Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46"

Transkript

1 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag Utöka öppettiden på badhuset 47 Medborgarförslag Trådlöst skadar hälsan 48 Kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberednings rapport juni Introduktion av Ungdomsinitiativ process för ungdomars ökade delaktighet 50 Avsägelse av förtroendeuppdrag 51 Val av ledamot i kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning 52 Val av nämndemän till Skellefteå Tingsrätt 53 Kommunal skattesats 2016 för Norsjö kommun 54 Årsbudget 2016 jämte plan för Tertialrapport för perioden januari till april 2015 gemensam nämnd miljö/bygg inklusive räddningstjänst 56 Tertialrapport för perioden januari till april 2015 Trepartens renhållningsnämnd 57 Redovisning av egenkontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 58 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst 59 Detaljplan för fastigheterna del av Norsjö 56:22 och Norsjö 56:23 60 Årsredovisning 2014 för samordningsförbundet Skellefteå Norsjö 61 Arrendeavtal för vindkraft Norsjö 11:82 Gothia Vind 62 Ajournering 63 Äskande av medel för uppförande av resecentra 64 Investering i bil för dragande av återvinningsvagnar 65

2 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 2(57) Köp av maskiner och inventarier 66 Bokslut 2014 Norsjölägenheter AB 67 Revisorernas granskningsrapport år 2014 Upphandling, Norsjölägenheter AB 68 Tertialrapport för perioden januari till april 2015 Norsjö kommun 69 Brandposter i privata bostäder 70 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 71 Remiss avseende tillstyrkan av ansökan med miljökonsekvensbeskrivning om tillstånd till vinkdraft vid Brinken, Norsjö kommun 72 Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 73 Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 74 Årsredovisning 2014 Stiftelsen Dahlbergsgården 75 Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1, Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, Hälso- och sjukvärd i ordinärt boende Skatteväxling mellan landsting och kommuner i Västerbotten efter kontrollstation 78 Nya avgifter för kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem 79 Lokal för Humlans förskola 80 Ny vattenledning Torggatan Bastuträsk 81 Årsredovisning för Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum Avslutning 83

3 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 3(57) Plats och tid Norsjö Folkets Hus måndag den 22 juni kl. 18:00-20:35 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt närvarolista. Ingela Lidström, sekreterare Katarzyna Wikström, kommunchef Tina Lundgren, ekonomichef Lars-Åke Holmgren, verksamhetschef, Utses att justera Karl Nyström Edefjäll, Mikael Lindfors Paragrafer: Justeringens plats o tid Kommunkontoret den 30 juni 2015 kl. 13:00 Underskrift Sekreterare... Ingela Lidström Ordförande... Sam Venngren Veronica Hjelte Justerande... Karl Nyström Edefjäll Mikael Lindfors 44-74, 76-81, 83 BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö Underskrift... Ingela Lidström

4 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 4(57) LEDAMOT Ordinarie Tjänstgörande Ersättare Parti Närvaro Mikael Lindfors 44-74, 76-81, 83 S N X Isak Frohm S N X Veronica Hjelte S N X Jeanette Berggren S N X Roger Albertsson S N X Harrieth Sundström 44-81, 83 S N X Mattias Degerman 44-81, 83 S N X Emma Lindfors S N X Staffan Hjelte S N X Britt-Marie Lundmark S N X Magnus Eriksson Helén Ask S N X Monica Holmström Almer Ordonez S N X Sam Venngren S N X Ida Lundström S N X Peder Hallén Anders Björk S N X Anna Lidén S N X Jenny Åhlin Ulla Lundgren S N X Kajsa Wikström Bo-Martin Alm C N X Camilla Hedlund Therese Fjellström C N X Robert Boström C N X Britt-Louise Jonsson 44-81, 83 C N X Håkan Jansson KD N X Lena Brännström Henric Lind KD N X Mimmi Larsson Sühl KD N X Karl Nyström Edefjäll KD N X Stig Larsson 44-81, 83 V N X Martin Landin V N X Hans Klingstedt V N X Lina Hjelte FP N X Bertil Morén FP N X OMRÖSTNINGAR 55 ja nej avstår ja nej Antal närvarande ledamöter Antal frånvarande ledamöter 0

5 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 5(57) 44 Inledning och öppnande av sammanträdet Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) hälsar ledamöter, tjänstemän, media och åhörare välkomna till dagens sammanträde och förklarar detsamma för öppnat.

6 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 6(57) 45 Arbetsordning Arbetsordningen godkänns.

7 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 7(57) KS-15/ Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk Ett medborgarförslag är inlämnat av Linnéa Pedersen där hon föreslår att området vid Kattögletjärn upprustas. Medborgarförslag, bilaga. Yttrande, bilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Norsjö kommun tackar för ett värdefullt medborgarförslag och uppmanar byaföreningen i Bjurträsk att diskutera frågeställningen kring utveckling av området kring Kattögletjärn tillsammans med markägare. Tillväxtavdelningen får i uppdrag att återkomma med förslag hur ytterligare informella rastplatser kan utvecklas och skötas allt för att höja attraktivitetsvärdet i Norsjö kommun. Därmed anses medborgarförslaget för besvarat. Linnéa Pedersen Eleonore Hedman

8 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 8(57) KS-15/ Medborgarförslag - Utöka öppettiden på badhuset Ett medborgarförslag har kommit från Jenny Lindberg. Hon vill att badhuset ska utöka öppettiden lördagar. Badhusets öppettider lördagar är kl Jennys förslag är att utöka tiden med en timme till kl lördagar. Ekonomi Utökat öppethållande med en timme innebär ökad personalkostnad med ca kr/år Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Verksamheten bör om möjligt beakta förslagsställarens synpunkter vid eventuell ändring av öppethållandetider på badhuset och därmed anses motionen som besvarad. Samtidigt uttalas ett tack till förslagsställaren för det inkomna medborgarförslaget. Yrkanden Håkan Jansson (KD) yrkar följande: - En analys av när besökarna har tid att besöka badhuset görs. - Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen. Mikael Lindfors (S) yrkar avslag på Håkan Janssons. Robert Boström (C) yrkar bifall till Håkan Janssons förslag. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Håkan Janssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Yttrande, bilaga. Medborgarförslag, bilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Skriftlig reservation, bilaga.

9 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 9(57) 47 forts. Verksamheten bör om möjligt beakta förslagsställarens synpunkter vid eventuell ändring av öppethållandetider på badhuset och därmed anses motionen som besvarad. Samtidigt uttalas ett tack till förslagsställaren för det inkomna medborgarförslaget. Mot beslutet reserverar sig C, FP och KD skriftligt, se bilaga. Jenny Lindberg Mats Skoogh

10 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 10(57) KS-15/ Medborgarförslag Trådlöst skadar hälsan Ett medborgarförslag är inlämnad av Solveig och Gunder Abrahamsson där de bland annat föreslår att starta en ny Norsjösatsning med folkhälsoupplysning om skador från trådlös teknik. Medborgarförslag, bilaga. Yttrande, bilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås enligt upprättat yttrande. Yttrande Solveig Abrahamsson, som inlämnat medborgarförslaget, ger sitt yttrande i ärendet. Yrkande Mikael yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Medborgarförslaget avslås enligt upprättat yttrande. Solveig och Gunder Abrahamsson Katarzyna Wikström

11 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 11(57) KS-15/ Kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberednings rapport juni 2015 Kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning har för ambition att i samband med tertialrapporter inklusive årsredovisning lämna en statusrapport med innehållande beskrivning hur aktivitetsplanen fortskrider samt det som av vikt har behandlats under perioden. Beredningen har haft två sammanträden under 2015 och huvudsakligt fokus är på uppstart. Följande uppgifter samt status utifrån aktivitetsplanen kan rapporteras: AKTIVITET Utarbeta förutsättningar för ett Ungdomsfullmäktige eller liknande som eventuellt kan implementeras Ta del av Skellefteås arbete med syfte att ta lärdom av vad deras aktiviteter och engagemang har resulterat i. Revidera/uppdatera dokumentet Demokratistrategi Tillämpning av Integrationsstrategin Delaktig i förändringsarbete inom resultatstyrningsprocess STATUS Påbörjat- ett första dialogmöte med Ungdomslots från Skellefteå har genomförts med beredningen i mars. I juni planeras ett möte med Gymnasiechef och Ungdomslots för att diskutera Norsjöelevernas fortsatta engagemang i demokratifrågor för Norsjös räkning. Påbörjat men förskjuts till hösten. Påbörjat - ledamöter informerar och ser till att integrationsstrategin inkluderas i partigruppdiskussioner. Påbörjat en första introduktion i ämnet har genomförts. Beredningen förväntas delta aktivt i uppkommande utvärdering av förslag. Tidsbegränsningar/tidsperspektiv Demokrati- och medborgarberedningen bedömer att aktivitetsplanen hanterats inom plan för Kommunstyrelsen Rapport från demokrati- och medborgarberedningen godkänns.

12 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 12(57) : Ledamöter i KF demokrati- och medborgarberedning, Inger Johansson

13 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 13(57) KS-15/ Introduktion av Ungdomsinitiativ process för ungdomars ökade delaktighet Demokrati- och medborgarberedningen har ett huvuduppdrag att Ansvara för utveckling av medborgar- och brukarinflytande och inom detta finns en beslutad aktivitet 2015 som indikerar att förutsättningar för ett Ungdomsfullmäktige eller liknande ska utarbetas för Norsjö kommun. Under våren 2015 har beredningen fått information från Skellefteå om hur de arbetar med sitt ungdomsfullmäktigekoncept, och detta är sedan några år ett beslutat format för Skellefteå kommun och innefattar ett detaljerat paket med interaktiva dialoger med ungdomarna och en formell process för att få in motioner från ungdomar som sedan behandlas av politiska instanser. Norsjö har inte ett etablerat ungdomsfullmäktige men kommunen värnar om att etablera kanaler för att göra ungdomar mer delaktiga i den demokratiska processen gällande Norsjö och deras initiativ är mycket viktiga för framtiden. Det bör därför etableras en form där ungdomars initiativ kan tas till vara utöver de medborgarförslag som individuellt kan framföras till kommunfullmäktige. Eftersom det enligt KL 4 kap 16 framgår att det är bara ledamöter i ett fullmäktige som får väcka motioner, kan inte Skellefteås koncept adopteras fullt ut, således föreslås konceptet Ungdomsinitiativ för Norsjö. Ungdomsinitiativet kan innefatta upprättande av tydliga kontaktkanaler från ungdomar till förtroendevalda i utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige som en del. En annan del är att ungdomsinitiativen får en tydlig plats, efter utvärdering, i ärenden som behandlas politiskt och att en tydlig återkopplingsprocess byggs in. Skellefteå kommun med erfarenhet i processen och införandet står behjälpliga med sakkunskap och utifrån att många av Norsjös ungdomar hamnar i andra kommuners gymnasieskolor så välkomnas möjligheten till samarbete så att Norsjöungdomars synpunkter och initiativ också tas till vara och behandlas på hemorten. Demokrati- och medborgarberedningen föreslår kommunfullmäktige att ett inriktningsbeslut gällande inrättande av Ungdomsinitiativ godkänns och att beredningen får i uppdrag att upparbeta förslag till process och samarbetsformer med andra kommuner. Likvärdig process förväntas också kunna implementeras inom grundskolan åk 8-9 i Norsjö, i samarbete med verksamhetsområdet utbildning.

14 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 14(57) 50 forts. Tidsbegränsningar/tidsperspektiv Införande under 2016 Kommunstyrelsen Inrättande av Ungdomsinitiativ som en demokratisk process godkänns. Demokrati- och medborgarberedningen får i uppdrag att upprätta förslag till process och samarbetsformer med andra kommuner samt hur det kan implementeras i grundskolan åk 8-9 i Norsjö. Ledamöter i KF demokrati- och medborgarberedning Inger Johansson

15 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 15(57) 51 Avsägelse av förtroendeuppdrag Nedanstående förtroendevald har avsagt sig följande uppdrag: Ida Lundström (S) dnr KS-15/ Kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning Ersättare i styrelsen för Norsjölägenheter AB Kommunfullmäktiges valberedning Avsägelserna godkänns. Norsjölägenheter AB Ida Lundström Inger Johansson Aina Sjölin Ekman

16 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 16(57) KS-15/ Val av ledamot i kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning Ida Lundström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning, varför kommunfullmäktige har att utse ny ledamot. Kommunfullmäktiges valberedning Som ny ledamot i kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning istället för Ida Lundström för tiden från och med fram till och med utses Emma Lindfors (S) Nygatan 11, Norsjö Emma Lindfors Inger Johansson Aina Sjölin Ekman

17 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 17(57) KS-15/ Val av nämndemän till Skellefteå Tingsrätt trädde ändringar i rättegångsbalken 4 kap. 6 och 8 in. Detta innebär bland annat att för en nämndeman som utses 2014 upphör tjänstgöringsperioden senast Val av nämndemän ska genomföras 2015 för en tjänstgöringsperiod som börjar Nämndemän väljs för fyra år. Kommunfullmäktige beslutade att utse två nämndemän. Enligt ovanstående stycke ska deras tjänstgöringsperiod avslutas Kommunfullmäktige har att besluta att 164 från sammanträde upphävs från och med samt utse två nämndemän för perioden Kommunfullmäktiges valberedning upphävs från och med För perioden väljs följande personer till nämndemän: Eva-Lena Björk S Metarvägen 11, Norsjö Stig Larsson FP Risliden 250, Norsjö Eva-Lena Björk Stig Larsson Skellefteå Tingsrätt Ingela Lidström

18 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 18(57) KS-15/ Kommunal skattesats 2016 för Norsjö kommun Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Eftersom budget för nästkommande år kommer att beslutas i juni månad istället för under hösten bör skattesatsen fastställas när budgeten fastställs. Skattesatsen 2015 är 23,35 per skattekrona. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Den primärkommunala skattesatsen för 2016 fastställs till oförändrat 23,35 per skattekrona. Tina Lundgren

19 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 19(57) KS-15/ Årsbudget 2016 jämte plan för Årsbudget 2016 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetberedningen föreslagit för kommunstyrelsen och gemensamma nämnder vid sitt sammanträde Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen och gemensamma nämnder har processat fram budgetförslaget. Budgetberedningen har därefter behandlat budgetförslagen från kommunstyrelsens verksamhetsområde och gemensamma nämnder. Nytt för i år är att kommunfullmäktige i junisammanträdet ska besluta om definitiva budgetramar. Gemensamma nämnder är: Trepartens renhållningsnämnd med Norsjö, Malå och Sorsele kommun (värdkommun Norsjö) Malå/Norsjö miljö och byggnämnd (värdkommun Malå) Gemensam nämnd personalsystem med Norsjö, Malå, Arvidsjaur och Skellefteå kommun (värdkommun Skellefteå) Gemensam överförmyndarnämnd med Norsjö och Skellefteå kommuner (värdkommun Skellefteå). Under budgetarbetets gång har beaktats förändrade prognoser på skatter och utjämningsbidrag. Hänsyn har tagits till en preliminär befolkningsminskning på 20 personer från första november 2014 till första november Beträffande utjämning av LSS-kostnader har det i budget 2016 räknats med en intäkt på tkr, vilket är i överensstämmelse med SCB: s preliminära utfall per Samverkan budget, VSG, har skett med de fackliga organisationerna Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Allmänt - Resultat- och investeringsbudget för 2016 jämte plan för fastställs. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kommunstyrelsen ingår också i budgetförslaget. - Förslag till taxor och avgifter fastställs enligt bilaga. - Ramfördelning fastställs utifrån i budgeten redovisade ramar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder. - Kommunstyrelsens verksamhetsområden får i uppdrag att ta fram detaljbudget för Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.

20 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 20(57) 55 forts. - Budgetramar 2016 fastställs enligt följande: - Kommunfullmäktige tkr - Kommunstyrelsen tkr - Gemensamma nämnder: - Miljö- och byggnämnd tkr - Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr - Drift av personalsystem 185 tkr - Överförmyndarnämnd 30 tkr Taxor, avgifter och bidrag - Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2016 till oförändrat kronor/mandat. - Partistödet fastställs för år 2016 till oförändrat kr/parti. - Övriga taxor och avgifter enligt bilaga. Övrigt - Upptagna resursbehov (ramar) för ska inte betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning våren Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och ekonomisk ansvarig för 2016 fastställs. Yrkanden Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Robert Boström (C) yrkar följande: I dokumentet Övriga budgethandlingar görs följande förändringar: 1 Avskaffa gratis kaffe och te (Avskaffa 100 kr personalrabatt massage (63) gymkort (15) 19 pers gym ca 57 pers massage.) Oppositionen föreslår att personal får välja endast en personalvårdande åtgärd Stäng 3 (4) korridortoaletter i k-huset, ej soc 0 14 Turistutveckling 0 16 Ökade intäkter måltider 0 20 Se punkt 1 fliken utbildning (ej besparing kök/städ Humlans förskola) 0 22 Försäljning Musikens hus drift Hyreskostnad Musikens hus 0 5 Engångskostnad försäljning Musikens hus Pedagogiska måltider flykting 0 9 Matavgift helkost från 3090 till Kommunal personlig assistens upphandlas Humlans förskola ersätts med dagbarnvårdare 0 6 Reducering 20 % pedagogisk personal Humlan -70

21 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 21(57) 55 forts. Håkan Jansson (KD) yrkar följande: I dokumentet Övriga budgethandlingar görs följande förändringar: 1 Avskaffa gratis kaffe och te (Avskaffa 100 kr personalrabatt massage (63) gymkort (15) 19 pers gym ca 57 pers massage) Oppositionen föreslår att personal får välja endast en personalvårdande åtgärd Stäng 3 (4) korridortoaletter i k-huset, ej soc 0 14 Turistutveckling 0 16 Ökade intäkter måltider 0 20 Se punkt 1 fliken utbildning (ej besparing kök/städ Humlans förskola) 0 4 Hyreskostnad Musikens hus 0 5 Pedagogiska måltider flykting 0 9 Matavgift helkost från 3090 till Kommunal personlig assistens upphandlas Humlans förskola ersätts med dagbarnvårdare 0 6 Reducering 20 % pedagogisk personal Humlan -70 Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens, Robert Boströms och Håkan Janssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ordförande ställer proposition på Robert Boströms och Håkan Janssons förslag och finner att Robert Boströms förslag utses till motförslag. Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert Boströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Propositionsordning Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Robert Boströms förslag. Omröstningsresultat Med 20 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

22 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 22(57) 55 forts. Budget samt övriga budgethandlingar, bilaga. Investeringsäskanden, bilaga. Taxor och avgifter 2016, bilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Allmänt - Resultat- och investeringsbudget för 2016 jämte plan för fastställs. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kommunstyrelsen ingår också i budgetförslaget. - Förslag till taxor och avgifter fastställs enligt bilaga. - Ramfördelning fastställs utifrån i budgeten redovisade ramar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder. - Kommunstyrelsens verksamhetsområden får i uppdrag att ta fram detaljbudget för Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut. - Budgetramar 2016 fastställs enligt följande: - Kommunfullmäktige tkr - Kommunstyrelsen tkr - Gemensamma nämnder: - Miljö- och byggnämnd tkr - Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr - Drift av personalsystem 185 tkr - Överförmyndarnämnd 30 tkr Taxor, avgifter och bidrag - Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2016 till oförändrat kronor/mandat. - Partistödet fastställs för år 2016 till oförändrat kr/parti. - Övriga taxor och avgifter enligt bilaga. Övrigt - Upptagna resursbehov (ramar) för ska inte betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning våren Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och ekonomisk ansvarig för 2016 fastställs.

23 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 23(57) 55 forts. Mot beslutet reserverar sig Bo-Martin Alm (C), Britt-Louise Jonsson (C), Robert Boström (C), Therese Fjellström (C), Håkan Jansson (KD), Henric Lind (KD), Mimmi Larsson Sühl (KD), Karl Nyström Edefjäll (KD), Stig Larsson (FP) och Martin Landin (FP). Tina Lundgren

24 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 24(57) KS-15/ Tertialrapport för perioden januari till april 2015 gemensam nämnd miljö/bygg inklusive räddningstjänst Enligt fastställda rutiner ska under året två tertialrapporter samt årsrapport lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Tertialrapport, bilaga. Miljö- och byggnämnden Kommunstyrelsen Upprättad tertialrapport godkänns. Miljö- och byggnämnden Ekonomi

25 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 25(57) KS-15/ Tertialrapport för perioden januari till april 2015 Trepartens renhållningsnämnd Enligt fastställda rutiner ska under året två tertialrapporter lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Tertialrapport, bilaga. Trepartens renhållningsnämnd Kommunstyrelsen Upprättad tertialrapport för perioden januari till april 2015 godkänns. Trepartens renhållningsnämnd Ekonomi

26 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 26(57) KS-15/ Redovisning av egenkontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor I handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ange mål för verksamheten inom området skydd mot olyckor. Genom egenkontroll av dessa mål ska kommunen följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs utifrån LSO. Kommunen har antagit handlingsprogram för mandatperioden som nu har löpt ut eller närmar sig slutet av sin giltighet. Länsstyrelsen begär en redogörelse av kommunens egenkontroll. Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna redogörelsen av kommunens egenkontroll och att föreslå Norsjös kommunfullmäktige att fastställa kommunen egenkontroll och skicka den till Länsstyrelsen. Redogörelse, bilaga. Miljö- och byggnämnden Kommunstyrelsen Redogörelsen av kommunens egenkontroll fastställs och skickas till Länsstyrelsen. Siv Bäckström Länsstyrelsen

27 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 27(57) KS-15/ Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är varje kommun skyldig att ta fram kommunala handlingsprogram. Handlingsprogrammet är också en redovisning för medborgarna av kommunens ambitionsnivå vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av kommunen. Länsstyrelsen, Räddningsverket samt de kommuner med vilka samverkan inom förebyggande arbete eller räddningstjänst kan bli aktuell har fått ta del av handlingsprogrammet och bereds möjlighet att yttra sig. Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogram, aktbilaga. Miljö- och byggnämnden Kommunstyrelsen Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst antas. Siv Bäckström Länsstyrelsen

28 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 28(57) KS-15/ Detaljplan för fastigheterna del av Norsjö 56:22 och Norsjö 56:23 Miljö- och byggnämnden beslutade att påbörja arbetet med att ta fram ny detaljplan för del av fastighet Norsjö 56:22 och Norsjö 56:23. Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplanen. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till nybyggnad av busstation med tillhörande bussgodslokaler, väntsal och matservering samt ändra befintlig parkeringsyta inom västra delen av planområdet till parkering och gata. Detaljplanen har nyligen varit ute på samråd och granskning. Inga granskningsyttranden har inkommit. Eftersom detaljplanen hanteras enligt normalt (utökat) planförfarande är det kommunfullmäktige som ska anta planen. Miljö- och byggnämnden föreslår Norsjö kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Miljö- och byggnämnden Planbeskrivning (antagandehandling), bilaga reviderad enligt KF:s beslut. Plankarta (antagandehandling), bilaga reviderad enligt KF:s beslut. Granskningsutlåtande, bilaga. Kommunstyrelsen Detaljplanen antas med följande ändringar: - I planbeskrivningen på sidan 6 under organisatoriska frågor tas meningen Allmän platsmark finns inom planområdet bort. - I plankartan ska alla områden runt byggrätten färgas i en ljusare brun färg för att markera att det handlar om kvartersmark. Miljö- och byggnämnden Elin Nilsson Lorentz Karlsson

29 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 29(57) KS-15/ Årsredovisning 2014 för samordningsförbundet Skellefteå- Norsjö Enligt Lagen (2013:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning och räkenskaper. Årsredovisning, aktbilaga. Revisionsrapport, bilaga. Kommunstyrelsen Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö beviljas ansvarfrihet för 2014 års förvaltning och räkenskaper. Samordningsförbundet

30 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 30(57) KS-15/ Arrendeavtal för vindkraft Norsjö 11:82 - Gothia Vind Gothia Vind har inkommit med en förfrågan om att erhålla arrendeavtal för vindkraft inom området Rismyrliden. Norsjö kommun äger en fastighet Norsjö 11:82 i området. Gothia Vind bedömer att ca 11 vindkraftverk ryms inom området som Norsjö kommun utpekat som lämplig för vindkraft. Förutsättningarna för vindkraft i området är enligt företaget goda vad gäller vindförhållanden, kostnad/möjlighet till elanslutning, infrastruktur samt att kommunen är positivt inställd till projektet. Gothia Vind har sedan tidigare signerat markavtal med ungefär 40 % av markarealen inom området. För att det ska vara intressant att driva projektet vidare bedöms det att man ska ha ingått markavtal med i alla fall 70 % av markarealen inom området. Vad gäller ekonomisk ersättning har Gothia Vind tagit fram en modell där ersättningen fördelas till samtliga fastighetsägare inom ett definierat vindparksområde, vare sig det är vindkraftverk på fastigheten eller ej. I modellen fördelas 80 % av ersättning över markareal inom ett definierat vindparksområde medan 20 % fördelas till de fastigheter med vindkraftverk. För definition av vindparksområde se bilaga 2 i exemplet på arrendeavtalet som finns bifogat. Vindparksområdet är framtaget utifrån ljudberäkningar på den redovisade preliminära layouten på 11 vindkraftverk och illustrerar en maximal gräns för 40dB ljudutbredning. Exemplet på arrendeavtal, som finns bifogat, löper över en period på 35 år om vindkraftsparken förverkligas. Faller projektet på grund av att t.ex. länsstyrelsen inte ger tillstånd eller kommunen använder sitt veto har både kommunen som markägare och Gothia Vind som projektör ömsesidig rättighet att säga upp avtalen. Denna rätt regleras under punkt 3 i arrendeavtalet. Förslag till arrendeavtal, aktbilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Norsjö kommun är beredd att teckna arrendeavtal med Gothia Vind enligt bilagda förslag till arrendeavtal.

31 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 31(57) Ajournering 63 Sammanträdet ajourneras i 20 minuter för fika. Efter ajourneringen beslutar kommunfullmäktige att återuppta överläggningarna.

32 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 32(57) KS-15/ Äskande av medel för uppförande av resecentra Kommunfullmäktige beslutade att dels förvärva den nerbrunna fastigheten Norsjö 56:23 och dels att förvaltningen skulle ta fram huvudritningar med kostnadsförslag för en ny ändamålsenlig busstationsbyggnad avseende ytor för bussgodsverksamhet, grillrestaurang och väntsal med tillhörande offentliga toaletter. Dessutom i enlighet med de skisser som visats för hela området ta fram ritningar och kostnadsberäkningar av övriga kollektivtrafikåtgärder med tillgänglighetsanpassning, övriga parkeringsytor samt grönyta. Beslutet var också detta skulle ske till fullmäktiges sammanträde i mars. Vid sammanträdet i mars fanns inte ovan nämnda uppdrag redovisade, däremot äskades projekteringsmedel på kr för framtagande av dessa handlingar. Avdelningen Teknik har med olika konsulter inblandat jobbat fram ritningar både för en ändamålsenlig byggnad samt förslag på hur kollektivtrafikanpassningar, parkeringsytor samt vissa grönytor kan tillskapas. Detta framgår av ritningsbilaga 1. Kriterier för arbetet samt tjänstemannayttrande framgår också av bilaga tjänsteskrivelse. Norsjölägenheter AB har inkommit med ett förslag på att nyttja delar av hotellets nedre del för vissa funktioner. Deras förslag och kostnadsberäkningar framgår också av bilaga. Parallellt sker också en process där detaljplaneändring för området är aktuellt. Sammanställning av kostnader enl. ritningsbilaga 1 Byggnad (Konsult har bedömt kostnad. Ej upphandlat) tkr Markarbeten tkr Oförutsett 800 tkr Totalt tkr Avgår utlovad försäkringsersättning tkr. Avgår ersättning för kollektivtrafikåtgärder 50 % av godkända kostnader. Kommunstyrelsens beslut Erforderliga investeringshandlingar enligt investeringsmallen upprättas innan kommunfullmäktiges sammanträde. Norsjö kommun beslutar att bygga ny busstationsfastighet kallad Norsjö Resecentra enligt ritningsbilaga 1 eller likvärdigt förslag.

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Bernth Lindgren, ordförande (kd), Sofi Fransson, (c) Stig Selin, (s) Ann-Helen Konradsson, (s) Camilla Hedlund, (c)

Bernth Lindgren, ordförande (kd), Sofi Fransson, (c) Stig Selin, (s) Ann-Helen Konradsson, (s) Camilla Hedlund, (c) Socialnämnden Sammanträdesdatum 1/19 2004-06-02 Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 08.00-16.45 Beslutande Bernth Lindgren, ordförande (kd), Sofi Fransson, (c) Stig Selin, (s) Ann-Helen Konradsson, (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer