Årsredovisning 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB

2 Arsredovisning for Kommersiella Fastigheter Holding Ill Gran AB Rakenskapsåret 2014 Innehållsforteckning FOrvaltningsberattelse 1 Resultatrakning 4 Balansrakning 5 Tillaggsupplysningar 7

3 Kommersiella Fastigheter Holding III Gran AB 1 (10) Styrelsen och verkstållande direktaren far Kommersiella Fastigheter Holding Ill Gran AB får harmed avge årsredovisning far råkenskapsåret Forvaltningsberattelse Information om verksamheten Kommersiella Fastigheter Holding Ill Gran AB (KFH) år en fastighetsportfalj som består av direkt eller indirekt ågda nåringsfastigheter med centralt låge avseende befolkning och kommunikationer och/eller med långsiktiga hyreskontrakt i EU/EES-området och USA. KFH åger tillsammans med det norska systerfaretaget Næringsbygg Holding III AS (NBH) foretaget Næringsbygg i Norge Ill AS (NBN). lndirekt via NBN åger KFH per den 31:a december 2014 tillsammans med NBH nio projekt, varav tre i USA, två i Sverige och ett vardera i Norge, Tyskland, Finland och Lettland. Två av projekten i USA består av kontorsfastigheter, medan det tredje består av hotell. NBN har ågarandelar mellan 64 och 100 procent. Det ena projektet i Sverige består av ett hotell, medan det andra projektet består av logistiklokaler (TRES-portfaljen) dår NBN åger 75 procent medan ett annat bolag åger 25 procent. Investeringen i Norge består av lager och kontorsfastigheter, medan investeringen i Lettland består av tre kbpcentrum belågna i Riga. Vidare består portfaljen i Finland av butikslokaler och några kontorsfastigheter och investeringen i Tyskland består av åldreboende. Investeringarna i Norge, Lettland, Finland och Tyskland ågs till 100 procent. Enligt bolagets investeringsmandat ska fastighetsportfaljen realiseras mellan 2015 och 2018, beroende på når marknadslåget år mest gynnsamt ur investerarsynpunkt. Om bolagets styrelse anser att det finns starka skål att fal-langa perioden kommer detta att presenteras på årsstamman. FOrsaljning av delar av portfaljen kan dock ske under bolagets hela livslångd. Vasentliga handelser under rakenskapsåret och efter dess utgång Under 2014 har NBN-koncernens ledning i samarbete med farvaltare och samarbetspartners fortsatt sitt fokus på att aka uthyrningsgraden och optimera driften genom en mer kostnadseffektiv drift av fastighetsportfaljerna. Darutaver jobbar NBN kontinuerligt med att underhålla och fal-adla NBN-koncernens fastigheter. Bolaget ingick under 2014 ett villkorat avtal om farsaljning av TRES-portfoljen, dår NBN har en ågarandel på 75 procent. FOrsaljningen kommer eventuellt att ske som en bolagstransaktion dår det år bolaget Terminal Real Estate Sweden AB som såljs mot delvis betalning i kontanter och delvis i aktier. Transaktionen år bland annat villkorad av en barsnotering av bolaget Polar Star Realty Trust Inc. (PSRT) i New York. Transaktionen var planerad att genomfbras under det fjarde kvartalet 2014, men på grund av osåkra marknadsfarhållanden blev det beslutat att utsåtta barsnoteringen. I TRES-portfaljen har det pågått en omfattande om- och tillbyggnad av fastigheten i Jankaping. Projektet fårdigstalldes i april PostNord har signerat ett 15 årigt hyresavtal far hela fastigheten. PostNord har också farlangt två stora hyresavtal i Goteborg och Stockholm, på respektive kvadratmeter. Hyresavtalet på Gullbergsvass i Gateborg har blivit farlangt med fyra år till slutet av 2020 medan avtalet på Vasslan i Stockholm har blivit ferlangt med fem år till slutet av På bolagets fastighet i Solna fortsåtter arbetet med att finna nya hyresgåster till lokalerna där PostNord kommer att flytta ut från stora logistikarealer under På 44 Wall Street i New York har investeringsprogrammet på fastigheten fortsatt genom 2014 och flera kontorslokaler i fastigheten år uppgraderade och uthyrda under året. Vakansen i byggnaden år på cirka 20 procent och investeringsprogrammet kommer att fortsåtta under 2015 for att kunna hyra ut lediga lokaler och aka intåkterna.

4 Kommersiella Fastigheter Holding Ill Gran AB 2 (10) Det har under 2014 pågått en råttstvist mot bolagets tidigare samarbetspartner gållande enighet om fusjonen som genomfordes 2012, dår NBN Okade ågarandelen i bolaget från 78 Å till 100 %. Arendet behandlas i New York State Court. Det fal-n/antas inte något snart avklarande av råttstvisten och utfallet av årendet år osåkert. På hotellet i Arlington kvarstår de tuffa konkurrensfarhållandena på marknaden. Som en faljd av detta har farvaltaren, tillsammans med NBN-koncernens samarbetspartner, genomfart omfattande tilltag som har till syfte att aka intåkterna och reducera kostnaderna. I Riga jobbar NBN-koncernen fortsatt med ett stort expansionsprojekt av Alfacentret. Projektet år fortsatt i en tidig fas, men så hår långt vårderar bolaget denna mbjlighet som intressant. Slutligt investeringsbeslut gållande expansionen kommer att vara villkorat bland annat av en uthyrningsgrad på 60 procent på de nya lokalerna. Investeringsbeslutet fal-n/antas under Q och eventuellt fårdigstallande år prognostiserat till under det andra halvåret Curanumportfaljen i Tyskland har efter revisjon inte fått godkånt skattemåssiga avdrag far enskilda kostnader och mervårdeavgifter. Totalt utgor detta 2,6 miljoner EUR, inkluderat råntor, som år belastat råkenskaperna fer Bolaget bestrider skattemyndighetens beslut, och har Overklagat beslutet. Det har inte intråffat några kanda håndelser under 2015 som har våsentlig betydelse for uppråttande av årsredovisningen fer råkenskapsåret Framtida utveckling NBN-koncernens framtida kassaflode beror på utvecklingen i koncernens hyresintåkter, driftskostnader och finansieringskostnader. NBN-koncernen har investeringar i Norge, Sverige, Tyskland, Lettland, Finland och USA och år darmed diversifierad på flera geografiska marknader. Det har vant en positiv tillvaxt på de flesta marknader dat- koncernen vant exponerad under Under 2015 prognostiseras det med hagre tillvaxt i både USA och Europa. Styrelsen preciserar dock att det fortfarande år risker kopplade til' utvecklingen av marknadsvårdena på koncernens investeringar. Med undantag far investeringarna i USA har NBN-koncernens investeringar villkor i låneavtalen kopplade till rantetackningsgrad och vårdet på fastigheterna. Reducerade intåkter som en faljd av kad vakansgrad i fastigheterna och/eller att hyresgåsterna inte uppfyller sina betalningsåtaganden kommer att kunna påverka både varde och rantetackningsgrad negativt. Detta kommer att kunna medfora att villkoren i låneavtalen gållande rantetackningsgrad bryts. Dessutom kommer ett fall i fastighetsvårdena att kunna medfara att fastighetsvårdena faller under de villkor som anges i låneavtalen. Båda dessa farhållanden kommer att kunna resultera i krav från långivarna om extraordinåra nedbetalningar av lån. Bolaget jobbar också med att vårdera andra farsaljningsalternativ utover PSRT transaktionen som år omtalad under våsentliga håndelser. Detta kommer i så fall att kunna bidra till att båttra likviditeten och styrka bolagets mbjligheter att genomfora attraktiva tillaggsinvesteringar i portfaljerna samt tillbakabetala kapital till aktieågarna. I budgeten far 2015 år det planlagt med investeringar i existerande fastigheter for cirka 125 miljoner norska kronor. Av detta år en starre del knutet till planlagda investeringar i 44 Wall Street, TRES och Riga. Dessa investeringar farvantas aka kassafledet i NBN-koncernen framover. Risken gållande framtida kassafladen och underliggande vårdeutveckling på investeringarna år fortsatt stor vid tidpunkten far årsredovisningens avlaggande, och med bakgrund i detta fereslår styrelsen att det inte betalas någon utdelning far 2014.

5 Kommersiella Fastigheter Holding III Gran AB 3 (10) Finansiell risk Bolagets eget kapital år utsatt for valutasvångningar i forhållandet svenska kronor till euro, amerikanska dollar och norska kronor, då investeringar, indirekt via NBN, har genomfarts i norska kronor, euro och amerikanska dollar. Bolaget har ingått valutasåkringskontrakt for att minska denna risk. NBN-koncernen år utsatt for åndringar i rantenivå, då delar av extern finansiering har rorlig ranta. Det har ingåtts råntederivat far att reducera denna risk. NBN-koncernen år åven exponerad for utveckling i avkastningskrav och den allmånna ekonomiska utvecklingen på marknader daḻ koncernen har investeringar. Flerarsoversikt (tkr) Nettoomsåttning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (`)/0) Antal anstallda Rir definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och vårderingsprinciper. Forslag till vinstdisposition Styrelsen fereslår att till forfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst Overkursfond årets vinst disponeras så att som Overkursfond balanseras i ny rakning OverfOres

6 Kommersiella Fastigheter Holding IIl GrOn AB 4 (10) Resultatrakning Tkr Not Nettoomsattning Rorelsens kostnader Ovriga externa kostnader 1, Rorelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseferetag Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter Råntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

7 Kommersiella Fastigheter Holding III Gran AB Balansrakning Tkr 5(10) Not TILLGANGAR Anlaggningstillgångar Finansiella anlaggningstillgångar Andelar i intressefaretag 6, 7, Summa anlaggningstillgångar Omsattningstillgångar Kortfristiga fordringar Ovriga fordringar Kassa och bank Summa omsattningstillgångar SUMMA TILLGANGAR

8 Kommersiella Fastigheter Holding III GrOn AB 6(10) Balansrakning Not Tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Overkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder LeverantOrsskulder Skulder till intresseforetag Upplupna kostnader och forutbetalda intakter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Standa sakerheter Inga Inga Ansvarsforbindelser Inga Inga

9 Kommersiella Fastigheter Holding Ill Gren AB 7 (10) Tillaggsupplysningar Redovisnings- och varderingsprinciper Allmanna upplysningar Arsredovisningen år uppråttad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning. Arsredovisningen uppråttas far farsta gangen i enlighet med BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning. Tidigare tillåmpades årsredovisningslagen och Bokfbringsnåmndens allmånna råd. Overgangen till K3 har inte inneburit någon områkning av resultat- och balansråkning. Tillåmpade redovisnings- och vårderingsprinciper Overensstammer med faregående år. Uppgifterna i flerarsaversikten i farvaltningsberattelsen har inte råknats om. Fordringar har vårderats till det lågsta av anskaffningsvårde och det belopp varmed de beråknas bli reglerade. Ovriga tillgångar, skulder samt avsåttningar har vårderats till anskaffningsvårde om annat ej anges. Fordringar och skulder i utlandsk valuta har vårderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursfarluster på rbrelsefordringar och rbrelseskulder redovisas i rarelseresultatet medan kursvinster och kursforluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Finansiella anlaggningstillgångar Finansiella anlåggningstillgångar som år avsedda far långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvårde. Har en finansiell anlaggningstillgång på balansdagen ett lagre vårde ån det bakfot-da vårdet skrivs tillgången ner till detta lagre vårde om det kan antas att vårdenedgången år bestående. Nedskrivning sker aven med belopp motsvarande erhållen utdelning i de fall utdelning motsvarar tidigare tillskjutet kapital, Emissionskostnader Emissionskostnader baseras på de investeringar som lapande sker inom portfaljen och uppgår till en procentandel av investerat kapital. Emissionskostnaderna redovisas i eget kapital vid emission och vid investeringens genomfbrande. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsåttning Rarelsens huvudintåkter, fakturerade kostnader, sidointåkter samt intåktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intåkter och kostnader, men fare extraordinåra intåkter och kostnader. Balansomslutning Faretagets samlade tillgångar. Soliditet (/o) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag far uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Antal anstållda Medelantal anstållda under råkenskapsåret.

10 Kommersiella Fastigheter Holding III Gran AB 8 (10) Noter Tkr Not 1 Anstallda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anstallda och några!aner har ej utbetalats. Not 2 Ovriga externa kostnader Arvoden far revision mm Advokatarvoden mm Styrelsearvoden Trycksaker Fersakringar Euroclear-kostnader Bankkostnader Ovriga kostnader Not 3 Resultat från andelar i intresseforetag Utdelningar Årets nedskrivning Aterfaring av nedskrivningar Not 4 Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter Ranteintakter, bank Ranteintakter, Ovriga 9 0 Kursdifferenser 0 1 Vinst valutakontrakt Not 5 Rantekostnader och liknande resultatposter Råntekostnader, intressefaretag Kursdifferenser Fal-lust valutakontrakt

11 Kommersiella Fastigheter Holding Ill Gran AB 9 (10) Not 6 Andelar i intresseforetag Ingående anskaffningsvården Utgående ackumulerade anskaffningsvården Ingående nedskrivningar Aterfarda nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat varde Not 7 Specifikation andelar i intresseforetag Kapital- Antal Bokfort Namn andel andelar varde Nåringsbygg i Norge III AS 36,86% Eget Org.nr Såte kapital Resultat Nåringsbygg i Norge Ill AS Oslo, Norge Avser eget kapital och resultat far koncernen. Not 8 Finansiella instrument Far att såkra bolagets investeringar i EUR, USD och NOK via NBN, har bolaget ingått valutasåkringskontrakt, vilka per balansdagen uppgick till 26,8 MSEK (28,7 MSEK). Marknadsvårdet av ingångna kontrakt per balansdagen innebar en orealiserad far-lust med 0,179 MSEK (0 MSEK).

12 Kommersiella Fastigheter Holding Ill Gron AB 10 (10) Not 9 Forandring av eget kapital Aktie- Reservfond Overkurs- Balanserat Årets kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Inlbsen av Baktier Disposition enligt beslut av årets årsstamma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Bolagets aktier kan ges ut i två serie, stamaktier och aktier av serie B. Aktier av varje aktieserie ska kunna ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Stamaktie och aktie per serie B medfor en rbst vardera. Aktie av serie B omfattas av inlosenforbehåll enligt bolagsordningen. Per balansdagen uppgår antalet stamaktier till och antalet aktier av serie B till Stockholm dent/'( 2015 Pr1/4 Ter] esbakken OrdfOrande,A dres Aulik In e i Idstad Christer Wennersten /714 Rickard lander Verkstållande direktor V r revisionsberåttelse har lamnats den 2015 Auktonserad revisor

13 EY Building a better working world Revisionsberattelse Till årsstamman i Kommersiella Fastigheter Holding III Gran AB, org.nr Rapport oniårsredovisningen Vi har utfart en revision av årsredovisningen for Kommersiella Fastigheter Holding Ill Gror) AB for rakenskapsåret Stvrelsens och verks tallande direktorens ansvar for., arsreuovisningen Det Jr styrelsen och verkstallande direktoren som har ansvaret for att uppratta en årsredovisning som ger en rattvisande bild enligt årsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen och verkstallande direktoren bedamer Jr nodvandig for att uppratta en årsredovisning som inte innehåller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fei. Revi s orhs ',14,.).r Vårt ansvar Jr att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfart revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kraver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att uppnå rimlig sakerhet att årsredovisningen inte innehåller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgarder inhamta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn varier vilka åtgarder som ska utforas, bland annat genom att bedoma riskerna for vasentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fei. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som Jr relevanta far hur bolaget upprattar årsredovisningen for att ge en rattvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgarder som Jr andamålsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte att gbra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvardering av andamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i styrelsens och verkstallande direktorens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat Jr tillrackliga och andamålsenliga som grund for våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprattats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av Kommersiella Fastigheter Holding Ill Gran ABs finansiella stallning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen Jr forenlig med årsredovisningens ovriga delar. Vi tillstyrker darfor att årsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen. Rapport om kmdra krav en! qt lagar och andra fortattningar Utaver vår revision av årsredovisningen har vi aven utfart en revision av forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust samt styrelsens och verkstallande direktorens forvaltning for Kommersiella Fastigheter Holding III Gran AB for rakenskapsåret Styreisens v. och, verkt4114r,',de direktorens ansvar Det Jr styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust, och det Jr styrelsen och verkstallande direktoren som har ansvaret for forvaltningen enligt aktiebolagslagen.,sewsorns ansvar Vårt ansvar Jr att med rimlig sakerhet uttala oss om forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust och om forvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfart revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag for vårt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betraffande bolagets vinst eller forlust har vi granskat om forslaget Jr forenligt med aktiebolagslagen. Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utover vår revision av årsredovisningen granskat vasentliga beslut, åtgarder och forhållanden i bolaget for att kunna bedama om någon styrelseledamot eller verkstallande direktaren Jr ersattningsskyldig mot bolaget. Vi har aven granskat om någon styrelseledamot eller verkstallande direktoren på annat satt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat Jr tillrackliga och andamålsenliga som grund for våra uttalanden. titta/anden Vi tillstyrker att årsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter och verkstallande direktoren ansvarsfrihet for rakenskapsåret. Stockholm den 7 aj 2015 E ht & u r! Auktoriserad revisor A member firm of Ernst & Young Global Limited

14 Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB C/O Obligo Investment Management Bolette Brygge 1 NO-0252 Oslo Heads&Tales KF

Årsredovisning 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Årsredovisning 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Årsredovisning 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Arsredovisning for Global Fastighet Tillvaxt 2007 AB (publ) 556706-3440 Rakenskapsåret 2014 Innehållsforteckning Fervaltningsberattelse 1 Resultatrakning

Läs mer

Arsredovisning Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Arsredovisning Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Arsredovisning Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Org nr 556683-2613 Rakenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 1 (10) Org.nr 556683-2613 Akrsredovisning for rakenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB

Årsredovisning. Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB Årsredovisning för Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB 556694-6215 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Årsredovisning 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Årsredovisning 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Arsredovisning for Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 556683-2613 Rakenskapsåret 2014 Innehållsforteckning FOrvaltningsberattelse 1 Resultatråkning

Läs mer

ikrsredovisning Kommersiella Fastigheter Holding Ill Gron AB

ikrsredovisning Kommersiella Fastigheter Holding Ill Gron AB ikrsredovisning Kommersiella Fastigheter Holding Ill Gron AB Rakenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Kommersiella Fastigheter Holding Ill Gror] AB 1 (12) Arsredovisning for rakenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Årsredovisning. Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Årsredovisning för Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 556672-5734 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1 (9) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-05-02 Styrelsen och verkställande direktören för Global Fastighet Utbetalning 2008 AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för

Läs mer

Årsredovisning. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsredovisning. Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsredovisning för Offentliga Fastigheter Holding I AB 556649-3648 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1 (9) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Offentliga Fastigheter Holding I AB

Årsredovisning. Offentliga Fastigheter Holding I AB Årsredovisning för Offentliga Fastigheter Holding I AB 556649-3648 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6 1 (9) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Arsredovisning Hyresfastigheter Holding Ill Gul AB

Arsredovisning Hyresfastigheter Holding Ill Gul AB Arsredovisning Hyresfastigheter Holding Ill Gul AB Org nr 556645-9722 Rakenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Hyresfastigheter Holding Ill Gul AB 1 (11) Akrsredovisning f8r råkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Hyresfastigheter Holding II Blå AB

Årsredovisning. Hyresfastigheter Holding II Blå AB Årsredovisning för Hyresfastigheter Holding II Blå AB 556651-7008 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning Hyresfastigheter Holding II Blå AB

Arsredovisning Hyresfastigheter Holding II Blå AB Arsredovisning Hyresfastigheter Holding II Blå AB Org nr 556651-7008 Rakenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Hyresfastigheter Holding II Blå AB 1 (11) ikrsredovisning for rakenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan KG aly6 or 9-3 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan 556115-3999 Räkenskapsåret 2015-01 01-2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Arsredovisning Offentliga Fastigheter Holding I AB

Arsredovisning Offentliga Fastigheter Holding I AB Arsredovisning Offentliga Fastigheter Holding I AB Org nr 556649-3648 Rakenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Offentliga Fastigheter Holding I AB 1 (11) Akrsredovisning f8r rakenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning Global Fastighet Utbetalning 2007 AB

Årsredovisning Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Årsredovisning Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Org nr 556672-5734 Rakenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 1 (13) ksredovisning f8r rakenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Arsredovisning Förnyelsebar Energi I AB (pubi)

Arsredovisning Förnyelsebar Energi I AB (pubi) Arsredovisning Förnyelsebar Energi I AB (pubi) Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Förnyelsebar Energi I AB (publ) 1 (11) Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012.12.31 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening Årsredovisning för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening 769601-1571 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Kvarteret Eslöv Slaktaren AB

Kvarteret Eslöv Slaktaren AB 9IrS20/ 6/9D- 77 Årgredovisning för Kvarteret Eslöv Slaktaren AB 556933-7487 Räkenskapsåret 2015-01 01-2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer