Beslut Naturvårdsverket beslutar om att utöka antalet gråsälar som far fallas i skyddsjakt i Skåne län.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut Naturvårdsverket beslutar om att utöka antalet gråsälar som far fallas i skyddsjakt i Skåne län."

Transkript

1 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: BESLUT Ärendenr: NV Beslut om sl^ddsjakt efter gråsäl inom Skåne län Beslut Naturvårdsverket beslutar om att utöka antalet gråsälar som far fallas i skyddsjakt i Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. Villkor for skyddsjaktens genomförande Villkoren för skyddsjaktens genomförande återges i Naturvårdsverkets beslut den 30 mars 2015, s 1-4 (NV ), se bilaga 2. Utöver vad som anges där gäller följande. Antal djur som får fällas Utöver vad som anges i tidigare beslut far ytterligare 15 gråsälar fallas i skyddsjakt inom Skåne län. Jakttid Skyddsjakten enligt detta beslut far bedrivas från 28 augusti till och med den 31 december Jaktområde Skyddsjakten får ske inom hela Skåne län bortsett från undantagna områden enligt nedan. Undantagna områden Utöver de områden som undantas i Naturvårdsverketstidigarebeslut (s 2) får ingen skyddsjakt efter gråsäl enligt detta beslut ske inom Stenshuvuds nationalpark. BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVAGEN 195 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: INTERNET:

2 NATURVÅRDSVERKET 2(7) Jaktmetod och tillåtna medel Skyddsjakten far bedrivas med de metoder och medel som anges itidigarebeslut (s3). Bärgning och provtagning Fälld säl ska så långt som möjligt bärgas. Prover från fälld säl ska skickas in till Naturhistoriska riksmuseet enligt de instruktioner som museet ger. Detta framgår av tidigare beslut (s 3). Bakgrund Pågående skyddsjakt efter gråsäl Naturvårdsverket har den 30 mars 2015 fattat beslut om skyddsjakt efter totalt 350 gråsälar i hela landet varav 15 gråsälar inom Skåne län. Skyddsjakten far pågå undertiden20 april till 31 december 2015 och syftar till att minska allvarliga skadorförfisketorsakade av gråsäl. ' Sedan starten för skyddsjakten har 15 gråsälar fällts i Skåne län, vilket motsvarade det antal Naturvårdsverkettidigarebeslutat om. Då skadorna är såväl pågående som allvarliga har Naturvårdsverket utrettförutsättningarnaför att utöka antalet gråsälar som far fallas i skyddsjakt i länet. I utredningen om utökat antal har Naturvårdsverket gett Havs- och vatteimiyndigheten, berörd länsstyrelse, Sveriges lantbruksimiversitet och Naturhistoriska riksmuseet möjlighet att yttra sig i ärendet. Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten föreslår i sitt yttrande att en omfördelning av tilldelningen mellan Östersjölänen är att föredra istället för en utökad tilldelning. Om det av juridiska orsaker inte är möjugt tillstyrker Havs- och vattenmyndigheten en begränsad utökad tilldelning om ett fåtal djur. Yttrande från Naturhistoriska riksmuseet Hur en ökad tilldelning påverkar Östersjöns gråsälspopulation Ijehöver, enligt Naturhistoriskariksmuseets (NRM) yttrande, ställas i relation till tilldelning och hur många djur som fällts på giventiudehungi övriga länder kring Östersjön. Eftersom dessa data inte ärtillgängligaär det enligt NRM svårt att överbucka effektema av en eventuell ökadtilldelningutan att ta hänsyn till avskjutningen i övriga delar av Östersjön. NRM anser att om tilldelningen lokalt skulle behöva ökas bör det därför i första hand ske genom att tilldehiingen minskas i ett aimat län i motsvarande grad. Yttrande från Sveriges lantbruksuniversietet Sveriges lantbruksuniversietet (SLU) tillstyrker en utökad tilldelning i det aktuella länet. SLU anger i sitt yttrande att gråsälspopulationen i Östersjön i dagsläget uppgår till mellan och individer. Den årligatillväxtenär enligt universitetet sju till åtta procent vilket iimebär en faktisk ökning med till individer varje år. Skadebilden är fortsatt hög och skadoma ibland annat

3 NATURVÅRDSVERKET 3(7) Skåne län ökar. Samtidigt sköts ibland aimat Skåne län fa sälar inom fjolårets skyddsjakt. Att tilldehiingen i länet utölcas avsevärt anses därförrimligt,enligt SLU. Yttrande från Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Skåne län tillstyrker i sitt yttrande en utökning av skyddsjaktstilldehiingen för Skåne län. Länsstyrelsen meddelar vidare att skadoma på ålfisket i länet är allvarliga och pågående. Flera ålfiskare har fått sina redskapförstördaunder det pågående ålfisket med stora ekonomiska skador som följd. De aktuella redskapen är mycket stora och i princip omöjliga att förflytta varför det är mycket svårt att vidta skadeförebyggande åtgärder och värja sig för pågående allvarliga skador. Skäl för beslutet Aktuella bestämmelser Naturvårdsverket far besluta om skyddsjakt efter säl på eget initiativ om det behövs för att förhindra allvarlig skada. Naturvårdsverket ska innan beslutet samråda med Havs- och vattenmyndigheten. Dettaframgårav 23 b jaktförordningen (1987:905). Naturvårdsverket kan även be andra myndigheter yttra sig i ärendet, med stöd av 6 och 7 förvaltningslagen (1986:223). Tillstånd till skyddsjakt får ges för att förhmdra allvarug skada på exempelvis fiske. Skyddsjakt får beviljas om det mte finns någon annan lämpug lösning. Skyddsj^en fär inteförsvåraupprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Dettaframgårav 23 a jaktförordningen. Om Naturvårdsverket fattar beslut om skyddsjaktframgårdet av 9 b jaktförordningen att ska vi ange - vilka arter som berörs och antalet djur som får fallas, - vilka medel och metoder som fär användas, - vilken tid och vilket område som avses, - de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika sicador eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, och - den kontroll som kommer att ske. Naturvårdsverket fär besluta om hur man ska förfara med dödade djur och att ett fällt djur ska tillfalla annan än den som innehar jakträtten, vilket framgår av 24 d 1 st jaktförordningen. Naturvårdsverket kan besluta att ett skyddsjaktbeslut ska gälla även om det överklagas, detta med stöd av 59 jaktförordningen. Kungörelsedelgivning av beslutet far ske om en obestämd krets ska delges, vilket framgår av 49 delgivningslagen (2010:1932). Skyldigheter som följer av Sveriges EU-medlemskap Gråsälen är upptagen i det så kallade art- och habitatdirektivet, bilagorna 2 och 5 till rådets direktiv (92/43/EEG) om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och

4 NATURVÅRDSVERKET 4(7) växter. Det innebär att Sverige som EU-land måste vidta vissa åtgärder, exempelvis - utse särskilda bevaråndeområden och inom dessa tillståndspröva alla verksamheter och åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön och - säkerställa att exempelvis jakt på gråsäl ärförenligmed upprätthållandet av gynnsam bevarandestatusförarten. Rekommendationerfrån Helsingforskomissionen Helsingforskonventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö slår fast att viss jakt på säl kan tillåtas för populationer som uppnått gynnsam bevarandestatus. Detta innebär att skyddsjakt kan fa bedrivas om populationen haft en stadig positiv tillväxt imder lång tid. Jakten fär inte äventyra denna tillväxt eller ge andra problemförförvaltningenav arten. Helsingforskomissionenföreslåratt det undre referensvärdet för arten bör ligga på minst gråsälar per bestånd. Därmed säkras den biologiska nivån som krävs för att upprätthålla ett livskraftigt bestånd. Överstiger populationen gråsälar kan jakt tillåtas om arten har långsiktig positiv tillväxt. Nationellförvaltningsplan Havs- och vattenmyndigheten anger i Nationellförvaltningsplanförgråsäl i Östersjön från att populationen för gråsäl ska ha en gynnsam bevarandestatus. Gråsälspopulationen ska ha en neutral eller positiv utveckling. Sedan år 2000 har arten haft en stabil utveckling med en årlig tillväxt om i genomsnitt 7-8 procent och antalet faktiska räknade djur är enhgt Havs- och vattenmyndighetens uppgifter djur. Det bedöms finnas mellan och gråsälar i Östersjön, enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Naturvårdsverkets bedömning Förhindrande av allvarlig skada Naturvårdsverket konstaterar attfisketi Skåne län i stor omfattning drabbas av pågående allvarliga skador orsakade av gråsälsangrepp. Ålfisket är särskilt hårt drabbat, enligt länsstyrelsens uppgifter. Det är sannolikt att de allvarliga skadoma fortsätter då tillräckliga skadeförebyggande åtgärder är svåra att vidta. Mot bakgrund av den faktiska ökningen av såväl gråsälspopulationen som graden av gråsälskador gör Naturvårdsverket därför bedömningen att det är sannolikt med fortsatta allvarliga skador påfisketimder resten av året. En utökning av antalet gråsälar som far fällas i skyddsjakt inom Skåne län är därmed motiverad för att förhindra och minska fortsatta allvarliga och pågående skador. Gynnsam bevarandestatus Referensvärdet för gråsäl som Sverige rapporterat till EU år 2013 är djur. Detta motsvarar den biologiskt säkra nivån som krävs för att upprätthålla en livskraftig population för arten. Jakt kan tillåtas utan att gynnsam

5 NATURVÅRDSVERKET 5(7) bevarandestatusförarten äventyras om populationen överstiger denna nivå och har haft en långsiktig positiv tillväxt. Enligt Institutionenförakvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet uppgår den totala gråsälspopulationen i Östersjön idag till mellan och djur. Det totala antalet gråsälar i Östersjön har ökat med i genomsnitt sju till åtta procent sedan år Naturvårdsverket bedömer att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus inte äventyras av att ytterligare 15 gråsälar fälls inom ramen för skyddsjakt inom Skåne län. Annan lämplig lösning Det finnsfleraolika skadeförebyggande åtgärder som generellt sett vidtasföratt minska sälskadoma påfisket,exempelvis; fiske vid olikatidpunkterpå dygnet försök att skrämma sälar vid fiskeplatserna vakt av näten fiske i kortare perioder byte av fångstplatser Trots skadeförebyggande åtgärder och den skyddsjakt som verket beslutat om den 30 mars 2015 fortsätter skadoma att öka. Havs- och vattenmyndigheten hartidigarekonstaterat att samma skadegörande individer trots försök till förebyggande åtgärder återkommer och fortsätter orsaka allvarliga skador. Det är alltså sannolikt ett begränsat antal individer som återkommer till redskapen och söker föda, och att dessa individer inte påverkas av skadeförebyggande åtgärder. Vidare har Program Sälar & Fiske under längre tid arbetatföratt utvecklafiskeredskapochfiskemetodersom ska vara säkra för sälangrepp. Detfinnsdock fortfarande fa altemativa fängstmetoder som är lämpliga i Sverige och som inte drabbas av sälskador. De redskap som används under ålfisket är mycket stora och i stort sett omöjliga att vakta eller förflytta. Andra skadeförebyggande åtgärder har i stort konstaterats verkningslösa gällande skadegörande individer. Detta sammantaget gör att Naturvårdsverket bedömer att skyddsjakt även fortsättningsvis är det enda kvarvarande altemativet för attförhindrapågående och fortsatta allvarliga skador. Övrigt Omfördelning av tilldelning Vissa remissinstanser har föreslagit att Naturvårdsverket istället för att utöka antalet djur som får fällas i skyddsjakt, bör omfördela kvarvarande antal djur som fär fällas mellan Östersjölänen. På grund av rådande rättspraxis om att ett gynnande myndighetsbeslut inte kan ändras kan en sådan omfördelning inte ske.

6 NATURVÅRDSVERKET 6(7) Utökat antal i andra län Vid sidan av detta beslut utreder Naturvårdsverketföratsättningamaföratt utöka antalet gråsälar som fär fällas i skyddsjakt och en utökning av skyddsjaktsområdet inom Kdmar, Blekinge, Gotlands och Södermanlands län. Sådant beslut kommer meddelas separat; Verkställighet och kungörelse ' ' Med hänsyn till att skadoma är allvarliga och pågående är det viktigt att skyddsjakten kan irilédäs så snart som möjlijgt. Detta är nödvändigtföratt förhiiidra att ytteriigare allvarliga skador uppstår. Vidare saknas det möjugheter förfiskareatt värja sigförpågående skador orsakade av gråsäl då arten inte upptas i 28 jaktförordningen. Naturvårdsverket bedömer därför att det finns skäl att skyddsjakten skafåinledas från beslutsdatum och att beslutet ska gälla även öm det överklagas. Beslutet ska delges genom så kallad kungörelsedelgivning. Beslutetfinnsunder överklagandetiden tillgängligt hos Naturvårdsverket'på Forskarens väg 5 i Östersund. Upplysning om hur man överklagar, se bilaga 1. Beslut i ärendet har fattats av sektionschefen Gunilla Ewdng Skotnicka efter föredragning av handläggaren Petter Mahrs. För Naturvårds\^ Gunilla Ewing Skotnicka Tetter Mahrs Kopia per e-post till: Havs- och vattenmyndigheten Kustbeyakningen Länsstyrelsen i Skåne län Naturhistoriska riksmuseet Polismyndigheten Statens Fastighetsverk Sveriges Lantbruksuniversitet HELCOM Jägarnas Riksförbund Program Sälar och Fiske Svenska Jägareförbtmdet Svenska Naturskyddsföreningen Sveriges Fiskares Riksförbimd Sveriges Fiskevattenägareförbund Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund Viltskadecenter

7 NATURVÅRDSVERKET 7(7) Bilaga 1 Var ska beslutet överklagas? Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket. Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till Förvaltningsrätten i Stockholm. När ska beslutet senast överklagas? Överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsverket inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Vad ska överklagandet innehålla? Överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat. I skrivelsen ska ni ange: - ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer, - vilket beslut som ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och ärendenummer, - hur ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras samt - om det firms motparter i ärendet bör ni ange deras namn, adress och telefonnummer.

8 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: BESLUT Ärendenr: ' NV Beslut om sl^ddsjakt efter gråsäl för 2015 Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 350 gråsälar. Naturvårdsverket beslutar att skyddsjakten far ske på annans jaktområde. Naturvårdsverket beslutar att skyddsjakten flr ske från stillaliggande båt med motorn igång. Naturvårdsverket beslutar att skyddsjakten, vid sidan av klass 1* även fär ske med kulammunition av klass 2. Naturvårdsverket beslutar att detta beslut ska gälla även om det överklagas. Villkor för skyddsjaktens genomförande Jakttid Skyddsjakten far ske under tiden 20 apriltilloch med 31 december Jaktområde Skyddsjakten får ske inom svenskt territorialvatten mom - Norrbottens län - Västerbottens län - Västemorrlands län - Gävleborgs län - Uppsala län - Stockholms län Södermanlands län - Östergötlands län - Gotiands län BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: INTERNET:

9 NATURVÅRDSVERKET 2(10) - följande kommuner i Kalmar län o Västervik o Oskarshamn o Mönsterås o Borgholm - följande del i Blekinge län o området väster om sydligaste spetsen på Torhamns udde - Skåne län Jakträttsinnehavare ska informeras om skyddsjakten ochfåta del av det här beslutet innan skyddsjakten börjar. Undantagna områden Inom skyddsjaktområdet kan det finnas skyddade områden där andra regler för skyddsjakt efter säl gäller. Det kan exempelvis vara sälskyddsområden, Natura 2000-områden, naturreservat eller nationalparker. Länsstyrelsen i aktuellt län kan lämna information om var sådana områdenfinnsoch vilka regler som gäller där. Inom vissa områden, som inte omfattas av annat områdesskydd, sker inventering av sälar under våren. För dessa områden tillåts endast skyddsjakt efter gråsäl under tiden 16 juni till och med den 31 december 2015: Norrbottens län Västerbottens län Gävleborgs län Uppsala län Stockholm län Östergötlands län Kalmar län Vidbrännan Lördagshällan Yttre Jämäsgrund S:t Olofshällan Märketshällan Märketskallen Bränningsbråten Skvalbådan, Gillöga skärgård Stänkbådan, Gillöga skärgård Svartkobben, Gillöga skärgård Torrbådan, Gillöga skärgård Ägglösen Dromgrunnan Karvasen, Landsort Lönnbådan, Landsort Roxen, Landsort Tuvan Märkbåden Höga ören Runsten

10 NATURVÅRDSVERKET 3(10) Antal gråsälar som får fällas Naturvårdsverket beslutar att totalt 350 gråsälar får fällas under skyddsjakten. Tilldelningenförantalet gråsälar mellan länen fördelas enligt följande: ft Norrbottens län 60 gråsälar ^Västerbottens län 30 gråsälar o Västemorrlands län 30 gråsälar 6 Gävleborgs län 60 gråsälar "Uppsala län 40 gråsälar «Stockholms län 40 gråsälar «Södermanlands län 20 gråsälar Östergötlands län 10 gråsälar «Gotiands län 10 gråsälar «Del av Kalmar län 20 gråsälar * Del av Blekinge län 15 gråsälar.'skånelän 15 gråsälar Vem som får jaga Den som jagar gråsäl från båt ska ha gått utbildning i sälj akt. Utbildningen ska vara organiserad av jägarorganisation i Sverige eller Finland. Den som j agar ska betala viltvårdsavgiftförstatligt j aktkort till Kammarkollegiet. Jaktmetod och tillåtna jaktmedel Skyddsjakten fär bedrivas - från land - från is - från konstniktion som är fäst på botten - från stillaliggande båt (antingen med motorn på eller av) - med typgodkänt fångstredskap Skyddsjakten ska i möjugaste mån ske mot gråsälar som observerats orsaka skada och befirmer sig inom 50 meter fi^ skadedrabbade redskap. Bärgning och provtagning Fällda sälar ska så långt som möjligt bärgas. Den som bärgar gråsäl ska skicka in prover till Naturhistoriska riksmuseet Handledning och instruktioner för provtagningfinnstillgängligtgenom Naturvårdsverkets kundtjänst. Webbplats: E-post: Telefon: (öppettider vardagar 08:00-16:30) Kontakta Naturvårdsverket innan och efter skyddsjakt Innan skyddsjakten Den som avser att delta i skyddsjakten efter gråsäl ska kontakta Naturvårdsverket närmaste vardag innan jakten inleds. Detta för att få infonnation om hur många djur som återstår av tilldelningen i aktuellt län.

11 NATURVÅRDSVERKET 4(10) Efter skyddsjakten Den som skjutit säl inom ramenförskyddsjakten ska meddela detta till Naturvårdsverkets kundtjänst närmaste vardag efter en säl skjutits. Vid kontakt om fälld säl ska dessa uppgifter lämnas: - skyttens namn, adress, telefonnummer och e-postadress - exakt plats ochtidpunktdå sälen sköts - om sälen bärgades Kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets kundtjänst E-post: Telefon: (öppettider vardagar 08:00-16:30) Återrapportering efter slqfddsjakten Om länsstyrelsen i respektive län vul tar Naturvårdsverket gäma emot en redogörelse över erfarenheterfirånskyddsjakten samt vilka effekter skyddsjakten haft på sälskadomas omfattning i aktuellt län. Uppgifterna kan mej las till senast den 29 februari Märk mej let med ärendenummer NV Bakgrund YttrandefrånHavs- och vattenntyndigheten Havs- och vattenmyndigheten ställer sig bakom skyddsjakt efter gråsäl under liknande omfattning som tidigare år. Havs- och vattemnyndigheten skriver i sitt yttrande till Naturvårdsverket att antalet inrapporterade sälskadorför2013 har ökat med drygt 15 procentfråntidigareår sett till hela landet. Myndigheten bedömer även att mörkertaletför r^ortering av sälskador är stort och att det faktiska antalet skador sannolikt är betydhgt högre. I Bottenviken drabbasfrämstfiskemed fasta redskap av skador. Myndigheten nämner attfiitidsfisketmed nät är mycket skadedrabbat. För södra delarna av Östersjön har skadoma påfiskeinomskärs ökat. Skadoma på ålfiske och fiske med sillgamförekommer,men har minskat i omfattning. YttrandefrånNatttrhistoriska riksmuseet Naturhistoriska riksmuseet ser att en skyddsjakt på gråsäl kan utföras under liknandeförutsättningarsomtidigareår vad gäller jakttid och jaktområde samt att ett något högre uttag kan ske utan att det äventyrar gynnsam bevarandestatus för arten. En höjning avtilldelningenfrån290 djur till 350 djur skulle med fördel läggas till Stockholms och Uppsala län där tilldelningen varit lägre men möjligheterna till skyddsjakt är goda. SkrivelsefrånSvenska Jägareförbundet Svenska Jägareförbundet föreslår i en skrivelse till Naturvårdsverket att skyddsjakt efter totalt 350 gråsälar ska tillåtas. Som jakttid föreslås 16 april 2015

12 NATURVÅRDSVERKET 5(10) till 31 januari Förbundet föreslår även att provtagningskrav ska motsvara Naturvårdsverkets förslag till regeringen år Skäl för beslutet Aktuella bestämmelser Naturvårdsverket fär besluta om skyddsjakt efter säl på eget initiativ om det behövs för att förhindra allvarlig skada Naturvårdsverket ska innan beslutet samråda med Havs- och vattenmyndigheten. Detta framgår av 23 b jaktförordningen (1987:905). Naturvårdsverket kan även be andra myndigheter yttra sig i ärendet, med stöd av 6 och 7 förvaltningslagen (1986:223). Tillstånd till skyddsjakt får ges för attförhindraallvarlig skada på exempelvis fiske. Skyddsjakt får beviljas om det intefinnsnågon annan lämplig lösning. Skyddsjakten får inteförsvåraupprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturuga utbredningsområde. Detta framgår av 23 a j aktförordningen. Om Naturvårdsverket fattar beslut om skyddsjakt framgår det av 9 b j aktförordningen att ska vi ange - vilka arter som berörs och antalet djur som får fällas, - vilka medel och metoder som far användas, - vilken tid och vilket område som avses, - de villkor som i övrigt behövs för att så låi^ som möjligt undvika skador eller olägenheter av betydelseförden berörda artens bestånd, och - den kontroll som kommer att ske. Huvudregeln är att jakt inte fär bedrivas fi^ fordon där motom är igång. Det framgår av 31 jaktiagen (1987:259). Naturvårdsverket fär dock besluta om undantag från detta. Naturvårdsverket fär även besluta att skyddsjakt fär bedrivas på armans jaktområde. Dessa imdantag får ges med stöd av 24 d jaktförordningen. Naturvårdsverket kan ge tillstånd att skyddsjakt efter säl, vid sidan av klass 1-, även fär ske med klass 2-ammumtion och därmed medge undantag från 16 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vih. Undantaget fär medges med stöd av 43 samma föreskrift. Naturvårdsverket kan besluta att ett skyddsjaktbeslut ska gälla även om det överklagas, detta med stöd av 59 jaktförordningen. Kungörelsedelgivning av beslutet fär ske om en obestämd krets ska delges, vilketfi^imgårav 49 delgivningslagen (2010:1932). Skyldigheter som följer av Sveriges EU-metUemskap Giåsälen är upptagen i det så kallade art- och habitatdirektivet, bilagorna 2 och 5 till rådets direktiv (92/43/EEG) om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. Det innebär att Sverige som EU-land måste vidta vissa åtgärder, exempelvis

13 NATURVÅRDSVERKET 6(10) - Utse särskilda bevaråndeområden och inom dessa tiuständspröva alla verksamheter och åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön och - säkerställa att exempelvis jakt på gråsäl ärförenligmed upprätthållandet av gynnsam bevarandestatusförarten Rekommendationer från Helsingforskomissionen Helsingforskonventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö slår fast att viss jakt på säl kantillåtasförpopulationer som uppnått gynnsam bevarandestatus. Detta iimebär att skyddsjakt kan få bedrivas om populationen haft en stadig positivtillväxtunder lång tid. Jaktenfårinte äventyra denna tillväxt eller ge andra problemförförvaltningenav arten. Helsingforskomissionen, konventionens styrande organ, föreslår att det imdre referensvärdet för arten bör Hgga på minst gråsälar. Därmed säkras den biologiska nivån som krävs för att upprätthålla ett livskraftigt bestånd. Överstiger populationen gråsälar kan jakt tillåtas om arten har långsiktig positiv tillväxt. Nationellförvaltningsplan och miljöövervakningsdata Havs- och vattenmyndigheten anger i Nationellförvaltningsplanförgråsäl i Östersjön fiån 2012 att populationen för gråsäl ska ha en gynnsam bevarandestatus. Gråsälspopulationen ska ha en neutral eller positiv utveckling. Sedan år 2000 har arten haft en stabil utveckling med en årlig tillväxt om i genomsnitt 7-8 procent och antalet faktiska räknade djur var år 2011 nära gråsälar. Idag bedöms detfinnasnära gråsälar i Östersjön, enhgt nationella miljöövervakningsdata. Naturvårdsverkets bedömning Förhindrande av allvarlig skada Sälskadoma i Sverige har de senastetioåren fortsatt att öka. Redan 2005 uppskattade dåvarande Fiskeriverket att kostnader för skador orsakade av säl till cirka 55 miljoner kronor. Enligt Havs- och vattenmyndighetens yttrande till Naturvårdsverket har skadoma orsakade av sälar det senaste året ökat med minst 15 procent. Ökningen av skadorna sker samtidigt som Program Sälar & Fiske under en längre tid arbetatföratt utveckla fiskeredsk^ ochfiskemetodersom ska vara säkra för sälangrepp. Naturvårdsverket konstaterar attfisketi stora delar av Östersjön i stor omfattning allvarligt skadas av angrepp av gråsäl. De allvarliga skadoma uppkommer imder helafiskesäsongenoch på de arter som är avgörande för fiskerinäringen ochfiitidsfisketi landet. Deflestafiskemetoderdrabbas av allvarliga sälskador, såsomfiskemed fasta redskap, nät, gam, krok och även burfiske.

14 NATURVÅRDSVERKET 7(10) I Bottenviken drabbasfrämstfiskemed fasta redskap av skador och fiitidsfisket med nät är mycket skadedrabbat. För södra delarna av Östersjön har skadoma på fiske inomskärs ökat Skadoma på ålfiske ochfiskemed sillgam förekommer fortfarande, men i minskad omfattning. Mot bakgrund av denfåktiskaökningen av såväl gråsälspopulationen som antalet sälskador gör därför Naturvårdsverket bedömningen att detfinnseu stor sannolikhetförfortsatta allvarliga skador påfiskettmder kommande år. Naturvårdsverket gör därför bedömningen att skyddsjakt efter gråsäl är motiveradförattförhindrafortsatta allvarliga slrädor. Gynnsam bevarandestatus Referensvärdetförgråsäl som Sverige rapporterat till EU år 2013 är djur. Detta motsvarar den biologiskt säkra nivån som krävsföratt upprätthålla ett livskraftigt beståndförarten. Jakt kantillåtasutan att gynnsam bevarandestatus för arten äventyras om populationen överstiger denna nivå och har haft en långsiktig positiv tillväxt. Enligt Havs- och vattenmyndighetens senaste marina miljöövervakningsdata Mn år 2013 finns det cirka gråsälar i Östersjön. Det totala antalet gråsälar i Östersjön har ökat med i genomsnitt 7-8 procent sedan år Naturvårdsverket bedömer därför att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatusförgråsäl inte äventyras av att upp till 350 individer fälls. Annan lämplig lösning Detfirmsfleraolika skadeförebyggande åtgärder som generellt sett vidt^föratt minska sälskadoma påfisket,exempelvis; fiske vid olikatidpunkterpå dygnet försök att skrämma sälar vid fiskeplatserna. vakt av näten fiske i kortare perioder byte av fangstplatser Trots skadeförébyggande åtgärder ökar skadoma. Havs- och vattenmyndigheten konstaterar även att samma skadegörande individer trotsförsöktill förebyggande åtgärder återkommer och fortsätter orsaka allvarliga skador. Det är alltså sannolikt ett begränsat antal individer som återkommer till redskapen och söker föda, och att dessa individer inte påverkas av skadeförebyggande åtgärder. Vidare har Program Sälar & Fiske under längretidarbetatföratt utveckla fiskeredskap ochfiskemetodersom ska vara säkraförsälangrepp. Det fmns dock fortfarande få alteraativa fångstmetoder som är lämpliga i Sverige och som inte drabbas av sälskador. Då skadeförebyggande åtgärder i stort är verkningslösa gällande skadegörande mdivider bedömer Naturvårdsverket att skyddsjakt är det enda kvarvarande altemativetförattförhindrafortsatta allvarliga skador.

15 NATURVÅRDSVERKET \ '. 8(10) Övrigt Jakttiderna har sattsföratt minskariskenförallvarliga skadorförfisketoch samtidigt ta hänsyn till sälamas behov av ro imder kutningstiden. För attförhindraallvarliga skador på fångst och redskap bör skyddsjakten i första handriktasmot sälar som befinner sig nära fiskeredskap. För att skyddsjakten ska kunna ske på ett effektivt ochfiramgångsriktsätt kan det vara nödvändigt att skyddsjakten efter gråsäl bedrivs på annans jaktområde. Exempelvis om fiskeredsk^ ligger nära gräns till annans jaktområde men skadegörande sälar i huvudsak befinner sig i detta område. För att snabbt kommafi'amtillen fälld sälföratt bärga den får jakten ske från båt med motom påslagen. Jakten får även ske med ammunition av klass 2föratt möjuggöra användningen av ammunition som minskarriskenförrikoschetter. Verkställighet och kungörelse Med hänsyntillatt skadoma är allvarliga och pågående är det viktigt att skyddsjakten kan inledas så snart som möjligt. Detta är nödvändigtföratt förhmdra att ytterligare allvarliga skador uppstår. Naturvårdsverket bedömer därför att detfinnsskäl att beslutet ska gälla även om det överklagas. Med hänsyn till berördas möj ligheter att ta del av beslutet bestäms att j akten får inledas den 20 april. Beslutet ska delges genom så kallad kungörelsedelgivning. Beslutetfinnsunder överklagandetiden tillgängligt hos Naturvårdsverket på Forskarens väg 5 i Östersund. Upplysning om hur man överklagar, se bilaga 1. Beslut i ärendet har fattats av biträdande avdelningschefen Rikard Janson efter föredragning av handläggaren Petter Mahrs. I ärendets handläggning har även enhetschefen Ingela HUtula, sektionschefen Carl Mikael Strauss och juristen Camilla Frisch deltagit. För. Naturvårdsverket Rikard Janson Petter Mahrs

16 c r W NATURVÅRDSVERKET ^ / 9(10) Kopia till: Finlands Viltcentral Havs- och vattenmyndigheten HELCOM Jord- och Skogbruksministeriet, Helsingfors Kustbevakningen Näringsdepartementet Lantbrukarnas Riksförbund Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsen i Gotlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Länsstyrelsen i Kalmar län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Västerbottens län Länsstyrelsen i Västemorrlands län Länsstyrelsen i Östergötlands län Miljödepartementet Miljöministeriet, Helsingfors Naturhistoriska riksmuseet Program Sälar och Fiske Svenska Jägareförbundet Svenska Naturskyddsföreningen Svenska Rovdjursföreningen Sveriges Fiskares Riksförbund Sveriges Fiskevattenägareförbimd Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbimd Viltskadecenter Världsnattirfonden WWF Ålands Landskapsstyrelse

17 NATURVÅRDSVERKET \ -v 10(10) BUagal Var ska beslutet överkl^as? Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överkl^andet ska dock skickas eller lämnas till Naturvårdsverket. Adressen framgår av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Naturvårdsverket överklagandet och handlingarna till Förvaltningsrätten i Stockholm. När ska beslutet senast överklagas? överklagandet ska ha kommit in till Naturvårdsvei-ket inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet Vad ska överklagandet innehålla? överklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat. I skrivelsen ska ni ange: - ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer, - vilket beslut som ni överklagar tex. genom att ange beslutsdatum och ärendenummer, - hur ni anser att Naturvårdsverkets beslut ska ändras och varför det ska ändras samt - om det finns motparter i ärendet bör ni ange deras namn, adress och telefonnummer.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-28 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län Beslut

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-01 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands,

Läs mer

Detta beslut gäller även om det överklagas.

Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-04-23 Ärendenr: NV-02943-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare Beslut Naturvårdsverket

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-28 Ärendenr: NV-05553-15 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 350 gråsälar.

Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 350 gråsälar. 1(10) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-03-30 Ärendenr: NV-00969-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-09 Ärendenr: NV-03536-15 Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens

Läs mer

BESLUT 2013-04-25 Ärendenr: NV-02072-13. Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl 2013

BESLUT 2013-04-25 Ärendenr: NV-02072-13. Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl 2013 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-04-25 Ärendenr: NV-02072-13 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl 2013 Beslut Naturvårdsverket

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-04 Ärendenr: NV-03147-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-14 Ärendenr: NV-06582-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015.

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-26 Ärendenr: NV-03886-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-01 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands,

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-11-28 Ärendenr: NV-06674-13 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se 2014-06-02 Ärendenr: NV-03681-14 Se sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 480 gråsälar.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 480 gråsälar. 1(11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ekström, Emil Tel: 010-698 15 91 emil.ekstrom@naturvardsverket.se BESLUT 2016-04-07 Ärendenr: NV-00655-16 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för 2016 Beslut

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 260 knubbsälar.

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 260 knubbsälar. 1(11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ekström, Emil Tel: 010-698 15 91 emil.ekstrom@naturvardsverket.se BESLUT 2016-04-07 Ärendenr: NV-01207-16 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl för 2016 Beslut

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar. 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-24 Ärendenr: NV-01856-14 Ockelbo kommun 816 80 Ockelbo Beslut om skyddsjakt

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens och Västerbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens och Västerbottens län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 1241 Petter.mahrs @naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-23 Ärendenr: NV-06952-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Ansökan om jakt efter grå- och vikaresäl i utbildningssyfte. Beslut Du får eller får låta jaga sammanlagt fyra stycken gråsälar i utbildningssyfte.

Ansökan om jakt efter grå- och vikaresäl i utbildningssyfte. Beslut Du får eller får låta jaga sammanlagt fyra stycken gråsälar i utbildningssyfte. 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-04-12 Ärendenr: NV-01214-17 Ansökan om jakt efter

Läs mer

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017.

Delegeringen gäller från och med den 4 december 2014 till och med den 30 november 2017. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-12-04 Ärendenr: NV-06889-14 Enligt sändlista Delegering av beslut om licensjakt efter

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län.

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län. 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2015-04-28 Ärendenr: NV-02507-15 Roland Boström Björkholmen 1 952

Läs mer

Bakgrund Du har ansökt om att få fångstredskapet Bélisle 330 typgodkänt för fångst av bäver. Redskapet är en slagfälla.

Bakgrund Du har ansökt om att få fångstredskapet Bélisle 330 typgodkänt för fångst av bäver. Redskapet är en slagfälla. 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 17 71 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-10-09 Ärendenr: NV-02196-14 Peter Siikavuopio Tavvagatan 11 98016 Karesuando Angående

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Bakgrund Du har ansökt om att få fångstredskapet Belisle Super X 120 typgodkänt för fångst av mård och mink.

Bakgrund Du har ansökt om att få fångstredskapet Belisle Super X 120 typgodkänt för fångst av mård och mink. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Plahn, Lars Tel: 010-698 12 16 lars.plahn@naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-11 Ärendenr: NV-11465-11 Janne Bäckström Postvägen 8 860 13 Stöde Beslut angående

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 525 gråsälar.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl för Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 525 gråsälar. 1(11) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-04-04 Ärendenr: NV-07716-16 Beslut om skyddsjakt

Läs mer

REMISS 2014-04-17. Ärendenr: NV-00648-13. Sändlista

REMISS 2014-04-17. Ärendenr: NV-00648-13. Sändlista 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm (gnaturvardsverket.se REMISS 2014-04-17 Ärendenr: NV-00648-13 Sändlista Remiss av förslag om ändringar

Läs mer

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012.

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012. 2012-06-19 9 218-3983-2012 1(5) Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt

Läs mer

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2012-10-02 Ärendenr: NV-06619-12 NV-06620-12 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Rialareviret, Stockholms län

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Rialareviret, Stockholms län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS Ä VERKET Per Risberg Tel: 010-698 17 34 Per.Risberg (Snaturvardsverket.se BESLUT 2011-06-15 Ärendenr: NV-03455-11 Claes Bäck Hödervägen 12 184 52 ÖSTERSKÄR

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Västra Götalands län 2017

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Västra Götalands län 2017 1(19) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-12-15 Ärendenr: NV-08521-17 Beslut om skyddsjakt

Läs mer

Var, när och hur många djur får fällas?

Var, när och hur många djur får fällas? 1 (10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Per Risberg BESLUT Tel: 08-698 8534 2008-04-16 Dnr 412-1878-08 Nv per.risberg @naturvardsverket.se Sändlista Beslut om skyddsjakt på gråsäl 2008 Beslut Naturvårdsverket

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Vilhelmina södra sameby 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VÄRDS«VERKET Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @natiirvardsverket.se BESLUT 2012-12-13 Ärendenr: NV-10367-12 Vilhehnina södra sameby Tomas Nejne

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 hanna.dittrich.soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-04080-15 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

Tillstånd att samla in material av sillgrissla samt ägg från storskarv i forskningssyfte

Tillstånd att samla in material av sillgrissla samt ägg från storskarv i forskningssyfte 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-16 Ärendenr: NV-02900-16 Naturhistoriska riksmuseet Douglas

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar.

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lundell, Yvonne Tel: 010-698 14 14 Yvonne.lundell @naturvardsverket.se REMISS 2014-11-28 Ärendenr: NV-07349-14 Sändlista Remiss av ansökan om spridning av bekämpningsmedlet

Läs mer

Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl

Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-04-15 Ärendenr: NV-02483-16 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över remiss av promemoria om specialforum för

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y-w f^* r Mål nr 15-12 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 6 2012-04-26 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y-w f^* r Mål nr 15-12 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 6 2012-04-26 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y-w f^* r Mål nr 15-12 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 6 2012-04-26 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Mikael Moilanen Bygelvägen 2 722 33 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Naturvårdsverkets

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-10-23 Ärendenr: NV.04879-13 Se sändlista Remiss av förslag till

Läs mer

BESLUT 2012-04-04 Ärendenr: NV-02960-12. Beslut om skyddsjakt efter gråsäl 2012

BESLUT 2012-04-04 Ärendenr: NV-02960-12. Beslut om skyddsjakt efter gråsäl 2012 1(13) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2012-04-04 Ärendenr: NV-02960-12 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl 2012 Beslut Naturvårdsverket

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Västerbotten Datum 2012-05-07 Ärendebeteckning 218-3758-2012 Arkivbeteckning 1(8) Mala Sameby Börje Stenlund Släppträsk 11 930 70 MALA Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Länsstyrelsen beslutar

Läs mer

Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för sork

Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för sork 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Petter Mahrs Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-12-07 Ärendenr: NV-03781-12 Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för

Läs mer

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-31 Ärendenr: NV-00742-14 Enligt sändlista Överlämnande av rätten att besluta om

Läs mer

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg 1(3) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-08-23 Ärendenr: NV-06389-13 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg Utveckling

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-08 Ärendenr: NV-05851-17 Naturhistoriska riksmuseet

Läs mer

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY BESLUT 2015-06-16 Ärendenr: NV-11420-11 Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad Beslut Naturvårdsverket beslutar att typgodkänna fångstredskapet

Läs mer

Yttrande över Redovisning av regeringsuppdrag om licensjakt på säl. Ert dnr L2013/2033/JFS

Yttrande över Redovisning av regeringsuppdrag om licensjakt på säl. Ert dnr L2013/2033/JFS Öster Malma 2013-11-08 Landsbygdsdepartementet Yttrande över Redovisning av regeringsuppdrag om licensjakt på säl. Ert dnr L2013/2033/JFS Svenska Jägareförbundet får härmed avge följande yttrande över

Läs mer

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013.

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-10 Ärendenr: NV-09386-13 NV-09518-13 NV-09539-13 Föreningen

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-09 Ärendenr: NV-02115-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-12-12 Ärendenr: NV-04870-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Beslutet gäller under tiden från och med den 23 augusti till och med den 8 september 2011.

Beslutet gäller under tiden från och med den 23 augusti till och med den 8 september 2011. 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2011-08-23 NV-07488-11 Lantbrukarnas Riksförbund Regionförbundsstyrelsen i Östergötlands

Läs mer

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1.

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Per Risberg Tel: 08-698 85 34 per.risberg@naturvardsverket.se BESLUT 2004-12-09 Dnr 411-6604-04 Nf Barbro Ericson Grelsgårdsvägen 13 833 35 Strömsund Ang ansökan

Läs mer

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilagan.

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilagan. 1 (8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Klas Allander Tel: 08-698 85 39 klas.allander @naturvardsverket.se BESLUT 2009-07-02 Dnr 411-4828-09 Sirges sameby Bertil Kielatis Västergatan 24 962 33 JOKKMOKK

Läs mer

Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt fällavgift i Västra Götalands län jaktåret 2015/2016

Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt fällavgift i Västra Götalands län jaktåret 2015/2016 1(6) Enligt sändlista Jakttider, könskvotering, rekommendationer för älgjakten samt fällavgift i Västra Götalands län jaktåret 2015/2016 Beslut Länsstyrelsen, genom viltförvaltningsdelegationen, beslutar

Läs mer

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2016-12-21 Ärendenr: NV-07775-16 Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter järv i Tuorpons sameby

Ansökan om skyddsjakt efter järv i Tuorpons sameby 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Robert Franzén Telefon: 08-698 13 67 robert.franzen@naturvardsverket.se BESLUT 2005-05-23 Dnr 411-3032-05 Nf Tuorpons sameby Nils Petter Pavval Tårrajaur 1075

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-01-12 Ärendenr NV-12739-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Beslut angående ansökan om skyddsjakt efter kungsörn i Norrbottens län

Beslut angående ansökan om skyddsjakt efter kungsörn i Norrbottens län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-13 Ärendenr: NV-03045-15 Lainiovuoma sameby Beslut angående ansökan om skyddsjakt

Läs mer

Välkommen att lämna synpunkter på utredningen om allemansrätt

Välkommen att lämna synpunkter på utredningen om allemansrätt 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Per Nilsson Tel: 010-698 11 58 per.nilsson @naturvardsverket.se 2011-12-15 Dnr NV-12413-11 Välkommen att lämna synpunkter på utredningen om allemansrätt Alla

Läs mer

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Beslutsförslag 2014-11-17 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Daniel Helsing Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Beslutet gäller under tiden från och med den 22 juni 2012 till och med den 8 juli 2012.

Beslutet gäller under tiden från och med den 22 juni 2012 till och med den 8 juli 2012. 1(8) NATUR VÅRDs VERKET~ SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamp1in @natnrvardsverket.se BESLUT 2012-06-28 Ärendenr: NV-06001-12 Torbjörn Saltzman Konradslundsvägen

Läs mer

Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17

Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17 Utdrag ur Skötselplan för Kosterhavets nationalpark Förslag Remissversion 2009-03-17 Observera att det i övriga delar av remissen kan finnas förslag som indirekt påverkar jakten läs in dig via länk i kallelsen

Läs mer

Beslut om typgodkännande av fångstredskap för fångst av rödräv

Beslut om typgodkännande av fångstredskap för fångst av rödräv 1(4) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY IVIahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverltet.se Fredrik Lundmark Mörttjäm 16 930 70 Malå 2015-03-19 Ärendenr: BESLUT NV-02640-11 Beslut

Läs mer

Jaktförordning (1987:905)

Jaktförordning (1987:905) Särskilda trafikförfattningar m.m./jakt och fiske 1 Inledande bestämmelse 1 [5301] Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i jaktlagen (1987:259) ([5201] o.f). Jakten Allmänna

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 viltskadeförordningen (2001:724); NFS 2008:16

Läs mer

Upplysningar om hur man överklagar, se bilaga 1.

Upplysningar om hur man överklagar, se bilaga 1. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Eriksson, Mats Tel: 010-698 1486 Mats.eriksson @naturvardsverket.se BESLUT 2014-10-15 Ärendenr: NV-03196-10 Swissinno solutions AG Ralf Trötschkes Rosenbergstrasse

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter björn till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter björn till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1 (8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ola Larsson Tel: 010-698 17 08 Ola.Larsson @naturvardsverket.se BESLUT 2011-05-12 Ärendenummer: NV-04919-11 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta

Läs mer

Remiss av forslag till ändrade foreskrifter för Töfsingdalens nationalpark

Remiss av forslag till ändrade foreskrifter för Töfsingdalens nationalpark 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 Stefan.henriksson @naturvardsverket. se REMISS 2013-12-02 Ärendenr: NV-04893-13 Se sändlista Remiss av forslag till ändrade

Läs mer

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Cordemans, Clara Tel: 010-698 11 89 Clara.Cordemans@naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-17 Ärendenr: NV-03005-16 Sveriges Ornitologiska

Läs mer

DOM 2016-05-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-05-24 Meddelad i Stockholm Avdelning 30 2016-05-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 9000-16, 9193-16, 9459-16 och 9460-16 1 KLAGANDE 1. Wolf Association Sweden, 802454-4846 c/o Per Dunberg Mälarvarvsbacken 14 117 33 Stockholm 2. Svenska

Läs mer

Länsstyrelsen i Västerbottens län - Beslut om bidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador vid Svärtträsk

Länsstyrelsen i Västerbottens län - Beslut om bidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador vid Svärtträsk 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lundin, Cathrine Tel: 010-698 10 79 cathrine.lundin@naturvardsverket.se BESLUT 2014-05-21 Ärendenr: NV-03183-14 Länsstyrelsen i Västerbottens län Att: Karin

Läs mer

Tillstånd att fånga sjöfågel för märkning med GPS-loggar

Tillstånd att fånga sjöfågel för märkning med GPS-loggar 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2016-07-04 Ärendenr: NV-03567-16 Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län

Beslut. Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län 1 / 7 Beslut Datum 2016-06-30 218-4952-2016 Dnr (anges vid skriftväxling) Handölsdalens sameby Tillstånd till skyddsjakt efter två (2) vargar inom Handölsdalens sameby, Jämtlands län Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Vi anser inte att verkställighetsförordnande bör meddelas.

Vi anser inte att verkställighetsförordnande bör meddelas. 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ebbe Adolfsson YTTRANDE Tel: 010-698 13 49 2011-05-05 Dnr NV-2549-11 ebbe.adolfsson @naturvardsverket.se Växjö tingsrätt Miljödomstolen Box 81 351 03 Växjö

Läs mer

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-06-17 Ärendenr: NV-02737-15 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Naturvårdsverkets yttrande över rapporten Underlag till kontrollstation 2015 för

Läs mer

Information om nya älgjaktsförslaget och varg

Information om nya älgjaktsförslaget och varg Information om nya älgjaktsförslaget och varg Sv. Jägarförbundet genomför ett antal presentationer av förslaget om nya älgjaktsregler samt aktuella vargfrågor. I vårt område har information genomförts

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 100 vikaresälar. Skyddsjakten får ske från stillaliggande båt med motorn igång.

Beslut Naturvårdsverket beslutar att tillåta skyddsjakt efter 100 vikaresälar. Skyddsjakten får ske från stillaliggande båt med motorn igång. 1(11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ekström, Emil Tel: 010-698 15 91 emil.ekstrom@naturvardsverket.se BESLUT 2016-04-07 Ärendenr: NV-01209-16 Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl för 2016 Beslut

Läs mer

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista

Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista REMISS Sida 1(9) Datum Beteckning Enheten för resurstillträde 2011-03-18 13-1356-11 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-743 04 32 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36)

Läs mer

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10)

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Bilaga 7 Justitieombudsmannen, Riksrevisionen, Högsta domstolen, Svea hovrätt Miljööverdomstolen, Nacka tingsrätt Fastighetsdomstolen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i artskyddsförordningen (1998:179); SFS 2002:241 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad den 25 april 2002. Regeringen föreskriver 1 i fråga om artskyddsförordningen

Läs mer

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432

REMISS Sida 1(5) Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 REMISS Sida 1(5) Datum Beteckning Avd. för resursförvaltning 2009-01-14 13-176-09 Handläggare Ert Datum Er beteckning Martin Rydgren 031-7430432 Enligt sändlista Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37)

Läs mer

Tillstånd att för vetenskapliga ändamål fånga fladdermöss

Tillstånd att för vetenskapliga ändamål fånga fladdermöss 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2017-01-12 Ärendenr: NV-08237-16 Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskapet Snap E avsett för mus

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskapet Snap E avsett för mus 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-20 Ärendenr: NV-03778-12 NV-02822-13 Preventiq Jonas Gröndahl info@preventiq.se

Läs mer

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-02-20 Ärendenr: NV-01591-14 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 STOCKHOLM Yttrande i mål nr 3428-14 angående skyddsjakt efter varg Naturvårdsverket

Läs mer

Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg

Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg Regeringsbeslut I:1 2015-04-01 M2015/1573/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt

Läs mer

Sälens matvanor kartläggs

Sälens matvanor kartläggs Sälens matvanor kartläggs Karl Lundström, SLU / Olle Karlsson, Naturhistoriska riksmuseet Antalet sälar i Östersjön har ökat stadigt sedan början av 1970-talet, då de var kraftigt påverkade av jakt och

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm@ @naturvardsverket.se BESLUT 2013-10-02 Ärendenr: NV-07296-13 NV-07298-13 Föreningen Nordulv Föreningen

Läs mer

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län.

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län. 1(9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lindahl, Helene Tel: 010-698 1051 Helene.lindahl @naturvardsverket.se BEGÄRAN 2014-03-20 Ärendenr: NV-00552-14 Sändlista Begäran om förslag till miniminivåer

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, Örnsköldsviks kommun (M2010/4615/Ma)

Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, Örnsköldsviks kommun (M2010/4615/Ma) 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Pettersson, Björn Tel: 010-698 11 74 bjorn.pettersson @naturvardsverket.se YTTRANDE 2011-06-09 Ärendenr: NV-03103-11 Miljödepartementet Miljöanalysenheten

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kontrollen av vargstammen. Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg. Louise Wennerstrand 2016

EXAMENSARBETE. Kontrollen av vargstammen. Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg. Louise Wennerstrand 2016 EXAMENSARBETE Kontrollen av vargstammen Regleringen för licens- och skyddsjakt av varg Louise Wennerstrand 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län

Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-03 Ärendenr: NV-02285-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län Beslut

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13)

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13) registrator@naturvardsverket.se ulrika.hagbarth@naturvardsverket.se Stockholm 30 november 2013 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13)

Läs mer

11-5183-07 Erika Axelsson Tel: 031-7430384. Följande föreskrifter föreslås träda ikraft den 1 februari 2011.

11-5183-07 Erika Axelsson Tel: 031-7430384. Följande föreskrifter föreslås träda ikraft den 1 februari 2011. REMISS 1(5) Datum Beteckning Tillträdesenheten Handläggare 2010-10-22 Dnr 11-1635-08 11-5183-07 Erika Axelsson Tel: 031-7430384 Förslag till införande av föreskrifter i (FIFS 2004:36) rörande fiske inom

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV Forshaga kommun. Box Forshaga

BESLUT Ärendenr: NV Forshaga kommun. Box Forshaga 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lena Callermo Tel: 010-698 12 42 Lena.Callermo naturvärds verket, se BESLUT 2012-04-16 Ärendenr: NV-00078-12 Forshaga kommun Box 93 667 22 Forshaga Ansökan

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 2014-09-10 218-6246-2014 1(7) Djurskydd & Vilt Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på en (1) varg i Kristinehamns kommun,

Läs mer

Yttrande över förslag till översyn av EU:s handelsystem för perioden 2021-2030 M2015/03246/K1

Yttrande över förslag till översyn av EU:s handelsystem för perioden 2021-2030 M2015/03246/K1 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-12-17 Ärendenr: NV-06207-15 Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockhohn m.registrator@jegeringskansliet.se Yttrande över förslag till översyn

Läs mer

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun Regeringsbeslut 1:2 REGERINGEN 2015-04-09 M2015/800/Me Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; beslutade den 2 december 2010. Utkom från trycket

Läs mer

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning

Ansökan om tillstånd till kameraövervakning 1(8) Förvaltning Gith Nilsson Delg. kvitto Länsstyrelsen Värmland Djurskydd & Vilt 651 86 KARLSTAD Ansökan om tillstånd till kameraövervakning Beslut Länsstyrelsen meddelar Länsstyrelsen Värnland, djurskydd

Läs mer