IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet."

Transkript

1 Fall Studie: Bilprovningen Sponsored by: Adobe Nils Molin august 2004 I DENNA FALLSTUDIE Box 1096 Kistagangen 21 S Kista, Sweden P På uppdrag av Adobe System Nordic AB har IDC studerat hur Bilprovningen har kunnat effektivisera sin verksamhet med hjälp av Adobes produkter. För att beskriva de moderna verktyg som växer fram har IDC definierat Det Aktiva Dokumentet och noga följt utvecklingen under en följd av år. Vi är övertygade om att många organisationer kommer att anamma detta sätt att arbeta med stora effektivitetsvinster som följd. Produktutvecklingen är också stark inom området och Adobes olika lösningar kring Pdf-teknologi lägger grunden till ett nytt sätt att arbeta som är väl i linje med IDC's "Aktiva Dokument". BAKGRUND I samband med att företag och organisationer i allt högre grad baserar sin verksamhet på den kunskap som företaget besitter blir nyttjandet och åtkomsten till information en allt mer central fråga. Att öka produktiviteten hos de anställda som arbetar i dessa kunskapsorganisationer kommer allt mer i fokus och den frågeställning som vi skall belysa här är hur organisationer och företag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av moderna produkter för dokumenthantering. Det Aktiva dokumentet IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet. Varför behövs Aktiva Dokument? Utvecklingen mot en kunskapsbaserad ekonomi sätter informationen i förgrunden och avslöjar många ineffektiviteter och felaktigheter som tidigare kunnat passera obemärkt. Det står tydligt för många företag att de saknar ett helhetsgrepp på den enorma informationsmängd som de besitter och därigenom inte utnyttjar sina resurser maximalt. Arbetsprocesserna har sitt ursprung i olika separata applikationer som inte är integrerade och ger upphov till aktiviteter som inte är ömsesidigt relaterade till varandra. Detta resulterar i att mycket möda och tid ägnas åt att pappersbaserade processer, manuell informationssökning och informationsinmatning, felaktiga inmatningar, onödigt kopierande, manuell anpassning av formulär och annan information samt tröga arbetsflöden. Det är inte förvånande att se att man enkelt kan räkna hem investeringar för att förena och strömlinjeforma dessa processer om man fokuserar den information som är gemensam för samtliga applikationer. I dagens läge, går information förlorad och kunskapsarbetare ödslar mycket tid på att byta mellan och försöka förena information

2 från olika applikationer. Detta drar ner produktiviteten samt innebär också att organisationer agerar på ofullständig och ibland felaktig information. Detta är bakgrunden till att IDC ser produkter som Adobe pdf-teknologi som verktyg att skapa en ny effektivare arbetsmiljö för kunskapsintensiva organisationer. Vad är Aktiva Dokument? Tänk er en manual för ett flygplan som både är en referensbok och en servicejournal. Länka denna till ett leverantörsregister som automatiskt fyller på lagret så fort en reservdel har flyttats från lagerhyllan. Som sedan analyserar reparationen och ger förslag på andra delar som behöver kontrolleras som en följd av den utbytta delen. Lägg till detta interaktiva diagram som kan svara på frågor eller erbjuda alternativa vyer för tekniker och designers. Vi har med andra ord att göra med levande och dynamiska dokument som kan interagera med annat innehåll, data, applikationer och dokument. De är mycket strukturerade, men är samtidigt kapabla att sekundsnabbt ändra sin struktur och presentationslayout för att passa olika användare, sammanhang eller användningsområden. Med varierande grad av inbyggd affärslogik i koden kan de utlösa funktioner i olika skeden av arbetsprocesserna för att automatiskt samla in, återvinna, extrahera, integrera och analysera information från en rad varierande källor. Beroende på resultatet kan sedan dokumentet skicka det vidare om vissa förutbestämda kriterier uppfylles. Dokumenten kan också relatera till andra dokument och inkorporera delar av dem för att kreera nya dokument, vilket gör dem adaptiva och i stånd till att automatiskt följa livscykeln hos de föremål de beskriver. Nyckelbegreppen som definierar Aktiva Dokument är att de: Är interaktiva med såväl användare som underliggande applikationer och/eller data och innehålls källor Innehåller såväl kod, information och processer Är dynamiska och förändras om information eller processerna förändras I dag kan man säga att Aktiva Dokument faller in under tre olika områden: Aktiva formulär, aktiva beskrivningar samt visuella aktiva dokument. Aktiva formulär är avsedda för att användas i affärsprocesser och arbetsflöden. De samlar in data och möjliggör affärstransaktioner. Adobe Form Server och Document Server for Reader Extension samt Adobe Workflow Server är exempel på produkter i denna kategori. Nedanstående fallbeskrivning, Bilprovningen, exemplifierar på ett utmärkt sätt de fördelar som kan uppnås med ett genomtänkt nyttjande av Aktiva formulär. Aktiva beskrivningar är avsedda som levande, ständigt föränderliga dokument som alltid är uppdaterade under hela sin livstid. Genom XML teknologi, ibland kopplat till beteende, kan dessa dokument ändra, uppdatera och förändra strukturen och innehållet över tiden. Adobe Document Server är ett bra exempel på en produkt inom denna kategori. 2 # 2004 IDC

3 Visuella Aktiva Dokument är då företrädelsevis visuellt baserade till skillnad från de två första, textbaserade kategorierna. De använder XML-baserade presentationsspråk som definierar tvådimensionella gränssnitt och scener. När de kombineras med dynamiskt data, presenterar de interaktiv grafik som diagram, tabeller och bilder, vilket ger användaren möjlighet att navigera genom stora och komplexa informationsmängder. Självfallet kan dessa olika typer av Aktiva Dokument kombineras, till exempel kan ett beskrivande dokument sätta igång ett aktivt formulär; en reservdelsorder kan sättas igång, fyllas med rätt reservdelar, och skickas direkt från manualen som beskriver hur man felsöker ett trasigt kylskåp. ADOBES PLATTFORM FÖR INTELLIGENTA DOKUMENT Adobe, som är en ledande leverantör av teknologi som stödjer införandet av Aktiva Dokument kallar sitt koncept för Adobe Intelligent Document platform. Adobes plattform gör det möjligt att på ett enkelt sätt utvidga nyttjandet av företagets applikationer såväl internt som externt. Plattformen använder Adobes dokumenttjänster för att skapa intelligenta dokument och integrera dessa i affärsprocesserna. På så sätt kan manuella pappersbaserade lösningar ersättas med automatiserade processer som innefattar kunder, partners och personal. Konceptet består av tre delar: Intelligenta dokument Universell klient Dokumenttjänster 2004 IDC # 3

4 Intelligenta dokument: Ett intelligent dokument är en brygga mellan företagets affärssystem och dokumentflöde. Det kombinerar pappersdokumentets utseende och enkelhet med applikationslogik som exempelvis fältvalideringar och arbetsflöden. På så vis förenklas interaktionen med affärssystemen samtidigt som handläggarna har åtkomst till data och kan arbeta med dem vid behov. Intelligenta dokument består av tre komponenter: Presentation: Dokumentet ser ut som och upplevs som pappersdokument, eller andra typer av skräddarsydda lösningar, vilket underlättar för användarna att ta till sig de elektroniska processerna samtidigt som det också uppfyller alla formella krav. Affärslogik: Den som skapar dokumentet kan lägga in användarrättigheter och affärslogik, t.ex. beräkningar och valideringar. XML-transport och -schema: Möjliggör inhämtande av data, i ett format som bygger på öppna standarder, och vidarebefordran av dessa till handläggare och datasystem i enlighet med de rutiner som företaget tillämpar. De tre komponenterna i Intelligenta dokumentet: Komponenter som är en följd av den underliggande PDF teknologin är funktioner för säkerhet (elektroniska signaturer och dokumentkontroll) samt arkivfunktioner. Universell klient: En av Adobes starka sidor är deras vitt spridda klientprogramvara som möjliggör för användare på ömse sidor om företagets brandvägg interagera med intelligenta dokument i alla slags datorer stationära, bärbara, handdatorer, kioskdatorer samt mobiltelefoner. Eftersom intelligenta dokument innehåller både data och affärslogik kan man öppna dem i Adobe Reader och delta i affärsprocesser även offline. Dessutom kan Adobe Intelligent Document Platform aktivera avancerade funktioner i de intelligenta dokumenten för att ge ytterligare interaktivitet till exempel spara blanketter lokalt, 4 # 2004 IDC

5 lägga in kommentarer och digitala signaturer för användare med kostnadsfria Adobe Reader. Dokumenttjänster: I tillägg till detta erbjuder konceptet en rad tjänster för att exempelvis dokumentgenerering, processhantering, gemensam granskning av dokument samt funktioner för kontroll och säkerhet i dokumentet. Dokument generering Genom att dra nytta av XML-teknologin kan Adobes produkter för dokumentgenerering arbeta ihop med befintliga affärsapplikationer och skapa dokument som kan levereras i en mängd olika format, PDF, fax, , Web-format, utskriftsformat samt formaterat för laptops, mobiltelefoner och andra mobila verktyg. Processhantering Genom att kombinera affärslogiken med de kommunikationsmöjligheter som XML erbjuder samt säkerheten och tillförlitligheten hos Adobes PDF erbjuds en väg att integrera elektroniska dokument med befintliga affärsapplikationer och processer. Vidare möjliggörs strukturerade och ostrukturerade processer, man kan interagera och sända information i strukturerade arbetsprocesser automatiskt men också tillåta att handläggare tar över olika steg manuellt vid behov. Förenklad dokumentgranskning Med hjälp av eller en Web browser i kombination med Adobe PDF kan ett företag på ett enkelt sätt fånga, kommunicera och spåra alla förändringar i ett dokument utan att innehållets integritet riskeras under granskningsprocessen. Processen snabbas upp, blir säkrare och kostnader för fax, utskrifter och post försvinner. Adobes teknologi ger företag möjlighet att skydda känsliga affärsdokument i och med att man kan styra om en enskild användare har möjlighet att titta, editera, kommentera, signera eller skriva ut ett PDF-dokument. Säkerhet Pdf-teknologin medger digital signering av dokument, med ett utseende liknande en manuell signatur. Det finns också möjlighet att samverka och ta emot digitala certifikat från en erkänd certifikats utgivare. Dokumenten kan certifieras vilket gör att mottagaren är säker på att de kommer från utfärdaren och inte har förändrats efter det att dokumentet blivit signerat av författaren. Man kan kontrollera vem som har tillgång till konfidentiell och känslig data genom att låta författarna definiera vem som kan öppna, titta på, skriva ut, kopiera och förändra ett dokument IDC # 5

6 UTMANINGAR/MÖJLIGHETER Även om potentialen för effektivitetsförbättringar är mycket stora i snart sagt varje företag, finns det fortfarande hinder att ta sig över för den som vill marknadsföra sina produkter för det Aktiva Dokumentet. Projekten är ofta företagsövergripande och involverar många anställda, avdelningar och ofta möjliggörs andra förändringar (centraliseringar av funktioner etc.), vilket gör att det kan vara svårt att i efterhand fastställa lönsamheten i det nya sättet att arbeta, och än svårare att klarlägga situationen som rådde innan införandet. Med andra ord kan det vara svårt för leverantörerna av visa på "Return on Investment" även om det synes klart att besparingarna är mycket stora, som i fallstudien nedan. Möjligheterna synes å andra sidan vara stora, andelen tjänstemän i företag och organisationer har konstant ökat som en följd av kunskapssamhällets frammarsch. Även den fysiska produktionsprocessen blir i allt högre grad beroende av konstant uppdaterad information bland annat i samband med kundorderstyrda tillverkningsprocesser. Då en allt större del av kostnadsmassan återfinns här, är det naturligt att rikta intresset mot verktyg som kan rationalisera dessa flöden. FALL STUDIE Innovativt sätt att nyttja ny teknik hjälper Bilprovningen att effektivisera verksamheten! Om Bilprovningen Bilprovningens uppgift är att bidraga till en ökad trafiksäkerhet genom att via regelbundna kontroller säkerställa att bilparkens kondition är fullgod. Mer än 5,3 Miljoner fordon kontrolleras varje år. Kontrollerna utföres på 177 stationer runt om i landet och företaget ägs av Svenska Staten som huvudägare (52%) och har c:a 2200 anställda påbörjades ett projekt för att gå över från manuell hantering av besiktningsprotokoll (BSP) till en datoriserad metod. Resultatet blev ett "aktivt formulär" där data knappas in i en handdator för att sedan skrivas ut direkt i ett standardformat vid besiktningens slut. För mer komplexa besiktningar än den vanliga kontrollbesiktningen fylls mer omfattande avancerade "aktiva formulär" i på en PC. Tidigare system I det gamla systemet noterades brister på fordonen för hand på en blankett med karbonkopia. Kunden fick det handskrivna protokollet och från karbonkopian matades senare en rapport in i ett datasystem. Karbonkopiorna lagrades i pärmar på stationerna. Många hyllmeter blev det, man uppskattar att en medelstor station producerade en A4 pärm per dag eller 85 pärmar/dag för samtliga stationer! Det här blir 2 hyllmeter per månad för en snittstation och lägg till detta att arkiveringskravet lyder på 10 år!! Systemet var dessutom tidskrävande eftersom man var tvungen till dubbla registreringar, manuellt arkivarbete samt kommunikation mellan besiktningsman och inmatare när protokollen var svårlästa. Vid förfrågningar från andra stationer var man vidare tvungen att leta rätt på karbonkopian samt faxa en kopia till frågeställaren. Kvaliteten blev också lidande då det dels hände att man inte hade protokollsunderlaget tillgängligt när man kontrollerade en viss funktion (besiktningsmannen var vid vissa kontroller tvungen att ha bägge händer fria och 6 # 2004 IDC

7 kunde då lägga ifrån sig protokollet ex på taket på bilen). När man utfört alla kontroller och åter fick protokollet i hand fanns det en viss risk att någon mindre bristfällighet glömdes bort. Proceduren med en tvåstegs notering av data ger också i sig upphov till felmöjligheter, dels genom att man helt enkelt matar in fel data, men också genom att man tyder det som står fel om det är slarvigt eller otydligt noterat. Då besiktningsmannen också ansvarade för benämningarna på de brister som hittades så varierade dessa beteckningar från tid till annan, mellan olika besiktningsmän och mellan olika stationer. Detta faktum, att en sak som var trasig ibland kallades bruten eller icke fungerande, omöjliggjorde naturligtvis detaljerad statistik, något som i nu den nya lösningen har ett högt värde för såväl myndigheter som allmänhet, verkstäder och tillverkare. De svårigheter som det innebar att läsa vissa handstilar eller tolka ordvalet medförde ibland att verkstäderna tolkade informationen fel och kontrollerade något annat än det som egentligen var trasigt. Förvirring blev stor när kunden hämtade ut sin bil som inte var åtgärdad enligt besiktningsprotokollet och det kunde gå åtskillig tid för såväl kunden som besiktningsstationen innan man fick rätsida på problemet. Maskinskriven text och fastställd nomenklatur i det "aktiva dokumentet" har eliminerat dessa nackdelar. Det nya systemet I det system som man började skissa på 1995 så designades en lösning där besiktningsmannen utrustades med en handdator och löpande gör inmatningarna i ett formulär. Besiktningsmannen knappar in de uppgifter som efterfrågas; registreringsnummer, mätvärden samt eventuella fel av olika typer, varvid endast fastställda ord kan väljas för felangivelserna i inmatningsbilderna. Genom att samma person utför kontrollen och inmatningen minimerar man felaktiga inmatningar. Dessutom skapas ett enhetligt språkbruk eftersom besiktningsmannen får ett begränsat antal felbenämningar att välja på. En mycket väsentlig skillnad i detta system är informationen till kunden och i förekommande fall underlaget till verkstaden. I det gamla systemet fick ju kunden ett handskrivet protokoll i handen, men i den nya lösningen sker detta med maskinell utskrift. På en stor besiktningsstation innebär detta att ett besiktningsprotokoll skrivs ut var 30:onde sekund. Med tanke på att det för hela landet sker en utskrift varje sekund och att bilprovningen nu planerar en centraliserad utskriftslösning som riktas mot lokala skrivare så är det lätt att förstå hur viktigt det är att utskrifterna går snabbt och att lösningen är 100-procentigt tillförlitlig. Det vore ju naturligtvis en katastrof inte bara ekonomiskt utan också psykologiskt om systemet kraschade eller tog lång tid på sig vid utskrifter. Besiktningsmannen har ju hela tiden direktkontakt med kunden och det kan lätt upplevas frustrerande att stå och vänta på att skrivaren skall ticka igång. Ursprungskravet var att hitta en lösning som klarade att skriva ut protokollet på 30 sekunder och den lösning som valdes lokalt var Adobe Central Output Server, dessutom installerades Adobe Central Pro Server centralt för att bland annat möjliggöra elektronisk lagring i pdf-format och åtkomst till besiktningsprotokollen från hela landet via intranätet. Utskriften visade sig ta c:a 20 sekunder och under dessa sekunder utförs såväl bearbetning i handdatorn och centrala system, kontroller och skrivningar till databas, hantering i Adobes produkt (några få sekunder) samt den fysiska utskriften (c:a 10 sek). Tidskravet i detta fall är mycket viktigt för Bilprovningen eftersom det är ickeproduktiv tid, besiktningsmannen kan ju inte gärna börja besiktiga nästa fordon innan kunden fått sitt protokoll IDC # 7

8 Bilprovningen är mycket nöjda med sitt val av Adobe's produkter "det har fungerat klockrent sen 1995 och gör det enkelt för oss att vid behov snabbt ändra protokollets texter och layout. Dessutom har vi på köpet fått elektronisk arkivering och åtkomst av dessa från vilken station som helst på några få sekunder" säger Thord Lööw, IT Arkitekt på Bilprovningen. Under de fyra första åren har man lagrat data för c:a 30 miljoner elektroniska protokoll som vid sökning på intranätet fogas ihop med aktuell elektronisk blankett som omedelbart konverteras till PDF-format och levereras som det såg ut vid besiktningstillfället till frågeställaren. 8 # 2004 IDC

9 Då många människor använder lösningen och det hela tiden är en viss personalomsättning lades det också stor vikt vid att lösningen skulle vara lätt att lära och enkel att använda. Systemet i övrigt bygger bland annat på programvaran Adobe Central Output, som tar hand om att foga ihop ( merga ) de uppgifter som knappats in i personalens handdator med en förutbestämd protokollmall. Själva handdatorn existerade inte vid upphandlingstillfället utan Bilprovningen erbjöds en "custom design" för en planerad ny handdator från en svensk handdatorleverantör. Alla bilprovningens krav blev därmed tillgodosedda och bidrog till en bra produkt, samtidigt som handdatorn ändå sjösattes som en standardprodukt på den internationella marknaden och således inte är unik för kunden Bilprovningen. Uppnådda resultat Personal Vid införandet av det nya systemet fanns det farhågor för att det skulle vara svårt att få med sig hela kåren av besiktningsmän/kvinnor. Speciellt gruppen "äldre icke datorvana" kunde befaras sätta sig emot det nya systemet. Men farhågorna kom på skam, införandet under 1996 gick mycket smidigt. Personalen är teknikintresserade "a priori", det är ju ett starkt skäl till att söka sig till ett jobb som besiktningsman, de fick också individuell träning i handhavandet i form av ett multimedieprogram. Lösningen ägnades också stor omsorg ur användarsynpunkt, bland annat genomfördes över 3000 provbesiktningar på 4 olika handdatormodeller innan slutlig lösning valdes. Lösningen har också nu fungerat väl i mer än 8 år. Kunder Bilprovningen genomför regelbundet externa oberoende kundundersökningar. Man noterar bland annat servicegraden och upplevelsen vid stationsbesöket men även mer generella frågor som innefattar hela kundkontaktkedjan från kallelsen till besiktning IDC # 9

10 Förtroendet för Bilprovningen har alltid varit mycket högt men under senare tid konstaterar många kunder att Bilprovningen förändrats med ny kundattityd och blivit modernare genom åren. Kundundersökningarna ger stöd för den gängse uppfattningen att man upplever det nya systemet som mycket smidigt och att de snygga och lättlästa protokoll som de får i handen ger ett mycket vederhäftigt intryck. De maskinellt utskrivna protokollens tydlighet minskar också risken för feltolkningar hos kund/verkstad. Nya sätt att kommunicera med kunderna kan i framtiden förstärka kundnyttan ytterligare. Många exempel finns, från möjligheten till elektroniska fakturor, påminnelser via SMS om besiktningstid, möjlighet att få löpande uppdatering av köläget på drive in stationer eller varför inte beställa en serie protokoll på webben/mobil telefonen för en begagnad bil som man just granskar och funderar på att köpa... Statistik Nomenklaturen har blivit enhetlig vilket gör att man kan framställa statistik med hög detaljeringsnivå och mycket hög tillförlitlighet. I databasen finns dessutom för närvarande 30 Miljoner protokoll (växer med 5 miljoner per år). Denna volym av statistik är förstås av intresse för biltillverkare, verkstäder, handlare samt enskilda personer som planerar att köpa bil. Baserat på databasen ger Bilprovningen årligen ut en bok "Bilar- Starka sidor och svaga punkter" där resultatet av 3 miljoner besiktningar beskrivs för de 140 vanligaste bilmodellerna. Därutöver så finns data tillgängligt via en avancerad Internettjänst; Begagnade Bilguiden (http://begbilguiden.bilprovningen.se/). På denna site finns det utförlig information om de vanligaste bilmodellerna och dessutom all statistik från gjorda besiktningar tillgänglig för den presumtive spekulanten på en begagnad bil. Förutom att statistiksystemet ger Bilprovningen en möjlighet att kvalitetssäkra sin egen verksamhet så är också databasen guld värd för de företag och institutioner som forskar kring trafiksäkerhet. Allt material är ju enhetligt kodifierat vilket möjliggör avancerade databaserade analyser. Frågeställningar som; Hur har ägaren skött bilen? manifesterat i mängden och typen av fel vid en serie av besiktningar kan exempelvis belysas här. Samkört med statistik över olyckor kan då eventuellt påvisa samband som är av intresse för trafikforskare. Andra användningsområden Andra applikationer av det Aktiva Dokumentet som Bilprovningen har driftsatt är baserade på skärminmatning (till skillnad från handdatorn). Här används Adobe Form Designer, samt Adobe Form Client, för att designa och generera ett 100-tal interna blanketter. Främst då för intern administration till exempel sjukanmälan. Men också för speciella typer av besiktningar. Blanketterna är idag tillgängliga via intranätet och Bilprovningen arbetar nu med att göra blanketterna dynamiska och intelligenta. Därigenom spar man tid vid ifyllandet eftersom blanketten automatiskt kan fylla i vissa fält med uppgifter som redan kända (dagens datum är ett bra exempel), och dessutom kan blanketten dynamiskt visa de fält som är aktuella beroende på vilka uppgifters som lämnats tidigare. Exempelvis fylls automatiskt adressuppgifter på när man angett sitt namn eller fordonsuppgifter när man angett ett registrerings nummer. Ens arbetsbefattning styr vidare vilka blankettfält som presenteras. Här vinner man tid vid ifyllandet av blanketterna men också ökad kvalitet då man undviker felaktiga inmatningar. Dessutom så lagras ju dokumenten elektroniskt utan någon ytterligare inmatning vilket leder till en ökad tillgänglighet och möjlighet för andra system att nyttja informationen. Tankar finns också på att utvidga lösningen och låta systemet 10 # 2004 IDC

11 skicka runt blanketterna automatiskt till nästa person för att inhämta mer uppgifter eller för elektronisk signatur. Rationaliseringar Mätningar har visat att man spar ca sekunder per besiktning med det nya systemet genom minskat dubbelarbete och förbättrad arkiveringshantering. Då Bilprovningen genomför många miljoner besiktningar om året ger detta stor effekt. En tidsvinst på en minut vid varje besiktning betyder omkring en personbil mer om dagen per besiktningstekniker, vilket teoretiskt betyder en skillnad på upp till 100 tjänster/år. Men effekterna är svåra att mäta exakt, även centrala funktioner som kundtjänst spar tid när man söker gamla protokoll. Lösningen som eliminerade hyllmeter med papper på stationerna möjliggjorde dessutom, tillsammans med andra IT och verksamhetsrelaterade åtgärder, att en stor del av administrationen kunde flyttas från varje station (hel till halvtidstjänst) till en person på den gemensamma distriktsnivån (c:a 6 stationer per distrikt i medeltal). Andra fördelar med nuvarande system är att det är lätt att genomföra förändringar. Ändrar man besiktningsblanketten så medger tekniken att är samma ändring ute hos samtliga stationer inom 5 minuter. I det gamla systemet var processen betydligt krångligare. När en ändring skulle genomföras var man tvungen att göra en ny design och layout, trycka upp nya blanketter och fysiskt distribuera ut dessa till alla stationer. Självfallet fanns det då oanvända blanketter lagrade som måste kasseras. Dessutom var man tvungen att kontrollera att alla stationer verkligen började använda den nya blanketten på samma datum vilket naturligtvis inte är lätt. Nu kan man också välja om man vill låta förändringen slå igenom på arkiverat material. Ett exempel kan vara en situation då man vill man plocka upp ett protokoll från Självfallet vill man då se den ursprungliga layouten och det noterade innehållet, men kanske vill låta den nya logotypen slå igenom retroaktivt i utskriften Dokumenthanteringssystemet har alltså utöver de ursprungliga kvalitativa vinsterna samt besparingar även möjliggjort andra följdförändringar i arbetssätt samtidigt som oväntade lösningar och möjligheter till informationshantering upptäckts då nya behov aktualiserats - detta helt enkelt för att informationen finns elektroniskt tillgänglig i formulär och kan bearbetas/skräddarsys för nya användningar. Bilprovningen uppskattar de direkta besparingarna utifrån lösningen till cirka 30 miljoner per år. Men lösningen möjliggjorde också andra åtgärder kunde sjösättas (beskrivna ovan) och rationaliserings potentialen i dessa uppskattas till betydligt högre belopp. När man skall räkna ut vilken avkastning investeringen gett får man räkna av de årliga kostnader som uppstår för att hålla IT systemet i drift. Bilprovningen uppskattar dessa kostnader till ca 3 Miljoner SEK per år. Men även dessa kostnader har kunnat minskas genom att programvaran från ADOBE möjliggör att man skiljt på data och blankettlayouten. Bara själva textinnehållet lagras i databasen och således behöver man bara lagra den aktuella blanketten en gång. Detta har tagit ner behovet av lagringskapacitet från 100 GB/år till 20 GB/år eller 320 GB hitintills! 2004 IDC # 11

12 Framtida utveckling Utveckling av nuvarande system Den funktion som ligger närmast i vidareutvecklingen är en kundportal där stora kunder som taxi och åkerier kommer att erbjudas att ladda ner besiktningsprotokoll och se statistik som analyser av sin bilpark, bokade tider med mera. En stor fördel med denna nyutveckling, som sker i Adobe Central Pro, är att antalet samtal till kundtjänst kommer minska. Dessutom är dessa funktioner tillgängliga för personalen i kundtjänst när kunder ställer frågor, vilket ger stora tidsvinster då personalen direkt kan leverera elektroniska dokument som svar. Den förväntade ökningen av förfrågningar anser man inte kommer att leda till prestandaproblem då merge-proceduren mellan datafälten i databasen för en viss besiktning och blankettmallen går snabbt att söka/hämta/merga/konvertera till en pdf bland de 4 senaste årens 30 miljoner filer och sedan leverera den tar cirka 10 sekunder! Innan den elektroniska lagringen fick man efterforska troligt datum för besiktningen och den station där besiktningen troligen skedde, samt på den stationen leta upp protokollet fysiskt och faxa protokollet därifrån till kunden. Bilprovningen har haft mycket nytta av den produktutveckling som skett i Adobes produkter. Inte minst har man sparat mycket tid genom det tidigare beskrivna systemet för åtkomst/presentation av arkiverade protokoll på intranätet i form av Pdfblanketter. Standardiseringen med öppna gränssnitt i form av XML ger också möjlighet till att utväxla dokument med myndigheter såväl inom landet som inom EU. Då Bilprovningens system rönt mycket stor uppmärksamhet i omvärlden, en strid ström av utländska delegationer har besökt Bilprovningen för att ta det av de tekniska landvinningarna, så föds hela tiden nya idéer för samarbete över gränserna. Automatisk översättning av själva blanketten till slutanvändarens språk och automatisk urval av de fält som behövs samt presentation i en layout som används i det landet är en spännande möjlighet har diskuterats. Detta kan komma till nytta exempelvis om en lastbil från annat land stoppas vid en kontroll i Sverige. Kontrollen kanske leder till att vissa punkter behöver åtgärdas vid verkstad. Det svenska besiktningsprotokollet kan då skickas till hemlandet och användas av myndigheter och försäkringsbolag. En möjlighet som för närvarande utreds förutsättningar för besiktning av svenska fordon i Spanien. Denna tjänst på en spansk station skulle då serva de svenskar som har svenskregistrerade bilar men tillbringar sin tid i Spanien, alternativt befinner sig i Spanien när besiktning skall ske. Idag är de tvungna att transportera sina bilar tillbaka till Sverige för att få dem besiktigade. Vinsten för kunden är mycket stor och en prissättning som gör tjänsten lönsam är helt klart möjlig. Motsvarande behov finns också i flera andra länder. Många av de funktioner som erbjudes i Adobes produkter som dokumentdelning/säkerhet samt dokumentbaserad transport av data mellan de olika aktörernas register blir aktuellt att utreda/pröva om dessa tjänster sjösätts. Copyright Notice External Publication of IDC Information and Data Any IDC information that is to be used in advertising, press releases, or promotional materials requires prior written 12 # 2004 IDC

Mobila system för serviceteknikeryrket

Mobila system för serviceteknikeryrket Mobila system för serviceteknikeryrket Undersökning av behoven och utveckling av en handdatorapplikation C H R I S T O F F E R O L S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Mobila system för serviceteknikeryrket

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

E-handel i småföretag

E-handel i småföretag School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI E-handel i småföretag Marlene Svensson Jan 2005 MSI Report 05002 Växjö University ISSN 1650-2647 SE-351 95 VÄXJÖ ISRN

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING

Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Jonas Grönroos DEN ELEKTRONISKA EKONOMIFÖRVALTNINGENS LÅNGSAMMA UTVECKLING Företagsekonomi och turism 2011 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Jonas Grönroos

Läs mer

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic Kandidatuppsats i informatik Rapport nr. 2009-002 ISSN:

Läs mer