gidlöf, Leif, Skall arkiven gallras av etiska skäl? - Nya Wermlandstidningen 15/7 78. (114) Gidlöf Leif Släktforskning i Värmlandsarkiv och Folkrörelsernas arkiv för Värml~nd.- Släkt och hävd, 1978, s (115) Gillingstam, Hans, Kammarkollegiets advokatfiskalskontor och dess arkiv.- AST 3, 1961, s ( 116) Gillingstam, Hans, Genealogiska manuskript från vasatiden och stormaktstiden som källor för svensk medeltidsforskning och äldre arkiv historia. - Personhistorisk tidskrift, 1974, s ( 117) Grage, Elsa-Britta, Personhistoriska källor i dataåldern. - Personhistorisk tidskrift, 1967, s (118) Grage, Elsa-Britta, ISO-kongress i Stockholm. - ASF, 1970, s (119) Gränström, Claes, Problem rörande allmänna arkivschemat - ASF, 1976, s (120) Göransson, Anita, 1800-talets mantalsuppgifter.- ASF, 1977, s (121) Halen, Karl Erik, Försäkring av arkivalier. - Al, nr 29, 1969, s (122) Halen, Karl Erik, Försäkring av arkivalier.- Al, nr 40, 1972, s (123) Halvarsson, Bo, Undersökning av arkivmaterial och arkiveringsmetoder vid sju svenska teatrar. Uppsats framlagd för teaterhistoriska seminariet v. t (U.o.] Stenc. (124) Hasslöf, Olof, Skeppsfynd, arkivuppgifter och levande tradition. - Ale, 1962, nr 3, s (125) Hedar, Sam, Arkivarien och skönlitteraturen. - AST 4, 1968, s (126) Hedar, Sam, Jordebok och fastighetsregistrering. En kortfattad översikt. - MRA för åren , 1971, s (127) Hedberg, Britt, Arkiv och bibliotek som gemensamt informationsorgan. - NA, 1976, s (128) Hedberg, Britt, ARK- en mindre delförening med många intressen att tillgodose. - SMF-nytt, 1979, nr 16, s. 3, 7. (129) Hedberg, Gunnel, Så gör nåt åt "kvinnoarkivet" i jämlikhetsutredningens namn!- Göteborgs-Posten 12/ (130) Hedin, Gunnar, Svensk standard i alfabetisk sortering. - Al, nr 11, 1963, s. 6-9 o. nr 12, 1963, s (131) Hebnfrid, Björn, Aktuellt från arkivtermområdet- Al, nr 61, 1979, s (132) 14

16 Hemming, Sture, Hyllning till Christina i Västerås. Jonas Columbus och Rudbeckianska skolans notarkiv. - Vestmanlands Läns Tidning 3/1 67. (133) Hennel, Lennart, Arkivförteckningar - förteckningsmetodik. - Al, nr 61, 1979, s (134) Holm, Nils F., Baltiska arkivfrågor. Symposium och arkivutställning i riksarkivet.- NA, 1973, s. 25. (135) Hvidtfeldt, Johan, Arkivvaesen og administration. - AST 3, 1961, s (136) Hägerstrand, Torsten, Kulturgeografiska synpunkter på arkiveringen av data.- ASF, 1969, s (137) Hägerstrand, Torsten, Tankegångar bakom "intensivdataområden".- Arkiv, (Köpenhamn) 1979, s (138) Högrelius, Jan o. Lindqvist, Sven Olof o. Sand, Hans, Förslag till intensivdataområden. Sthlm Forskningsrådsnämnden. Rapport nr 24-S. ( 139) Intensivdataområden. Rapport från ett symposium i Visby september Sthlm Forskningsrådsnämnden. Rapport nr 18-F. (140) Inventering av Göteborgs Sjöfartsmuseums bestånd av arkivalier. - Kommissionen för riksinventering av de enskilda arkiven, bulletin nr 2, 1964, s (141) Johanson, UUa, Första historikerdagen i Uppsala, 22 april NA, 1977, s (142) Johnson, Seved, Arkivförteckningsgranskning.- AST 3, 1961, s (143) Joel, Nils, Det juelska släktarkivet-historisk tidskrift, 1970, s (144) Jägerskiöld, Olof, Svensk arkivbibliografi , se nr 33. Jägerskiöld, Olof, Chronique des archives de Suede. - Archivum, XI, 1963, s (145) Jägerskiöld, Olof, Arkivterminologi. - ASF, 1965, s (146) [Jägerskiöld, Olof,] Suede. Archives Nationales. - Archivum, XV, 1969, s (147) Jägerskiöld, Olof, Att vara arkivman. - AST 4, 1968, s (148) Jägerskiöld, Olof, La legislatian archivistique. Suede. [Med introduktion av Olof Jägerskiöld.]- Archivum, XIX, 1972, s (149) Jägerskiöld, Olof, Rundabordskonferensen i Bukarest den 23 till 25 september ASF, 1970, s (150) Jägerskiöld, Olof, Arkiven och forskningen. - Från medeltid till dataålder. Festskrift till Sven Ulric Palme, Uddevalla 1972, s (151) [Jägerskiöld, Olof,] International directory of Archives. Suede. - Archivum, XXII-XXIII, 1975, s (152) Jägre, Mejli, Projekt arkivhandbok. - Al, nr 44, 1974, s (153) 15

17 Järv, Harry, Kungl. bibliotekets handskriftsavdelning. En presentation. - ASF, 1972, s (154) Jönsson, Gert, se nr 93. Kerkkonen, Matti, Arkiven som forskningsinstitutioner.- ASF, 1965, s (155) KjeUberg, Sven T., Möbler i Göteborg En arkivundersökning. - Kulturen 1967, s (156) Kjölstad, Torbjörn, Arkivet, biblioteket och dokumentationsfrågan. - Tidskrift för dokumentation, 1976, nr 4, s Diskussion: 1977, nr 2, s 29, Torben H0st. (157) Kjölstad, Torbjörn, Informationssamhället, arkiven och biblioteken. - ASF, 1977, s (158) Kreuger, Carl-Henrik, Papper på kontor. Sthlm (159) Kromnow, Åke, Lantmäterikurs i Örebro.- Al, nr 17, 1965, s (160) Kromnow, Åke, Kåseri... den 18 april 1975 i riksarkivet.- [Arbetarrörelsens årsbok, 1975,] Appendix, s (161) Kromnow, Åke, The appraisal of contemporary records. ICA[International Council on Archives] VIII 76, Washington, D.C., Stenc. (162) Kromnow, Åke, The appraisal of contemporary records. Proceedings of the 8th International Congress on Archives. - Archivum, XXVI, 1979, s (163) Larsson, Bemt o. Thelin, Karl Erik, Om koder och nummersystem. - Al, nr 52, 1976, s. ll-17. (164) Lext, Gösta, Något om Göteborgsarkiven. - Göteborg förr och nu, IV, 1967, s (165) Liedgren, Jan, Nyfunna handskrifter om gamla svenska järnberg. - Med hammare och fackl a XXIV, 1965, s ( 166) Lindh, Björn, Nordisk arkivleksikon. Nordisk arkivkundskab, nr 8, Köpenhamn (167) Linden, Birger, Polisbyrån för övervakande av utlänningar i riket AST3, 1961, s.ll ' (168) Lindqvist, Sven Olof, se nr 139. Lindroth, Jan, Gallring med statistiska urval - framkomlig väg eller återvändsgränd?- RA-nytt, Riksarkivets myndighetsservice 4, 1975, s (169) Lindroth, Jan, A presentation of the "Svenska Arkivsamfundet" (the Swedish Arehivat Association).- Archives et Bibliotheques de Belgique, Dl. L. (Tongeren) 1979, s (170) Lindskoug, Lennart, Ur en österlensk kistebrevsamling. - Ystads Allehanda23/160. (171) Ljung, Sven, Hembygdsforskaren och de offentliga arkiven. En vägledning. Utg. av Rådet för bygdeforskning och folkkultur. Norrbottens museum. Luleå (172) Losman, Beata, Kvinnahistoriskt arkiv och de kvinnahistoriska samling- 16

18 arna på Göteborgs universitetsbibliotek. - ASF, 1972, s (173) Losman, Beata, Arkivarien och forskningen. Några funderingar. - ASF, 1975, s (174) Ludwigs, Folke, statsobligationer från Gustav III:s dagar. - Ekonomisk revy, 1968, s (175) Lundberg, Birger, Arkivaliefyndet i Halmstad Landskontorets i Hallands län diarier och nyfunna brevkoncept före AST 3, 1961, s (176) Lundkvist, Sven, Framtidens historiska forskning och arkiven. - NA, 1979, s (177) Löfgren, Oscar, Bibliotek eller arkiv? - Upsala Nya Tidning 16/5 78. (178) Matz, Erling, Arkiven berättar.- Sjöhistorisk årsbok 1973/74, s (179) Mellander, Karl, Två ämbets- och arkivmän i talens Norrbotten. Några anteckningar.- AST 3, 1961, s (180) Meurling, Anna Christina, Behöver forskningen socialförvaltningensarkiv? Några synpunkter på socialdossieer. - Socialmedicinsk tidskrift, 1977,s (181) Modeer, KjeU Å., Juristens källor i arkiv och bibliotek. Juridiska föreningen i Lund. Lund (182) Modeer, Kjell A., Ärvdabalkssakkunnigas arkiv. - Svensk juristtidning, 1976, s (183) Mårtenson, Sture, Riksdagsmannaarkiv. Några reflexioner i samband med ett ordningsarbete.- AST 3, 1961, s (184) Nilsson, Björn, Hur många historiska dokument har ni på vinden? 3/ / Expressen 6/3 68. (185) Nilsson, Lars, Gallringsfrågan.- ASF, 1970, s (186) Nilsson, Lars, Föreningen Värmlandsarkiv. - ASF, 1973, s. 58-:- 64. (187) Nilsson, Lars, Värmländska arkiv. - Värmland förr och nu 1977, s (188) Nilsson, Nils, Diarieföring och arkivläggning. Sthlm Meddelanden från svenska riksarkivet, broschyr nr 9. (189) Nilsson, Nils, Arkivarien och arkivgallringen. - Arkiv (Köpenhamn) 1969, s (190) Nilsson, Nils, Att minnas på 1960-talet. - Svenska Dagbladet 7/ (191) Nilsson, Nils, Arkiv i rörelse. Essayer och kåserier. Sthlm (192) Nilsson, Nils, Arkivkunskap. Malmö 1973 o (193) Nilsson; Nils, Arkiven och informationssamhället. Lund (194) Nilsson, Nils, Svenska arkivomflyttningar under 1970-talet.- NA, 1977, s. 27. (195) Nilsson, Nils, Det svåra ordet arkiv. - Nordiske arkivstudier tilegnet 17

19 Harald J0rgensen den 3. januar 1977, Köpenhamn 1977, s (196) Nilsson, Nils, Får handlingar om socialvård bevaras? - NA, 1978, s (197) Nilsson, Nils, Gallringsproblemet i Sverige. En översikt över nuvarande läge.- Arkiv, (Köpenhamn) 1979, s (198) Nilsson, Nils, Regionala urval från arkivsynpunkt - Arkiv, (Köpenhamn) 1979, s (199) Nilzen, Göran, 1700-talets fabriksstatistik: En presentation och några kritiska synpunkter på de tidigare fabriksberättelserna.- ASF, 1975, s (200) Norberg, Erik, Arkiv i Estland. - Meddelanden från kungl krigsarkivet VI, 1973, s (201) Nordström, Elsa, Vad gör en arkivarie?- Tidskrift i sjöväsendet, 1974, s (202) Nonnan, Birger, Arkiv för arkitektur. - Riksbyggen, 1965, nr 4, s (203) Norrlander, SteUan, 1FTC-konferens i London.- NA, 1974, s (204) Nyberg, Gunne, Bränn bångstyriga blanketter!- Kontorsvärlden, 1968, nr 3, s (205) Nyberg, Gunne, Grundsatser för arkivordning. - Al, nr 28, 1968, s (206) Nyberg, Gunne, Sortera rätt i arkivet! Kontorsvärldeh, 1971, nr 6, s ; nr 7, s ; nr 8, s. 9-10, (207) Nyberg, Gunne, Ämne, sak och ärende. - Al, nr 57, 1978, s (208) Näslund, Lisbeth, SLÖR, statligt löneuträkningssystem. - RA-nytt, Myndighetsservice 6, 1978, s (209). Ohlsson, Ingvar, Det arkivstatistiska systemet. - ASF, 1970, s (210) Ohlsson, Knut, Om folkhögskolearkiv. - AST 4, 1968, s (211) Olsson, KjeU, Arkivinventering. - Handbok för föreningsarkivarier, 1972, s (212) Olsson, Sven, Arkiv och hembygd.- ASF, 1961, s (213) Olsson, Sven o. Ferling, Rune, Samhällsforskningens arkivråd. - Historisk tidskrift, 1970, s (214) Olsson, Sven, Arkiven och deras fi ender. - Handbok för föreningsarkivarier, 1972, s (2 15) Omang, Reidar, Arkivene som forskningsinstitutjoner.- ASF, 1965, s (216) Onneus, Bengt, Se nr 110. Ormeus, Bengt, Om gallring och några andra metoder att reducera pappersflödet. - Al, nr 39, 1972, s (217) Palmqvist, Anan, Nytt beteckningssystem för arkivakter. - Svensk 18

20 lantmäteritidskrift, 1971, s (218) Paulsen, Leif, Rationell etikettering för arkivområdet - Al, nr 27, 1968,s.3-7. {219) Paulsen, Leif, Förslag till etikettstandard för arkivområdet- Al, nr 29, 1969, s {220) Paulsen, Leif, o. Thelin, Karl Erik, Förvaringsteknik i ämnes/sakordnat arkiv.- Al, nr 30, 1968, s (221) Petersen, Björn, Hallands museums arkiv. - Halland, 1976, s (222) Petrini, Hasse, Arkivmannen av igår och av idag. - AST 4, 1968, s {223) Petrini, Hasse, Köpmansräkenskaper för Piteå lappmark. - Norrbotten , 1969, s (224) Puls, Giinther, Registrering baserad på klassificering av dokument. - Al, nr 57, 1978, s (225) Pärtel, Ago, Arkivaliernas vård I-II.- Al, nr 14, 1964, s , o. nr 15, 1964, s (226) Pärtel, Ago, Att spara eller inte spara papper.- Ekonomen, 1965, nr 10,s (227) Pärtel, Ago, Planmässig gallring.- Al, nr 31, 1969, s {228) Roos, Arne, Datorsystem underlättar dokumentåtervinning. - Al, nr 41, 1973, s {229) Rosell, Ingrid, Att forska om kyrkor, vägledning om arkiv. Sthlm Underrättelser från riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 1979:2. {230) Rosenberg, Bruno, Arkiveringsorganisation. - Organisationsnytt, 1961, nr l, s o. nr 3, s ; 1962, nr 3, s {231) Rosenberg, Bruno, Aktuella synpunkter på arkiveringsorganisation. - Organisationsnytt, 1967, nr 2-3, s (232) Rosenberg, Bruno, Skolstyrelse- och skolarkiv. - Organisationsnytt, 1970, nr 1-2, s {233) Rumar, Lars, Att rädda "din bit av Sveriges historia". - Östersunds- Posten 4/ lo 78. (234) Salmela, Alpo, Diarieföringen hos statens ämbetsverk i Finland. Några glimtar ur utvecklingen.- AST 4, 1968, s {235) Sand, Hans, Forskningens framtida datatillgång i Sverige.- NA, 1976, s {236) Sand, Hans, se nr 139. Sandberg, Siv, PM rörande arkivinventering till projektet Linköpings historia Linköping Stenc. {237) Sandqvist, Inga-Britta, Tekniska museets arkiv. - Daedalus, 1974, s. ~-M. ~~ Savolainen, Toivo, Några erfarenheter av uppbyggnad och användning av sökordssystem.- Al, nr 59, 1979, s {239) Schieche, Emil, Umfang und Schicksal der von den Schweden 1645 in Nikolsburg und 1648 in Prag erbeuteten Archivalien. - Bohemia, 19

21 Jahrbuch des Collegium Carolinum, 1967, s (240) Schöck, Herman, Rikets brev och register. Arkivbildande, kansliväsen och tradition inom den medeltida svenska statsmakten. Sthlm Skrifter utg. av svenska riksarkivet, 4. (241) Skoglund, Lars-Olof, Det l. svenske arkivseminar juni NA, 1976, s (242) Sleman, Folke, Svenskt domboksmaterial före ASF, 1961, s (243) Socialakter och sjukjournaler i forskningens tjänst. Rapport från ett symposium i Sigtuna april19'78. Forskningsrådsnämnden, rapport nr 14-F, Sthlm (244) Stavenow-Hidemark, Elisabet, se nr 65. Strftm, A., Arkivbegrensning - kassasjon - arkivbevaring. - Al, nr 27, 1968, s (245) Strömbom, Ivar, Något om arkiveringsprotokoll och arkivförteckningar. -Al, nr44, 1974, s (246) Sundin, Jan, Arkivfunktionen en integrerad del av kontorsrutinerna. - Al, nr 16, 1964, s (247) Swedlund, Robert, Arkivbildningens moment.- AST 3, 1961, s (248) Swedlund, Robert, De nya svenska arkivförfattningarna. - NA, 1962, s (249) Swedlund, Robert, Nya arkivförfattningar. - Från departement och nämnder, 1962, nr 3, s (250) Swedlund, Robert, Om gallring.- Al, nr 15, 1964, s (251) Sölscher, Helge, Om några gamla lantmäterikartor från lönköpings län och deras förvaring genom tiderna. - Meddelanden från lönköpings läns hembygdsförbund, 1962; s (252) Tarkiainen, Kari, Svenska skolarkiv och de pedagogiska institutionernas projektdata som källor för utbildningsforskning. Rapport från pedagogiska institutionen Abo akademi, nr 17, Abo Stenc. (253) Tarkiainen, Kari, Det andra svenska arkivseminariet överståndet. - NA, 1978, s (254) Teemant, Erik, Urvalsplan för gallring av studentskrivningarna i det allmänna gymnasiet.- statistisk tidskrift, 1972, s (255) Teming, Paul, Folkhögskolearkiven. - Tidskrift för svenska folkhögskolan, 1966, nr 3, s (256) Thelin, Karl Erik, Något om klassifikationssystem. Kortfattad orientering i ämnet lämnad vid Norsk arkivråds kurs Al, nr 17, 1965,s (257) Thelin, Karl Erik, Litteratur inom arkivområdet- Al, nr 19, 1965, s (258) Thelin, Karl Erik, Litteratur för fastighetsarkiv.- Al, nr 21, 1966, s (259) Thelin, Karl Erik, Litteratur för fastighetsarkiv. Tidskrift för dokumentation, 1966, nr 5, s (260) 20

22 Thelin, Karl Erik, Allmänna arkivschemat i annan tappning. - Al, nr 28, 1968, s (261) Thelin, Karl Erik, Rutin för registrering och förvaring av fabrikantkataloger.- Al, nr 38, 1972, s (262) Thelin, Karl Erik, se nr 164 o Thimon, Gösta, Handskriftssamlingen vid Carolina sedd ur släktforskningssynpunkt. - Släkt och hävd, 1966, s (263) Ulate-Segura, Bodil, Den VI internationella arkivkongressen i Madrid 3-7 september ASF, 1969, s (264) Waden, Ingel, Förstöring av handlingar under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden.- Förvaltningsrättslig tidskrift, 1960, s (265) Welander, Sven, Unionsbrevets baksida. Edition och bidrag till dess arkivhistoria.- Scandia, 1960, s (266) Welander, Sven, En 1400-talsmagnats arkivförteckningar. - AST 4, 1968, s (267) Wersäll, Margareta, Inventering av handlingar. - Al, nr 42, 1973, s (268) Wersäll, Margareta, Arkivering och sekreteraren. - Al, nr 43, 1973, s (269) Wersäll, Margareta, Arkiven försummas ofta. - Svenska Dagbladet 10/3 75. Omtryckt: Al, nr 48, 1975, s (270) Wessman, Lars. Dossiersystem i tillämpning. - Al, nr 48, 1975, s (271) Wieselgren, Per, Det Stiernhielmska familjearkivet från Vasula. Katalog tillägnad Svenska akademien. - Svio-Estonica, 1968, s (272) Wilstadius, Gun, Arkivaliska hjälpmedel i Blekinge muse um. Albert Liljas blekingearkiv och S.-Ö. Swahns tomtarkiv för Karlskrona. - Blekingeboken, 1969, s (273) Winberg, Christer o. Åkerman, Sune, Forskningens framtida datatillgång. Samarbetskommitten för långsiktsmotiverad forskning. Uppsala (274) Vägledning till arkitekturmuseets arkiv. -Arkitekturmuseet. Årsbok 1976, s (275) Åberg, Alf, Statliga arkivalier säljs men rätt ägare kan ej köpa. - Svenska Dagbladet 12/9 62. (276) Åberg, Åke, Folkbibliotekens arkiv i Västmanland. En inventering. - Meddelanden utg. av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturhistoriska institutionen i Uppsala, 3. En bok om biblioteksforskning, 1969, s (277) Åhlin, Arvid J., Aktuella standardiseringsfrågor.- Al, nr 16, 1964, s (278) Ahlin, Arvid J., standardiseringsnytt inom kontorsområdet. - Al, nr 25, 1967, s (279) Åkerman, Joachim, Inskrivningsväsendet. Föredrag vid kurs i fastig- 21

23 hetshandlingars arkivering, Örebro i november 1964 och september Al, nr 20, 1966, s (280) Åkerman, Sune, se nr 274. RIKSARKIVET Birnbaum, Henrik, Novgorodiana Stockholmiensia. Zur Bedeutung und Geschichte der Novgeroder Akten des Stockholmer Reichsarchivs. Scando-Slavica, (Köpenhamn) 1946, s (28 1) Blanking, Sören, Riksarkivet "konsumerar" 1000 hyllmeter varje år. - Norrbottens-Kuriren 2/7 60. (282) Blumfeldt, Evald, slottsarkivet. - MRA för åren , 1968, s (283) Blumfeldt, Evald, PM angående borgrätterna och deras arkiv i slottsarkivet.- MRA för åren , 1976, s (284) Boethius, Bertil, Primär och sekundär proveniens i svenska riksarkivet. - Historiallinen arkisto, Åbo 1966, s (285) Broome, Bertil, Några bidrag till kammararkivets historia. - Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 1979, s (286) Carlsson, Ingemar, se nr 298. Carlsson, Ingemar, Riksarkivet informerar. De enskilda arkiven, filatelister och andra samlare - kring en nystartad verksamhet vid riksarkivets enskilda sektion. - Svensk filatelistisk tidskrift, 1977, s Även: RA-nytt. De enskilda arkiven 28, 1977, s (287) Cavallie, James, Helge Almquists samling "Kanslistilar".- MRA för åren , 1976,s (288) Gidlöf, Leif, Enkät till centrala civila statsmyndigheter om deras arkivförhållanden - ett led i riksarkivets långsiktsplanering. - RAnytt, Riksarkivets myndighetsservice 3, 1973, s (289) Gierow, Krister, Riksarkivet 350 år. - Sydsvenska Dagbladet Snellposten 28/1168. (290) Gillingstam, Hans, Gyllengripska samlingen i riksarkivet. - AST 4, 1968, s (291) Grage, Elsa-Britta, Några obeaktade källor till skiftets historia i Justitiekanslerns arkiv i riksarkivet.- ASF, 1965, s (292) Grage, Elsa-Britta, Justitiekanslersämbetet och dess arkiv.- MRA för åren , 1968, s (293) Grill, Erik o. Jägerskiöld, Olof, Person-, släkt- och gårdsarkiv inom riksarkivets tredje sektion. - MRA för åren , 1963, s (294) 22

24 Gränström, Claes, Transfer of tapes and microfilms to The Swedish National Archives. - ADPA, Automation, archives, informatique, 1979, l, Liege (295) Holm, Carl, Fridtjuv Bergs otryckta handlingar i riksarkivet. - Pedagogisk tidskrift, 1962, s (296) Holm, Nils F., Autografsamlingar i riksarkivet. - AST 4, 1968, s (297) Holm, Nils F., o. Carlsson, Ingemar, Enskilda arkiv i riksarkivet. Sthlm Skrifter utgivna av svenska riksarkivet, 3. (298) Holmberg, Ingvar, Riksarkivets nybygge i Stockholm.- NA, 1960, s (299) Holmberg, Ingvar, Almgrens samling i bergskollegii arkiv. - AST 3, 1961, s (300) Joel, Niels, Glimtar från riksarkivet En brevväxling mellan riksarkivarien Hans Järta och e.o. amanuensen Carl Axel Juel. - Personhistorisk tidskrift, , s (301) Jägerskiöld, Olof, se nr 294. Jägerskiöld, Olof, Riksarkivets nybyggnad i Stockholm. - NA, 1963, s (302) Jägerskiöld, Olof, Riksarkivets nya byggnad. - NA, 1968, s (303) Jägerskiöld, Olof, Riksarkivet Från Slottsbacken till Fyrverkarbacken. Sthlm (304) Koit, Jacob, De finsk-rysk-svenska arkivunderhandlingarna och tillkomsten av samlingarna kammarkollegii finska handlingar och finska cameralia i kammararkivet.- MRA för åren , 1968, s (305) Koit, Jakob, Kammararkivets baltiska samlingar. - MRA för åren , 1976, s (306) Kommittearkiven. Råd och anvisningar utarb. av riksarkivet. Sthlm Rev. uppl. Sthlm 1971, Sthlm 1973 o. Helsingborg (307) Kromnow, Åke, Riksarkivet i nya lokaler i Marieberg. - Historisk tidskrift, 1969, s (308) Kromnow, Åke, Riksarkivet och forskningen. - Humanistisk forskning, 1976, nr l, s (309) Lindroth, Jan, Vad gör UP-sektionen? [Riksarkivets sektion för utbildning och publicering.]- NA, 1976, s (310) Lindroth, Jan, Gallring i globalt perspektiv. Några axplock ur riksarkivets internationella gallringsenkät- Al, nr 52, 1976, s (311) Ludwigs, Folke, Svenska utrikesdepartementets arkivalier till riksarkivet.- NA, 1970, s. 26. (312) Ludwigs, Folke, UD:s leverans till RA RA-nytt, De enskilda arkivens, 1970, s.l0-14. (313) Ludwigs, Folke, Riksgäldsarkiven i riksarkivet. - RA-nytt, Forskarservice 2, 1978, s (314) 23

25 Lövgren, Anna-Brita, Kan man lita på riksregistraturet vid 1600-talets slut?- Scandia, 1974, s (315) Meddelanden från svenska riksarkivet..., se nr Munthe, Arne, Studier i drottning Kristinas och reduktionens historia. Sthlm Skrifter utgivna av svenska riksarkivet, 2. (316) Mölleryd, Anders W., Riksarkivet - nationens minne. - Smålands Allehanda 3/2 61. [Cirkulärartikel.] (317) Näslund, Lisbeth, Justitiedepartementets tryckfrihetsexpeditions arkiv. -RA-nytt, Forskarservice l, 1977, s (318) Näsström, Gustaf, Kungliga Riddarholmen. [BI.a. om riksarkivet.] Sthlm (319) Palmstierna, Carl-Fredrik, Bränn dessa brev [BI.a. om riksarkivet.] Sthlm (320) Pm ang. riksarkivets organisation (augusti 1965). - MRA för åren , 1968, Handlingar rörande arkivväsendet, s (321) RAnytt, riksarkivet informerar, se nr Riksarkivet - en förvaltningsrevisionen studie. Riksrevisionsverket. Revisionsrapport. Sthlm Stenc. (322) Schieche, Emil, Der Neubau des schwedischen Reichsarchives. - Der Archivar, (Siegburg, Förbundsrepubliken Tyskland) 1969, sp (323) Skoglund, Lars-Olof, Lokala tullräkenskaper.- RA-nytt, Forskarservice 2, 1968, s (324) Smedberg, Staft'an, Kommittearkiven.- ASF, 1976, s (325) Soom, Arnold, Tidö-arkivet i riksarkivet. - Historisk tidskrift, 1970, s (326) Swedlund, Robert, Riksarkivet föreslår ny statlig arkivstadga. Decentralisering av arkivfrågorna.- Från departement och nämnder, 1960, s (327) Söderlind, Stefan, Två urkundstexter från 1200-talet. - MRA för åren , 1963, s (328) Söderlind, Stefan, Riksarkivets medeltidssektion. - Historisk tidskrift, 1964, s (329) Wichman, Holger, Striden om kammararkivets övergång till riksarkivet. - ASF, 1978, s (330) Wichman, Holger, Mantalslängderna i kammararkivet. Folkbokföring genom 350 år.- Släkt och hävd, 1978, s (331) Wieslander, Henning, "Högst intressant och värdefull samling..." (Siäkten Königsmarcks handlingar i riksarkivets Rydboholmssamling.] - Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner. Meddelande XXIX, 1962, s (332) 24

26 KRIGSARKIVET Arkivinstruktion för försvarets myndigheter (Arkiv 1). Sthlm Rev. upp!. Sthlrn (333) [Berg, Lars O.,] Privatarkiv och enskilda personers arbetspapper i kungl. krigsarkivet. [Med förord av Bertil Broome.] - Kommissionen för riksinventering av de enskilda arkiven. Bulletin l, 1963, s {334) Broome, Bertil, "Flottans arkiv" på Skeppsholmen. Några anteckningar till dess förhistoria och äldre historia. - Forum navale, skrifter utgivna av sjöhistoriska samfundet nr 23, 1967, s (335) Ekdahl, Dan, Artilleristyreisens arkiv. - Meddelanden från kungl krigsarkivet VI, 1973, s (336) Krigsarkivet Vämamo {337) Meddelanden från kungl krigsarkivet VI, se nr 18. Nordström, Elsa, Journaler över utrikesresenärer i krigsarkivet. - Meddelanden från kungl krigsarkivet VI, 1973, s {338) Rosell, Lennart, Krigsarkivet i försvarets planerings- och ekonomisystem. - Meddelanden från kungl krigsarkivet VI, 1973, s (339) Rosell, Lennart, Försvarets arkivvård. - Krigsvetenskapsakademiens handlingar, 1977, nr 2, s {340) Wallberg, Evabritta, Inskrivning av värnpliktiga En översikt.- Aktuellt och historiskt, 1970, s {341) Åberg, Alf, De karolinska fältarkivens öde. - Svensk tidskrift, 1960, s {342) Åberg, Alf, Det försvunna fältkansliet [Efter slaget vid Poltava.] - Svenska Dagbladet 14/ {343) Åberg, Alf, Att forska vidare i krigsarkivet. Föredrag hållet i Genealogiska föreningen den 24 april Släkt och hävd, 1963, s (344) Åberg, Alf, Krigsarkivet - en 160-årig institution. - Civilt försvar, 1965, s {345) Åberg, Alf, Tillkomsten av krigsarkivets första kartsamling. - ASF, 1966, s {346) Åberg, Alf, De försvunna fältarkiven. - Värld och vetande, 1969, s {347) Åberg, Alf, Det försvunna fältarkivet - Karolinska förbundets årsbok, 1970, s {348) Åberg, Alf, Enskilda arkiv i krigsarkivet. Sthlm RA-nytt, De enskilda arkiven 15. {349) 25

27 ÖVRIGA CENTRALA ARKIV BukSs, M., Handbok i arkivvård inom väg- och vattenbyggnadsverket Sthlm Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens publikationsserie, administrativa byrån. (350) Grage, Elsa-Britta, Proveniensfrågor i statistiska centralbyråns arkiv.- AST 4, 1968, s (351) Hedman, Rune, Arkivläget inom K. Maj:ts kansli. - ASF, 1969, s (352) Hedman, Rune o. Hammarlund, Bo, Utveckling av en arkivorganisation -departementen och deras arkiv.- ASF, 1978, s (353) Justrell, Börje, Översyn av arkivvården vid arbetsmarknadsverket - RA-nytt, Myndighetsservice 5, 1977, s (354) Jägerskiöld, Olof, Riksbanken och dess arkiv. - ASF, 1975, s (355) Karlsson, Hugo, Ny diarie- och dossieplan m m för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna. - RA-nytt, Myndighetsservice 4, 1975, s (356) Kömer, Sten, Arkivfrågor i Kungl. fortifikationsförvaltningen under 1960-talet- ASF, 1971, s (357) Lundwall, Sten, Nordiska museets arkiv. En vägledning. Karlshamn (358) Malmström, Krister, Överintendentsämbetets arkiv (RA). - RA-nytt, De enskilda arkiven 7, 1970, s (359) Nilsson, Nils, Förvaringen av centrala civila verks arkiv Summarisk översikt. U.o.o.å. Stenc. (360) Paulsen, Leif, Så styrs dokumentflödet inom skogsvårdsorganisationen. -Al, nr 56, 1978, s (361) Persson, Roland, Arkivvård hos statens invandrarverk. - RA-nytt, Myndighetsservice 6, 1978, s (362) Sandquist, E., Kungl. lantmäteristyrelsens arkiv. - Al, nr 5, 1960, s (363) Setterkrans, Göran, Några handskrifter i Uppsala universitetsbibliotek med proveniens från kungl. maj:ts kanslis och ämbetsverks arkiv. AST 3, 1961, s (364) Smedberg, Staffan, Arkivproblem hos riksåklagaren.- RA-nytt, Myndighetsservice 6, 1978, s (365) Swedlund, Robert, Om antikvarisk-topografiska arkivet. - Fornvännen, 1970, s (366) Thelin, Karl Erik, Arkivtekniska problem och lösningar i domänverket. -Al, nr 25, 1967, s (367) Ulate-Segura, Bodil, Arkivbildningsplaner m m för skolöverstyrelsen. -RA-nytt, Myndighetsservice 5, 1977, s (368) Wessman, Lars, Ritningar - en bortglömd dokumentation? Rationaliseringar och mikrofilmning i televerkets ritningshantering. - ASF, 1973, s (369) 26

28 Wessman, Lars, Arkivering efter dossierplan vid televerket. - Tele, 1974, nr 2, s (370) Wessman, Lars, Diarieföring och ärendebehandling i televerket.- Tele, 1975, nr 4, s (371) Östergren, Stefan, Några anteckningar om organisation och arkiv vid riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.- ASF, 1977, s (372) Östergren, Stefan, A TA-arkivet hos riksantikvarieämbetet och statens historiska museer.- SMF-nytt, 1979, nr 7, s (373) LANDSARKIV OCH STADSARKIV Andersson, Ingvar, Kring ett skånskt stadsarkiv. - AST 3, 1961, s (374) Berg, Lars O., Hall- och manufakturrätten i Stockholm. Anteckningar om dess bakgrund, historia och arkiv.- SSAÅ 1967, s (375) Berg, Lars 0., Folkrörelser och föreningar. Arkiv och arkivfragment i Stockholms stadsarkiv.- SSAÅ 1970, s (376) Berg, Lars O. o. Wikström, Lars, Stockholms stadsarkivs registerbestånd. - Släkt och hävd, 1971, s (377) Brohed, Ingmar, David Hedegårds arkiv. - Biblicum, 1974, s (378) Clemensson, Per, Ekmanska släktens arkivbildning i Göteborg. - ASF, 1968, s (379) Clemensson, Per, Registerarbeten i Göteborgs landsarkiv Från arkiv och forskningsfält..., 1977, s Omtryckt: Släkt och hävd, 1977, s (380) Edvardsson, Carl-Edvard, Landsarkivet i Härnösand och där förvarat källmaterial.- Arkiv i Norrland, [1976,] s (381) Edvardsson, Carl-Edvard, Enskilda arkiv i landsarkivet i Härnösand. -Arkiv i Norrland, 2, [1979,] s U.å. (382) Edvardsson, Carl-Edvard, Landsarkiven - tillsynsmyndigheter och forskningsinstitutioner.- SMF-nytt, 1979, nr 12, s (383) Erlandsson, Alf, Landsarkivens splittrande. - Sydsvenska Dagbladet Snellposten 24/4 63. (384) Fogelberg, Torbjörn, Suell-Kockumarkiv. Nyförvärv till stadsarkivet i Malmö. - Malmö fornminnesförening. Arsskrift 1975, 1976, s (385) Fritzell, Gunnar, Landsarkivet i Visby.- NA, 1963, s (386) Gidlöf, Leif, Stockholms stadsarkivs femårsprogram NA, 1976, s. 20. (387) 27

29 Gidlöf, Leif, Rotemansarkivet i Stockholms stadsarkiv.- ASF, 1976, s (388) Hedberg, Britt, Landsarkiven - släktforskningsinstitut eller informationsbehandlare?- ASF, 1976, s (389) Hedman, Rune o. Wibling, Jöran. De s.k. arierbevisen - löpande ärenden vid ett landsarkiv åren AST 4, 1968, s (390) Hjorth, Börje, af Forselleska släktarkivet - ASF, 1973, s (391) Johansson, Tore, Schlyterska samlingen i landsarkivet i Lund.- AST 4, 1968, s (392) Johanson, Ulla, Stockholms magistrats och rådhusrätts arkiv Ärendenas handläggning samt arkivets bestånd.- SSAÅ 1969, s (393) Johnson, Seved, Kristianstads stadsarkiv.- Staden vid Helgeå, 1964, s (394) Johnson, Seved, Enskilda arkiv och samlingar i landsarkivet i Lund.- AST 4, 1968, s (395) Karlsson, Hugo, Jordbrukskommissionen i Västerbottens län och dess arkiv.- ASF, 1970, s (396) Karlsson, Hugo, Språkligt primärmaterial i landsarkiven. - Svenska landsmål och svenskt folkliv, 1978/1979, s Tidigare publicerad i: Från arkiv och forskningsfält..., 1977, s (397) Kjölstad, Torbjörn, Fältarbetet vid landsarkivet i Lund.- AST 4, 1968, s (398) Kristiansson, Sture, Den kommunala arkivvården inom Göteborgs landsarkivdistrikt Tillbakablick och framtidsfunderingar. - Från arkiv och forskningsfält..., 1977, s (399) Kömer, Sten, Landsarkivens framtid.- ASF, 1978, s (400) Körner, Sten, Att forska i landsarkivet i Visby. - Arkivforskning på Gotland. Skriftserie..., 1979, s (401) Körner, Sten, Milstolpe för landsarkivet i Visby. NA, 1979, s (402) Lext, Gösta, Landsarkivet i Göteborg. -NA, 1965, s (403) Lext, Gösta, Landsarkivet i Göteborg, En orientering. - Västgötabygden, 1966, s (404) Lext, Gösta, Landsarkivets i Göteborg tillkomst, - AST 4, 1968, s (405) Liljequist, Marianne, Förteckning över för Stockholms arkivdistrikt fastställda gallringsföreskrifter t.o.m. december SSAÅ 1971, s (406) Lind, Sven Ivar, Stadsarkiv i Stockholm,- Arkitektur, 1961, s (407) Ljungberg, Leif, stadsarkivet i Malmö. En orientering i anslutning till den nordiska arkivdagen NA, 1961, s (408) Ljungberg, Leif, Rådhus- riksbank - stadsarkiv. Några anteckningar 28

30 rörande kvarteret Diskontens byggnadshistoria. - Malmö fornminnesförening. Årsskrift 1961, s (409) Ljungberg, Leif, Summarisk förteckning över vissa för släktforskaren viktiga arkivalier i stadsarkivet i Malmö. - Malmö fornminnesförening. Årsskrift 1963, s (410) Ljungberg, Leif, Litet om äldre pärmstämplar i stadsarkivet i Malmö. - Malmö fornrninnesförening. Arsskrift 1967, s (411) Lundberg, Birger, Landsarkivet i Lund.- NA, 1961, s (412) Lundberg, Birger, Enskilda arkiv i landsarkivet i Uppsala. - AST 4, 1968, s (413) Malmberg, Eva o. Sven, Vadstena stads kommunala arkiv Föreningen Gamla Vadstenas småskrift nr 22, 1976, s (414) Mårtenson, Sture, stadsarkivet i Lund. - AST 4, 1968, s (415) Nilsson, Fred, Folkbokföringsmaterialet i Stockholm med särskild hänsyn till rotemansarkivet- SSAÅ 1965, s (416) Nilsson, Lars, Nödhjelpskomitens i Sundsvall 1888 arkiv. - ASF, 1966, s (417) Nilsson, Lars, Administrativa förändringar och arkivservice. Reflexioner kring landsarkivens verksamhet vid "polisväsendets förstatligande". - AST 4, 1968, s (418) Nilsson, Lars, Enskilda arkiv i landsarkivet i Vadstena.- ASF, 1969, s (419) Nilsson, Lars, Carl Milles brev till Gottfrid Larsson. En brevsamling i landsarkivet i Vadstena.- Föreningen Gamla Vadstena, Småskriftserien, nr 15, 1969, s (420) Nilzen, Göran, Arkivfynd i Vadstena landsarkiv. Material till belysande av ståndstabellerna.- Historisk tidskrift, 1974, s (421) Ohlsson, Bror-Erik, Stadsarkivet i Eskilstuna. - Eskilstuna museers årsbok, 1965, s (422) Olsson, Kjell, Bör alla landsarkiv flytta till Vadstena? - Arbetet 29/3 63. (423) Petrini, Hasse, Landsarkivens inspektioner av lokala arkiv. En översikt. - AST 3, 1961, s (424) Petrini, Hasse, Arkivalier rörande Gästrikland i Härnösands landsarkiv. -Från Gästrikland 1962, s (425) Petrini, Hasse, Landsarkivet i Härnösand.- NA, 1965, s (426) Porsche, Werner, Ingenjör Hjalmar Cederström och hans samling i Stockholms stadsarkiv.- SSAÅ 1966, s (427) Pursche, Werner, Vadstenaarkivalier i landsarkivet i Vadstena. - Föreningen Gamla Vadstenas småskrift nr 22, 1976, s (428) Rendahl, Viking, Stockholms folkskolors centrala förvaltning SSAÅ 1962, s (429) Rendahl, Viking, Grunddragen av skolväsendets organisation i Stockholm under 1800-talet.- SSAÅ 1972, s (430) 29

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till LOPPIS-BÖCKER (listan utskriven LOPPIS 2015-04-08/BP) BÖCKER Pris Boktitel Författare Sort Sidor Årgång 10 kr 1896 års män i ord och bild inb,sliten1141 1946 20 kr Amerikaminnen-Berättelser i utvandrartid

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an article published in Scriptum. Citation for the published paper: Hatje, Anna-Karin Forskningsarkivet: en mötesplats för arkiven

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Kontaktpersoner PIF-Föreningar

Kontaktpersoner PIF-Föreningar Union Scipt http://www.unionscipt.com PIF Alingsås PIF Alvesta PIF Arvika Maskingatan 4 Lillsjögatan 5 Strandvägen 2 441 00 Alingsås 342 00 Alvesta 671 01 Arvika Per-Erik Rohrmuller Urban Johansson Patrik

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER

DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER DOKUMENTATION AV BYGDEDRÄKTER Det finns minst 900 bygdedräkter i Sverige, ca 600 kvinnliga och 300 manliga. Vad vet vi om dem mer än möjligen hur de ser ut? Det vill säga, vad vet vi om deras bakgrund,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

5 kr Kulturpersonligheter från Falkenbergs Kommun Skantze, Anna häfte 23 1988 2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För.

5 kr Kulturpersonligheter från Falkenbergs Kommun Skantze, Anna häfte 23 1988 2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. LOPPIS-BÖCKER (listan utskriven LOPPIS 2015-10-22/BP) BÖCKER Pris Boktitel Författare Sort Sidor Årgång 10 kr 1896 års män i ord och bild inb,sliten1141 1946 10 kr Arkiv i Halland Olsson. Sven Olof häftad

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 Fredag den 22 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning SM Kpist 2014 Öppen final ställning Plac Namn Grund. Ligg Knä 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Sum. 1 Bo Wettergren 271 43 47 10

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 1 (5) Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Lund Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion

Läs mer

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström 86 Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström En autobibliografi Kommendörkapten Georg Hafström är den tilllevnadsären äldste av Sjöhistoriska samfundets ännu levande stiftare. Han är fortfarande aktiv

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:9 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

- Verkställa gallring.

- Verkställa gallring. Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 5.1.1-2082/2015 Sida 1 (7) 2015-05-20 SSA 2015:06 Hantering av allmänna handlingar hos Farsta stadsdelsförvaltning Närvarande från stadsdelsförvaltningen:

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

Svenska lantbruksmöten 1844-1970

Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Databasens innehåll Databasen Svenska lantbruksmöten och lantbruksutställningar 1844-1970 syftar till att bibliografiskt redovisa den omfattande tryckutgivning som skett

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

Indexerade tidskrifter och årsböcker

Indexerade tidskrifter och årsböcker Indexerade tidskrifter och årsböcker A Indexerade tidskrifter och årsböcker - A ABOA 0780-1882 Acta Masonica Scandinavica 1399-1582 Acta Sueco-Polonica 1104-3431 Ad familiares 1400-3899 Akka 1404-1871

Läs mer

Domsagohistorik Kalmar tingsrätt

Domsagohistorik Kalmar tingsrätt Domsagohistorik Kalmar tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Göta Hovrätt Kalmar län Kalmar

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning L A N T M Ä T E R I E T Fastighetsförteckning Ärendenummer K11481 Handläggare Ingrid Bergstrand Sida 1 Ärende Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för Saxemara 1:146 m fl Kommun: Ronneby Län: Blekinge

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Långörens arkiv. Böcker och skrifter

Långörens arkiv. Böcker och skrifter Långörens arkiv Böcker och skrifter Andersson, Knut Minnen från Ungskär Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift, Nr 1 1981 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1981 Anglert, Marit Glimtar ur Ytteröns

Läs mer

and European archives in the 1990S

and European archives in the 1990S Innehåll Förord Ake Pettersson Patrick Cadell Inledning Arkiven och demokratin Erik Norberg and European archives in the 1990S 2 3 34 Kerstin Abukhanfusa Carl Göran Andra Gunnar T. Westin Timo Forsten

Läs mer

Margarethakedjan lite historik

Margarethakedjan lite historik Margarethakedjan lite historik Tävlingens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan 1910 hölls den första tävlingen då Kammarherrinnan Sophie Margrethe von Oxholm satte upp tre vandringspris

Läs mer

Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl

Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl Alfabetisk företeckning, efter författare, av artiklar i Ikaros 1991 2000 Ahremark, Carl Gustaf: Bombfågel från Tyskland, 1995 s 62 Ahremark, Carl Gustaf: Edmund Sparmann en mästarflygares vedermödor,

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverkets avdelning Inspektion Nord, distriktet Falun (INF) den 4 juni 2013 Närvarande Från distriktet Falun (INF): administratör verksarkivarie Från Riksarkivet:

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 8/2012 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-12-20 DNR 9.3-16638/11 SSA 2011:14 Stockholms hotell- och restaurangskola Att: Hans Kristian Widberg Kopia: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

FASTIGHETSFÖRTECKNING

FASTIGHETSFÖRTECKNING Detaljplan för nytt INDUSTRIOMRÅDE VID FRYKSDALSVÄGEN (delar av Munkerud 1:32 och Munkerud 2:261) FASTIGHETSFÖRTECKNING HANDLINGAR Program Samrådsredogörelse 1 (efter programsamråd) Behovsbedömning Grundkarta

Läs mer

En berättelse om fruktbart samarbete på arkivens väg från depå till forskare Härnösands landsarkiv SVAR, Svensk arkivinformation Forskningsarkivet

En berättelse om fruktbart samarbete på arkivens väg från depå till forskare Härnösands landsarkiv SVAR, Svensk arkivinformation Forskningsarkivet Carina Strömberg En berättelse om fruktbart samarbete på arkivens väg från depå till forskare Härnösands landsarkiv SVAR, Svensk arkivinformation Forskningsarkivet Landsarkiven Det första landsarkivet

Läs mer

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare Inspektionsrapport DNR 9.3-2041/14 Sida 1 (8) 2014-04-25 SSA 2014:4 Närvarande från bolaget: Thomas Mundebo Chef Affärsstöd, Stab arkivansvarig Anders Törnkvist Bostadsuthyrning Marie Nogén Löneansvarig/HR

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Rikspolisstyrelsen / PVS/ INFO/Sektionen för ärendehantering December 2008 ANVISNINGAR 2 (19) Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA INNEHÅLL

Läs mer

Community Archives i Sverigeförutsättningar. Angelica Björlestrand / Presentation 2012-05-25 vid Nordiska Arkivdagarna

Community Archives i Sverigeförutsättningar. Angelica Björlestrand / Presentation 2012-05-25 vid Nordiska Arkivdagarna Community Archives i Sverigeförutsättningar och framtiden Angelica Björlestrand / Presentation 2012-05-25 vid Nordiska Arkivdagarna Inledning rådande bild av att de arkiv som har levererats till arkivinstitutioner

Läs mer

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen ALM GÖTE Arb.tel. Född 1934-01-13 MYNTGATAN 1 L Mob.tel. 070-6204379 Invigd 2002-11-27 93148 SKELLEFTEÅ Bost.tel. 0910-13508 E-post gote.alm@myntet.ac ANDERSSON ERIC Arb.tel. Född 1928-12-03 STRANDGATAN

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-20 DNR 9.3-17071/07 SSA 2007:16 Miljöförvaltningen Att: Håkan Andersson HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN Närvarande

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Enköpings tingsrätt Tings-

Läs mer

2. Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utses Ann-Christin Hedebrant.

2. Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utses Ann-Christin Hedebrant. SVENSK HANDEL STIFTELSEN KÖPMANNAFÖRBUNDET PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Den 6-7 november 2013 på Thorskogs slott, Västerlanda Närvarande styrelseledamöter: Hans Löwlund, ordförande Ulf Melin, vice ordförande,

Läs mer

GöteborgsRegionens Släktforskare

GöteborgsRegionens Släktforskare GöteborgsRegionens Släktforskare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 GöteborgsRegionens Släktforskare g.r.s@telia.com grs.forening.genealogi.se Erik Dahlbergsgatan 36 B 031-13 12 26 411 26 Göteborg Org.nr: 857204

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund 1 (2) Beslut Datum 2013-05-14 Dnr HLA 23-2013/6110 Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Jämtlands län Riksarkivet

Läs mer

SAMMANFATTNING City polismästardistrikt, som med sina 1200 anställda är det största polismästardistriktet

SAMMANFATTNING City polismästardistrikt, som med sina 1200 anställda är det största polismästardistriktet Stockholms stadsarkiv LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE: MARTIN STÅHL INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-4062/07 SID 1 (6) 2007-06-18 SSA 2007:08 City polismästardistrikt Att: Catharina Espmark HANTERING

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

KRETSMÄSTERSKAP FÄLT 2016 A Mikael Sällström Klippan 46tr B C R D Vy Vä 2015 A David Hecktor Hässleholm 45tr B Tommy Andersén Klippan 44tr C Elias

KRETSMÄSTERSKAP FÄLT 2016 A Mikael Sällström Klippan 46tr B C R D Vy Vä 2015 A David Hecktor Hässleholm 45tr B Tommy Andersén Klippan 44tr C Elias KRETSMÄSTERSKAP FÄLT 2016 A Mikael Sällström Klippan 46tr B C R D Vy Vä 2015 A David Hecktor Hässleholm 45tr B Tommy Andersén Klippan 44tr C Elias Wetterlöf Vinslöv 47tr R Jörgen Ingeman Ramsjö 45tr D

Läs mer

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter Kyrkomötet Kyrkomötet Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2010:10 Sammanfattning I detta betänkande behandlas Kyrkostyrelsens skrivelse 2010:6 om Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter.

Läs mer

Vägmätningar för milstolpar Nordin, Stefan Fornvännen 86, 11-14 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_011 Ingår i: samla.raa.

Vägmätningar för milstolpar Nordin, Stefan Fornvännen 86, 11-14 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_011 Ingår i: samla.raa. Vägmätningar för milstolpar Nordin, Stefan Fornvännen 86, 11-14 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_011 Ingår i: samla.raa.se Vägmätningar för milstolpar Av Stefan Nordin Nordin, S. 1991.

Läs mer

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45 Ansvarig utgivare: Inger Ingesson från Gustaf Westerlunds släktförening Släktmötet i Härnösand Så var det då genomfört det 20:de släktmötet. Det genomfördes i ett sommarfagert

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Avdelningen för tillsyn Inspektionsrapport 1 (6) N. Liljeholm Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Riksarkivet har genomfört en inspektion av arkivvården hos Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Nybyggarna i Snättringe

Nybyggarna i Snättringe Nybyggarna i Snättringe År 1917 skedde, som tidigare berättats, den största avstyckningen från Snättringe gård. Den skulle komma att betyda början till Snättringe samhälle. Först i början gick försäljningen

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p,

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p, Resultat Här ser du de bästa resultaten från matcherna. RESULTAT FRÅN PITEÅMATCHEN HEMMA ONSDAGEN 16 januari 2013 Alltid trevligt att möta Piteå, och vi försökte vinna, men Piteåspelarna var duktigare.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund

Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund med Karin Wallin Astrid Selling Sjöberg Karin Eriksson Reine Steen Detta häfte tillhör: Allsvenskan

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 K O R V E N 1 Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 1 Johansson, Sven- Arne 6 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Gezelius, Gert 15 38 Datahalland - Ett Dussin Bollar * 22 3 Carlsson,

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230 Brommastafetten 2008 1 Karlstad Ulvsby 1159 Linda Strandh 143 95 238 Henric Nordlöf 142 94 236 Jonas Olsson 139 94 233 Krister Alesved 139 91 230 Roger Jansson 139 83 222 2 Moälven Modo 1153 Mikael Olofsson

Läs mer