Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009"

Transkript

1 Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICIN Information från Akademiska laboratoriet Sid 2 Provskickning utomläns under kommande storhelger Sid 2 AKTUELLT FRÅN KLINISK KEMI Temadag alkoholmarkörer Sid 3-5 Angående hållbarhet för B-EVF och B-MCV Sid 5 Rör tillhörande en beställning måste följas åt Sid 6 Preanalytiska avvikelser Påminnelse Sid 6 Analysfrekvens kem.lab Falun under kommande storhelger Sid 6 Ny utrustning för blodgasanalys ger nya möjligheter Sid 7 Nytt referensintervall för S-Prolaktin från Sid 8 Ändrat provtagningsrör för P/S-Calcium fritt och P/S-Bikarbonat Sid 8 fp-laktat ändras till P-Laktat från Sid 8 AKTUELLT FRÅN KLINISK MIKROBIOLOGI Mycoplasma Pneumoniae Sid 9 AKTUELLT FRÅN TRANSFUSIONSMEDICIN Blodgruppsserologiska analyser i Avesta och Ludvika Sid 9 Barnpåsar tas bort ut lager på blodcentralen i Falun Sid 9

2 Landstinget Dalarna Sid 2 (9) AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICIN Information från Akademiska laboratoriet Meddelandeblad från Akademiska laboratoriets olika avdelningar finns nu i LmD:s länkbibliotek på Vårdverktyg under rubriken Labnyheter - Nyhetsblad. Länkadress: Vera Thorén Bengtsson Informatör för Lab.medicin Provskickning utomläns under kommande storhelger. Vi vill påminna om att vid storhelger där vardagar ligger inklämda så fungerar inte transport av prover till laboratorier utanför Dalarna som vid vanliga helger. Laboratorierna kan även ha begränsade öppettider under storhelger. Prover riskerar att bli för gamla eller förstöras om de inte kommer fram till mottagaren nästa dag och blir omhändertagna. Om prover måste skickas under storhelgerna så kontakta det lokala labbet för att kolla vilka dagar prover kan skickas. Vera Thorén Bengtsson Informatör för Lab.medicin

3 Landstinget Dalarna Sid 3 (9) AKTUELLT FRÅN KLINISK KEMI Temadag Alkoholmarkörer Den 4:e november bjöd Karolinska Universitetslaboratoriet in till temadag om alkoholmarkörer. Det kommer allt fler markörer som indikerar alkoholintag. Bland dessa talas det nu mycket om en svensk upptäckt, PEth, vars användning ökar betydligt. Ämnen som belystes under dagen var också alkoholens negativa effekter, både på ekonomin och hälsan. Det finns inget ont som inte har något gott med sig, man har nämligen också visat att alkohol höjer HDL. Här följer en sammanfattande rapport från temadagen, skriven av Lars Breimer, överläkare, klin kem lab, Universitetssjukhuset Örebro. Anna Ivarsson Underläkare Rapport från Karolinska Institutets lab tema dag ALKOHOLMARKÖRER För fjärde året arrangerades i år Karolinska Universitetslaboratoriets temadag. Enligt donationsbrevet från stiftelsen Clinical Chemistry Lookout skall symposierna utgå från en nordisk forskares eller forskargrupps verksamhet inom laboratoriemedicin ges en vetenskaplig profil fokusera på samverkan mellan biokemiska och kliniska frågeställningar dokumenteras och om möjligt publiceras i en vetenskaplig tidskrift förläggas till Stockholm som ett separat arrangemang I år var temat Alkoholmarkörer och bifogade rapport har välvilligt tillställts oss av Överläkare Lars Breimer i Örebro: Professor Tomas Cronholm föreläste om alkoholens metabolism och allmänna metaboliska effekter av alkohol. I levern oxideras etanol till acetaldehyd och sedan acetat vilken ingår i musklernas energiomsättning. Det finns också en icke oxidativ metabolism, som leder till etylglykuronid, etylsulfat och fosfatidyletanol. Etanol kan också bilda fettsyreestrar av varierande längd. Dessa fyra metaboliter elimineras långsamt och kan identifieras långt efter alkoholintaget. I energibalansen ger 1 mol etanol 13 mol ATP vilket motsvarar c:a 7 kcal/g alkohol. Resorption sker i ventrikeln men huvudsakligen i duodenum och vi förbränner c:a 7 g/h. En inaktiverande mutation av aldehyddehydrogenas (vanlig bland ostasiater) orsakar en antabusliknande effekt bl a illamående. Cirrhos, anses orsakas av bakteriehöljen som läcker igenom tarmväggen pga alkohol snarare än alkoholen själv medan fettlever är en effekt av rubbad metabolism. Alkohol anses ligga bakom omkring 20 % av akut sjukdom och 40 % av psykiatrisk sjukdom. Sex tusen dör årligen av alkoholrelaterade incidenter och alkohol uppskattas kosta samhället mer än 100 miljarder kronor per år medan intäkter (försäljning och skatter) kanske uppgår till 20 miljarder, men dessa siffror är omstridda. Professor Wayne Jones (Rättskemiska avdelningen, Linköping) gick igenom alkoholbestämning, och beskrev olika system (blod, serum intraocularvätska) som utnyttjas vid rättsmedicinsk obduktion. Det viktigt att minnas att plasma består till 92% av vatten medan blod endast 80 %, vilket måste korrigeras för då juridiskt är det koncentrationen etanol i helblod som gäller., därför dras 6 % av från det uppmätta värdet. Alla mätmetoder inom

4 Landstinget Dalarna Sid 4 (9) rättsmedicin måste kunna utföras med bättre precision och riktighet än rutinmarkörer, p g a de rättsmedicinska implikationerna. Som referens metod används head-space HPLC. Interlaborativ variationskoefficient har uppmätts till omkring 6 % med GC-FID. Docent Birgitta Swolin (Sahlgrenska Universitetsjukhuset) presenterade alkohols hematologiska effekter. Alkohol påverkar alla cell-linjerna i det hämatologiska systemet. Om en patient hade ett förhöjt MCV utan enkel förklaring måste anamnesen penetreras för alkohol. År 1980 var referensområdet i Finland för MCV fl men 2002 hade det höjts till fl; en sannolik förklaring kan vara att finsk statistik visar att alkoholintaget ökat 20 %, från 6,3 L/(pers och år) till 7,6 L/(pers och år). I primärvård är alkohol är den vanligaste (36 %) orsaken till förhöjt MCV; hos inneliggande patienter kemoterapi (37 %) följt av alkohol (26 %). Anemi bland alkoholister är vanligen macrocytär även vid järnbrist. Neutropeni, Trombocytopeni och effekter på megakaryocyter och monocyter har relaterats till alkoholintag men också nedsatt osteoblast aktivitet vilket kanske delvis förklarar osteoporos hos alkoholister. Docent Paolo Parini diskuterade alkohols inverkan på lipidmetabolismen. Den största effekten var förhöjning av HDL koncentrationen. HDL koncentrationen är korrelerad till alkoholintaget men vid måttligt intag avviker vid större intag. Alkohol nämndes som en vanlig orsak till ökning av triglyceridkoncentrationen. Moderat intag av alkohol minskar risken för gallstenar och stimulerar ABCA1 receptor transport av kolesterol. Docent Jan-Olof Jeppsson (MAS) beskrev hur upptäckten av CDT (carbohydrate-deficient transferrin) som markör för alkoholexposition skett och hur den kopplats till alkoholintag Professor Anders Helander gick igenom analytiska aspekter på mätning av CDT koncentration. CDT förekommer i flera former men endast disialo- och asialo-formerna är relaterade till alkoholintag. HPLC är den föreslagna referensmetoden. Det finns ingen referensstandard ännu. Det finns en immunoassay metod för att bestämma CDT. CDT som markör är mycket specifik (få orsaker till ett falskt positivt resultat) men sensitiviteten ligger omkring 75 %. Detta anses bero på att halveringstiden är drygt 10 dagar och det krävs att man dricker 4-5 dagar per vecka för att ett CDT prov blir positivt dvs en CDT-stegring förutsätter en hög och relativt långvarig exposition för alkohol, Överläkare Bo Bjerre (Transportstyrelsen, Borlänge) beskrev CDT som markör i samband med körkortsärenden. Erfarenheten är att man inte kan basera utlåtanden på en enda markör. En stor fördel är att CDT, MCV och GT, ALAT, ASAT ärr oberoende och därför förstärker diagnostiska beslut. CDT är förhöjt efter mer 420 g alkohol per vecka. Detta kan jämföras med att 168 och 108 g per vecka ansågs vara varningsgränser för män resp kvinnor is Sverige. CDT används i körkortsärenden (det krävs minst 4 negativa prover inom en 6 månadersperiod för att återfå körkortet). Icke alkoholister är redlöst berusade redan vid koncentrationer omkring 20 mmol/l (1 promille) medan alkoholister kan anse sig nyktra vid mycket höga koncentrationer >40 mmol/l. Professor Ingemar Björkhem (Karolinska Universitetslabortoriet) presenterade etylestrar av fettsyror som markörer för alkoholexposition, Fettsyra etylestrar (FAEE) bildas framförallt från 18:0 och 18:1 fettsyror i den icke oxidativa metabolismen av eetanol både i cytosol och mitochondrier.. De kan detekteras fram till ca 12 tim efter alkohol är borta ur blodet. På

5 Landstinget Dalarna Sid 5 (9) fastande mage uppnås högre alkohol- och lägre FAEE-nivåer i blod än vid föda. FAEE i hårstrå är 100 % specifikt och 90 % sensitivt, och kan påvisas i hår från nyfödda efter alkoholism under graviditeten. Docent Olof Beck (Karolinska Universitetslabortoriet) diskuterade etylglukuronid, etylsulfonat och 5HTOL (5-hdroxytryptophol) som markörer för alkoholexposition. EtG kan mätas efter upp till 60 timmar efter det alkohol försvunnit ur kroppen men är mycket känsligt för låg exposition, handtvätt och sköljning av munnen med alkohol nämndes som felkällor. EtS är både stabilt och robust och måste bedömas samtidigt med EtG. EtG i urin bör relateras till kreatinin; åtminstone måste U-Kreatinin mätas. 5HTOL kan ses tim efter alkoholintag. Ett gränsvärde på 0,5 mg/l EtG-U rekommenderades men EtG är främst en kvalitativ markör. Docent Anders Isaksson (Universtietsjukhuset i Lund) Fosfatidyletanol (PEth) bildas från etanol och betraktas som en onormal fosfolipid där cholinresten bytts mot en etanolrest. Den består av en blandning av många molekylspecies med olika längd på lipiderna. Halveringstiden är ca 4 dagar. Mätmetod baseras på HPLC med en ljusspridningsdetektor. I Malmö utförs i år mer analyser för PEth än CDT. EDTA-blod är att föredra. Inga falska positiva resultat är kända; känsligheten är bättre än för CDT. PEth kan detekteras fram till 2-4 veckor sedan personen slutat dricka, men det krävs dock att personen dricker regelbundet var dag under en 2-veckors period för att den skall uppträda. En alkohol konsumtion av omkring 50 g/d ger en PEth koncentration av omkring 2 µmol/l Approximativa mängder alkohol: (Densitet 0.79 kg/l) 50 cl starköl (5,2 %) = 33 g; 1 gl vin (15 cl 12 %) = 23 g; 1 flaska vin (750 ml) = 114 g; 750 ml vodka (42 %) = 400 g. Lars Breimer/Anders Kallner Angående hållbarheten för B-EVF och B-MCV Förvara prov för B-EVF och B-MCV i kylskåp tills transporten kan ske. När man tar prov för blodstatus och även önskar parametrarna B-EVF och B-MCV skall provet förvaras i kylskåp om det inte når ett laboratorium inom 8 timmar. Om man istället har proven i kylskåp håller de i ca 24 timmar, precis som övriga blodstatusparametrar. Det som händer i ett provrör för blodstatus när det blir gammalt är framför allt att erytrocyterna blir större och det påverkar analyserna MedelCellVolym och ErytrocytVolymFraktion (tidigare hematokrit). Mattias Aldrimer

6 Landstinget Dalarna Sid 6 (9) Rör tillhörande en beställning måste följas åt En beställning från journalsystem (eller pappersremiss) till klinisk kemi kan innehålla flera provrör, de har då samma LID-nummer. Alla rör med samma LID-nummer ska lämnas till ett och samma lab vid ett och samma tillfälle. Eftersom alla kem.lab i länet jobbar i samma lab.datasystem, så kvitteras rören och beställningen registreras där rören lämnas in, även om analyserna utförs vid olika sjukhus. Om provrör med samma LID-nummer skickas till olika kem.lab eller lämnas till ett kem.lab vid olika tillfällen, så måste ny beställning genereras på nytt LID-nummer för det/de rör som anländer sist. Det ger sämre patientsäkerhet och fördröjer provsvaren. Åsa Haglund Avd.chef Klinisk kemi Mora Preanalytiska avvikelser Påminnelse Vi vill påminna om att vi inte ringer och meddelar vid feltagna prover eller andra preanalytiska avvikelser inom klinisk kemi. I stället skickas direkt ett meddelande till patientjournalen vilket talar om att provet måste tas om och orsaken till detta. Rutinen gäller vid alla kem.lab i Dalarna. Åsa Haglund Avd.chef Klinisk kemi Mora Analysfrekvens kem.lab Falun under kommande storhelger. Följande specialanalyser kommer att utföras mer sällan under helgerna vecka 52 och 53, 2009 och vecka 1, 2010: Fertilitetsprover Antiepileptika PTH Komplementproteiner (C3, C3d och C4) Allergi Cortisol CDT MMA 1-2 g/v 1-2 g/v 1 g/3 v Från och med vecka 2 gäller ordinarie analysrutiner. Mattias Aldrimer Anna Bleckur Avd.chef klinisk kemi Falun

7 Landstinget Dalarna Sid 7 (9) Ny utrustning för Blodgasanalys ger nya möjligheter och vissa förändringar Methemoglobin - Ny akutanalys i Falun I samband med byte av blodgasinstrument på kem lab, Falun som skedde har vi möjlighet att analysera methemoglobin (MetHb). MetHb är den oxiderade formen av hemoglobin där Fe3+ ersätter Fe2+ i hemgruppen. MetHb har ingen syrgasbärande kapacitet. Indikation för MetHb bestämning är vanligtvis förgiftningar, tex med acetanilid, klorater, nitriter, nitrater och fenacetin. I sällsynta fall med cyanos utan tecken på hjärt-lung sjukdomar ska MetHb bestämmas. Kliniska symptom uppträder vid MetHb nivåer >20% (av totala Hb) och det kan också noteras att blod med höga halter MetHb har en chokladbrun färg. Vid kraftig intravasal hemolys förekommer MetHb eftersom fritt Hb är instabilt och oxideras till MetHb. Beställningsbar i Melior Pappersremiss: Klinisk kemi, övriga analyser Provtagningsmateriel/Rörtyp: Artärprov - Blodgasspruta med tillsats av Ca-titrerat heparin. Kapillärprov - Hepariniserat (Ca-titrerat) kapillärrör, Radiometer Clinitubes. Venprov Rör med Naheparin, grön propp-svart ring eller EDTA-rör, lila propp-svart ring Provtagning: Arteriellt, venöst eller kapillärt. Lämnas omedelbart till kem.lab för analys. Referensintervall: <1,5 % av totala Hb Ändrade rutiner för Blodgasanalys Blodgassprutan skall fyllas enligt tillverkarens anvisningar, dvs angiven blodmängd måste aspireras och provet blandas noggrant. Blodgasanalys måste ske senast inom 30 min efter provtagning mot tidigare 60 min. Provet ska analyseras på plats eller transporteras till lab omedelbart efter provtagningen. Möjlighet finns att beställa ab-blodgaser (artärprov), kb-blodgaser (kapillärprov) och vb-blodgaser i Melior och på pappersremiss Klinisk kemi. Om provet tas venöst beställs analysen under övriga analyser på pappersremissen. Samtliga referensintervall för blodgasanalyser är justerade, se provsvar. Base Excess, ecf. I samband med bytet av blodgasinstrument har rapportering av Base Excess ändrats från Base Excess, aktuellt till Base Excess, extracellulärvätska. Base Excess, ecf även kallat Base Excess, standardiserat reflekterar bättre den metaboliska komponenten än Base Excess, aktuell. Base Excess, ecf påverkas mindre av Hb-nivåer jämfört med Base Excess, aktuell. Ian Jones

8 Landstinget Dalarna Sid 8 (9) Nytt referensintervall för S-Prolaktin från Ny rutin för att identifiera makroprolaktin som interferens. Referensintervallen för S-Prolaktin för kvinnor har justerats, enligt egen utvärdering. Kvinnor < 20 μg/l (nytt) Män < 15 μg/l (oförändrad) Makroformen av prolaktin (makroprolaktin) är prolaktin bundet till IgG-antikroppar. Det innebär att prolaktin är kvar längre i cirkulationen och att S-Prolaktin blir falskt förhöjt eftersom vår metod inte kan skilja mellan den aktiva monomeriska formen och den inaktiva makroformen. För att identifiera prover med makroformen behandlar vi samtliga prover med prolaktinkoncentrationer över referensintervallen med polyetylenglykol som fäller ut makroprolaktin. Vi kommenterar om resultatet är falskt förhöjt och nivån av den monomeriska formen. Vi har även testat prolaktinprov tagna under de senaste månaderna för ev förekomst av makroprolaktin och har informerat de kunder där S-Prolaktin var falskt förhöjt. Ian Jones Ändrat provtagningsrör för P/S-Calcium fritt samt P/S-Bikarbonat fr o m 16 dec 2009 P/S-Calcium, fritt ändras till S-Calcium, fritt och ska tas i rör med gel, röd propp-gul ring. Samtidigt ändras P/S-Bikarbonat till S-Bikarbonat som tas i rör med gel, röd propp-gul ring. Anledningen till rörbytet är att Li-heparin rören med gel innehåller heparin som inte är calciumbalanserat, dvs calciumjoner kan delvis binda till heparinet. I en undersökning blev Ca fritt ca 0,04 mmol/l lägre i heparinrör jämfört med serumrör. Nödvändiga ändringar i patientjournalsystemen kommer att utföras. Ian Jones fp-laktat ändras till P-Laktat från Laktat i plasma behöver inte tas fastande. Provtagning som tidigare i rör med oxalat/fluorid, grå propp-svart ring. Patienten ska vila 0,5 h före provtagningen. Provet tas utan stas! Ange provtagningstid på remissen. Lämnas omedelbart till kem lab. Ian Jones

9 Landstinget Dalarna Sid 9 (9) AKTUELLT FRÅN KLINISK MIKROBIOLOGI Mycoplasma pneumoniae Antalet blodrör med frågeställning Mycoplasma pneumoniae har åter ökat varför vi vill påminna om att Ni istället för serologi ska ta PCR. Provet tas med flockad pinne från bakre svalgväggen och eventuellt även från nasopharynx. Se analysförteckningen. Mer information finns att läsa i LabNytt nr Britta Loré Avd.chef Klinisk mikrobiologi AKTUELLT FRÅN TRANSFUSIONSMEDICIN Blodgruppsserologiska analyser i Avesta och Ludvika I början av 2009, samband med blodgruppsserologisk upphandling, diskuterades förändringar av analysrutiner i Avesta och Ludvika. Under hösten 2009 har beslut fattats avseende instrumenteringen på länsdelssjukhusen. Detta innebär att förutsättningarna förändrats för Avesta och Ludvika. Från den 18/ gäller följande beslut; Blodgruppsserologiska analyser såsom akutgruppering och BAS-tester kommer att utföras alla veckans dagar i Avesta mellan och Ludvika mellan och MG-tester utförs måndag till fredag mellan och på båda orterna. Finns behov av ovanstående analyser under annan tid skickas proverna till Falun med taxi. I urakuta situationer används som tidigare det akutblod som finns på blodcentralen. Helena Brus Samordnare för transfusionsmedicin Barnpåsar tas bort ur lager på blodcentralen i Falun Vi kommer inte längre att ha färdiga blodenheter för transfusion till nyfödda i vårt blodlager i Falun. Barnenheter tillverkas på beställning, under dagtid, när behov uppstår. IngaLill Hansson Avd.chef Transfusionsmed. Falun LABORATORIEMEDICIN DALARNA KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI TRANSFUSIONSMEDICIN Avesta lasarett, Falu lasarett, Avesta lasarett, Borlänge sjukhus Borlänge sjukhus Falu lasarett, Falu lasarett, Ludvika lasarett, KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI Ludvika lasarett, Mora lasarett, Falu lasarett, Mora lasarett, Säters sjukhus,

Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2009

Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2009 Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014 Landstinget Dalarna 1(6) Labnytt KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(5) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 OKTOBER 2013

Landstinget Dalarna 1(5) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 OKTOBER 2013 Landstinget Dalarna 1(5) Labnytt KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICIN

Läs mer

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare)

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) En av fosfolipaserna (fosfolipas D) bildar normalt

Läs mer

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 2, april 2012 Innehåll: 2-4 Klinisk kemi - Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören - Ny och bättre metod för analys av 25-hydroxi Vitamin D i serum

Läs mer

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna.

Läs både texten i varje bild och eventuell text under bilderna. Självstudiematerial för information om preanalytiska faktorer vid lab.analyser, inom, LmD. Inom LmD finns laboratorier för klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi & cytologi och transfusionsmedicin,

Läs mer

Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705

Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705 Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705 Sammanfattning Alkoholmarkörer har följts i 2 studiegrupper, dels personer ingående i alkolåsgruppen

Läs mer

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter.

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Equalis Upplands Väsby 2013-10-18 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Om myndighetens

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 JUNI 2015

Landstinget Dalarna 1(9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 JUNI 2015 Landstinget Dalarna 1(9) Labnytt KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT

Läs mer

Fosfatidyletanol i helblod (B-PEth)

Fosfatidyletanol i helblod (B-PEth) Fosfatidyletanol i helblod (B-PEth) Labmedicin Skåne, Klinisk kemi Lund therese.hansson@skane.se EQUALIS Användarmöte Läkemedel/Toxikologi, 4 november 2010 PEth grupp - Lund Anders Isaksson Lisa Walther

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) Datum 2012-01-26 Meddelande 1/20 2012 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) B-Celler, svarsrapportering Vid differentialräkning av

Läs mer

B-PEth och andra markörer för överkonsumtion av alkohol

B-PEth och andra markörer för överkonsumtion av alkohol originalstudie läs mer Engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se B-PEth och andra markörer för överkonsumtion av alkohol En jämförande undersökning i allmänpraxis Bo Bjerre, docent, distriktsläkare,

Läs mer

Preanalys - vad som kan hända vid rörbyte. Elisabeth Gustavsson Karolinska Universitetslaboratoriet

Preanalys - vad som kan hända vid rörbyte. Elisabeth Gustavsson Karolinska Universitetslaboratoriet Preanalys - vad som kan hända vid rörbyte Elisabeth Gustavsson Karolinska Universitetslaboratoriet Flödesuppföljning, Karolinska Andel kalium med hemolys, akuten Solna Huddinge 2 Flödesuppföljning nov

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 /2014

Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 /2014 Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 Meddelande 8/20 /2014 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m. 2014-06-11 (om inget annat datum anges i texten) Till kunder inom Skaraborgs

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Riktlinje för tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk och beroende i sjukskrivningsprocessen

Riktlinje för tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk och beroende i sjukskrivningsprocessen Riktlinje för tidig upptäckt av riskbruk, skadligt bruk och beroende i sjukskrivningsprocessen Samtliga sjukskrivande läkare: Screening efter en månads sjukskrivning: Lab PEth, CDT Tox-screening, AUDIT-c

Läs mer

Biomarkörer kan fånga tidigt riskbruk av alkohol

Biomarkörer kan fånga tidigt riskbruk av alkohol klinisk översikt läs mer Engelsk sammanfattning Lakartidningen.se Biomarkörer kan fånga tidigt riskbruk av alkohol Alkoholmarkörer ger svart på vitt om en persons alkoholintag över tid. Därmed kan riskbruk

Läs mer

fakta om alkohol och hälsa

fakta om alkohol och hälsa fakta om alkohol och hälsa FLER DRICKER MER ALLT FLER MÄNNISKOR DRICKER ALKOHOL REGEL- BUNDET, OCH I STÖRRE MÄNGD ÄN TIDIGARE. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

Hastigheten på kroppens alkoholförbränning

Hastigheten på kroppens alkoholförbränning Mat i magen ger lägre promillehalt Fredrik Rimsén Populärvetenskaplig sammanfattning av självständigt arbete i biologi VT 2009 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Alkohol har

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 1 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 1, februari 2015 Innehåll: 2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 3-4 Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin - Antikroppar mot Beta-2-glykoprotein-1

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

2/20. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm, gällande fr o m 140402

2/20. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm, gällande fr o m 140402 Datum 2014-03-12 Meddelande 2/20 /2014 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm, gällande fr o m 140402 Justering av referensintervallen för P-TSH, P-Kobalamin och P-Kreatinin Beställnings- och provtagningsrutinerna

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

Behandling av Alkoholberoende i Primärvård. Lars-Olof Tobiasson Vårdcentralen Sjöbo

Behandling av Alkoholberoende i Primärvård. Lars-Olof Tobiasson Vårdcentralen Sjöbo Behandling av Alkoholberoende i Primärvård Lars-Olof Tobiasson Vårdcentralen Sjöbo Sjöbo Vårdcentral Nämndemansgården Kriminalvårdsanstalten Ystad Why don t You drink yourself happy as a normal person?

Läs mer

Laboratorium. Patientjournal. Personalakt

Laboratorium. Patientjournal. Personalakt Riktlinjer för tillförlitlig alkohol- och drogtestprocess Bakgrund De centrala organisationerna på arbetsmarknaden har tillsammans med representanter från Datainspektionen, Socialstyrelsen, Swedac samt

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US Monospecifik DAT Anti-IgG och Anti-C3d Utrustning Enhet Laboratorium 1 Direkt antiglobulintest, DAT ABO-gruppering, erytrocyter Direkt platta eller ABO-gruppering, plasma Direkt platta eller D-gruppering

Läs mer

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking Sida 1(5) Komponent/ System Metod/ Utrustning Enhet Nivå/ Lab/Ort Undersöking Mätprincip Mätosäkerhet % ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1200 µkat/l 0,42/10,3 1,29/4,9 Karlshamn ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1800

Läs mer

Ny anemidiagnostik i Skåne

Ny anemidiagnostik i Skåne Ny anemidiagnostik i Skåne Sven Björnsson, Klinisk kemi 1. Nya synsätt på anemi 2. Anemirutan 3. Anemiprojektet i Skåne Vad är anemi? Anemi är ett symptom Orsakerna många (nästan alla sjukdomar) Vad för

Läs mer

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Biobanken - Rörpost till Biobanken Norr. 3-4 Klinisk Genetik - Molekylärgenetiska analyser vid hematologisk diagnostik

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Biobanken - Rörpost till Biobanken Norr. 3-4 Klinisk Genetik - Molekylärgenetiska analyser vid hematologisk diagnostik 1 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 5, maj 2015 Innehåll: 2 Biobanken - Rörpost till Biobanken Norr 3-4 Klinisk Genetik - Molekylärgenetiska analyser vid hematologisk diagnostik 5-7 Klinisk Immunologi

Läs mer

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling

Makrocytär anemi. Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Diagnostik och behandling Makrocytär anemi Högt MCV Förstorade röda blodkroppar Orsaken till förstoringen är en mognadshämning där förstadierna till de röda blodkropparna växer för långt

Läs mer

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA

Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Analys av D-dimer på patient med misstänkt HAMA Susanne Samuelsson Legitimerad Biomedicinsk analytiker, Sektionsledare Klinisk Kemi, Koagulationslaboratoriet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska,

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet 1(6) Anvisning Patientnära analysverksamhet Prov för kemisk och mikrobiologisk analys samt transfusionsmedicinsk undersökning som tas på inrättningar utanför sjukhusen transporteras oftast med bil från

Läs mer

Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS

Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS Okt 2014 Externa prover Klinisk kemiska laboratoriet Universitetsdjursjukhuset, SLU Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS Innehållsförteckning sidan Klinisk kemiska laboratoriets öppettider 1 Hemsida adress

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Vad säger den nya versionen av 15189? Jenny Lindkvist Ian Jones

Vad säger den nya versionen av 15189? Jenny Lindkvist Ian Jones Vad säger den nya versionen av 15189? Jenny Lindkvist Ian Jones Svensk standard SS-EN ISO 15189:2012 utgåva 3 Medicinska laboratorier krav på kvalitet och kompetens 15189 är en kombination av kvalitetskrav

Läs mer

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida 2008-07-07 Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida Referensintervall är viktiga när vi skall bedöma analysresultat. Vi saknar idag referensintervall för normal graviditet.

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk kemi. - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte. 8 Klinisk mikrobiologi

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk kemi. - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte. 8 Klinisk mikrobiologi Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 6, mars 2013 Innehåll: 2 Klinisk kemi - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte 8 Klinisk mikrobiologi - Remissinformation 9

Läs mer

Skillnader mellan manlig och kvinnlig

Skillnader mellan manlig och kvinnlig Skillnader mellan manlig och kvinnlig plasma EQUALIS Användarmöte Transfusionsmedicin 20101007 Stella Larsson Bitr överläkare Cherchez la femme Etikett på plasmapåsen märks med blodgivarens kön initialt

Läs mer

ROTEM ett patientnära koagulationsinstrument

ROTEM ett patientnära koagulationsinstrument ROTEM ett patientnära koagulationsinstrument Agenda: Allmän fakta om instrumentet Klinisk användning Patientnära koagulation på gott & ont Analysmeny Viktiga parametrar & tolkning Mätteknik, interferenser

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen Järnbestämning med MRT 1 Varför blir levern svart på MR-bilden? Hur kan man kvantifiera järninnehåll? Olof Dahlqvist Leinhard Fysiker Universitetslektor CMIV Linköping olof.dahlqvist.leinhard@liu.se 2

Läs mer

Kliniskt kemiska laboratorierna Laboratoriemedicin NLL

Kliniskt kemiska laboratorierna Laboratoriemedicin NLL Kliniskt kemiska laboratorierna Laboratoriemedicin NLL Referensintervall för laboratorieundersökningar Kliniskt kemiska laboratoriet i Sunderbyn är ackrediterat hos SWEDAC sedan 2000 enligt ISO/IEC 17025,

Läs mer

Akut alkohol. I genomsnitt. 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade sjukdomar

Akut alkohol. I genomsnitt. 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade sjukdomar Akut alkohol Klinisk handläggning vid akutfall av alkoholrelaterad sjukdom Åsa Wessulv Bitr Öl Gastrosektionen, Medicinkliniken Danderyds sjukhus AB I genomsnitt 20 % av pat på medicinklinik/iva har alkoholbakgrund/alkoholrelaterade

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Riskbruk, Skadligt bruk och beroende

Riskbruk, Skadligt bruk och beroende Riskbruk, Skadligt bruk och beroende Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Sven Andréasson Statens folkhälsoinstitut 1 Volym och mönster i drickande: olika typer av hälsoeffekter

Läs mer

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Laborationsdatum: 17 22 november 2010 Grupp: 2 Projekt: Rening och

Läs mer

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna för primärvården och slutenvården Faktagranskad av Johan Jendle, docent överläkare endokrin, Diabetescentrum Karlstad och Stig Attvall, docent överläkare,

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

1. Vilken eller vilka sjukdomar kan patienten tänkas lida av? 2. Vilka klinkemiska prover kan användas för att komma fram till rätt diagnos?

1. Vilken eller vilka sjukdomar kan patienten tänkas lida av? 2. Vilka klinkemiska prover kan användas för att komma fram till rätt diagnos? FALL 1 73-årig kvinna, gift, 2 vuxna barn. Icke rökare. Sparsam alkoholkonsumtion. Appendectomerad vid 17 åå, SÖS. Op ovarialcysta vid 23 åå, DS. Åderbråcksop vid 63 åå, DS. Sökte husläkare för 2 år sedan

Läs mer

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi 2013-09-18 Nya referensintervall för barn, samt ändringar för blodlipider för både barn och vuxna från 24 september 2013 inför nya referensintervall för barn på allmänkemi, hematologi och vissa hormoner.

Läs mer

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett

Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap. Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Mycoplasma genitalium En viktig STI - nuvarande kunskap Britta Loré, klinisk mikrobiologi, Falu lasarett Historik 1980 Mycoplasma genitalium isolerades från 2 av 13 män med NGU 1985 Chimpanser inolkulerades

Läs mer

Ett glas vin kan väl inte. skada?

Ett glas vin kan väl inte. skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Kvinnors dryckesvanor skiljer sig idag markant från hur det var för bara några år sedan. Vid trettio har man ofta hunnit skaffa sig vanor

Läs mer

PRISLISTA KLINISK KEMI 2015

PRISLISTA KLINISK KEMI 2015 1(6) Medicinsk diagnostik Halland PRISLISTA KLINISK KEMI 2015 Csv- Absorptionskurva 300 S Aceton 108 P- ACTH 86 S- AFP 52 P- ALAT 10 Csv- Albumin 11 P- Albumin 11 tu- Albumin 11 U- Albumin/Krea index (Ingående

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

PROVTAGNINGSANVISNINGAR TRANSFUSIONSMEDICIN SU

PROVTAGNINGSANVISNINGAR TRANSFUSIONSMEDICIN SU PROVTAGNINGSANVISNINGAR TRANSFUSIONSMEDICIN SU INNEHÅLLSFÖRTECKNING Aktuella telefonnummer sid. 2 Viktigt att veta sid. 3 InterInfo sid. 3 Blodgruppering sid. 4 BAStest / MGtest sid. 67 DAT sid. 8 Antikroppsundersökning

Läs mer

1. Vad är en förgiftning? Rättstoxikologi. Hur många dör? Cyanid. 2. Naturen

1. Vad är en förgiftning? Rättstoxikologi. Hur många dör? Cyanid. 2. Naturen Rättstoxikologi 1. Inledning 2. Naturen 3. Alkohol 4. Narkotika 5. Partydroger 6. Läkemedel 1. Vad är en förgiftning? Olika mekanismer: - hjärnstammen (andning o cirkulation) - hjärtat (rytmrubbning) -

Läs mer

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13

Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 Anemi & antianemimedel! Jonas Melke HT-13 jonas.melke@pharm.gu.se Institute of Neuroscience and Physiology Section of Pharmacology Sahlgrenska Academy University of Göteborg " Anemi! Enligt WHO:" Man:

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk kemi och farmakologi (KKF). KKF har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om kundernas behov. Utskick Datum: 2012-03-22 2012-05-14.

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Riskbruk, Skadligt bruk och beroende

Riskbruk, Skadligt bruk och beroende Riskbruk, Skadligt bruk och beroende Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Åke Wallinder Kriminalvårdsläkare Sven Andréasson Statens folkhälsoinstitut 1 Volym och mönster i drickande:

Läs mer

Nationell Biobanksutbildning

Nationell Biobanksutbildning Nationell Biobanksutbildning -praktisk tillämpning och tillgång till blodprov Karolin Bergenstråhle, Agenda s uppdrag och organisation Preanalytiska faktorer, några exempel Praktisk tillämpning i Uppsala-Örebro

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym

Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym. Farmakokinetik - distributionsvolym Ett läkemedels distributionsvolym (V eller V D ) är den volym som läkemedlet måste ha löst sig i om koncentrationen överallt i denna volym är samma som plasmakoncentrationen. Distributionsvolymen är en

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 1, 2011 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. Innehåll KI Biobank...4 Kontakt...4 Öppettider...4

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Kvalitet ur ett kundperspektiv. Har tekniken och storleken någon betydelse?

Kvalitet ur ett kundperspektiv. Har tekniken och storleken någon betydelse? Kvalitet ur ett kundperspektiv Har tekniken och storleken någon betydelse? Min utgångspunkt Är biomedicinsk analytiker och arbetar idag som IT-kundkoordinator inom vår IT-organisation (10 st) Den första

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Laboratoriemedicin Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

IT-stöd vid kundkontakter

IT-stöd vid kundkontakter IT-stöd vid kundkontakter Har tekniken och storleken någon betydelse? Diagnostikforum 2013 Min utgångspunkt Är biomedicinsk analytiker och arbetar idag som IT-kundkoordinator inom vår IT-organisation (10

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriella sjukdomar Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriell sjukdom Definition Oxidativ fosforylering Genetik och ärftlighet Biokemisk utredning av mitokondriefunktion

Läs mer

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Om alkolås i Sverige och lite till Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Agenda Om alkolåsverksamheten i Sverige då och nu Bakgrund Regelverket Hur har det fallit ut

Läs mer

Alkoholfri Lemon Squash 10 12 cl citronsour (pressad citron eller lime och sockerlag) Club Soda Garnering: citron

Alkoholfri Lemon Squash 10 12 cl citronsour (pressad citron eller lime och sockerlag) Club Soda Garnering: citron En bra start Med ett barn i magen blir vissa vanor plötsligt inte lika självklara. Den här foldern berättar varför det är bra att du väljer att leva alkoholfritt under graviditeten. Valet är ditt men nu

Läs mer

Berättelsen om AutoChemist Del 11: Utvecklat svar på intervjufråga 3, Kapitel 6:1 Av: Ingmar Jungner

Berättelsen om AutoChemist Del 11: Utvecklat svar på intervjufråga 3, Kapitel 6:1 Av: Ingmar Jungner Berättelsen om AutoChemist Del 11: Utvecklat svar på intervjufråga 3, Kapitel 6:1 Av: Ingmar Jungner Kapitel 6: Etapp 3:6. 1990-talets utveckling mot "helautomatiserade" laboratorier stod som mönster för

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Medicinsk bakgrund och indikation/er

Medicinsk bakgrund och indikation/er 1(8) Klinisk kemi Iohexolclearance, Pt- undersökning för externt Innehåll Medicinsk bakgrund och indikation/er... 1 Princip... 2 Provtagning... 2 Provhantering... 2 Kemikalieförteckning... 3 Tillbehör...

Läs mer

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet Indikation Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion Kontroll efter UVI när sådan är indicerad Provtagningsteknik Urinodling kan

Läs mer

Nummer 3 2009. Information från Laboratoriemedicin Landstinget Gävleborg

Nummer 3 2009. Information från Laboratoriemedicin Landstinget Gävleborg Nummer 3 2009 Information från Landstinget Gävleborg Upprättat datum: 2009-11-09 2(18) Innehållsförteckning ALLMÄN INFORMATION... 3 LABXET REDAKTION... 3 LABORATORIEMEDICINS HEMSIDOR... 3 ÄNDRAD ÖPPETTID

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

MEQ-FRÅGA ANNA. 1. Vilken/vilka diagnoser borde man misstänka? (1p)

MEQ-FRÅGA ANNA. 1. Vilken/vilka diagnoser borde man misstänka? (1p) MEQ-FRÅGA ANNA Anna är 32 år. Hon är socionom, gift sedan 1 år, inga barn. Hennes mor har ledvärk utan någon klar diagnos. Hon har haft Raynaudbesvär sedan barndomen. I övre tonåren tillkom diffusa ledbesvär.

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer