Innehåll. Organisationsnummer Styrelsens säte är i Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 5 Året i sammandrag 6 Privatmarknad 8 Företagsmarknad 10 Internet och telefontjänster 12 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 12 Omvärldsförhållanden 14 Resultat och lönsamhet 16 Finansiell struktur 19 Åtaganden utanför balansräkningen 19 Derivatinstrument 19 Affärsvolym 20 Kapitaltäckning 21 Nya regelverk 22 Riskhantering och kapitalplanering 28 Osäkra fordringar 28 Kreditrating 28 Övriga väsentliga händelser 29 Investeringar 29 Osäkerhetsfaktorer 30 Miljö 31 Personal Sid 31 Vinstandelssystem 32 Händelser efter rapportperiodens utgång 32 Styrelsens förslag till vinstdisposition 33 Utsikter Ekonomisk information under Definitioner och använda begrepp 38 Fem år i sammandrag 39 Nyckeltal 40 Finansiella rapporter 80 Förslag till vinstdisposition samt yttrande från styrelsen 81 Revisionsberättelse 82 Styrelse 84 Ledningsgrupp 86 Bolagsstyrning Organisationsnummer Styrelsens säte är i Borås Årsstämman äger rum tisdagen den 18 mars klockan på Swedbank Sjuhärads huvudkontor i Borås Årsredovisningen finns även att hämta på Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

3 Verkställande direktörens kommentarer Fortsatt hög vinst och en stark balansräkning Europa fortsatte under 2013 att hanka sig fram. Trots flera begynnande positiva signaler från några av EUländerna, så dominerade fortfarande en betydande osäkerhet vid årets slut. Krisen är ännu inte över. Den makroekonomiska miljön med en uttalad lågränteekonomi var inte helt gynnsam för bankerna. Med undantag av att det låga ränteläget har pressat vårt räntenetto så har alla parametrar i vår resultaträkning gått åt rätt håll under året. Sänkta kostnader, lägre kreditförluster och ett högre provisionsnetto har lett till ett resultat på 262 mkr och en primärkapitalrelation om 17,5 procent. En allt rationellare bank i kombination med de offensiva satsningar som genomförts under året avseende bland annat ny teknik och på medarbetarsidan kan vi konstatera att detta är en utveckling som kommer kunderna tillgodo. Sammantaget levererar Swedbank Sjuhärad fortsättningsvis enligt målet att ha bättre nyckeltal än samtliga svenska börsnoterade storbanker. Det är med glädje jag kan konstatera att trots betydande osäkerheter i omvärlden under 2013, så fortsatte Swedbank Sjuhärad att leverera stabilt goda resultat. Banken uppnådde sitt näst bästa resultat någonsin och räntabiliteten på eget kapital översteg för sjätte året i rad snittet för de svenska börsnoterade storbankerna. Under de senaste tio åren har Swedbank Sjuhärad mer än fördubblat sin affärsvolym, samtidigt som kostnaderna i reala termer sänkts rejält. En av flera anledningar till detta är att vi framgångsrikt kompletterat den personliga relationen med investeringar i ny teknik som ökat servicegraden till lägre kostnader. En utmaning under året har varit den skärpta och allt mer komplexa regleringsmiljön. Bankens ledning har ägnat stor kraft åt att finna effektiva sätt att möta nya lagkrav. Ytterligare ett viktigt steg för oss var arbetet med att uppdatera vision och mission inför de kommande årens utmaningar. Det arbetet involverade samtliga medarbetare och beskrivs i närmare detalj nedan. Engagerade, kunniga och affärsorienterade medarbetare När medarbetarna själva i en enkät under sommaren 2013 beskrev företagskulturen på Swedbank Sjuhärad och vårt sätt att arbeta med bankens kunder så rådde enighet om ett antal viktiga egenskaper: den personliga relationen och de korta beslutsvägarna, kundservice och affärsmässighet, närheten och engagemanget var faktorer som särskiljer oss från våra konkurrenter. Alla är de faktorer som skapar verkligt värde för dagens kunder. Engagemang handlar för våra medarbetare om att lyssna, bry sig och att hålla en tät kontakt med kunderna. Närhet handlar om lokal förankring och kunskap. Korta beslutsvägar, handlar om att hantera frågor där de uppstår och fatta beslut så nära kunden som möjligt. Affärsmässighet och kompetens handlar om att måna om professionalism och kunskap Det är glädjande att dessa positiva egenskaper i vår företagskultur också går att belägga objektivt i mätningar. Enligt den oberoende mätning som genomfördes 2013, är nära nio av tio av våra medarbetare högt motiverade och engagerade. Det är ett starkt resultat som ligger klart över nivån i motsvarande organisationer och vi slår i mätningen alla våra benchmarks. 2 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

4 Kombinationen av sparbanksidé och affärsbankskapacitet Under året som gick fortsatte en debatt i media och bland opinionsbildare om bankernas ansvar och det finansiella systemets hållbarhet. Debatten handlade både om bankernas stabilitet och om bankernas samhällsansvar och samhällsnytta. Debatten fokuserade också på att den globala bank- och finanssektorn under de gångna decennierna expanderat betydligt snabbare än samhällsekonomin som helhet. Det har givit upphov till flera frågor om nyttan av bank- och finanssektorn för samhällsekonomin: om hållbarheten i denna utvecklig och om expansionen verkligen har inneburit en bra allokering av resurser i ekonomierna. Detta är en viktig debatt som vi på Swedbank Sjuhärad välkomnar utifrån ett sparbanksperspektiv. För sparbankerna, där vi har våra rötter, börjar samhällsansvaret och hållbarhetsarbetet i bankaffären. Swedbank Sjuhärads hållbarhetsarbete handlar primärt om att säkra en uthålligt stark och stabil bankverksamhet med ett kontrollerat risktagande och där tillväxt inte är ett självändamål. Vi ska tillgodose dagens behov av lån, sparande och betalningar för våra kunder i Sjuhärad utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För oss går goda affärer och ansvarstagande för människorna och företagen i den bygd som vi verkar i hand i hand. Detta har varit bankens ledstjärna sedan starten När det gäller allokeringen av finansiella resurser, fokuserar vi till skillnad från de större bankerna endast på att tillgodose behoven av kapital och finansiering i vår egen region. Detta baserat på den urgamla kyrktornsprincipen, en princip som också främjar sund riskbedömning. Vi har med tillfredsställelse kunnat se hur allt fler lokala företag i den entreprenörs- och handelsintensiva Sjuhäradsregionen väljer oss som sin lokala finansiella partner. Det gäller även nystartade företag där vi under 2013 bidrog med att finansiera i snitt två nya affärsverksamheter i veckan. En uppdaterad vision och mission Med 183 år i Sjuhärad och med rötterna i sparbanksrörelsen, är Swedbank Sjuhärad en tydligt värderingsstyrd bank. Det bygger på ett antal grundläggande principer: dels om värdeskapande i lokalsamhället och dels om nära förtroendefulla relationer med kunderna. Detta tillsammans med den moderna affärsbankens kapacitet, kompetens och teknologi. I undersökningar uttrycker såväl kunder som medarbetare att Swedbanks Sjuhärads särart är kombinationen av sparbankens närhet och affärsbankens kapacitet. Våra kunder anser att vi är en relationsbank, där den personliga kontakten är viktigast, med stöd av internet och mobiltjänster. Våra kunder anser också att vi tar ansvar för regionen vi verkar i, att vi aktivt verkar för en bättre Sjuhäradsbygd samt att vi bidrar till att skapa möjligheter för individer och företag. De fyra viktigaste skälen som kunderna uppger för att välja Swedbank Sjuhärad är den personliga relationen, den lokala närvaron, bra villkor samt trygghet och stabilitet. Den värderingsmässiga grunden uttrycker vi i vår vision, vår mission och våra kärnvärden. Dessa är basen för vår verksamhet och det som i grunden skapar differentiering mot konkurrenter och attraherar kunder och medarbetare. I kombination med en stark operativ drift och genomförandeförmåga skapas konkurrenskraft i den dagliga affärsverksamheten. Men som i alla värderingsstyrda organisationer, behöver de grundläggande idéerna kontinuerligt uppdateras och moderniseras för att vara relevanta i dagens kommersiella verklighet, i dagens konkurrenssituation, teknologiska miljö och för att vara meningsfull för dagens kunder och medarbetare. Bankens tidigare vision antogs år Den har under de gångna femton åren tjänat banken väl som en ledstjärna för arbetet med medarbetare och kunder. Mot bakgrund av de stora förändringar som skett i bankens omvärld, på bankmarknaden och i bygden under dessa snart två decennier, uppdrog bankens styrelse åt ledningen att utveckla en uppdaterad vision och mission anpassad till dagens verklighet, och de kommersiella förutsättningar som banken möter nu och framåt och för att stödja fortsatt konkurrenskraft under kommande år. Under 2013 genomförde vi därför ett grundläggande arbete i banken för att uppdatera vision och mission. Processen genomfördes tillsammans med samtliga medarbetare samt ett urval av privat- och företagskunder. Visionen handlar om vilka vi vill vara, och vad vi vill uppnå på lång sikt i en föränderlig omvärld. Missionen handlar om syftet med vår verksamhet och hur vi agerar för att uppnå visionen. Båda är viktiga ledstjärnor i bankens ständigt pågående inre arbete att få nya generationer av medarbetare, såväl som befintliga, att engagera sig i bankens särskilda kultur och affärsmodell. Den uppdaterade visionen och missionen återges på nästa uppslag. Avslutningsvis vill jag säga några ord om framtiden. Jag känner att Sparbanksidén är mer relevant än någonsin för att tillgodose de många kundernas behov av finansiella tjänster. Efter snart 183 år i Sjuhärad står banken stark inför framtiden. Tillsammans med våra kunder möjliggör vi ett konkurrenskraftigt och välmående Sjuhärad i en föränderlig omvärld. Bosse Johansson Verkställande direktör Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

5 Swedbank Sjuhärad i korthet Swedbank Sjuhärad är en fristående bank och har så varit sedan banken grundades år De första 164 åren verkade banken som sparbank. År 1995 ombildades sparbanken till aktiebolag. Huvudägare är Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, som lämnar bidrag inom en rad områden i syfte att stödja bygdens utveckling. En god ekonomisk utveckling i banken kommer därmed bygden och dess invånare till godo. Med totalt privatkunder, företagskunder och en affärsvolym på 46 miljarder är Swedbank Sjuhärad den tredje största banken bland medlemsbankerna i Sparbankernas Riksförbund. Vision Banken som möjliggör ett konkurrenskraftigt och välmående Sjuhärad i en föränderlig omvärld. Mission Skapa en hållbar och lönsam affär genom kompetens och personligt engagemang för kundens bästa. Kärnvärden Närhet Engagemang Värdeskapande. Verksamhetsområde och kontor Banken bedriver verksamhet inom det geografiska området som utgörs av de fyra kommunerna, Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga. Verksamheten täcker därmed större delen av Sjuhäradsbygden i Västra Götaland. Borås Allégatan 55 Privatkontor Företagskontor Östgötagatan 23 Östergårdsplan 7 Sandared Alingsåsvägen 1 Bollebygd Göteborgsvägen 15 Dalsjöfors Storgatan 24 Fristad Stora vägen 25 Svenljunga Stationsgatan 1 Kinna Boråsvägen 33 Sätila Hyssnavägen 1 Mål Räntabiliteten på anpassat eget kapital ska överstiga snittet för de svenska börsnoterade bankerna och kärnprimärkapitalrelationen ska vara högre än för var och en av de svenska börsnoterade bankerna (dock lägst 10 procent). Stadskartan 4 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

6 Året i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 262 mkr (270 mkr) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 14,0 procent (15,4 procent) K/I-talet före kreditförluster uppgick till 45 procent (45 procent) Kreditförlustnivån uppgick till 0,07 procent (0,11 procent) Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,5 procent (17,0 procent) Likviditeten uppgick till mkr (2 689 mkr) Affärsvolymen ökade med 9 procent och uppgick till mkr Nyckelkund anslutna kunder Mobilbanken anslutna kunder ipadbanken anslutna kunder Swish anslutna kunder Internetbanken anslutna kunder Telefonbanken Självbetjäning anslutna kunder Telefonbanken Personlig Service kundsamtal Försäkringar kunder % % 25 Börsnoterade banker 25 Börsnoterade banker 20 Swedbank Sjuhärad 20 Swedbank Sjuhärad Räntabilitet på eget kapital i Swedbank Sjuhärad i relation till genomsnittet hos de svenska börsnoterade bankerna. Kärnprimärkapitalrelation i Swedbank Sjuhärad i relation till genomsnittet hos de svenska börsnoterade bankerna. Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

7 Privatmarknad Våra kunder I verksamhetsområdet som består av Bollebygds kommun, Borås stad, Marks kommun och Svenljunga kommun bor drygt personer. Vid verksamhetsårets utgång hade banken cirka privatkunder. Av dessa beräknas knappt ha banken som sin huvudsakliga bankförbindelse. Bankens uppskattade marknadsandel uppgår därmed till cirka 50 procent. Kundanpassat och strukturerat arbetssätt Den personliga kontakten är väsentlig för både kunderna och för banken, samtidigt som efterfrågan på ny teknik för att hantera enklare bankärenden ökat kraftigt de senaste åren. Bankens 10 kontor är navet i erbjudandet och här erbjuds rådgivning inom områden som spara, placera, betala, låna, försäkring och juridik. Ambitionen är att ägna maximalt fokus på kunderna och deras specifika behov varför de flesta administrativa uppgifter hanteras på interna avdelningar. Kraven på medarbetarnas kompetens ökar hela tiden från såväl kunder som myndigheter, varför banken under många år investerat både tid och pengar i ändamålsenlig utbildning. Det innebär även att medarbetarnas yrkesroller anpassas, tydliggörs och specialiseras utifrån det kunderna efterfrågar och förväntar sig. Omkring privatkunder har idag valt att ha en personlig rådgivare. Till sin hjälp har rådgivarna ett väl utvecklat systemstöd för att ta fram och dokumentera råd för kundens placering med utgångspunkt från kundens behov, riskbenägenhet, erfarenhet och aktivitet. Råden speglar bankens syn på världens olika marknader och de produkter som finns att tillgå. Helkundserbjudande - Nyckelkund Banken erbjuder privatkunder en helhetslösning, Nyckelkund, som gör det lättare för kunden att överblicka och sköta sin ekonomi. Kunden får tillgång till ett flertal tjänster såsom Bank- och betalkort, Mobilbanken, Internetbanken och Telefonbanken för att på ett enkelt sätt kunna hantera sin vardagsekonomi. Nyckelkunder blir årligen inbjudna till ekonomisk rådgivning samt en genomgång av kundens framtida pension. Rådgivningen anpassas efter kundens ekonomiska förutsättningar och behov. genomförs kundundersökningar regelbundet. Relationen till kunden samt kundens förtroende för banken är nyckelfaktorer till långsiktiga framgångar. Kundens individuella behov är därför alltid utgångspunkten i försäljningsarbetet. Fullskalig försäkringsaffär Banken har har ett fullsortimentserbjudande som omfattar sak-, liv-, och trygghetsförsäkringar. Försäkringserbjudandet uppskattas mycket av kunderna och denna affär har utvecklats väl genom åren. Kapitalförvaltning Marknaden för Kapitalförvaltning/Private Banking fortsätter att växa. Detta gäller särskilt i Sjuhäradsbygden som är en företagarbygd. Swedbank Sjuhärad har den största enheten för Kapitalförvaltning i området och består idag av 17 medarbetare med olika kompetenser och ansvarsområden. Bankens verksamhet har uppvisat en stark tillväxt både i antal kunder och förvaltat kapital. I bankens nätverk finns även djup kompetens när det gäller köp och försäljning av bolag, ägarplanering, bildande och administration av stiftelse samt skatterådgivning. Grunden i bankens kapitalförvaltningserbjudande är traditionell investeringsrådgivning kombinerat med hög service och tillgänglighet. Banken har ett av marknadens mest attraktiva erbjudande genom samarbete med ett flertal av de främsta förvaltarna i världen inom sina respektive områden. Inom Kapitalförvaltning finns tre verksamheter: rådgivning, värdepappershandel och diskretionär förvaltning. Efterfrågan på dessa tjänster har ökat kontinuerligt och banken har under året tillfört resurser för att utveckla detta område ytterligare. Inriktning på kundens behov Banken är till stora delar en försäljningsorganisation. Affärer i bank är normalt sett långsiktiga, d.v.s. de tjänster banken tillhandahåller ska fungera väl under lång tid framöver. Kundnöjdhet är för banken av allra största vikt. För att kunna leva upp till kundernas förväntningar 6 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

8 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

9 Företagsmarknad Kunder Inom företagssegmentet har banken cirka kunder. Med utgångspunkt från var kunden har sin huvudsakliga bankförbindelse bedöms bankens marknadsandel på företagsmarknaden uppgå till drygt 40 procent inom verksamhetsområdet. Att förstå kundens affär Grunden i arbetet på företagssidan bygger på väl genomtänkta och frekventa kundkontakter, som till stor del sker med banken som initiativtagare. Syftet är att skapa mer affärer som alltid ska vara relaterade till kundens behov. Att förstå kundens affär är en avgörande komponent för att banken ska bli en affärspartner som kunden har stor affärsmässig nytta av. Att förstå kundens affär innebär bland annat att rådgivaren måste kunna se sammanhangen i de faktorer som påverkar företaget, samt förstå företagsledningens prioriteringar. Det är bankens övertygelse att det är genom det nära samarbetet och förståelsen som de allra mest gynnsamma och bärkraftiga affärerna skapas. I att känna kundföretaget väl ligger också att bevaka och vara väl förtrogen med de risker som kan uppkomma i verksamheten. Det ger utrymme för ett proaktivt agerande till exempel i de fall problem uppkommer. Entreprenörsanda präglar bygden Sjuhäradsbygden har haft en god utveckling under en lång period och har också klarat de senaste årens turbulens på ett bra sätt. En av flera orsaker till det är den entreprenörsanda som präglar bygden. Att människorna är fyllda av energi och tillförsikt finns många exempel på. Den textila näringen ligger i framkant, både vad gäller Textilhögskolan och företag i konfektionsbranschen. Under flera år har företag från Sjuhäradsbygden placerat sig väl i Dagens Industri s tävling om Sveriges Gaseller. Företagsbetalda försäkringar Banken är verksam som försäkringsförmedlare av liv- och pensionsförsäkringar åt ett stort antal försäkringsbolag. Verksamheten utvecklas positivt och banken har etablerat sig på marknaden som en fullvärdig och respekterad aktör. Försäkringsspecialisterna i banken kan erbjuda kunderna ett omfattande utbud av försäkringslösningar från de största och mest välrenommerade försäkringsgivarna. Banken fortsätter att utvecklas som en viktig aktör och förmedlare av privat- och företagsbetald liv- och pensionsförsäkring. Främjande av nyföretagande Banken deltar på flera olika sätt i arbetet för att främja nyföretagandet i verksamhetsområdet genom att aktivt stödja olika organisationer inriktade på företagandet. Finansiering av nystartade företag är viktigt för bygdens bank som under många år varit med och finansierat i snitt två nya affärsverksamheter i veckan. Fortsatt stor aktivitet inom utlandsaffären Sjuhäradsbygden är av tradition en region präglad av handel. Handeln med andra länder är utbredd och en rad importörer med omfattande verksamhet inom till exempel textil, konfektion och design finns baserade i bygden. Utlandsverksamheten, med allt ifrån utlandsbetalningar till utlandsfinansieringar, är därmed en naturlig och mycket viktig gren inom företagsmarknaden. Banken har därför specialister placerade i Borås. Närheten till dessa uppfattas som mycket positivt av kunderna. 8 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

10 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

11 Internet- och telefontjänster Bankaffärer dygnet runt Utöver kontoren har kunden ytterligare kanaler att välja på i sina kontakter med banken, dels Telefonbanken med både självbetjäning och personlig service, dels Internetbanken och mobila tjänster. I alla kanalerna utvecklas innehållet allt mer och tillgängligheten är hög. Telefonbanken Personlig Service är öppen vardagar mellan och samt lördagar och söndagar mellan och Telefonbanken Självbetjäning är tillgänglig dygnet runt, precis som Internetbanken och Mobilbanken. Lokalt närvarande telefonbank Swedbank Sjuhärads telefonbank har sin placering i Borås. Telefonbanken är integrerad med bankens kundtjänst och telefonväxel. Banken bedömer den lokala närvaron och kännedomen om den lokala marknaden som viktig för kunderna. Enhetens relativa litenhet skapar också en mer personlig kontakt. Växande tjänsteutbud Via Telefonbanken hanteras det mesta som rör kundernas ekonomi, precis som på vilket bankkontor som helst. Kunden får hjälp med bankärenden och kan även erbjudas rådgivning direkt via telefon. Hög telefontrafik Drygt kunder är anslutna till Telefonbanken Självbetjäning. Av anslutna kunder till Självbetjäningen hade drygt också anslutit sig till Personlig Service där antalet samtal uppgick till cirka Antalet samtal till Kundtjänst uppgick till Mobila tjänster Med hjälp av sin smartphone eller ipad har kunden alltid nära till banken, var hon eller han än befinner sig. I takt med den tekniska utvecklingen i omvärlden utökas denna möjlighet. Cirka kunder har anslutit sig till Mobilbanken, kunder har anslutit sig till ipadbanken och kunder har anslutit sig till Swish. Swish är en mobil betaltjänst mellan privatpersoner, där man enkelt skickar och tar emot pengar via mobilnumret. Mobila tjänster har en mycket snabb tillväxt jämfört med tidigare lansering av nya tjänster, t.ex. då Internetbanken lanserades i slutet av 90-talet. Det är ett exempel på kundernas allt större teknikmognad och visar även på vikten av att ligga långt framme i den tekniska utvecklingen. Nära banken var du än är För banken är det ur profileringssynpunkt viktigt att vara synlig i moderna forum. De sociala medierna är en naturlig mötesplats för många av bankens kunder. Banken vill vara nära kunden, där kunden finns. Bankens hemsida är en attraktiv kanal för marknadsföring och kommunikation med kunderna. Det genom att alla nyheter, kampanjer, erbjudanden och produktinformation presenteras i detta forum. Totalt under 2013 hade hemsidan cirka 4,3 miljoner besök fördelat på drygt besökare. Av dessa var drygt återkommande besökare. Samarbete runt internetbank och mobila tjänster. Internetbanken Banken har valt att inte ha en egen internetbank utan samarbetar istället med Swedbank AB (publ). Innehållet i tjänsterna utvecklas hela tiden och allt fler kunder utnyttjar Internetbanken för många av sina mer rutinmässiga ärenden. Cirka kunder har anslutit sig till tjänsten. 10 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

12 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

13 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Omvärldsförhållanden Långsam konjunkturåterhämtning Den globala konjunkturen har förbättrats successivt under 2013 både i Sverige och i den närmaste omvärlden. Stigande konsumentförtroende, ökande optimism hos inköpschefer och liknande indikatorer tyder på en förbättrad tillväxt. Förbättringen går dock långsamt och utfallsdata, t.ex. i form av industriproduktion visar inga tydliga tecken på starkare tillväxt. Det relativt låga resursutnyttjandet i världsekonomin håller inflationen på en låg nivå, i många fall väl under de mål som finns i penningpolitiken. Konjunkturbilden är splittrad mellan flera av de stora ekonomierna där t.ex. Tyskland, Storbritannien och USA haft en bättre utveckling än väntat medan utvecklingen i Kina och flera andra tillväxtekonomier överraskat negativt. Situationen i euroområdet har förbättrats påtagligt i skuldtyngda länder såsom Irland, Portugal och Spanien. Oron för allvarliga störningar inom eurosamarbetet har därför avtagit även om obalanserna fortfarande är betydande i många länder samtidigt som konkurrenskraften är svag. Sannolikt krävs mer långtgående reformer av statsapparaten och andra strukturella åtgärder för att komma till rätta med utvecklingen i länder som Frankrike och Italien. Vägen till ekonomisk balans i euroområdet framstår därmed som lång och svår även om situationen ljusnat under året. Konjunkturåterhämtningen har kommit längre i USA, vilket bl.a. avspeglat sig i fallande arbetslöshet under flera år. Detta trots finanspolitiska åtstramningar och svårigheter att komma till budgetöverenskommelser, vilket under en period ledde till hot om betalningsinställelse. Den senaste budgetöverenskommelsen har dock skapat en något stabilare finanspolitisk situation om än temporärt. Den amerikanska centralbanken har aviserat en successiv avveckling av de massiva stimulanser som varit igång under några år. Konsekvenserna av den minskade likviditeten på finansmarknaderna som det kommer att leda till framstår som svåröverskådliga. Den aviserade avvecklingen av stimulanserna i den amerikanska penningpolitiken satte press på valutorna i ett flertal tillväxtekonomier, i synnerhet ekonomier med stora obalanser såsom Indien, Sydafrika och Brasilien. De grundläggande obalanserna i den internationella ekonomin med hög skuldsättningsgrad och betydande budgetunderskott i många länder utgör ett kvarstående problem. Det har medfört återkommande mer eller mindre turbulenta perioder på världens finansmarknader. Tidvis kraftiga värdefall har brutits av perioder med en mer positiv utveckling. Intill dess att marknaden ser mer långsiktiga lösningar på skuldkrisen föreligger fortsatt risk för återkommande turbulens på finansmarknaden. Svensk ekonomi Svensk ekonomi har haft en relativt stabil utveckling med hygglig tillväxt vid en internationell jämförelse. Utvecklingen har dock gått långsammare än förväntat med utgångspunkt från positiva signaler från konjunkturindikatorer som t.ex. inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometrar. BNP-tillväxten beräknas ha uppgått till cirka 1 procent under Ett positivt inslag var att den inhemska efterfrågan, framför allt investeringar, ökade under senare delen av året. Det gällde i synnerhet bostadsinvesteringarna, som steg med 14 procent i årstakt. % 10,0 8,0 % 4,5 4,0 Reporänta STIBOR 3 mån Stat 10 år 6,0 3,5 4,0 3,0 2,0 2,5 0,0 2,0-2,0 1,5-4,0 1,0-6,0 0,5-8, , Diagram 1: Kvartalsvis BNP-utveckling i Sverige Källa SCB. Diagram 2: Ränteuteckling under Källa Riksbanken. 12 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

14 Arbetsmarknaden överraskade positivt mot bakgrund av den måttliga tillväxten. Sysselsättningen steg med 1 procent jämfört med föregående år. Arbetslösheten sjönk men nedgången begränsades av ett ökat arbetskraftsutbud. Hushållen höll tillbaka konsumtionen trots positiva inslag i form av högre disponibla inkomster, stigande priser på aktier och bostäder samt en mer positiv omvärldskonjunktur. Den måttliga konsumtionsökningen påverkades sannolikt av hushållens höga skuldsättningsgrad. Starka offentliga finanser, högre reporänta gentemot omvärlden och överskott i bytesbalansen bidrog till hög efterfrågan på svenska tillgångar på finansmarknaderna. Det medförde att den svenska kronan kunde bibehålla sin relativt starka position. Den starka kronan och en svag extern efterfrågan bidrog till att exporten krympte för andra året i rad. Bättre globala tillväxtutsikter påverkade således inte exportindustrin i någon större omfattning. Inflationen blev lägre än förväntat till följd av att fallande råvarupriser och en starkare krona pressade ned priserna på varor. Samtidigt steg priserna på tjänster, t.ex. inom transportnäringen och inom hotell och restaurang mindre än normalt. Sammantaget var inflationstakten 0,1 procent i december 2013, vilket var långt under Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Även om ökningstakten för hushållsutlåning har avtagit under några år ligger takten fortfarande på en hög nivå, eller cirka 5 procent. Hushållens skuldsättning i förhållande till disponibla inkomster låg på drygt 170 procent, vilket var i nivå med föregående år. Relationen är hög både i ett historiskt perspektiv och vid en internationell jämförelse. Räntemarknaden De förbättrade internationella utsikterna medförde bland annat att räntorna på längre löptider steg förhållandevis kraftigt under större delen av året, inte minst på statspapper. Uppgången under våren och sommaren kom av sig mot slutet av året trots den amerikanska riksbankens beslut om att successivt dra ned på likviditetsinjektionerna. Även i Sverige och Europa har långräntorna fallit tillbaka något mot slutet av året. Riksbanken sänkte REPO-räntan med 0,25 procentenheter i december. Avkastningskurvan har därmed blivit betydligt brantare än vad som var fallet vid föregående årsskifte. Ränteändringen kom i spåren av en sänkning av europeiska styrräntor och som en följd av den relativt svaga konjunkturbilden för exportindustrin samt att den underliggande inflationstakten ligger på en fortsatt låg nivå. Sänkningen var i viss mån förvånande eftersom de svenska hushållens höga skuldsättning utgjort ett tungt argument mot fortsatta räntesänkningar. Kreditspreadarna har fortsatt att falla i takt med att placerare sökt högre avkastning och därmed varit beredda att acceptera en högre risknivå. Utvecklingen har också påverkat räntorna på stibormarknaden där skillnaden mellan REPO-räntan och t.ex. 3-månaders stibor minskat kraftigt. Förutom fallande kreditspreadar påverkades utvecklingen av marknadens förändrade tro på ränteutvecklingen. Vid årets inledning talade mycket för stigande korträntor. Successivt övergick det i en tro på fallande räntor, vilket blev verklighet i och med Riksbankens sänkning av REPO-räntan och nedjustering av räntebanan. Aktiemarknaden Sammantaget ledde det ökade förtroendet på finansmarknaden, stabiliseringen i eurozonen och tecknen på en annalkande konjunkturåterhämtning till kraftigt stigande börser på många håll i världen. Stockholmsbörsen steg under året med cirka 23 procent. Även 2012 var ett starkt börsår med en uppgång på 12 procent. Index OMX MSCI % KPI 90-2 KPIF Diagram 3: Stockholmsbörsen OMX samt världsindex (MSCI) Diagram 4: Inflationstakt 12-månaders förändring Källa SCB. Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank?

Kommentar från vd. Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Årsredovisning 2013 1 Kommentar från vd Sala Sparbank en relationsbank. Vad menar jag med att vi är en relationsbank? Om vi börjar i andra änden kan man konstatera att storbankerna blir mer lönsamma och

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28

Innehåll. VD-kommentar... 4. Förvaltningsberättelse... 12. Fem år i sammandrag... 22. Resultaträkning... 26. Balansräkning... 28 Årsredovisning 2014 Innehåll VD-kommentar... 4 Förvaltningsberättelse... 12 Fem år i sammandrag... 22 Resultaträkning... 26 Balansräkning... 28 Rapport förändringar i eget kapital... 30 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden

Årsredovisning 2012. En visionär bank i bygden Årsredovisning En visionär bank i bygden årsredovisning innehållsförteckning sid 3 årsredovisning innehållsförteckning vd har ordet sid 4 närproducerad bank sid 6 lilla banken med stora bankens resurser

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsstämma äger rum fredagen den 11 april 2014

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013

VD:s kommentar. VD:s kommentar. Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Leksands Sparbank årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Leksands Sparbank årsredovisning 2013 VD:s kommentar VD:s kommentar Tjugohundratretton, ytterligare ett år i sparbankens långa historia! Jag vill börja med att tacka för förtroendet

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank.

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. Sparbanken Lidköping AB Årsredovisning 2012 Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. För oss är det självklart att de resurser och pengar som våra kunder och

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken

Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Årsredovisning 2013 Sparbanken Eken Sparbanken Eken jubilerade med rejäl resultatförbättring Under 2013 fyllde Sparbanken Eken fem år. Det blev ett jubileumsår med mersmak. Resultatet nästan fördubblades

Läs mer

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet

Årsredovisning 2013. Omtanke Kvalitet Närhet Årsredovisning 2013 Omtanke Kvalitet Närhet Innehållsförteckning VD:s kommentar 2 Förvaltningsberättelse 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition beträffande bankens vinst 10 Resultaträkning 11

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00.

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00. Innehållsförteckning VD kommentar 1-2 Omvärldsanalys 3-6 Förvaltningsberättelse 7-11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 14 Noter till

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 ÅRSREDOVISNING 2012 Sannolikt blir skuldsaneringar allt vanligare de kommande åren. Det vore önskvärt att regelverket för skuldsanering beaktade när krediter beviljats i samband med fördelningen av det

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

Spintab Årsredovisning 2005

Spintab Årsredovisning 2005 Spintab Årsredovisning 2005 Spintab i korthet: Spintab har 30 procent av den svenska hypoteksmarknaden Utlåning till småhus uppgår till cirka 60 procent av Spintabs kreditstock Spintab har tillgång till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår Årsredovisning 2011, Sparbankens 160:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdag den 29 mars 2012 kl 13.00, Pite Havsbad, Piteå. INNEHÅLL

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

Swedbank Hypotek Årsredovisning 2012

Swedbank Hypotek Årsredovisning 2012 Swedbank Hypotek Årsredovisning 2012 Innehåll 3 Kort om Swedbank Hypotek, Svenska bostadsmarknaden och Rating 4 Om Swedbank Hypotek 4 Omvärldstrender 5 Hypoteksmarknaden 6 Kreditportföljen 8 Upplåning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Spintab

Årsredovisning 2002. Spintab Årsredovisning 2002 Spintab Ekonomisk information 2003 Preliminära tidpunkter för ekonomisk information: Delårsrapport Spintab första kvartalet Delårsrapport Spintab halvåret Delårsrapport Spintab tredje

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer