Förnybart gör skillnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förnybart gör skillnad"

Transkript

1 Förnybart gör skillnad Generaldirektoratet för energi

2 Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): (*) Vissa mobiltelefonoperatörer tillåter inte nummer eller avgiftsbelägger dem. Information på Internet om Europeiska unionens politik för förnybar energi finns på Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2011 ISBN doi: /41011 Europeiska unionen, 2011 Kopiering tillåten med angivande av källan. Manuskriptet färdigställt i oktober Omslagsfoto: istockphoto Foton av: Europeiska unionen, istockphoto, Kyran O Neill för Convention Centre Dublin, Shutterstock Printed in Belgium TRYCKT PÅ ICKE KLORBLEKT PAPPER

3 Förord EU:s politik för förnybar energi har aldrig varit viktigare. Den förnybara energin spelar en avgörande roll för att minska utsläppen av växthusgaser och andra slags föroreningar och för att göra energiförsörjningen tryggare och mer diversifierad. Den är också mycket viktig för att vår industri ska fortsätta att vara världsledande inom ren energiteknik. Därför har EU:s ledare enats om rättsligt bindande nationella mål för att öka andelen förnybar energi, så att vi fram till 2020 uppnår en andel på 20 % för hela unionen. Målen, som finns i direktivet om förnybar energi, är rubriken för hela EU:s regelverk inom området. Den europeiska strategiska planen för energiteknik fungerar som en ram för utvecklingen av nya näringslivsinitiativ, och energimärkning och energieffektivitetsnormer för ekodesign bidrar till att öka energieffektiviteten och få ner energiförbrukningen. Direktivet om förnybar energi kräver planering, utbildning, hållbarhetskriterier och andra lagstiftningsreformer för att vi ska få den storskaliga användning av ren teknik som behövs för att uppnå tjugoprocentsmålet. Denna europeiska ram ska hjälpa alla att utvecklas i riktning mot en mer hållbar energiförsörjning. De styrande på nationell och regional nivå måste vidta åtgärder och undanröja hinder men enskilda aktörer, som energikonsumenter, arbetstagare, medlemmar i hushållen och energiproducenter, kan alla aktivt minska sin energiförbrukning och göra den grönare. I broschyren skildras i stora drag det nuvarande regelverket. Där förklaras också de olika tekniker som vi redan har eller håller på att utveckla och som kan göra att tjugoprocentsmålet blir bara ett första steg av många mot en koldioxidsnål framtida energiförsörjning. Jag anser att våra jobb, vår industri, vår framtid och vår planet står och faller med detta. Tillsammans kan vi göra skillnad! Günther Oettinger Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för energifrågor 1

4

5 Innehåll Förnybart är efterfrågat 4 Skydda miljön 4 Göra vår energiförsörjning tryggare 5 Stimulera ekonomin 5 Användning av förnybar energi 6 Elektricitet 6 Uppvärmning och kylning 7 Transporter 7 Förnybar energi i EU vision för Klimatförändring och mål för energieffektivitet 10 Hur når vi målen? 11 Huvudtyper av förnybar energi 12 Bioenergi: biomassa, biogas och biobränslen 12 Solenergi 14 Vindenergi 17 Havsenergi 18 Vattenkraft 19 Geotermisk energi och värmepumpar 20 En titt in i framtiden 21 Intelligent energi 21 Strategisk plan för energiteknik 22 Utsikter fram till 2020 och

6 Förnybart är efterfrågat Miljoner människor runt om i Europa försöker bli mer gröna. Vi vill minska föroreningarna och vårt eget koldioxidavtryck, men det verkar ofta svårt. På europeisk nivå försöker EU sätta en politik i verket som hjälper oss att göra just detta. Att använda förnybar energi är ett effektivt sätt att göra vår energiförsörjning mer miljövänlig. Många EU-medborgare vill bli bättre informerade om vad förnybara energikällor är och hur man bäst kan använda dem. Förhoppningsvis kan denna broschyr ge den information som behövs. Varför är då förnybar energi så intressant? Svaret är enkelt. Den förnybara energin kan göra det möjligt för oss att diversifiera våra energikällor och minska vårt alltför stora beroende av gas, kol och olja. Det är därför det säkraste sättet för oss att både minska utsläppen och göra vår energiförsörjning tryggare. I en tid av ekonomisk osäkerhet är dessutom företag med inriktning på förnybara energikällor del av en bransch som fortsätter att växa, erbjuda arbetstillfällen och utveckla ny teknik. Den bidrar också till att Europa behåller sin världsledande ställning när det gäller industriell innovation. Skydda miljön Frågan hur vi framställer vår energi är central för alla ansträngningar för att komma till rätta med klimatförändringarna och minska utsläppen. Vår energiförsörjning domineras fortfarande av fossila bränslen som avger växthusgaser när vi förbränner dem för att få energi. Förnybara energikällor avger å andra sidan bara små mängder växthusgaser eller till och med inga alls under sin livscykel. Genom att öka deras andel av vår energimix bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser och vi minskar då också vårt gemensamma koldioxidavtryck. Med en andel förnybar energi på 20 % ( 1 ) skulle koldioxidutsläppen minska med miljoner ton om året. Förnybara energikällor bidrar också till att minska luftföroreningarna och har på så sätt en direkt inverkan på vår hälsa. 4 ( 1 ) Grundat på mätningar av den totala slutliga energiförbrukningen (brutto) (GFEC).

7 Göra vår energiförsörjning tryggare EU-länderna är starkt beroende av import av fossila bränslen (särskilt olja och gas) för sina transporter och för att generera elektricitet, och detta i allt högre grad. I EU är vi i själva verket beroende av import av energi för omkring hälften av vår energiförsörjning. Dessutom står fossila bränslen för 78 % av EU:s bruttoförbrukning av energi till lands (se diagram). EU vinner på att utöka det urval av bränslen som finns tillgängliga för att producera energi och även källorna till och antalet leverantörer av sådana bränslen. En sådan diversifiering minskar riskerna för leveransminskningar och prissvängningar och främjar effektiviteten genom att konkurrensen ökar inom energisektorn. Med en andel förnybar energi på 20 % skulle vi kunna minska importen av fossila bränslen med 200 Mtoe ( 2 ) om året ( 3 ). Bruttoenergiförbrukningen inom EU uppdelat efter bränsle (EU-27, 2008) Stimulera ekonomin Förnybara energikällor rymmer också stor potential för att stärka konkurrenskraften för Europas industri. Det är mycket viktigt att utveckla nya koldioxidsnåla energikällor för att slippa de enorma kostnaderna för klimatförändringar och föroreningar, och det är avgörande för ekonomin att EU ligger i framkanten av denna utveckling. Högteknologisk och miljövänlig industriell utveckling innebär mervärden i form av gröna arbetstillfällen och drar nytta av de styrkor som EU:s industri redan har. För närvarande domineras den globala sektorn för produktion av förnybar energi av europeiska företag, som sysselsätter drygt 1,5 miljoner personer och har en omsättning på över 50 miljarder euro. Med en fortsatt stark tillväxt skulle ytterligare en miljon arbetstillfällen kunna skapas inom denna sektor fram till år 2020, och omsättningen skulle kunna fördubblas eller till och med tredubblas. Olja 36,5 % Gas 24,5 % Kärnkraft 13,4 % Förnybar energi 8,4 % Fasta bränslen 17 % Andra bränslen 0,2 % Källa: Eurostat. ( 2 ) Miljoner ton oljeekvivalenter. ( 3 ) Grundat på mätningar av den totala slutliga energiförbrukningen (brutto) (GFEC). 5

8 Användning av förnybar energi Förnybara energikällor kan användas för alla våra energibehov generering av elkraft, transporter och uppvärmning av våra hus. De olika typerna av förnybara energikällor (sid ) kan användas på olika sätt och alla lämpar sig inte för alla användningsområden. Vatten- och vindkraft används enbart för att generera elkraft, medan andra resurser som biomassa (organiskt material), geotermisk energi och solenergi kan användas för att framställa både el och värme. Elektricitet Förnybara energikällor används redan för att generera den el vi använder varje dag när vi tänder ljuset eller tittar på tv (se tabell). Det faktum att EU:s energimarknader har öppnats för mer konkurrens ger även konsumenterna möjlighet att välja elleverantörer som använder en större del förnybara energikällor. Förnybara energikällors bidrag till elkraftproduktionen, 2008 (TWh ( 4 ) och %) Vindkraft 20,9 % Solenergi (PVT) 1,3 % Biomassa 19 % Vattenkraft 57,7 % Geotermisk energi 1 % Totalt genererad elkraft, EU-27 Totalt förnybara energikällor TWh 567 TWh Andel förnybara energikällor 16,8 % Källa: Eurostat. 6 ( 4 ) Terawattimmar.

9 Uppvärmning och kylning Sektorn för uppvärmning och kylning står för hälften av EU:s slutliga energiförbrukning. Denna energi används för att värma bostäder och andra byggnader, försörja industrin med värme och framställa varmvatten. Förnybar energi som biomassa (som i dag dominerar inom förbrukning av förnybar energi för uppvärmning), solenergi och geotermisk energi rymmer en mycket stor potential för uppvärmning och kylning. Men då förnybar energi bara står för 12 % av all uppvärmning och kylning är vi långt ifrån att utnyttja denna potential. Vi måste göra mer för att integrera förnybar teknik i den traditionella industrin för uppvärmning och kylning. Det finns också möjlighet att i högre grad använda kombinerade kraft- och värmeverk som eldas med biomassa och som ger både el och värme. Därmed skulle den totala energieffektiviteten bli större. Förnybara energikällors bidrag till det samlade behovet av värme (EU-27, 2008) Mtoe Biomassa 63,5 Transporter Transporternas andel av energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser har ökat med åren och det är därför nödvändigt att förbättra bränsleeffektiviteten och minska utsläppen från transporter. Dessutom kommer 96 % av energin inom transportsektorn från oljebaserade produkter. Biobränslen (bränslen framställda ur organiskt material) är den viktigaste ersättningen för olja och diesel inom transportsektorn eftersom de är tillgängliga i stor skala och kan användas i vanliga fordon. Att använda biobränslen som biodiesel, bioetanol och biogas kan främja mer hållbar energianvändning inom transportsektorn och minska beroendet av fossila bränslen. Dessutom avger biobränslen i allmänhet mindre växthusgaser än fossila bränslen och kan därför hjälpa EU att leva upp till sitt åtagande att minska dessa utsläpp. Att använda fordon som drivs med el från förnybara energikällor är ett annat sätt att öka användningen av förnybar energi för transporter. I dag är mycket få sådana fordon i bruk, men man räknar med att antalet kommer att öka snabbt. Solvärme 1,1 Geotermisk energi 0,7 Värmepumpar ( 5 ) 2,2 Totalt förnybara energikällor 67,5 Totalt behov av värme 564,7 Andel förnybara energikällor 12 % Källa: Eurostat. ( 5 ) Uppgifterna grundas på de länder som rapporterat tillgänglig information. 7

10 Förnybar energi i EU vision för 2020 EU är världsledande inom förnybar energi och sektorn har redan stor ekonomisk betydelse. Efterhand som tekniken för förnybara energikällor har mognat har produktionen av förnybar energi stadigt stigit och kostnaden har sjunkit. Men utvecklingen har varit ojämn inom EU och förnybara energikällor står fortfarande bara för en liten del av EU:s totala energimix. Eftersom de externa kostnaderna för fossila bränslen som miljökonsekvenser inte beaktas fullt ut är förnybara energikällor fortfarande inte konkurrenskraftiga. Olika förnybara energikällor befinner sig i olika stadier av teknisk och kommersiell utveckling. Under gynnsamma villkor är energikällor som vindkraft, vattenkraft, biomassa och solvärme ekonomiskt bärkraftiga. Andra som solceller (där kiselplattor används för att generera elkraft av solljus) är beroende av ökad efterfrågan för att skalfördelarna ska bli större. Så även om de förnybara energikällorna börjat vinna mark och ge oss mer miljövänlig energi finns det fortfarande outnyttjad potential för dem att öka sin marknadsandel och etablera sig som kostnadseffektiva alternativ med utbredd användning. Genom siffrorna på dessa sidor får du information om situationen när det gäller förnybar energi i EU. Ytterligare uppgifter om olika förnybara energikällor finns i de följande kapitlen och på När det gäller el och transporter har EU fastställt vägledande nationella mål för förnybar energi för 2010, som troligen inte kommer att uppnås. Man enades därför 2009 om ett strängare direktiv som antogs enhälligt av rådet och en stor majoritet i Europaparlamentet. Det viktigaste i direktivet är en rad rättsligt bindande nationella mål som sammanlagt motsvarar en andel på 20 % förnybar energi i EU som helhet. EU-länderna måste utarbeta nationella handlingsplaner för att uppnå sina mål och slå fast särskilda målsättningar för el, uppvärmning, kylning och biobränslen. Planerna ska avspegla nationella förhållanden, exempelvis i fråga om de förnybara energikällor som finns i varje enskilt land. Handlingsplanerna finns på webbsidorna för Europeiska kommissionens öppenhetsplattform för förnybar energi: platform/transparency_platform_en.htm 8

11 Primär energiproduktion från förnybara energikällor, fördelat på enskilda källor (EU-27, 2008) Kommunalt fast avfall 10 % Biobränslen 6,9 % Källa: Eurostat. Ved 47 % Biogas 5,1 % Vattenkraft 19 % Vindkraft 6,9 % Solenergi 1,2 % Geotermisk energi 3,9 % Biomassa och avfall 69 % Med hänsyn till att transportsektorn är särskilt utsatt på grund av sitt stora oljeberoende anger man i direktivet om förnybar energi också uttryckligen ett minimimål på 10 % när det gäller andelen förnybar energi (biobränslen, förnybar el) av den totala förbrukningen av bensin och diesel för transporter i EU. Målet ska ha uppnåtts av alla EU:s medlemsstater senast Direktivet innehåller omfattande hållbarhetskriterier för biobränslen som framställs inom eller utanför EU. För att komma ifråga för subventioner eller för att få räknas in i målet måste ett bränsles livscykelutsläpp vara minst 35 % lägre än utsläppen från det fossila bränslealternativet från och med 2010, och kravet ökar till 60 % Biobränslen får inte komma från områden med stor biologisk mångfald Andel förnybar energi av den totala slutliga energiförbrukningen (brutto) Andel förnybar energi 2005 Mål för andel förnybar energi för 2020 Belgien 2,2 % 13 % Bulgarien 9,4 % 16 % Tjeckien 6,1 % 13 % Danmark 17 % 30 % Tyskland 5,8 % 18 % Estland 18 % 25 % Irland 3,1 % 16 % Grekland 6,9 % 18 % Spanien 8,7 % 20 % Frankrike 10,3 % 23 % Italien 5,2 % 17 % Cypern 2,9 % 13 % Lettland 32,6 % 40 % Litauen 15 % 23 % Luxemburg 0,9 % 11 % Ungern 4,3 % 13 % Malta 0 % 10 % Nederländerna 2,4 % 14 % Österrike 23,3 % 34 % Polen 7,2 % 15 % Portugal 20,5 % 31 % Rumänien 17,8 % 24 % Slovenien 16 % 25 % Slovakien 6,7 % 14 % Finland 28,5 % 38 % Sverige 39,8 % 49 % Storbritannien 1,3 % 15 % EU-27 8,5 % 20 % 9

12 (naturskog, gräsmark, skyddade områden) eller från omvandling av områden med stora kollager (våtmarker och kontinuerligt beskogade områden). I direktivet krävs också att medlemsstaterna och kommissionen ska övervaka konsekvenserna för jorden, vattnet och luften samt ta hänsyn till sociala frågor. Dessutom premieras andra generationens biobränslen (som bioetanol från halm) och användningen av elektricitet inom transporter. Hållbarhetskriterierna för biobränslen som fastställs i direktivet är de första rättsligt bindande hållbarhetsbestämmelserna för användning av naturresurser i hela världen. De har redan gett upphov till diskussioner om att trygga en hållbar resursanvändning inom sektorer som jordbruket och i andra länder och regioner. Klimatförändring och mål för energieffektivitet Målen för förnybar energi och förnybart bränsle inom transportsektorn bidrar till att uppfylla EU-målet på en minskning med minst 20 % av utsläppen av växthusgaser jämfört med 1990 senast Det måste kombineras med högre energieffektivitet därav målsättningen att förbättra EU:s energieffektivitet med 20 % jämfört med prognoserna för 2020 och en minskad förbrukning av fossila bränslen. Viktiga EU-direktiv om energi och klimat: El producerad från förnybara energikällor (direktiv 2009/28/EG). Byggnaders energiprestanda omarbetning (direktiv 2010/31/EU). Beskattning av energiprodukter och elektricitet (direktiv 2003/96/EG). Kraftvärme (direktiv 2004/8/EG). Reviderat direktiv om handel med utsläppsrätter (direktiv 2009/29/EG). Beslut om insatsfördelning för utsläpp av växthusgaser från sektorer som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter (beslut nr 406/2009/EG). 10

13 Hur når vi målen? Målen kräver betydande tillväxt inom alla tre sektorer för förnybara energikällor el, uppvärmning och kylning samt transporter. Det kräver i sin tur att alla EU:s regeringar, industrin och allmänheten gör en gemensam ansträngning. EU har via politik, lagstiftning, finansiering och forskning stött förnybar energi sedan 1980-talet. Dessutom kommer medlemsstaternas genomförande av EU-lagstiftningen att leda till ett större stöd, avlägsnande av administrativa hinder såsom alltför komplicerade regler för planering, bättre tillträde till elnäten för el från förnybar energi och bättre produkt- och installationsinformation till konsumenterna. Andra EU-initiativ är bland annat borgmästaravtalet, där över borgmästare från hela EU har åtagit sig att på lokalplanet gå längre än EU:s mål för 2020 för att minska utsläppen av koldioxid. Tekniskt stöd ges också genom initiativet Elena, som förvaltas gemensamt av Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken, för att hjälpa lokala och regionala myndigheter att hitta finansiering för hållbara energiprojekt. Engagera sig ManagEnergy och Hållbar energi i Europa EU har ett antal program för att stimulera till ett bredare engagemang för förnybar energi. Europeiska kommissionens initiativ ManagEnergy stöder med hjälp av en interaktiv webbplats, kurser och nätverksevenemang lokala och regionala myndigheter och deras samarbetspartner, till exempel energibyråer som har hand om frågor som rör energieffektivitet och förnybara energikällor. Kommissionens kampanj Hållbar Energi i Europa ökar allmänhetens medvetenhet om hållbar energi, bland annat genom EU:s vecka för hållbar energi och energidagarna, och hjälper alla att göra sitt för att förändra energilandskapet. Här kan du ta reda på hur du engagerar dig: 11

14 Huvudtyper av förnybar energi Bioenergi: biomassa, biogas och biobränslen Biomassa framställs av olika slags organiskt material, till exempel energigrödor (oljeväxter, växter som innehåller socker) och avfall från skogsindustri, lantbruk eller städer, däribland ved och hushållsavfall. Biomassa kan användas för uppvärmning och kylning, för att generera elektricitet och för biobränslen för transporter. Biomassa: LahtiStreams Denna innovativa förgasningsanläggning för återvunna fasta bränslen har utvecklats av Lahti Energia Oy i Finland. Det finns redan teknik för att använda ren fast biomassa för samtidig förgasning vid kolkraftproduktion. I detta projekt används emellertid värmegasrening och gaspanna med högvärdig ångcykel. Det gör att kraftproduktionens totala effektivitet kan bli över 35 % i koncentrerad form, och man håller sig därmed inom gränsvärdena i EU:s avfallsförbränningsdirektiv. Detta system genererar 40 % mer el/ton återvunnet fast bränsle jämfört med toppmoderna rostereldade pannor för blandat avfall. Genom att använda biomassa minskar man utsläppen av växthusgaser betydligt. Den koldioxid biomassan avger när den förbränns kompenseras av de mängder som samma växter absorberar när de växer. Vissa utsläpp finns dock alltid från processer som jordbearbetning och bränsleframställning, så biomassa är inte helt fritt från koldioxid. Olika typer av biomassa kräver olika tekniker och processer för att framställa bioenergi, vilket visas nedan. Fast biomassa (som ved och halm) kan behandlas i processer som förbränning, pyrolys, hydrolys eller förgasning för att framställa bioenergi. Biogas kan framställas ur organiskt avfall genom anaerob jäsning och utvinnas ur deponigas. Den kan användas i fordon som anpassats för att drivas med naturgas. Varför biomassa? Den diversifierar energiförsörjningen. Den ersätter konventionella bränslen som avger mycket CO 2. Den bidrar till avfallsåtervinning. Den bevarar och skapar sysselsättning i glesbygd. Den stärker EU:s ledande ställning inom bioenergiteknik. 12

15 Biodrivmedel och flytande biobränslen kommer från förnybara resurser som framställs ur biomassa (organiskt material eller växter). I dag utgör de den enda allmänt tillgängliga energiresurs som kan ersätta fossila bränslen inom transportsektorn. Det finns två huvudtyper av biobränslen (biomassa som används inom transportsektorn) biodiesel och bioetanol. Båda är flytande bränslen som i dag huvudsakligen framställs ur lantbruksgrödor eller växter. Biodiesel tillverkas oftast av oljeväxter som raps eller solros. Den är resultatet av vegetabiliska oljors reaktion med metanol. Bioetanol framställs främst genom att socker från sockerbetor, olika slags spannmål eller frukt eller till och med vin får jäsa. Andra generationens biobränslen, som särskilt främjas genom det nya direktivet, håller på att utvecklas med hjälp av råvara i form av cellulosabiomassa. Det ökar möjligheterna för nya metoder att tillverka biobränsle av produkter, biprodukter och avfall från lantbruk, skogsbruk, trä, massaoch pappersprodukter genom mer avancerade metoder. Varför biobränslen? De utgör det enda allmänt tillgängliga förnybara alternativet till fossila bränslen för transporter. De bidrar till avfallsåtervinning. De bidrar till diversifiering av energikällor för icke-oljeproducerande länder. De minskar utsläppen av CO 2 och andra föroreningar. De skapar jobb, särskilt inom lantbruks- och skogsbruksområdet. Alla biodrivmedel och flytande biobränslen som framställs med stöd av offentliga medel i EU eller som ska räknas in i medlemsstaternas mål för förnybar energi inom transportsektorn, måste uppfylla hållbarhetskraven i direktivet om förnybar energi. Biobränslen: teknikinitiativ för hållbar produktion av biobränslen Europeiska kommissionen och industrin i EU har inlett ett stort energiteknikinitiativ för hållbar framställning av biobränslen. Industrin ska ta fram nya sätt att omvandla biomassarester till etanol och andra värdefulla produkter med hjälp av avancerade och innovativa tekniker. I sex omfattande demonstrationsprojekt ska man vid stora demonstrationsanläggningar behandla hela omvandlingskedjan, från användningen av biomassa, till mellansteg i processen och omvandlingen till slutprodukter. Projekten är: Kacelle LED FibreEtOH stories/upm_is_looking_into_ethanol_production/ BIOLYFE OPTFUEL BIO-DME 13

16 Solenergi Solen är jordens främsta energikälla och med hjälp av solkraftssystem kan man tygla solens strålar och utnyttja dem som en ren energikälla med hög temperatur för att generera värme eller elektricitet. Solvärme: SOLERA Syftet med projektet är att utveckla mycket väl integrerade soldrivna uppvärmnings- och kylningssystem för bostäder, små kontorsbyggnader och hotell. Målet är att använda solvärmen på sommaren för en värmedriven kylprocess för luftkonditionering. Systemet kan också ge direktvärme. Omvandlingen av solstrålning för att använda den till uppvärmning och kylning har många tillämpningar, bland annat varmvatten för hushåll, uppvärmning av byggnader och processer i industrin, kylning med hjälp av solenergi, avsaltning och simbassänger. Även de enklaste solvärmesystemen kan täcka en (ibland betydande) del av behovet av varmvatten för hushåll. Även om sådana system naturligtvis ger bättre resultat i soligare klimat, gör effektiviteten hos ny utrustning att systemen åtminstone kan bidra till varmvattenförsörjning eller lokalvärme var som helst i EU (ofta i kombination med befintliga system med värmepannor). Solenergin kan också användas i kylsystem för att med värmeabsorptionssystem ge luftkonditionering (ungefär som ett kylskåp). Genom projektet SOLERA vill man visa att systemen är tekniskt genomförbara, driftsäkra och kostnadseffektiva. De utformas som integrerade paket som ska utnyttja den solstrålning som finns på ett bättre sätt än de system som används i dag. 14

17 För att generera elektricitet måste solens energi omvandlas eller koncentreras. Det beror på att solstrålningen når jorden med en densitet som räcker till uppvärmning men inte till en tillräckligt effektiv termodynamisk cykel för att framställa elektricitet. Varför solkraft? Den diversifierar energiförsörjningen. Det är en tyst teknik som inte ger upphov till skadliga utsläpp eller förorenande gaser. Den skapar lokala jobb och stimulerar lokal ekonomi och teknikutveckling. Den utnyttjar en outsinlig energikälla som är gratis. Den kan generera både värme och el. Den kräver minimalt underhåll. Solvärme: Solugas I projektet Solugas demonstreras ett soldrivet hybridsystem med direkt soluppvärmning av tryckluft i en gasturbin. Turbinen ansluts till en generator som matar in elektriciteten i nätet. De stora tekniska nyheterna är bland annat ett särskilt fält med heliostatspeglar med innovativa system för flödeskontroll, ett särskilt testtorn, en ny mottagare, ett rörlednings- och flödeskontrollsystem för varm gas och en särskilt anpassad gasturbin med ett nyutvecklat kontroll- och insprutningssystem. 15

18 Solenergi kan omvandlas till el med hjälp av solceller som omvandlar ljus direkt till elektricitet. Det kan också göras genom att man använder koncentrerad solenergi, där parabolformade solsamlare eller torn används för att samla solljuset så att det värmer upp en enda punkt. Därvid alstras ånga som driver en turbin. Solcellsanläggningar kan anslutas till batterier för lagring eller mata in elektriciteten i elnätet. Värme som alstras genom koncentrerad solenergi kan lagras så att energi också kan genereras när inte solen skiner. Solceller: MetaPV MetaPV är det första europeiska demonstrationsprojektet där man utvecklar teknik och styrningssystem för framtida distributionsnät, för att förnybar energi lättare ska kunna slå igenom. Nya solcellssystem kan bidra till att stödja elnätet genom aktiv effektreglering, förenklad energistyrning och anpassning till ö-drift. Därmed behöver man inte bygga nya elnät eller utöka de befintliga nätens kapacitet. Projektet pågår i den belgiska provinsen Limburg och består av 128 system för bostadshus på 4 kw vardera och 31 industrisystem på 200 kw vardera. 16

19 Vindenergi Vindenergi är en av de mest lovande teknikerna för förnybar energi och det är ett område där stora framsteg har gjorts som har lett till effektivare elproduktion. Mellan 1991 och 2006 ökade den samlade vindkraftskapaciteten i EU med i genomsnitt 33 % per år. Mellan 1995 och 2009 ökade de samlade vindkraftsinstallationerna i EU sin kapacitet från MW till MW ( 6 ). Moderna vindturbiner tar vara på vindenergin genom att överföra den förbipasserande vindens kraft till rotorblad. Hur mycket elkraft en turbin kan generera beror på luftens densitet, vindhastigheten och turbinens storlek. De flesta vindturbiner har rotorer som vänder sig mot vinden och som ställer om sig efter ändringar i vindriktningen. Energin samlas till en roterande axel och omvandlas till elektricitet. Varför vindkraft? Det är en ren energikälla utan utsläpp av koldioxid. Den ger egenproducerad elkraft till låg kostnad. Den är redan i dag en betydande exportindustri. Den förändrar visserligen landskapet, men lantbruks- och industriverksamhet kan fortsätta runtom kraftverken. Kraftverken kan anläggas både på land och till havs. Vindkraft: Twenties Twenties är det hittills största forskningsprojekt för förnybar energi som har finansierats av EU. Det syftar till att påtagligt driva på utvecklingen och tillämpningen av ny teknik som kan göra att vindkraftens ställning stärks i det europeiska energisystemet. Genom sex demonstrationer ska man utforska sätt att avlägsna hinder för att integrera havs- och landbaserad vindenergi i elektricitetssystemet. Demonstrationerna ska visa de vinster som uppkommer då ny teknik kombineras med innovativa metoder för systemstyrning. ( 6 ) statistics/100401_general_stats_2009.pdf 17

20 Havsenergi Haven täcker tre fjärdedelar av vår planet och havsenergi är därför en av de ymnigast tillgängliga förnybara energikällorna. Energin hämtas från energiflöden som vågor, tidvatten, havsströmmar och skillnader i salthalt och temperatur. Det kommer dock att dröja innan havsenergin kan konkurrera med mer utvecklade förnybara energikällor. Havsenergi: PULSE STREAM 1200 Syftet med detta projekt är att i full skala demonstrera en innovativ omvandlare av tidvattenenergi i havet utanför Storbritannien. Huvudsyftet är att testa en certifierad och högpresterande tidvattenteknik med en kapacitet på 1,2 MW för att se om den är färdig för kommersiell användning. Prototypen som ska demonstreras använder sig av rörliga vingar. Systemet med vingar gör att energin kan tas till vara över ett stort område med grunt vatten. På ett visst djup kan system med rörliga vingar vara upp till fyra gånger mer kraftfulla än system med enkla axelrotorer. ACTION=D&DOC=1&CAT=PROJ&QUERY=012992e1e698: f601:09e2354e&rcn=94495 Vågenergi tas till vara med olika slags teknik, beroende på var anordningen för att omvandla energin ligger i förhållande till strandlinjen. Anordningarna kan vara angjorda vid eller inneslutna i strandlinjen. De kan också placeras i havet nära stranden eller till havs, där de senare utnyttjar de kraftfullare vågrörelser som finns på djupare vatten. Europa är världsledande inom teknik för vågkraft. Genom att några länder i Europa investerar i forskning och utveckling eller demonstrationsprojekt, borde EU vara väl positionerat för att vara med och konkurrera när en kommersiell marknad för tekniken växer fram. Tidvattensystem utnyttjar tidvattnets naturliga ebboch flodrörelse för att generera elektricitet. Det kan göras antingen genom att man utnyttjar vattennivåns stigning och sänkning genom dammar eller genom att hämta energi ur tidvattenströmmar med hjälp av turbiner, ungefär på samma sätt som med vindkraft. Varför havsenergi? Inget bränsle behövs. Den ger inte upphov till något avfall. Den har inga större miljökonsekvenser. Tidvattnet är helt förutsägbart. Den har stor potential för teknisk utveckling. 18

Utmaningar för energipolitiken

Utmaningar för energipolitiken Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Som ett underlag

Läs mer

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar 1 Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*) :

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Klimatförändringar vad innebär det egentligen?

Klimatförändringar vad innebär det egentligen? Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen

Läs mer

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem Intelligent Energy Europe Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem SECURE Production: City of Malmö May 2008. The sole responsibility for the content of this report lies with

Läs mer

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Avdelningen för fysisk resursteori CHALMERS GÖTEBORGS UNIVERSITET Göteborg, november 2003 Sammanfattning Energianvändningen på jorden är en av

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

Energi för Sveriges lantbruk - handbok för energientreprenörer

Energi för Sveriges lantbruk - handbok för energientreprenörer Energi för Sveriges lantbruk - handbok för energientreprenörer (Inledning) Landshypotek stöder nytänkande bland jord- och skogsägare. Ett område där det tänks mycket nytt är energiområdet. Matproducenter

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN. Solenergi kan bli en av världens största industrier

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN. Solenergi kan bli en av världens största industrier FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:06 HETAST PÅ MARKNADEN Solenergi kan bli en av världens största industrier Solenergi En fördjupningsstudie av solenergi inom projektet Framsyn

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer