Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng"

Transkript

1 Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary)

2 Företagsklimatet är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö. 1 Svenskt Näringslivs definition av lokalt företagsklimat 1 ( ) 2

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 INLEDNING... 5 Syfte... 5 Avgränsning... 5 Metod RESULTAT... 6 Undersökningen... 6 Resultat Täby... 7 Resultat Vallentuna Resultat Danderyd Resultat Intervjuer DISKUSSION OCH ANALYS Lager och industri Kontor Butik Restaurang och Café Arealkrävande verksamhet SLUTSATS MER HJÄLP KÄLLFÖRTECKNING World Wide Web Intervjuer BILAGOR Bilaga 1: Undersökning Bilaga 2: Svenskt Näringslivs rankning av kommunerna

4 Sammanfattning Detta arbete är en sammanställning av företagsklimatet i Täby, Danderyd och Vallentuna baserat på en enkätundersökning, intervjuer och statistik från bl.a. kommunfakta som fortsättningsvis benämns k-fakta. Företagsklimatet i dessa kommuner håller en hög nivå. I alla kommuner finns dock ett flertal områden som bör förbättras som: Service för dem som söker t.ex. bygglov i Danderyd. Kommunalpolitikernas inställning till företagande i Vallentuna. Det är viktigt för de lokala politikerna och tjänstemännen att de verkligen förstår de lokala företagens behov. Snabba handläggningstider och en bra dialog är två av många fundamentala delar för ett bra företagsklimat. I min rankning hamnade Danderyds kommun på första plats bland de tre kommunerna som med ett offensivt arbete även ligger på plats 2 av 290 i Svenskt Näringslivs rankning. På andra plats hamnade Täby kommun som genomgående fick bra betyg av de lokala företagen i min undersökning och ligger på 18:e plats i Svenskt Näringslivs rankning. Tredje plats i min undersökning tilldelade jag Vallentuna kommun som trots ett bra arbete inte kom upp till Täbys och Danderyds nivå. Vallentuna ligger på 33:e plats av totalt 290 kommuner. Till den som planerar att etablera företag i Täby, Danderyd eller Vallentuna finns det en rad faktorer som man bör ta med i beräkningen. Generellt kan jag dock säga att jag, med detta arbete som grund rekommenderar kontorsverksamhet och viss butiksverksamhet att etablera sig i Danderyd. I Täby rekommenderar jag företag med verksamhet inom lagerhantering, industri och butiksverksamhet att etablera sig och i Vallentuna rekommenderar jag främst arealkrävande verksamhet. Detta eftersom Vallentuna har stora ytor att erbjuda men det lägst rankade företagsklimatet av de tre och därför rekommenderar jag just denna typ av verksamhet där. Dessa rekommendationer exkluderar dagligvaruhandel som självklart behöver finnas i alla kommuner. Resultatet i denna undersökning kan inte ses som representativt för företagen i respektive kommun då jag endast tagit hänsyn till vad de företag som svarat på min och Svenskt Näringslivs undersökning svarat. Rapporten är en produkt av den utbildning och den insikt jag förvärvat hitintills. 4

5 Inledning Det var under mitt andra år på gymnasiet som jag för första gången startade ett företag. Erfarenheterna från detta år fick upp intresset för eget företagande hos mig och det är därför jag nu valt att genomföra detta projektarbete. Det lokala företagsklimatet kan spela, från ingen roll alls för vissa företag till en så pass stor roll att man låter det vara av avgörande betydelse när man väljer var man ska etablera sitt företag. Hur situationen än ser ut kan det här arbetet ge en bild över hur företagsklimatet ser ut i kommunerna Täby, Danderyd och Vallentuna, så att företagarna kan ha möjlighet att fatta bra beslut. Det här arbetet erbjuder också information om hur dessa kommuner arbetar i vissa frågor, vilka skatter som gäller och vad några av företagarna i kommunerna tycker i vissa frågor. Trevlig läsning! Victor Ramström, Åva Gymnasium Syfte Syftet med projektarbetet har varit att undersöka företagsklimatet i Täby och dess grannkommuner Vallentuna och Danderyd. Var är det bäst att driva företag och var är det sämst? Genom detta har jag tagit fram ett material som värderar kommunernas förmåga att stötta företag utifrån vissa kriterier som kan användas av företag som planerar att etablera sig i någon av dessa kommuner. Avgränsning Jag valde att avgränsa mig till Täby kommun och dess grannkommuner Vallentuna och Danderyd när jag undersökte företagsklimatet. Arbetet riskerade annars att få för stor omfattning. Eftersom mitt projektarbete skulle göras på en 100-poängskurs har jag inte möjlighet att göra en mer omfattande undersökning. Resultatet från denna ska därför inte ses som representativt för respektive kommun. Jag har inte heller styrt fördelningen mellan typer av företag eller deras storlek vilket också kan minska resultatets tillförlitlighet. Jag har även använt statistik från webbsidan k-fakta, som drivs av Svenskt Näringsliv för att göra min analys. Det är också värt att notera att de slutsatser jag dragit är en produkt av den utbildning och insikt jag förvärvat hitintills. Därför kan de innehålla brister då jag dels inte är utbildad i ekonomi och dels ännu inte avslutat min skolgång. Metod Det första jag gjorde var att utforma en undersökning och sen dela ut den till ett antal företag. Detta för att ta reda på mer om vad företag i de olika kommunerna värderar högt i sin kommun, och vad de var missnöjda med. Undersökningen avsåg jag att använda som underlag till analysen och diskussionen tillsammans med informationen från k-fakta. Med hjälp av resultatet och intervjuer har jag tagit fram en enkel överblick över respektive kommuns företagsklimat utifrån ett antal givna utgångspunkter. 5

6 2. Resultat Undersökningen I enlighet med planeringen var det första jag gjorde en enkät (se bilaga 1, sida 23) som jag skickade ut till totalt 44 företag varav 12 svarade på första utskicket och 3 på den första påminnelsen. Det blygsamma antalet deltagande beror framförallt på att jag prioriterat andra delar än att jaga företag till undersökningen. Svarsfrekvensen var alltså 33 % och kan därför endast ses som vägledande till ytterligare undersökningar. När jag utformade undersökningen tog jag bl.a. faktorer som Svensk näringsliv använde i en liknande undersökning och bearbetade dem så att de passade till just detta arbete. Undersökningen inleddes med några allmänna frågor om antal anställda, typ av företag (dvs. varu- eller tjänsteföretag), vilken kommun de driver sitt företag i och hur hög utbildning de har. Därefter fick de betygsätta kommunens arbete på ett antal punkter. De blev även tillfrågande om vad de skulle vilja förbättra med kommunens arbete. När jag utformade undersökningen var målet att jag skulle ställa frågor som var objektiva och relevanta. Jag intervjuade även kommunalanställda näringslivskonsulter i de tre kommunerna för att ta fram information om hur kommunen arbetar mot företagen. Här är resultatet av den skriftliga undersökningen. 6

7 Resultat Täby Täby var den kommun där flest företag svarade på min undersökning. Här svarade hela 6 företag från både varu- och tjänsteföretag men med betoning på det sistnämnda. Tabellen nedan visar resultatet på fråga 6-13, dvs. de frågor där företaget skulle betygsätta Täby kommun. (Skala där 1 är dåligt och 5 mycket bra) Hur anser du att allmänhetens inställning till eget företagande är? ,33 Hur är kommunalpolitikernas inställning till eget företagande? ,4 Vilket betyg skulle du ge kommunens service till företagen? Är det onödigt byråkratiskt att driva eget? (1=Ja, 5=Nej) ,6 Hur är tillgången på kompetent arbetskraft? Driver kommunen företag som utsätter dig för negativ konkurrens? ,2 Hur är tillgången på kollektiv trafik där ditt företag ligger? ,5 Vilket betyg skulle du ge företagsklimatet i din kommun? ,33 Avrundat medelvärde 3,4 Medelvärdet har jag lagt in för att kunna se om frågorna jag ställde tillsammans gav en bra bild över företagsklimatet. Detta tal ska jämföras med det betyg som företagarna gav sin kommun när det gäller företagsklimatet på ett övergripande plan, dvs. fråga 13. I Täbys fall skiljer det bara 0,1 enheter mellan det totala medelvärdet och medelvärdet på fråga 13, vilket jag är mycket nöjd med. Jag ställde också frågan vad de skulle vilja förbättra och där dök följande punkter upp: - Man bör ordna vägar och trafikflöden. Till exempel är vägar och korsningar runt Täby Centrum, Kemistvägen, Täbyvägen överbelastade. - En egen kommunal eller privat arbetsförmedling med fokus på de kompetenser som finns i kommunen och kommunens företag bör inrättas. - Mycket bättre lokaltrafik på tvärs inom kommunen. - Snabbare handläggning av tillståndsärenden, bygglov mm. - Marknadsföra lokala företags tjänster mer samt informera om olika sätt att finansiera verksamheter. - Ett företagsforum för nystartade företag. 7

8 När det kom till vad som skulle få dem att anställa fler i sitt företag svarade de på följande sätt: Vad skulle få dig att anställa fler? 33% 11% 22% 0% 34% enklare regler och mindre byråkrati. Flexibla regler vid anställning och uppsägning. Minde kostnader om personen skulle sjukskrivas. Lägre skatter på vinst och förmögenhet Lägre skatter på arbete Varuföretaget efterfrågade framförallt lägre skatter på arbete och tjänsteföretagen lägre kostnader om personen skulle sjukskrivas. Av dem som svarade på undersökningen, vilka alla Kommunfakta Täby var ägare till sitt företag, var 2/3 män. Yta: 66 km 2 Genomsnittstiden de drivit eget, var 8 år och antal Invånare: (2005) anställda utöver dem själva var i snitt 4 anställda Kommunalskatt:18:03 (2005) per företag. Då bör man ha i åtanke att ett av Inv. per km 2 : 918 företagen hade 20 anställda vilket drev upp snittet rejält. Medianen, som kan vara mer rättvisande var en anställd per företag. Utbildningsnivån var hög med 2/3 högskole- eller universitetsutbildning och 1/3 som studerat upp till gymnasienivå. I Täby finns ett flertal företagsbyar. Dessa är de största: Företagsby Antal företag Typ av verksamhet Viggbyholms Industriområde 100 Inriktning mot tillverkning och hantverk Bergtorps industriområde 40 Handel, lätt industri Näsby Parks företagsby 70 Kontorsverksamhet Enhagen 90 Bilförsäljning, butiker, detaljhandel under uppförande Åkerby Industriområde 70 Lager, upplag och kontor. Midgård 30 Blandning av småföretag Hägernäs Strand 30 Under uppbyggnad Sågtorp 120 IT, läkemedel Arninge 300 detalj- och partihandel, lätt högteknologisk industri samt tjänsteproduktion. Täby Centrum 200 Handel (köpcentrum) Totalt:

9 Här följer statistiskfakta om Täby. Täby hade 2004: 38 % av kommunens verksamhet ute på entreprenad i privat drift. En marknadsförsörjningskvot på 65 %. En högre utbildnings nivå på 34 %. Ett företagande på 115 arbetstillfällen per 1000 invånare. Ett nyföretagande på strax över 9 företag per 1000 inv. och nästan 12 företag per 1000 inv Källa: SCB. Marknadsförsörjningen är den genomsnittliga andel av hushållens inkomster som kommer från "frivilliga marknadsaktiviteter" - i huvudsak löneinkomster. 9

10 Resultat Vallentuna Bland de företag som svarade på min undersökning i Vallentuna var tre av fyra tjänsteföretag. Tillsammans hade de ett snitt på 10 anställda per företag och ägarna hade i genomsnitt drivit eget företag i 14 år var. Utbildningsnivån låg i snitt på gymnasienivå med en företagsledare som var högskoleutbildad, två som uppnått gymnasienivå i Kommunfakta Vallentuna Yta: 134 km 2 Invånare: (2005) Kommunalskatt:19:18 (2005) Inv. per km 2 : 205 sin utbildning och en som uppnått grundskolenivå i sin utbildning. Tre tjänste- och ett varuföretag svarade på undersökningen. Hur anser du att allmänhetens inställning till eget företagande är? ,8 Hur är kommunalpolitikernas inställning till eget företagande? ,3 Vilket betyg skulle du ge kommunens service till företagen? ,5 Är det onödigt byråkratiskt att driva eget?(1=ja, 5=Nej) ,0 Hur är tillgången på kompetent arbetskraft? ,5 Driver kommunen företag som utsätter dig för negativ konkurrens? ,0 Vilket betyg skulle du ge företagsklimatet i din kommun? ,0 Avrundat medelvärde 2,9 Företagen i Vallentuna frågade framförallt efter fler och bättre möjligheter till företagarträffar för att knyta nya kontakter. En ökad dialog efterfrågas för att öka synergieffekten genom att ta del av varandras kunnande och kontakter. Man efterlyser också att kommunen inte bara ska bjuda in de största företagen till upphandlingar, som det sker idag utan även de minde som finns i kommunen. Vad skulle få dig att anställa fler? 25% 50% 25% Lägre skatter på arbete Lägre kostnader om personen skulle sjukskivas Bättre arbetsmoral och kompetens Hälften av de företag som svarade på min undersökning efterlyste lägre skatter på arbete och 1/4 önskade lägre kostnader om en anställd skulle sjukskrivas. 1/4 efterlyste bättre arbetsmoral och kompetens hos arbetskraften. Samtliga som svarade på min undersökning i Vallentuna är män. 10

11 De företagsbyar som finns i Vallentuna är: Företagsby Antal företag Typ av verksamhet Rosendal arbetsområde 50 Handel, tillverkning och hantverk Karby arbetsområde 5 Tillverkningsindustri Fågelsångens företagspark 3 Tillverkning, lager Okvista 45 Tillverkning Tellus Uppgift Saknas Handel Totalt: 103 Statistisk fakta om Vallentuna: Vallentuna hade 2004: 25 % av kommunens verksamhet ute på entreprenad i privat drift. En marknadsförsörjningskvot på 60 %. En högre utbildnings nivå på 21 %. Ett företagande på 108 arbetstillfällen per 1000 invånare. Ett nyföretagande på strax över 8,5 företag per 1000 inv. Källa: SCB. Marknadsförsörjningen är den genomsnittliga andel av hushållens inkomster som kommer från "frivilliga marknadsaktiviteter" - i huvudsak löneinkomster. 11

12 Resultat Danderyd Samtliga företag som svarade på undersökningen i Danderyd var tjänsteföretag. Företagarna hade i snitt drivit eget i 19 år och hade i snitt 43 anställda per företag. 4 av 5 företagsledare som svarade på undersökningen var kvinnor. Kommunfakta Danderyd Yta: 28 km 2 Invånare: (2005) Kommunalskatt:17:46 (2005) Inv. per km 2 : 1080 Utbildningsnivån låg i snitt på gymnasienivå. Hur anser du att allmänhetens inställning till eget företagande är? ,6 Hur är kommunalpolitikernas inställning till företagande? Vilket betyg skulle du ge kommunens service till företagen? Är det onödigt byråkratiskt att driva eget? (1=Ja, 5=Nej) ,4 Hur är tillgången på kompetent arbetskraft? Driver kommunen företag som utsätter dig för negativ konkurrens? (1=JA, 5=Nej) Hur är tillgången på kollektiv trafik där ditt företag ligger? ,8 Vilket betyg skulle du ge företagsklimatet i din kommun? ,8 Avrundat medelvärde 4 Det som företagen i Danderyd saknade var fler bostäder för att locka bra personer att anställa. Återkommande intressanta och informativa möten med företagen i Danderyd med efterföljande diskussion och skapandet av branschuppdelade företagsbyar i Danderyd efterlyses också. Vad skulle få dig att anställa fler? 20% 40% 40% Lägre skatter på arbete Lägre kostnader om personen skulle sjukskivas Större tillgång på kvalificerad personal På frågan om vad som skulle få dem att anställa fler fördelades svaren på detta sätt som man ser i grafen ovan. Det som framförallt efterfrågas är alltså lägre skatter på arbete och lägre kostnader för företaget om en anställd skulle sjukskrivas. 12

13 Danderyd saknar företagsbyar i kommunens regi. Danderyd hade 2004: 31 % av kommunens verksamhet ute på entreprenad i privat drift. En marknadsförsörjningskvot på 68 %. En högre utbildnings nivå på 39 %. Ett företagande på 145 arbetstillfällen per 1000 invånare. Ett nyföretagande på strax över 12 företag per 1000 inv. 13

14 Resultat Intervjuer Här följer de frågor jag ställde till näringslivskonsulterna i Vallentuna, Täby och Danderyd samt deras svar. 1. Hur bedriver kommunen verksamhet för att öka ungdomars intresse för eget företagande? I Täby stöttar man framförallt Ung företagsamhet finansiellt. Organisationen Nyföretagarcentrum är även ute och föreläser på gymnasieskolorna. Man har också en fortgående samarbetsgrupp, Skola Näringslivs forum där rektorer för de båda kommunala gymnasieskolorna, kommun samt flera lokala företagarorganisationer finns representerade. Vallentuna kommun stöttar även de framförallt organisationen Ung företagsamhet, både centralt och genom att ge deras kurs extra bidrag för sin verksamhet samt genom att hjälpa ungdomarna knyta kontakter med näringslivet. Man har även en samarbetsgrupp tillsammans med de lokala organisationerna, Skola Näringsliv, likt Täby. Danderyd stöder likaså Ung företagsamhet finansiellt och Ungt entreprenörskap. Tidigare har fokus legat på gymnasienivå men nu arbetar man för att integrera näringslivet i skolan även på grundskolenivå. 2. Hur samarbetar kommunen med de lokala företagsorganisationerna? Täby samarbetar framförallt med Företagarnas riksförbund och den lokala Handelskammaren. Täby anordnar årligen också en stor företagarmässa på Täby Park hotell. Vallentuna kommun samarbetar med den ideella, lokala organisationen Företagarcentrum med vilka man ordnar möten. Man samarbetar även med näringslivsrådet, företagarna och handelskammaren för att knyta kontakter mellan företag och företag samt kommun och företag. Danderyd samarbetar också med Företagarna, Handelskammaren och med Täby- Danderyd uppfinnarförening, samtliga lokala organisationer. Med de två förstnämnda organisationerna håller man tillexempel en årlig företagarmässa, dock inte lika stor om Täbys för att hjälpa företag att knyta kontakter med varandra. Man arrangerar företagsluncher för att knyta kontakter med företagen i kommunen och diskuterar olika ämnen, dit man ibland även bjuder in gäster. 3. Hur gör ni för att locka företag till kommunen? Inom norrort konkurrerar inte kommunerna med varandra utan har ett utbyte av arbetskraft mellan kommunerna. Täby lägger nästan inga pengar på marknadsföringsåtgärder. Istället för man ut information om kommunen via företagsnätverken samt är med i SBA, Stockholm Business Allians. Detta ska hjälpa till att förbättra företagsklimatet. 14

15 Vallentuna kan erbjuda relativt låga markpriser samt försöka underlätta kontakten med politiker och tjänstemän. Vallentuna är även de med i SBA där man marknadsför stockholmsregionen internationellt. Danderyd har inte haft något större behov av att rekrytera nya företag till kommunen då den ligger så pass nära Stockholm att många företag etablerar sig där naturligt. Istället försöker man ta väl hand om de företag som redan finns i kommunen genom att erbjuda dem bra kommunikationer, bra barnomsorg, en väl fungerande samhällsstruktur som företag efterfrågar. 4. Svenskt Näringslivs rankning Svenskt Näringsliv rankade företagsklimatet och då placerade sig Vallentuna, Täby och Danderyd på följande platser av totalt 290 kommuner: 2: ra plats: Danderyds kommun 18: e plats: Täby kommun 33: e plats: Vallentuna kommun Jag frågade näringslivskonsulterna hur deras kommun tänkte arbete för att förbättra sitt företagsklimat. Danderyd skulle framförallt jobba på att förbättra servicen mot företagen som söker olika tillstånd samt se över vad mer som kan förbättras. 5. Hur definieras ett bra företagsklimat? Jag lät näringslivskonsulterna själva delfinerna begreppet ett bra företagsklimat. Danderyd Täby Vallentuna nära till beslutsfattarna, både tjänstemän och politiker att det finns en förståelse för företagande bland politikerna. bred utbildning mycket av den kommunala verksamheten ligger ute på privata företagare. elektroniskt system för upphandling så att det blir lätt att lägga anbud. att kommunen är ute och syns och engagerar sig och informerar. Bra områden med bra kommunikationer. det ska finnas en vi anda bland företagen. trygghet för företaget mot brottslighet. politiker och tjänstemän är tillgängliga. En stor del av verksamheten ska ligga ute på entreprenad. positiv syn på nyetableringar och företagsamhet. vårda de man har genom att hålla en nära relation till dem. 15

16 6. Hur går de kommunala upphandlingarna till? Täby annonserar ut sina pågående och avslutade upphandlingar på sin hemsida. Företag kan också gå in och läsa vilka som har avtalet för en viss tjänst eller produkt i en ramavtalskatalog. Vallentuna och Danderyd lägger ut sina aktuella upphandlingar på sina hemsidor. Vallentuna lägger dessutom upp sina upphandlingar i anbudsjournalen. 16

17 3. Diskussion och Analys En viktig ingrediens för att en kommun ska få ett bra företagsklimat är samarbete, inte bara mellan olika företag utan också mellan företag och kommun samt mellan de styrande parterna i kommunen. Företagen kan lämpligast samarbeta genom olika, ofta ideella, företagarföreningar och företagsnätverk Detta skapar en naturlig kontaktpunkt mellan kommun och företag, då kommunen lätt kan involveras i föreningarnas verksamhet för att möjliggöra en god kommunikation. För att samarbetet inom kommunledningen ska fungera bra krävs, förutom god samarbetsvilja, ofta att medlemmarna själva har erfarenhet av företagande och inser näringslivets betydelse för kommunen. När detta är uppfyllt kan även kommunen effektivt arbeta för ett bättre lokalt företagsklimat. Ofta ligger stora delar av det som styr företagsklimatet inte på kommunens bord utan på ett nationellt plan men det som har undersökts och som detta arbete handlar om är skillnader mellan dessa tre kommuner. Täby tar på de flesta punkter plats mellan Danderyd och Vallentuna och får ett genomgående bra betyg. Täbys starka sidor ligger i det stora antalet företagsbyar och ett långsiktigt bra arbete. Min uppfattning är ändå att Täby inte har den offensiva anda som i längden kan ge ett mycket bra företagsklimat, något som jag tycker mig finna i Danderyds arbete. Något som Danderyd saknar är företagsbyar i kommunal regi men det finns andra former av ansamlingar av olika typer av företag som skulle kunna liknas vid en företagsby. Ett exempel på detta är Mörby kontor vid Mörby centrum. Vallentuna är den kommun med störst yta bland de jag undersökte vilket också är en av Vallentunas fördelar. Med så mycket mark att erbjuda kan arealkrävande företag hitta ett lämpligt område att etablera sig på. Vallentuna den högsta kommunalskatten, även om skillnaden är marginell mellan kommunerna. Det sker även stor inflyttning till Vallentuna nu vilket kan komma att ge god tillgång på arbetskraft. Danderyd har en stor fördel av att vara närmast Stockholm stad vilket gör området mer attraktivt för företag då man även har mycket goda kommunikationer med de mer centrala delarna. I både Svenskt Näringslivs och i min undersökning ligger Danderyd bäst till bland de berörda kommunerna. Danderyd ligger bäst till på flera sätt genom bl.a. högre utbildningsnivå, lägst kommunalskatt, lägst arbetslöshet och högt företagande vilket också ger ett bra företagsklimat. Hur företagen själva uppfattar respektive kommunens arbete med företagsklimatet spelar en stor roll för hur bra detta blir, därför är det resultat jag kom fram till angående kommunalpolitikernas inställning till företagande oroande för Vallentuna. De företag jag frågade i Danderyd gav kommunalpolitikernas inställning till eget företagande betyget 4 av 5 vilket motsvarar en mycket bra inställning. Inte långt efter kommer Täby på ett sammansatt betyg på 3,6 av 5, alltså mellan bra och mycket bra inställning De företag i Vallentuna jag frågade gav kommunen ett betyg på 2,3 av 5 vilket motsvarar något bättre än mindre bra. Detta är något som är viktigt för kommunalpolitikerna att uppmärksamma och förbättra då även Svenskt Näringslivs 17

18 undersökning bekräftar mitt resultat då 33 % av dem som besvarat den undersökningen inte var nöjd med kommunalpolitikernas inställning. Det är viktigt att kommunen, liksom regering ger företag den uppmärksamhet och den grogrund de kräver för att utvecklas och bli konkurrenskraftiga, både inom och utanför Sveriges gränser. Att Vallentuna hamnar lägst bland de berörda kommunerna i både min och Svenskt Näringslivs undersökning tror jag har mycket att göra med kommunens relativa läge och dess karaktär. Från Danderyd genom Täby till Vallentuna ser man successivt mer och mer öppna ytor och mindre bebyggelse. Att Vallentuna är den kommun som ligger längst bort från Stockholm tror jag påverkar hur attraktiv kommunen är för företag. Vallentuna har en mycket stor areal, dubbla Täbys och sexdubbla Danderyds och samtidigt lägst antal invånare. Detta är dock något som skulle kunna vändas till en ännu större fördel för Vallentuna, då man kan marknadsföra dessa öppna ytor. Detta skulle dock kräva engagerade eldsjälar inom både kommun, lokala organisationer och företag. När det kommer till de framtida företagare som kommunen utbildar via skolan, engagerar sig kommunerna på ungefär samma sätt. Alla tre stödjer Ung företagsamhet. Vallentuna bidrar också med ett extra stipendium till de unga företagare i Vallentuna som drivit det bästa företaget och Danderyd stöttar även Unga entreprenörer. När det gäller tillgången till flyg ligger Arlanda närmast till hands och med obetydliga avståndsskillnader mellan de olika kommunerna. För nationell tågtrafik ligger Danderyd bäst till då Centralstationen ligger i Stockholm stad dit man lätt kan ta sig dit med tunnelbana. Här följer en analys över var det är bäst att etablera sitt företag utifrån typ av verksamhet. Lager och industri Här innefattas företag som behöver stora och öppna lokaler. Här rekommenderar jag Täby som det bästa alternativet. Framförallt företagsbyar som Åkerby -, Bergtorps - och Viggbyholms Industriområde samt Arninge erbjuder bra lokaler för denna typ av verksamhet. Tillgången på lediga lokaler av denna typ var också störst i Täby då detta arbete författades. Vissa delar av Täbys vägnät är kraftigt belastade men över det hela fungerar väg- och kollektivtrafik bra. För den som planerar att bygga ny lokal och som har ett företag där kunden nödvändigtvis inte behöver träffas fysiskt lämpar sig även Vallentuna bra med billiga markpriser. Kontor För dig med företag med kontorsverksamhet står valen mellan Täby och Danderyd. Utbudet på lediga kontorslokaler är större i Täby men i Danderyd finns bättre kommunikationer med övriga Stockholm. Danderyd har fokus på just kontorslokaler men dessa är så pass eftertraktade att det kan vara svårt att få tag på en bra lokal. Trots det rekommenderar jag Danderyd för den som ska etablera denna typ av 18

19 företag. Detta eftersom Danderyd har fått det högsta betyget på sitt företagsklimat, både i Svenskt Näringslivs undersökning och i den jag gjorde. Täby är dock ett bra andrahandsalternativ. Butik Här beror det helt på vilket typ av butik man vill etablera. Om man riktar sig till privatpersoner rekommenderar jag etablering i någon av de centrumanläggningar som finns uppbyggda i kommunerna. Den största av dem, Täby Centrum har en hyrbar lokalyta på totalt kvadratmeter och inhyser idag 171 företag varav 153 är butiker 2. Det gör Täby centrum till Sveriges största köpcentrumanläggning. Där planeras också en kraftig utbyggnad. Allt detta visar sig på priserna för att hyra lokal vilket gör att det kan vara svårt att etablera sig där utan gott om startkapital. Därför rekommenderar jag istället Mörby Centrum som med en tunnelbanestation, goda bussförbindelser och med sina fyra våningsplan erbjuder bra lokaler. Även här krävs gott om kapital för att ha möjlighet att etablera sig. Arninge centrum erbjuder butikslokaler billigare än i Täby centrum. Hit är kommunikationerna dock sämre men är ett bra alternativ för vissa typer av butiker. För den som planerar att starta en mindre butik och verka i ett trivsamt centrum med möjlighet för den personliga prägeln med lokala kunder och som inte har möjlighet att lägga ut allt för stora summor är Vallentuna centrum ett bra alternativ. Här har varje butik enskild ingång från gågatan. Vallentuna centrum ska också under de fyra kommande åren renoveras vilket kan komma att göra centrumet mer attraktivt. Detta centrum kan dock inte mäta sig med det antal besökare som t.ex. Täby centrum får vilket givetvis kan visa sig i antalet kunder för varje butik. Slutsatsen är alltså att Täby Centrum 3 erbjuder det bästa alternativet om man har kapital för en etablering. Annars är Mörby centrum 4, Arninge centrum 5 och sist Vallentuna centrum 6, i den ordningen andra bra alternativ. Restaurang och Café Dessa två typer av företag har ungefär samma behov som butiker vilket gör att dessa tidigare nämnda centrumanläggningar är attraktiva val. Arealkrävande verksamhet För den som ska etablera arealkrävande verksamhet i någon av dessa kommuner är Danderyd inte något alternativ. Täby erbjuder en del ledig mark men detta kan inte jämföras med Vallentunas möjligheter, både när det gäller tillgång och pris på mark. Därför rekommenderar jag Vallentuna som det främsta alternativet för arealkrävande verksamhet ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 - ( ) 6 - ( ) 19

20 4. Slutsats I detta arbete har jag undersökt, analyserat och sammanställt en rapport över företagsklimatet i Täby, Danderyd och Vallentuna med syfte att hjälpa företag att välja rätt kommun för just den typ av verksamhet som ska bedrivas. Jag har även rangordnat vilken av kommunerna som har det bästa företagsklimatet 2006 av dessa tre och kom fram till följande: Vallentuna hamnade sist av dessa tre kommuner i min undersökning, mycket beroende på undersökningsresultatet från denna och Svenskt Näringslivs undersökning men även på grund över faktorer som nyföretagande och utbildningsnivå. På andra plats hamnade Täby, med ett genomsnittligt betyg på bra i min undersökning och bättre värden på faktorer som utbildningsnivå. Kommunalskatten är något lägre men markpriserna högre. På första plats i min undersökning hamnade Danderyd med ett medelvärde från min undersökning på nivån Mycket bra och på andra plats av alla landets kommuner i Svenskt Näringslivs undersökning. Här arbetar man offensivt för att skapa ett så bra företagsklimat som möjligt vilket klart har gett effekt. Danderyd kan även dra nytta av närheten till Stockholm stad. Jag vill ändå poängtera att samtliga tre kommuner har ett bra företagsklimat och att Vallentuna, som hamnade sist i min undersökning hamnade på plats 33 av totalt 290 kommuner vilket i sig är bra. Man ska också notera att detta bara anger hur bra kommunerna är i förhållande till varandra. Att en kommun sjunker på Svenskt Näringslivs lista behöver inte innebära något annat än att kommunens företagsklimat sjunkit relativt de andra kommunernas företagsklimat., dvs. företagsklimatet kan ha förbättrats men inte i samma takt som övriga kommuner. 20

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERSUND Januari 2014 BOX 55650

Läs mer