Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 9.2.2011"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2011 2/21 Sammanträdestid Onsdagen, kl Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav Kolam, Marit Näse, Malin Öst, Harry Slotte, Carl-Otto Byskata, Tom Granholm, Ann-Marie Takkula, Monica Kolppanen, Sonja Björklund, Tom Strandvall, Johan Övriga närvarande: Lindgren, Hans-Erik John-Erik Sandvik Djupsjöbacka, Michael Torrkulla, Tage Stenlund, Dan Fors, Johan Slotte Bernt kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens representant kommundirektör teknisk chef mätningstekniker arbetsledare byggmästare räddningschef Paragrafer: Underskrifter: Ordförande: Protokollförare: Protokolljustering plats och tid: Carl-Johan Enroth Kronoby, den / 2011 Dan Stenlund Marit Kolam Nina Hansén Protokollet framlagt till påseende, plats och tid: Intygar, underskrift, tjänsteställning Kronoby, den / 2011 Dan Stenlund, sekreterare

2 KALLELSESIDA Utfärdat /22 Sammanträdestid Onsdagen den 2011, kl Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Ärendets nummer Ärende 15. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 16. PROTOKOLLJUSTERING 17. ANBUD PÅ BEGAGNAD BIL 18. VÄGAR anbud på flyttning av Wikarsvägen 19. AVTAL Förlängning av avtal med vägsladdare 20. TOMTER Anhållan om köp av tomt, Pulkkinen/Bjon. 21. SAMKÖPSANBUD PÅ BELÄGGNINGSARBETEN OCH VÄGSALT 22. RITNINGAR Grundrenovering av Centralskolan 23. DELGIVNINGSÄRENDEN 24. Anbud på ny bil (lätt lastbil), tid och plats Tisdagen den Kommungården Ordförande Carl-Johan Enroth Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar: Dan Stenlund, sekreterare

3 2/ LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sammanträdets öppnande och konstaterande av laglighet och beslutförhet. Sammanträdet öppnades och konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

4 16. PROTOKOLLJUSTERING 2/24 Tekniska nämnden utser 2 st. protokolljusterare. Föreslås att Marit Kolam och Tom Björklund justerar dagens protokoll. Tekniska nämnden utsåg Marit Kolam och Nina Hansén att justera dagens protokoll

5 Dnr: TEKN 12/2011 2/ ANBUD PÅ BEGAGNAD BIL Enligt beslut på senaste sammanträde har vår lätta lastbil utbjudits till salu. Liten annons varit införd i ÖT. och Keskipohjanmaa Närmare uppgifter framgår från kommunens hemsida. (Bilaga 1 till denna paragraf) Anbuden inbegärts till senast 7.2. varför erhållna anbud och beslutsförslag presenteras på sammanträdet. T.CHEF:S FÖRSLAG: Bilen säljes åt Jouko & Timo Mäkinen Ky som givit ett skriftligt anbud på , mvs 23 %. Försäljningen verställes när ny bil erhållits. Förslaget godkännes.

6 Dnr: TEKN 13/2011 2/ VÄGAR anbud på flyttning av Wikarsvägen en tog vid sammanträdet del av förslaget till flyttning av Wikarsvägen. Anmälan om projektet som vattenbyggnadsarbete har gjorts till Miljönämnden och utlåtande har erhållits. På sammanträdet kan ritningarna för projektet presenteras närmare. Av bilaga 1 till denna framgår översiktskarta och typtvärskärning. Det är frågan om en sträcka på ca 170 m och en vägbredd på 3,5 m eftersom den är avsedd endast för lätt trafik. Där leden gränsar mot ån förses den med avbärarräcke av stål. Anbud har inbegärts på byggande av vägen med förfrågan som utsänts Enligt anbudshandlingarna är arbetet uppdelat så att de arbeten som utförs i åslänten skulle ske inom februari samt byggandet i övrigt kunna ske på tidig mark så att arbetet skulle vara klart i mitten av juni. Anbuden skall vara inlämnade senast 8.2 varför förslag till entreprenör ges på sammanträdet. Öppningsprotokollet samt Huldéns och Renlunds anbud fogas som Bilaga 2 till denna paragraf. TEKN.CHEF:S FÖRSLAG: Konstaterades att Huldén har lägre enhetspris på material där bedömningen är att åtgången sannolikt blir större. Huldén har även tillgång till eget material och egen maskinpark varför det bedömes bli både totalekonomiskt och smidigare att välja Huldén till entreprenör. Förslaget godkännes.

7 Dnr: TEKN 14/2011 2/ AVTAL Förlängning av avtal med vägsladdare en inbegärde år 2007 nya anbud för sladdning av våra vägar. Anbuden skulle vara gällande för 2 år 2007 och Möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år utgående från maskinindex är även inskrivet i avtalen. År 2008 beviljades ett bränsletillägg på 1,50 /tim på grund av den exceptionellt stora stegringen i bränslekostnader. År 2009 beviljades ett tillägg på 1,0 per timme och förlängdes avtalet med 1 år. För år 2010 beslöt nämnden att förlänga avtalen med nuvarande sladdare med oförändrade taxor. Av bilaga 1 till denna framgår nuvarande sladdare och taxorna 2008 och 2009/2010. Sladdaren för Zon 7 är ny från våren 2010 på grund av dödsfall. Nuvarande sladdare har fungerat bra och timtaxorna kan anses förmånliga. Totalt rör sig sladdningskostnaderna om ca /år. Maskinkostnadsindex har stigit med 4,8 % från december 2009 till december Det torde vara mest lönsamt att förlänga avtalet med nuvarande sladdare utgående från maskinkostnadsindex. T.CHEF:S FÖRSLAG: Tekniska nämnden besluter att förlänges avtal med nuvarande sladdare för år 2011 utgående från en jämn granskning av timtaxorna hänvisande till maskinkostnadsindex. Förslaget godkännes. Höjningen av timtaxorna blir med 1,50 /h.

8 Dnr: TEKN 15/2011 2/ TOMTER Anhållan om köp av tomt, Pulkkinen/Bjon. Tommi Pulkkinen och Malin Bjon anhåller om att få köpa tomt nr 1 i kvarter 113 vid Pelostrandområdet, Nedervetil, kartbilaga 1 20 av den. Tomtens areal är ca 1575 m 2. Kommunaltekniken är färdigt utbyggd till tomten samt vägbelysningen. De reserverade tomten i april T.CHEF:S FÖRSLAG: Tekniska nämnden säljer åt Tommi Pulkkinen och Malin Bjon tomt nr 1 i kvarter 113 vid Pelostrandområdet bestående av ett ca 1575 m 2 stort outbrutet område av lägenheten Pelostrande RNr 10:42 i Nedervetil by, Kronoby kommun. Priset är 2,70 /m 2, vilket blir för tomtmarken. Vägbelysningen debiteras med skild räkning och priset är 260. Sedvanligt köpebrev upprättas. Förslaget godkännes.

9 Dnr: TEKN 16/2011 2/ SAMKÖPSANBUD PÅ BELÄGGNINGSARBETEN OCH VÄGSALT Nejdens kommuner (Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Kronoby) har under många år samarbetat kring upphandling av bl.a. kommunaltekniska produkter, eldningsolja samt beläggningsarbeten och vägsalt. Beträffande beläggningsarbeten och vägsalt har det fungerat så att Jakobstad skött anbudsförfrågan på beläggningsarbeten medan övriga kommuner turvist handhaft anbudsförfrågan på vägsalt. Enligt kommunförbundets rekommendation borde man göra ett formellt beslut vilken kommun som fungerar som upphandlare i respektive fråga. Varje kommun fattar själv de egentliga upphandlingsbesluten på basen av offerterna. Larsmo är i tur att sköta upphandlingen av vägsalt detta år. T.CHEF:S FÖRSLAG: Tekniska nämnden konstaterar att Jakobstads stad fungerar som upphandlare av beläggningsarbeten och Larsmo kommun som upphandlare av vägsalt Förslaget godkännes.

10 Dnr: TEKN 17/2011 2/ RITNINGAR Grundrenovering av Centralskolan I årets budget ingår ett anslag på för påbörjande av en grundrenovering av Centralskolan Totalkostnaderna är beräknade till och i ekonomiplan 2012 ingår I projektet ingår inga direkta tillbyggnader eller större omändringar. Byggnadsingenjör Bernt Slotte kommer uppgöra nödvändiga byggnadstekniska ritningar för projektet och även att fungera som projektansvarig. Ab Polypoint Oy kommer att anlitas som konsult för utförande av nödvändig El- och VVS planering I detta skede är det mest aktuella att godkänna ritningar för omändring av elevernas och lärarnas dusch och omklädningsutrymmen i källaren. Förslag till ritningar på källaren har uppgjorts i samråd med användarna. Från skolans sida har kontaktpersoner varit rektorn och vicerektorn. På sammanträdet presenteras ritningar på källare och projektet i övrigt. För det fortsatta arbetet kunde det vara bra med en arbetsgrupp för projektet med förslagsvis 2 st. från nämnden, 2 st. från skolan och 2 st. från tekniska. Planritning av källare fogas som Bilaga 1 till denna. T. CHEF:S FÖRSLAG: en tager del av och godkänner ritningar för källaren. Arbetsgrupp för projektet utses. en godkände ritningar för källaren. Till medlemmar i arbetsgruppen valdes Bernt + Tage, Gustav Hummel, Nina Hansén, centralskolans rektor + vicerektor.

11 2/ DELGIVNINGSÄRENDEN - Fastighetsskötarnas arbetsställen (utdelas) - n beslut om påbörjande av planeändring för kv. 197 på Kronoby detalj- - planeområde. - Byggnadskostnadsindex december Stigit 2,6 % på 1 år. - n informerar om ordinarie sammanträden för styrelsen och fullmäktige. - Nuvarande lättoljepris 76,19 c/l. - Storby utskogars enskilda väg har fått beslut från NTM centralen att de har möjlighet att söka bidrag som väg viktig för virkestransporter. - Polisinrättningen sagt upp utrymmen Säbrågården 2 från 3. - Tekniska cheferna möte Miljöministeriet meddelar om möjlighet att söka bidrag för vindkraftsutbyggnad. - LH Sprinkler har sagt upp hyresavtalet för utrymmen i Meiker fastigheten från Bokföringsrapport angående driftsbudgeten 2010.

12 DNR: TEKN 18/2011 2/ Anbud på ny bil (lätt lastbil) Tekniska kansliet har inbegärt anbud på byte av kommunens lätta lastbil. Anbuden hade inbegärts med aluminiumlava samt Hiab med angiven lyftkapacitet. Anbud inbegärdes även med alternativ direkt köp eller gamla bilen i byte. Konstaterades att det kunde vara lönsamt att sälja gamla bilen direkt. Anbud erhölls av följande firmor som har denna typ av fordon: - Wetteri på Fiat Ducato - Pörhön Autoliike Oy på Wolksvagen 2,5 TDi - Veho Group Oy Ab på MB Sprinter KA 416CDI - Autoliike Viescar Oy på Ford Transit 460 L 2,4 TDCI Vid genomgång av anbuden kunde konstateras att Wolksvagen var klart dyrare Fiat har enkla bakhjul varför bärförmågan inte blir tillräcklig. MB Sprinter och Ford Transit var likvärdiga och prismässigt i samma klass. Anbuden har tekniskt noggrant gåtts igenom av Guy Brännkärr på kommunens verkstad att de är tekniskt jämförbara och uppfyller våra krav. Inbegärdes granskade pris av Veho och Viescar utgående från direkt köp och samma utrustning. Anbuden daterade utdelas och fogas som bilaga 1 och 2 till denna. Vehos pris på MB Sprinter med utrustning är mvs 0. Autoliike Viescars pris på Ford Transit med utrustning är mvs 0. Bärförmågan är på Ford 2700 kg och på MB 2490 kg. Garantin på Ford är 3 år och på MB 2 år. Beaktar man det pris vi skulle få för gamla bilen vilket blir mvs blir vår nettokostnad vid köp av Ford Transit. Vårt budgetanslag är Det vore motiverat att nu kunna göra beslut om anskaffningen eftersom leveranstiden kan vara upp till 4 månader och vi har en köpare på gamla bilen. T:CHEF:S FÖRSLAG: Tekniska nämnden besluter anskaffa ny lätt lastbil Ford Transit enligt Autoliike Viescar OY:s offert nr för ett totalpris av mvs 0. Förslaget godkännes.

13 2/33 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: 15,16,19,20, 21,22,23 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer: 17,18, 24 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas är Tekniska nämnden i Kronoby kommun PB 22 (Säbråvägen 2) KRONOBY Paragrafer: 17,18, 24 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Beslut som gäller upphandling I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen PB 116, HELSINGFORS Paragrafer: Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

14 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid 2/34 I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen. Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), VASA Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer: Besvärstid 30 dagar, paragrafer: Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Västra Finlands miljöcentral, PB 262, VASA BESVÄRSSKRIFT I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av handlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Rättegångsavgift Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 11.6.2015

KALLELSESIDA Utfärdat 11.6.2015 KALLELSESIDA Utfärdat 11.6.2015 5/57 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 - Sammanträdesplats Terjärv brandstation Ärendets nummer Ärende 44. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45. PROTOKOLLJUSTERING 46. VÄGAR

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 Tid för mötet: 24.4.2013 kl. 18.00 19.30 Plats för mötet: Vääräjoki-salen, Sievi Ärenden för behandling:

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer