ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅR 2002"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång

2 Närsjukvården i Finspång Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, specialistmottagning, barnmottagning, BVC, en avdelning för avancerad hemsjukvård, slutenvårdsavdelningar för närvård och rehabilitering samt sjukgymnastik, arbetsterapi, kurator och en utvecklingsenhet. Verksamheten bedrivs inom Finspångs kommun med större delen av verksamheten förlagd till lasarettsområdet. Närsjukvården i Finspång (NiF) betjänar ca invånare med hjälp av 237 medarbetare. Kommunens totala yta är kvadratkilometer, vilket innebär att våra distriktssköterskor och LAH-personal har en stor yta som sitt arbetsfält. År 2002 omsatte Närsjukvården i Finspång ca 182 mkr. Närsjukvården i Finspång är en produktionsenhet inom Landstinget i Östergötland. Landstingets övergripande uppdrag är att utifrån en etisk och demokratisk grund om människors absoluta okränkbara och lika värde utveckla en god hälso- och sjukvård och tandvård utifrån befolkningens behov som befrämjar medborgarnas hälsa stärka den representativa demokratin, utveckla idéer och arbetsformer som svarar mot medborgarnas behov och krav finna former för att inför medborgarna tydliggöra landstingets ansvar skapa länkar mellan medborgarna och de politiska företrädarna för att öka kunskapen om samhället och demokratin som regionalt forum främja en ekologiskt hållbar utveckling i Östergötland och tillväxt för ökat välstånd och bättre livsvillkor, allt detta i ett föränderligt Europa i övrigt fullgöra de uppgifter som definierats av riksdagen. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca medarbetare. Bruttoomslutningen år 2002 var ca 7 miljarder kronor.

3 Närsjukvården i Finspång Närsjukvården i Finspång - Verksamhetsinriktning och framtida innehåll Närsjukvården i Finspång (NiF) har under år 2002 bildats genom en tydlig sammanslagning av primärvård och sluten vård. Den bildade gemensamma organisationen bedöms utgöra en god bas för att ytterligare utveckla vården för finspångsborna. Under det gångna året har en rad förändringar genomförts. Samarbetet med specialistresurser på Vrinnevisjukhuset och US har fortsatt att utvecklats. Vid årsskiftet 2001/2002 överfördes verksamheterna vid Dagkirurgiska enheten och Röntgenavdelningen organisatoriskt till Vrinnevisjukhuset. I december avvecklades kommunens köpta verksamhet vid Sergelsgården. Sammantaget har de genomförda förändringarna medfört krympande ekonomiska ramar. Detta sammantaget med ett landstingsövergripande beslut om besparingar har medfört behov av en genomgripande översyn som utmynnat i beslut om betydande besparingar för år Under året har långtgående diskussioner förts med ledningen i Finspångs kommun angående vidgat samarbete och utveckling av gemensamma praktiska lösningar. Ett tydligt kontrakt håller på att utformas och planeras bli undertecknat under våren NiF är en del av Socsam-försöket i Finspång och vi har därmed haft möjlighet att medverka till en påtaglig relativ sänkning av sjukskrivningstalen inom upptagningsområdet. Uppgifter som prioriterats under år 2002 är att få till en tydlig gemensam organisation att beskriva den gemensamma verksamheten med hjälp av ett balanserat styrkort att rekrytera personal att införa gemensam telefonrådgivning att få ekonomin i balans Inför det nya året kommer vi att prioritera: utveckling av lagkänslan i verksamheten för att kunna ytterligare utveckla samordnade lösningar förbättring av kvalitetssystem i form av avvikelsehantering, process- och rutinhantering övergripande arbete med prioriteringsfrågor i hela verksamheten ytterligare förbättrat samarbetet med kommunen och övriga aktörer inom Socsam utveckling av vården i livets slutskede oavsett patientens vårdform och diagnos Närsjukvården i Finspång är en mycket liten produktionsenhet. Vi ser vissa svårigheter i detta då vi ju därmed blir mycket beroende av andra vårdgivare och vårt samarbete med dessa. Men vi ser också betydande möjligheter att utveckla kompetens och samverkan så att vården för finspångsborna förbättras och Närsjukvården i Finspång därmed blir ett föredöme för andra. Rolf Hässler Magnus Oweling

4 Närsjukvården i Finspång Övergripande om styrkortet Närsjukvården i Finspång arbetar utifrån ett närsjukvårdsperspektiv för hälso- och sjukvården. Syftet med verksamheten är att erbjuda en hälsofrämjande, behovsanpassad och kostnadseffektiv bassjukvård med inriktning mot vanliga sjukdomstillstånd och prioriterade grupper, dvs barn och ungdomar med särskilda behov, personer med psykiska funktionshinder, långtidssjukskrivna och äldre. Den vision som vi enats om är: Närsjukvården i Finspång Det naturliga och trygga valet!!!! Ett nationellt föredöme som vårdmodell. NiF:s övergripande strategier för att nå visionen är: integrerat och öppet förhållningssätt god samverkan internt och externt effektivt utnyttjande av resurser och kompetens hög kunskapsnivå hos medarbetarna ständiga förbättringar För att uppnå ovanstående har under året betydande insatser gjorts för att uppnå ökad samverkan såväl internt som externt. En rad processkartläggningar har genomförts för att få en tydligare bild av vad som egentligen sker i verksamheten och för att man därmed ska kunna gå vidare och genomföra effektiviseringar och andra förbättringar. Trots ekonomiska problem har betydande resurser satsats på olika typer av vidareutbildning. Övergripande beslut har under året tagits för att öka förutsättningarna för att under kommande år på ett tydligt och strukturerat sätt kunna utveckla en verksamhet som bygger på ständiga förbättringar. I detta arbete är det viktigt att identifiera mål och att arbeta med kontinuerliga uppföljningar utifrån vad som prioriterats i styrkortet. Detta arbete har under året inletts men några djupare resultatanalyser kan i nuläget inte göras då uppföljningstiderna är så korta att tydliga trender än så länge inte kan identifieras. Kund/medborgare Strategi Kund/medborgarperspektivets strategi är att återvinna befolkningens förtroende genom: information att respektfullt, professionellt och empatiskt möta patienten att patienten erbjuds kontakt på rätt vårdnivå att systematiskt tillvarata patienters och anhörigas önskemål och synpunkter Kritiska framgångsfaktorer De kritiska framgångsfaktorer som identifierats är: patientbemötande patientströmmar mediakontakter kontakter med patient- och intresseföreningar

5 Närsjukvården i Finspång medarbetarnas kunskaper Handlingsplaner förbättrat patientbemötande (utbildning av medarbetare) skapa positiv goodwill genom massmedia information till allmänheten skapa rutiner för att tillvarata förbättringsförslag för att utveckla verksamheten Vad har utförts? För att förbättra och göra det enklare för våra patienter har under året en gemensam telefonrådgivning/tidsbeställning startat för Distriktsläkarmottagningen och Specialistmottagningen. Oberoende av vilken mottagning som är aktuell kan vi nås på ett gemensamt telefonnummer mellan klockan alla vardagar. Information till våra kunder/medborgare har skett via media, webben, patientföreningar och direktkontakter (informationsmaterial). Under året har webbsidorna omstrukturerats för att all information om verksamheterna vid NiF ska kunna hittas på ett enkelt sätt. Möjlighet finns nu för våra patienter på Distriktsläkarmottagningen och Specialistmottagningen att via webben beställa recept, avboka mottagningstid och lämna meddelande. Ett flertal möten med patient- och intresseföreningar har genomförts där vi har delgivits synpunkter på vården och informerat om den planerade utvecklingen av verksamheten. Ledningen har också arbetat medvetet för att utveckla samarbetet med media och skapa positiv goodwill. Vid rutinmässiga kontakter har förändringar och aktuella frågor diskuterats för att öka förståelsen för den förändrings- och utvecklingsprocess som pågår inom NiF. För att kunna vidareutveckla verksamheten har vi tagit fram interna rutiner för tillvarata förbättringsförslag, från både patienter och personal, Nyckeltal För att kunna mäta verksamheten ur kundperspektivet har nyckeltal tagits fram som bland annat mäter patientströmmarna. Antalet akutsökande finspångsbor som besöker Vrinnevisjukhusets akutmottagning samt Hagebys jourcentral kan ses som ett uttryck för hur vården fungerar lokalt. En annan faktor som är av intresse är beläggningen av finspångsbor på ViN samt beläggning av icke finspångsbor på NiF. Antalet hembesök under jourtid i SÄBO är också ett vikigt nyckeltal som följs. Patienternas tillfredsställelse mäts både i de landstingsgemensamma patientenkäterna och i lokala enkäter. Resultat Resultaten visar entydigt att antalet patienter som söker akut på Vrinnevisjukhuset från Finspång har minskat trots att alla blåljusfall förs dit. Resultaten tyder på ett visst ökat behov av sjukhusplatser på Medicincentrum efter omorganisationen men ökningen är mindre uttalad än vad man befarade initialt. Skillnad i behov av vårdplatser på Medicincentrum våren 01 gentemot år 2002 är två vårdplatser varje dygn i snitt (korrigerat behov utifrån att också norrköpingsbor vårdats i Finspång).

6 Närsjukvården i Finspång Processperspektivet När vi på NiF beskriver en process menar vi allt från en enkel arbetsrutin, flera sammanhängande arbetsrutiner eller till och med en hel vårdkedja. Strategi Vi strävar efter att uppnå effektiva och funktionella processer genom: processkartläggning ständiga förbättringar Kritiska framgångsfaktorer De kritiska framgångsfaktorer som identifierats är: att medarbetarna känner ansvar för arbetsrutinerna, har samsyn om målet för förändringsarbetet och önskar ta del i detta samsyn kring beskrivningen av arbetsrutiner och patientens väg genom vården och ständig beredskap att förbättra lämpliga forum för att utveckla processerna systematisk arbetssätt för att göra rätt från början och därmed minimera behovet av felrättningar Handlingsplaner ständigt återkommande översyn av arbetsrutiner införa Process Guide som beskrivning av övergripande vårdprocesser utbilda medarbetare i detta arbetssätt utse ansvarig för att hålla i och uppdatera processverktyget Vad har utförts? Arbetet med processkartläggning och översyn av arbetsrutinerna inom samtliga enheter har påbörjats och arbetet kommer att intensifieras under år Införande av verktyget Process Guide har skett för att vi på ett överskådligt sätt ska kunna dokumentera aktuella processer. Samtliga i ledningsgruppen har utbildats i detta arbetssätt med stöd från CQ. Under nästa år planeras breddutbildning bland personalen. Nyckeltal Nyckeltal som kommer att användas i detta sammanhang är hur många processer som kartlagts, hur många processer som har kommunicerats ut till personalgrupperna och hur många som förbättrats. Resultat Vi står för närvarande bara i början av detta arbete. Det innebär att vi har kartlagt 9 processer men endast 4 processer har börjat kommuniceras ut till personalgrupperna (inom områdena rehabilitering och avancerad hemsjukvård där processbilderna också fått utgöra grunden till diskussion om ett förändrat arbetssätt).

7 Närsjukvården i Finspång Medarbetare Strategi Närsjukvården i Finspång ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats. Medarbetarna ska ha inflytande över sin arbetssituation och sträva mot gemensamma mål. Kritiska framgångsfaktorer För att uppnå god arbetstillfredsställelse krävs: skickliga ledare optimal personalsammansättning tydliga krav och förväntningar delaktighet medarbetaransvar och lojalitet belöning och uppskattning god fysisk arbetsmiljö Handlingsplaner sprida kunskaper om verksamhetens mål och planer strategi för och aktivt arbete med rekrytering kompetensutvecklingsplan, generell och individuell befattningsutveckling för alla medarbetargrupper tydlig informationsstruktur lönepolicy, personalpolicy strategier friskvård Vad har utförts? En tydlig gemensam organisation har skapats och har varit fungerande sedan den Denna har kommunicerats ut i verksamheten så att alla anställda ska ha kunskap om hur den ser ut. Regelbundna möten för information, verksamhetsutveckling, planering och intern fortbildning har genomförts. Särskilda rutiner finns för introduktion till nyanställda som också får en övergripande förvaltningsinformation en två gånger per år. Ett aktivt arbete med rekrytering har bedömts utgöra basen i ett framgångskoncept. Under året har vi därför varit mycket aktiva i rekryteringsarbetet. Vi har därmed lyckats med vår intention att från årsskiftet 2003 klara läkarbemanningen utan att behöva anlita bemanningsföretag. Resultatet av detta är också att läkarkontinuiteten har förbättrats såväl inom sluten som öppen vård. Rekryteringen av sjuksköterskor pågår ständigt både till enheterna och till den resursgrupp för sjuksköterskor som skapades under år Ett betydande antal sjuksköterskor har rekryterats under året. Ett aktivt arbete med att utveckla och utbilda samtliga ledare har också haft en framträdande plats liksom olika åtgärder för att förstärka samarbetet i ledningsgruppen. Fortlöpande kompetensutveckling har genomförts under året i enlighet med fastställd kompetensutvecklingsplan, såväl vad avser förvaltningsövergripande insatser som specifika fortbild-

8 Närsjukvården i Finspång nings- och utvecklingsinsatser inom respektive enhet. Som ex kan nämnas arbetsmiljö- och medbestämmandeavtalsutbildning under vår och höst där ca 80 personer deltog. Under året påbörjades utbildning i processkunskap och processhantering för chefer och under nästa år kommer en breddutbildning att erbjudas alla medarbetare. Ca 10 sjuksköterskor har genomgått yrkesspecifika poängkurser vid Hälsouniversitetet. Arbete med befattningsutveckling har genomförts under året och kommer att fortsätta för alla medarbetargrupper under år Lönepolicy, personalpolicy strategier är också hörnstenar i vårt arbete. Under andra halvåret har ett stort arbete lagts ned på att utveckla dessa och strama upp och tydliggöra vilka gemensamma regler som föreligger. En mängd olika satsningar har gjorts på friskvård. Innehållet i friskvårdspaketen har omarbetats i samarbete med de fackliga organisationerna. Verksamheten vid Sergelsgården har avvecklats under året. Berörd personal har erbjudits likvärdiga tjänster inom Finspångs kommun samt vid Närsjukvården i Finspång. Nio personer har övergått till kommunala tjänster, nio har fått tjänster vid NiF och fyra har erbjudits och accepterat så kallad särskild pension from årsskiftet. Nyckeltal Nyckeltal som uppställts är bl a resultat från medarbetarenkät, (landtingets gemensamma personalenkät), utvecklingen av såväl kort som långtidssjukfrånvaro, antalet individuella utvecklingsplaner och medarbetarsamtal. Resultat Resultatet från medarbetarenkäterna visar positivt utfall. Trots genomförda förändringar föreligger en tydligt positiv trend jämfört med tidigare mätningar. Vidare kan ses att Personal- och utvecklingssamtal genomförs regelmässigt inom samtliga enheter vid NiF. 82% av de anställda vid NiF har svarat att man haft samtal med sin chef de senaste 18 månaderna (resultatet LiÖ 70 procent). När det gäller upprättande av individuella utvecklingsplaner finns fortfarande stora brister men resultatet har ändå tydligt förbättrats gentemot föregående enkät år Då det gäller sjukfrånvaro såväl kort som lång avviker NiF kraftigt både från den trend som finns landstingövergripande och nationellt genom att visa på sjunkande sjukfrånvaro såväl då det gäller kort- som långtidsfrånvaro. Utveckling Strategi Stimulera till ständiga förbättringar genom: målinriktad kompetensutveckling systematiskt kvalitetsarbete förnyelsearbete flexibilitet

9 Närsjukvården i Finspång Kritiska framgångsfaktorer gemensamt förhållningssätt samverkan delaktighet kompetens resurser Vad har utförts? En tydlig organisation för den gemensamma verksamheten har skapats. För att uppnå ett bra resultat av omorganisationen har under året samtliga chefer inom verksamheterna deltagit i arbetet med att skapa det gemensamma övergripande styrkortet. Gemensam telefonrådgivning/tidsbeställning har införts. Stor kraft har använts för att tydliggöra de gemensamma målen och framhålla vikten av samverkan och gemensamma förhållningssätt. Under året har arbete med processkunskap och processkartläggning startat. Hela ledningsgruppen har med hjälp av CQ utbildats i detta arbetssätt. Under år 2003 kommer NiF att genomföra en breddutbildning för alla personalgrupper i processkartläggning. Under året har arbetet med att utveckla en förbättrad avvikelsehantering startat. Detta arbete kommer att fortsätta under år Arbetet med prioriteringar har också inletts. Initialt rörde detta arbete mest sjukdomsgrupper men har senare också använts då man diskuterat förändrade personalresurser inom den administrativa enheten. Arbetet med att utveckla bättre verksamhetsuppföljning har också påbörjats och kommer under året kombineras med att förbereda införande av kostnad per patient (KPP). Nyckeltal antalet medverkande i kompetensförhöjning antalet avvikelserapporter kvalitetsregister (antalet NiF medverkar i) Resultat Ett mycket stort antal medarbetare har på olika sätt utbildats under året. Något riktigt bra sätt att åskådliggöra detta har vi ännu ej funnit. Då arbetet med avvikelserapportering först startade i slutet av året finns ingen bra statistik från detta område framtagen.

10 Närsjukvården i Finspång Ekonomiperspektivet Strategi Ekonomi i balans med positivt eget kapital. Kritiska framgångsfaktorer realistiska avtal effektivt utnyttja resurserna i den dagliga verksamheten så att det också räcker till vid topparna ekonomiskt medvetna medarbetare friska medarbetare Vad har utförts? Vid avtalsförhandlingarna inför 2002 fördes diskussioner om de ökade kostnaderna för omorganisationen och avvecklingen av stafettläkarna. I samband med avtalstecknandet erhöll NiF ett koncernbidrag på Resultatet och det egna kapitalet för år 2002 är 53 tkr. Under året har NiF arbetet mycket medvetet med ett utökat samarbete över avdelningsgränserna och tydliga prioriteringar, allt i syfte att utnyttja våra samlade resurser så effektivt som möjligt. I samband med framtagande av det gemensamma styrkortet har också arbetet med olika processer påbörjats. Som ett led i KPP-arbetet har en redovisning på diagnosgrupper gjorts i liten skala inom Närsjukvårdskliniken. Det arbetet kommer att accelerera under år Under året har NiF också genomfört en listningsgenomgång bland finspångsbor, vilket har resulterat i en ökning av listade patienter med ca 300.

11 Närsjukvården i Finspång Verksamhets-, ekonomi- och personalstatistik Bruttokostn (tkr) Läkarbesök Sjukvårdande behandling Vårddagar Bokslut 2002 Budget 2002 Bokslut 2001 Bokslut 2002 Bokslut 2001 Bokslut 2002 Bokslut 2001 Bokslut 2002 Bokslut 2001 Totalt Närsjukvården i Finspång PE-ledning och gemensamma resurser 2) Sergelsgården Paramedicinsk enhet 3) Närsjukvårdsmottagningarna inkl 4) Socsamverksamhet varav KirurgiCentrum Närsjukvårdskliniken 5) Antal anställda: 1) År 2002 År Noter: 1) Nettoförändringen av antalet anställda beror på dels överföringen till KirurgiCentrum, dels på ett ökat antal anställda läkare, resurssjuksköterskor och nattsjuksköterskor för gemensam nattorganisation tillsammans med Finspångs kommun. 2) I 2001 års resultat ingår Dagkirurgiska verksamheten samt Röntgenenheten med c:a 15,2 mkr. Dessa verksamheter överfördes till KirurgiCentrum, ViN ) Den ökade kostnaden beror på ökade insatser i samband med inventering av hjälpmedel, införande av drop in-mottagning samt extra insatser mot Finspångs kommun. En liten ökning av hjälpmedelskostnader ingår också med c:a 50 tkr. 4) Ökade kostnader för allmänläkemedel 2002 med 31 mkr. 5) I 2001 års värde ingår kostnader för AT-läkare, läkemedel öppen vård samt medel för c:a 5 vårdplatser som överfördes till MedicinCentrum vid årsskiftet 2001/2002. Summa av dessa förändringar uppgår till c:a 14 mkr.

12 Närsjukvården i Finspång Resultaträkning tkr, bokslut Budget 2002 INTÄKTER Koncernbidrag 1) Patientavgift sjukvård Försäljning sjukvård 1) Försäljning övriga tjänster 2) Statsbidrag 3) Bidrag för personal 4) Övriga bidrag Sålt material, varor, övriga intäkter 5) Summa intäkter KOSTNADER Löner 6) Arbetsgivaravgifter 6) Övriga personalkostnader 4) Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet 6), 7) Verksamhetsnära material och varor 8) Övriga verksamhetskostnader 6) Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar 9) Netto Finansiella intäkter 10) 95 9 Finansiella kostnader 10) Resultat före extraordinära poster ÅRETS RESULTAT Noter till resultaträkningen 1. Koncernbidrag har erhållits för en puckelkostnad i samband med omstrukturering av verksamheten. Finns budgeterat under försäljning sjukvård. 2. Minskningen av intäkterna för övriga tjänster beror på att Röntgenenheten överfördes till KirurgiCentrum och därmed upphörde intäkterna för röntgenundersökningar. 3. Minskningen av statsbidragsintäkter är ett resultat av att kostnaden för stafettläkare och hyrsjuksköterskor är betydligt lägre år 2002 än under I ersättning bidrag för personal ingår centralt finansierade garantipensioner för övertalig personal i samband med att verksamheten vid Sergelsgården har sagts upp av Finspångs kommun fr o m Ökningen av övriga intäkter beror på att NiF erhållit full kostnadstäckning från FBF för främst Beroendeenheten. 6. Det låga utfallet gentemot budget vad gäller lön, AGA, landstingsgemensamma kostnader för infrastruktur motsvarar det höga utfallet för köpta tjänster, som främst avser kostnader för stafettläkare. NiF budgeterade en extrakostnad, utöver kostnader för normalbemanning av läkare, på tkr. Kostnaden för stafettläkare

13 Närsjukvården i Finspång var tkr, att jämföra med 2001 års utfall tkr.

14 Närsjukvården i Finspång Resterande differens mot budget beror på c:a 1900 tkr lägre kostnad för röntgen- och laboratorieundersökningar. 8. Differensen mellan 2001 års utfall och 2002 beror på de ökade kostnaderna för allmänläkemedel, c:a tkr. Kostnaden för övriga läkemedel har dock minskat mot tidigare år med c:a 600 tkr. 9. Den stora skillnaden mellan år 2001 och 2002 beror på att anläggningstillgångar till ett värde av tkr överfördes till KirurgiCentrum i samband med överföring av Dagkirurgiska enheten och Röntgenenheten. 10. Finansiella kostnader och intäkter utgör tillsammans ett bättre netto än budgeterat pga ett betydligt bättre resultat. Finansieringsanalys tkr, bokslut TILLFÖRDA MEDEL Resultat efter finansnetto Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillgångar bokfört värde 1) Minskning av förråd 346 Minskning av kortfristiga fordringar Övriga rörelsekapitalpåverkande 26 poster Summa tillförda medel ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd 138 Minskning av kortfristiga skulder Summa använda medel FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ) Försäljning av anläggningstillgångar innefattar överföring till KirurgiCentrum. Överföring har skett av Röntgen- och Dagkirurgisk verksamhet. Investeringsredovisning tkr, bokslut Inventarier Datautrustning 122 Medicinsk apparatur Bilar SUMMA INVESTERINGAR

15 Närsjukvården i Finspång Balansräkning tkr, bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Datorutrustning Medicinsk apparatur 1) Bilar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager 2) Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar 3) Förutbetalda kostn o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat eget kapital 0 0 Årets förändring Summa eget kapital Kortfristiga skulder Bankkonto 4) Leverantörsskulder Semesterlöneskuld, okomp övertid m m ) Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter ) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Noter till balansräkning 1) Anläggningstillgångarnas värde har sjunkit med c:a 9 mkr eftersom samtliga anläggningstillgångar tillhörande Dagkirurgisk verksamhet och Röntgenverksamheten överförts till KirurgiCentrum under ) Förändringen i förrådsvärdet härrör sig också till överföringen till KirurgiCentrum samt avveckling av Sergelsgårdens förråd. Sergelsgårdens verksamhet lades ned Värdet av hjälpmedelsförrådet har ökat beroende på den nya hanteringen av förbrukningshjälpmedel. 3) Statsbidragsfordringar 6% har sjunkit under 2002 beroende på minskade kostnader för stafettläkare. 4) Det negativa saldot på likvida medel har minskat under året, vilket till största delen beror på det förbättrade resultatet samt ersättning i samband med överföring av verksamhet till KirurgiCentrum. 5) Semesterlöneskulden har minskat med c:a 700 tkr beroende på att uttag av främst sommarsemestern fungerade väl under Uppbokning av retroaktiv lön för 2002 gäller enbart Läkarförbundet till skillnad från föregående år, då det var ett antal fackförbund som inte var färdiga med sina förhandlingar. 6) Minskningen av periodiserade kostnader är ett resultat av ett medvetet arbete med att betala upplupna kostnader så långt som möjligt.

16 Närsjukvården i Finspång

17 Närsjukvården i Finspång Utvecklingsenhet - stab- adm Sergelsgården Produktionsledning Produktionsenhetschefer Magnus Oweling Rolf Hässler Paramedicinsk enhet Arbetsterapi Sjukgymnastik Kuratorer Närsjukvårdsmottagningarna Närsjukvårdskliniken Distriktsläkarmottagning Jourmottagning Specialistsköterskemottagning Specialistmottagning Med Kir Ort Uro Barnmottagning BVC Rehabiliteringsavdelning Närvårdsavdelning Avancerad hemsjukvård med vårdplatser för palliativ vård Distriktssköterskemottagning Lasarettet Hårstorp Finspång Rejmyre Socsamprojekt Igelfors Hällestad Reception/läkarsekreterare Beroende -enheten Rehabrådgivarna Ungdoms -hälsan BS

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa

Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Verksamhetsberättelse 2012 för Habilitering & Hälsa Med årsbokslut Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Carina Hjelm SLSO 13-380 2013-02-12 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller t.o.m.: Carina

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer