CHEFSSKOLAN. slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens. med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHEFSSKOLAN. slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens. med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden"

Transkript

1 CHEFSSKOLAN Gemensamt ansvar I slutet av 1930-talet fastställde arbetsmarknadens parter tillsammans med riksdagen att parterna på arbetsmarknaden skulle ta ansvar för löner och arbetsförhållanden i arbetslivet, och politikerna skulle hålla sig på avstånd. Detta, som kallas Saltsjöbadsandan, är fortfarande den bärande idén på svensk arbetsmarknad. Flertalet lagar på arbetsmarknadens område är skrivna så att parterna, det vill säga arbetsgivarnas organisationer och de nationella fackliga organisationerna, har rätt att via så kallade kollektivavtal fastställa regler som avviker från svensk lag. Syftet är att parterna ska kunna anpassa lagarna till de förutsättningar som råder i den aktuella branschen eller till och med i ett aktuellt företag. Denna möjlighet till anpassning av lagen innebär också att parterna har ansvar för att reglerna som träffats via kollektivavtal efterlevs. De fackliga organisationerna har därmed fått en legitim roll som regelskapare och kontrollfunktion tillsammans med arbetsgivarna. Som en balans gentemot de fackliga organisationernas roll på arbetsmarknaden finns den allmänna praxis som handlar om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Detta grundläggande synsätt på svensk arbetsmarknad härstammar från början av förra seklet. Då enades parterna om att de anställda hade rätt att bilda fackliga organisationer på 48 pharma industry nr 3 06

2 Regelverket på arbetsmarknaden är omfattande. Arbetsrätten är i huvudsak kollektiv, den styrs antingen via kollektivavtal eller direkt av lagarna på arbetsrättsområdet. Rådgivare Jan-Erik Ekman gör en genomgång av vad som gäller. för arbetsgivare och fack arbetsplatsen samtidigt som arbetsgivaren bibehöll sin rätt att leda och fördela arbetet. Viktig insikt För att du som chef ska förstå hur vårt regelverk fungerar, och varför det fungerar som det gör, är den här fördelningen av roller på arbetsmarknaden en viktig insikt. Enligt vissa källor är i dag cirka procent av den arbetande befolkningen anställda i företag som har kollektivavtal. Det innebär alltså att deras villkor i viss utsträckning styrs av avtal mellan företaget och facken, och inte direkt av den svenska lagen. Övriga procent av den arbetande befolkningen styrs alltså direkt av de svenska lagarna. Dessa är i de allra flesta fallen anställda i små företag med mindre än 50 anställda. Många debattörer hävdar att den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen är skapad för de stora företagens behov. Om du är chef i ett företag som har kollektivavtal, eller i ett företag som inte har kollektivavtal avgör helt hur du behöver agera inom detta område. Den EU-anpassning som pågår innebär att vissa regler som beslutas av EU behöver införas i respektive medlemsland. I praktiken innebär det alltså att regelverken blir ganska komplicerade, och att det inte alltid är så lätt att fastställa vilka regler som gäller: kollektivavtal, svensk lag eller EU:s direktiv. För att avgöra vilka regler som gäller på en viss arbetsplats, måste man sammanfattningsvis veta om det fi nns kollektivavtal och i så fall vilket eller vilka kollektivavtal. Man måste också beakta hur den fackliga organisationen är uppbyggd. Finns det en lokal facklig klubb på företaget, eller drivs den fackliga verksamheten av den nationella organisationen? Har den nationella organisationen delat in Sverige i olika regioner, eller sköts allt av en central enhet? Som chef behöver du få svar på dessa frågor. Svaren bör du få av företagsledningen. Det är också viktigt att inse att den fackliga verksamheten är en integrerad del i regelverks-skapandet och i kontrollen av att regelverken efterlevs. Den fackliga verksamheten har därmed en betydligt större roll att spela än att enbart vara en intresseorganisation. Den kollektiva arbetsrätten Med instiftandet av medbestämmandelagen (MBL) i mitten av 1970-talet lades grunden för den arbetsform som råder i dag mellan företag och de fackliga organisationerna. Det samarbete lagen eftersträvar handlar om att arbetsgivarna måste involvera de fackliga representanterna i hur företaget styrs, i syfte att optimera verksamheten för företaget pharma industry nr

3 ledarskap Fem tips för arbetsrätt Ta reda på om ditt företag har kollektivavtal, och i så fall vilket/vilka, och om det finns lokala fackklubbar Anlita en expert på området innan du fattar viktigare beslut inom arbetsrättens område. Ta årligen reda på vilka av dina medarbetare som är medlemmar i en facklig organisation, och i så fall vilken. Bygg upp en relation till ditt lokala fack innan du hamnar i skarpt läge Respektera de fackliga organisationernas roll och deras representanters åsikter, även om du inte delar dem. Försök att sätta dig in i den facklige representantens roll. och de anställda. För att balansera makten mellan parterna, har rätten att vidta stridsåtgärder införlivats och reglerats i denna lag. Min bedömning är att både arbetsgivare och fackliga organisationer anser att motparten har för mycket makt, vilket tyder på att det råder en viss maktbalans. MBL och dess tillämpning påverkas också av om det finns kollektivavtal eller inte. MBL gäller nämligen primärt de parter som har valt att ha en kollektivavtalsreglerad relation. Du som chef kan dock vara skyldig att följa delar av MBL trots att ditt företag inte har kollektivavtal. Mer om detta senare. Via MBL ges den fackliga organisation som har kollektivavtal rätten att företräda samtliga anställda på arbetsplatsen, det vill säga även de som inte är medlemmar. På samma sätt ges arbetsgivaren rätten att tillämpa de regler som avtalats med den fackliga organisationen, på de anställda som inte är medlemmar. En anställd som vill slippa vissa regler, kan alltså inte komma undan bara genom att lämna den fackliga organisationen. Här följer en beskrivning av var och en av de väsentliga lagarna på arbetsmarknaden och vad de vill uppnå. Medbestämmandelagen (MBL) MBL syftar till att ge de fackliga organisationerna möjlighet till information och diskussion (förhandling) med företaget, med syftet att verksamheten ska optimeras. Man kan dela in MBL i två huvudområden, information och förhandling. Inom området information måste arbetsgivaren hålla den fackliga organisationen informerad om utvecklingen av företagets verksamhet i syfte att göra det möjligt för dem att komma med förslag till förbättringar. För att det ska vara praktiskt möjligt behöver de fackliga representanterna vara pålästa och allmänt duktiga på affärsverksamhet. Den vanligaste förhandlingen är när företaget avser vidta förändringsåtgärder. Innan dessa genomförs måste arbetsgivaren förhandla med facket. Förhandlingen är en diskussion där för- och nackdelar med förslaget diskuteras. Syftet med diskussionen är att de fackliga representanterna kan bidra med information och kunskaper, så att beslutsunderlaget blir så komplett som möjligt. Skyldigheten att förhandla innebär inte att arbetsgivarens rätt att leda och fördela har försvunnit, men de måste förhandla först. Inom området förhandling finns också möjligheten att träffa kollektivavtal, för att reglera något i relationen. Denna reglering kan gälla allt från klädsel på arbetet till ersättningsvillkor. De ovanstående skyldigheterna gäller primärt de företag som har kollektivavtal. Även företag som inte har kollektivavtal har en skyldighet att informera de fackliga organisationerna som har medlemmar på arbetsplatsen. De har också skyldighet att förhandla vid beslut som innebär en väsentlig förändring för en enskild anställd som är medlem i en facklig organisation. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste också MBL:s förhandlingsregler följas, även för en arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Som chef i ett företag med kollektivavtal måste du fortlöpande informera det fack som har kollektivavtal om utvecklingen och dessutom förhandla alla viktigare förändringar. Som chef i ett företag utan kollektivavtal måste du hålla samtliga fackliga organisationer som har medlemmar på företaget informerade om företagets utveckling. Det innebär att du måste kontakta de centrala/regionala fackliga organisationerna och tillsammans med dem bestämma formerna för informationen. Vem ska ges information och på vilket sätt? Då denna regel är bara ett knappt år gammal har formerna inte satt sig än. Det normala är att de fackliga organisationerna utser en medlem på arbetsplatsen som den som rent praktiskt ska ta emot informationen. Vid en viktigare förändring för en enskild medarbetare som är facklig medlem måste denna förändring förhandlas med den centrala/regionala fackliga organisationen i vilken hon är medlem. Lagen om anställningsskydd (LAS) Lagen anger att tillsvidareanställning är utgångspunkten, och att visstidsanställning bara godkänns för vissa definierade undantag. Lagen eftersträvar en relevant anställningstrygghet, utan att ge avkall på arbetsgivarens rätt att leda och fördela. Anställningstryggheten handlar om att behålla anställningen, inte om att behålla arbetsuppgifterna eller anställningsvillkoren. Lagen anger också vilka skäl som krävs för att en arbetsgivare ska få skilja en anställd från sin anställning. Om skälen beror på den anställde personligen, måste det finnas objektivt godtagbara skäl. Om skälen inte beror på den anställde personligen, så reglerar lagen enbart vem/vilka som ska sägas upp först. och ett lokalt fack rekommenderar jag att du bygger en relation med dem. 50 pharma industry nr 3 06

4 Därmed ger lagen arbetsgivaren rättten att avgöra om han ska driva verksamhet, vilken verksamhet han ska driva och i vilken omfattning, det vill säga arbetsgivaren äger rätten att leda och fördela arbetet Som chef kan du utgå från att alla förändringar av anställningen behöver förhandlas med det fack som medarbetaren är medlem i. Är du chef i ett företag som har kollektivavtal, behöver du dessutom med största säkerhet förhandla den föreslagna förändringen med det fack som har kollektivavtalet. Arbetsmiljölagen Lagen strävar efter att miljön på våra arbetsplatser i möjligaste mån anpassas till människornas behov och förutsättningar. Lagen anger att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas aktivt och systematiserat i syfte att förbättra miljön och förhindra ohälsa på grund av arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att vidta de åtgärder som anses nödvändiga, med begränsningen att de ska vara tekniskt kända och ekonomiskt försvarbara. Arbetsgivaren ska dessutom införa rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering. De anställda behöver också involveras i arbetsmiljöarbetet, till exempel via skyddsombud och skyddskommittéer. Detta innebär alltså att trots att det inte finns lokal facklig verksamhet i övrigt på arbetsplatsen, så behöver skyddsombud utses. De anställda som åtar sig uppdrag som skyddsombud blir fackliga förtroendemän. Då våra arbetsplatser ser väldigt olika ut och vissa arbeten är farliga har en särskild myndighet, Arbetsmiljöverket, inrättats som svarar för tillsyn av arbetsmiljön och utfärdande av detaljerade föreskrifter., måste du bidra till att den fackliga organisationen hålls informerad om förändringar av arbetsmiljön via sina skyddsombud. Ditt företag måste involvera facket i det systematiserade arbetsmiljöarbetet, till exempel i skyddskommittén., måste du ändå bedriva ett systematiserat arbetsmiljöarbete med hjälp av skyddsombud, trots att det inte bedrivs någon lokal facklig verksamhet i övrigt. Förtroendemannalagen (FML) För att den kollektiva arbetsrätten ska fungera, har man i lag reglerat vilka rättigheter och skyldigheter en facklig förtroendeman har. Lagen får sin primära tillämpning i företag som har kollektivavtal. I korthet anger lagen att en facklig förtroendeman inte får kränkas eller ges sämre villkor i övrigt på grund av sitt uppdrag. Lagen innehåller regler kring skyddet av funktionären under tiden hon innehar ett förtroendeuppdrag, men också därefter. Lagen ger den facklige förtroendemannen en principiell rätt till ledighet för fackligt uppdrag, men att en överläggning ska ske om när ledigheten förläggs. Omfattningen av ledigheten avgörs av behovet, det vill säga vad det fackliga uppdraget kräver. Regelverket anger vidare att arbetsgivaren ska betala full lön till förtroendemannen, förutsatt pharma industry nr

5 ledarskap att det fackliga uppdraget avser arbetsgivarens verksamhet. Att utbilda sig för att klara sitt uppdrag ger rätt till ledighet och även rätt till full lön om utbildningen riktar sig mot arbetsgivarens verksamhet. kan du behöva planera för den fackliga verksamheten, i de fall du har en facklig förtroendeman i din organisation. kommer du förmodligen inte att beröras av denna lag. Arbetstidslagen Lagen är en skyddslagstiftning som avser att förhindra att de anställda arbetar för mycket. EU-regler har haft stor påverkan på den svenska arbetstidslagen. Det är väldigt vanligt att arbetstiden är reglerad via kollektivavtal. Lagen reglerar hur många timmar/vecka (48 timmar) man får jobba i snitt inklusive övertid under en begränsningsperiod. Lagen reglerar också vilken vila, det vill säga uppehåll från arbetet man behöver ha per dygn (11 timmar) och per vecka (36 timmar). Lagen reglerar dessutom rätten till rast, till exempel matrast och/eller kafferast. Lagen anger att företaget måste föra anteckningar om övertid och mertid (övertid för deltidsanställda). måste du säkerställa att regelverket enligt kollektivavtalet efterlevs. Vid behov av förändringar av regelverket ska dessa förhandlas med facket. måste du följa lagen och eventuella avvikelser från lagen behöver diskuteras med arbetsmiljöverket. Semesterlagen Semesterlagen är en skyddslagstiftning, som syftar till att den anställde får möjlighet att vila upp sig ordentligt åtminstone en gång per år. Lagen anger att fem veckors semesterledighet är standard. Lagen anger vidare att den anställde tjänar in semesterlön, att använda under semestern. Genom att arbeta ett helt år, tjänar den anställde in full semesterlön för fem veckors semester. Lagen anger också att merparten av detta bör tas ut under sommaren (maj augusti). Förläggningen av semestern behöver i normalfallet fastställas i samråd med de berörda eller deras fackliga organisation. Lagen ger också möjlighet att spara en veckas semester till kommande år, för att under ett senare år kunna ta en ännu längre semester. Om du är chef i ett företag som har kollektivavtal behöver du förhandla den generella semesterförläggning., behöver du diskutera semesterförläggningen med varje medarbetare. Studieledighetslagen Avsikten med denna lag är att möjliggöra för de anställda att utbilda sig, eller till och med omskola sig. Arbetsgivaren ges i lagen en mängd skyldigheter för att möjliggöra för de anställda att våga ta ledigt för att utbilda sig. Lagen skyddar till exempel anställ- 52 pharma industry nr 3 06

6 De fackliga organisationerna har fått en legitim roll som regelskapare och kontrollfunktion tillsammans med arbetsgivarna. ningen och anställningsvillkoren efter utbildningens slut. Lagen anger ingen begränsning kring vilka ämnen den anställde får studera, och studierna behöver heller inte ha någon koppling till arbetsgivarens verksamhet. Den enda möjlighet lagen ger företaget är att kunna uppskjuta starten av ledigheten enligt vissa regler. Om du är chef i ett företag som har kollektivavtal måste du informera det berörda facket om du vill skjuta upp en begärd ledighet svarar du själv för att reglerna följs. Föräldraledighetslagen Avsikten med denna lag är att förbättra möjligheten att kunna förena ett arbete med ett föräldraskap. Lagen skyddar anställningen och anställningsvillkoren under och efter ledighetens slut. måste du informera det berörda facket om du vill att ledigheten förläggs på annat sätt än begärt. svarar du själv för att reglerna följs. Diskrimineringslagarna Inom arbetslivet är diskriminering och kränkande särbehandling förbjudet. Diskrimineringslagarna beskriver vad som är direkt respektive indirekt diskriminering samt anger vilka specifika områden som är skyddade. De angivna områdena är kön, etnisk härkomst, religiös eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Med direkt diskriminering menas att ett beslutsförfarande genomförs så att en person som tillhör ett av de skyddade områdena missgynnas på grund av sin tillhörighet. Med indirekt diskriminering menas att regelverk som till synes är neutrala ändå får effekten att personer som tillhör en skyddad grupp blir missgynnade på grund av sin tillhörighet. Smörj upp marknaden Arbetsgivaren ges i lagen skyldighet att bevilja omfattande ledighet för föräldrar. Ledigheten delas upp i föräldraledighet och tillfällig föräldraledighet, där tillfällig föräldraledighet primärt handlar om vård av sjukt barn. Tillfällig föräldraledighet är också kopplad till ersättning från Försäkringskassan, en tillfällig föräldrapenning. Föräldraledighet kan ges utan ersättning från Försäkringskassan eller med en sådan ersättning, föräldrapenning. För att beviljas föräldraledighet utan föräldrapenning, handlar det om att minska arbetstiden (ned till sjuttiofem procent tills barnet fyller åtta år) eller hel ledighet för ett barn som är under arton månader. För att beviljas föräldraledighet med föräldrapenning, krävs att ledighetens omfattning är lika stor som ersättningsnivån från Försäkringskassan, det vill säga 50 procent ledighet förutsätter 50 procent föräldrapenning. Går försäljningen trögt? Vill du ha en reklambyrå som kan öka farten med lite smidiga idéer? Se några bra exempel på ELIXIR REKLAMBYRÅ AB BOX GÖTEBORG TEL pharma industry nr

7 ledarskap behöver du involvera ditt fack för att bedriva ett aktivt jämställsarbete, till exempel en lönekartläggning. svarar du själv för att reglerna följs till exempel genom att upprätta en jämställdhetsplan. Sammanfattning: Rättigheterna och skyldigheterna inom arbetslivet är omfattande. På de stora arbetsplatser där det finns kollektivavtal och lokal facklig klubb är arbetsgivaren och facket tillsammans ansvariga för att regelverket följs. De fackliga organisationerna kan där sägas ha fått polisiära uppgifter. På de mindre arbetsplatser som har valt att inte ha kollektivavtal regleras rättigheterna och skyldigheterna av lag och de enskilda anställningsavtalen. Den polisiära uppgiften sköts då av den anställde själv ihop med företaget, men också av olika myndigheter som till exempel arbetsmiljöverket. Lästips Iseskog, T, Personaljuridik En lättläst populärvetenskaplig bok om arbetsrätt Internettips Där hittar du alla lagar. Där hittar du det mesta om arbetsmiljön. Jämställdhetsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen. Ombudsmannen mot diskriminering pga sexuell läggning. På gång inom arbetsrättsområdet Lagen om anställningsskydd kommer att få förändringar kring rätten att anställa med tidsbegränsning. Som en konsekvens av detta kommer också rätten till återanställning att förändras. Förändringarna träder ikraft sommaren Förändringar kring föräldraledighet träder i kraft sommaren Förändringarna innebär att uppsägningstiden inte börjar räknas förrän föräldraledigheten avslutats, åtminstone delvis. Vidare införs ett allmänt förbud mot missgynnande av dem som utnyttjar föräldraledigheten. Diskrimineringslagstiftningen föreslås att bli samlad under en gemensam diskrimineringslag. Ytterligare grupper ska bli skyddade, till exempel äldre. och ett lokalt fack rekommenderar jag att du bygger en relation med dem. Om Du träffar dem då och då utan att ha kontroversiella frågor att diskutera blir det lättare den dag du hamnar i skarpt läge. Erkänn när du gjort fel och be dem om ursäkt. rekommenderar jag dig att skaffa en hyfsad kunskap kring regelverket och skapa en relation till en expert som du kan kontakta inför viktiga beslut på området. Jan-Erik Ekman rådgivare från Ekmans Råd, Skärgårdssemester där allt ingår! Njut av allt som annars bara våra konferensgäster kan ta del av. Bada från klippor, vid sandstrand eller i 25-meters pool. Paddla, spela tennis, fiska och bada vedeldad bryggbastu. Dignande frukost- och lunchbuffé och läckra middagar varje dag. Helpension från 540:-/person Halvpension från 440:-/person Djurhamn Djurönäset på Värmdö en upplevelse i Stockholms skärgård 54 pharma industry nr 3 06

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

ARBETSRÄTT. Daniel Nordström

ARBETSRÄTT. Daniel Nordström ARBETSRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Arbetsrätt Kollektivavtal Stridsåtgärder Medbestämmandelagen (MBL) Lagens om anställningsskydd (LAS) Arbetsmiljölagen Arbetstidslagen

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Arbetsrätt - introduktion

Arbetsrätt - introduktion Arbetsrätt - introduktion Arbetsrätt en överblick av lagar och avtal Oavsett vad du kommer att jobba med och var du kommer att jobba och i vilken position så kommer du någon gång att komma i kontakt med

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar

Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Punkt 10 Arbete och skatt Tid : ca 3 timmar Syfte: Att skapa förståelse för rättigheter och skyldigheter inom arbetslivet. Genomgång: 1. Arbetsmarknadens parter. Beskriv kort arbetsmarknadens parter; att

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1 Västra Skaraborg Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial sid 1 Facket har förstahandsrätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Den här miniguiden är till för dig som är

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG

Personaljuridik. Tjugoandra upplagan. Norstedts Juridik AB TOMMY ISESKOG Personaljuridik Tjugoandra upplagan TOMMY ISESKOG Norstedts Juridik AB Innehåll 1. Kollektivavtal 17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Bundenhet vid kollektivavtal 18 1.3 Fredsplikt och stridsrätt 25 1.4 Undantag från

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning

Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget. En hög

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19 1() FÖRÄLDRALEDIGHET Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Frågesport Steg 6- Facit

Frågesport Steg 6- Facit Datum 16 november 2016 Frågesport Steg 6- Facit 1. Fråga: Vilka två lagar styr rätten till ledighet för facklig utbildning? Svar: Studieledighetslagen styr rätten till facklig utbildning för medlemmar,

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga

Läs mer

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Bedrivas systematiskt Ansvarsfördelning Tillsyn / Påföljder Arbetsmiljö Arbetsmiljöförordningen

Läs mer

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare Ulf Åkesson Telefon 08-123 146 02 E-post ulf.akesson@sll.se Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän Inledning En

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

Diskriminering Diskrimineringslagen

Diskriminering Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen - den 1 januari 2009 Sammanhållen lagstiftning 10 olika samhällsområden Definitioner, förbudsregler, krav på aktiva åtgärder, tillsyn, diskrimineringsersättning

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Kompetensutveckling under din föräldraledighet

Kompetensutveckling under din föräldraledighet Kompetensutveckling under din föräldraledighet NATURVETARNA INLEDNING Att få barn är något av det största som händer i en människas liv. Förutom den stora förändringen som föräldraskapet innebär för dig

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Vad är diskriminering? Program

Vad är diskriminering? Program Vad är diskriminering? att hantera ch utreda diskrimineringsärenden Prgram Regelverk Diskrimineringsskyddet Diskrimineringsgrunder Diskrimineringsfrmer Bevisning vid diskriminering Exempel - diskriminering

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer