IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet."

Transkript

1 Fall Studie: Bilprovningen Sponsored by: Adobe Nils Molin august 2004 I DENNA FALLSTUDIE Box 1096 Kistagangen 21 S Kista, Sweden P På uppdrag av Adobe System Nordic AB har IDC studerat hur Bilprovningen har kunnat effektivisera sin verksamhet med hjälp av Adobes produkter. För att beskriva de moderna verktyg som växer fram har IDC definierat Det Aktiva Dokumentet och noga följt utvecklingen under en följd av år. Vi är övertygade om att många organisationer kommer att anamma detta sätt att arbeta med stora effektivitetsvinster som följd. Produktutvecklingen är också stark inom området och Adobes olika lösningar kring Pdf-teknologi lägger grunden till ett nytt sätt att arbeta som är väl i linje med IDC's "Aktiva Dokument". BAKGRUND I samband med att företag och organisationer i allt högre grad baserar sin verksamhet på den kunskap som företaget besitter blir nyttjandet och åtkomsten till information en allt mer central fråga. Att öka produktiviteten hos de anställda som arbetar i dessa kunskapsorganisationer kommer allt mer i fokus och den frågeställning som vi skall belysa här är hur organisationer och företag kan effektivisera sin verksamhet med hjälp av moderna produkter för dokumenthantering. Det Aktiva dokumentet IDC benämner den nu framväxande teknologin som kombinerar information med processer och affärslogik för det Aktiva Dokumentet. Varför behövs Aktiva Dokument? Utvecklingen mot en kunskapsbaserad ekonomi sätter informationen i förgrunden och avslöjar många ineffektiviteter och felaktigheter som tidigare kunnat passera obemärkt. Det står tydligt för många företag att de saknar ett helhetsgrepp på den enorma informationsmängd som de besitter och därigenom inte utnyttjar sina resurser maximalt. Arbetsprocesserna har sitt ursprung i olika separata applikationer som inte är integrerade och ger upphov till aktiviteter som inte är ömsesidigt relaterade till varandra. Detta resulterar i att mycket möda och tid ägnas åt att pappersbaserade processer, manuell informationssökning och informationsinmatning, felaktiga inmatningar, onödigt kopierande, manuell anpassning av formulär och annan information samt tröga arbetsflöden. Det är inte förvånande att se att man enkelt kan räkna hem investeringar för att förena och strömlinjeforma dessa processer om man fokuserar den information som är gemensam för samtliga applikationer. I dagens läge, går information förlorad och kunskapsarbetare ödslar mycket tid på att byta mellan och försöka förena information

2 från olika applikationer. Detta drar ner produktiviteten samt innebär också att organisationer agerar på ofullständig och ibland felaktig information. Detta är bakgrunden till att IDC ser produkter som Adobe pdf-teknologi som verktyg att skapa en ny effektivare arbetsmiljö för kunskapsintensiva organisationer. Vad är Aktiva Dokument? Tänk er en manual för ett flygplan som både är en referensbok och en servicejournal. Länka denna till ett leverantörsregister som automatiskt fyller på lagret så fort en reservdel har flyttats från lagerhyllan. Som sedan analyserar reparationen och ger förslag på andra delar som behöver kontrolleras som en följd av den utbytta delen. Lägg till detta interaktiva diagram som kan svara på frågor eller erbjuda alternativa vyer för tekniker och designers. Vi har med andra ord att göra med levande och dynamiska dokument som kan interagera med annat innehåll, data, applikationer och dokument. De är mycket strukturerade, men är samtidigt kapabla att sekundsnabbt ändra sin struktur och presentationslayout för att passa olika användare, sammanhang eller användningsområden. Med varierande grad av inbyggd affärslogik i koden kan de utlösa funktioner i olika skeden av arbetsprocesserna för att automatiskt samla in, återvinna, extrahera, integrera och analysera information från en rad varierande källor. Beroende på resultatet kan sedan dokumentet skicka det vidare om vissa förutbestämda kriterier uppfylles. Dokumenten kan också relatera till andra dokument och inkorporera delar av dem för att kreera nya dokument, vilket gör dem adaptiva och i stånd till att automatiskt följa livscykeln hos de föremål de beskriver. Nyckelbegreppen som definierar Aktiva Dokument är att de: Är interaktiva med såväl användare som underliggande applikationer och/eller data och innehålls källor Innehåller såväl kod, information och processer Är dynamiska och förändras om information eller processerna förändras I dag kan man säga att Aktiva Dokument faller in under tre olika områden: Aktiva formulär, aktiva beskrivningar samt visuella aktiva dokument. Aktiva formulär är avsedda för att användas i affärsprocesser och arbetsflöden. De samlar in data och möjliggör affärstransaktioner. Adobe Form Server och Document Server for Reader Extension samt Adobe Workflow Server är exempel på produkter i denna kategori. Nedanstående fallbeskrivning, Bilprovningen, exemplifierar på ett utmärkt sätt de fördelar som kan uppnås med ett genomtänkt nyttjande av Aktiva formulär. Aktiva beskrivningar är avsedda som levande, ständigt föränderliga dokument som alltid är uppdaterade under hela sin livstid. Genom XML teknologi, ibland kopplat till beteende, kan dessa dokument ändra, uppdatera och förändra strukturen och innehållet över tiden. Adobe Document Server är ett bra exempel på en produkt inom denna kategori. 2 # 2004 IDC

3 Visuella Aktiva Dokument är då företrädelsevis visuellt baserade till skillnad från de två första, textbaserade kategorierna. De använder XML-baserade presentationsspråk som definierar tvådimensionella gränssnitt och scener. När de kombineras med dynamiskt data, presenterar de interaktiv grafik som diagram, tabeller och bilder, vilket ger användaren möjlighet att navigera genom stora och komplexa informationsmängder. Självfallet kan dessa olika typer av Aktiva Dokument kombineras, till exempel kan ett beskrivande dokument sätta igång ett aktivt formulär; en reservdelsorder kan sättas igång, fyllas med rätt reservdelar, och skickas direkt från manualen som beskriver hur man felsöker ett trasigt kylskåp. ADOBES PLATTFORM FÖR INTELLIGENTA DOKUMENT Adobe, som är en ledande leverantör av teknologi som stödjer införandet av Aktiva Dokument kallar sitt koncept för Adobe Intelligent Document platform. Adobes plattform gör det möjligt att på ett enkelt sätt utvidga nyttjandet av företagets applikationer såväl internt som externt. Plattformen använder Adobes dokumenttjänster för att skapa intelligenta dokument och integrera dessa i affärsprocesserna. På så sätt kan manuella pappersbaserade lösningar ersättas med automatiserade processer som innefattar kunder, partners och personal. Konceptet består av tre delar: Intelligenta dokument Universell klient Dokumenttjänster 2004 IDC # 3

4 Intelligenta dokument: Ett intelligent dokument är en brygga mellan företagets affärssystem och dokumentflöde. Det kombinerar pappersdokumentets utseende och enkelhet med applikationslogik som exempelvis fältvalideringar och arbetsflöden. På så vis förenklas interaktionen med affärssystemen samtidigt som handläggarna har åtkomst till data och kan arbeta med dem vid behov. Intelligenta dokument består av tre komponenter: Presentation: Dokumentet ser ut som och upplevs som pappersdokument, eller andra typer av skräddarsydda lösningar, vilket underlättar för användarna att ta till sig de elektroniska processerna samtidigt som det också uppfyller alla formella krav. Affärslogik: Den som skapar dokumentet kan lägga in användarrättigheter och affärslogik, t.ex. beräkningar och valideringar. XML-transport och -schema: Möjliggör inhämtande av data, i ett format som bygger på öppna standarder, och vidarebefordran av dessa till handläggare och datasystem i enlighet med de rutiner som företaget tillämpar. De tre komponenterna i Intelligenta dokumentet: Komponenter som är en följd av den underliggande PDF teknologin är funktioner för säkerhet (elektroniska signaturer och dokumentkontroll) samt arkivfunktioner. Universell klient: En av Adobes starka sidor är deras vitt spridda klientprogramvara som möjliggör för användare på ömse sidor om företagets brandvägg interagera med intelligenta dokument i alla slags datorer stationära, bärbara, handdatorer, kioskdatorer samt mobiltelefoner. Eftersom intelligenta dokument innehåller både data och affärslogik kan man öppna dem i Adobe Reader och delta i affärsprocesser även offline. Dessutom kan Adobe Intelligent Document Platform aktivera avancerade funktioner i de intelligenta dokumenten för att ge ytterligare interaktivitet till exempel spara blanketter lokalt, 4 # 2004 IDC

5 lägga in kommentarer och digitala signaturer för användare med kostnadsfria Adobe Reader. Dokumenttjänster: I tillägg till detta erbjuder konceptet en rad tjänster för att exempelvis dokumentgenerering, processhantering, gemensam granskning av dokument samt funktioner för kontroll och säkerhet i dokumentet. Dokument generering Genom att dra nytta av XML-teknologin kan Adobes produkter för dokumentgenerering arbeta ihop med befintliga affärsapplikationer och skapa dokument som kan levereras i en mängd olika format, PDF, fax, , Web-format, utskriftsformat samt formaterat för laptops, mobiltelefoner och andra mobila verktyg. Processhantering Genom att kombinera affärslogiken med de kommunikationsmöjligheter som XML erbjuder samt säkerheten och tillförlitligheten hos Adobes PDF erbjuds en väg att integrera elektroniska dokument med befintliga affärsapplikationer och processer. Vidare möjliggörs strukturerade och ostrukturerade processer, man kan interagera och sända information i strukturerade arbetsprocesser automatiskt men också tillåta att handläggare tar över olika steg manuellt vid behov. Förenklad dokumentgranskning Med hjälp av eller en Web browser i kombination med Adobe PDF kan ett företag på ett enkelt sätt fånga, kommunicera och spåra alla förändringar i ett dokument utan att innehållets integritet riskeras under granskningsprocessen. Processen snabbas upp, blir säkrare och kostnader för fax, utskrifter och post försvinner. Adobes teknologi ger företag möjlighet att skydda känsliga affärsdokument i och med att man kan styra om en enskild användare har möjlighet att titta, editera, kommentera, signera eller skriva ut ett PDF-dokument. Säkerhet Pdf-teknologin medger digital signering av dokument, med ett utseende liknande en manuell signatur. Det finns också möjlighet att samverka och ta emot digitala certifikat från en erkänd certifikats utgivare. Dokumenten kan certifieras vilket gör att mottagaren är säker på att de kommer från utfärdaren och inte har förändrats efter det att dokumentet blivit signerat av författaren. Man kan kontrollera vem som har tillgång till konfidentiell och känslig data genom att låta författarna definiera vem som kan öppna, titta på, skriva ut, kopiera och förändra ett dokument IDC # 5

6 UTMANINGAR/MÖJLIGHETER Även om potentialen för effektivitetsförbättringar är mycket stora i snart sagt varje företag, finns det fortfarande hinder att ta sig över för den som vill marknadsföra sina produkter för det Aktiva Dokumentet. Projekten är ofta företagsövergripande och involverar många anställda, avdelningar och ofta möjliggörs andra förändringar (centraliseringar av funktioner etc.), vilket gör att det kan vara svårt att i efterhand fastställa lönsamheten i det nya sättet att arbeta, och än svårare att klarlägga situationen som rådde innan införandet. Med andra ord kan det vara svårt för leverantörerna av visa på "Return on Investment" även om det synes klart att besparingarna är mycket stora, som i fallstudien nedan. Möjligheterna synes å andra sidan vara stora, andelen tjänstemän i företag och organisationer har konstant ökat som en följd av kunskapssamhällets frammarsch. Även den fysiska produktionsprocessen blir i allt högre grad beroende av konstant uppdaterad information bland annat i samband med kundorderstyrda tillverkningsprocesser. Då en allt större del av kostnadsmassan återfinns här, är det naturligt att rikta intresset mot verktyg som kan rationalisera dessa flöden. FALL STUDIE Innovativt sätt att nyttja ny teknik hjälper Bilprovningen att effektivisera verksamheten! Om Bilprovningen Bilprovningens uppgift är att bidraga till en ökad trafiksäkerhet genom att via regelbundna kontroller säkerställa att bilparkens kondition är fullgod. Mer än 5,3 Miljoner fordon kontrolleras varje år. Kontrollerna utföres på 177 stationer runt om i landet och företaget ägs av Svenska Staten som huvudägare (52%) och har c:a 2200 anställda påbörjades ett projekt för att gå över från manuell hantering av besiktningsprotokoll (BSP) till en datoriserad metod. Resultatet blev ett "aktivt formulär" där data knappas in i en handdator för att sedan skrivas ut direkt i ett standardformat vid besiktningens slut. För mer komplexa besiktningar än den vanliga kontrollbesiktningen fylls mer omfattande avancerade "aktiva formulär" i på en PC. Tidigare system I det gamla systemet noterades brister på fordonen för hand på en blankett med karbonkopia. Kunden fick det handskrivna protokollet och från karbonkopian matades senare en rapport in i ett datasystem. Karbonkopiorna lagrades i pärmar på stationerna. Många hyllmeter blev det, man uppskattar att en medelstor station producerade en A4 pärm per dag eller 85 pärmar/dag för samtliga stationer! Det här blir 2 hyllmeter per månad för en snittstation och lägg till detta att arkiveringskravet lyder på 10 år!! Systemet var dessutom tidskrävande eftersom man var tvungen till dubbla registreringar, manuellt arkivarbete samt kommunikation mellan besiktningsman och inmatare när protokollen var svårlästa. Vid förfrågningar från andra stationer var man vidare tvungen att leta rätt på karbonkopian samt faxa en kopia till frågeställaren. Kvaliteten blev också lidande då det dels hände att man inte hade protokollsunderlaget tillgängligt när man kontrollerade en viss funktion (besiktningsmannen var vid vissa kontroller tvungen att ha bägge händer fria och 6 # 2004 IDC

7 kunde då lägga ifrån sig protokollet ex på taket på bilen). När man utfört alla kontroller och åter fick protokollet i hand fanns det en viss risk att någon mindre bristfällighet glömdes bort. Proceduren med en tvåstegs notering av data ger också i sig upphov till felmöjligheter, dels genom att man helt enkelt matar in fel data, men också genom att man tyder det som står fel om det är slarvigt eller otydligt noterat. Då besiktningsmannen också ansvarade för benämningarna på de brister som hittades så varierade dessa beteckningar från tid till annan, mellan olika besiktningsmän och mellan olika stationer. Detta faktum, att en sak som var trasig ibland kallades bruten eller icke fungerande, omöjliggjorde naturligtvis detaljerad statistik, något som i nu den nya lösningen har ett högt värde för såväl myndigheter som allmänhet, verkstäder och tillverkare. De svårigheter som det innebar att läsa vissa handstilar eller tolka ordvalet medförde ibland att verkstäderna tolkade informationen fel och kontrollerade något annat än det som egentligen var trasigt. Förvirring blev stor när kunden hämtade ut sin bil som inte var åtgärdad enligt besiktningsprotokollet och det kunde gå åtskillig tid för såväl kunden som besiktningsstationen innan man fick rätsida på problemet. Maskinskriven text och fastställd nomenklatur i det "aktiva dokumentet" har eliminerat dessa nackdelar. Det nya systemet I det system som man började skissa på 1995 så designades en lösning där besiktningsmannen utrustades med en handdator och löpande gör inmatningarna i ett formulär. Besiktningsmannen knappar in de uppgifter som efterfrågas; registreringsnummer, mätvärden samt eventuella fel av olika typer, varvid endast fastställda ord kan väljas för felangivelserna i inmatningsbilderna. Genom att samma person utför kontrollen och inmatningen minimerar man felaktiga inmatningar. Dessutom skapas ett enhetligt språkbruk eftersom besiktningsmannen får ett begränsat antal felbenämningar att välja på. En mycket väsentlig skillnad i detta system är informationen till kunden och i förekommande fall underlaget till verkstaden. I det gamla systemet fick ju kunden ett handskrivet protokoll i handen, men i den nya lösningen sker detta med maskinell utskrift. På en stor besiktningsstation innebär detta att ett besiktningsprotokoll skrivs ut var 30:onde sekund. Med tanke på att det för hela landet sker en utskrift varje sekund och att bilprovningen nu planerar en centraliserad utskriftslösning som riktas mot lokala skrivare så är det lätt att förstå hur viktigt det är att utskrifterna går snabbt och att lösningen är 100-procentigt tillförlitlig. Det vore ju naturligtvis en katastrof inte bara ekonomiskt utan också psykologiskt om systemet kraschade eller tog lång tid på sig vid utskrifter. Besiktningsmannen har ju hela tiden direktkontakt med kunden och det kan lätt upplevas frustrerande att stå och vänta på att skrivaren skall ticka igång. Ursprungskravet var att hitta en lösning som klarade att skriva ut protokollet på 30 sekunder och den lösning som valdes lokalt var Adobe Central Output Server, dessutom installerades Adobe Central Pro Server centralt för att bland annat möjliggöra elektronisk lagring i pdf-format och åtkomst till besiktningsprotokollen från hela landet via intranätet. Utskriften visade sig ta c:a 20 sekunder och under dessa sekunder utförs såväl bearbetning i handdatorn och centrala system, kontroller och skrivningar till databas, hantering i Adobes produkt (några få sekunder) samt den fysiska utskriften (c:a 10 sek). Tidskravet i detta fall är mycket viktigt för Bilprovningen eftersom det är ickeproduktiv tid, besiktningsmannen kan ju inte gärna börja besiktiga nästa fordon innan kunden fått sitt protokoll IDC # 7

8 Bilprovningen är mycket nöjda med sitt val av Adobe's produkter "det har fungerat klockrent sen 1995 och gör det enkelt för oss att vid behov snabbt ändra protokollets texter och layout. Dessutom har vi på köpet fått elektronisk arkivering och åtkomst av dessa från vilken station som helst på några få sekunder" säger Thord Lööw, IT Arkitekt på Bilprovningen. Under de fyra första åren har man lagrat data för c:a 30 miljoner elektroniska protokoll som vid sökning på intranätet fogas ihop med aktuell elektronisk blankett som omedelbart konverteras till PDF-format och levereras som det såg ut vid besiktningstillfället till frågeställaren. 8 # 2004 IDC

9 Då många människor använder lösningen och det hela tiden är en viss personalomsättning lades det också stor vikt vid att lösningen skulle vara lätt att lära och enkel att använda. Systemet i övrigt bygger bland annat på programvaran Adobe Central Output, som tar hand om att foga ihop ( merga ) de uppgifter som knappats in i personalens handdator med en förutbestämd protokollmall. Själva handdatorn existerade inte vid upphandlingstillfället utan Bilprovningen erbjöds en "custom design" för en planerad ny handdator från en svensk handdatorleverantör. Alla bilprovningens krav blev därmed tillgodosedda och bidrog till en bra produkt, samtidigt som handdatorn ändå sjösattes som en standardprodukt på den internationella marknaden och således inte är unik för kunden Bilprovningen. Uppnådda resultat Personal Vid införandet av det nya systemet fanns det farhågor för att det skulle vara svårt att få med sig hela kåren av besiktningsmän/kvinnor. Speciellt gruppen "äldre icke datorvana" kunde befaras sätta sig emot det nya systemet. Men farhågorna kom på skam, införandet under 1996 gick mycket smidigt. Personalen är teknikintresserade "a priori", det är ju ett starkt skäl till att söka sig till ett jobb som besiktningsman, de fick också individuell träning i handhavandet i form av ett multimedieprogram. Lösningen ägnades också stor omsorg ur användarsynpunkt, bland annat genomfördes över 3000 provbesiktningar på 4 olika handdatormodeller innan slutlig lösning valdes. Lösningen har också nu fungerat väl i mer än 8 år. Kunder Bilprovningen genomför regelbundet externa oberoende kundundersökningar. Man noterar bland annat servicegraden och upplevelsen vid stationsbesöket men även mer generella frågor som innefattar hela kundkontaktkedjan från kallelsen till besiktning IDC # 9

10 Förtroendet för Bilprovningen har alltid varit mycket högt men under senare tid konstaterar många kunder att Bilprovningen förändrats med ny kundattityd och blivit modernare genom åren. Kundundersökningarna ger stöd för den gängse uppfattningen att man upplever det nya systemet som mycket smidigt och att de snygga och lättlästa protokoll som de får i handen ger ett mycket vederhäftigt intryck. De maskinellt utskrivna protokollens tydlighet minskar också risken för feltolkningar hos kund/verkstad. Nya sätt att kommunicera med kunderna kan i framtiden förstärka kundnyttan ytterligare. Många exempel finns, från möjligheten till elektroniska fakturor, påminnelser via SMS om besiktningstid, möjlighet att få löpande uppdatering av köläget på drive in stationer eller varför inte beställa en serie protokoll på webben/mobil telefonen för en begagnad bil som man just granskar och funderar på att köpa... Statistik Nomenklaturen har blivit enhetlig vilket gör att man kan framställa statistik med hög detaljeringsnivå och mycket hög tillförlitlighet. I databasen finns dessutom för närvarande 30 Miljoner protokoll (växer med 5 miljoner per år). Denna volym av statistik är förstås av intresse för biltillverkare, verkstäder, handlare samt enskilda personer som planerar att köpa bil. Baserat på databasen ger Bilprovningen årligen ut en bok "Bilar- Starka sidor och svaga punkter" där resultatet av 3 miljoner besiktningar beskrivs för de 140 vanligaste bilmodellerna. Därutöver så finns data tillgängligt via en avancerad Internettjänst; Begagnade Bilguiden (http://begbilguiden.bilprovningen.se/). På denna site finns det utförlig information om de vanligaste bilmodellerna och dessutom all statistik från gjorda besiktningar tillgänglig för den presumtive spekulanten på en begagnad bil. Förutom att statistiksystemet ger Bilprovningen en möjlighet att kvalitetssäkra sin egen verksamhet så är också databasen guld värd för de företag och institutioner som forskar kring trafiksäkerhet. Allt material är ju enhetligt kodifierat vilket möjliggör avancerade databaserade analyser. Frågeställningar som; Hur har ägaren skött bilen? manifesterat i mängden och typen av fel vid en serie av besiktningar kan exempelvis belysas här. Samkört med statistik över olyckor kan då eventuellt påvisa samband som är av intresse för trafikforskare. Andra användningsområden Andra applikationer av det Aktiva Dokumentet som Bilprovningen har driftsatt är baserade på skärminmatning (till skillnad från handdatorn). Här används Adobe Form Designer, samt Adobe Form Client, för att designa och generera ett 100-tal interna blanketter. Främst då för intern administration till exempel sjukanmälan. Men också för speciella typer av besiktningar. Blanketterna är idag tillgängliga via intranätet och Bilprovningen arbetar nu med att göra blanketterna dynamiska och intelligenta. Därigenom spar man tid vid ifyllandet eftersom blanketten automatiskt kan fylla i vissa fält med uppgifter som redan kända (dagens datum är ett bra exempel), och dessutom kan blanketten dynamiskt visa de fält som är aktuella beroende på vilka uppgifters som lämnats tidigare. Exempelvis fylls automatiskt adressuppgifter på när man angett sitt namn eller fordonsuppgifter när man angett ett registrerings nummer. Ens arbetsbefattning styr vidare vilka blankettfält som presenteras. Här vinner man tid vid ifyllandet av blanketterna men också ökad kvalitet då man undviker felaktiga inmatningar. Dessutom så lagras ju dokumenten elektroniskt utan någon ytterligare inmatning vilket leder till en ökad tillgänglighet och möjlighet för andra system att nyttja informationen. Tankar finns också på att utvidga lösningen och låta systemet 10 # 2004 IDC

11 skicka runt blanketterna automatiskt till nästa person för att inhämta mer uppgifter eller för elektronisk signatur. Rationaliseringar Mätningar har visat att man spar ca sekunder per besiktning med det nya systemet genom minskat dubbelarbete och förbättrad arkiveringshantering. Då Bilprovningen genomför många miljoner besiktningar om året ger detta stor effekt. En tidsvinst på en minut vid varje besiktning betyder omkring en personbil mer om dagen per besiktningstekniker, vilket teoretiskt betyder en skillnad på upp till 100 tjänster/år. Men effekterna är svåra att mäta exakt, även centrala funktioner som kundtjänst spar tid när man söker gamla protokoll. Lösningen som eliminerade hyllmeter med papper på stationerna möjliggjorde dessutom, tillsammans med andra IT och verksamhetsrelaterade åtgärder, att en stor del av administrationen kunde flyttas från varje station (hel till halvtidstjänst) till en person på den gemensamma distriktsnivån (c:a 6 stationer per distrikt i medeltal). Andra fördelar med nuvarande system är att det är lätt att genomföra förändringar. Ändrar man besiktningsblanketten så medger tekniken att är samma ändring ute hos samtliga stationer inom 5 minuter. I det gamla systemet var processen betydligt krångligare. När en ändring skulle genomföras var man tvungen att göra en ny design och layout, trycka upp nya blanketter och fysiskt distribuera ut dessa till alla stationer. Självfallet fanns det då oanvända blanketter lagrade som måste kasseras. Dessutom var man tvungen att kontrollera att alla stationer verkligen började använda den nya blanketten på samma datum vilket naturligtvis inte är lätt. Nu kan man också välja om man vill låta förändringen slå igenom på arkiverat material. Ett exempel kan vara en situation då man vill man plocka upp ett protokoll från Självfallet vill man då se den ursprungliga layouten och det noterade innehållet, men kanske vill låta den nya logotypen slå igenom retroaktivt i utskriften Dokumenthanteringssystemet har alltså utöver de ursprungliga kvalitativa vinsterna samt besparingar även möjliggjort andra följdförändringar i arbetssätt samtidigt som oväntade lösningar och möjligheter till informationshantering upptäckts då nya behov aktualiserats - detta helt enkelt för att informationen finns elektroniskt tillgänglig i formulär och kan bearbetas/skräddarsys för nya användningar. Bilprovningen uppskattar de direkta besparingarna utifrån lösningen till cirka 30 miljoner per år. Men lösningen möjliggjorde också andra åtgärder kunde sjösättas (beskrivna ovan) och rationaliserings potentialen i dessa uppskattas till betydligt högre belopp. När man skall räkna ut vilken avkastning investeringen gett får man räkna av de årliga kostnader som uppstår för att hålla IT systemet i drift. Bilprovningen uppskattar dessa kostnader till ca 3 Miljoner SEK per år. Men även dessa kostnader har kunnat minskas genom att programvaran från ADOBE möjliggör att man skiljt på data och blankettlayouten. Bara själva textinnehållet lagras i databasen och således behöver man bara lagra den aktuella blanketten en gång. Detta har tagit ner behovet av lagringskapacitet från 100 GB/år till 20 GB/år eller 320 GB hitintills! 2004 IDC # 11

12 Framtida utveckling Utveckling av nuvarande system Den funktion som ligger närmast i vidareutvecklingen är en kundportal där stora kunder som taxi och åkerier kommer att erbjudas att ladda ner besiktningsprotokoll och se statistik som analyser av sin bilpark, bokade tider med mera. En stor fördel med denna nyutveckling, som sker i Adobe Central Pro, är att antalet samtal till kundtjänst kommer minska. Dessutom är dessa funktioner tillgängliga för personalen i kundtjänst när kunder ställer frågor, vilket ger stora tidsvinster då personalen direkt kan leverera elektroniska dokument som svar. Den förväntade ökningen av förfrågningar anser man inte kommer att leda till prestandaproblem då merge-proceduren mellan datafälten i databasen för en viss besiktning och blankettmallen går snabbt att söka/hämta/merga/konvertera till en pdf bland de 4 senaste årens 30 miljoner filer och sedan leverera den tar cirka 10 sekunder! Innan den elektroniska lagringen fick man efterforska troligt datum för besiktningen och den station där besiktningen troligen skedde, samt på den stationen leta upp protokollet fysiskt och faxa protokollet därifrån till kunden. Bilprovningen har haft mycket nytta av den produktutveckling som skett i Adobes produkter. Inte minst har man sparat mycket tid genom det tidigare beskrivna systemet för åtkomst/presentation av arkiverade protokoll på intranätet i form av Pdfblanketter. Standardiseringen med öppna gränssnitt i form av XML ger också möjlighet till att utväxla dokument med myndigheter såväl inom landet som inom EU. Då Bilprovningens system rönt mycket stor uppmärksamhet i omvärlden, en strid ström av utländska delegationer har besökt Bilprovningen för att ta det av de tekniska landvinningarna, så föds hela tiden nya idéer för samarbete över gränserna. Automatisk översättning av själva blanketten till slutanvändarens språk och automatisk urval av de fält som behövs samt presentation i en layout som används i det landet är en spännande möjlighet har diskuterats. Detta kan komma till nytta exempelvis om en lastbil från annat land stoppas vid en kontroll i Sverige. Kontrollen kanske leder till att vissa punkter behöver åtgärdas vid verkstad. Det svenska besiktningsprotokollet kan då skickas till hemlandet och användas av myndigheter och försäkringsbolag. En möjlighet som för närvarande utreds förutsättningar för besiktning av svenska fordon i Spanien. Denna tjänst på en spansk station skulle då serva de svenskar som har svenskregistrerade bilar men tillbringar sin tid i Spanien, alternativt befinner sig i Spanien när besiktning skall ske. Idag är de tvungna att transportera sina bilar tillbaka till Sverige för att få dem besiktigade. Vinsten för kunden är mycket stor och en prissättning som gör tjänsten lönsam är helt klart möjlig. Motsvarande behov finns också i flera andra länder. Många av de funktioner som erbjudes i Adobes produkter som dokumentdelning/säkerhet samt dokumentbaserad transport av data mellan de olika aktörernas register blir aktuellt att utreda/pröva om dessa tjänster sjösätts. Copyright Notice External Publication of IDC Information and Data Any IDC information that is to be used in advertising, press releases, or promotional materials requires prior written 12 # 2004 IDC

13 approval from the appropriate IDC Vice President or Country Manager. A draft of the proposed document should accompany any such request. IDC reserves the right to deny approval of external usage for any reason. Copyright 2004 IDC. Reproduction without written permission is completely forbidden IDC # 13

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder ITWorks Group System Integration Specialists Tel: 08 625 46 40 E-post: filexfilexpress ... gör vi vägen både rakare, snabbare och

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode

receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode receiver En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om blanketter, elektroniska certifikat och e-tjänster. Det handlar om tillgänglighet och service. innehåll Sid 4 iipax

Läs mer

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon DOKUMENT HANTERING Centuri Dokumenthantering är en färdig, användarvänlig produkt som håller ordning och reda på verksamhetsinformation såsom riktlinjer, policys, instruktioner, blanketter, formulär och

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office

Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office Förbättra samarbetet med hjälp av Adobe Acrobat X, Microsoft SharePoint och Microsoft Office Snabba upp granskningarundorna genom att integrera PDF-baserade arbetsflöden i SharePoint- och Office-plattformen

Läs mer

CTM Release Notes 7.5.4

CTM Release Notes 7.5.4 CTM Release Notes 7.5.4 Page 1 of 13 1 CTM RELEASE NOTES 7.5.4... 3 1.1 SKICKA TILLDELNINGSMEDDELANDE I UPPHANDLING... 3 1.2 ELEKTRONISK SIGNERING AV AVTAL... 4 1.2.1 STEG FÖR STEG INSTRUKTIONER... 4 1.3

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Juridik. Professional Dictation Systems. Juridik

Juridik. Professional Dictation Systems. Juridik Juridik Professional Dictation Systems Juridik 2 3 Den traditionella dikteringen måste utvecklas så att juridiskt yrkesverks amma kan arbeta snabbare och mer effektivt. Olympus förstår. Olympus har hjälpt

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT

Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT NFT 4/1999 Återförsäkring år 2000 effekten och utvecklingen av IT av Isabella Fogelström Det i uppsatsen redovisade materialet baseras på ett stort antal intervjuer och diskussioner med kunder (Risk Managers),

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg 1. Kontaktinformation... 2 1.1 Upphovsinformation... 2 1,2 Copywrite... 2 1.3 Version... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 Omfattning och syfte... 2 2.2 Processöversikt... 3 3. Arbetsflöde för klientanvändare...

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING SBU:s IT-kommitté Rapport augusti 2000 1 Avsnitt 1 SAMMANFATTNING Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida och hämta information

Läs mer

Hem Resurser. SpinFire Professional. Partnerlogin. Deutsch 简 体 中 文 English. Centro. ActifyInsight. 1 av 10 2014-10-29 21:35

Hem Resurser. SpinFire Professional. Partnerlogin. Deutsch 简 体 中 文 English. Centro. ActifyInsight. 1 av 10 2014-10-29 21:35 1 av 10 2014-10-29 21:35 Hem Resurser FöretagetOm Oss Kontakt Kundsupport Partnerlogin English (UK) Swedish Deutsch 简 体 中 文 English SpinFire Professional Centro ActifyInsight 2 av 10 2014-10-29 21:35 Got

Läs mer

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok SIS Capture Station IIIIII Användarhandbok www.gemalto.com 1. En beställning i korthet 2. Huvudmenyn När du startar SIS Capture Station visas huvudmenyn. Från denna kan du välja att starta applikationen,

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson

Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson Rapport grupp 4 Software Engineering Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson 2009-10-29 Processer Sprinter Scrum har varit till stor hjälp för oss för att nå våra mål,

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Tarantech Net. En ny dimension av information

Tarantech Net. En ny dimension av information Tarantech Net En ny dimension av information Roller i Tarantech Net Ett vanligt affärsförhållande: SK SLUTKUND Slutlig köpare av produkter och tjänster LEVERANTÖR Säljare av produkter och tjänster LV UF

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING

AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING AXXOS Kalibrering FÖR SMIDIGARE MÄTDONSHANTERING Funktioner i Axxos Kalibrering Se nedan vilka funktioner som ingår i en installation av Axxos Kalibrering. Funktioner Axxos Kalibrering 4.0 Ärendehantering

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Digital Signage: Effektivare kommunikation Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Mobile View: Den smarta kommunikationsappen PLAYipp Manager Med molnbaserade och användarvänliga PLAYipp

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Välkommen till Tech Pubs On-Line CD

Välkommen till Tech Pubs On-Line CD Välkommen till Tech Pubs On-Line CD Hur man använder CD:n Se manualer Er feedback Beställa manualer Hur man använder CD:n Se filer: Filerna på CD:n är i Adobes PDF-format (Portable Document Format). De

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Varför Hinfo Syfte. Produktfakta (utvalda, väl definierade, funktionellt skiljande)

Varför Hinfo Syfte. Produktfakta (utvalda, väl definierade, funktionellt skiljande) Vad är Hinfo? Hinfo är en nationell produkt-, artikel- och avtalsdatabas, framtagen i samarbete mellan sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet i Sverige, leverantörer av hjälpmedel och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Omfattande Innovativt Affärsorienterat

Omfattande Innovativt Affärsorienterat Omfattande Innovativt Affärsorienterat Världsledande leverantör av teknisk information för fordonseftermarknaden www.autodata-group.com VÄRLDLEDANDE LEVERANTÖR av teknisk information för fordonseftermarknaden

Läs mer

SBlK MANUAL DREVPROVSREDOVISNING 2013, i augusti

SBlK MANUAL DREVPROVSREDOVISNING 2013, i augusti ALLMÄNT Drevprovsredovisningen kommer även den kommande säsongen att skötas med hjälp av ett Excelprogram, vilket är en uppdaterad variant av det program som togs i bruk säsongen 2011/2012. Denna instruktion

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Request For Information (RFI)

Request For Information (RFI) Richard Boije Sida: 1 (6) Request For Information (RFI) Ansvarig: Richard Boije Datum 2017-01-23 Richard Boije Sida: 2 (6) 1 Organisation Åda... 3 2 Bakgrund och Syfte... 3 3 Mål... 4 4 RFI- Information...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013 Globalt huvudkontor: 5 Speen Street Framingham, MA 01701, USA Tel. 508,872.8200 Fax 508,935.4015 www.idc.com V I T B O K B yg g vi d a r e p å d i n l ö s n i n g f ö r l i vs c yk e l h a n t e r i n

Läs mer

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs! Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande leverantörsregister för inköp inom

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna

Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna KUN 2007-11-08, p 14 1 (8) Konstenheten Handläggare: Göran Rosander Kulturnämndens budget för 2008 med plan för 2009 och 2010 rapport rörande åtgärder för att förbättra konstinventeringarna 1 Förslag till

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

CTM Release Notes 7.4.3

CTM Release Notes 7.4.3 CTM Release Notes 7.4.3 Sida 1 av 9 1 CTM RELEASE NOTES 7.4.3... 3 1.1 UPPHANDLINGSMODULEN... 3 1.1.1 SÖK PÅ ÄRENDENUMMER... 3 1.1.2 KOPIERA ARKIVERAD UPPHANDLING... 3 1.1.3 ÄNDRA FÖRIFYLLNAD AV KONTAKTPERSON

Läs mer

Instruktion för elektronisk signering av dokument

Instruktion för elektronisk signering av dokument Instruktion för elektronisk signering av dokument Innehåll 1. Inledning... 2 2. Arbetsflöde... 2 2.1 Inför signering... 2 2.2 Vid signering... 2 3. Signering av pdf-dokument... 2 Steg 1 - Förbered för

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2013-11-14) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt?

Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? Hur når man tre miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt? sten.arvidson@foreningssparbanken.se Affärer på nätet behöver generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna Idag olika metoder

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Behörighetssystem. Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det

Behörighetssystem. Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det Behörighetssystem Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det Systemet måste kunna registrera vilka resurser, d v s data och databärande

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

AARO Integration. Snabbare rapportering och analys med kvalité. Dan Hellum

AARO Integration. Snabbare rapportering och analys med kvalité. Dan Hellum AARO Integration Snabbare rapportering och analys med kvalité Dan Hellum AARO Integrator med DrillThru Hur man kan förkorta inrapporteringsprocessen och maximera analysen med hjälp av AARO Integrator och

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer