Nu drar avtalsrörelsen i gång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu drar avtalsrörelsen i gång"

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 9 november 2011 / Nu drar avtalsrörelsen i gång Fredagen 21 oktober genomförde Arbetsgivarföreningen KFO en avtalskonferens för sina verksamhetskommittéer. Träffen var en upptakt inför avtalsrörelsen En av Sveriges genom tiderna största avtalsrörelse har nu startat. En mängd kollektivavtal inom såväl den privata som offentliga arbetsmarknaden löper ut och kommer att omförhandlas under hösten 2011 och våren Med anledning av detta genomförde KFO en avtalskonferens för sina verksamhetskommittéer och styrelsen. Konferensen hölls under ledning av KFOs chefsförhandlare Anita Fink Knudsen och Magnus Lindström. KFO förhandlar och sluter ett 30-tal branschanpassade kollektivavtal. För de flesta av KFOs branschområden finns en aktiv verksamhetskommitté som träffar respektive avtalsansvarig någon eller några gånger om året. Verksamhetskommittéerna har en mycket viktig roll. De fungerar som rådgivare och ett bollplank till oss förhandlare och finns oftast med i kulisserna när vi förhandlar, säger Magnus Lindström. Under konferensen höll Anita Fink Knudsen en presentation om KFO och gick bland annat igenom huvudavtalet. Därefter berättade Magnus Lindström om förutsättningarna för avtalsrörelsen, samt vilken roll KFO har som aktör. Dessutom fanns Jonas Arnberg, konsultchef på HUI En positiv stämning när KFOs verksamhetskommittéer möttes inför avtalsrörelsen. I förgrunden bland andra Barbro Bergström (med prickig scarves) från Kuling Rehab och Hälsa och Anna Dannert, Mosebacke förskola. Research, på plats och gav en analys av rådande konjunkturläge. Avslutningsvis informerade Anita Fink Knudsen om KFOs informationsstrategi under avtalsrörelsen. Verksamhetskommittéerna kommer att få löpande information från respektive avtalsansvarig, medan övriga medlemmar får information via vår hemsida. Under avtalsrörelsen ska vi ha en särskild avtalssida som uppdateras kontinuerligt. Fakta Avtalsrörelsen avtal ska omförhandlas och slutas. Just nu pågår förhandlingarna inom industrin som genom sitt märke blir vägledande för resterande delen av avtalsrörelsen. 2,8 miljoner anställda berörs. KFO har 10 verksamhetskommittéer. Merparten av KFOs dryga 30 avtal löper ut, bland annat avtalen för Handels och Kommunal. Cirka anställda berörs. Samtal om civila samhället Under hösten bjuder tankesmedjan Sektor 3 in till samtal om utmaningar i det civila samhället. Det blir två unika möten mellan forskare och personer som är verksamma i organisationer, föreningar, kooperativ. Bland annat medverkar Filip Wijkström, Handelshögskolan Stockholm, Inger Frisk, Vårdförbundet och Karin Karlsson, SISU idrottsutbildarna. Det första mötet, som hålls 17 november utgår från frågan Vad är det civila samhället egentligen? Den 9 december är temat Ideell och kommersiell nya krav på ledarskapet. Bägge seminarierna hålls i Stockholm och arrangeras i samarbete med KFO, Arbetsgivaralliansen och Ideell arena. För mer info se

2 Större valfrihet i nya gymnasiesärskolan Olika villkor utreds Regeringen tillsätter nu en delegation för jämställdhet i arbetslivet. Uppgiften är att utreda kvinnors och mäns olika villkor och att lämna förslag på åtgärder som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män. Delegationen ska också bjuda in till debatt och sprida information. En första del av uppdraget ska redovisas i början av 2013 och slutredovisningen ska vara klar hösten Nio nationella program som kvalitetssäkras centralt och som anpassas till gymnasieskolans struktur för att underlätta samverkan. Det är huvuddragen i förslaget till ny gymnasiesärskola, som nu ligger på lagrådets bord och som enligt planerna ska vara igång höstterminen Utbildningsprogrammen ska tas fram i samråd mellan Skolverket och arbetsmarknadens parter. En grundtanke är att eleverna i den nya gymnasiesärskolan ska få större frihet och möjlighet att själva välja vilken utbildning de vill gå. Läs mer på Kooperationens år i startgroparna Du äger! Du vinner! Du bestämmer! Det är de tre huvudbudskapen som ska kommuniceras ut under Kooperationens år 2012 som nu håller på att ta form. Aktiviteterna lanserades i början av november på KFOs kansli, dit alla berörda organisationer bjudits in. I arbetsgruppen för Kooperationens år ingår KFO, HSB, Riksbyggen, KF, OK, Fonus, Folksam, Coompanion, Kooperation Utan Gränser, Skoopi och på senare tid har LRF och Lantmännen tillkommit. Även Tillväxtverket finns med i gruppen, berättar Carin Lundin som tillsammans med Eva Nordström, samhällspolitiskt ansvarig på KFO, har projektet på sitt bord. Lanseringen blir ett avstamp inför det kommande arbetsåret. Det blir ett tillfälle att informera och inspirera varandra, säger Carin Lundin. Alla inblandade organisationer kommer att göra sina egna aktiviteter, men man samordnar också en hel del. Bland annat kommer en antologi kring den kooperativa idén där nio skribenter får fria händer att utveckla tankar under ett av de tre huvudbudskapen, som boken delas in efter: Du äger! Du vinner! Du bestämmer! I anslutning till antologin, som beräknas ligga klar i mars, kommer även frukost- och lunchseminarier att arrangeras med de olika skribenterna som föreläsare. Eftersom huvudmålgruppen är unga och välutbildade i större städer planeras en turné, där man kommer att finnas på plats under högskolornas arbetsmarknadsdagar. Universiteten kommer också att erbjudas föreläsningar om kooperativt företagande. Det blir även en hel del andra aktiviteter, bland annat ska en blogg skapas särskilt för Kooperationens år, där all information ska finnas, troligen också delar av antologin. Och förstås den stora satsningen Kooperativt forum, som hålls på Vår gård i Saltsjöbaden under två dagar i september, 11e och 12e. KFO och övriga organisationer i arbetsgruppen håller i den ena dagen och Kooperation Utan Gränser i den andra. Organisationerna kring Kooperationens år ska också ta fram ett gemensamt presentationsmaterial, bland annat en broschyr med alla basfakta om kooperationen och märkesåret. Eva Nordström ser fram mot ett händelserikt år som kommer att flytta fram positionerna för de kooperativa idéerna: Det är roligt att så många företag vill vara med i arbetet under året och tillsammans synliggöra den kooperativa företagsformen, säger hon. Eva Nordström Foto: Gustaf Brundin

3 Konferens om samverkan och likvärdig konkurrens Varför ska idéburen och offentlig sektor samverka? Hur kan vi konkret arbeta tillsammans? Och hur kan den idéburna sektorn bli en naturlig samarbetspartner för den offentliga sektorn? Det är några av de frågor som ventileras när Överenskommelsen håller sin återrapporteringskonferens 18 november. Årets konferens hålls i Kristianstad och arrangeras i samarbete med Nätverket Social ekonomi i Skåne. Under dagen presenteras också KFOs projekt SOUL, Sociala ekonomins organisationer i lärande och utveckling. Samarbetet inom SOUL utgår från överenskommelsen mellan företrädare för den ekonomiska ekonomin, regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Arbetet inom SOUL syftar till att förtydliga den sociala ekonomins roll och göra det möjligt att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer genom ökad affärsmässighet. Konferensen kommer att webbsändas och kan följas på och Tio miljoner till ny forskning Fyra forskningsprojekt får dela på tio miljoner kronor. Det är resultatet av den utlysning från Vetenskapsrådet, som är en del av regeringens tioåriga satsning på forskning om den ideella sektorn och civilsamhället. I början av året arrangerade Ideell arena i samarbete med Vetenskapsrådet en konferens för att identifiera behov av forskning inom olika områden. Ett hundratal deltagare från idéburna organisationer och några myndigheter deltog i arbetet med att ta fram ett kvalificerat underlag som Vetenskapsrådet sedan arbetade vidare med. Nu kan man konstatera att de teman som diskuterades på konferensen har fått ett tydligt genomslag. Projektpengarna går till forskning utifrån fyra teman, nämligen Mellan röst och service ideella organisationers roll i ett föränderligt välfärdssamhälle, Vilka är lobbyisterna?, Om organiserade intressen i civilsamhället och Svenskarnas medborgerliga engagemang. Fråga Sven Mejla din fråga till När måste en arbetsgivare förhandla med facket? De fackliga organisationernas förhandlingsrätt regleras i första hand av medbestämmandelagen (MBL). 10 MBL reglerar den allmänna förhandlingsrätten. Alla fackliga organisationer kollektivavtalsbundna eller ej har rätt att kalla arbetsgivaren till mbl-förhandling (och vice versa). Enda kravet är att förhandlingen ska avse en medlems anställningsförhållanden. 11 MBL föreskriver att arbetsgivaren är skyldig att kalla kollektivavtalsbundet fackförbund till mbl-förhandling (primär förhandlingsskyldighet) innan denne fattar beslut i fråga som innebär antingen a) en viktigare förändring av verksamheten eller b) en viktigare förändring av arbetseller anställningsförhållandena för en medlem. Denna typ av förhandling innebär att facket får en möjlighet att påverka arbetsgivaren innan beslut fattas. Det vanligaste exemplet på när primär förhandlingsskyldighet föreligger är anställning av chef. 12 MBL innebär att kollektivavtalsbundet fack även i annan fråga än som avses i 11 MBL kan kalla arbetsgivaren till förhandling angående ett beslut, förutsatt att frågan rör en medlem. 13 MBL stadgar att arbetsgivaren även är skyldig att förhandla enligt 11 och 12 MBL i förhållande till ett icke kollektivavtalsbundet fackförbund, förutsatt att frågan särskilt berör en av deras medlemmar (således ej organisationsfrågor). Förhandlingsfrågans innehåll kan i juridisk mening delas in i tre kategorier: Frågor som innebär att facket har rätt att förhandla innan arbetsgivaren fattar sitt beslut (det som i vanligt språkbruk brukar avses med uttrycket mblförhandling ) kallas emellanåt för lämplighetstvist/-fråga. Emellanåt rör förhandlingen en rättstvist: arbetsgivaren och facket är inte överens om hur en lag- eller kollektivavtalsregel ska tolkas, till exempel i ett uppsägningsfall (domstol är slutstation). Slutligen finns också intressetvister: någon av parterna vill komma överens med den andra parten i en fråga som inte är reglerad i lag eller kollektivavtal, till exempel träffa ett nytt kollektivavtal (arbetskonflikt är slutstation). Oavsett slag av förhandling, finns aldrig någon skyldighet för arbetsgivaren att komma överens med facket. Förhandlingsskyldigheten innebär dock att arbetsgivaren måste komma till förhandlingsbordet, lyssna på motpartens argument och redovisa sina egna argument. Närmare regler om hur förhandlingar ska gå till finns i KFOs olika förhandlingsordningar (i huvudavtalen, medbestämmandeavtalen och i vissa kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor). Din kontaktperson på KFO kan berätta mer: ring gärna. Foto: Gustaf Brundin

4 KFO satsar på miljön Ett grönt KFO det är syftet med ett miljö- och energiprojekt som snart drar i gång på kansliet i Stockholm. Hur mycket reser vi och hur mycket el förbrukar vi på kontoret? Genom att ta reda på det och utifrån det sätta mål vill KFO bidra till en bättre miljö och förstås spara medlemmarnas pengar. Projektet har två delar, berättar Lena Widman, vice vd i KFO, som arbetar med satsningen, delvis tillsammans med övriga organisationer på samma våningsplan. Det gäller mätningen av elförbrukningen, som pågått under oktober och november, och som kan följas på en skärm i det gemensamma lunchrummet. När vi fått en bild av hur förbrukningen ser ut ska vi sätta ett mål för hur mycket vi ska spara. Och göra en plan för hur vi ska gå till väga. Åtgärdsprogrammet ska vara interaktivt, alla ska kunna följa hur det går. Det kan handla om små saker som tillsammans får betydelse, som att inte låta datorer stå på och lampor vara tända i onödan, men också tekniska lösningar. Erfarenheter från liknande projekt visar att man kan få ned elförbrukningen med upp till 20 procent. Den andra delen av projektet är inriktat på att minska resandet genom att använda webbaserade lösningar i högre utsträckning, för till exempel möten. Det spar både tid och pengar, förutom miljövinsten, säger Lena Widman och berättar att planeringen redan påbörjats för att sätta realistiska mål som ska vara uppnådda till sommaren. Vi vill bli ett grönt KFO! De andra organisationerna, som sitter på samma våningsplan och är engagerade i miljösatsningen, är Arbetsgivaralliansen, SFS, Famna, Scoopi och Coompanion. Bara hälften fick godkänt Under hösten har Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsplatser, varav de flesta inom vård och omsorg. Syftet var att undersöka om arbetsmiljöansvariga chefer och arbetsgivare har de kunskaper som krävs, och om anställda känner till risker och vet hur skador kan undvikas. Resultatet av satsningen blev att inte ens hälften av de inspekterade företagen visade sig ha ett fungerande arbetsmiljöarbete, medan 53 procent fick krav att åtgärda bristerna. Rapporten presenterades på Arbetsmiljöriksdagen, som i år firade tioårsjubileum. Säkrare start på sommarjobb Årets satsning på sommartillsyn av arbetsplatser där ungdomar sommarjobbar visar ungefär samma dystra resultat som tidigare. Vid omkring 40 procent av de besökta arbetsplatserna hittade Arbetsmiljöverket totalt 950 brister, som måste åtgärdas. Sammanlagt fick 700 företag besök, inom bland annat detaljhandel och omsorg, varav ungefär hälften med max tio anställda. Med vår sommarsatsning ville vi göra arbetsgivarna medvetna om det ansvar de har för sina unga anställda, säger Boel Callermo vid Arbetsmiljöverket, som bland annat ställer krav på rutiner för introduktion och handledning på arbetsplatsen för att ungas steg ut i arbetslivet ska bli säkert. KFO kräver helhetsgrepp över arbetsmiljöregler Renodling, tydlighet och förenkling gör det lättare att göra rätt från början. Det betonar KFO och Arbetsgivaralliansen i sitt remissvar på Arbetsmiljösanktionsutredningens betänkande. Utredningen (SOU 2011:57) har haft i uppdrag att överväga och föreslå förändringar som syftar till bättre efterlevnad av de krav som ställs i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. Bland annat föreslås att sanktionsavgifter ska tas ut i betydligt större omfattning än i dag och att straffsanktionen tas bort för flera av de överträdelser som är straffbelagda idag. Det högsta beloppet för en sanktionsavgift på arbetsmiljöområdet föreslås höjt från till 1 miljon kronor. KFO välkomnar renodling och förenkling av reglerna inom arbetsmiljöområdet och betonar vikten av att bestämmelserna ska vara begripliga, så att det klart framgår vad som behöver göras för att uppfylla kraven. Men det är, menar man, tveksamt om utredningens förslag kommer att innebära så stora förenklingar i systemet i praktiken. Att införa fler sanktioner inom arbetsmiljöområdet är dessutom att åtgärda i fel ände. I stället bör arbetsgivare få ännu mer hjälp och stöd i sitt arbetsmiljöarbete i kombination med att bestämmelserna blir enklare och mer lättbegripliga. Arbetsmiljölagstiftningen är omfattande och komplicerad, och enligt KFO och Arbetsgivaralliansen krävs att man tar ett helhetsgrepp över bemyndiganden i arbetsmiljölagen och att arbetsmiljöförordningen ses över. De två organisationerna motsätter sig att Arbetsmiljöverket ska kunna utfärda bestämmelser som är sanktionerade.

5 Sjukskrivningar varierar med yrket Ryggvärk och psykiska sjukdomar är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Anställda inom service- och byggnadsarbete dominerar gruppen med ryggbesvär, medan psykiska diagnoser är vanligast hos till exempel behandlingsassistenter, präster och psykologer. Det framgår av den studie som Försäkringskassan gjort av hur sjukskrivningsdiagnoser varierar mellan anställda i olika yrkesgrupper, och som omfattar alla anställda i åldrarna mellan 18 och 64 år. Det är första gången en sådan registerstudie har genomförts. Läs mer på Konkurrens och valfrihet utreds Nu ska Konkurrensverket, på regeringens uppdrag, utvärdera konkurrensförhållandena i kommunernas valfrihetssystem som bedrivs inom ramen för Lagen om valfrihetssystem (LOV). I uppdraget ingår att analysera huruvida konkurrensförhållandena påverkas av att kommunerna kan agera både som beställare och utförare av tjänster. Konkurrensverket ska också analysera utvecklingen med olika utförare inom äldreomsorgen från ett mångfaldsperspektiv, och etableringsmöjligheter för nya utförare. En redovisning ska lämnas till Socialdepartementet senast 31 januari nästa år. För mer info se Aktuella kurser Läs mer om KFOs kurser på där aktuell kurskatalog finns. Anmälan till Systematiskt arbetsmiljöarbete Målgrupp: Samtliga avtalsområden 30 november, Göteborg Krishantering Målgrupp: Samtliga avtalsområden 6 december, Stockholm Halvdagsmöte Hantering av ferielön Målgrupp: Förskolor, fritidshem och fristående skolor 28 november, Malmö 29 november, Stockholm 5 december, Sundsvall Ny samverkan på skolområdet Nu är det dags att lära sig en ny förkortning: fffsam, som ska uttydas Fristående skolor, förskolor, fritidshem i samarbete om arbetsmiljö. Det är en nybildad partsgemensam kommitté där arbetsgivare och arbetstagare ska samverka kring arbetsmiljön. Kerstin Wrisemo, KFO: Vi är alla helt överens om att ett samarbete på detta område är nödvändigt, och alla kan bidra med något positivt. Målet är att såväl arbetsgivare som arbetstagare ska ha det bra. I fffsam ingår Arbetsgivarföreningen KFO, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Vision. Syftet med kommittén är att skapa ett forum för samråd, erfarenhetsutbyte och information kring arbetsmiljöfrågor. Varmt välkomna till KFO! Ability Assistans, Malmö Arbetskooperativet Solidaritet ABIS, Angered Arena Idé AB, Stockholm Assistans i Halmstad AB, Halmstad Bokförlaget Atlas AB, Stockholm Daghemsföreningen Villa Villekulla, Västra Frölunda Föreningen Glöden, Solna Förskolan Fjällbjörken ek för, Kiruna Förskolan Våra Små AB, Hällefors Guldkanten, Borås Hamnkompaniet, Norrtälje HK Sundsvall, Sundsvall HR Livs, Skene Kommunicera, Malmö Leklunden, Vejbystrand Livihop AB, Stockholm NHR Trollhättan Vänersborg, Vänersborg Optimus Gislaved ek för, Gislaved Politikens Arena Medier AB, Stockholm Politikens Arena Skolinformation AB, Stockholm Rekryt AB, Karlsborg RSMH Nordvästra Skåne, Båstad Sammis städ, Örebro Service och Utvecklingsgruppen Växa i Hofors, Hofors SRL Assistansservice o Elinstallationer AB, Krokom Trollhättans Finska förening, Trollhättan Wedins livsmedel AB, Uppsala Åswall Bolyckan AB, Skänninge

6 Du är väl proffs på kapitalförvaltning? Det kanske du behöver vara för att få den pension du förväntar dig. I massmedia penetreras den ekonomiska krisen i Europa in i minsta detalj. Förutom några få undantag faller världens börser. Stockholmsbörsen har fallit 18 procent hittills i år. Vad som påverkar de kraftiga svängningarna är svårt att klara ut. Osäkerhet och antaganden styr mer än ekonomiska fundamenta. Om man skummar ekonomisidorna i de största avisorna för att klara ut hur man ska placera sina surt förvärvade pengar blir man klar över en sak; det finns inga klara riktlinjer. Det går att få råd i vilken riktning som helst. Mitt i allt detta har det under senare år skapats ett system där i princip var och en förväntas agera med samma säkerhet som en professionell kapitalförvaltare gällande förvaltning av det förvärvade pensionskapitalet. Arbetsmarknadens parter har del i och ett stort ansvar för hur pensionssystemen utformas. Utan att plädera för en återgång till de tidigare gällande systemen borde i vart fall en ordentlig analys av pensionssystemets effekter genomföras under de kommande åren. Arne Mårtensson Verkställande direktör, KFO Kan få allvarliga följder Detta gäller såväl den statliga delen av pensionen, PPM, samt del av förvaltningen avseende tjänstepensionen. Både individuellt ointresse av att se över sina pensionsplaceringar och överdriven vilja till chanstagning kan få allvarliga följder för den ekonomiska tryggheten under pensioneringen. Behov av analys Systemförändringen växte fram i en tid då alla marknadsfaktorer pekade uppåt och det var goda förväntningar på den framtida utvecklingen. Frågan är om pendeln har svängt över för mycket. I tider då också experter i princip saknar svar på frågan om vettigt beteende när det gäller kapitalplaceringar kan det tyckas att en orimlig börda har lastats över på gemene man. Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Kicki Blom. Produktion: Fungera Kommunikation AB Tryck: Strands Grafiska AB Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se KFO först ut om likabehandling Foto: istockphoto KFO och Unionen har kommit överens om riktlinjer för likabehandling i arbetslivet. Jan-Eric Rönngren, rådgivare

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen Mer att läsa: Tuff kritik från Skolinspektionen l Klara besked i medlemsenkät l Hur mår förskolans barn? SkolLedaren SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS TIDNING NR 7 SEPTEMBER 2014 Ingen barnvakt NY ROLL FÖR PADDAN

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16 INNEHÅLL Förord Carl Cederschiöld, ordförande KFS 4 Förord Monica Ericsson, VD 5 Varför finns KFS? 6 25 år med KFS 7 5 nyttor med att vara medlem i KFS 12 KFS branschråd och arbetsgivarråd 15 KFS 25 ÅR

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer