Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46"

Transkript

1 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag Utöka öppettiden på badhuset 47 Medborgarförslag Trådlöst skadar hälsan 48 Kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberednings rapport juni Introduktion av Ungdomsinitiativ process för ungdomars ökade delaktighet 50 Avsägelse av förtroendeuppdrag 51 Val av ledamot i kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning 52 Val av nämndemän till Skellefteå Tingsrätt 53 Kommunal skattesats 2016 för Norsjö kommun 54 Årsbudget 2016 jämte plan för Tertialrapport för perioden januari till april 2015 gemensam nämnd miljö/bygg inklusive räddningstjänst 56 Tertialrapport för perioden januari till april 2015 Trepartens renhållningsnämnd 57 Redovisning av egenkontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 58 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst 59 Detaljplan för fastigheterna del av Norsjö 56:22 och Norsjö 56:23 60 Årsredovisning 2014 för samordningsförbundet Skellefteå Norsjö 61 Arrendeavtal för vindkraft Norsjö 11:82 Gothia Vind 62 Ajournering 63 Äskande av medel för uppförande av resecentra 64 Investering i bil för dragande av återvinningsvagnar 65

2 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 2(57) Köp av maskiner och inventarier 66 Bokslut 2014 Norsjölägenheter AB 67 Revisorernas granskningsrapport år 2014 Upphandling, Norsjölägenheter AB 68 Tertialrapport för perioden januari till april 2015 Norsjö kommun 69 Brandposter i privata bostäder 70 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 71 Remiss avseende tillstyrkan av ansökan med miljökonsekvensbeskrivning om tillstånd till vinkdraft vid Brinken, Norsjö kommun 72 Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 73 Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 74 Årsredovisning 2014 Stiftelsen Dahlbergsgården 75 Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1, Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, Hälso- och sjukvärd i ordinärt boende Skatteväxling mellan landsting och kommuner i Västerbotten efter kontrollstation 78 Nya avgifter för kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem 79 Lokal för Humlans förskola 80 Ny vattenledning Torggatan Bastuträsk 81 Årsredovisning för Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum Avslutning 83

3 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 3(57) Plats och tid Norsjö Folkets Hus måndag den 22 juni kl. 18:00-20:35 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt närvarolista. Ingela Lidström, sekreterare Katarzyna Wikström, kommunchef Tina Lundgren, ekonomichef Lars-Åke Holmgren, verksamhetschef, Utses att justera Karl Nyström Edefjäll, Mikael Lindfors Paragrafer: Justeringens plats o tid Kommunkontoret den 30 juni 2015 kl. 13:00 Underskrift Sekreterare... Ingela Lidström Ordförande... Sam Venngren Veronica Hjelte Justerande... Karl Nyström Edefjäll Mikael Lindfors 44-74, 76-81, 83 BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö Underskrift... Ingela Lidström

4 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 4(57) LEDAMOT Ordinarie Tjänstgörande Ersättare Parti Närvaro Mikael Lindfors 44-74, 76-81, 83 S N X Isak Frohm S N X Veronica Hjelte S N X Jeanette Berggren S N X Roger Albertsson S N X Harrieth Sundström 44-81, 83 S N X Mattias Degerman 44-81, 83 S N X Emma Lindfors S N X Staffan Hjelte S N X Britt-Marie Lundmark S N X Magnus Eriksson Helén Ask S N X Monica Holmström Almer Ordonez S N X Sam Venngren S N X Ida Lundström S N X Peder Hallén Anders Björk S N X Anna Lidén S N X Jenny Åhlin Ulla Lundgren S N X Kajsa Wikström Bo-Martin Alm C N X Camilla Hedlund Therese Fjellström C N X Robert Boström C N X Britt-Louise Jonsson 44-81, 83 C N X Håkan Jansson KD N X Lena Brännström Henric Lind KD N X Mimmi Larsson Sühl KD N X Karl Nyström Edefjäll KD N X Stig Larsson 44-81, 83 V N X Martin Landin V N X Hans Klingstedt V N X Lina Hjelte FP N X Bertil Morén FP N X OMRÖSTNINGAR 55 ja nej avstår ja nej Antal närvarande ledamöter Antal frånvarande ledamöter 0

5 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 5(57) 44 Inledning och öppnande av sammanträdet Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) hälsar ledamöter, tjänstemän, media och åhörare välkomna till dagens sammanträde och förklarar detsamma för öppnat.

6 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 6(57) 45 Arbetsordning Arbetsordningen godkänns.

7 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 7(57) KS-15/ Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk Ett medborgarförslag är inlämnat av Linnéa Pedersen där hon föreslår att området vid Kattögletjärn upprustas. Medborgarförslag, bilaga. Yttrande, bilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Norsjö kommun tackar för ett värdefullt medborgarförslag och uppmanar byaföreningen i Bjurträsk att diskutera frågeställningen kring utveckling av området kring Kattögletjärn tillsammans med markägare. Tillväxtavdelningen får i uppdrag att återkomma med förslag hur ytterligare informella rastplatser kan utvecklas och skötas allt för att höja attraktivitetsvärdet i Norsjö kommun. Därmed anses medborgarförslaget för besvarat. Linnéa Pedersen Eleonore Hedman

8 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 8(57) KS-15/ Medborgarförslag - Utöka öppettiden på badhuset Ett medborgarförslag har kommit från Jenny Lindberg. Hon vill att badhuset ska utöka öppettiden lördagar. Badhusets öppettider lördagar är kl Jennys förslag är att utöka tiden med en timme till kl lördagar. Ekonomi Utökat öppethållande med en timme innebär ökad personalkostnad med ca kr/år Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Verksamheten bör om möjligt beakta förslagsställarens synpunkter vid eventuell ändring av öppethållandetider på badhuset och därmed anses motionen som besvarad. Samtidigt uttalas ett tack till förslagsställaren för det inkomna medborgarförslaget. Yrkanden Håkan Jansson (KD) yrkar följande: - En analys av när besökarna har tid att besöka badhuset görs. - Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen. Mikael Lindfors (S) yrkar avslag på Håkan Janssons. Robert Boström (C) yrkar bifall till Håkan Janssons förslag. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Håkan Janssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Yttrande, bilaga. Medborgarförslag, bilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Skriftlig reservation, bilaga.

9 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 9(57) 47 forts. Verksamheten bör om möjligt beakta förslagsställarens synpunkter vid eventuell ändring av öppethållandetider på badhuset och därmed anses motionen som besvarad. Samtidigt uttalas ett tack till förslagsställaren för det inkomna medborgarförslaget. Mot beslutet reserverar sig C, FP och KD skriftligt, se bilaga. Jenny Lindberg Mats Skoogh

10 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 10(57) KS-15/ Medborgarförslag Trådlöst skadar hälsan Ett medborgarförslag är inlämnad av Solveig och Gunder Abrahamsson där de bland annat föreslår att starta en ny Norsjösatsning med folkhälsoupplysning om skador från trådlös teknik. Medborgarförslag, bilaga. Yttrande, bilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås enligt upprättat yttrande. Yttrande Solveig Abrahamsson, som inlämnat medborgarförslaget, ger sitt yttrande i ärendet. Yrkande Mikael yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Medborgarförslaget avslås enligt upprättat yttrande. Solveig och Gunder Abrahamsson Katarzyna Wikström

11 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 11(57) KS-15/ Kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberednings rapport juni 2015 Kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning har för ambition att i samband med tertialrapporter inklusive årsredovisning lämna en statusrapport med innehållande beskrivning hur aktivitetsplanen fortskrider samt det som av vikt har behandlats under perioden. Beredningen har haft två sammanträden under 2015 och huvudsakligt fokus är på uppstart. Följande uppgifter samt status utifrån aktivitetsplanen kan rapporteras: AKTIVITET Utarbeta förutsättningar för ett Ungdomsfullmäktige eller liknande som eventuellt kan implementeras Ta del av Skellefteås arbete med syfte att ta lärdom av vad deras aktiviteter och engagemang har resulterat i. Revidera/uppdatera dokumentet Demokratistrategi Tillämpning av Integrationsstrategin Delaktig i förändringsarbete inom resultatstyrningsprocess STATUS Påbörjat- ett första dialogmöte med Ungdomslots från Skellefteå har genomförts med beredningen i mars. I juni planeras ett möte med Gymnasiechef och Ungdomslots för att diskutera Norsjöelevernas fortsatta engagemang i demokratifrågor för Norsjös räkning. Påbörjat men förskjuts till hösten. Påbörjat - ledamöter informerar och ser till att integrationsstrategin inkluderas i partigruppdiskussioner. Påbörjat en första introduktion i ämnet har genomförts. Beredningen förväntas delta aktivt i uppkommande utvärdering av förslag. Tidsbegränsningar/tidsperspektiv Demokrati- och medborgarberedningen bedömer att aktivitetsplanen hanterats inom plan för Kommunstyrelsen Rapport från demokrati- och medborgarberedningen godkänns.

12 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 12(57) : Ledamöter i KF demokrati- och medborgarberedning, Inger Johansson

13 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 13(57) KS-15/ Introduktion av Ungdomsinitiativ process för ungdomars ökade delaktighet Demokrati- och medborgarberedningen har ett huvuduppdrag att Ansvara för utveckling av medborgar- och brukarinflytande och inom detta finns en beslutad aktivitet 2015 som indikerar att förutsättningar för ett Ungdomsfullmäktige eller liknande ska utarbetas för Norsjö kommun. Under våren 2015 har beredningen fått information från Skellefteå om hur de arbetar med sitt ungdomsfullmäktigekoncept, och detta är sedan några år ett beslutat format för Skellefteå kommun och innefattar ett detaljerat paket med interaktiva dialoger med ungdomarna och en formell process för att få in motioner från ungdomar som sedan behandlas av politiska instanser. Norsjö har inte ett etablerat ungdomsfullmäktige men kommunen värnar om att etablera kanaler för att göra ungdomar mer delaktiga i den demokratiska processen gällande Norsjö och deras initiativ är mycket viktiga för framtiden. Det bör därför etableras en form där ungdomars initiativ kan tas till vara utöver de medborgarförslag som individuellt kan framföras till kommunfullmäktige. Eftersom det enligt KL 4 kap 16 framgår att det är bara ledamöter i ett fullmäktige som får väcka motioner, kan inte Skellefteås koncept adopteras fullt ut, således föreslås konceptet Ungdomsinitiativ för Norsjö. Ungdomsinitiativet kan innefatta upprättande av tydliga kontaktkanaler från ungdomar till förtroendevalda i utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige som en del. En annan del är att ungdomsinitiativen får en tydlig plats, efter utvärdering, i ärenden som behandlas politiskt och att en tydlig återkopplingsprocess byggs in. Skellefteå kommun med erfarenhet i processen och införandet står behjälpliga med sakkunskap och utifrån att många av Norsjös ungdomar hamnar i andra kommuners gymnasieskolor så välkomnas möjligheten till samarbete så att Norsjöungdomars synpunkter och initiativ också tas till vara och behandlas på hemorten. Demokrati- och medborgarberedningen föreslår kommunfullmäktige att ett inriktningsbeslut gällande inrättande av Ungdomsinitiativ godkänns och att beredningen får i uppdrag att upparbeta förslag till process och samarbetsformer med andra kommuner. Likvärdig process förväntas också kunna implementeras inom grundskolan åk 8-9 i Norsjö, i samarbete med verksamhetsområdet utbildning.

14 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 14(57) 50 forts. Tidsbegränsningar/tidsperspektiv Införande under 2016 Kommunstyrelsen Inrättande av Ungdomsinitiativ som en demokratisk process godkänns. Demokrati- och medborgarberedningen får i uppdrag att upprätta förslag till process och samarbetsformer med andra kommuner samt hur det kan implementeras i grundskolan åk 8-9 i Norsjö. Ledamöter i KF demokrati- och medborgarberedning Inger Johansson

15 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 15(57) 51 Avsägelse av förtroendeuppdrag Nedanstående förtroendevald har avsagt sig följande uppdrag: Ida Lundström (S) dnr KS-15/ Kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning Ersättare i styrelsen för Norsjölägenheter AB Kommunfullmäktiges valberedning Avsägelserna godkänns. Norsjölägenheter AB Ida Lundström Inger Johansson Aina Sjölin Ekman

16 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 16(57) KS-15/ Val av ledamot i kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning Ida Lundström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning, varför kommunfullmäktige har att utse ny ledamot. Kommunfullmäktiges valberedning Som ny ledamot i kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning istället för Ida Lundström för tiden från och med fram till och med utses Emma Lindfors (S) Nygatan 11, Norsjö Emma Lindfors Inger Johansson Aina Sjölin Ekman

17 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 17(57) KS-15/ Val av nämndemän till Skellefteå Tingsrätt trädde ändringar i rättegångsbalken 4 kap. 6 och 8 in. Detta innebär bland annat att för en nämndeman som utses 2014 upphör tjänstgöringsperioden senast Val av nämndemän ska genomföras 2015 för en tjänstgöringsperiod som börjar Nämndemän väljs för fyra år. Kommunfullmäktige beslutade att utse två nämndemän. Enligt ovanstående stycke ska deras tjänstgöringsperiod avslutas Kommunfullmäktige har att besluta att 164 från sammanträde upphävs från och med samt utse två nämndemän för perioden Kommunfullmäktiges valberedning upphävs från och med För perioden väljs följande personer till nämndemän: Eva-Lena Björk S Metarvägen 11, Norsjö Stig Larsson FP Risliden 250, Norsjö Eva-Lena Björk Stig Larsson Skellefteå Tingsrätt Ingela Lidström

18 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 18(57) KS-15/ Kommunal skattesats 2016 för Norsjö kommun Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Eftersom budget för nästkommande år kommer att beslutas i juni månad istället för under hösten bör skattesatsen fastställas när budgeten fastställs. Skattesatsen 2015 är 23,35 per skattekrona. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Den primärkommunala skattesatsen för 2016 fastställs till oförändrat 23,35 per skattekrona. Tina Lundgren

19 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 19(57) KS-15/ Årsbudget 2016 jämte plan för Årsbudget 2016 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetberedningen föreslagit för kommunstyrelsen och gemensamma nämnder vid sitt sammanträde Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen och gemensamma nämnder har processat fram budgetförslaget. Budgetberedningen har därefter behandlat budgetförslagen från kommunstyrelsens verksamhetsområde och gemensamma nämnder. Nytt för i år är att kommunfullmäktige i junisammanträdet ska besluta om definitiva budgetramar. Gemensamma nämnder är: Trepartens renhållningsnämnd med Norsjö, Malå och Sorsele kommun (värdkommun Norsjö) Malå/Norsjö miljö och byggnämnd (värdkommun Malå) Gemensam nämnd personalsystem med Norsjö, Malå, Arvidsjaur och Skellefteå kommun (värdkommun Skellefteå) Gemensam överförmyndarnämnd med Norsjö och Skellefteå kommuner (värdkommun Skellefteå). Under budgetarbetets gång har beaktats förändrade prognoser på skatter och utjämningsbidrag. Hänsyn har tagits till en preliminär befolkningsminskning på 20 personer från första november 2014 till första november Beträffande utjämning av LSS-kostnader har det i budget 2016 räknats med en intäkt på tkr, vilket är i överensstämmelse med SCB: s preliminära utfall per Samverkan budget, VSG, har skett med de fackliga organisationerna Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Allmänt - Resultat- och investeringsbudget för 2016 jämte plan för fastställs. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kommunstyrelsen ingår också i budgetförslaget. - Förslag till taxor och avgifter fastställs enligt bilaga. - Ramfördelning fastställs utifrån i budgeten redovisade ramar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder. - Kommunstyrelsens verksamhetsområden får i uppdrag att ta fram detaljbudget för Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.

20 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 20(57) 55 forts. - Budgetramar 2016 fastställs enligt följande: - Kommunfullmäktige tkr - Kommunstyrelsen tkr - Gemensamma nämnder: - Miljö- och byggnämnd tkr - Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr - Drift av personalsystem 185 tkr - Överförmyndarnämnd 30 tkr Taxor, avgifter och bidrag - Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2016 till oförändrat kronor/mandat. - Partistödet fastställs för år 2016 till oförändrat kr/parti. - Övriga taxor och avgifter enligt bilaga. Övrigt - Upptagna resursbehov (ramar) för ska inte betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning våren Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och ekonomisk ansvarig för 2016 fastställs. Yrkanden Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Robert Boström (C) yrkar följande: I dokumentet Övriga budgethandlingar görs följande förändringar: 1 Avskaffa gratis kaffe och te (Avskaffa 100 kr personalrabatt massage (63) gymkort (15) 19 pers gym ca 57 pers massage.) Oppositionen föreslår att personal får välja endast en personalvårdande åtgärd Stäng 3 (4) korridortoaletter i k-huset, ej soc 0 14 Turistutveckling 0 16 Ökade intäkter måltider 0 20 Se punkt 1 fliken utbildning (ej besparing kök/städ Humlans förskola) 0 22 Försäljning Musikens hus drift Hyreskostnad Musikens hus 0 5 Engångskostnad försäljning Musikens hus Pedagogiska måltider flykting 0 9 Matavgift helkost från 3090 till Kommunal personlig assistens upphandlas Humlans förskola ersätts med dagbarnvårdare 0 6 Reducering 20 % pedagogisk personal Humlan -70

21 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 21(57) 55 forts. Håkan Jansson (KD) yrkar följande: I dokumentet Övriga budgethandlingar görs följande förändringar: 1 Avskaffa gratis kaffe och te (Avskaffa 100 kr personalrabatt massage (63) gymkort (15) 19 pers gym ca 57 pers massage) Oppositionen föreslår att personal får välja endast en personalvårdande åtgärd Stäng 3 (4) korridortoaletter i k-huset, ej soc 0 14 Turistutveckling 0 16 Ökade intäkter måltider 0 20 Se punkt 1 fliken utbildning (ej besparing kök/städ Humlans förskola) 0 4 Hyreskostnad Musikens hus 0 5 Pedagogiska måltider flykting 0 9 Matavgift helkost från 3090 till Kommunal personlig assistens upphandlas Humlans förskola ersätts med dagbarnvårdare 0 6 Reducering 20 % pedagogisk personal Humlan -70 Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens, Robert Boströms och Håkan Janssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ordförande ställer proposition på Robert Boströms och Håkan Janssons förslag och finner att Robert Boströms förslag utses till motförslag. Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert Boströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Propositionsordning Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Robert Boströms förslag. Omröstningsresultat Med 20 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

22 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 22(57) 55 forts. Budget samt övriga budgethandlingar, bilaga. Investeringsäskanden, bilaga. Taxor och avgifter 2016, bilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Allmänt - Resultat- och investeringsbudget för 2016 jämte plan för fastställs. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kommunstyrelsen ingår också i budgetförslaget. - Förslag till taxor och avgifter fastställs enligt bilaga. - Ramfördelning fastställs utifrån i budgeten redovisade ramar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder. - Kommunstyrelsens verksamhetsområden får i uppdrag att ta fram detaljbudget för Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut. - Budgetramar 2016 fastställs enligt följande: - Kommunfullmäktige tkr - Kommunstyrelsen tkr - Gemensamma nämnder: - Miljö- och byggnämnd tkr - Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr - Drift av personalsystem 185 tkr - Överförmyndarnämnd 30 tkr Taxor, avgifter och bidrag - Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2016 till oförändrat kronor/mandat. - Partistödet fastställs för år 2016 till oförändrat kr/parti. - Övriga taxor och avgifter enligt bilaga. Övrigt - Upptagna resursbehov (ramar) för ska inte betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning våren Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och ekonomisk ansvarig för 2016 fastställs.

23 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 23(57) 55 forts. Mot beslutet reserverar sig Bo-Martin Alm (C), Britt-Louise Jonsson (C), Robert Boström (C), Therese Fjellström (C), Håkan Jansson (KD), Henric Lind (KD), Mimmi Larsson Sühl (KD), Karl Nyström Edefjäll (KD), Stig Larsson (FP) och Martin Landin (FP). Tina Lundgren

24 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 24(57) KS-15/ Tertialrapport för perioden januari till april 2015 gemensam nämnd miljö/bygg inklusive räddningstjänst Enligt fastställda rutiner ska under året två tertialrapporter samt årsrapport lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Tertialrapport, bilaga. Miljö- och byggnämnden Kommunstyrelsen Upprättad tertialrapport godkänns. Miljö- och byggnämnden Ekonomi

25 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 25(57) KS-15/ Tertialrapport för perioden januari till april 2015 Trepartens renhållningsnämnd Enligt fastställda rutiner ska under året två tertialrapporter lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Tertialrapport, bilaga. Trepartens renhållningsnämnd Kommunstyrelsen Upprättad tertialrapport för perioden januari till april 2015 godkänns. Trepartens renhållningsnämnd Ekonomi

26 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 26(57) KS-15/ Redovisning av egenkontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor I handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ange mål för verksamheten inom området skydd mot olyckor. Genom egenkontroll av dessa mål ska kommunen följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs utifrån LSO. Kommunen har antagit handlingsprogram för mandatperioden som nu har löpt ut eller närmar sig slutet av sin giltighet. Länsstyrelsen begär en redogörelse av kommunens egenkontroll. Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna redogörelsen av kommunens egenkontroll och att föreslå Norsjös kommunfullmäktige att fastställa kommunen egenkontroll och skicka den till Länsstyrelsen. Redogörelse, bilaga. Miljö- och byggnämnden Kommunstyrelsen Redogörelsen av kommunens egenkontroll fastställs och skickas till Länsstyrelsen. Siv Bäckström Länsstyrelsen

27 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 27(57) KS-15/ Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är varje kommun skyldig att ta fram kommunala handlingsprogram. Handlingsprogrammet är också en redovisning för medborgarna av kommunens ambitionsnivå vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av kommunen. Länsstyrelsen, Räddningsverket samt de kommuner med vilka samverkan inom förebyggande arbete eller räddningstjänst kan bli aktuell har fått ta del av handlingsprogrammet och bereds möjlighet att yttra sig. Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogram, aktbilaga. Miljö- och byggnämnden Kommunstyrelsen Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst antas. Siv Bäckström Länsstyrelsen

28 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 28(57) KS-15/ Detaljplan för fastigheterna del av Norsjö 56:22 och Norsjö 56:23 Miljö- och byggnämnden beslutade att påbörja arbetet med att ta fram ny detaljplan för del av fastighet Norsjö 56:22 och Norsjö 56:23. Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplanen. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till nybyggnad av busstation med tillhörande bussgodslokaler, väntsal och matservering samt ändra befintlig parkeringsyta inom västra delen av planområdet till parkering och gata. Detaljplanen har nyligen varit ute på samråd och granskning. Inga granskningsyttranden har inkommit. Eftersom detaljplanen hanteras enligt normalt (utökat) planförfarande är det kommunfullmäktige som ska anta planen. Miljö- och byggnämnden föreslår Norsjö kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Miljö- och byggnämnden Planbeskrivning (antagandehandling), bilaga reviderad enligt KF:s beslut. Plankarta (antagandehandling), bilaga reviderad enligt KF:s beslut. Granskningsutlåtande, bilaga. Kommunstyrelsen Detaljplanen antas med följande ändringar: - I planbeskrivningen på sidan 6 under organisatoriska frågor tas meningen Allmän platsmark finns inom planområdet bort. - I plankartan ska alla områden runt byggrätten färgas i en ljusare brun färg för att markera att det handlar om kvartersmark. Miljö- och byggnämnden Elin Nilsson Lorentz Karlsson

29 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 29(57) KS-15/ Årsredovisning 2014 för samordningsförbundet Skellefteå- Norsjö Enligt Lagen (2013:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning och räkenskaper. Årsredovisning, aktbilaga. Revisionsrapport, bilaga. Kommunstyrelsen Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö beviljas ansvarfrihet för 2014 års förvaltning och räkenskaper. Samordningsförbundet

30 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 30(57) KS-15/ Arrendeavtal för vindkraft Norsjö 11:82 - Gothia Vind Gothia Vind har inkommit med en förfrågan om att erhålla arrendeavtal för vindkraft inom området Rismyrliden. Norsjö kommun äger en fastighet Norsjö 11:82 i området. Gothia Vind bedömer att ca 11 vindkraftverk ryms inom området som Norsjö kommun utpekat som lämplig för vindkraft. Förutsättningarna för vindkraft i området är enligt företaget goda vad gäller vindförhållanden, kostnad/möjlighet till elanslutning, infrastruktur samt att kommunen är positivt inställd till projektet. Gothia Vind har sedan tidigare signerat markavtal med ungefär 40 % av markarealen inom området. För att det ska vara intressant att driva projektet vidare bedöms det att man ska ha ingått markavtal med i alla fall 70 % av markarealen inom området. Vad gäller ekonomisk ersättning har Gothia Vind tagit fram en modell där ersättningen fördelas till samtliga fastighetsägare inom ett definierat vindparksområde, vare sig det är vindkraftverk på fastigheten eller ej. I modellen fördelas 80 % av ersättning över markareal inom ett definierat vindparksområde medan 20 % fördelas till de fastigheter med vindkraftverk. För definition av vindparksområde se bilaga 2 i exemplet på arrendeavtalet som finns bifogat. Vindparksområdet är framtaget utifrån ljudberäkningar på den redovisade preliminära layouten på 11 vindkraftverk och illustrerar en maximal gräns för 40dB ljudutbredning. Exemplet på arrendeavtal, som finns bifogat, löper över en period på 35 år om vindkraftsparken förverkligas. Faller projektet på grund av att t.ex. länsstyrelsen inte ger tillstånd eller kommunen använder sitt veto har både kommunen som markägare och Gothia Vind som projektör ömsesidig rättighet att säga upp avtalen. Denna rätt regleras under punkt 3 i arrendeavtalet. Förslag till arrendeavtal, aktbilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Norsjö kommun är beredd att teckna arrendeavtal med Gothia Vind enligt bilagda förslag till arrendeavtal.

31 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 31(57) Ajournering 63 Sammanträdet ajourneras i 20 minuter för fika. Efter ajourneringen beslutar kommunfullmäktige att återuppta överläggningarna.

32 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 32(57) KS-15/ Äskande av medel för uppförande av resecentra Kommunfullmäktige beslutade att dels förvärva den nerbrunna fastigheten Norsjö 56:23 och dels att förvaltningen skulle ta fram huvudritningar med kostnadsförslag för en ny ändamålsenlig busstationsbyggnad avseende ytor för bussgodsverksamhet, grillrestaurang och väntsal med tillhörande offentliga toaletter. Dessutom i enlighet med de skisser som visats för hela området ta fram ritningar och kostnadsberäkningar av övriga kollektivtrafikåtgärder med tillgänglighetsanpassning, övriga parkeringsytor samt grönyta. Beslutet var också detta skulle ske till fullmäktiges sammanträde i mars. Vid sammanträdet i mars fanns inte ovan nämnda uppdrag redovisade, däremot äskades projekteringsmedel på kr för framtagande av dessa handlingar. Avdelningen Teknik har med olika konsulter inblandat jobbat fram ritningar både för en ändamålsenlig byggnad samt förslag på hur kollektivtrafikanpassningar, parkeringsytor samt vissa grönytor kan tillskapas. Detta framgår av ritningsbilaga 1. Kriterier för arbetet samt tjänstemannayttrande framgår också av bilaga tjänsteskrivelse. Norsjölägenheter AB har inkommit med ett förslag på att nyttja delar av hotellets nedre del för vissa funktioner. Deras förslag och kostnadsberäkningar framgår också av bilaga. Parallellt sker också en process där detaljplaneändring för området är aktuellt. Sammanställning av kostnader enl. ritningsbilaga 1 Byggnad (Konsult har bedömt kostnad. Ej upphandlat) tkr Markarbeten tkr Oförutsett 800 tkr Totalt tkr Avgår utlovad försäkringsersättning tkr. Avgår ersättning för kollektivtrafikåtgärder 50 % av godkända kostnader. Kommunstyrelsens beslut Erforderliga investeringshandlingar enligt investeringsmallen upprättas innan kommunfullmäktiges sammanträde. Norsjö kommun beslutar att bygga ny busstationsfastighet kallad Norsjö Resecentra enligt ritningsbilaga 1 eller likvärdigt förslag.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer