Innehåll. Organisationsnummer Styrelsens säte är i Borås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Organisationsnummer 516401 9852 Styrelsens säte är i Borås"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 5 Året i sammandrag 6 Privatmarknad 8 Företagsmarknad 10 Internet och telefontjänster 12 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 12 Omvärldsförhållanden 14 Resultat och lönsamhet 16 Finansiell struktur 19 Åtaganden utanför balansräkningen 19 Derivatinstrument 19 Affärsvolym 20 Kapitaltäckning 21 Nya regelverk 22 Riskhantering och kapitalplanering 28 Osäkra fordringar 28 Kreditrating 28 Övriga väsentliga händelser 29 Investeringar 29 Osäkerhetsfaktorer 30 Miljö 31 Personal Sid 31 Vinstandelssystem 32 Händelser efter rapportperiodens utgång 32 Styrelsens förslag till vinstdisposition 33 Utsikter Ekonomisk information under Definitioner och använda begrepp 38 Fem år i sammandrag 39 Nyckeltal 40 Finansiella rapporter 80 Förslag till vinstdisposition samt yttrande från styrelsen 81 Revisionsberättelse 82 Styrelse 84 Ledningsgrupp 86 Bolagsstyrning Organisationsnummer Styrelsens säte är i Borås Årsstämman äger rum tisdagen den 18 mars klockan på Swedbank Sjuhärads huvudkontor i Borås Årsredovisningen finns även att hämta på Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

3 Verkställande direktörens kommentarer Fortsatt hög vinst och en stark balansräkning Europa fortsatte under 2013 att hanka sig fram. Trots flera begynnande positiva signaler från några av EUländerna, så dominerade fortfarande en betydande osäkerhet vid årets slut. Krisen är ännu inte över. Den makroekonomiska miljön med en uttalad lågränteekonomi var inte helt gynnsam för bankerna. Med undantag av att det låga ränteläget har pressat vårt räntenetto så har alla parametrar i vår resultaträkning gått åt rätt håll under året. Sänkta kostnader, lägre kreditförluster och ett högre provisionsnetto har lett till ett resultat på 262 mkr och en primärkapitalrelation om 17,5 procent. En allt rationellare bank i kombination med de offensiva satsningar som genomförts under året avseende bland annat ny teknik och på medarbetarsidan kan vi konstatera att detta är en utveckling som kommer kunderna tillgodo. Sammantaget levererar Swedbank Sjuhärad fortsättningsvis enligt målet att ha bättre nyckeltal än samtliga svenska börsnoterade storbanker. Det är med glädje jag kan konstatera att trots betydande osäkerheter i omvärlden under 2013, så fortsatte Swedbank Sjuhärad att leverera stabilt goda resultat. Banken uppnådde sitt näst bästa resultat någonsin och räntabiliteten på eget kapital översteg för sjätte året i rad snittet för de svenska börsnoterade storbankerna. Under de senaste tio åren har Swedbank Sjuhärad mer än fördubblat sin affärsvolym, samtidigt som kostnaderna i reala termer sänkts rejält. En av flera anledningar till detta är att vi framgångsrikt kompletterat den personliga relationen med investeringar i ny teknik som ökat servicegraden till lägre kostnader. En utmaning under året har varit den skärpta och allt mer komplexa regleringsmiljön. Bankens ledning har ägnat stor kraft åt att finna effektiva sätt att möta nya lagkrav. Ytterligare ett viktigt steg för oss var arbetet med att uppdatera vision och mission inför de kommande årens utmaningar. Det arbetet involverade samtliga medarbetare och beskrivs i närmare detalj nedan. Engagerade, kunniga och affärsorienterade medarbetare När medarbetarna själva i en enkät under sommaren 2013 beskrev företagskulturen på Swedbank Sjuhärad och vårt sätt att arbeta med bankens kunder så rådde enighet om ett antal viktiga egenskaper: den personliga relationen och de korta beslutsvägarna, kundservice och affärsmässighet, närheten och engagemanget var faktorer som särskiljer oss från våra konkurrenter. Alla är de faktorer som skapar verkligt värde för dagens kunder. Engagemang handlar för våra medarbetare om att lyssna, bry sig och att hålla en tät kontakt med kunderna. Närhet handlar om lokal förankring och kunskap. Korta beslutsvägar, handlar om att hantera frågor där de uppstår och fatta beslut så nära kunden som möjligt. Affärsmässighet och kompetens handlar om att måna om professionalism och kunskap Det är glädjande att dessa positiva egenskaper i vår företagskultur också går att belägga objektivt i mätningar. Enligt den oberoende mätning som genomfördes 2013, är nära nio av tio av våra medarbetare högt motiverade och engagerade. Det är ett starkt resultat som ligger klart över nivån i motsvarande organisationer och vi slår i mätningen alla våra benchmarks. 2 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

4 Kombinationen av sparbanksidé och affärsbankskapacitet Under året som gick fortsatte en debatt i media och bland opinionsbildare om bankernas ansvar och det finansiella systemets hållbarhet. Debatten handlade både om bankernas stabilitet och om bankernas samhällsansvar och samhällsnytta. Debatten fokuserade också på att den globala bank- och finanssektorn under de gångna decennierna expanderat betydligt snabbare än samhällsekonomin som helhet. Det har givit upphov till flera frågor om nyttan av bank- och finanssektorn för samhällsekonomin: om hållbarheten i denna utvecklig och om expansionen verkligen har inneburit en bra allokering av resurser i ekonomierna. Detta är en viktig debatt som vi på Swedbank Sjuhärad välkomnar utifrån ett sparbanksperspektiv. För sparbankerna, där vi har våra rötter, börjar samhällsansvaret och hållbarhetsarbetet i bankaffären. Swedbank Sjuhärads hållbarhetsarbete handlar primärt om att säkra en uthålligt stark och stabil bankverksamhet med ett kontrollerat risktagande och där tillväxt inte är ett självändamål. Vi ska tillgodose dagens behov av lån, sparande och betalningar för våra kunder i Sjuhärad utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För oss går goda affärer och ansvarstagande för människorna och företagen i den bygd som vi verkar i hand i hand. Detta har varit bankens ledstjärna sedan starten När det gäller allokeringen av finansiella resurser, fokuserar vi till skillnad från de större bankerna endast på att tillgodose behoven av kapital och finansiering i vår egen region. Detta baserat på den urgamla kyrktornsprincipen, en princip som också främjar sund riskbedömning. Vi har med tillfredsställelse kunnat se hur allt fler lokala företag i den entreprenörs- och handelsintensiva Sjuhäradsregionen väljer oss som sin lokala finansiella partner. Det gäller även nystartade företag där vi under 2013 bidrog med att finansiera i snitt två nya affärsverksamheter i veckan. En uppdaterad vision och mission Med 183 år i Sjuhärad och med rötterna i sparbanksrörelsen, är Swedbank Sjuhärad en tydligt värderingsstyrd bank. Det bygger på ett antal grundläggande principer: dels om värdeskapande i lokalsamhället och dels om nära förtroendefulla relationer med kunderna. Detta tillsammans med den moderna affärsbankens kapacitet, kompetens och teknologi. I undersökningar uttrycker såväl kunder som medarbetare att Swedbanks Sjuhärads särart är kombinationen av sparbankens närhet och affärsbankens kapacitet. Våra kunder anser att vi är en relationsbank, där den personliga kontakten är viktigast, med stöd av internet och mobiltjänster. Våra kunder anser också att vi tar ansvar för regionen vi verkar i, att vi aktivt verkar för en bättre Sjuhäradsbygd samt att vi bidrar till att skapa möjligheter för individer och företag. De fyra viktigaste skälen som kunderna uppger för att välja Swedbank Sjuhärad är den personliga relationen, den lokala närvaron, bra villkor samt trygghet och stabilitet. Den värderingsmässiga grunden uttrycker vi i vår vision, vår mission och våra kärnvärden. Dessa är basen för vår verksamhet och det som i grunden skapar differentiering mot konkurrenter och attraherar kunder och medarbetare. I kombination med en stark operativ drift och genomförandeförmåga skapas konkurrenskraft i den dagliga affärsverksamheten. Men som i alla värderingsstyrda organisationer, behöver de grundläggande idéerna kontinuerligt uppdateras och moderniseras för att vara relevanta i dagens kommersiella verklighet, i dagens konkurrenssituation, teknologiska miljö och för att vara meningsfull för dagens kunder och medarbetare. Bankens tidigare vision antogs år Den har under de gångna femton åren tjänat banken väl som en ledstjärna för arbetet med medarbetare och kunder. Mot bakgrund av de stora förändringar som skett i bankens omvärld, på bankmarknaden och i bygden under dessa snart två decennier, uppdrog bankens styrelse åt ledningen att utveckla en uppdaterad vision och mission anpassad till dagens verklighet, och de kommersiella förutsättningar som banken möter nu och framåt och för att stödja fortsatt konkurrenskraft under kommande år. Under 2013 genomförde vi därför ett grundläggande arbete i banken för att uppdatera vision och mission. Processen genomfördes tillsammans med samtliga medarbetare samt ett urval av privat- och företagskunder. Visionen handlar om vilka vi vill vara, och vad vi vill uppnå på lång sikt i en föränderlig omvärld. Missionen handlar om syftet med vår verksamhet och hur vi agerar för att uppnå visionen. Båda är viktiga ledstjärnor i bankens ständigt pågående inre arbete att få nya generationer av medarbetare, såväl som befintliga, att engagera sig i bankens särskilda kultur och affärsmodell. Den uppdaterade visionen och missionen återges på nästa uppslag. Avslutningsvis vill jag säga några ord om framtiden. Jag känner att Sparbanksidén är mer relevant än någonsin för att tillgodose de många kundernas behov av finansiella tjänster. Efter snart 183 år i Sjuhärad står banken stark inför framtiden. Tillsammans med våra kunder möjliggör vi ett konkurrenskraftigt och välmående Sjuhärad i en föränderlig omvärld. Bosse Johansson Verkställande direktör Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

5 Swedbank Sjuhärad i korthet Swedbank Sjuhärad är en fristående bank och har så varit sedan banken grundades år De första 164 åren verkade banken som sparbank. År 1995 ombildades sparbanken till aktiebolag. Huvudägare är Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, som lämnar bidrag inom en rad områden i syfte att stödja bygdens utveckling. En god ekonomisk utveckling i banken kommer därmed bygden och dess invånare till godo. Med totalt privatkunder, företagskunder och en affärsvolym på 46 miljarder är Swedbank Sjuhärad den tredje största banken bland medlemsbankerna i Sparbankernas Riksförbund. Vision Banken som möjliggör ett konkurrenskraftigt och välmående Sjuhärad i en föränderlig omvärld. Mission Skapa en hållbar och lönsam affär genom kompetens och personligt engagemang för kundens bästa. Kärnvärden Närhet Engagemang Värdeskapande. Verksamhetsområde och kontor Banken bedriver verksamhet inom det geografiska området som utgörs av de fyra kommunerna, Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga. Verksamheten täcker därmed större delen av Sjuhäradsbygden i Västra Götaland. Borås Allégatan 55 Privatkontor Företagskontor Östgötagatan 23 Östergårdsplan 7 Sandared Alingsåsvägen 1 Bollebygd Göteborgsvägen 15 Dalsjöfors Storgatan 24 Fristad Stora vägen 25 Svenljunga Stationsgatan 1 Kinna Boråsvägen 33 Sätila Hyssnavägen 1 Mål Räntabiliteten på anpassat eget kapital ska överstiga snittet för de svenska börsnoterade bankerna och kärnprimärkapitalrelationen ska vara högre än för var och en av de svenska börsnoterade bankerna (dock lägst 10 procent). Stadskartan 4 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

6 Året i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 262 mkr (270 mkr) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 14,0 procent (15,4 procent) K/I-talet före kreditförluster uppgick till 45 procent (45 procent) Kreditförlustnivån uppgick till 0,07 procent (0,11 procent) Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,5 procent (17,0 procent) Likviditeten uppgick till mkr (2 689 mkr) Affärsvolymen ökade med 9 procent och uppgick till mkr Nyckelkund anslutna kunder Mobilbanken anslutna kunder ipadbanken anslutna kunder Swish anslutna kunder Internetbanken anslutna kunder Telefonbanken Självbetjäning anslutna kunder Telefonbanken Personlig Service kundsamtal Försäkringar kunder % % 25 Börsnoterade banker 25 Börsnoterade banker 20 Swedbank Sjuhärad 20 Swedbank Sjuhärad Räntabilitet på eget kapital i Swedbank Sjuhärad i relation till genomsnittet hos de svenska börsnoterade bankerna. Kärnprimärkapitalrelation i Swedbank Sjuhärad i relation till genomsnittet hos de svenska börsnoterade bankerna. Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

7 Privatmarknad Våra kunder I verksamhetsområdet som består av Bollebygds kommun, Borås stad, Marks kommun och Svenljunga kommun bor drygt personer. Vid verksamhetsårets utgång hade banken cirka privatkunder. Av dessa beräknas knappt ha banken som sin huvudsakliga bankförbindelse. Bankens uppskattade marknadsandel uppgår därmed till cirka 50 procent. Kundanpassat och strukturerat arbetssätt Den personliga kontakten är väsentlig för både kunderna och för banken, samtidigt som efterfrågan på ny teknik för att hantera enklare bankärenden ökat kraftigt de senaste åren. Bankens 10 kontor är navet i erbjudandet och här erbjuds rådgivning inom områden som spara, placera, betala, låna, försäkring och juridik. Ambitionen är att ägna maximalt fokus på kunderna och deras specifika behov varför de flesta administrativa uppgifter hanteras på interna avdelningar. Kraven på medarbetarnas kompetens ökar hela tiden från såväl kunder som myndigheter, varför banken under många år investerat både tid och pengar i ändamålsenlig utbildning. Det innebär även att medarbetarnas yrkesroller anpassas, tydliggörs och specialiseras utifrån det kunderna efterfrågar och förväntar sig. Omkring privatkunder har idag valt att ha en personlig rådgivare. Till sin hjälp har rådgivarna ett väl utvecklat systemstöd för att ta fram och dokumentera råd för kundens placering med utgångspunkt från kundens behov, riskbenägenhet, erfarenhet och aktivitet. Råden speglar bankens syn på världens olika marknader och de produkter som finns att tillgå. Helkundserbjudande - Nyckelkund Banken erbjuder privatkunder en helhetslösning, Nyckelkund, som gör det lättare för kunden att överblicka och sköta sin ekonomi. Kunden får tillgång till ett flertal tjänster såsom Bank- och betalkort, Mobilbanken, Internetbanken och Telefonbanken för att på ett enkelt sätt kunna hantera sin vardagsekonomi. Nyckelkunder blir årligen inbjudna till ekonomisk rådgivning samt en genomgång av kundens framtida pension. Rådgivningen anpassas efter kundens ekonomiska förutsättningar och behov. genomförs kundundersökningar regelbundet. Relationen till kunden samt kundens förtroende för banken är nyckelfaktorer till långsiktiga framgångar. Kundens individuella behov är därför alltid utgångspunkten i försäljningsarbetet. Fullskalig försäkringsaffär Banken har har ett fullsortimentserbjudande som omfattar sak-, liv-, och trygghetsförsäkringar. Försäkringserbjudandet uppskattas mycket av kunderna och denna affär har utvecklats väl genom åren. Kapitalförvaltning Marknaden för Kapitalförvaltning/Private Banking fortsätter att växa. Detta gäller särskilt i Sjuhäradsbygden som är en företagarbygd. Swedbank Sjuhärad har den största enheten för Kapitalförvaltning i området och består idag av 17 medarbetare med olika kompetenser och ansvarsområden. Bankens verksamhet har uppvisat en stark tillväxt både i antal kunder och förvaltat kapital. I bankens nätverk finns även djup kompetens när det gäller köp och försäljning av bolag, ägarplanering, bildande och administration av stiftelse samt skatterådgivning. Grunden i bankens kapitalförvaltningserbjudande är traditionell investeringsrådgivning kombinerat med hög service och tillgänglighet. Banken har ett av marknadens mest attraktiva erbjudande genom samarbete med ett flertal av de främsta förvaltarna i världen inom sina respektive områden. Inom Kapitalförvaltning finns tre verksamheter: rådgivning, värdepappershandel och diskretionär förvaltning. Efterfrågan på dessa tjänster har ökat kontinuerligt och banken har under året tillfört resurser för att utveckla detta område ytterligare. Inriktning på kundens behov Banken är till stora delar en försäljningsorganisation. Affärer i bank är normalt sett långsiktiga, d.v.s. de tjänster banken tillhandahåller ska fungera väl under lång tid framöver. Kundnöjdhet är för banken av allra största vikt. För att kunna leva upp till kundernas förväntningar 6 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

8 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

9 Företagsmarknad Kunder Inom företagssegmentet har banken cirka kunder. Med utgångspunkt från var kunden har sin huvudsakliga bankförbindelse bedöms bankens marknadsandel på företagsmarknaden uppgå till drygt 40 procent inom verksamhetsområdet. Att förstå kundens affär Grunden i arbetet på företagssidan bygger på väl genomtänkta och frekventa kundkontakter, som till stor del sker med banken som initiativtagare. Syftet är att skapa mer affärer som alltid ska vara relaterade till kundens behov. Att förstå kundens affär är en avgörande komponent för att banken ska bli en affärspartner som kunden har stor affärsmässig nytta av. Att förstå kundens affär innebär bland annat att rådgivaren måste kunna se sammanhangen i de faktorer som påverkar företaget, samt förstå företagsledningens prioriteringar. Det är bankens övertygelse att det är genom det nära samarbetet och förståelsen som de allra mest gynnsamma och bärkraftiga affärerna skapas. I att känna kundföretaget väl ligger också att bevaka och vara väl förtrogen med de risker som kan uppkomma i verksamheten. Det ger utrymme för ett proaktivt agerande till exempel i de fall problem uppkommer. Entreprenörsanda präglar bygden Sjuhäradsbygden har haft en god utveckling under en lång period och har också klarat de senaste årens turbulens på ett bra sätt. En av flera orsaker till det är den entreprenörsanda som präglar bygden. Att människorna är fyllda av energi och tillförsikt finns många exempel på. Den textila näringen ligger i framkant, både vad gäller Textilhögskolan och företag i konfektionsbranschen. Under flera år har företag från Sjuhäradsbygden placerat sig väl i Dagens Industri s tävling om Sveriges Gaseller. Företagsbetalda försäkringar Banken är verksam som försäkringsförmedlare av liv- och pensionsförsäkringar åt ett stort antal försäkringsbolag. Verksamheten utvecklas positivt och banken har etablerat sig på marknaden som en fullvärdig och respekterad aktör. Försäkringsspecialisterna i banken kan erbjuda kunderna ett omfattande utbud av försäkringslösningar från de största och mest välrenommerade försäkringsgivarna. Banken fortsätter att utvecklas som en viktig aktör och förmedlare av privat- och företagsbetald liv- och pensionsförsäkring. Främjande av nyföretagande Banken deltar på flera olika sätt i arbetet för att främja nyföretagandet i verksamhetsområdet genom att aktivt stödja olika organisationer inriktade på företagandet. Finansiering av nystartade företag är viktigt för bygdens bank som under många år varit med och finansierat i snitt två nya affärsverksamheter i veckan. Fortsatt stor aktivitet inom utlandsaffären Sjuhäradsbygden är av tradition en region präglad av handel. Handeln med andra länder är utbredd och en rad importörer med omfattande verksamhet inom till exempel textil, konfektion och design finns baserade i bygden. Utlandsverksamheten, med allt ifrån utlandsbetalningar till utlandsfinansieringar, är därmed en naturlig och mycket viktig gren inom företagsmarknaden. Banken har därför specialister placerade i Borås. Närheten till dessa uppfattas som mycket positivt av kunderna. 8 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

10 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

11 Internet- och telefontjänster Bankaffärer dygnet runt Utöver kontoren har kunden ytterligare kanaler att välja på i sina kontakter med banken, dels Telefonbanken med både självbetjäning och personlig service, dels Internetbanken och mobila tjänster. I alla kanalerna utvecklas innehållet allt mer och tillgängligheten är hög. Telefonbanken Personlig Service är öppen vardagar mellan och samt lördagar och söndagar mellan och Telefonbanken Självbetjäning är tillgänglig dygnet runt, precis som Internetbanken och Mobilbanken. Lokalt närvarande telefonbank Swedbank Sjuhärads telefonbank har sin placering i Borås. Telefonbanken är integrerad med bankens kundtjänst och telefonväxel. Banken bedömer den lokala närvaron och kännedomen om den lokala marknaden som viktig för kunderna. Enhetens relativa litenhet skapar också en mer personlig kontakt. Växande tjänsteutbud Via Telefonbanken hanteras det mesta som rör kundernas ekonomi, precis som på vilket bankkontor som helst. Kunden får hjälp med bankärenden och kan även erbjudas rådgivning direkt via telefon. Hög telefontrafik Drygt kunder är anslutna till Telefonbanken Självbetjäning. Av anslutna kunder till Självbetjäningen hade drygt också anslutit sig till Personlig Service där antalet samtal uppgick till cirka Antalet samtal till Kundtjänst uppgick till Mobila tjänster Med hjälp av sin smartphone eller ipad har kunden alltid nära till banken, var hon eller han än befinner sig. I takt med den tekniska utvecklingen i omvärlden utökas denna möjlighet. Cirka kunder har anslutit sig till Mobilbanken, kunder har anslutit sig till ipadbanken och kunder har anslutit sig till Swish. Swish är en mobil betaltjänst mellan privatpersoner, där man enkelt skickar och tar emot pengar via mobilnumret. Mobila tjänster har en mycket snabb tillväxt jämfört med tidigare lansering av nya tjänster, t.ex. då Internetbanken lanserades i slutet av 90-talet. Det är ett exempel på kundernas allt större teknikmognad och visar även på vikten av att ligga långt framme i den tekniska utvecklingen. Nära banken var du än är För banken är det ur profileringssynpunkt viktigt att vara synlig i moderna forum. De sociala medierna är en naturlig mötesplats för många av bankens kunder. Banken vill vara nära kunden, där kunden finns. Bankens hemsida är en attraktiv kanal för marknadsföring och kommunikation med kunderna. Det genom att alla nyheter, kampanjer, erbjudanden och produktinformation presenteras i detta forum. Totalt under 2013 hade hemsidan cirka 4,3 miljoner besök fördelat på drygt besökare. Av dessa var drygt återkommande besökare. Samarbete runt internetbank och mobila tjänster. Internetbanken Banken har valt att inte ha en egen internetbank utan samarbetar istället med Swedbank AB (publ). Innehållet i tjänsterna utvecklas hela tiden och allt fler kunder utnyttjar Internetbanken för många av sina mer rutinmässiga ärenden. Cirka kunder har anslutit sig till tjänsten. 10 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

12 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

13 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Omvärldsförhållanden Långsam konjunkturåterhämtning Den globala konjunkturen har förbättrats successivt under 2013 både i Sverige och i den närmaste omvärlden. Stigande konsumentförtroende, ökande optimism hos inköpschefer och liknande indikatorer tyder på en förbättrad tillväxt. Förbättringen går dock långsamt och utfallsdata, t.ex. i form av industriproduktion visar inga tydliga tecken på starkare tillväxt. Det relativt låga resursutnyttjandet i världsekonomin håller inflationen på en låg nivå, i många fall väl under de mål som finns i penningpolitiken. Konjunkturbilden är splittrad mellan flera av de stora ekonomierna där t.ex. Tyskland, Storbritannien och USA haft en bättre utveckling än väntat medan utvecklingen i Kina och flera andra tillväxtekonomier överraskat negativt. Situationen i euroområdet har förbättrats påtagligt i skuldtyngda länder såsom Irland, Portugal och Spanien. Oron för allvarliga störningar inom eurosamarbetet har därför avtagit även om obalanserna fortfarande är betydande i många länder samtidigt som konkurrenskraften är svag. Sannolikt krävs mer långtgående reformer av statsapparaten och andra strukturella åtgärder för att komma till rätta med utvecklingen i länder som Frankrike och Italien. Vägen till ekonomisk balans i euroområdet framstår därmed som lång och svår även om situationen ljusnat under året. Konjunkturåterhämtningen har kommit längre i USA, vilket bl.a. avspeglat sig i fallande arbetslöshet under flera år. Detta trots finanspolitiska åtstramningar och svårigheter att komma till budgetöverenskommelser, vilket under en period ledde till hot om betalningsinställelse. Den senaste budgetöverenskommelsen har dock skapat en något stabilare finanspolitisk situation om än temporärt. Den amerikanska centralbanken har aviserat en successiv avveckling av de massiva stimulanser som varit igång under några år. Konsekvenserna av den minskade likviditeten på finansmarknaderna som det kommer att leda till framstår som svåröverskådliga. Den aviserade avvecklingen av stimulanserna i den amerikanska penningpolitiken satte press på valutorna i ett flertal tillväxtekonomier, i synnerhet ekonomier med stora obalanser såsom Indien, Sydafrika och Brasilien. De grundläggande obalanserna i den internationella ekonomin med hög skuldsättningsgrad och betydande budgetunderskott i många länder utgör ett kvarstående problem. Det har medfört återkommande mer eller mindre turbulenta perioder på världens finansmarknader. Tidvis kraftiga värdefall har brutits av perioder med en mer positiv utveckling. Intill dess att marknaden ser mer långsiktiga lösningar på skuldkrisen föreligger fortsatt risk för återkommande turbulens på finansmarknaden. Svensk ekonomi Svensk ekonomi har haft en relativt stabil utveckling med hygglig tillväxt vid en internationell jämförelse. Utvecklingen har dock gått långsammare än förväntat med utgångspunkt från positiva signaler från konjunkturindikatorer som t.ex. inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets konjunkturbarometrar. BNP-tillväxten beräknas ha uppgått till cirka 1 procent under Ett positivt inslag var att den inhemska efterfrågan, framför allt investeringar, ökade under senare delen av året. Det gällde i synnerhet bostadsinvesteringarna, som steg med 14 procent i årstakt. % 10,0 8,0 % 4,5 4,0 Reporänta STIBOR 3 mån Stat 10 år 6,0 3,5 4,0 3,0 2,0 2,5 0,0 2,0-2,0 1,5-4,0 1,0-6,0 0,5-8, , Diagram 1: Kvartalsvis BNP-utveckling i Sverige Källa SCB. Diagram 2: Ränteuteckling under Källa Riksbanken. 12 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

14 Arbetsmarknaden överraskade positivt mot bakgrund av den måttliga tillväxten. Sysselsättningen steg med 1 procent jämfört med föregående år. Arbetslösheten sjönk men nedgången begränsades av ett ökat arbetskraftsutbud. Hushållen höll tillbaka konsumtionen trots positiva inslag i form av högre disponibla inkomster, stigande priser på aktier och bostäder samt en mer positiv omvärldskonjunktur. Den måttliga konsumtionsökningen påverkades sannolikt av hushållens höga skuldsättningsgrad. Starka offentliga finanser, högre reporänta gentemot omvärlden och överskott i bytesbalansen bidrog till hög efterfrågan på svenska tillgångar på finansmarknaderna. Det medförde att den svenska kronan kunde bibehålla sin relativt starka position. Den starka kronan och en svag extern efterfrågan bidrog till att exporten krympte för andra året i rad. Bättre globala tillväxtutsikter påverkade således inte exportindustrin i någon större omfattning. Inflationen blev lägre än förväntat till följd av att fallande råvarupriser och en starkare krona pressade ned priserna på varor. Samtidigt steg priserna på tjänster, t.ex. inom transportnäringen och inom hotell och restaurang mindre än normalt. Sammantaget var inflationstakten 0,1 procent i december 2013, vilket var långt under Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Även om ökningstakten för hushållsutlåning har avtagit under några år ligger takten fortfarande på en hög nivå, eller cirka 5 procent. Hushållens skuldsättning i förhållande till disponibla inkomster låg på drygt 170 procent, vilket var i nivå med föregående år. Relationen är hög både i ett historiskt perspektiv och vid en internationell jämförelse. Räntemarknaden De förbättrade internationella utsikterna medförde bland annat att räntorna på längre löptider steg förhållandevis kraftigt under större delen av året, inte minst på statspapper. Uppgången under våren och sommaren kom av sig mot slutet av året trots den amerikanska riksbankens beslut om att successivt dra ned på likviditetsinjektionerna. Även i Sverige och Europa har långräntorna fallit tillbaka något mot slutet av året. Riksbanken sänkte REPO-räntan med 0,25 procentenheter i december. Avkastningskurvan har därmed blivit betydligt brantare än vad som var fallet vid föregående årsskifte. Ränteändringen kom i spåren av en sänkning av europeiska styrräntor och som en följd av den relativt svaga konjunkturbilden för exportindustrin samt att den underliggande inflationstakten ligger på en fortsatt låg nivå. Sänkningen var i viss mån förvånande eftersom de svenska hushållens höga skuldsättning utgjort ett tungt argument mot fortsatta räntesänkningar. Kreditspreadarna har fortsatt att falla i takt med att placerare sökt högre avkastning och därmed varit beredda att acceptera en högre risknivå. Utvecklingen har också påverkat räntorna på stibormarknaden där skillnaden mellan REPO-räntan och t.ex. 3-månaders stibor minskat kraftigt. Förutom fallande kreditspreadar påverkades utvecklingen av marknadens förändrade tro på ränteutvecklingen. Vid årets inledning talade mycket för stigande korträntor. Successivt övergick det i en tro på fallande räntor, vilket blev verklighet i och med Riksbankens sänkning av REPO-räntan och nedjustering av räntebanan. Aktiemarknaden Sammantaget ledde det ökade förtroendet på finansmarknaden, stabiliseringen i eurozonen och tecknen på en annalkande konjunkturåterhämtning till kraftigt stigande börser på många håll i världen. Stockholmsbörsen steg under året med cirka 23 procent. Även 2012 var ett starkt börsår med en uppgång på 12 procent. Index OMX MSCI % KPI 90-2 KPIF Diagram 3: Stockholmsbörsen OMX samt världsindex (MSCI) Diagram 4: Inflationstakt 12-månaders förändring Källa SCB. Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

15 Världsindex steg under 2013 med cirka 24 procent. Börsutvecklingen var stark i flera av de mer utvecklade ekonomierna som USA, Japan och stora delar av Europa. I tillväxtländer som Kina och Indien var utvecklingen betydligt svagare i spåren av en avtagande tillväxttakt. Resultat och lönsamhet Sammanfattning Året har präglats av en långsam konjunkturförbättring med stöd av stigande konsumentförtroende och ökad optimism. Inflationen har legat på en nivå väl under de mål som finns för penningpolitiken. Det har bl.a. medverkat till fallande räntor på korta löptider samtidigt som räntorna på längre löptider stigit förhållandevis kraftigt. Avkastningskurvan har således blivit betydligt brantare. Den stigande optimismen har medfört att de flesta av världens aktiemarknader haft en mycket god utveckling. Dock utgör de grundläggande obalanserna i den internationella ekonomin, bl.a. i form av hög skuldsättning, ett kvarstående problem. För bankens del präglades 2013 av en fortsatt stabil utveckling. Trots en marginell minskning av rörelseresultatet, till följd av det lägre ränteläget, var lönsamheten mycket god. Såväl likviditets- som kapitaltäckningssituationen var fortsatt stark samtidigt som aktivitetsnivån var hög i banken, vilket bl.a. resulterade i växande affärsvolymer. Rörelseresultatet uppgick till 262 mkr jämfört med 270 mkr under föregående år. Intäkterna minskade med 3 procent. De lägre intäkterna kompenserades delvis av att såväl rörelsekostnader som kreditförluster minskade. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 14,0 procent (15,4 procent under föregående år). K/Italet efter kreditförluster var i stort sett oförändrat och uppgick till 49 procent. Utlåningen till allmänheten ökade med 5 procent medan inlåningen ökade med 3 procent. Den totala affärsvolymen ökade med 9 procent och uppgick till tkr. Likvida medel, i form av kassamedel, utlåning till kreditinstitut samt obligationer och andra räntebärande värdepapper uppgick till mkr (2 689 mkr). Likviditetstäckningsgraden (LCR) uppgick till 189 procent (187 procent). Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,49 procent (16,98 procent). Kapitaltäckningsgraden uppgick likaledes till 17,49 procent, vilket kan jämföras med det lagstadgade kravet på lägst 8 procent. Styrelsen föreslår årsstämman en oförändrad aktieutdelning på 20 kr per aktie. Det innebär en aktieutdelning på totalt 40 mkr, vilket motsvarar 20 procent av 2013 års rörelseresultat efter schablonskatt. Intäkter Räntenettot minskade med 4 procent, eller 14 mkr, till 308 mkr. Räntenettot påverkades visserligen positivt av högre medelvolymer för utlåning som ökade med 4 procent. Däremot påverkade det fallande ränteläget räntenettot negativt, dels i form av lägre REPO-ränta, dels genom att skillnaden mellan stiborräntor och REPOränta minskade kraftigt. Det innebar minskade marginaler på transaktionsinlåning och en negativ effekt eftersom banken har större tillgångar än skulder som påverkas av stibormarknaden. Intäktsräntorna påverkas således i större omfattning än kostnadsräntorna. Det lägre ränteläget påverkade även avkastningen på bankens likviditet negativt. Sammandrag av resultaträkning Förändring Tkr i belopp i procent Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga administrationskostnader % Avskrivningar % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster, netto % Rörelseresultat % 14 Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

16 Provisionsnettot steg med 1 procent till 195 mkr. Utlåningsprovisionerna ökade främst till följd av högre utlåningsvolymer t.ex. i form av förmedlade bolån till Swedbank Hypotek. Betalningsförmedlingsprovisionerna minskade i ungefär motsvarande omfattning beroende på lägre provisioner för utlandsbetalningar samt minskade clearingersättningar. I det senare fallet var minskningen en effekt av bankomatsamarbetet med övriga banker där banken inte längre har egna uttagsautomater som genererar intäkter. Värdepappersprovisionerna ökade framför allt som en följd av positiva flöden och stigande kurser på aktie- och räntefonder. Nettoresultat av finansiella transaktioner minskade med 7 mkr jämfört med föregående år, och uppgick till 1 mkr. Posten består i sin helhet av värdeförändringar i bankens innehav av räntebärande värdepapper. Under föregående år medförde en ovanligt stark utveckling på räntemarknaden ett positivt utfall. Det var en följd av fallande kreditspreadar för t.ex. bostadsobligationer samt en gynnsam utveckling av avkastningskurvans lutning. Innevarande års utveckling har inneburit fortsatt fallande kreditspreadar på i första hand mer riskfyllda placeringar än banken placerar likviditeten i. Avkastningskurvans brantare lutning, d.v.s. med stigande räntor på längre löptider har inte medverkat till en positiv värdeförändring, vilket således var fallet under föregående år. Övriga rörelseintäkter uppgick till knappt 6 mkr jämfört med drygt 4 mkr under föregående år. Posten bestod främst av fastighetsintäkter. Ökningen förklaras främst av att banken under 2013 fått en engångsersättning i samband med Bankomat AB:s övertag av bankens uttagsautomater. Sammantaget minskade rörelseintäkterna med 18 mkr eller 3 procent till 510 mkr. Kostnader Personalkostnaderna uppgick till 133 mkr, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med föregående år. Avtalsenliga löneökningar uppgick till drygt 3 procent. I gengäld minskade medelantalet anställda med 10 årsarbetare. I likhet med tidigare har banken ett vinstandelssystem som omfattar samtliga bankens tillsvidareanställda. Utfallet förutsätter att lönsamheten i banken överstiger snittet hos de svenska börsnoterade bankerna. Den goda lönsamheten innebar att vinstandelssystemet gav maximal utdelning för de anställda i likhet med föregående år. Det innebar en avsättning på 1,5 basbelopp per heltidstjänst. Kostnaderna för årets avsättning uppgick till 14 mkr, vilket var i stort sett oförändrat med föregående år. Beloppet avsätts i sin helhet till en stiftelse som förvaltar kapitalet bl.a. i form av aktieinnehav i banken. Övriga allmänna administrationskostnader uppgick till 93 mkr, vilket var en minskning med 3 mkr eller 3 procent. Bland minskade kostnader märktes lägre kostnader för värdetransporter och larm. Minskningen var en effekt av att Bankomat AB övertog bankens uttagsautomater. Vidare fortsatte kostnaderna för fastigheter och lokaler att minska. Under flera år har ett omfattande arbete genomförts för att modernisera bankens lokaler, både för att effektivisera arbetssättet men också för att skapa en mer trivsam och tilltalande miljö för såväl kunder som för medarbetare. Av övriga kostnadsposter minskade IT-kostnaderna med 1 mkr till 41 mkr medan kostnaderna för marknadsföring ökade med 2 mkr, främst som en följd av det visionsarbete som genomförts under året. Avskrivningarna på inventarier och fastigheter uppgick till 6 mkr, vilket var en ökning med knappt +1 mkr. Totalt sett minskade rörelsekostnaderna med 4 mkr eller 2 procent till 232 mkr. Mkr Räntenetto, mkr Placeringsmarginal, % % 4,0 3,0 Mkr Provisionsnetto, mkr Andel av intäkter, % % , , , Diagram 5: Utveckling av räntenetto samt placeringsmarginal Diagram 6: Utveckling av provisionsnetto Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

17 Kreditförluster Kreditförlusterna uppgick till 16 mkr (22 mkr under föregående år). Konstaterade förluster netto uppgick till 10 mkr (8 mkr). Årets reserveringar för befarade förluster på individuellt värderade fordringar uppgick till 12 mkr (35 mkr). Av gruppvis reservering avseende individuellt värderade fordringar kunde upplösning ske med 1 mkr, vilket kan jämföras med en upplösning på 16 mkr under föregående år. Den gruppvisa reserveringen för individuellt värderade fordringar grundas bl.a. på utfallet i den interna riskklassificeringsmetod banken använder. Gruppvis reservering för mindre blanco- och borgenslån uppgick till 0 mkr (1 mkr). Årets återvinningar av tidigare gjorda reserveringar för individuellt värderade fordringar uppgick till 5 mkr (3 mkr). Kreditförlusternas fördelning och utveckling framgår närmare av tabell på sidan 28 respektive diagram 7 och 8. Kreditförlustnivån sjönk från 0,21 procent föregående år till 0,15 procent. Vid denna beräkning av kreditförlustnivån ställs kreditförlusterna i relation endast till den utlåning och de garantier där banken är direkt part mot kund. Banken förmedlar därutöver också betydande belopp till Swedbank Hypotek och drabbas av de eventuella kreditförluster som uppkommer. Den maximala kreditförlusten är dock begränsad till årets provision. Förlusterna, som ingår i redovisade kreditförluster, har under en följd av år varit marginella. För en rättvisande bild av kreditförlustnivån är det rimligt att ta hänsyn till den förmedlade volymen. Inklusive den förmedlade utlåningen uppgick kreditförlustnivån till 0,07 procent (0,11 procent). Bokslutsdispositioner Banken gjorde under 2012 en maximal avsättning till periodiseringsfond med 68 mkr. Under 2013 har periodiseringsfonden återförts. Skatter Årets skattekostnad uppgick till 73 mkr (53 mkr). Den effektiva skattesatsen uppgick till 22,1 procent (26,0 procent). Lönsamhet Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt uppgick till 14,0 procent (15,4 procent). Räntabiliteten på anpassat eget kapital, vilket är det mått banken använder som ett av flera finansiella mål, uppgick till 19,3 procent (20,9 procent). Placeringsmarginalen, d.v.s. räntenettot i förhållande till medelomslutningen, minskade till 2,3 procent (2,4 procent). Placeringsmarginalen är historiskt sett på en relativt låg nivå och har varit det under de senaste åren, vilket varit en följd av att det låga ränteläget pressat ner framför allt inlåningsmarginalerna. K/I-talet före kreditförluster uppgick till 46 procent (45 procent). K/I-talet efter kreditförluster uppgick till 49 procent (49 procent). För övriga nyckeltal hänvisas till sammanställningen på sidan 39 där också definitioner av nyckeltalen framgår. Finansiell struktur Tillgångar De sammanlagda tillgångarna uppgick vid årets utgång till mkr ( mkr), vilket var en ökning med 5 procent. Ökningen var främst hänförlig till ökad utlåning. Likviditeten var fortsatt god i form av tillgodohavande i kreditinstitut samt räntebärande värdepapper. God likviditet och en stark balansräkning har generellt sett blivit allt viktigare för banker, vilket inte minst tydliggörs genom nya regelverk i form av de s.k. Basel IIIreglerna, som är på väg att införas. Mkr % Kreditförluster, mkr Kreditförlustnivå, % Kreditförlustnivå inkl hypotek, % 0,4 0,3 Hushåll 37% Personliga företagare 7% 20 0,2 10 0,1 Företag 56% ,0 Diagram 7: Utveckling av kreditförluster samt kreditförlustnivå Diagram 8: Fördelning av kreditförluster på sektorer Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

18 Utlåning Utlåningen till kreditinstitut ökade med 574 mkr till mkr varav 108 mkr (141 mkr) avsåg utländsk valuta. Posten bestod i sin helhet av tillgodohavande på konton i Swedbank. Det högre tillgodohavandet berodde bl.a. på att banken vid årsskiftet hade en något lägre andel av likviditeten placerad i räntebärande värdepapper än vad som normalt är fallet. Utlåning till allmänheten ökade med 5 procent och uppgick till mkr ( mkr). Ökningen var till övervägande del hänförlig till företagssektorn, som ökade med 8 procent. Utlåningen till hushållssektorn ökade med 2 procent. Under en lång följd av år har hushållssektorns kreditefterfrågan varit mycket hög. Ökningstakten har dock dämpats något de senaste åren. Bland faktorer som troligen påverkat det kan nämnas hög belåningsgrad hos många hushåll, införande av det s.k. bolånetaket under 2010 samt långsammare prisökningstakt på bostäder. Bolånetaket innebär att en bostad kan pantsättas till högst 85 procent av värdet och att överskjutande del av köpeskillingen i princip behöver finansieras med en kontantinsats. Räntebärande värdepapper Belåningsbara statsskuldförbindelser och Obligationer och andra räntebärande värdepapper uppgick sammanlagt till 941 mkr (1 288 mkr). Innehaven utgörs i sin helhet av värdepapper med hög likviditet varför innehaven lätt kan omvandlas till kontanta medel. Samtliga delar av portföljen värderas till marknadsvärde, eller till s.k. verkligt värde. Av portföljen var 36 procent placerade i stats- och kommunförbindelser och 24 procent i säkerställda bostadsobligationer. Placeringarna i övrigt var gjorda i företagscertifikat med välkända motparter till låg risknivå. Banken har valt att ha en kort räntebindningstid. Den vägda durationen uppgick vid årsskiftet till cirka 4 månader. Sammandrag av balansräkning Förändring Tkr i belopp i procent Utlåning till allmänheten % Utlåning till kreditinstitut % Räntebärande värdepapper % Övriga tillgångar % Summa tillgångar % Inlåning från allmänheten % Emitterade värdepapper % Skulder till kreditinstitut % Övriga skulder % Obeskattade reserver % Eget kapital % Summa skulder och eget kapital % Mkr % % Summa skulder och eget kapital % Rörelseresultat, mkr K/I-tal efter kreditförluster, % Räntabilitet, % K/I-tal före kreditförluster, % Diagram 9: Utveckling av rörelseresultat samt räntabilitet Diagram 10: Utveckling av K/I-tal Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

19 Övriga tillgångar Materiella tillgångar uppgick till 71 mkr (74 mkr) varav bankens fastigheter stod för merparten eller 54 mkr (55 mkr). De förändringar som skett beskrivs närmare i avsnittet om investeringar. Aktuella skattefordringar uppgick till 0 mkr (8 mkr). Övriga tillgångar minskade till 21 mkr (28 mkr). Posten består framför allt av positiva värden avseende derivatinstrument i form av valutaterminer. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgick till 64 mkr (67 mkr). Posten består till övervägande del av provisionsersättningar från Swedbank samt upplupna räntor på utlåning. Skulder och avsättningar Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut uppgick till 106 mkr jämfört med 111 mkr föregående år. Upplåningen i svenska kronor exklusive clearingskulder minskade med 10 mkr till 81 mkr. Upplåningen bestod till övervägande del av långfristig upplåning, som används för att täcka ränterisken i räntebunden utlåning till allmänheten. Upplåning i utländsk valuta ökade med 6 mkr till 25 mkr. Upplåningen används för att täcka såväl valutarisken som ränterisken i utlåning till allmänheten i utländsk valuta. In- och upplåning från allmänheten In- och upplåning från allmänheten ökade med 363 mkr till mkr. Inlåningen från företag och offentlig sektor ökade med 431 mkr eller med 18 procent. Inlåningen från hushållsektorn minskade med 1 procent, främst som en följd av en ökad riskaptit där sparande omplacerats från traditionellt banksparande till framför allt ränte- och aktiefonder, vilka hade ett nettoinflöde på 641 mkr. Inlåningen från hushållssektorn stod för 75 procent av den totala inlåningen. Emitterade värdepapper Emitterade värdepapper inom ramen för bankens MTN-program (Medium Term Note) uppgick till mkr (550 mkr). Banken emitterade under november månad ett obligationslån på 450 mkr med en löptid på 5 år. Tidigare lån emitterades under 2011 då banken etablerade MTN-programmet. Övriga skulder Aktuella skatteskulder uppgick till 4 mkr (0 mkr) och Uppskjutna skatteskulder uppgick till 3 mkr (2 mkr). Övriga skulder uppgick till 56 mkr (82 mkr). I övriga skulder ingick bl.a. negativa värden på derivatinstrument i form av ränteswappar och valutaterminer på 20 mkr (30 mkr) samt innehållen preliminärskatt på inlåningsräntor på 19 mkr (31 mkr). Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgick till 47 mkr (51 mkr). I upplupna kostnader ingick bl.a. upplupna kostnadsräntor med 12 mkr (18 mkr) och upplupna personalkostnader med 20 mkr (20 mkr). Avsättningar uppgick till 5 mkr (5 mkr). Beloppet bestod av avsättningar för pensions- och garantiåtaganden. Efterställda skulder I december löste banken utestående förlagslån på 200 mkr varefter efterställda skulder uppgick till 0 mkr (200 mkr). Obeskattade reserver Den periodiseringsfond som banken gjorde avsättning till under 2012 löstes upp under Obeskattade reserver uppgick därigenom till 0 mkr (68 mkr). Mdr Inlåning, mdr U/I-kvot, % % % Diagram 11: Utveckling av inlåning från allmänheten samt relationen mellan utlåning och inlåning Diagram 12: Utveckling av soliditet Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning 2013

20 Eget kapital Bankens egna kapital uppgick vid årets slut till mkr jämfört med mkr föregående år. Det egna kapitalet ökade genom årets totalresultat med 260 mkr, varav 3 mkr avsåg förändring av fond för verkligt värde. Av 2012 års vinst delades 40 mkr ut till aktieägarna. Banken tillämpar kassaflödessäkring av derivat. Det innebär att ränteswappar upptas i balansräkningen till verkligt värde. Värdeförändringen redovisas i övrigt totalresultat och fond för verkligt värde i eget kapital. Under 2013 minskade det negativa värdet med 3 mkr, vilket således påverkade eget kapital positivt. Banken har en mycket hög korrelation i säkringsredovisningen. Det innebär att värdeförändringen på derivat helt motsvaras av en omvänd värdeförändring på, i detta fall, utlåning till allmänheten. Värdeförändringen på utlåningen framgår dock inte av balansräkningen. Åtaganden utanför balansräkningen Banken har, som ett led i den löpande affärsverksamheten, åtaganden utanför balansräkningen. De avser dels kommersiella produkter i form av garantier, outnyttjade räkningskrediter samt lånelöften, dels finansiella åtaganden i form av derivatinstrument. De senare utgörs av ränteswappar och valutaterminer. Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser, i form av garantier, uppgick till 530 mkr (549 mkr). De består, förutom av bankgarantier direkt mot kund, även av generella garantier för produkter såsom kortkrediter, remburser och leasingkontrakt. Dessa produkter förmedlas till Swedbank AB samt Swedbank Finans och banken garanterar kundens åtagande. Åtaganden Åtaganden, i form av outnyttjade räkningskrediter samt lånelöften uppgick till mkr (2 515 mkr). Ställda säkerheter Ställda säkerheter uppgick till 3 mkr (2 mkr) och avsåg pantsatt kapitalförsäkring. Derivatinstrument Det nominella värdet på derivatistrument uppgick till mkr (1 965 mkr). Av det totala åtagandet utgjorde ränteswappar nominellt 148 mkr (165 mkr) och valutaterminer mkr (1 800 mkr). Utestående ränteswappar avsåg i sin helhet att täcka ränterisken avseende utlåning till allmänheten till fast ränta. Utestående valutaterminer bestod av terminsaffärer som i affärsverksamheten görs mot kund. För att täcka valutarisken i dessa gör banken via automatik omvända terminsaffärer mot Swedbank AB. Inom respektive valuta har banken således skyldighet att sälja såväl som att köpa valuta till en, i båda fallen, förutbestämd valutakurs. Affärsvolym Banken hanterar genom förmedling till olika samarbetspartners, främst Swedbank Hypotek och Swedbank Robur, betydande affärsvolymer som inte framgår av bankens balansräkning. Den totala affärsvolymen uppgick till mkr jämfört med mkr föregående år, vilket motsvarade en ökning på 9 procent. Affärsvolymens utveckling och fördelning framgår av diagram 13 och 14. Mdr % Affärsvolym, mdr Rörelseresultat /volym, % 1,0 0,8 Utlåning; 24% Inlåning; 27% 30 0,6 20 0,4 10 0,2 Swedbank Hypotek; 26% Försäkringar; 6% Fonder; 18% Diagram 13: Utveckling av affärsvolym samt rörelseresultat i relation till volym ,0 Diagram 14: Sammansättning av affärsvolym Swedbank Sjuhärad AB (publ) Årsredovisning

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den

Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den Årsredovisning 2014 Fotografierna på omslaget är hämtade från den film som Swedbank Sjuhärad och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad lanserade våren 2014. Filmen beskriver den starka utveckling som sker i Borås

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Swedbank Sjuhärad AB Årsredovisning 2011

Swedbank Sjuhärad AB Årsredovisning 2011 Swedbank Sjuhärad AB Årsredovisning 2011 sredovisningen finns även att hämta på w.swedbanksjuharad.se Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer Den som sår får skörda 4 Swedbank Sjuhärad i korthet 4

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Årsredovisning 2010 Swedbank Sjuhärad AB

Årsredovisning 2010 Swedbank Sjuhärad AB Årsredovisning 2010 Swedbank Sjuhärad AB Innehåll Sid 2 Verkställande direktörens kommentarer Fortsatt vinst och en stark balansräkning 4 Detta är Swedbank Sjuhärad 4 Vision, Affärsidé, Mål och Kärnvärden

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET

KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET KAPITALTÄCKNING OCH LIKVIDITET PELARE 3 Q4 2014 1 INLEDNING Denna rapport omfattar Carnegie-koncernen som består av Carnegie Holding AB, (organisationsnummer 556780-4983), Carnegie Fonder AB (organisationsnummer

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Swedbank Sjuhärad AB. Delårsrapport. januari juni 2010. swedbanksjuharad.se. Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport 2010 1 (15)

Swedbank Sjuhärad AB. Delårsrapport. januari juni 2010. swedbanksjuharad.se. Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport 2010 1 (15) Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport januari juni 2010 swedbanksjuharad.se Swedbank Sjuhärad AB Delårsrapport 2010 1 (15) Delårsrapport januari juni 2010 Omvärldsutveckling Under första halvåret har konjunkturåterhämtningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282

Ålems Sparbank Org nr 532800-6282 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2015, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer