Nu drar avtalsrörelsen i gång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu drar avtalsrörelsen i gång"

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 9 november 2011 / Nu drar avtalsrörelsen i gång Fredagen 21 oktober genomförde Arbetsgivarföreningen KFO en avtalskonferens för sina verksamhetskommittéer. Träffen var en upptakt inför avtalsrörelsen En av Sveriges genom tiderna största avtalsrörelse har nu startat. En mängd kollektivavtal inom såväl den privata som offentliga arbetsmarknaden löper ut och kommer att omförhandlas under hösten 2011 och våren Med anledning av detta genomförde KFO en avtalskonferens för sina verksamhetskommittéer och styrelsen. Konferensen hölls under ledning av KFOs chefsförhandlare Anita Fink Knudsen och Magnus Lindström. KFO förhandlar och sluter ett 30-tal branschanpassade kollektivavtal. För de flesta av KFOs branschområden finns en aktiv verksamhetskommitté som träffar respektive avtalsansvarig någon eller några gånger om året. Verksamhetskommittéerna har en mycket viktig roll. De fungerar som rådgivare och ett bollplank till oss förhandlare och finns oftast med i kulisserna när vi förhandlar, säger Magnus Lindström. Under konferensen höll Anita Fink Knudsen en presentation om KFO och gick bland annat igenom huvudavtalet. Därefter berättade Magnus Lindström om förutsättningarna för avtalsrörelsen, samt vilken roll KFO har som aktör. Dessutom fanns Jonas Arnberg, konsultchef på HUI En positiv stämning när KFOs verksamhetskommittéer möttes inför avtalsrörelsen. I förgrunden bland andra Barbro Bergström (med prickig scarves) från Kuling Rehab och Hälsa och Anna Dannert, Mosebacke förskola. Research, på plats och gav en analys av rådande konjunkturläge. Avslutningsvis informerade Anita Fink Knudsen om KFOs informationsstrategi under avtalsrörelsen. Verksamhetskommittéerna kommer att få löpande information från respektive avtalsansvarig, medan övriga medlemmar får information via vår hemsida. Under avtalsrörelsen ska vi ha en särskild avtalssida som uppdateras kontinuerligt. Fakta Avtalsrörelsen avtal ska omförhandlas och slutas. Just nu pågår förhandlingarna inom industrin som genom sitt märke blir vägledande för resterande delen av avtalsrörelsen. 2,8 miljoner anställda berörs. KFO har 10 verksamhetskommittéer. Merparten av KFOs dryga 30 avtal löper ut, bland annat avtalen för Handels och Kommunal. Cirka anställda berörs. Samtal om civila samhället Under hösten bjuder tankesmedjan Sektor 3 in till samtal om utmaningar i det civila samhället. Det blir två unika möten mellan forskare och personer som är verksamma i organisationer, föreningar, kooperativ. Bland annat medverkar Filip Wijkström, Handelshögskolan Stockholm, Inger Frisk, Vårdförbundet och Karin Karlsson, SISU idrottsutbildarna. Det första mötet, som hålls 17 november utgår från frågan Vad är det civila samhället egentligen? Den 9 december är temat Ideell och kommersiell nya krav på ledarskapet. Bägge seminarierna hålls i Stockholm och arrangeras i samarbete med KFO, Arbetsgivaralliansen och Ideell arena. För mer info se

2 Större valfrihet i nya gymnasiesärskolan Olika villkor utreds Regeringen tillsätter nu en delegation för jämställdhet i arbetslivet. Uppgiften är att utreda kvinnors och mäns olika villkor och att lämna förslag på åtgärder som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män. Delegationen ska också bjuda in till debatt och sprida information. En första del av uppdraget ska redovisas i början av 2013 och slutredovisningen ska vara klar hösten Nio nationella program som kvalitetssäkras centralt och som anpassas till gymnasieskolans struktur för att underlätta samverkan. Det är huvuddragen i förslaget till ny gymnasiesärskola, som nu ligger på lagrådets bord och som enligt planerna ska vara igång höstterminen Utbildningsprogrammen ska tas fram i samråd mellan Skolverket och arbetsmarknadens parter. En grundtanke är att eleverna i den nya gymnasiesärskolan ska få större frihet och möjlighet att själva välja vilken utbildning de vill gå. Läs mer på Kooperationens år i startgroparna Du äger! Du vinner! Du bestämmer! Det är de tre huvudbudskapen som ska kommuniceras ut under Kooperationens år 2012 som nu håller på att ta form. Aktiviteterna lanserades i början av november på KFOs kansli, dit alla berörda organisationer bjudits in. I arbetsgruppen för Kooperationens år ingår KFO, HSB, Riksbyggen, KF, OK, Fonus, Folksam, Coompanion, Kooperation Utan Gränser, Skoopi och på senare tid har LRF och Lantmännen tillkommit. Även Tillväxtverket finns med i gruppen, berättar Carin Lundin som tillsammans med Eva Nordström, samhällspolitiskt ansvarig på KFO, har projektet på sitt bord. Lanseringen blir ett avstamp inför det kommande arbetsåret. Det blir ett tillfälle att informera och inspirera varandra, säger Carin Lundin. Alla inblandade organisationer kommer att göra sina egna aktiviteter, men man samordnar också en hel del. Bland annat kommer en antologi kring den kooperativa idén där nio skribenter får fria händer att utveckla tankar under ett av de tre huvudbudskapen, som boken delas in efter: Du äger! Du vinner! Du bestämmer! I anslutning till antologin, som beräknas ligga klar i mars, kommer även frukost- och lunchseminarier att arrangeras med de olika skribenterna som föreläsare. Eftersom huvudmålgruppen är unga och välutbildade i större städer planeras en turné, där man kommer att finnas på plats under högskolornas arbetsmarknadsdagar. Universiteten kommer också att erbjudas föreläsningar om kooperativt företagande. Det blir även en hel del andra aktiviteter, bland annat ska en blogg skapas särskilt för Kooperationens år, där all information ska finnas, troligen också delar av antologin. Och förstås den stora satsningen Kooperativt forum, som hålls på Vår gård i Saltsjöbaden under två dagar i september, 11e och 12e. KFO och övriga organisationer i arbetsgruppen håller i den ena dagen och Kooperation Utan Gränser i den andra. Organisationerna kring Kooperationens år ska också ta fram ett gemensamt presentationsmaterial, bland annat en broschyr med alla basfakta om kooperationen och märkesåret. Eva Nordström ser fram mot ett händelserikt år som kommer att flytta fram positionerna för de kooperativa idéerna: Det är roligt att så många företag vill vara med i arbetet under året och tillsammans synliggöra den kooperativa företagsformen, säger hon. Eva Nordström Foto: Gustaf Brundin

3 Konferens om samverkan och likvärdig konkurrens Varför ska idéburen och offentlig sektor samverka? Hur kan vi konkret arbeta tillsammans? Och hur kan den idéburna sektorn bli en naturlig samarbetspartner för den offentliga sektorn? Det är några av de frågor som ventileras när Överenskommelsen håller sin återrapporteringskonferens 18 november. Årets konferens hålls i Kristianstad och arrangeras i samarbete med Nätverket Social ekonomi i Skåne. Under dagen presenteras också KFOs projekt SOUL, Sociala ekonomins organisationer i lärande och utveckling. Samarbetet inom SOUL utgår från överenskommelsen mellan företrädare för den ekonomiska ekonomin, regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Arbetet inom SOUL syftar till att förtydliga den sociala ekonomins roll och göra det möjligt att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer genom ökad affärsmässighet. Konferensen kommer att webbsändas och kan följas på och Tio miljoner till ny forskning Fyra forskningsprojekt får dela på tio miljoner kronor. Det är resultatet av den utlysning från Vetenskapsrådet, som är en del av regeringens tioåriga satsning på forskning om den ideella sektorn och civilsamhället. I början av året arrangerade Ideell arena i samarbete med Vetenskapsrådet en konferens för att identifiera behov av forskning inom olika områden. Ett hundratal deltagare från idéburna organisationer och några myndigheter deltog i arbetet med att ta fram ett kvalificerat underlag som Vetenskapsrådet sedan arbetade vidare med. Nu kan man konstatera att de teman som diskuterades på konferensen har fått ett tydligt genomslag. Projektpengarna går till forskning utifrån fyra teman, nämligen Mellan röst och service ideella organisationers roll i ett föränderligt välfärdssamhälle, Vilka är lobbyisterna?, Om organiserade intressen i civilsamhället och Svenskarnas medborgerliga engagemang. Fråga Sven Mejla din fråga till När måste en arbetsgivare förhandla med facket? De fackliga organisationernas förhandlingsrätt regleras i första hand av medbestämmandelagen (MBL). 10 MBL reglerar den allmänna förhandlingsrätten. Alla fackliga organisationer kollektivavtalsbundna eller ej har rätt att kalla arbetsgivaren till mbl-förhandling (och vice versa). Enda kravet är att förhandlingen ska avse en medlems anställningsförhållanden. 11 MBL föreskriver att arbetsgivaren är skyldig att kalla kollektivavtalsbundet fackförbund till mbl-förhandling (primär förhandlingsskyldighet) innan denne fattar beslut i fråga som innebär antingen a) en viktigare förändring av verksamheten eller b) en viktigare förändring av arbetseller anställningsförhållandena för en medlem. Denna typ av förhandling innebär att facket får en möjlighet att påverka arbetsgivaren innan beslut fattas. Det vanligaste exemplet på när primär förhandlingsskyldighet föreligger är anställning av chef. 12 MBL innebär att kollektivavtalsbundet fack även i annan fråga än som avses i 11 MBL kan kalla arbetsgivaren till förhandling angående ett beslut, förutsatt att frågan rör en medlem. 13 MBL stadgar att arbetsgivaren även är skyldig att förhandla enligt 11 och 12 MBL i förhållande till ett icke kollektivavtalsbundet fackförbund, förutsatt att frågan särskilt berör en av deras medlemmar (således ej organisationsfrågor). Förhandlingsfrågans innehåll kan i juridisk mening delas in i tre kategorier: Frågor som innebär att facket har rätt att förhandla innan arbetsgivaren fattar sitt beslut (det som i vanligt språkbruk brukar avses med uttrycket mblförhandling ) kallas emellanåt för lämplighetstvist/-fråga. Emellanåt rör förhandlingen en rättstvist: arbetsgivaren och facket är inte överens om hur en lag- eller kollektivavtalsregel ska tolkas, till exempel i ett uppsägningsfall (domstol är slutstation). Slutligen finns också intressetvister: någon av parterna vill komma överens med den andra parten i en fråga som inte är reglerad i lag eller kollektivavtal, till exempel träffa ett nytt kollektivavtal (arbetskonflikt är slutstation). Oavsett slag av förhandling, finns aldrig någon skyldighet för arbetsgivaren att komma överens med facket. Förhandlingsskyldigheten innebär dock att arbetsgivaren måste komma till förhandlingsbordet, lyssna på motpartens argument och redovisa sina egna argument. Närmare regler om hur förhandlingar ska gå till finns i KFOs olika förhandlingsordningar (i huvudavtalen, medbestämmandeavtalen och i vissa kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor). Din kontaktperson på KFO kan berätta mer: ring gärna. Foto: Gustaf Brundin

4 KFO satsar på miljön Ett grönt KFO det är syftet med ett miljö- och energiprojekt som snart drar i gång på kansliet i Stockholm. Hur mycket reser vi och hur mycket el förbrukar vi på kontoret? Genom att ta reda på det och utifrån det sätta mål vill KFO bidra till en bättre miljö och förstås spara medlemmarnas pengar. Projektet har två delar, berättar Lena Widman, vice vd i KFO, som arbetar med satsningen, delvis tillsammans med övriga organisationer på samma våningsplan. Det gäller mätningen av elförbrukningen, som pågått under oktober och november, och som kan följas på en skärm i det gemensamma lunchrummet. När vi fått en bild av hur förbrukningen ser ut ska vi sätta ett mål för hur mycket vi ska spara. Och göra en plan för hur vi ska gå till väga. Åtgärdsprogrammet ska vara interaktivt, alla ska kunna följa hur det går. Det kan handla om små saker som tillsammans får betydelse, som att inte låta datorer stå på och lampor vara tända i onödan, men också tekniska lösningar. Erfarenheter från liknande projekt visar att man kan få ned elförbrukningen med upp till 20 procent. Den andra delen av projektet är inriktat på att minska resandet genom att använda webbaserade lösningar i högre utsträckning, för till exempel möten. Det spar både tid och pengar, förutom miljövinsten, säger Lena Widman och berättar att planeringen redan påbörjats för att sätta realistiska mål som ska vara uppnådda till sommaren. Vi vill bli ett grönt KFO! De andra organisationerna, som sitter på samma våningsplan och är engagerade i miljösatsningen, är Arbetsgivaralliansen, SFS, Famna, Scoopi och Coompanion. Bara hälften fick godkänt Under hösten har Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsplatser, varav de flesta inom vård och omsorg. Syftet var att undersöka om arbetsmiljöansvariga chefer och arbetsgivare har de kunskaper som krävs, och om anställda känner till risker och vet hur skador kan undvikas. Resultatet av satsningen blev att inte ens hälften av de inspekterade företagen visade sig ha ett fungerande arbetsmiljöarbete, medan 53 procent fick krav att åtgärda bristerna. Rapporten presenterades på Arbetsmiljöriksdagen, som i år firade tioårsjubileum. Säkrare start på sommarjobb Årets satsning på sommartillsyn av arbetsplatser där ungdomar sommarjobbar visar ungefär samma dystra resultat som tidigare. Vid omkring 40 procent av de besökta arbetsplatserna hittade Arbetsmiljöverket totalt 950 brister, som måste åtgärdas. Sammanlagt fick 700 företag besök, inom bland annat detaljhandel och omsorg, varav ungefär hälften med max tio anställda. Med vår sommarsatsning ville vi göra arbetsgivarna medvetna om det ansvar de har för sina unga anställda, säger Boel Callermo vid Arbetsmiljöverket, som bland annat ställer krav på rutiner för introduktion och handledning på arbetsplatsen för att ungas steg ut i arbetslivet ska bli säkert. KFO kräver helhetsgrepp över arbetsmiljöregler Renodling, tydlighet och förenkling gör det lättare att göra rätt från början. Det betonar KFO och Arbetsgivaralliansen i sitt remissvar på Arbetsmiljösanktionsutredningens betänkande. Utredningen (SOU 2011:57) har haft i uppdrag att överväga och föreslå förändringar som syftar till bättre efterlevnad av de krav som ställs i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. Bland annat föreslås att sanktionsavgifter ska tas ut i betydligt större omfattning än i dag och att straffsanktionen tas bort för flera av de överträdelser som är straffbelagda idag. Det högsta beloppet för en sanktionsavgift på arbetsmiljöområdet föreslås höjt från till 1 miljon kronor. KFO välkomnar renodling och förenkling av reglerna inom arbetsmiljöområdet och betonar vikten av att bestämmelserna ska vara begripliga, så att det klart framgår vad som behöver göras för att uppfylla kraven. Men det är, menar man, tveksamt om utredningens förslag kommer att innebära så stora förenklingar i systemet i praktiken. Att införa fler sanktioner inom arbetsmiljöområdet är dessutom att åtgärda i fel ände. I stället bör arbetsgivare få ännu mer hjälp och stöd i sitt arbetsmiljöarbete i kombination med att bestämmelserna blir enklare och mer lättbegripliga. Arbetsmiljölagstiftningen är omfattande och komplicerad, och enligt KFO och Arbetsgivaralliansen krävs att man tar ett helhetsgrepp över bemyndiganden i arbetsmiljölagen och att arbetsmiljöförordningen ses över. De två organisationerna motsätter sig att Arbetsmiljöverket ska kunna utfärda bestämmelser som är sanktionerade.

5 Sjukskrivningar varierar med yrket Ryggvärk och psykiska sjukdomar är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Anställda inom service- och byggnadsarbete dominerar gruppen med ryggbesvär, medan psykiska diagnoser är vanligast hos till exempel behandlingsassistenter, präster och psykologer. Det framgår av den studie som Försäkringskassan gjort av hur sjukskrivningsdiagnoser varierar mellan anställda i olika yrkesgrupper, och som omfattar alla anställda i åldrarna mellan 18 och 64 år. Det är första gången en sådan registerstudie har genomförts. Läs mer på Konkurrens och valfrihet utreds Nu ska Konkurrensverket, på regeringens uppdrag, utvärdera konkurrensförhållandena i kommunernas valfrihetssystem som bedrivs inom ramen för Lagen om valfrihetssystem (LOV). I uppdraget ingår att analysera huruvida konkurrensförhållandena påverkas av att kommunerna kan agera både som beställare och utförare av tjänster. Konkurrensverket ska också analysera utvecklingen med olika utförare inom äldreomsorgen från ett mångfaldsperspektiv, och etableringsmöjligheter för nya utförare. En redovisning ska lämnas till Socialdepartementet senast 31 januari nästa år. För mer info se Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Systematiskt arbetsmiljöarbete Målgrupp: Samtliga avtalsområden 30 november, Göteborg Krishantering Målgrupp: Samtliga avtalsområden 6 december, Stockholm Halvdagsmöte Hantering av ferielön Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor 28 november, Malmö 29 november, Stockholm 5 december, Sundsvall Ny samverkan på skolområdet Nu är det dags att lära sig en ny förkortning: fffsam, som ska uttydas Fristående skolor, förskolor, fritidshem i samarbete om arbetsmiljö. Det är en nybildad partsgemensam kommitté där arbetsgivare och arbetstagare ska samverka kring arbetsmiljön. Kerstin Wrisemo, KFO: Vi är alla helt överens om att ett samarbete på detta område är nödvändigt, och alla kan bidra med något positivt. Målet är att såväl arbetsgivare som arbetstagare ska ha det bra. I fffsam ingår Arbetsgivarföreningen KFO, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Vision. Syftet med kommittén är att skapa ett forum för samråd, erfarenhetsutbyte och information kring arbetsmiljöfrågor. Varmt välkomna till KFO! Ability Assistans, Malmö Arbetskooperativet Solidaritet ABIS, Angered Arena Idé AB, Stockholm Assistans i Halmstad AB, Halmstad Bokförlaget Atlas AB, Stockholm Daghemsföreningen Villa Villekulla, Västra Frölunda Föreningen Glöden, Solna Förskolan Fjällbjörken ek för, Kiruna Förskolan Våra Små AB, Hällefors Guldkanten, Borås Hamnkompaniet, Norrtälje HK Sundsvall, Sundsvall HR Livs, Skene Kommunicera, Malmö Leklunden, Vejbystrand Livihop AB, Stockholm NHR Trollhättan Vänersborg, Vänersborg Optimus Gislaved ek för, Gislaved Politikens Arena Medier AB, Stockholm Politikens Arena Skolinformation AB, Stockholm Rekryt AB, Karlsborg RSMH Nordvästra Skåne, Båstad Sammis städ, Örebro Service och Utvecklingsgruppen Växa i Hofors, Hofors SRL Assistansservice o Elinstallationer AB, Krokom Trollhättans Finska förening, Trollhättan Wedins livsmedel AB, Uppsala Åswall Bolyckan AB, Skänninge

6 Du är väl proffs på kapitalförvaltning? Det kanske du behöver vara för att få den pension du förväntar dig. I massmedia penetreras den ekonomiska krisen i Europa in i minsta detalj. Förutom några få undantag faller världens börser. Stockholmsbörsen har fallit 18 procent hittills i år. Vad som påverkar de kraftiga svängningarna är svårt att klara ut. Osäkerhet och antaganden styr mer än ekonomiska fundamenta. Om man skummar ekonomisidorna i de största avisorna för att klara ut hur man ska placera sina surt förvärvade pengar blir man klar över en sak; det finns inga klara riktlinjer. Det går att få råd i vilken riktning som helst. Mitt i allt detta har det under senare år skapats ett system där i princip var och en förväntas agera med samma säkerhet som en professionell kapitalförvaltare gällande förvaltning av det förvärvade pensionskapitalet. Arbetsmarknadens parter har del i och ett stort ansvar för hur pensionssystemen utformas. Utan att plädera för en återgång till de tidigare gällande systemen borde i vart fall en ordentlig analys av pensionssystemets effekter genomföras under de kommande åren. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Kan få allvarliga följder Detta gäller såväl den statliga delen av pensionen, PPM, samt del av förvaltningen avseende tjänstepensionen. Både individuellt ointresse av att se över sina pensionsplaceringar och överdriven vilja till chanstagning kan få allvarliga följder för den ekonomiska tryggheten under pensioneringen. Behov av analys Systemförändringen växte fram i en tid då alla marknadsfaktorer pekade uppåt och det var goda förväntningar på den framtida utvecklingen. Frågan är om pendeln har svängt över för mycket. I tider då också experter i princip saknar svar på frågan om vettigt beteende när det gäller kapitalplaceringar kan det tyckas att en orimlig börda har lastats över på gemene man. Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF Sida 1 (5) Socialdepartementet S2017/01743/SF s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Stockholm den 17 maj 2017 Remissyttrande Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9,

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 Sida 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet A2017/00714/ARM a.remissvar@regeringskansliet.se Stockholm den 7 juli 2017 Remissyttrande Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST Kurskatalog 2008 Våren TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under våren 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Björn Jidéus Hjälp vid förhandlingar

Läs mer

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas.

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT och utvecklat idéburet företagande Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och utvecklat

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hälsa, vård och övrig omsorg Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Johan Rydstedt

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hushållsnära tjänster Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Hej, jag

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Kristianstads kommun

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Kristianstads kommun Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Kristianstads kommun Välkomna till Suntarbetslivs podd. Ni kan väl börja med att berätta vilka ni är. Jag heter Boel Steen och arbetar som HR-strateg i Kristianstads

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

ABCDE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

ABCDE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ABCDE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Staben Peter Forslund tfn 508 05 338 Tjänsteutlåtande 10 mars 2006 Dnr 031-135 - 2006 Sammanträde 28 mars 2006 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Volontär

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna SAMVERKAN mellan landstinget och de fackliga organisationerna (Detta avtal ersätter samverkansavtalen 1992-02-28 och 1995-12-07) Inledning

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Lönerna bör sättas lokalt och individuellt

Lönerna bör sättas lokalt och individuellt Nytt från KFO N U M M E R 2 FE B R UAR I 2013 / w w w.k f o.s e Inför kommande avtalsrörelse Lönerna bör sättas lokalt och individuellt Det börjar dra ihop sig till ny avtalsrörelse. För KFOs del inleds

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Rapport 2016-09-19 S2016/01389/SF Socialdepartementet Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Avsiktsförklaring Pensionsgruppen har i en överenskommelse dels konstaterat att det behöver vidtas

Läs mer

Att anlita en arbetstagarkonsult. Pappers

Att anlita en arbetstagarkonsult. Pappers Att anlita en arbetstagarkonsult Pappers Att anlita en arbetstagarkonsult Innehållsförteckning Att anlita en arbetstagarkonsult För vad kan ni anlita en konsult? När ska ni anlita en konsult? Vilken nytta

Läs mer