ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅR 2002"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång

2 Närsjukvården i Finspång Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, specialistmottagning, barnmottagning, BVC, en avdelning för avancerad hemsjukvård, slutenvårdsavdelningar för närvård och rehabilitering samt sjukgymnastik, arbetsterapi, kurator och en utvecklingsenhet. Verksamheten bedrivs inom Finspångs kommun med större delen av verksamheten förlagd till lasarettsområdet. Närsjukvården i Finspång (NiF) betjänar ca invånare med hjälp av 237 medarbetare. Kommunens totala yta är kvadratkilometer, vilket innebär att våra distriktssköterskor och LAH-personal har en stor yta som sitt arbetsfält. År 2002 omsatte Närsjukvården i Finspång ca 182 mkr. Närsjukvården i Finspång är en produktionsenhet inom Landstinget i Östergötland. Landstingets övergripande uppdrag är att utifrån en etisk och demokratisk grund om människors absoluta okränkbara och lika värde utveckla en god hälso- och sjukvård och tandvård utifrån befolkningens behov som befrämjar medborgarnas hälsa stärka den representativa demokratin, utveckla idéer och arbetsformer som svarar mot medborgarnas behov och krav finna former för att inför medborgarna tydliggöra landstingets ansvar skapa länkar mellan medborgarna och de politiska företrädarna för att öka kunskapen om samhället och demokratin som regionalt forum främja en ekologiskt hållbar utveckling i Östergötland och tillväxt för ökat välstånd och bättre livsvillkor, allt detta i ett föränderligt Europa i övrigt fullgöra de uppgifter som definierats av riksdagen. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca medarbetare. Bruttoomslutningen år 2002 var ca 7 miljarder kronor.

3 Närsjukvården i Finspång Närsjukvården i Finspång - Verksamhetsinriktning och framtida innehåll Närsjukvården i Finspång (NiF) har under år 2002 bildats genom en tydlig sammanslagning av primärvård och sluten vård. Den bildade gemensamma organisationen bedöms utgöra en god bas för att ytterligare utveckla vården för finspångsborna. Under det gångna året har en rad förändringar genomförts. Samarbetet med specialistresurser på Vrinnevisjukhuset och US har fortsatt att utvecklats. Vid årsskiftet 2001/2002 överfördes verksamheterna vid Dagkirurgiska enheten och Röntgenavdelningen organisatoriskt till Vrinnevisjukhuset. I december avvecklades kommunens köpta verksamhet vid Sergelsgården. Sammantaget har de genomförda förändringarna medfört krympande ekonomiska ramar. Detta sammantaget med ett landstingsövergripande beslut om besparingar har medfört behov av en genomgripande översyn som utmynnat i beslut om betydande besparingar för år Under året har långtgående diskussioner förts med ledningen i Finspångs kommun angående vidgat samarbete och utveckling av gemensamma praktiska lösningar. Ett tydligt kontrakt håller på att utformas och planeras bli undertecknat under våren NiF är en del av Socsam-försöket i Finspång och vi har därmed haft möjlighet att medverka till en påtaglig relativ sänkning av sjukskrivningstalen inom upptagningsområdet. Uppgifter som prioriterats under år 2002 är att få till en tydlig gemensam organisation att beskriva den gemensamma verksamheten med hjälp av ett balanserat styrkort att rekrytera personal att införa gemensam telefonrådgivning att få ekonomin i balans Inför det nya året kommer vi att prioritera: utveckling av lagkänslan i verksamheten för att kunna ytterligare utveckla samordnade lösningar förbättring av kvalitetssystem i form av avvikelsehantering, process- och rutinhantering övergripande arbete med prioriteringsfrågor i hela verksamheten ytterligare förbättrat samarbetet med kommunen och övriga aktörer inom Socsam utveckling av vården i livets slutskede oavsett patientens vårdform och diagnos Närsjukvården i Finspång är en mycket liten produktionsenhet. Vi ser vissa svårigheter i detta då vi ju därmed blir mycket beroende av andra vårdgivare och vårt samarbete med dessa. Men vi ser också betydande möjligheter att utveckla kompetens och samverkan så att vården för finspångsborna förbättras och Närsjukvården i Finspång därmed blir ett föredöme för andra. Rolf Hässler Magnus Oweling

4 Närsjukvården i Finspång Övergripande om styrkortet Närsjukvården i Finspång arbetar utifrån ett närsjukvårdsperspektiv för hälso- och sjukvården. Syftet med verksamheten är att erbjuda en hälsofrämjande, behovsanpassad och kostnadseffektiv bassjukvård med inriktning mot vanliga sjukdomstillstånd och prioriterade grupper, dvs barn och ungdomar med särskilda behov, personer med psykiska funktionshinder, långtidssjukskrivna och äldre. Den vision som vi enats om är: Närsjukvården i Finspång Det naturliga och trygga valet!!!! Ett nationellt föredöme som vårdmodell. NiF:s övergripande strategier för att nå visionen är: integrerat och öppet förhållningssätt god samverkan internt och externt effektivt utnyttjande av resurser och kompetens hög kunskapsnivå hos medarbetarna ständiga förbättringar För att uppnå ovanstående har under året betydande insatser gjorts för att uppnå ökad samverkan såväl internt som externt. En rad processkartläggningar har genomförts för att få en tydligare bild av vad som egentligen sker i verksamheten och för att man därmed ska kunna gå vidare och genomföra effektiviseringar och andra förbättringar. Trots ekonomiska problem har betydande resurser satsats på olika typer av vidareutbildning. Övergripande beslut har under året tagits för att öka förutsättningarna för att under kommande år på ett tydligt och strukturerat sätt kunna utveckla en verksamhet som bygger på ständiga förbättringar. I detta arbete är det viktigt att identifiera mål och att arbeta med kontinuerliga uppföljningar utifrån vad som prioriterats i styrkortet. Detta arbete har under året inletts men några djupare resultatanalyser kan i nuläget inte göras då uppföljningstiderna är så korta att tydliga trender än så länge inte kan identifieras. Kund/medborgare Strategi Kund/medborgarperspektivets strategi är att återvinna befolkningens förtroende genom: information att respektfullt, professionellt och empatiskt möta patienten att patienten erbjuds kontakt på rätt vårdnivå att systematiskt tillvarata patienters och anhörigas önskemål och synpunkter Kritiska framgångsfaktorer De kritiska framgångsfaktorer som identifierats är: patientbemötande patientströmmar mediakontakter kontakter med patient- och intresseföreningar

5 Närsjukvården i Finspång medarbetarnas kunskaper Handlingsplaner förbättrat patientbemötande (utbildning av medarbetare) skapa positiv goodwill genom massmedia information till allmänheten skapa rutiner för att tillvarata förbättringsförslag för att utveckla verksamheten Vad har utförts? För att förbättra och göra det enklare för våra patienter har under året en gemensam telefonrådgivning/tidsbeställning startat för Distriktsläkarmottagningen och Specialistmottagningen. Oberoende av vilken mottagning som är aktuell kan vi nås på ett gemensamt telefonnummer mellan klockan alla vardagar. Information till våra kunder/medborgare har skett via media, webben, patientföreningar och direktkontakter (informationsmaterial). Under året har webbsidorna omstrukturerats för att all information om verksamheterna vid NiF ska kunna hittas på ett enkelt sätt. Möjlighet finns nu för våra patienter på Distriktsläkarmottagningen och Specialistmottagningen att via webben beställa recept, avboka mottagningstid och lämna meddelande. Ett flertal möten med patient- och intresseföreningar har genomförts där vi har delgivits synpunkter på vården och informerat om den planerade utvecklingen av verksamheten. Ledningen har också arbetat medvetet för att utveckla samarbetet med media och skapa positiv goodwill. Vid rutinmässiga kontakter har förändringar och aktuella frågor diskuterats för att öka förståelsen för den förändrings- och utvecklingsprocess som pågår inom NiF. För att kunna vidareutveckla verksamheten har vi tagit fram interna rutiner för tillvarata förbättringsförslag, från både patienter och personal, Nyckeltal För att kunna mäta verksamheten ur kundperspektivet har nyckeltal tagits fram som bland annat mäter patientströmmarna. Antalet akutsökande finspångsbor som besöker Vrinnevisjukhusets akutmottagning samt Hagebys jourcentral kan ses som ett uttryck för hur vården fungerar lokalt. En annan faktor som är av intresse är beläggningen av finspångsbor på ViN samt beläggning av icke finspångsbor på NiF. Antalet hembesök under jourtid i SÄBO är också ett vikigt nyckeltal som följs. Patienternas tillfredsställelse mäts både i de landstingsgemensamma patientenkäterna och i lokala enkäter. Resultat Resultaten visar entydigt att antalet patienter som söker akut på Vrinnevisjukhuset från Finspång har minskat trots att alla blåljusfall förs dit. Resultaten tyder på ett visst ökat behov av sjukhusplatser på Medicincentrum efter omorganisationen men ökningen är mindre uttalad än vad man befarade initialt. Skillnad i behov av vårdplatser på Medicincentrum våren 01 gentemot år 2002 är två vårdplatser varje dygn i snitt (korrigerat behov utifrån att också norrköpingsbor vårdats i Finspång).

6 Närsjukvården i Finspång Processperspektivet När vi på NiF beskriver en process menar vi allt från en enkel arbetsrutin, flera sammanhängande arbetsrutiner eller till och med en hel vårdkedja. Strategi Vi strävar efter att uppnå effektiva och funktionella processer genom: processkartläggning ständiga förbättringar Kritiska framgångsfaktorer De kritiska framgångsfaktorer som identifierats är: att medarbetarna känner ansvar för arbetsrutinerna, har samsyn om målet för förändringsarbetet och önskar ta del i detta samsyn kring beskrivningen av arbetsrutiner och patientens väg genom vården och ständig beredskap att förbättra lämpliga forum för att utveckla processerna systematisk arbetssätt för att göra rätt från början och därmed minimera behovet av felrättningar Handlingsplaner ständigt återkommande översyn av arbetsrutiner införa Process Guide som beskrivning av övergripande vårdprocesser utbilda medarbetare i detta arbetssätt utse ansvarig för att hålla i och uppdatera processverktyget Vad har utförts? Arbetet med processkartläggning och översyn av arbetsrutinerna inom samtliga enheter har påbörjats och arbetet kommer att intensifieras under år Införande av verktyget Process Guide har skett för att vi på ett överskådligt sätt ska kunna dokumentera aktuella processer. Samtliga i ledningsgruppen har utbildats i detta arbetssätt med stöd från CQ. Under nästa år planeras breddutbildning bland personalen. Nyckeltal Nyckeltal som kommer att användas i detta sammanhang är hur många processer som kartlagts, hur många processer som har kommunicerats ut till personalgrupperna och hur många som förbättrats. Resultat Vi står för närvarande bara i början av detta arbete. Det innebär att vi har kartlagt 9 processer men endast 4 processer har börjat kommuniceras ut till personalgrupperna (inom områdena rehabilitering och avancerad hemsjukvård där processbilderna också fått utgöra grunden till diskussion om ett förändrat arbetssätt).

7 Närsjukvården i Finspång Medarbetare Strategi Närsjukvården i Finspång ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats. Medarbetarna ska ha inflytande över sin arbetssituation och sträva mot gemensamma mål. Kritiska framgångsfaktorer För att uppnå god arbetstillfredsställelse krävs: skickliga ledare optimal personalsammansättning tydliga krav och förväntningar delaktighet medarbetaransvar och lojalitet belöning och uppskattning god fysisk arbetsmiljö Handlingsplaner sprida kunskaper om verksamhetens mål och planer strategi för och aktivt arbete med rekrytering kompetensutvecklingsplan, generell och individuell befattningsutveckling för alla medarbetargrupper tydlig informationsstruktur lönepolicy, personalpolicy strategier friskvård Vad har utförts? En tydlig gemensam organisation har skapats och har varit fungerande sedan den Denna har kommunicerats ut i verksamheten så att alla anställda ska ha kunskap om hur den ser ut. Regelbundna möten för information, verksamhetsutveckling, planering och intern fortbildning har genomförts. Särskilda rutiner finns för introduktion till nyanställda som också får en övergripande förvaltningsinformation en två gånger per år. Ett aktivt arbete med rekrytering har bedömts utgöra basen i ett framgångskoncept. Under året har vi därför varit mycket aktiva i rekryteringsarbetet. Vi har därmed lyckats med vår intention att från årsskiftet 2003 klara läkarbemanningen utan att behöva anlita bemanningsföretag. Resultatet av detta är också att läkarkontinuiteten har förbättrats såväl inom sluten som öppen vård. Rekryteringen av sjuksköterskor pågår ständigt både till enheterna och till den resursgrupp för sjuksköterskor som skapades under år Ett betydande antal sjuksköterskor har rekryterats under året. Ett aktivt arbete med att utveckla och utbilda samtliga ledare har också haft en framträdande plats liksom olika åtgärder för att förstärka samarbetet i ledningsgruppen. Fortlöpande kompetensutveckling har genomförts under året i enlighet med fastställd kompetensutvecklingsplan, såväl vad avser förvaltningsövergripande insatser som specifika fortbild-

8 Närsjukvården i Finspång nings- och utvecklingsinsatser inom respektive enhet. Som ex kan nämnas arbetsmiljö- och medbestämmandeavtalsutbildning under vår och höst där ca 80 personer deltog. Under året påbörjades utbildning i processkunskap och processhantering för chefer och under nästa år kommer en breddutbildning att erbjudas alla medarbetare. Ca 10 sjuksköterskor har genomgått yrkesspecifika poängkurser vid Hälsouniversitetet. Arbete med befattningsutveckling har genomförts under året och kommer att fortsätta för alla medarbetargrupper under år Lönepolicy, personalpolicy strategier är också hörnstenar i vårt arbete. Under andra halvåret har ett stort arbete lagts ned på att utveckla dessa och strama upp och tydliggöra vilka gemensamma regler som föreligger. En mängd olika satsningar har gjorts på friskvård. Innehållet i friskvårdspaketen har omarbetats i samarbete med de fackliga organisationerna. Verksamheten vid Sergelsgården har avvecklats under året. Berörd personal har erbjudits likvärdiga tjänster inom Finspångs kommun samt vid Närsjukvården i Finspång. Nio personer har övergått till kommunala tjänster, nio har fått tjänster vid NiF och fyra har erbjudits och accepterat så kallad särskild pension from årsskiftet. Nyckeltal Nyckeltal som uppställts är bl a resultat från medarbetarenkät, (landtingets gemensamma personalenkät), utvecklingen av såväl kort som långtidssjukfrånvaro, antalet individuella utvecklingsplaner och medarbetarsamtal. Resultat Resultatet från medarbetarenkäterna visar positivt utfall. Trots genomförda förändringar föreligger en tydligt positiv trend jämfört med tidigare mätningar. Vidare kan ses att Personal- och utvecklingssamtal genomförs regelmässigt inom samtliga enheter vid NiF. 82% av de anställda vid NiF har svarat att man haft samtal med sin chef de senaste 18 månaderna (resultatet LiÖ 70 procent). När det gäller upprättande av individuella utvecklingsplaner finns fortfarande stora brister men resultatet har ändå tydligt förbättrats gentemot föregående enkät år Då det gäller sjukfrånvaro såväl kort som lång avviker NiF kraftigt både från den trend som finns landstingövergripande och nationellt genom att visa på sjunkande sjukfrånvaro såväl då det gäller kort- som långtidsfrånvaro. Utveckling Strategi Stimulera till ständiga förbättringar genom: målinriktad kompetensutveckling systematiskt kvalitetsarbete förnyelsearbete flexibilitet

9 Närsjukvården i Finspång Kritiska framgångsfaktorer gemensamt förhållningssätt samverkan delaktighet kompetens resurser Vad har utförts? En tydlig organisation för den gemensamma verksamheten har skapats. För att uppnå ett bra resultat av omorganisationen har under året samtliga chefer inom verksamheterna deltagit i arbetet med att skapa det gemensamma övergripande styrkortet. Gemensam telefonrådgivning/tidsbeställning har införts. Stor kraft har använts för att tydliggöra de gemensamma målen och framhålla vikten av samverkan och gemensamma förhållningssätt. Under året har arbete med processkunskap och processkartläggning startat. Hela ledningsgruppen har med hjälp av CQ utbildats i detta arbetssätt. Under år 2003 kommer NiF att genomföra en breddutbildning för alla personalgrupper i processkartläggning. Under året har arbetet med att utveckla en förbättrad avvikelsehantering startat. Detta arbete kommer att fortsätta under år Arbetet med prioriteringar har också inletts. Initialt rörde detta arbete mest sjukdomsgrupper men har senare också använts då man diskuterat förändrade personalresurser inom den administrativa enheten. Arbetet med att utveckla bättre verksamhetsuppföljning har också påbörjats och kommer under året kombineras med att förbereda införande av kostnad per patient (KPP). Nyckeltal antalet medverkande i kompetensförhöjning antalet avvikelserapporter kvalitetsregister (antalet NiF medverkar i) Resultat Ett mycket stort antal medarbetare har på olika sätt utbildats under året. Något riktigt bra sätt att åskådliggöra detta har vi ännu ej funnit. Då arbetet med avvikelserapportering först startade i slutet av året finns ingen bra statistik från detta område framtagen.

10 Närsjukvården i Finspång Ekonomiperspektivet Strategi Ekonomi i balans med positivt eget kapital. Kritiska framgångsfaktorer realistiska avtal effektivt utnyttja resurserna i den dagliga verksamheten så att det också räcker till vid topparna ekonomiskt medvetna medarbetare friska medarbetare Vad har utförts? Vid avtalsförhandlingarna inför 2002 fördes diskussioner om de ökade kostnaderna för omorganisationen och avvecklingen av stafettläkarna. I samband med avtalstecknandet erhöll NiF ett koncernbidrag på Resultatet och det egna kapitalet för år 2002 är 53 tkr. Under året har NiF arbetet mycket medvetet med ett utökat samarbete över avdelningsgränserna och tydliga prioriteringar, allt i syfte att utnyttja våra samlade resurser så effektivt som möjligt. I samband med framtagande av det gemensamma styrkortet har också arbetet med olika processer påbörjats. Som ett led i KPP-arbetet har en redovisning på diagnosgrupper gjorts i liten skala inom Närsjukvårdskliniken. Det arbetet kommer att accelerera under år Under året har NiF också genomfört en listningsgenomgång bland finspångsbor, vilket har resulterat i en ökning av listade patienter med ca 300.

11 Närsjukvården i Finspång Verksamhets-, ekonomi- och personalstatistik Bruttokostn (tkr) Läkarbesök Sjukvårdande behandling Vårddagar Bokslut 2002 Budget 2002 Bokslut 2001 Bokslut 2002 Bokslut 2001 Bokslut 2002 Bokslut 2001 Bokslut 2002 Bokslut 2001 Totalt Närsjukvården i Finspång PE-ledning och gemensamma resurser 2) Sergelsgården Paramedicinsk enhet 3) Närsjukvårdsmottagningarna inkl 4) Socsamverksamhet varav KirurgiCentrum Närsjukvårdskliniken 5) Antal anställda: 1) År 2002 År Noter: 1) Nettoförändringen av antalet anställda beror på dels överföringen till KirurgiCentrum, dels på ett ökat antal anställda läkare, resurssjuksköterskor och nattsjuksköterskor för gemensam nattorganisation tillsammans med Finspångs kommun. 2) I 2001 års resultat ingår Dagkirurgiska verksamheten samt Röntgenenheten med c:a 15,2 mkr. Dessa verksamheter överfördes till KirurgiCentrum, ViN ) Den ökade kostnaden beror på ökade insatser i samband med inventering av hjälpmedel, införande av drop in-mottagning samt extra insatser mot Finspångs kommun. En liten ökning av hjälpmedelskostnader ingår också med c:a 50 tkr. 4) Ökade kostnader för allmänläkemedel 2002 med 31 mkr. 5) I 2001 års värde ingår kostnader för AT-läkare, läkemedel öppen vård samt medel för c:a 5 vårdplatser som överfördes till MedicinCentrum vid årsskiftet 2001/2002. Summa av dessa förändringar uppgår till c:a 14 mkr.

12 Närsjukvården i Finspång Resultaträkning tkr, bokslut Budget 2002 INTÄKTER Koncernbidrag 1) Patientavgift sjukvård Försäljning sjukvård 1) Försäljning övriga tjänster 2) Statsbidrag 3) Bidrag för personal 4) Övriga bidrag Sålt material, varor, övriga intäkter 5) Summa intäkter KOSTNADER Löner 6) Arbetsgivaravgifter 6) Övriga personalkostnader 4) Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet 6), 7) Verksamhetsnära material och varor 8) Övriga verksamhetskostnader 6) Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar 9) Netto Finansiella intäkter 10) 95 9 Finansiella kostnader 10) Resultat före extraordinära poster ÅRETS RESULTAT Noter till resultaträkningen 1. Koncernbidrag har erhållits för en puckelkostnad i samband med omstrukturering av verksamheten. Finns budgeterat under försäljning sjukvård. 2. Minskningen av intäkterna för övriga tjänster beror på att Röntgenenheten överfördes till KirurgiCentrum och därmed upphörde intäkterna för röntgenundersökningar. 3. Minskningen av statsbidragsintäkter är ett resultat av att kostnaden för stafettläkare och hyrsjuksköterskor är betydligt lägre år 2002 än under I ersättning bidrag för personal ingår centralt finansierade garantipensioner för övertalig personal i samband med att verksamheten vid Sergelsgården har sagts upp av Finspångs kommun fr o m Ökningen av övriga intäkter beror på att NiF erhållit full kostnadstäckning från FBF för främst Beroendeenheten. 6. Det låga utfallet gentemot budget vad gäller lön, AGA, landstingsgemensamma kostnader för infrastruktur motsvarar det höga utfallet för köpta tjänster, som främst avser kostnader för stafettläkare. NiF budgeterade en extrakostnad, utöver kostnader för normalbemanning av läkare, på tkr. Kostnaden för stafettläkare

13 Närsjukvården i Finspång var tkr, att jämföra med 2001 års utfall tkr.

14 Närsjukvården i Finspång Resterande differens mot budget beror på c:a 1900 tkr lägre kostnad för röntgen- och laboratorieundersökningar. 8. Differensen mellan 2001 års utfall och 2002 beror på de ökade kostnaderna för allmänläkemedel, c:a tkr. Kostnaden för övriga läkemedel har dock minskat mot tidigare år med c:a 600 tkr. 9. Den stora skillnaden mellan år 2001 och 2002 beror på att anläggningstillgångar till ett värde av tkr överfördes till KirurgiCentrum i samband med överföring av Dagkirurgiska enheten och Röntgenenheten. 10. Finansiella kostnader och intäkter utgör tillsammans ett bättre netto än budgeterat pga ett betydligt bättre resultat. Finansieringsanalys tkr, bokslut TILLFÖRDA MEDEL Resultat efter finansnetto Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillgångar bokfört värde 1) Minskning av förråd 346 Minskning av kortfristiga fordringar Övriga rörelsekapitalpåverkande 26 poster Summa tillförda medel ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd 138 Minskning av kortfristiga skulder Summa använda medel FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ) Försäljning av anläggningstillgångar innefattar överföring till KirurgiCentrum. Överföring har skett av Röntgen- och Dagkirurgisk verksamhet. Investeringsredovisning tkr, bokslut Inventarier Datautrustning 122 Medicinsk apparatur Bilar SUMMA INVESTERINGAR

15 Närsjukvården i Finspång Balansräkning tkr, bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Datorutrustning Medicinsk apparatur 1) Bilar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager 2) Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar 3) Förutbetalda kostn o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat eget kapital 0 0 Årets förändring Summa eget kapital Kortfristiga skulder Bankkonto 4) Leverantörsskulder Semesterlöneskuld, okomp övertid m m ) Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter ) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Noter till balansräkning 1) Anläggningstillgångarnas värde har sjunkit med c:a 9 mkr eftersom samtliga anläggningstillgångar tillhörande Dagkirurgisk verksamhet och Röntgenverksamheten överförts till KirurgiCentrum under ) Förändringen i förrådsvärdet härrör sig också till överföringen till KirurgiCentrum samt avveckling av Sergelsgårdens förråd. Sergelsgårdens verksamhet lades ned Värdet av hjälpmedelsförrådet har ökat beroende på den nya hanteringen av förbrukningshjälpmedel. 3) Statsbidragsfordringar 6% har sjunkit under 2002 beroende på minskade kostnader för stafettläkare. 4) Det negativa saldot på likvida medel har minskat under året, vilket till största delen beror på det förbättrade resultatet samt ersättning i samband med överföring av verksamhet till KirurgiCentrum. 5) Semesterlöneskulden har minskat med c:a 700 tkr beroende på att uttag av främst sommarsemestern fungerade väl under Uppbokning av retroaktiv lön för 2002 gäller enbart Läkarförbundet till skillnad från föregående år, då det var ett antal fackförbund som inte var färdiga med sina förhandlingar. 6) Minskningen av periodiserade kostnader är ett resultat av ett medvetet arbete med att betala upplupna kostnader så långt som möjligt.

16 Närsjukvården i Finspång

17 Närsjukvården i Finspång Utvecklingsenhet - stab- adm Sergelsgården Produktionsledning Produktionsenhetschefer Magnus Oweling Rolf Hässler Paramedicinsk enhet Arbetsterapi Sjukgymnastik Kuratorer Närsjukvårdsmottagningarna Närsjukvårdskliniken Distriktsläkarmottagning Jourmottagning Specialistsköterskemottagning Specialistmottagning Med Kir Ort Uro Barnmottagning BVC Rehabiliteringsavdelning Närvårdsavdelning Avancerad hemsjukvård med vårdplatser för palliativ vård Distriktssköterskemottagning Lasarettet Hårstorp Finspång Rejmyre Socsamprojekt Igelfors Hällestad Reception/läkarsekreterare Beroende -enheten Rehabrådgivarna Ungdoms -hälsan BS

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Sjukvårdsupplysningen i Östergötland 077-11 77 000. Årsredovisning 2003. http://www.lio.se/

Sjukvårdsupplysningen i Östergötland 077-11 77 000. Årsredovisning 2003. http://www.lio.se/ Sjukvårdsupplysningen i Östergötland 077-11 77 000 Årsredovisning 2003 http://www.lio.se/ Presentation En gemensam Sjukvårdsupplysningen för hela Östergötland startade den 1 oktober 2003. Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Integrerade verksamhetssystem

Integrerade verksamhetssystem Integrerade - Exempel på användning från hälso- och sjukvården Program Vilka är vi? Magnus Sjöberg, produktionsenhetschef Resurscentrum Karin Åhlén, enhetschef verksamhetsekonomi Inramning s organisation,

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kirurgicentrum HSV. Organisation. Elektiv verksamhet. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare

Kirurgicentrum HSV. Organisation. Elektiv verksamhet. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Organisation www.lio.se Kirurgicentrum HSV Akut verksamhet Elektiv verksamhet Avanc. hemsjukv. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Kirurgi CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Ortopedi CHÖL

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde?

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? Förbättringskunskap Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? VÄRDEHEMTAGNING Förbättringskunskap Vilka är vi? Varför är vi här? Josefin Bjäresten

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000 05-07-26 1 Landstingets IT-enhet Årsredovisning 2000 05-07-26 2 Landstingets IT-enhet Landstingets IT-enhet består av landstingsgemensamma resurser för samordning av ITutvecklingen inom landstinget samt

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer