Årsredovisning 115 RKT Ö J L I /4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 115 RKT Ö J L I 341 22/4"

Transkript

1 Årsredovisning /4

2 Kommentar till verksamheten 2006 Rekordår Markaryds Sparbank kan under året konstatera en god affärsvolymtillväxt. Vår totala affärsvolym steg med 29 % och översteg därmed för första gången nivån två miljarder Inlåningen passerade dessutom för första gången 700 miljonersstrecket. Den sammanlagda utlåningen ökade rejält under året och noterade toppnivån 454 miljoner. Detta gör att även den totala balansräkningen med betydande marginal överträffar alla tidigare års räkenskaper. Vi kan konstatera att den svenska banksektorn är mycket lönsam och 2006 var ett rekordår vad avser vinster. Markaryds Sparbank är inget undantag och årets rörelseresultat blev det tredje bästa i bankens historia. Vi är finansiellt starka och har en mycket stark marknadsposition. Detta är grunden för våra ambitioner att vidareutveckla vår konkurrensförmåga på vår marknad. Vi skiljer oss från andra aktörer genom att vi kombinerar goda kundvillkor med att driva en lönsam bankrörelse. Markaryds Sparbank har inga enskilda ägare som kräver avkastning på sitt kapital. Det överskott som sparbanken genererar och de ekonomiska resurser vi bygger upp, stannar kvar i Markaryd och bidrar till ortens utveckling. Samarbete andra sparbanker Vi har startat ett kortbolag tillsammans med ett antal andra sparbanker och kommer 2007 att påbörja utgivningen av ett eget kort med väsentligt förbättrad produktekonomi och dessutom möjligheter till starkare lokal profilering. Under året blev banken delägare i Sveland Sakförsäkring AB. Ett flertal andra sparbanker är också delägare i försäkringsbolaget, tillsammans med andra intressenter. Det nya bolaget har fått ekonomiska resurser att verka på den svenska försäkringsmarknaden som en seriös konkurrent till de betydligt större aktörerna. Vi kan nu erbjuda våra kunder möjligheten att teckna sakförsäkringar för villa, lantbruk och övriga fastigheter samt fordons- och bilförsäkringar. Även företagsförsäkringar kan tillhandahållas. Sedan något år tillbaka är banken delägare i Bankservice Syd AB. Detta bolags affärsidé är att med hjälp av modern teknik tillhandahålla värde- och kontanthanteringstjänster åt banker och handel till konkurrenskraftiga villkor. 132 år av långsiktighet Vi är en riktig bank, och med det menas att vi ska ha de tjänster och produkter våra kunder förväntar sig av en bank. Vi tror genuint på mötet mellan människor och att finnas nära våra kunder. Dessutom måste vi naturligtvis ha alla de tjänster som gör våra kunders vardag så enkel och behaglig som möjligt. Det är detta vi kallar en riktig bank. En del banker väljer bort helheten, men vi tror att Markarydsborna vill ha en riktig bank. Nöjda kunder Banken har medverkat i undersökningen SKI (Svenskt Kvalitetsindex) och vi kan konstatera att kundnöjdheten är uppenbart högre för Markaryds Sparbank både i jämförelse med andra banker lokalt och med branschen i helhet. Våra kunder tillhör de absolut nöjdaste bankkunderna i hela Sverige! Leif Eriksson Verkställande direktör

3 Redovisning för verksamhetsåret 2006 Styrelsen för Markaryds Sparbank får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet under 2006, sparbankens 132:a verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Omvärlden Stark global tillväxt under 2006 Världsekonomin fortsätter att uppvisa en hög aktivitet. Den globala tillväxten steg med uppskattningsvis 5 % under Konjunkturdämpningen i USA har således ännu inte haft någon större negativ inverkan på den globala tillväxten. Tillväxtförsvagningen är hittills till största delen koncentrerad till bostadsmarknaden. Huspriserna i USA har stagnerat eller till och med sjunkit under 2006 efter flera år av stadigt stigande priser. Det har lett till en påtagligt lägre byggaktivitet. Den amerikanska centralbankens, FED:s, räntehöjningar till 5,25 % från rekordlåga 1 % i juni 2004 har således gett resultat. De baltiska ekonomierna fortsätter att uppvisa den snabbaste tillväxten bland de nya EU-länderna. Baksidan av den starka expansionen är dock en otillfredsställande hög inflationstakt och ett växande bytesbalansunderskott. Det står också allt klarare att EMU-inträdet för flertalet av de nya EU-länderna förskjuts på framtiden antingen på grund av för hög inflationstionstakt eller för stora underskott i de offentliga finanserna. Undantaget är Slovenien som i januari 2007 blev det trettonde landet i den europeiska monetära unionen, EMU. Samtidigt utvidgades EU med två nya medlemsländer, Rumänien och Bulgarien. Expansionen i Asien fortsätter i oförminskad styrka, med Kina och Indien i spetsen, och blir allt viktigare spelare i den globala ekonomin. BNP-tillväxten i Sverige kalenderkorrigerat, årlig procentuell förändring %-förändring Svensk ekonomi växer på bred front Svensk ekonomi växte med omkring 4,5 % under 2006 jämfört med 2005, vilket är tredje året i rad som BNP ökar mer än den långsiktiga tillväxttrenden. Det sätter allt tydligare spår på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta steg med drygt personer samtidigt som den öppna arbetslösheten sjönk till 4,6 % i slutet av

4 Den inhemska efterfrågan konsumtion och investeringar svarade för en allt större del av den ekonomiska tillväxten under senare delen av Högre räntor hindrade inte de svenska hushållen från att konsumera. En förbättrad arbetsmarknad och stigande tillgångspriser bidrog till att den privata konsumtionen ökade mer än under Den senaste statistiken pekar på ett lägre hushållssparande samtidigt som hushållens skulduppbyggnad fortsätter att stiga. Näringslivets investeringar steg på bred front under 2006 i spåren av den goda omvärldskonjunkturen, en ökad lönsamhet och ett högt kapacitetsutnyttjande. De största investeringssatsningarna genomfördes inom gruvnäringen inte minst på grund av den starka globala efterfrågan på råvaror. Globaliseringen och tillkomsten av nya aktörer på världsmarknaden har inneburit en renässans för svensk gruvindustri. Låga räntor och stigande bostadspriser stimulerade till ett fortsatt ökat bostadsbyggande, inte minst i storstadsregionerna med stark befolkningsinflyttning. Svenska marknadsräntor Procent Inflationstakten är fortsatt låg trots en stark tillväxt och ett högre resursutnyttjande i svensk ekonomi. I december 2006 var inflationen 1,6 %. Sjunkande energipriser och en starkare krona bidrog till att uppgången i konsumentpriserna blev begränsade. Utsikter för 2007 Vi räknar med en fortsatt god tillväxt i världsekonomin det närmaste året, om än inte lika stark som under Det är framför allt konjunkturavmattningen i USA men även en lägre förväntad tillväxttakt i Europa som bidrar till den något svagare globala efterfrågan under I Sverige räknar vi med att den inhemska efterfrågan tar över som tillväxtmotor. Hushållens disponibla inkomster stärks påtagligt i år i samband med regeringens inkomstskattesänkningar samtidigt som arbetsmarknaden förbättras. Det möjliggör en fortsatt stark privat konsumtion även om vi räknar med stigande räntor under året. Förutom lägre inkomstbeskattning sänks ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen samtidigt som antalet platser i arbetsmarknadspolitiska åtgärder bantas ordentligt. Den pågående avtalsrörelsen, som omfattar närmare 2,8 miljoner löntagare, och en ökad efterfrågan på arbetskraft kommer att bli ett test på hur väl den svenska arbetsmarknaden fungerar. Efterfrågan på arbetskraft ökar och samtidigt meddelar många företag att det är svårt att hitta personal. Detta talar för högre löneökningar under det närmaste året. Faktorer såsom ett ökat arbetskraftsutbud och en tilltagande internationell konkurrens kan dock begränsa löneökningstakten. 3

5 Börsutvecklingen i Sverige och USA, Index Bland de omvärldsrisker som bedöms som störst och som kan påverka den globala omvärlden negativt är till stor del relaterat till den amerikanska ekonomin. Det gäller inte minst det stora underskottet i bytesbalansen som under 2006 steg till drygt 6,5 % av BNP. Risken för en påtaglig dollarförsvagning kan inte uteslutas om det utländska intresset för amerikanska tillgångar väsentligt minskar. Fastighetsmarknaden i USA och det låga hushållsparandet är andra risker som är värda att nämna och som påtagligt kan dämpa konsumtionstillväxten i USA och ge negativa effekter på världsekonomin. Sparbankens verksamhet Balansomslutning Sparbankens balansomslutning ökade och uppgick vid årets slut till 877 mkr. Detta är en ökning med 85 mkr och motsvarar 10,7 % från föregående år. Affärsvolym och fondsparande Affärsvolymen, av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer, är nu ca mkr. Detta är en ökning med ca 466 mkr eller 29 %. I volymen ingår det sammanlagda fondvärdet hos Swedbank Robur, 401 mkr. Det sammanlagda fondvärdet hos Swedbank Robur utgör ca 19,3 % av sparbankens totala affärsvolym. Inlåning Inlåningen från allmänheten ökade till 701 mkr. Detta är en ökning med 12,3 % i förhållande till år I kronor står hushållssektorn, inklusive företagarhushåll, för den största delen av ökningen. Därtill ökade inlåningen även från företagssektorn medan offentlig sektor minskade. Utlåning Sparbankens egen förvaltade sammanlagda utlåning till allmänheten ökade med 19,7 % till 454 mkr. Företagssektorn står här för den enskilt största ökningen. Sparbanken förmedlar dessutom krediter till Swedbank Hypotek och Swedbank Finans. Totalt ökade dessa förmedlade kreditvolymer med 20,2 % och uppgår nu till ca 200 mkr. Företagens disponeringar av krediter var vid årsskiftet något lägre än motsvarande tid förra året. Den outnyttjade delen av beviljade räkningskrediter i banken uppgår till 79 mkr. Resultat Sparbankens rörelseresultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 15,9 mkr. Motsvarande resultat föregående år var 14,3 mkr. Ökningen, 11,1 %, överensstämmer med budget och prognos. 4

6 Den momsgrupp i vilken banken tidigare ingick tillsammans med övriga sparbanker, upplöstes för några år sedan. Momsgruppen har nu återuppstått, vilket innebär att moms ej erläggs på köpta tjänster och produkter från t ex Swedbank. På grund av att gruppen återuppstått erhöll Markaryds Sparbank under året momsersättning motsvarande ca 1,5 mkr. Ersättningen redovisas under övriga rörelseintäkter. Efter skatt uppvisar därefter banken ett resultat på 12,2 mkr. De totala rörelsekostnaderna exkl kreditförluster har ökat med 6,7 %. IT-kostnaderna minskade men utgör likväl, förutom lönekostnaderna, den enskilt största, cirka 18 %, av bankens administrationskostnader. Årets ökade fastighetskostnader utgörs till största delen av fönsterrenoveringar. Under året genomfördes sex kundaktiviteter där kostnaderna redovisas under övriga rörelsekostnader Räntorna fortsätter pressas både på in- och utlåningssidan. Medelräntan på utlåningen minskade med 0,02 %-enheter från föregående år och bankens totala räntemarginal minskade 0,31 %-enheter. Placeringsmarginalen har minskat med 0,25 %-enheter. Räntenettot, dvs skillnaden mellan intäktsoch kostnadsräntor, uppgick till 18,9 mkr, en minskning med 3,4 %. Förändring i bankens egen placeringsportfölj avspeglas i höjda utdelningar med 50 %. Nettoresultat av bankens egna finansiella transaktioner uppvisar därtill en ökning motsvarande 32 %. Högre aktiemarknads- samt utlåningsrelaterade provisioner utgör den främsta orsaken till att provisionsnettot under perioden ökade med 26 % till 5,9 mkr. Beträffande de totala intäkterna har dessa ökat med 11,3 % jämfört med förra årets utfall. Återförda reserveringar för kreditförluster, sammantaget med att inga nya kreditförluster belastar årets resultat, anger orsaken till att I/K-talet före och efter kreditförluster räknas till 2,0 resp 2,1. Detta ligger på samma nivå som föregående år. För resultatmått och jämförelsesiffror i övrigt hänvisas till nyckeltalen under rubriken Fem år i sammandrag. Aktieför vär v Under året har banken förvärvat aktier i Sparbankernas Kort AB samt Sveland Sakförsäkringar AB. Avsikten är att Markaryds Sparbank under år 2007 utger ett eget kredit- och betalkort. Bankens samarbete med Sveland Sakförsäkringar utgör ett komplement till de traditionella banktjänsterna. Kapitalbas Sparbankens ekonomiska ställning har ytterligare stärkts. Reservfonden uppgår, såvida huvudmännen fastställer styrelsens förslag till vinstdisposition, till 169 mkr. Stora exponeringar (s k enhandsengagemang) - dvs total utlåning till en och samma kund regleras genom lagstiftning. Denna lag innebär att stora exponeringar får uppgå till högst 25 % av kapitalbasen. I vår sparbank uppgår kapitalbasen (beskattat kapital med avräkning för aktieinnehav i Swedbank och Sveland Sakförsäkringar) vid verksamhetsårets utgång till 145 mkr. Detta medger ett högsta enhandsengagemang på ca 36 mkr. För att öka det egna kapitalet och därmed gränsen för enhandsengagemang är sparbanken uteslutande hänvisad till de vinster som skapas i framtiden. Intern revision En god intern kontroll är viktig för att begränsa olika typer av risker. En väsentlig uppgift för den interna revisionen är att granska sparbankens interna kontroll. Den interna revisionen utförs av KPMG Bohlins AB, som rapporterar direkt till styrelsen. Personal Medeltalet anställda har under året varit oförändrat. Banken har nu ytterligare en certifierad privatrådgivare. Under året har samtliga anställda genomgått utbildning i enlighet med lagarna om finansiell rådgivning samt försäkringsförmedling. Övrig kompetenshöjning av bankens personal har skett löpande under året. Boendefinansiering tillsammans med pensionssparande kommer att vara fokuserade verksamheter kommande år. 5

7 Förväntad framtida utveckling Vi tror att räntemarginalerna kommer att krympa ytterligare under 2007 samtidigt som affärsvolymerna förväntas öka. Sammantaget kommer detta att medföra bibehållet eller något minskat räntenetto. Gällande framtida kreditförluster finns idag inga tecken som tyder på att Markaryds Sparbank skall drabbas av några större förluster. Markaryds Sparbank har genom åren avstått från att ta ut flertalet av de avgifter som idag belastar bankkunderna i många andra institut. Bankens strategi i detta avseende skall kvarstå samtidigt som vi söker effektivisera den kostsamma kontanthanteringen. Med beaktande av ovannämnda faktorer, tillsammans med en något lägre kostnadsbild som helhet, beräknas rörelseresultatet efter kreditförluster för verksamhetsåret 2007 att hamna i intervallet mkr. Förslag till vinstdisposition Sparbankens vinst uppgår till kkr. Styrelsen föreslår att detta belopp överförs till reservfonden. Riskhantering Verksamheten präglas av en traditionell inriktning med låg riskexponering. Sparbanken använder finansiella instrument för kreditgivning och därutöver i huvudsak för placering av egen likviditet. Marknadsrisk I begreppet infattas ränte-, valutakurs-, aktiekurs- och andra prisrisker. Med nuvarande inriktning av verksamheten är endast ränterisk tillämplig. Ränterisk består av räntenettorisk och ränteprisrisk. Räntenettorisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar räntenettot för räntebärande tillgångar och skulder. Ränteprisrisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar marknadsvärdet av tillgångar och skulder. Beträffande ränteriskerna innebär detta t ex att räntebindningstiderna på sparbankens räntebärande placeringar måste hålla sig inom vissa tids- och beloppsmässiga ramar. Likviditetsrisk Med likviditetsrisk menas att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Intern rapportering sker periodiskt om likviditetens utveckling. I not till balansräkningen återfinns en uppställning över likviditetsexponeringen vid årsskiftet. Kredit- och motpartsrisker Den största risken i bankverksamhet är av tradition risken för kreditförluster. Med nuvarande motparter är kreditrisken vad avser utlåning till kreditinstitut och placeringar i värdepapper begränsad. För att begränsa kredit- och motpartsrisker i sparbankens värdepappersportfölj tillämpas ett särskilt regelverk. Riskerna återfinns i stället i utlåningen till allmänheten. Kreditförlusterna har historiskt sett varit relativt små. Kreditgivningen är omgärdad med omfattande regler för att så långt det är möjligt begränsa risken. Styrelsen har fastställt en policy rörande bl a kunder, ändamål, säkerheter och återbetalningsförmåga. Detaljerade instruktioner finns som reglerar beslutsinstanser och kreditnivåer inom respektive instans. För olika säkerhetstyper har grunder för värdering angivits och gränser för belåningsvärden fastställts. Större kreditengagemang (kredittagarens samtliga egna förbindelser och ansvarsförbindelser) omprövas minst en gång årligen i behörig kreditbeviljande instans. Organisationen av kredithanteringen är så uppbyggd att tillfredsställande intern kontroll sker av formalian i ett kreditärende. Kravverksamheten är så uppbyggd att betalningsstörningar uppmärksammas och hanteras på ett tidigt stadium. Övervakningen sker med ett särskilt kravsystem som med automatik bevakar och påminner om när kravåtgärd är erforderlig. Kreditstocken har en tyngdpunkt på utlåning till hushållssektorn. Varje kredit är beloppsmässigt relativt liten och en stor andel är säkerställd genom pant i fastigheter. Andelen blancolån är begränsad. 6

8 Utlåningen till företagssektorn är stabil. Fördelningen på olika branscher är relativt jämn. För närvarande är antalet obeståndsärenden få. Genom den ökande utlåningsvolymen och en eventuellt försämrad konjunktur är det realistiskt att kalkylera med fler problemkrediter och ökade kreditförluster. I not till balansräkningen finns en sammanställning av kreditstocken brutto fördelat per säkerhetstyp och netto efter avdrag för värdet på säkerheterna. Andra risker Som andra risker definieras operativa risker, IT-risker och juridiska risker. Med operativa risker menas risker på grund av brister i organisationen, instruktioner, informationen eller kompetensen hos personalen. Dessa risker finns alltid i en verksamhet under ständig förändring. Genom kontinuerlig uppföljning av organisationen och instruktioner, systematisk information och fortgående utbildning begränsas riskerna. Verksamhetens beroende av IT ökar. Huvuddelen av datastödet erhålls genom Swedbank IT. Genom detta tillförsäkras en kontinuerlig översyn och utveckling av tillämpade system. Med juridiska risker menas brister i rådgivningsverksamhet och brister i avtal. Med sparbankens nuvarande verksamhetsinriktning är dessa risker begränsade. Övergång till IFRS/IAS-standarder Från och med 2007 måste sparbankerna följa de nya internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin redovisning med de undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridisk person, samt om inte annat följer av lag eller annan författning. I enlighet med IFRS 1, om hur redovisning upprättas första gången, ska företag redovisa jämförelsetal för åtminstone ett år. Detta innebär således att 2006 års siffror omräknats enligt den nya redovisningsstandarden. År 2005 tillsatte Sparbankernas Riksförbund en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga effekterna på sparbankernas redovisning vid en övergång till IFRS/IAS. Gruppen, som bestått av företrädare för sparbankerna och utomstående konsulter, har identifierat följande väsentliga skillnader mellan tillämpade redovisningsprinciper och redovisningsprinciper enligt IFRS/IAS: Värdering av finansiella tillgångar och skulder enligt IAS 39 kan förväntas ge en viss ökad volatilitet i resultaträkningen och balansräkningen till följd av att värdering till verkligt värde kommer att ske i större utsträckning än hittills. För sparbankerna påverkar detta framförallt räntebärande värdepapper, aktier och sammansatta instrument (Spaxar). Särskilt stor blir effekten vad gäller aktieinnehavet i Swedbank AB där värdeökningen kommer att redovisas direkt mot eget kapital. Uppläggningsavgifter avseende lån redovisas som provisionsintäkt för närvarande. Vid tillämpning av IFRS/IAS kommer dessa avgifter att redovisas som ränteintäkt. Materiella anläggningstillgångar som sparbankens rörelsefastigheter kommer att redovisningsmässigt hanteras annorlunda enligt IFRS/IAS. Skillnaden är att anskaffningsvärdet fördelas på urskiljbara väsentliga komponenter baserat på förväntad nyttjandeperiod med skilda avskrivningsplaner för respektive komponent. 7

9 Fem år i sammandrag Resultaträkning, kkr Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatter Årets resultat Balansräkning, kkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital 8

10 Fem år i sammandrag Volymutveckling Utlåning till allmänheten, mkr förändring under året, % 19,8 1,0 6,2 1,7 14,1 Inlåning från allmänheten, mkr förändring under året, % 12,3 4,8 6,5 13,6 10,9 Medelomslutning (MO), mkr förändring under året, % 7,2 5,4 7,6 14,0 8,5 Affärsvolym ultimo, mkr förändring under året, % 29,0 9,7 9,2 23,4-6,7 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer. Soliditets- och kapitaltäckningsmått Soliditet 19,2 19,7 19,4 19,3 20,1 Beskattat eget kapital + 72% av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningsgrad Kapitalbas i % av riskvägda placeringar 26,8 27,2 31,4 31,9 37,1 Primärkapitalrelation Primärkapital i % av riskvägda placeringar 31,0 31,6 31,4 31,9 37,1 Resultatmått Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,3 2,5 3,0 3,1 3,3 Rörelseintäkter / affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym,7 1,8 1,8 2,2 2,2 Rörelseresultat / affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 7,0 6,8 6,9 6,8 6,0 I/K-tal före kreditförluster Räntenetto + rörelseintäkter i relation till summa kostnader exkl kreditförluster 2,0 2,0 2,0 1,9 1,7 I/K-tal efter kreditförluster Räntenetto + rörelseintäkter i relation till summa kostnader inkl kreditförluster 2,1 2,1 2,0 1,9 1,7 9

11 Fem år i sammandrag Resultatmått, forts K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 i relation till räntenetto+rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster i relation till räntenetto+rörelseintäkter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Reservering för befarade förluster i % av osäkra fordringar brutto 58,6 58,5 54,9 60,0 68,9 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,9 1,1 1,4 1,7 1,8 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt kreditgarantier -0,1-0,2-0,1 0,0 0,6 Övriga uppgifter Medelantal anställda 3,0 13,0 13,7 13,4 13,6 Antal kontor

12 Resultaträkning, kkr Not Förändring % Ränteintäkter ,4 Räntekostnader ,6 Räntenetto ,4 Erhållna utdelningar ,4 Provisionsintäkter ,3 Provisionskostnader ,4 Nettoresultat av finansiella transaktioner ,0 Övriga rörelseintäkter ,0 Summa rörelseintäkter ,3 Allmänna administrationskostnader ,2 Avskrivningar på materiella anläggn.tillgångar ,2 Övriga rörelsekostnader ,9 Summa kostnader före kreditförluster ,7 Resultat före kreditförluster ,0 Kreditförluster, netto ,4 Rörelseresultat ,1 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ,1 Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ,4 Årets resultat ,6 11

13 Balansräkning, kkr TILLGÅNGAR Not Förändring % Kassa ,6 Utlåning till kreditinstitut ,8 Utlåning till allmänheten ,8 Obligationer och andra räntebärande ,7 värdepapper Aktier och andelar m m ,0 Materiella tillgångar 8 Inventarier ,0 Byggnader och mark ,1 Övriga tillgångar ,7 Förutbetalda kostnader och upplupna ,6 intäkter Summa tillgångar ,7 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut ,4 Inlåning från allmänheten ,3 Övriga skulder ,7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,5 Avsättningar ,9 Summa skulder och avsättningar ,4 Reservfond ,2 Årets resultat ,6 Summa eget kapital ,8 Summa skulder, avsättningar och eget kapital ,7 POSTER INOM LINJEN Ansvarsförbindelser 27 Garantier ,7 Övriga åtaganden ,6 Övriga noter Löptider för tillgångar och skulder 28 Räntebindningstider för tillgångar och skulder 29 Kreditriskexponering brutto och netto 30 12

14 Kassaflödesanalys, kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassafllödet. Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner Av-/ nedskrivningar Kreditförluster Inkomstskatt Avräkning pensioner Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Ökning/minskning av utlåning till allmänheten Ökning/minskning av värdepapper, omsättningstillgångar Ökning/minskning av inlåning från allmänheten Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut 0 0 Förändring av övriga tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning/inlösen av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

15 Redovisnings- och värderingsprinciper Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Finansiella instrument Överlåtbara värdepapper som är omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip. Långsiktiga innehav, där avsikten är att i princip inneha värdepapperen till förfall, klassificeras som finansiella anläggningstillgångar och upptas till anskaffningsvärdet. Med anskaffningsvärdet avses det upplupna anskaffningsvärdet, vilket värde motsvarar det med hjälp av den effektiva anskaffningsräntan diskonterade nuvärdet av de framtida betalningarna. Härigenom beaktas eventuella över- eller underkurser vid förvärvet som periodiseras över instrumentets återstående löptid. Erhållna betalningar plus förändringen av det upplupna anskaffningsvärdet under året redovisas som ränteintäkt. Realiserade vinster/förluster och orealiserade värdeförändringar på värdepapper och andra finansiella instrument som utgör omsättningstillgångar samt valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen under rubriken Nettoresultat av finansiella transaktioner. Lånefordringar och kreditförluster Lånefordringar redovisas initialt i balansräkningen till anskaffningsvärdet, dvs det belopp som lånats ut till låntagaren med tillägg för direkta transaktionskostnader. Därefter redovisas lånefordringar löpande till anskaffningsvärdet efter avdrag för bortskrivningar och specifika reserveringar för kreditförluster. Redovisning av kreditförluster sker dels som under året konstaterade kreditförluster, dels som reservering avseende sannolika kreditförluster. Som konstaterad förlust redovisas hela eller del av fordran som inte bedöms indrivningsbar eller som kan erhållas vid realisering av säkerheten. Bortskrivning görs av konstaterade förluster när inga realistiska möjligheter till återvinning finns. Som reservering avseende sannolika förluster upptas ett belopp motsvarande skillnaden mellan lånefordrans redovisade värde och bedömt återvinningsvärde. Bedömt återvinningsvärde har beräknats med ledning av: - det verkliga värdet av säkerheten till den del återbetalningen är beroende av säkerheten - det sammanlagda nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden Då säkerheten utgörs av pantbrev i fastighet utgår värderingen från ett försiktigt beräknat marknadsvärde med hänsyn till avkastningsförmåga, beskaffenhet och läge. Reservering avseende sannolika kreditförluster görs om fordran är osäker, dvs - om det utifrån inträffade händelser och omständigheter, som förelåg på balansdagen, är sannolikt att betalningarna inte kommer att fullgöras enligt kontraktsvillkoren och - det inte finns säkerhet som med betryggande marginal täcker både lånebelopp och räntor, inklusive kompensation för eventuell försening. Vid bestämmande av reserveringar avseende sannolika kreditförluster värderas lånefordringarna individuellt. Vid redovisning av sannolika förluster på garantier sker reservering under rubriken Avsättningar. Återvunna kreditförluster redovisas som en minskning av årets nettokostnad avseende kreditförluster. Inventarier Avskrivning sker planmässigt med 20% på anskaffningsvärdet. Avskrivning som avviker från plan betraktas som en bokslutsdisposition och redovisas under rubriken Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan. Byggnader Byggnader avskrivs planenligt med 2 %, vilket överensstämmer med skattemässigt högsta tillåtna belopp. 14

16 Noter till resultaträkningen, kkr 1 Räntenetto Ränteintäkter Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper - omsättningstillgångar anläggningstillgångar Övriga Summa Räntekostnader Inlåning från allmänheten varav kostnad för insättningsgaranti Summa Summa räntenetto Räntemarginal 2,02% 2,33% Placeringsmarginal 2,27% 2,52% Medelränta på utlåningen under året uppgår till 4,02% 4,04% Medelränta på inlåningen under året uppgår till,33% 1,01% 2 Erhållna utdelningar Aktier och andelar Provisionsintäkter Betalningsförmedlingsprovisioner Utlåningsprovisioner Inlåningsprovisioner Garantiprovisioner 17 8 Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa Provisionskostnader Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Summa

17 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner Realiserat resultat - andra finansiella instrument Orealiserade värdeförändringar - andra finansiella instrument Valutakursförändringar 5-2 Summa Övriga rörelseintäkter Intäkter från rörelsefastigheter Övriga Summa Allmänna administrationskostnader Personalkostnader -löner och arvoden sociala avgifter kostnad för pensionspremier andra pensionskostnader avsättning till vinstandelsstiftelse övriga personalkostnader Summa personalkostnader Övriga allmänna administrationskostnader -porto och telefon IT-kostnader konsulttjänster revision hyror och andra lokalkostnader fastighetskostnader övriga Summa övriga allmänna administrationskostnader Totalt Löner och ersättningar Till styrelse och VD Till övriga anställda

18 Ersättningar till ledande befattningshavare Principer Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår fast arvode resp sammanträdesarvode enligt sparbanksstämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören har beslutats av styrelsen. Grundlön/ Samman- Övriga Pensions- Vinstandelsarvode trädesarvode förmåner kostnad stiftelse Styrelsens ordförande Övr. styrelseledamöter VD Summa Kommentarer I avtal mellan sparbanken och VD gäller att förutom lön under uppsägningstiden, 12 mån, utgår vid uppsägning från bankens sida avgångsvederlag med en årslön. VD har rätt att att avgå med pension vid 61 års ålder med pensionsbelopp enligt gängse normer. Avsättning till vinstandelsstiftelse (rörlig ersättning) sker på samma villkor för VD som för övriga medarbetare. Övriga förmåner avser tjänstebil. Pensioner Bankens pensionsåtaganden täcks genom försäkringsavtal och avsättning i balansräkningen Pensioner till ledande befattningshavare VD - premier för pensionsförsäkring förändring av pensionsavsättning Antal arbetade timmar Totalt i sparbanken Medelantal anställda under året Totalt i sparbanken 13,0 3,0 -varav kvinnor 9,0 8,8 -varav män 4,0 4,2 Könsfördelning bland ledande befattningshavare Styrelsen (ordinarie ledamöter) -antal kvinnor 3,0 2,0 -antal män 6,0 6,0 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i relation till de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid, % 6,7 8,3 Andel långtidssjukfrånvaro i relation till den sammanlagda sjukfrånvaron, % 95,3 92,4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer - SET Revisionsbyrå AB, revisionsuppdrag KPMG Bohlins AB, revisionsuppdrag KPMG Bohlins AB, andra uppdrag

19 8 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan -inventarier byggnader Summa Övriga rörelsekostnader Avgifter till centrala organisationer Försäkringskostnader Säkerhetskostnader Marknadsföringskostnader Övriga rörelsekostnader 48 7 Summa Kreditförluster netto Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som i årets bokslut redovisas som konstaterade förluster Årets reservering för sannolika kreditförluster Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster Årets nettokostnad för individuellt värderade lånefordringar Årets nedskrivning avseende konstaterade kreditförluster hänför sig till fordringar på allmänheten 11 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Summa

20 12 Skatt på årets resultat Skatt avseende tidigare år 0 0 Aktuell skatt Summa Skattekostnaden står för 23,3% av resultatet före skatt i sparbanken. Skillnaden mellan sparbankens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats förklaras nedan. Kr Procent Kr Procent Faktisk skattekostnad , ,6 Skattekostnad, 28% på resultatet före skatt , ,0 Skillnad , ,4 Skillnaden består av följande poster Skatteeffekt av: Justering av skatt avseende tidigare år 0 0,0 0 0,0 Ej skattepliktiga intäkter , ,9 Ej avdragsgilla kostnader 30 0, ,5 Summa , ,4 19

Kommentar till verksamheten 2005

Kommentar till verksamheten 2005 Kommentar till verksamheten 2005 Året som gått Markaryds Sparbanks 131:a verksamhetsår blev ännu ett framgångsrikt år för banken med fortsatt positiv utveckling. Vår balansomslutning växte under året och

Läs mer

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714 Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning VD kommentar................................ 4 Sparbanksstämman........................... 6 Fem år i sammandrag......................... 7 Förvaltningsberättelse.........................

Läs mer

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig

Sidensjö Sparbank. Lokal Stark Självständig Sidensjö Sparbank Lokal Stark Självständig Årsredovisning 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OMVÄRLDSANALYS...2 REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2005...7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...7 FEM ÅR I SAMMANDRAG, TKR...13

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Årsredovisning 2006 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Org. nr. 578500-7120 INNEHÅLL VD:s kommentar 4-5 Fem år i sammandrag 6-7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse.................. 6 Fem år i sammandrag................. 10 Resultaträkning...................... 13 Balansräkning.......................

Läs mer

årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2009 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...3 Sparbanksstämman...7 Förvaltningsberättelse...8 Fem år i sammandrag...11

Läs mer

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum

Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2012 Sparbanksstämma med huvudmännen äger rum tisdagen den 14 maj 2013 kl. 19.00 På Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson, ordf

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum

Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Årsredovisning 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 19.00 på Lövsta Landsbygdscentrum Sparbankens styrelse Ordinarie ledamöter Ort Mandatperiod Kjell Jacobsson,

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 2 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2013 INNEHÅLL 3 Året i korthet 5 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Förvaltningberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport 12 Fem

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin

Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på Valdemarsviks Sparbank med sin Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Bankrådgivare Jonna Hjelte på med sin familj. Foto: Fotograf Gunilla Lundström/Mediahavet AB. Stämman hålls 10 maj kl

Läs mer

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank.

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. Sparbanken Lidköping AB Årsredovisning 2012 Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. För oss är det självklart att de resurser och pengar som våra kunder och

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1

Årsredovisning 2013. Foto: David Huynh. Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning 2013 Foto: David Huynh Den lilla banken med det stora hjärtat 1 Årsredovisning för år 2013 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles tisdagen den 15 april 2014 kl 18.00 på Hishults

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Årets bästa bank- och finanssajt 2007

Årets bästa bank- och finanssajt 2007 7 Årets bästa bank- och finanssajt 2007 IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Årsredovisning 2007 Innehåll Ny strategi ökade utlåningen... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 7 Balansräkning...

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00.

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00. Innehållsförteckning VD kommentar 1-2 Omvärldsanalys 3-6 Förvaltningsberättelse 7-11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 14 Noter till

Läs mer