En företagsnära lönebildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En företagsnära lönebildning"

Transkript

1 En företagsnära lönebildning Effekter av en företagsnära lönebildning på företag och samhällsekonomi red. Fabian Wallen och Christina Ekdahl

2 Rapporten är skriven av Fabian Wallen och Christina Ekdahl. Fabian Wallen, är VD för det San Diego-baserade företaget Wallen Economics. Han har tidigare bland annat arbetat som nationalekonom på Svenskt Näringsliv och som chefekonom på Näringslivets Internationella Råd. Christina Ekdahl, är VD och lönebildningskonsult på Compenza Lönebildning AB i Stockholm. Hon har sin bakgrund inom HR och då bland annat som lönebildningskonsult på Almega samt som rekryterare.

3 Innehåll Förord Från centrala avtal till företagsnära lönebildning... 6 Saltsjöbadsavtalet... 6 Solidarisk lönepolitik och centrala avtal Branschvisa avtal med central samordning... 8 Omfattning av företagsnära lönebildning Svensk lönebildning ur ett internationellt perspektiv Trend mot en mer företagsnära lönebildning Företagsnära lönebildning i praktiken Tio exempel på företagsnära lönebildning SCA Ortviken Södra Cell Mörrum Bengt Dahlgren Göteborg Sweco Sverige AB Rejlerkoncernen ÅF IT-företag A HP Sverige AB Preem oljeraffinaderi (Preemraff) Nynas AB Drivkrafter bakom utvecklingen Styrkor och möjligheter i avtalskonstruktionerna Tydligare koppling mellan prestation och lön Företagsnära lönebildning är mer rättvis Gott samarbete med facket Utmaningar och risker i avtalskonstruktionerna Lönebildningen är inte tillräckligt företagsnära Risk för försämrad relation till facket Lönebildningens effektivitet påverkas av de lönesättande cheferna Andra utmaningar och risker eller brist på sådana Samhällsekonomiska effekter av en företagsnära lönebildning Centraliseringsgrad och samhällsekonomiskt utfall Stärkt produktivitet och lönsamhet Bättre matchning mellan lön och produktivitet En förbättrad anpassningsförmåga Slutsatser Referenser... 50

4 Förord Svenskt Näringsliv anser att lönebildningen i ökande utsträckning ska ske i företagen och med utgångspunkt i företagens och medarbetarnas förutsättningar. I en företagsnära lönebildning kan företagen tydligt koppla lönesättningen till medarbetarens prestation och till verksamhetens resultat. Företags- och medarbetarnära lönebildning kan ske inom ramen för centrala löneavtal där frihetsgraden på företagsnivå är olika stor. Störst frihet finns i de avtal som inte har något centralt angivet utrymme och inte heller har någon reglering av hur lönerna ska sättas på individnivå. Dessa avtal kallas ibland för sifferlösa avtal. En annan konstruktion är de avtal som har så kallad stupstock, vilket innebär att om lokala parter inte enas om löneutrymme och/eller fördelning gäller istället en i avtalet angiven nivå. En variant på det är avtal med både stupstock och individgaranti vid oenighet. Ett tredje exempel är de centrala löneavtal som har angivet totalt löneutrymme men där lönesättningen inte styrs i avtalet, till exempel inte har individgarantier. Ju mindre styrande bestämmelser om nivå och fördelning, desto bättre är förutsättningarna för en välfungerande lönebildning. I en företags- och medarbetarnära lönebildning integreras lönesättningen med det övriga personalpolitiska arbetet i företaget. Ju större frihetsgrad avtalet ger, desto bättre blir förutsättningarna för välfungerande processer. Lönen blir tydligare en del av flera parametrar som företaget använder för att motivera och utveckla medarbetarna samt för att uppnå företagets verksamhetsmål. En tydlig koppling mellan lön, motivation och resultat utgör en drivkraft för medarbetaren och skapar engagemang i arbetet. En mer medarbetarnära lönesättning ger inte sällan en ökad lönedifferentiering mellan individer, då erfarenheter, kunskap och bidrag till företagets resultat skiljer sig åt mellan olika individer. 4 förord

5 FÖRETAGSNÄRA LÖNEBILDNING BÄTTRE MOTIVATION BÄTTRE RESULTAT FÖR FÖRETAGET BÄTTRE ARBETS- RESULTAT Under de senaste decennierna har den svenska lönebildningen gått från att vara starkt centraliserad till att inom allt fler branscher gradvis bli allt mer företagsnära. Även om lönebildningen fortfarande är förhållandevis centraliserad sker nu en stegvis utveckling mot mer företagsnära avtal, framför allt inom tjänstemanna- och akademikerområdena. I den här rapporten presenterar vi tio exempel på företag som utvecklar företagsnära lönebildning och medarbetarnära lönesättning. Vi redovisar dessutom vad den senaste forskningen säger om de samhällsekonomiska effekterna av en ökad grad av företagsnära lönebildning. Stockholm i december 2013 Christer Ågren vvd, Svenskt Näringsliv förord 5

6 1. Från centrala avtal till företagsnära lönebildning Den svenska lönebildningen har historiskt varit starkt centraliserad. Under de senaste decennierna har emellertid förutsättningarna för lönebildningen förändrats gradvis, vilket för många företag och medarbetare har resulterat i en mer företags- och medarbetarnära lönebildning. I det följande kapitlet ges en kort sammanställning av de senaste 75 årens institutionella förändringar på lönebildningsområdet. Saltsjöbadsavtalet Den 20 december 1938 möttes representanter från Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) för att underteckna Saltsjöbadsavtalet. Det nya huvudavtalet angav ramarna för kollektivavtalen mellan fackliga- och arbetsgivarorganisationer på lägre nivå. Bland annat fastslogs att frågor rörande löneutveckling, anställning och uppsägning av personal, ekonomiska stridsåtgärder och samhällsfarliga konflikter skulle regleras i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Detta innebar i sin tur en princip om att statliga ingripanden inte skulle göras i löneavtalen. Saltsjöbadsavtalet blev en grundläggande institution i den svenska lönebildningsmodellen och utifrån detta avtal bestämdes under de följande SAF och LO undertecknar huvudavtalet i SAF:s styrelserum, som final på förhandlingarna ute i Saltsjöbaden. 6 Från centrala avtal till företagsnära lönebildning

7 decennierna de årliga löneökningarna via avtal på central nivå mellan SAF och LO. Det samförstånd och den samarbetsvilja som kännetecknade den svenska arbetsmarknaden kom att beskrivas i termer av Saltsjöbadsandan och den svenska modellen. 1 Solidarisk lönepolitik och centrala avtal Under och 1960-talet kom den svenska lönebildningen att allt mer präglas av den så kallade solidariska lönepolitiken, som drevs fram av LO. I korthet handlade det om att hålla tillbaka löneutvecklingen inom branscher och företag med hög produktivitet, samtidigt som löneutvecklingen inom branscher och företag med låg produktivitet skulle få öka minst i takt med lönen för den genomsnittliga löntagaren. 2 I praktiken innebar det att fackföreningar och arbetsgivarorganisationer inom olika branscher gav mandat åt LO respektive SAF att samordna förhandlingarna om normavtal. Den höga centraliseringsgraden i lönebildningen var därför en grundläggande förutsättning för verkställandet av den solidariska lönepolitiken. Den svenska arbetsmarknaden dominerades under och talet av relativt enkla industrijobb, där en hög utbytbarhet och en kort upplärningstid innebar relativt låga upplärningskostnader. Samtidigt medförde omvärldens starka efterfrågan på svenska industriprodukter, inte minst till följd av uppbyggnaden i många europeiska länder efter andra världskriget, att det rådde stor arbetskraftsbrist i Sverige. De tidigare decenniernas lugna och ordningsamma lönebildning vändes emellertid tvärt under 1970-talet. Den svenska industrikonjunkturen vek nedåt i samband med oljeprischockerna, samtidigt som lönekraven eskalerade som en reaktion på de höga oljepriserna. Särskilt utsatt av den så kallade kostnadskrisen var den svenska exportindustrin, vilket bland annat illustrerades av snabbt fallande världsmarknadsandelar och stora lönsamhetsproblem. Regeringen försökte återställa konkurrenskraften med hjälp av en rad devalveringar av den svenska kronan under perioden Även om det relativa kostnadsläget förbätt 1 Se exempelvis Ahlén (1989). 2 Den solidariska lönepolitiken utvecklades av de båda LO-ekonomerna Rudolf Meidner och Gösta Rehn och fastslogs i LO:s lönepolitiska program Från centrala avtal till företagsnära lönebildning 7

8 Figur 1. Nominell lön och konsumentprisindex, Årlig procentuell förändring Källa: Medlingsinstitutet (2012) Nominell löneökning Inflation rades något, tenderade devalveringarna även att driva upp inflationen samtidigt som industrins omvandlingstryck minskade. 3 Förutsättningarna för lönebildningen påverkades såväl av de lagstadgade konfliktreglerna som av en rad nya arbetsmarknadsregleringar, som innebar ett uppbrott från Saltsjöbadsavtalets princip om att förhandlingar var att föredra framför lagstiftning. 4 Sammantaget medförde detta att balansen på arbetsmarknaden försköts till fackföreningsrörelsens fördel. Branschvisa avtal med central samordning Ett viktigt problem med den höga centraliseringsgrad som karakteriserade den solidariska lönepolitiken var att det inte gav särskilt stora möjligheter för arbetsmarknadens parter att anpassa löneutvecklingen efter specifika branschers, företags och individers förutsättningar. Den tilltagande strukturomvandlingen på arbetsmarknaden, där antalet sysselsatta inom tjänstesektorn växte samtidigt som industrisysselsättningen minskade, bidrog till att systemet med centrala förhandlingar blev allt mer ifrågasatt. Under avtalsrörelsen 1983 lämnade Verkstadsföreningen 3 Regeringen (1999). 4 Några exempel på det är lagen om anställningsskydd (1974), lagen om facklig förtroendeman (1974), lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar (1976), samt lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976). 8 Från centrala avtal till företagsnära lönebildning

9 och Metall den centrala samordningen, vilket blev ett första steg i en decentraliseringsprocess som kulminerade med ett principbeslut från SAF 1990 att inte längre medverka vid samordnade förhandlingar. Sedan dess har löneförhandlingar mellan arbetsmarknadens parter istället främst förts på branschnivå. 5 Det faktum att systemet med centrala förhandlingar har lagts ned innebär knappast en frånvaro av samarbete inom och mellan olika branscher vid förhandlingar. Det i särklass största samarbetsavtalet inom dagens lönebildning är Industriavtalet, som slöts mellan tolv arbetsgivarorganisationer och åtta fackförbund inom industrin i mars Avtalet, som förnyades i juli 2011, syftar till att främja industriell utveckling, lönsamhet och stärkt internationell konkurrenskraft och en grundläggande tanke är att det kostnadsmärke som etableras genom industrins förbundsavtal ska utgöra den norm inom vilken övriga parter på arbetsmarknaden håller sig. För att förhindra eventuella stridsåtgärder och konflikter på arbetsmarknaden ska parterna inleda förhandlingar senast tre månader innan det gamla avtalet löper ut. 6 Liknande avtal rörande förhandlingsordningen har även slutits på andra avtalsområden, inklusive offentlig sektor. Inrättandet av det statliga Medlingsinstitutet institutionaliserade systemet Utöver medling och framtagande av lönestatistik har Medlingsinstitutet i uppdrag att tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll. 7 5 Lundh (2006). 6 Byggnadsämnesförbundet et al (2011). 7 Se Medlingsinstitutets hemsida: Från centrala avtal till företagsnära lönebildning 9

10 Såväl inför som under avtalsrörelser sker en betydande samordning på central nivå mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som representerar företag respektive arbetstagare inom olika branscher. Den internationellt konkurrensutsatta industrin har som en konsekvens av detta blivit det område som fått ansvar för att bedöma vilken lönekostnadsutveckling inte bara det egna området tål utan också arbetsmarknaden i stort. Det innebär att industrins arbetsmarknadsparter i regel är först med att ingå avtal och sätta det så kallade Märket som därefter får en starkt normerande effekt för övriga branscher på arbetsmarknaden. Under avtalsrörelsen 2013 uppgick löneökningarna enligt Märket till sammanlagt 6,8 procent under tre år. Omfattning av företagsnära lönebildning Trots den centraliserade samordningen för lönebildningen finns det såväl utrymme som intresse för en mer företagsnära lönebildning inom många branscher och avtalsområden. Redan 1992 slöt exempelvis arbetsgivarorganisationen Almega och arbetstagarorganisationen Ledarna (dåvarande Sveriges Arbetsledareförbund) ett så kallat sifferlöst avtal och sedan dess sker både lönesättning och individuella förhandlingar på lokal nivå. Omfattningen av lokal lönebildning har sedan dess ökat inom en rad andra avtalsområden. I vissa fall bestäms lönerna helt och hållet lokalt på arbetsplatsen mellan arbetsgivare och medarbetare. Många avtal innehåller emellertid krav om hur mycket det totala löneutrymmet ska öka (lönepott), varefter det centralt avtalade löneutrymmet fritt får fördelas på företagsnivå, eller bestämmelser om en garanterad minsta löneökning för varje enskild arbetstagare (individgaranti). I vissa avtal gäller den typen av centralt bestämda regler enbart om de lokala parterna inte kommer överens i förhandlingarna (stupstocksregler). 8 Svenskt Näringsliv har gjort en utvärdering av de centrala löneavtalen efter avtalsrörelsen Av diagrammet framgår hur stor andel av avtalen som är av en viss typ och hur många medarbetare som omfattas 8 Karlson (2011a). 10 Från centrala avtal till företagsnära lönebildning

11 29,7% 6,3% 10,7% ,6% 6,6% 11,7% 1. Lokal lönebildning utan centralt angivet utrymme (sifferlösa avtal) 2. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek 3. Lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek och form av individgaranti 4. Lönepott utan individgaranti 5. Lönepott med individgaranti alt. stupstock om individgaranti 6. Generell utläggning och lönepott 21,6% 7. Generell utläggning Figuren visar anställda som omfattas av respektive avtalstyp i antal och procent enligt Svenskt Näringslivs analys efter 2013 års avtalsrörelse av respektive avtalstyp. Utvärderingen visar att det skett en utveckling mot mer företagsnära lönebildning. Efter förhandlingarna omfattas 6,3 procent av arbetstagarna av den mest utvecklade formen av företagsnära lönebildning, så kallat sifferlöst avtal, en ökning från fyra procent under tidigare avtalsperiod. 14 procent av arbetstagarna omfattas av lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek. Det är en ökning från tio procent. Avtalen med lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek och form av individgaranti, ökade med fem procentenheter från två till nästan sju procent. I Svenskt Näringslivs benämning av företags- och medarbetarnära lönebildning innefattas kategorierna ett till fyra. Innan avtalsförhandlingarna 2013 genomfördes omfattades 28 procent av alla anställda av dessa typer av avtal. Efter avtalsrörelsen har andelen ökat till 38 procent. Den största förskjutningen har skett från avtal med lönepott utan individgaranti till avtal med lokal lönebildning med stupstock om utrymmets storlek, det vill säga från kategori fyra till två. I dessa avtal har generellt en avtalad förstärkt löneprocess tillkommit i syfte att säkerställa kvaliteten i löneprocessen. Avtal utan individgarantier har ökat markant och drygt fler anställda omfattas nu av avtal utan generella höjningar och individgarantier. Från centrala avtal till företagsnära lönebildning 11

12 Det sker således en successiv förändring mot en mer företags- och medarbetarnära lönebildning. Trenden har förstärkts i avtalsrörelsen 2013, men nedanstående sammanställning som gjorts av forskningsinstitutet Ratio, med Medlingsinstitutets data som grund, visar att en liknande trend kan skönjas för hela arbetsmarknaden sedan Ratio använder en fyrgradig skala. I den första gruppen (lokal lönebildning utan individgaranti och stupstock) är lönebildningen företagsnära, med lokala förhandlingar om lönenivåer och ersättningsformer mellan arbetstagare och arbetsgivare. I grupp 2 (lönebildning utan individgaranti, men med lönepott eller stupstock om utrymmets storlek) begränsas lokala förhandlingar av en centralt avtalad lönepott eller med en stupstock givet att de lokala parterna finner det svårt att komma överens om ett avtal. I grupp 3 (lönebildning med individgaranti, lönepott eller stupstock om utrymmets storlek) begränsas förhandlingsutrymmet av en centralt avtalad minsta löneökning för varje enskild arbetstagare. Slutligen, i grupp 4 (generell höjning och lönepott) bestäms såväl lönepotten som dess fördelning av centrala avtal, vilket innebär ett mycket begränsat utrymme för lokala förhandlingar mellan arbetstagare och arbetsgivare. En uppdelning av andelen arbetstagare inom näringslivet som omfattas av respektive avtalskonstruktion, under perioden , redovisas i figuren nedan. 9 Figur 2. Avtalskonstruktionernas fördelning inom näringslivet Andel av arbetstagare som omfattas av respektive avtalskonstruktion År Grupp* Totalt * Desto lägre grupp, desto mer företagsnära lönebildnining. Källa: Karlson (2011b), Medlingsinstitutet (2011), Medlingsinstitutet (2012) 9 Kategoriseringen beskrivs mer utförligt i Karlson (2011b). Statistik avseende åren kommer från Karlson (2011b). Statistik avseende åren 2011 och 2012 kommer från Medlingsinstitutet (2011) respektive Medlingsinstitutet (2012). 12 Från centrala avtal till företagsnära lönebildning

13 Sammantaget framgår att avtalskonstruktionerna grupp 1 och grupp 2, vilka representerar en förhållandevis företagsnära lönebildning, har ökat från att omfatta 19 procent av arbetstagarna inom näringslivet 2001 till att omfatta 31 procent av arbetstagarna inom näringslivet Dock är det intressant att notera att grupp 1 har minskat något i omfattning fram till 2012, samtidigt som de mycket centraliserade avtalskonstruktionerna (grupp 4) har ökat från att omfatta 28 procent 2001 till att omfatta 40 procent Vidare har 2013 års avtalsrörelse resulterat i flera stora s.k. sifferlösa avtal i den kommunala sektorn. Detta kommer att resultera i att andelen arbetstagare i grupp 1 kommer att öka betydligt då yrkesgrupper som lärare, läkare och kommunala tjänstemän omfattas. Svensk lönebildning ur ett internationellt perspektiv Sverige är inte ensamt om att ha varit med om institutionella förändringar på lönebildningsområdet under de senaste decennierna. Forskarna Nils Karlson och Henrik Lindberg visar exempelvis i en studie att den övergripande trenden bland OECD-länderna är att lönebildningen har decentraliserats, såväl vad gäller förhandlingsnivå som grad av statlig intervention. 11 Det kan därför vara intressant att jämföra den svenska lönebildningen samt ett antal relaterade arbetsmarknadsindikatorer med andra, företrädesvis europeiska, länder. I den medialt uppmärksammade undersökningen Global Competitiveness Report, som publiceras årligen av World Economic Forum, jämförs en rad viktiga indikatorer över konkurrenskraft för sammanlagt 148 länder. 12 En sådan indikator är den huvudsakliga lönebildningsnivån, det vill säga huruvida lönebildningsprocessen främst sker på nationell nivå eller om den snarare är företagsbaserad. En jämförelse av de 27 EUländerna visar att det finns ett stort spann i detta avseende (se Figur 3, nästa sida). 10 Det kan vara värt att påpeka att lönebildningen är avsevärt mer decentraliserad inom offentlig sektor, där i princip samtliga anställda 2012 omfattades av avtal som konstruerats i enlighet med grupp 1 eller grupp 2 ovan. Källa: Medlingsinstitutet (2012). 11 Karlson och Lindberg (2009). 12 World Economic Forum (2013). Från centrala avtal till företagsnära lönebildning 13

14 Figur 3. Lönebildningsnivå, EU 1 = Centraliserad lönebildningsprocess 7 = företagsnära lönebildning Källa: The Global Competitiveness Report Österrike Finland Italien Tyskland Sverige Nederländerna Belgien Grekland Spanien Slovenien Cypern Irland Portugal Luxemburg Danmark Ungern Frankrike Rumänien Slovakien Tjeckien Bulgarien Malta Polen Lettland Storbritannien Litauen Estland Länder som Österrike, Finland och Italien tillhör den ena ytterligheten, i den bemärkelse att lönebildningen i dessa länder kan anses vara mycket centraliserad. Storbritannien, Litauen och Estland tillhör den andra ytterligheten, då lönebildningen i huvudsak sker på företagsnivå. Enligt denna undersökning har enbart fyra EU-länder en mer centraliserad lönebildning än Sverige, samtidigt som 22 EU-länder har en mer företagsnära lönebildning. Sammantaget kan man alltså konstatera att lönebildningen ur ett internationellt perspektiv fortfarande är relativt centraliserad i Sverige, trots och 1990-talets institutionella förändringar på området. Trend mot en mer företagsnära lönebildning Mycket talar för att lönebildningen framöver kan förväntas att bli mer företagsnära. För det första, finns det en allmän samhällsutveckling Bland förvärvsarbetande som är yngre än 35 år svarar åtta av tio (81 procent) att de vill att lönen sätts mellan dem och deras chef. 14 Från centrala avtal till företagsnära lönebildning

15 Enbart åtta procent vill att lönen bestäms genom centrala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. som går mot individualisering och ett växande krav från människor att vara synliga som individer och kunna påverka sin livssituation. En rad undersökningar pekar på att allt fler medarbetare föredrar löneförhandlingar på lokal nivå framför centrala avtal. Enligt en undersökning, utförd av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv, vill tre av fyra förvärvsarbetande (76 procent) att lönen överenskoms mellan dem och deras chef, antingen utan facklig inblandning (45 procent) eller med stöd av facket (31 procent). Bland ungdomar är stödet för individuella löneavtal särskilt starkt; bland förvärvsarbetande som är yngre än 35 år svarar åtta av tio (81 procent) att de vill att lönen sätts mellan dem och deras chef. 13 Detta bekräftas dessutom av en liknande undersökning, utförd av Novus Opinion på uppdrag av Almega och Ledarna, över ungdomars syn på lönebildning. Tre av fyra förvärvsarbetande i åldern år vill att lönen på deras arbetsplats antingen bestäms genom individuella samtal (33 procent) eller genom en kombination av fackliga förhandlingar och individuella samtal (43 procent). Enbart åtta procent vill att lönen bestäms genom centrala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. 14 Denna utveckling påverkar de fackliga organisationernas ställningstagande. Bilden är dock fortfarande splittrad och skillnaden i synsätt mellan fackliga organisationer är tydlig. För det andra finns en växande insikt bland företag att mer företagsnära lönebildning påverkar produktiviteten positivt. Krav på en utveckling av avtalen kommer således från två håll. 13 Stenberg (2011). 14 Almega och Ledarna (2009). Från centrala avtal till företagsnära lönebildning 15

16 Stina Danielsson, SCA Ortviken 16 Kapitlets namn

17 2. Företagsnära lönebildning i praktiken Vi visade i föregående kapitel att nästan fyra av tio arbetstagare inom näringslivet omfattas av någon form av företagsnära lönebildning. Det kan därför vara intressant att undersöka vad som i praktiken kännetecknar avtal och lönebildningsprocesser där förhandlingar i huvudsak har skett på lokal nivå, samt vilka styrkor/möjligheter och utmaningar/ risker som förekommer i dylika avtalskonstruktioner. Tio exempel på företagsnära lönebildning I följande kapitel utgår vi från lönebildningen inom tio olika företag, som har det gemensamt att lönebildningen över tid har utvecklats mot att bli mer företagsnära. Informationen bygger i huvudsak på intervjuer med HR-chefer och lönesättande chefer på företagen. Sammantaget omfattas medarbetarna i dessa exempel av sex olika avtal, som har förhandlats fram mellan följande parter: Skogsindustrierna/Pappers Almega Tjänsteförbunden/Unionen Almega Tjänsteförbunden/Sveriges Ingenjörer IT & Telekomföretagen/Unionen IT & Telekomföretagen/Sveriges Ingenjörer IKEM/IF Metall Intervjuerna genomfördes under 2012, innan avtalsförändringar hade skett i samband med avtalsrörelsen Det innebär att vissa kommentarer i den följande texten bygger på tidigare förutsättningar. SCA Ortviken SCA Ortviken, som bland annat tillverkar tidnings- och tryckpapper, påbörjade förändringar i lönebildningsprocessen för arbetare i samarbete med fackförbundet Pappers vid början av 2000-talet, bland annat med syfte att bättre premiera medarbetares prestation och bidrag till verksamheten. Lönebildningsprocessen har sedermera flyttats ned i verksamheten, med regelbundna lönesamtal mellan chef och medarbetare. Företagsnära lönebildning i praktiken 17

18 Lönemodellen är uppbyggd på den centrala lönepott som avtalats fram mellan Skogsindustrierna och Pappers, där en viss del läggs ut som generellt lönepåslag och en annan del förhandlas lokalt. Utifrån den uppdelning av avtalskonstruktioner som redovisades i föregående kapitel kan SCA Ortvikens och Pappers avtal kategoriseras i grupp 2 (lönebildning utan individgaranti, men med lönepott eller stupstock om utrymmets storlek) i Ratios indelning och i grupp 4 i den gruppering som Svenskt Näringsliv gör. Rent praktiskt används ett kompetensbaserat lönesystem som bygger på ett bedömningsverktyg, där medarbetarens kompetensnivå och kompetensutveckling mäts utifrån ett antal på förhand uppställda kriterier. Medarbetaren erhåller poäng över året i takt med att de olika kriterierna i bedömningsverktyget uppfylls, varefter poängerna resulterar i löneökning. Sammantaget har SCA Ortvikens lönemodell givit ökade möjligheter för lönedifferentiering baserat på enskilda prestationer, vilket innebär att medarbetarna ser en direkt koppling mellan utveckling, resultat och lön. Med syfte att undvika godtycklighet och subjektiva bedömningar får även övriga medarbetare i skiftet vara med och lämna synpunkter på en medarbetares kompetensutveckling. Enligt SCA Ortvikens HR-chef, Stina Danielsson, är medarbetarna nöjda med hur lönebildningsprocessen fungerar då det ger goda förutsättningar för delaktighet samt möjlighet till utvecklande samtal: Själva bedömningen har de med sin närmaste chef. Det är klart att där har de till viss del delade uppfattningar, men det är inte heller fel. Har man delade uppfattningar så går man igenom vari dessa består. Man kan exempelvis sätta ihop ett utbildningsprogram eller man kan se på vilket sätt man löser det. Om man har en annorlunda uppfattning är huvudsaken att de kommer framåt. Utan dessa samtal pratar man kanske inte om det. Södra Cell Mörrum Även vid massabruket Södra Cell Mörrum initierades en förändring i lönebildningsprocessen vid början av 2000-talet, med syfte att stärka kopplingen mellan medarbetarnas resultat och löner infördes ett bedömningsverktyg, där faktorer som arbetsresultat, initiativförmåga, 18 Företagsnära lönebildning i praktiken

19 Maria Nilsson Magnesjö, Södra Cell Mörrum Kapitlets namn 19

20 samverkansförmåga och viljan att utvecklas utgjorde kriterier för respektive medarbetares del av den lönepott som förhandlats fram i centrala avtal. Ett avgörande beslut i sammanhanget togs dock vid ett arbetsgruppsmöte 2008 på central organisationsnivå mellan Skogsindustrierna, de fackliga parterna samt företaget, då man kom överens om att det fanns goda förutsättningar för att testa på en helt företagsnära lönebildning. Sedan 2010 utgår lönebildningen från ett helt sifferlöst avtal utan stupstock, vilket i praktiken innebär att det totala löneutrymmet beslutas genom förhandlingar mellan representanter från Unionen-klubben och företagsledningen. Normalt inleds lönebildningsprocessen med att företaget och facket noggrant diskuterar företagets resultat, marknadsläge, konkurrenssituation och framtidsutsikter, vilket senare ligger till grund för förhandlingen om löneutrymmet. HR-chefen på Södra Cell Mörrum, Maria Nilsson Magnesjö, beskriver betydelsen av relationen med facket på följande sätt: Goda relationer och dialog med facket är det viktigaste. Är företag och fack inte överens i lönebildningsfrågan vet jag inte hur det skulle gå. Facket inser att om de i dåliga tider ska ställa upp och bidra till företagets resultat genom att inte kräva så stora löneökningar, så ska de få igen det i goda tider. Det handlar om företagets trovärdighet. Det är ett förtroende som inte får missbrukas. Parallellt med förhandlingen om löneutrymmet startar processen med chefernas bedömning av medarbetarnas prestationer som sedan finjusteras. Vid utvecklings- och lönesamtal mellan chef och medarbetare diskuteras styrkor och utvecklingsområden utifrån det ovan nämnda bedömningsverktyget, som idag utgörs av en matris med steg mellan 1-5. Värdena i matrisen viktas därefter så att ett medelvärde genereras, vilket ligger till grund för löneutvecklingen. Målsättningen är att engagemang och goda arbetsinsatser ska ge de anställda en del av produktivitetstillväxten i företaget. Enligt HR-chefen ger den företagsnära lönebildningen en tydlig effekt på verksamheten då lönen på ett bättre sätt påverkar medarbetarens 20 Företagsnära lönebildning i praktiken

21 prestation, vilket i sin tur innebär att företaget har möjlighet att växa och att medarbetare kan utvecklas och belönas: Med vår modell kan vi påverka löneökningsutrymmet. Ser vi att företaget går bra och att medarbetarna presterar bra då är vi beredda att betala lite mer. Bengt Dahlgren Göteborg Lönebildningsprocessen inom teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren Göteborg har förändrats på en rad områden under de senaste åren. Sedan den nuvarande HR-chefen, Agneta Lundén-Hjält, tillträdde 2009 har struktur och ramar för lönesättningen tydliggjorts, något som hade efterfrågats från fackligt håll. Bland annat har en ny lönepolicy med olika bedömningsparametrar tagits fram, samtidigt som en fortlöpande diskussion förs kring vad det är som ska belönas med lönen. Fram till för bara några år sedan bestämdes löneutrymmet utifrån förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationer och fack på central nivå, men i samband med avtalsförhandlingarna 2010 slöts för första gången ett sifferlöst avtal med Sveriges Ingenjörer. 15 Det sifferlösa avtalet, som även har förankrats med Unionen-klubben på företaget, kompletterade på ett bra sätt företagets tidigare arbete med lönebildningsprocessen och individuell lönesättning. Majoriteten av medarbetarna förhandlar sin lön direkt med den lönesättande chefen, samtidigt som facket används som ett stöd i processen. Det finns emellertid även möjlighet att låta det fackliga ombudet sköta lönesamtalet. Löneutvecklingen har dock visat sig vara bättre för de som förhandlar på egen hand, vilket kan förklaras av att mål och måluppfyllelse diskuteras med den lönesättande chefen. Agneta Lundén-Hjält betonar företagets starka behov av att komma överens med sina medarbetare, samt att skapa en gemensam plattform att stå på: Man måste bryta något gammalt för att skapa något nytt. Det finns ingen inom vår bransch som inte bryr sig om sin personal. Vi lever på 15 Avtalen förhandlas mellan Almega Tjänsteförbunden och Unionen samt Sveriges Ingenjörer. Företagsnära lönebildning i praktiken 21

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Innehållsförteckning Förord Varför denna bok? Vad är lön? Vad är individuell lönesättning? Inget nytt Sverige långt framme Global

Läs mer

Fakta om löner och arbetstider 2014

Fakta om löner och arbetstider 2014 MAJ 214 Fakta om löner och arbetstider 214 KAPITLETS NAMN 5 Fakta om löner och arbetstider 214 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning Kan du få ut mer av lönesättningen i ditt företag? Är det möjligt att använda lönen för att motivera dina medarbetare, förbättra resultaten

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

GUIDEN TEMA: LÖN. Hur ska ingenjörer få mer betalt?

GUIDEN TEMA: LÖN. Hur ska ingenjörer få mer betalt? GUIDEN Byt jobb! Bertil Nordqvist på ABB tror på en gammal beprövad metod för lönehöjning. FOTO: ANNA SIMONSSON FOTO: JENNY LEYMAN TEMA: LÖN Hur ska ingenjörer få mer betalt? Sifferlösa avtal sprider sig

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

kvinnor mindre En kvalitativ studie om unga ekonomers förhållningssätt till lön Kön styr lön

kvinnor mindre En kvalitativ studie om unga ekonomers förhållningssätt till lön Kön styr lön Varför tjänar kvinnor mindre än män? En kvalitativ studie om unga ekonomers förhållningssätt till lön Kön styr lön 1. Varför tjänar kvinnor mindre än män? en kvalitativ studie om unga ekonomers förhållningssätt

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Ett försvagat kollektiv?

Ett försvagat kollektiv? Ett försvagat kollektiv? - Lokala ordförandens erfarenheter av en lägre facklig organisationsgrad Anders Pettersson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2011 Handledare: Fredrik

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet

Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Kompetensutveckling en nödvändig rättighet Inledning I rapporten Fackföreningen och den fulla sysselsättningen till LO-kongressen 1951 presenterade Gösta Rehn

Läs mer

Chefen & Chefens lön

Chefen & Chefens lön Chefen & Chefens lön INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik

Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik En rapport av Industrins Ekonomiska Råd, juni 2014 INDUSTRINS EKONOMISKA RÅD Ett nytt Industriavtal gäller från den 1 juli 2011 då det ersatte det

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

E M & KOLLEKTIVAVTALEN

E M & KOLLEKTIVAVTALEN E M & KOLLEKTIVAVTALEN 1 U T O R N I T Z E L I U S F A C K L I G A E U - K R I T I K E R Sammanfattning EMU OCH KOLLEKTIVAVTALEN TOR NITZELIUS FACKLIGA EU-KRITIKER 5 Inledning 7 EMU-medlemskap minskar

Läs mer

Kollektivavtalen och framtidens arbetsmarknad

Kollektivavtalen och framtidens arbetsmarknad Kollektivavtalen och framtidens arbetsmarknad 2010-06-28 Nils Karlson Henrik Lindberg www.ratio.se 1. Introduktion... 1 Framtidens arbetsmarknad... 1 2. De nya tillväxtbranscherna... 3 Tjänster och företagstjänster...

Läs mer

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 LAS i förändring ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 Helena Larsson Samuel Larsson Eva Oscarsson Lena Maier Söderberg Omslag: Vian Tahir är pressekreterare på

Läs mer