CHEFSSKOLAN. slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens. med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHEFSSKOLAN. slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens. med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden"

Transkript

1 CHEFSSKOLAN Gemensamt ansvar I slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens parter tillsammans med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden skulle ta ansvar för löner och arbetsförhållanden i arbetslivet, och politikerna skulle hålla sig på avstånd. Detta, som kallas Saltsjöbadsandan, är fortfarande den bärande idén på svensk arbetsmarknad. Flertalet lagar på arbetsmarknadens område är skrivna så att parterna, det vill säga arbetsgivarnas organisationer och de nationella fackliga organisationerna, har rätt att via så kallade kollektivavtal fastställa regler som avviker från svensk lag. Syftet är att parterna ska kunna anpassa lagarna till de förutsättningar som råder i den aktuella branschen eller till och med i ett aktuellt företag. Denna möjlighet till anpassning av lagen innebär också att parterna har ansvar för att reglerna som träffats via kollektivavtal efterlevs. De fackliga organisationerna har därmed fått en legitim roll som regelskapare och kontrollfunktion tillsammans med arbetsgivarna. Som en balans gentemot de fackliga organisationernas roll på arbetsmarknaden finns den allmänna praxis som handlar om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Detta grundläggande synsätt på svensk arbetsmarknad härstammar från början av förra seklet. Då enades parterna om att de anställda hade rätt att bilda fackliga organisationer på 48 pharma industry nr 3 06

2 Regelverket på arbetsmarknaden är omfattande. Arbetsrätten är i huvudsak kollektiv, den styrs antingen via kollektivavtal eller direkt av lagarna på arbetsrättsområdet. Rådgivare Jan-Erik Ekman gör en genomgång av vad som gäller. för arbetsgivare och fack arbetsplatsen samtidigt som arbetsgivaren bibehöll sin rätt att leda och fördela arbetet. Viktig insikt För att du som chef ska förstå hur vårt regelverk fungerar, och varför det fungerar som det gör, är den här fördelningen av roller på arbetsmarknaden en viktig insikt. Enligt vissa källor är i dag cirka procent av den arbetande befolkningen anställda i företag som har kollektivavtal. Det innebär alltså att deras villkor i viss utsträckning styrs av avtal mellan företaget och facken, och inte direkt av den svenska lagen. Övriga procent av den arbetande befolkningen styrs alltså direkt av de svenska lagarna. Dessa är i de allra flesta fallen anställda i små företag med mindre än 50 anställda. Många debattörer hävdar att den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen är skapad för de stora företagens behov. Om du är chef i ett företag som har kollektivavtal, eller i ett företag som inte har kollektivavtal avgör helt hur du behöver agera inom detta område. Den EU-anpassning som pågår innebär att vissa regler som beslutas av EU behöver införas i respektive medlemsland. I praktiken innebär det alltså att regelverken blir ganska komplicerade, och att det inte alltid är så lätt att fastställa vilka regler som gäller: kollektivavtal, svensk lag eller EU:s direktiv. För att avgöra vilka regler som gäller på en viss arbetsplats, måste man sammanfattningsvis veta om det fi nns kollektivavtal och i så fall vilket eller vilka kollektivavtal. Man måste också beakta hur den fackliga organisationen är uppbyggd. Finns det en lokal facklig klubb på företaget, eller drivs den fackliga verksamheten av den nationella organisationen? Har den nationella organisationen delat in Sverige i olika regioner, eller sköts allt av en central enhet? Som chef behöver du få svar på dessa frågor. Svaren bör du få av företagsledningen. Det är också viktigt att inse att den fackliga verksamheten är en integrerad del i regelverks-skapandet och i kontrollen av att regelverken efterlevs. Den fackliga verksamheten har därmed en betydligt större roll att spela än att enbart vara en intresseorganisation. Den kollektiva arbetsrätten Med instiftandet av medbestämmandelagen (MBL) i mitten av 1970-talet lades grunden för den arbetsform som råder i dag mellan företag och de fackliga organisationerna. Det samarbete lagen eftersträvar handlar om att arbetsgivarna måste involvera de fackliga representanterna i hur företaget styrs, i syfte att optimera verksamheten för företaget pharma industry nr

3 ledarskap Fem tips för arbetsrätt Ta reda på om ditt företag har kollektivavtal, och i så fall vilket/vilka, och om det finns lokala fackklubbar Anlita en expert på området innan du fattar viktigare beslut inom arbetsrättens område. Ta årligen reda på vilka av dina medarbetare som är medlemmar i en facklig organisation, och i så fall vilken. Bygg upp en relation till ditt lokala fack innan du hamnar i skarpt läge Respektera de fackliga organisationernas roll och deras representanters åsikter, även om du inte delar dem. Försök att sätta dig in i den facklige representantens roll. och de anställda. För att balansera makten mellan parterna, har rätten att vidta stridsåtgärder införlivats och reglerats i denna lag. Min bedömning är att både arbetsgivare och fackliga organisationer anser att motparten har för mycket makt, vilket tyder på att det råder en viss maktbalans. MBL och dess tillämpning påverkas också av om det finns kollektivavtal eller inte. MBL gäller nämligen primärt de parter som har valt att ha en kollektivavtalsreglerad relation. Du som chef kan dock vara skyldig att följa delar av MBL trots att ditt företag inte har kollektivavtal. Mer om detta senare. Via MBL ges den fackliga organisation som har kollektivavtal rätten att företräda samtliga anställda på arbetsplatsen, det vill säga även de som inte är medlemmar. På samma sätt ges arbetsgivaren rätten att tillämpa de regler som avtalats med den fackliga organisationen, på de anställda som inte är medlemmar. En anställd som vill slippa vissa regler, kan alltså inte komma undan bara genom att lämna den fackliga organisationen. Här följer en beskrivning av var och en av de väsentliga lagarna på arbetsmarknaden och vad de vill uppnå. Medbestämmandelagen (MBL) MBL syftar till att ge de fackliga organisationerna möjlighet till information och diskussion (förhandling) med företaget, med syftet att verksamheten ska optimeras. Man kan dela in MBL i två huvudområden, information och förhandling. Inom området information måste arbetsgivaren hålla den fackliga organisationen informerad om utvecklingen av företagets verksamhet i syfte att göra det möjligt för dem att komma med förslag till förbättringar. För att det ska vara praktiskt möjligt behöver de fackliga representanterna vara pålästa och allmänt duktiga på affärsverksamhet. Den vanligaste förhandlingen är när företaget avser vidta förändringsåtgärder. Innan dessa genomförs måste arbetsgivaren förhandla med facket. Förhandlingen är en diskussion där för- och nackdelar med förslaget diskuteras. Syftet med diskussionen är att de fackliga representanterna kan bidra med information och kunskaper, så att beslutsunderlaget blir så komplett som möjligt. Skyldigheten att förhandla innebär inte att arbetsgivarens rätt att leda och fördela har försvunnit, men de måste förhandla först. Inom området förhandling finns också möjligheten att träffa kollektivavtal, för att reglera något i relationen. Denna reglering kan gälla allt från klädsel på arbetet till ersättningsvillkor. De ovanstående skyldigheterna gäller primärt de företag som har kollektivavtal. Även företag som inte har kollektivavtal har en skyldighet att informera de fackliga organisationerna som har medlemmar på arbetsplatsen. De har också skyldighet att förhandla vid beslut som innebär en väsentlig förändring för en enskild anställd som är medlem i en facklig organisation. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste också MBL:s förhandlingsregler följas, även för en arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Som chef i ett företag med kollektivavtal måste du fortlöpande informera det fack som har kollektivavtal om utvecklingen och dessutom förhandla alla viktigare förändringar. Som chef i ett företag utan kollektivavtal måste du hålla samtliga fackliga organisationer som har medlemmar på företaget informerade om företagets utveckling. Det innebär att du måste kontakta de centrala/regionala fackliga organisationerna och tillsammans med dem bestämma formerna för informationen. Vem ska ges information och på vilket sätt? Då denna regel är bara ett knappt år gammal har formerna inte satt sig än. Det normala är att de fackliga organisationerna utser en medlem på arbetsplatsen som den som rent praktiskt ska ta emot informationen. Vid en viktigare förändring för en enskild medarbetare som är facklig medlem måste denna förändring förhandlas med den centrala/regionala fackliga organisationen i vilken hon är medlem. Lagen om anställningsskydd (LAS) Lagen anger att tillsvidareanställning är utgångspunkten, och att visstidsanställning bara godkänns för vissa definierade undantag. Lagen eftersträvar en relevant anställningstrygghet, utan att ge avkall på arbetsgivarens rätt att leda och fördela. Anställningstryggheten handlar om att behålla anställningen, inte om att behålla arbetsuppgifterna eller anställningsvillkoren. Lagen anger också vilka skäl som krävs för att en arbetsgivare ska få skilja en anställd från sin anställning. Om skälen beror på den anställde personligen, måste det finnas objektivt godtagbara skäl. Om skälen inte beror på den anställde personligen, så reglerar lagen enbart vem/vilka som ska sägas upp först. och ett lokalt fack rekommenderar jag att du bygger en relation med dem. 50 pharma industry nr 3 06

4 Därmed ger lagen arbetsgivaren rättten att avgöra om han ska driva verksamhet, vilken verksamhet han ska driva och i vilken omfattning, det vill säga arbetsgivaren äger rätten att leda och fördela arbetet Som chef kan du utgå från att alla förändringar av anställningen behöver förhandlas med det fack som medarbetaren är medlem i. Är du chef i ett företag som har kollektivavtal, behöver du dessutom med största säkerhet förhandla den föreslagna förändringen med det fack som har kollektivavtalet. Arbetsmiljölagen Lagen strävar efter att miljön på våra arbetsplatser i möjligaste mån anpassas till människornas behov och förutsättningar. Lagen anger att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas aktivt och systematiserat i syfte att förbättra miljön och förhindra ohälsa på grund av arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att vidta de åtgärder som anses nödvändiga, med begränsningen att de ska vara tekniskt kända och ekonomiskt försvarbara. Arbetsgivaren ska dessutom införa rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering. De anställda behöver också involveras i arbetsmiljöarbetet, till exempel via skyddsombud och skyddskommittéer. Detta innebär alltså att trots att det inte finns lokal facklig verksamhet i övrigt på arbetsplatsen, så behöver skyddsombud utses. De anställda som åtar sig uppdrag som skyddsombud blir fackliga förtroendemän. Då våra arbetsplatser ser väldigt olika ut och vissa arbeten är farliga har en särskild myndighet, Arbetsmiljöverket, inrättats som svarar för tillsyn av arbetsmiljön och utfärdande av detaljerade föreskrifter., måste du bidra till att den fackliga organisationen hålls informerad om förändringar av arbetsmiljön via sina skyddsombud. Ditt företag måste involvera facket i det systematiserade arbetsmiljöarbetet, till exempel i skyddskommittén., måste du ändå bedriva ett systematiserat arbetsmiljöarbete med hjälp av skyddsombud, trots att det inte bedrivs någon lokal facklig verksamhet i övrigt. Förtroendemannalagen (FML) För att den kollektiva arbetsrätten ska fungera, har man i lag reglerat vilka rättigheter och skyldigheter en facklig förtroendeman har. Lagen får sin primära tillämpning i företag som har kollektivavtal. I korthet anger lagen att en facklig förtroendeman inte får kränkas eller ges sämre villkor i övrigt på grund av sitt uppdrag. Lagen innehåller regler kring skyddet av funktionären under tiden hon innehar ett förtroendeuppdrag, men också därefter. Lagen ger den facklige förtroendemannen en principiell rätt till ledighet för fackligt uppdrag, men att en överläggning ska ske om när ledigheten förläggs. Omfattningen av ledigheten avgörs av behovet, det vill säga vad det fackliga uppdraget kräver. Regelverket anger vidare att arbetsgivaren ska betala full lön till förtroendemannen, förutsatt pharma industry nr

5 ledarskap att det fackliga uppdraget avser arbetsgivarens verksamhet. Att utbilda sig för att klara sitt uppdrag ger rätt till ledighet och även rätt till full lön om utbildningen riktar sig mot arbetsgivarens verksamhet. kan du behöva planera för den fackliga verksamheten, i de fall du har en facklig förtroendeman i din organisation. kommer du förmodligen inte att beröras av denna lag. Arbetstidslagen Lagen är en skyddslagstiftning som avser att förhindra att de anställda arbetar för mycket. EU-regler har haft stor påverkan på den svenska arbetstidslagen. Det är väldigt vanligt att arbetstiden är reglerad via kollektivavtal. Lagen reglerar hur många timmar/vecka (48 timmar) man får jobba i snitt inklusive övertid under en begränsningsperiod. Lagen reglerar också vilken vila, det vill säga uppehåll från arbetet man behöver ha per dygn (11 timmar) och per vecka (36 timmar). Lagen reglerar dessutom rätten till rast, till exempel matrast och/eller kafferast. Lagen anger att företaget måste föra anteckningar om övertid och mertid (övertid för deltidsanställda). måste du säkerställa att regelverket enligt kollektivavtalet efterlevs. Vid behov av förändringar av regelverket ska dessa förhandlas med facket. måste du följa lagen och eventuella avvikelser från lagen behöver diskuteras med arbetsmiljöverket. Semesterlagen Semesterlagen är en skyddslagstiftning, som syftar till att den anställde får möjlighet att vila upp sig ordentligt åtminstone en gång per år. Lagen anger att fem veckors semesterledighet är standard. Lagen anger vidare att den anställde tjänar in semesterlön, att använda under semestern. Genom att arbeta ett helt år, tjänar den anställde in full semesterlön för fem veckors semester. Lagen anger också att merparten av detta bör tas ut under sommaren (maj augusti). Förläggningen av semestern behöver i normalfallet fastställas i samråd med de berörda eller deras fackliga organisation. Lagen ger också möjlighet att spara en veckas semester till kommande år, för att under ett senare år kunna ta en ännu längre semester. Om du är chef i ett företag som har kollektivavtal behöver du förhandla den generella semesterförläggning., behöver du diskutera semesterförläggningen med varje medarbetare. Studieledighetslagen Avsikten med denna lag är att möjliggöra för de anställda att utbilda sig, eller till och med omskola sig. Arbetsgivaren ges i lagen en mängd skyldigheter för att möjliggöra för de anställda att våga ta ledigt för att utbilda sig. Lagen skyddar till exempel anställ- 52 pharma industry nr 3 06

6 De fackliga organisationerna har fått en legitim roll som regelskapare och kontrollfunktion tillsammans med arbetsgivarna. ningen och anställningsvillkoren efter utbildningens slut. Lagen anger ingen begränsning kring vilka ämnen den anställde får studera, och studierna behöver heller inte ha någon koppling till arbetsgivarens verksamhet. Den enda möjlighet lagen ger företaget är att kunna uppskjuta starten av ledigheten enligt vissa regler. Om du är chef i ett företag som har kollektivavtal måste du informera det berörda facket om du vill skjuta upp en begärd ledighet svarar du själv för att reglerna följs. Föräldraledighetslagen Avsikten med denna lag är att förbättra möjligheten att kunna förena ett arbete med ett föräldraskap. Lagen skyddar anställningen och anställningsvillkoren under och efter ledighetens slut. måste du informera det berörda facket om du vill att ledigheten förläggs på annat sätt än begärt. svarar du själv för att reglerna följs. Diskrimineringslagarna Inom arbetslivet är diskriminering och kränkande särbehandling förbjudet. Diskrimineringslagarna beskriver vad som är direkt respektive indirekt diskriminering samt anger vilka specifika områden som är skyddade. De angivna områdena är kön, etnisk härkomst, religiös eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Med direkt diskriminering menas att ett beslutsförfarande genomförs så att en person som tillhör ett av de skyddade områdena missgynnas på grund av sin tillhörighet. Med indirekt diskriminering menas att regelverk som till synes är neutrala ändå får effekten att personer som tillhör en skyddad grupp blir missgynnade på grund av sin tillhörighet. Smörj upp marknaden Arbetsgivaren ges i lagen skyldighet att bevilja omfattande ledighet för föräldrar. Ledigheten delas upp i föräldraledighet och tillfällig föräldraledighet, där tillfällig föräldraledighet primärt handlar om vård av sjukt barn. Tillfällig föräldraledighet är också kopplad till ersättning från Försäkringskassan, en tillfällig föräldrapenning. Föräldraledighet kan ges utan ersättning från Försäkringskassan eller med en sådan ersättning, föräldrapenning. För att beviljas föräldraledighet utan föräldrapenning, handlar det om att minska arbetstiden (ned till sjuttiofem procent tills barnet fyller åtta år) eller hel ledighet för ett barn som är under arton månader. För att beviljas föräldraledighet med föräldrapenning, krävs att ledighetens omfattning är lika stor som ersättningsnivån från Försäkringskassan, det vill säga 50 procent ledighet förutsätter 50 procent föräldrapenning. Går försäljningen trögt? Vill du ha en reklambyrå som kan öka farten med lite smidiga idéer? Se några bra exempel på ELIXIR REKLAMBYRÅ AB BOX GÖTEBORG TEL pharma industry nr

7 ledarskap behöver du involvera ditt fack för att bedriva ett aktivt jämställsarbete, till exempel en lönekartläggning. svarar du själv för att reglerna följs till exempel genom att upprätta en jämställdhetsplan. Sammanfattning: Rättigheterna och skyldigheterna inom arbetslivet är omfattande. På de stora arbetsplatser där det finns kollektivavtal och lokal facklig klubb är arbetsgivaren och facket tillsammans ansvariga för att regelverket följs. De fackliga organisationerna kan där sägas ha fått polisiära uppgifter. På de mindre arbetsplatser som har valt att inte ha kollektivavtal regleras rättigheterna och skyldigheterna av lag och de enskilda anställningsavtalen. Den polisiära uppgiften sköts då av den anställde själv ihop med företaget, men också av olika myndigheter som till exempel arbetsmiljöverket. Lästips Iseskog, T, Personaljuridik En lättläst populärvetenskaplig bok om arbetsrätt Internettips Där hittar du alla lagar. Där hittar du det mesta om arbetsmiljön. Jämställdhetsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen. Ombudsmannen mot diskriminering pga sexuell läggning. På gång inom arbetsrättsområdet Lagen om anställningsskydd kommer att få förändringar kring rätten att anställa med tidsbegränsning. Som en konsekvens av detta kommer också rätten till återanställning att förändras. Förändringarna träder ikraft sommaren Förändringar kring föräldraledighet träder i kraft sommaren Förändringarna innebär att uppsägningstiden inte börjar räknas förrän föräldraledigheten avslutats, åtminstone delvis. Vidare införs ett allmänt förbud mot missgynnande av dem som utnyttjar föräldraledigheten. Diskrimineringslagstiftningen föreslås att bli samlad under en gemensam diskrimineringslag. Ytterligare grupper ska bli skyddade, till exempel äldre. och ett lokalt fack rekommenderar jag att du bygger en relation med dem. Om Du träffar dem då och då utan att ha kontroversiella frågor att diskutera blir det lättare den dag du hamnar i skarpt läge. Erkänn när du gjort fel och be dem om ursäkt. rekommenderar jag dig att skaffa en hyfsad kunskap kring regelverket och skapa en relation till en expert som du kan kontakta inför viktiga beslut på området. Jan-Erik Ekman rådgivare från Ekmans Råd, Skärgårdssemester där allt ingår! Njut av allt som annars bara våra konferensgäster kan ta del av. Bada från klippor, vid sandstrand eller i 25-meters pool. Paddla, spela tennis, fiska och bada vedeldad bryggbastu. Dignande frukost- och lunchbuffé och läckra middagar varje dag. Helpension från 540:-/person Halvpension från 440:-/person Djurhamn Djurönäset på Värmdö en upplevelse i Stockholms skärgård 54 pharma industry nr 3 06

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Syfte: Att skapa förståelse för rättigheter och skyldigheter inom arbetslivet. Genomgång: 1. Arbetsmarknadens parter. Beskriv kort arbetsmarknadens parter; att

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG Personaljuridik Tjugoandra upplagan TOMMY ISESKOG Norstedts Juridik AB Innehåll 1. Kollektivavtal 17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Bundenhet vid kollektivavtal 18 1.3 Fredsplikt och stridsrätt 25 1.4 Undantag från

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011

ARBETSMILJÖAVTAL. Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen. Gäller från 1 juni 2011 ARBETSMILJÖAVTAL Parter Svensk Handel, Handelsanställdas förbund samt Unionen Gäller från 1 juni 2011 1 2 1 Lokal arbetsmiljösamverkan... 4 2 Företagshälsovård... 5 3 Arbetsmiljöutbildning... 6 4 Förhandlingsordning...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

AVTAL OM SAMVERKAN OCH UTVECKLING IT-företag

AVTAL OM SAMVERKAN OCH UTVECKLING IT-företag AVTAL OM SAMVERKAN OCH UTVECKLING IT-företag Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling... - 3-1 Allmänt... - 3-2 Medbestämmande och samverkan... - 4-3 Koncerner och företag med flera driftsenheter...

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Fastigo PTK Samverkansavtal. för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Fastigo PTK Samverkansavtal. för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Fastigo PTK Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling 2011 01 01 Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag. Av Benny Halldin

Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag. Av Benny Halldin Ny Arbetsmiljölag utredning och dess förslag Av Benny Halldin Ursprungligt uppdrag utreda om samverkansbestämmelserna i 6 kap. arbetsmiljölagen (AML) bör ges en mer ändamålsenlig utformning mot bakgrund

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare Ulf Åkesson Telefon 08-123 146 02 E-post ulf.akesson@sll.se Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän Inledning En

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Den här broschyren vänder sig till dig som är ansvarig för att utreda ett ärende och till alla som är medarbetare, prövande till utbildning

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Vilken lag gäller. Regler om inflytande i olika arbetsrättslagar och sambanden dem emellan

Vilken lag gäller. Regler om inflytande i olika arbetsrättslagar och sambanden dem emellan Vilken lag gäller Regler om inflytande i olika arbetsrättslagar och sambanden dem emellan Vilken lag gäller Regler om inflytande i olika arbetsrättslagar och sambanden dem emellan Landsorganisationen

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer