Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46"

Transkript

1 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag Utöka öppettiden på badhuset 47 Medborgarförslag Trådlöst skadar hälsan 48 Kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberednings rapport juni Introduktion av Ungdomsinitiativ process för ungdomars ökade delaktighet 50 Avsägelse av förtroendeuppdrag 51 Val av ledamot i kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning 52 Val av nämndemän till Skellefteå Tingsrätt 53 Kommunal skattesats 2016 för Norsjö kommun 54 Årsbudget 2016 jämte plan för Tertialrapport för perioden januari till april 2015 gemensam nämnd miljö/bygg inklusive räddningstjänst 56 Tertialrapport för perioden januari till april 2015 Trepartens renhållningsnämnd 57 Redovisning av egenkontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 58 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst 59 Detaljplan för fastigheterna del av Norsjö 56:22 och Norsjö 56:23 60 Årsredovisning 2014 för samordningsförbundet Skellefteå Norsjö 61 Arrendeavtal för vindkraft Norsjö 11:82 Gothia Vind 62 Ajournering 63 Äskande av medel för uppförande av resecentra 64 Investering i bil för dragande av återvinningsvagnar 65

2 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 2(57) Köp av maskiner och inventarier 66 Bokslut 2014 Norsjölägenheter AB 67 Revisorernas granskningsrapport år 2014 Upphandling, Norsjölägenheter AB 68 Tertialrapport för perioden januari till april 2015 Norsjö kommun 69 Brandposter i privata bostäder 70 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 71 Remiss avseende tillstyrkan av ansökan med miljökonsekvensbeskrivning om tillstånd till vinkdraft vid Brinken, Norsjö kommun 72 Redovisning av motioner som inte beretts färdigt 73 Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt 74 Årsredovisning 2014 Stiftelsen Dahlbergsgården 75 Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1, Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, Hälso- och sjukvärd i ordinärt boende Skatteväxling mellan landsting och kommuner i Västerbotten efter kontrollstation 78 Nya avgifter för kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem 79 Lokal för Humlans förskola 80 Ny vattenledning Torggatan Bastuträsk 81 Årsredovisning för Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum Avslutning 83

3 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 3(57) Plats och tid Norsjö Folkets Hus måndag den 22 juni kl. 18:00-20:35 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt närvarolista. Ingela Lidström, sekreterare Katarzyna Wikström, kommunchef Tina Lundgren, ekonomichef Lars-Åke Holmgren, verksamhetschef, Utses att justera Karl Nyström Edefjäll, Mikael Lindfors Paragrafer: Justeringens plats o tid Kommunkontoret den 30 juni 2015 kl. 13:00 Underskrift Sekreterare... Ingela Lidström Ordförande... Sam Venngren Veronica Hjelte Justerande... Karl Nyström Edefjäll Mikael Lindfors 44-74, 76-81, 83 BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö Underskrift... Ingela Lidström

4 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 4(57) LEDAMOT Ordinarie Tjänstgörande Ersättare Parti Närvaro Mikael Lindfors 44-74, 76-81, 83 S N X Isak Frohm S N X Veronica Hjelte S N X Jeanette Berggren S N X Roger Albertsson S N X Harrieth Sundström 44-81, 83 S N X Mattias Degerman 44-81, 83 S N X Emma Lindfors S N X Staffan Hjelte S N X Britt-Marie Lundmark S N X Magnus Eriksson Helén Ask S N X Monica Holmström Almer Ordonez S N X Sam Venngren S N X Ida Lundström S N X Peder Hallén Anders Björk S N X Anna Lidén S N X Jenny Åhlin Ulla Lundgren S N X Kajsa Wikström Bo-Martin Alm C N X Camilla Hedlund Therese Fjellström C N X Robert Boström C N X Britt-Louise Jonsson 44-81, 83 C N X Håkan Jansson KD N X Lena Brännström Henric Lind KD N X Mimmi Larsson Sühl KD N X Karl Nyström Edefjäll KD N X Stig Larsson 44-81, 83 V N X Martin Landin V N X Hans Klingstedt V N X Lina Hjelte FP N X Bertil Morén FP N X OMRÖSTNINGAR 55 ja nej avstår ja nej Antal närvarande ledamöter Antal frånvarande ledamöter 0

5 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 5(57) 44 Inledning och öppnande av sammanträdet Kommunfullmäktiges ordförande Sam Venngren (S) hälsar ledamöter, tjänstemän, media och åhörare välkomna till dagens sammanträde och förklarar detsamma för öppnat.

6 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 6(57) 45 Arbetsordning Arbetsordningen godkänns.

7 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 7(57) KS-15/ Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk Ett medborgarförslag är inlämnat av Linnéa Pedersen där hon föreslår att området vid Kattögletjärn upprustas. Medborgarförslag, bilaga. Yttrande, bilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Norsjö kommun tackar för ett värdefullt medborgarförslag och uppmanar byaföreningen i Bjurträsk att diskutera frågeställningen kring utveckling av området kring Kattögletjärn tillsammans med markägare. Tillväxtavdelningen får i uppdrag att återkomma med förslag hur ytterligare informella rastplatser kan utvecklas och skötas allt för att höja attraktivitetsvärdet i Norsjö kommun. Därmed anses medborgarförslaget för besvarat. Linnéa Pedersen Eleonore Hedman

8 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 8(57) KS-15/ Medborgarförslag - Utöka öppettiden på badhuset Ett medborgarförslag har kommit från Jenny Lindberg. Hon vill att badhuset ska utöka öppettiden lördagar. Badhusets öppettider lördagar är kl Jennys förslag är att utöka tiden med en timme till kl lördagar. Ekonomi Utökat öppethållande med en timme innebär ökad personalkostnad med ca kr/år Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Verksamheten bör om möjligt beakta förslagsställarens synpunkter vid eventuell ändring av öppethållandetider på badhuset och därmed anses motionen som besvarad. Samtidigt uttalas ett tack till förslagsställaren för det inkomna medborgarförslaget. Yrkanden Håkan Jansson (KD) yrkar följande: - En analys av när besökarna har tid att besöka badhuset görs. - Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen. Mikael Lindfors (S) yrkar avslag på Håkan Janssons. Robert Boström (C) yrkar bifall till Håkan Janssons förslag. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Håkan Janssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Yttrande, bilaga. Medborgarförslag, bilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Skriftlig reservation, bilaga.

9 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 9(57) 47 forts. Verksamheten bör om möjligt beakta förslagsställarens synpunkter vid eventuell ändring av öppethållandetider på badhuset och därmed anses motionen som besvarad. Samtidigt uttalas ett tack till förslagsställaren för det inkomna medborgarförslaget. Mot beslutet reserverar sig C, FP och KD skriftligt, se bilaga. Jenny Lindberg Mats Skoogh

10 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 10(57) KS-15/ Medborgarförslag Trådlöst skadar hälsan Ett medborgarförslag är inlämnad av Solveig och Gunder Abrahamsson där de bland annat föreslår att starta en ny Norsjösatsning med folkhälsoupplysning om skador från trådlös teknik. Medborgarförslag, bilaga. Yttrande, bilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås enligt upprättat yttrande. Yttrande Solveig Abrahamsson, som inlämnat medborgarförslaget, ger sitt yttrande i ärendet. Yrkande Mikael yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Medborgarförslaget avslås enligt upprättat yttrande. Solveig och Gunder Abrahamsson Katarzyna Wikström

11 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 11(57) KS-15/ Kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberednings rapport juni 2015 Kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning har för ambition att i samband med tertialrapporter inklusive årsredovisning lämna en statusrapport med innehållande beskrivning hur aktivitetsplanen fortskrider samt det som av vikt har behandlats under perioden. Beredningen har haft två sammanträden under 2015 och huvudsakligt fokus är på uppstart. Följande uppgifter samt status utifrån aktivitetsplanen kan rapporteras: AKTIVITET Utarbeta förutsättningar för ett Ungdomsfullmäktige eller liknande som eventuellt kan implementeras Ta del av Skellefteås arbete med syfte att ta lärdom av vad deras aktiviteter och engagemang har resulterat i. Revidera/uppdatera dokumentet Demokratistrategi Tillämpning av Integrationsstrategin Delaktig i förändringsarbete inom resultatstyrningsprocess STATUS Påbörjat- ett första dialogmöte med Ungdomslots från Skellefteå har genomförts med beredningen i mars. I juni planeras ett möte med Gymnasiechef och Ungdomslots för att diskutera Norsjöelevernas fortsatta engagemang i demokratifrågor för Norsjös räkning. Påbörjat men förskjuts till hösten. Påbörjat - ledamöter informerar och ser till att integrationsstrategin inkluderas i partigruppdiskussioner. Påbörjat en första introduktion i ämnet har genomförts. Beredningen förväntas delta aktivt i uppkommande utvärdering av förslag. Tidsbegränsningar/tidsperspektiv Demokrati- och medborgarberedningen bedömer att aktivitetsplanen hanterats inom plan för Kommunstyrelsen Rapport från demokrati- och medborgarberedningen godkänns.

12 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 12(57) : Ledamöter i KF demokrati- och medborgarberedning, Inger Johansson

13 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 13(57) KS-15/ Introduktion av Ungdomsinitiativ process för ungdomars ökade delaktighet Demokrati- och medborgarberedningen har ett huvuduppdrag att Ansvara för utveckling av medborgar- och brukarinflytande och inom detta finns en beslutad aktivitet 2015 som indikerar att förutsättningar för ett Ungdomsfullmäktige eller liknande ska utarbetas för Norsjö kommun. Under våren 2015 har beredningen fått information från Skellefteå om hur de arbetar med sitt ungdomsfullmäktigekoncept, och detta är sedan några år ett beslutat format för Skellefteå kommun och innefattar ett detaljerat paket med interaktiva dialoger med ungdomarna och en formell process för att få in motioner från ungdomar som sedan behandlas av politiska instanser. Norsjö har inte ett etablerat ungdomsfullmäktige men kommunen värnar om att etablera kanaler för att göra ungdomar mer delaktiga i den demokratiska processen gällande Norsjö och deras initiativ är mycket viktiga för framtiden. Det bör därför etableras en form där ungdomars initiativ kan tas till vara utöver de medborgarförslag som individuellt kan framföras till kommunfullmäktige. Eftersom det enligt KL 4 kap 16 framgår att det är bara ledamöter i ett fullmäktige som får väcka motioner, kan inte Skellefteås koncept adopteras fullt ut, således föreslås konceptet Ungdomsinitiativ för Norsjö. Ungdomsinitiativet kan innefatta upprättande av tydliga kontaktkanaler från ungdomar till förtroendevalda i utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige som en del. En annan del är att ungdomsinitiativen får en tydlig plats, efter utvärdering, i ärenden som behandlas politiskt och att en tydlig återkopplingsprocess byggs in. Skellefteå kommun med erfarenhet i processen och införandet står behjälpliga med sakkunskap och utifrån att många av Norsjös ungdomar hamnar i andra kommuners gymnasieskolor så välkomnas möjligheten till samarbete så att Norsjöungdomars synpunkter och initiativ också tas till vara och behandlas på hemorten. Demokrati- och medborgarberedningen föreslår kommunfullmäktige att ett inriktningsbeslut gällande inrättande av Ungdomsinitiativ godkänns och att beredningen får i uppdrag att upparbeta förslag till process och samarbetsformer med andra kommuner. Likvärdig process förväntas också kunna implementeras inom grundskolan åk 8-9 i Norsjö, i samarbete med verksamhetsområdet utbildning.

14 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 14(57) 50 forts. Tidsbegränsningar/tidsperspektiv Införande under 2016 Kommunstyrelsen Inrättande av Ungdomsinitiativ som en demokratisk process godkänns. Demokrati- och medborgarberedningen får i uppdrag att upprätta förslag till process och samarbetsformer med andra kommuner samt hur det kan implementeras i grundskolan åk 8-9 i Norsjö. Ledamöter i KF demokrati- och medborgarberedning Inger Johansson

15 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 15(57) 51 Avsägelse av förtroendeuppdrag Nedanstående förtroendevald har avsagt sig följande uppdrag: Ida Lundström (S) dnr KS-15/ Kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning Ersättare i styrelsen för Norsjölägenheter AB Kommunfullmäktiges valberedning Avsägelserna godkänns. Norsjölägenheter AB Ida Lundström Inger Johansson Aina Sjölin Ekman

16 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 16(57) KS-15/ Val av ledamot i kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning Ida Lundström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning, varför kommunfullmäktige har att utse ny ledamot. Kommunfullmäktiges valberedning Som ny ledamot i kommunfullmäktiges demokrati- och medborgarberedning istället för Ida Lundström för tiden från och med fram till och med utses Emma Lindfors (S) Nygatan 11, Norsjö Emma Lindfors Inger Johansson Aina Sjölin Ekman

17 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 17(57) KS-15/ Val av nämndemän till Skellefteå Tingsrätt trädde ändringar i rättegångsbalken 4 kap. 6 och 8 in. Detta innebär bland annat att för en nämndeman som utses 2014 upphör tjänstgöringsperioden senast Val av nämndemän ska genomföras 2015 för en tjänstgöringsperiod som börjar Nämndemän väljs för fyra år. Kommunfullmäktige beslutade att utse två nämndemän. Enligt ovanstående stycke ska deras tjänstgöringsperiod avslutas Kommunfullmäktige har att besluta att 164 från sammanträde upphävs från och med samt utse två nämndemän för perioden Kommunfullmäktiges valberedning upphävs från och med För perioden väljs följande personer till nämndemän: Eva-Lena Björk S Metarvägen 11, Norsjö Stig Larsson FP Risliden 250, Norsjö Eva-Lena Björk Stig Larsson Skellefteå Tingsrätt Ingela Lidström

18 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 18(57) KS-15/ Kommunal skattesats 2016 för Norsjö kommun Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Eftersom budget för nästkommande år kommer att beslutas i juni månad istället för under hösten bör skattesatsen fastställas när budgeten fastställs. Skattesatsen 2015 är 23,35 per skattekrona. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Den primärkommunala skattesatsen för 2016 fastställs till oförändrat 23,35 per skattekrona. Tina Lundgren

19 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 19(57) KS-15/ Årsbudget 2016 jämte plan för Årsbudget 2016 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetberedningen föreslagit för kommunstyrelsen och gemensamma nämnder vid sitt sammanträde Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen och gemensamma nämnder har processat fram budgetförslaget. Budgetberedningen har därefter behandlat budgetförslagen från kommunstyrelsens verksamhetsområde och gemensamma nämnder. Nytt för i år är att kommunfullmäktige i junisammanträdet ska besluta om definitiva budgetramar. Gemensamma nämnder är: Trepartens renhållningsnämnd med Norsjö, Malå och Sorsele kommun (värdkommun Norsjö) Malå/Norsjö miljö och byggnämnd (värdkommun Malå) Gemensam nämnd personalsystem med Norsjö, Malå, Arvidsjaur och Skellefteå kommun (värdkommun Skellefteå) Gemensam överförmyndarnämnd med Norsjö och Skellefteå kommuner (värdkommun Skellefteå). Under budgetarbetets gång har beaktats förändrade prognoser på skatter och utjämningsbidrag. Hänsyn har tagits till en preliminär befolkningsminskning på 20 personer från första november 2014 till första november Beträffande utjämning av LSS-kostnader har det i budget 2016 räknats med en intäkt på tkr, vilket är i överensstämmelse med SCB: s preliminära utfall per Samverkan budget, VSG, har skett med de fackliga organisationerna Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Allmänt - Resultat- och investeringsbudget för 2016 jämte plan för fastställs. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kommunstyrelsen ingår också i budgetförslaget. - Förslag till taxor och avgifter fastställs enligt bilaga. - Ramfördelning fastställs utifrån i budgeten redovisade ramar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder. - Kommunstyrelsens verksamhetsområden får i uppdrag att ta fram detaljbudget för Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.

20 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 20(57) 55 forts. - Budgetramar 2016 fastställs enligt följande: - Kommunfullmäktige tkr - Kommunstyrelsen tkr - Gemensamma nämnder: - Miljö- och byggnämnd tkr - Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr - Drift av personalsystem 185 tkr - Överförmyndarnämnd 30 tkr Taxor, avgifter och bidrag - Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2016 till oförändrat kronor/mandat. - Partistödet fastställs för år 2016 till oförändrat kr/parti. - Övriga taxor och avgifter enligt bilaga. Övrigt - Upptagna resursbehov (ramar) för ska inte betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning våren Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och ekonomisk ansvarig för 2016 fastställs. Yrkanden Mikael Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Robert Boström (C) yrkar följande: I dokumentet Övriga budgethandlingar görs följande förändringar: 1 Avskaffa gratis kaffe och te (Avskaffa 100 kr personalrabatt massage (63) gymkort (15) 19 pers gym ca 57 pers massage.) Oppositionen föreslår att personal får välja endast en personalvårdande åtgärd Stäng 3 (4) korridortoaletter i k-huset, ej soc 0 14 Turistutveckling 0 16 Ökade intäkter måltider 0 20 Se punkt 1 fliken utbildning (ej besparing kök/städ Humlans förskola) 0 22 Försäljning Musikens hus drift Hyreskostnad Musikens hus 0 5 Engångskostnad försäljning Musikens hus Pedagogiska måltider flykting 0 9 Matavgift helkost från 3090 till Kommunal personlig assistens upphandlas Humlans förskola ersätts med dagbarnvårdare 0 6 Reducering 20 % pedagogisk personal Humlan -70

21 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 21(57) 55 forts. Håkan Jansson (KD) yrkar följande: I dokumentet Övriga budgethandlingar görs följande förändringar: 1 Avskaffa gratis kaffe och te (Avskaffa 100 kr personalrabatt massage (63) gymkort (15) 19 pers gym ca 57 pers massage) Oppositionen föreslår att personal får välja endast en personalvårdande åtgärd Stäng 3 (4) korridortoaletter i k-huset, ej soc 0 14 Turistutveckling 0 16 Ökade intäkter måltider 0 20 Se punkt 1 fliken utbildning (ej besparing kök/städ Humlans förskola) 0 4 Hyreskostnad Musikens hus 0 5 Pedagogiska måltider flykting 0 9 Matavgift helkost från 3090 till Kommunal personlig assistens upphandlas Humlans förskola ersätts med dagbarnvårdare 0 6 Reducering 20 % pedagogisk personal Humlan -70 Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens, Robert Boströms och Håkan Janssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ordförande ställer proposition på Robert Boströms och Håkan Janssons förslag och finner att Robert Boströms förslag utses till motförslag. Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och Robert Boströms förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Propositionsordning Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för Robert Boströms förslag. Omröstningsresultat Med 20 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

22 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 22(57) 55 forts. Budget samt övriga budgethandlingar, bilaga. Investeringsäskanden, bilaga. Taxor och avgifter 2016, bilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Allmänt - Resultat- och investeringsbudget för 2016 jämte plan för fastställs. Övergripande mål för ekonomi och verksamhet för kommunstyrelsen ingår också i budgetförslaget. - Förslag till taxor och avgifter fastställs enligt bilaga. - Ramfördelning fastställs utifrån i budgeten redovisade ramar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder. - Kommunstyrelsens verksamhetsområden får i uppdrag att ta fram detaljbudget för Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut. - Budgetramar 2016 fastställs enligt följande: - Kommunfullmäktige tkr - Kommunstyrelsen tkr - Gemensamma nämnder: - Miljö- och byggnämnd tkr - Trepartens renhållningsnämnd 0 tkr - Drift av personalsystem 185 tkr - Överförmyndarnämnd 30 tkr Taxor, avgifter och bidrag - Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2016 till oförändrat kronor/mandat. - Partistödet fastställs för år 2016 till oförändrat kr/parti. - Övriga taxor och avgifter enligt bilaga. Övrigt - Upptagna resursbehov (ramar) för ska inte betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning våren Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och ekonomisk ansvarig för 2016 fastställs.

23 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 23(57) 55 forts. Mot beslutet reserverar sig Bo-Martin Alm (C), Britt-Louise Jonsson (C), Robert Boström (C), Therese Fjellström (C), Håkan Jansson (KD), Henric Lind (KD), Mimmi Larsson Sühl (KD), Karl Nyström Edefjäll (KD), Stig Larsson (FP) och Martin Landin (FP). Tina Lundgren

24 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 24(57) KS-15/ Tertialrapport för perioden januari till april 2015 gemensam nämnd miljö/bygg inklusive räddningstjänst Enligt fastställda rutiner ska under året två tertialrapporter samt årsrapport lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Tertialrapport, bilaga. Miljö- och byggnämnden Kommunstyrelsen Upprättad tertialrapport godkänns. Miljö- och byggnämnden Ekonomi

25 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 25(57) KS-15/ Tertialrapport för perioden januari till april 2015 Trepartens renhållningsnämnd Enligt fastställda rutiner ska under året två tertialrapporter lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Tertialrapport, bilaga. Trepartens renhållningsnämnd Kommunstyrelsen Upprättad tertialrapport för perioden januari till april 2015 godkänns. Trepartens renhållningsnämnd Ekonomi

26 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 26(57) KS-15/ Redovisning av egenkontroll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor I handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ange mål för verksamheten inom området skydd mot olyckor. Genom egenkontroll av dessa mål ska kommunen följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs utifrån LSO. Kommunen har antagit handlingsprogram för mandatperioden som nu har löpt ut eller närmar sig slutet av sin giltighet. Länsstyrelsen begär en redogörelse av kommunens egenkontroll. Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna redogörelsen av kommunens egenkontroll och att föreslå Norsjös kommunfullmäktige att fastställa kommunen egenkontroll och skicka den till Länsstyrelsen. Redogörelse, bilaga. Miljö- och byggnämnden Kommunstyrelsen Redogörelsen av kommunens egenkontroll fastställs och skickas till Länsstyrelsen. Siv Bäckström Länsstyrelsen

27 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 27(57) KS-15/ Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är varje kommun skyldig att ta fram kommunala handlingsprogram. Handlingsprogrammet är också en redovisning för medborgarna av kommunens ambitionsnivå vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av kommunen. Länsstyrelsen, Räddningsverket samt de kommuner med vilka samverkan inom förebyggande arbete eller räddningstjänst kan bli aktuell har fått ta del av handlingsprogrammet och bereds möjlighet att yttra sig. Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogram, aktbilaga. Miljö- och byggnämnden Kommunstyrelsen Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst antas. Siv Bäckström Länsstyrelsen

28 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 28(57) KS-15/ Detaljplan för fastigheterna del av Norsjö 56:22 och Norsjö 56:23 Miljö- och byggnämnden beslutade att påbörja arbetet med att ta fram ny detaljplan för del av fastighet Norsjö 56:22 och Norsjö 56:23. Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplanen. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till nybyggnad av busstation med tillhörande bussgodslokaler, väntsal och matservering samt ändra befintlig parkeringsyta inom västra delen av planområdet till parkering och gata. Detaljplanen har nyligen varit ute på samråd och granskning. Inga granskningsyttranden har inkommit. Eftersom detaljplanen hanteras enligt normalt (utökat) planförfarande är det kommunfullmäktige som ska anta planen. Miljö- och byggnämnden föreslår Norsjö kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Miljö- och byggnämnden Planbeskrivning (antagandehandling), bilaga reviderad enligt KF:s beslut. Plankarta (antagandehandling), bilaga reviderad enligt KF:s beslut. Granskningsutlåtande, bilaga. Kommunstyrelsen Detaljplanen antas med följande ändringar: - I planbeskrivningen på sidan 6 under organisatoriska frågor tas meningen Allmän platsmark finns inom planområdet bort. - I plankartan ska alla områden runt byggrätten färgas i en ljusare brun färg för att markera att det handlar om kvartersmark. Miljö- och byggnämnden Elin Nilsson Lorentz Karlsson

29 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 29(57) KS-15/ Årsredovisning 2014 för samordningsförbundet Skellefteå- Norsjö Enligt Lagen (2013:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning och räkenskaper. Årsredovisning, aktbilaga. Revisionsrapport, bilaga. Kommunstyrelsen Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö beviljas ansvarfrihet för 2014 års förvaltning och räkenskaper. Samordningsförbundet

30 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 30(57) KS-15/ Arrendeavtal för vindkraft Norsjö 11:82 - Gothia Vind Gothia Vind har inkommit med en förfrågan om att erhålla arrendeavtal för vindkraft inom området Rismyrliden. Norsjö kommun äger en fastighet Norsjö 11:82 i området. Gothia Vind bedömer att ca 11 vindkraftverk ryms inom området som Norsjö kommun utpekat som lämplig för vindkraft. Förutsättningarna för vindkraft i området är enligt företaget goda vad gäller vindförhållanden, kostnad/möjlighet till elanslutning, infrastruktur samt att kommunen är positivt inställd till projektet. Gothia Vind har sedan tidigare signerat markavtal med ungefär 40 % av markarealen inom området. För att det ska vara intressant att driva projektet vidare bedöms det att man ska ha ingått markavtal med i alla fall 70 % av markarealen inom området. Vad gäller ekonomisk ersättning har Gothia Vind tagit fram en modell där ersättningen fördelas till samtliga fastighetsägare inom ett definierat vindparksområde, vare sig det är vindkraftverk på fastigheten eller ej. I modellen fördelas 80 % av ersättning över markareal inom ett definierat vindparksområde medan 20 % fördelas till de fastigheter med vindkraftverk. För definition av vindparksområde se bilaga 2 i exemplet på arrendeavtalet som finns bifogat. Vindparksområdet är framtaget utifrån ljudberäkningar på den redovisade preliminära layouten på 11 vindkraftverk och illustrerar en maximal gräns för 40dB ljudutbredning. Exemplet på arrendeavtal, som finns bifogat, löper över en period på 35 år om vindkraftsparken förverkligas. Faller projektet på grund av att t.ex. länsstyrelsen inte ger tillstånd eller kommunen använder sitt veto har både kommunen som markägare och Gothia Vind som projektör ömsesidig rättighet att säga upp avtalen. Denna rätt regleras under punkt 3 i arrendeavtalet. Förslag till arrendeavtal, aktbilaga. Allmänna utskottet Kommunstyrelsen Norsjö kommun är beredd att teckna arrendeavtal med Gothia Vind enligt bilagda förslag till arrendeavtal.

31 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 31(57) Ajournering 63 Sammanträdet ajourneras i 20 minuter för fika. Efter ajourneringen beslutar kommunfullmäktige att återuppta överläggningarna.

32 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 32(57) KS-15/ Äskande av medel för uppförande av resecentra Kommunfullmäktige beslutade att dels förvärva den nerbrunna fastigheten Norsjö 56:23 och dels att förvaltningen skulle ta fram huvudritningar med kostnadsförslag för en ny ändamålsenlig busstationsbyggnad avseende ytor för bussgodsverksamhet, grillrestaurang och väntsal med tillhörande offentliga toaletter. Dessutom i enlighet med de skisser som visats för hela området ta fram ritningar och kostnadsberäkningar av övriga kollektivtrafikåtgärder med tillgänglighetsanpassning, övriga parkeringsytor samt grönyta. Beslutet var också detta skulle ske till fullmäktiges sammanträde i mars. Vid sammanträdet i mars fanns inte ovan nämnda uppdrag redovisade, däremot äskades projekteringsmedel på kr för framtagande av dessa handlingar. Avdelningen Teknik har med olika konsulter inblandat jobbat fram ritningar både för en ändamålsenlig byggnad samt förslag på hur kollektivtrafikanpassningar, parkeringsytor samt vissa grönytor kan tillskapas. Detta framgår av ritningsbilaga 1. Kriterier för arbetet samt tjänstemannayttrande framgår också av bilaga tjänsteskrivelse. Norsjölägenheter AB har inkommit med ett förslag på att nyttja delar av hotellets nedre del för vissa funktioner. Deras förslag och kostnadsberäkningar framgår också av bilaga. Parallellt sker också en process där detaljplaneändring för området är aktuellt. Sammanställning av kostnader enl. ritningsbilaga 1 Byggnad (Konsult har bedömt kostnad. Ej upphandlat) tkr Markarbeten tkr Oförutsett 800 tkr Totalt tkr Avgår utlovad försäkringsersättning tkr. Avgår ersättning för kollektivtrafikåtgärder 50 % av godkända kostnader. Kommunstyrelsens beslut Erforderliga investeringshandlingar enligt investeringsmallen upprättas innan kommunfullmäktiges sammanträde. Norsjö kommun beslutar att bygga ny busstationsfastighet kallad Norsjö Resecentra enligt ritningsbilaga 1 eller likvärdigt förslag.

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

Staffan Hjelte, ordförande 139, 145. Camilla Hedlund, justerare 108-144, 146-157. Martin Landin, justerare 145

Staffan Hjelte, ordförande 139, 145. Camilla Hedlund, justerare 108-144, 146-157. Martin Landin, justerare 145 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(71) Plats och tid Kommunkontoret tisdag den 9 juni 2015 kl. 08:30-14:30 Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande 108-138, 140-144, 146-157 Anna Ekman (S) Anders Björk (S), ersättare

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent

Folkets hus onsdag kl enligt bifogad närvarolista. Bodil Granström, assistent Social- och utbildningsutskottet 2013-10-09 1 Plats och tid Beslutande Folkets hus onsdag 2013-10-09 kl 15.10--15.40 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagare Bodil Granström, assistent Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-17

Kommunfullmäktige 2012-09-17 Kommunfullmäktige 2012-09-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Frank Norgren (S) Patrick Nyman (C) Leif Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Calle Morgården

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18

PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 PROTOKOLL 1 (9) 2015-02-18 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Skellefteå lasarett, gästmatsalen. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Leif Holmqvist (C) Britt-Marie Lundström (S) Janeth

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 29 november 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD)

Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen kl. 08.30 12.05 Beslutande Britt-Inger Lundmark, ordförande (S) Staffan Hjelte (S) Bernth Lindgren (KD) Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(8)

Sammanträdesprotokoll 1(8) Sammanträdesprotokoll 1(8) Plats och tid Måndagen den 5 september 2011, 17.30 19.25 Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Frida Jansson (S), Christer Filipsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.45 ande Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer