Information om författarna. Medlemmarna i den tillfälliga expertgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om författarna. Medlemmarna i den tillfälliga expertgruppen"

Transkript

1 Rapport från den tillfälliga expertgruppen för övergången från institutionsvård till samhällsbaserad vård Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter

2 2

3 Information om författarna Denna rapport har utarbetats av en grupp oberoende experter som sammankallades av kommissionsledamot Vladimír Špidla i februari 2009 för att undersöka de komplicerade frågor som rör reformen av institutionsvården. Varken Europeiska kommissionen eller de personer som handlar på kommissionens vägnar ansvarar för användningen av informationen i detta dokument. De åsikter som uttrycks i dokumentet är helt och hållet författarnas egna och överensstämmer inte nödvändigtvis med Europeiska kommissionens ståndpunkter. Medlemmarna i den tillfälliga expertgruppen Children's High Level Group: Jan Pfeiffer (ordförande), Georgette Mulheir AGE (European Older People s Platform): Anne-Sophie Parent COFACE (Confederation of Family Organisations in the EU): Céline Simonin EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities): Luk Zelderloo ECCL (European Coalition for Community Living): Ines Bulic EDF (European Disability Forum): Carlotta Besozzi, Ask Andersen Inclusion Europe: Geert Freyhoff Mental Health Europe: Josée van Remoortel Den tillfälliga expertgruppen bistods av ett sekretariat som utgjordes av Jan Jařab och Silvio Grieco (Europeiska kommissionen). Foto Michel Loriaux Europeiska gemenskaperna, 2009 Återgivning tillåten med angivande av källan Manus färdigt i september

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 5 Sammanfattning... 6 I. Begreppsmässig ram... 8 II. Den nuvarande situaionen i EU III. Argument för en övergång från institutionsvård till samhällsbaserad vård IV. De största utmaningarna i övergången från institutionsvård till samhällsbaserad vård och förslag på hur de ska hanteras V. Genemsamma grundprinciper för övergången från institutionsvård till samhällsbaserad vård VI. Rekommendationer

5 Förord Många människor i hela EU tillbringar flera år i institutionsvård. Några av dem har fysiska eller intellektuella funktionshinder, andra lider av psykiska hälsoproblem och ytterligare några är gamla och sköra. Det finns även många barn inom institutionsvården, både med och utan funktionshinder. I decennier har institutionsvårdens existens betraktats som ett bevis på att samhället har omsorg om sina medborgare, att det inte låter utsatta personer stå utan hjälp och att det förser de behövande med mat, husrum, kläder och behandling. Men är detta verkligen den bästa möjliga modell som välutvecklade europeiska samhällen kan erbjuda dessa människor under 2000-talet? I en tid då immateriella värden som mänsklig värdighet, självbestämmanderätt och integration i samhället ges allt större betydelse är jag övertygad om att vi i EU bör sikta på mer humana, personcentrerade och individanpassade vårdmodeller. Vi ska samarbeta med brukarna själva, och där det är möjligt även med deras familjer, och de ska bli delaktiga i allt beslutsfattande. Alla ska få möjlighet att uppnå sin fulla potential. Europeiska kommissionen har tidigare finansierat studier där man jämfört institutionsvård och samhällsbaserad vård utifrån kvalitet och kostnader. Det arbete som utförts av den tillfälliga expertgruppen för övergången från institutionsvård till samhällsbaserad vård går ett steg längre. Den ger oss inte enbart välgrundade argument för förändring utan även realistiska råd om hur vi ska uppnå den (och vad vi bör undvika). Detta är grundat på erfarenheter från de medlemsstater där den här typen av reformer redan har genomförts. Analysen över de största utmaningarna, följd av en uppsättning gemensamma grundprinciper och konkreta rekommendationer till medlemsstater och Europeiska kommissionen, kan ses som ett vinnande koncept där idealistiska mål kombineras med konkreta, pragmatiska riktlinjer för att uppnå de uppsatta målen. De frågor som tas upp i denna rapport hänger ihop med vårt gemensamma engagemang i EU för värderingar som grundläggande rättigheter och social integrering. Därför välkomnar jag resultatet av expertgruppens arbete en liten publikation med stor betydelse och jag hoppas att den kommer att inspirera beslutsfattare både i medlemsstaterna och på EU-nivå. Vladimír Špidla Kommissionsledamot för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter 5

6 Sammanfattning Många människor i alla åldrar och med olika förutsättningar (äldre, barn, personer med funktionshinder även personer med psykiska hälsoproblem) bor på vårdinstitutioner som tenderar att segregera dem från samhället. I denna rapport är det inte främst dessa institutioners storlek som lyfts fram, utan framförallt deras drag av institutionskultur (avpersonifiering, stränga rutiner, behandling i grupp (block treatment), social distans och förmyndarmentalitet). Storleken är endast en indikator ju större sammanhang, desto mindre är möjligheterna att garantera individanpassade och behovsanpassade tjänster samt delaktighet och integrering i samhället. Exakt hur många som vårdas på institution är svårt att avgöra på grund av den bristfälliga tillgången på uppgifter, men det handlar med säkerhet om miljontals människor. I vissa medlemsstater står institutionsvården fortfarande för över hälften av de offentliga vårdutgifterna. Denna modell dominerar framförallt i Central- och Östeuropa. På grund av den åldrande befolkningen väntas antalet personer som behöver någon form av långtidsvård öka stadigt de kommande decennierna. Det finns starka belägg som stöder övergången från institutionsvård till samhällsbaserade alternativ (avinstitutionalisering). Dessa alternativ kan ge bättre resultat för brukarna, deras familjer och för personalen, samtidigt som deras kostnader är jämförbara med kostnaderna för institutionsvården, om man i jämförelsen utgår från jämförbara behov bland vårdtagarna och en jämförbar vårdkvalitet. Den rådande ekonomiska krisen ska därför inte ses som en anledning att skjuta upp redan påbörjade eller planerade avinstitutionaliseringar. Dyra förbättringar av de fysiska förhållandena på redan befintliga institutioner vilket ofta föreslås när vårdkvaliteten har bedömts vara för dålig är också problematiska, eftersom de inte förändrar institutionskulturen och gör det svårare att stänga de aktuella institutionerna längre fram. Avinstitutionaliseringarna har inneburit flera stora utmaningar. Några av utmaningarna är att institutionskulturen återskapas i samhällsbaserade tjänster och att det under lång tid finns parallella tjänster (dvs. man stänger inte institutionerna). Å andra sidan finns det en risk att vi inte lyckas utarbeta ändamålsenliga samhällsbaserade tjänster på grund av orealistiska mål och tidsplaner som överskrider tjänsternas utvecklingskapacitet. Risken för detta är särskilt stor i de fall då avinstitutionaliseringen i huvudsak ses som en kostnadsbesparande åtgärd. En uppsättning gemensamma grundprinciper har utarbetats utifrån de bästa metoderna på området och utifrån ovannämnda utvärdering av de största utmaningarna. I allmänhet kan man säga att processen måste genomföras med respekt för brukarnas rättigheter och att brukarna måste vara delaktiga i alla beslutsprocesser. Det måste finnas ett holistiskt system för att förebygga institutionsplacering. Samhällsbaserade tjänster måste skapas parallellt med att institutionerna stängs. Denna process kräver en tillräcklig mängd välutbildad personal med kunskaper som lämpar sig för samhällsbaserad vård och som kan ge rätt stöd till familjer. Både övergångsprocessen och de tjänster den resulterar i behöver genomgå kvalitetskontroller med tydlig inriktning på brukarnas tillfredsställelse. Vi behöver kontinuerligt göra människor mer medvetna om den här frågan. I rapporten ges följande rekommendationer till medlemsstaterna, som har det främsta ansvaret för att agera på det här området: De bör garantera att användarna är fullt insatta och aktivt 6

7 delaktiga i beslutsprocesser, se över lagar och administrativa regler som direkt eller indirekt främjar institutionalisering och ändra dessa, anta strategier och handlingsplaner grundade på de gemensamma grundprinciperna, använda EU:s strukturfonder för detta syfte, inrätta system med obligatoriska kvalitetskontroller med inriktning på brukarnas livskvalitet, främja bättre arbetsförhållanden för yrkesutbildade vårdare och ge systematiskt stöd till informella vårdare osv. Sist men inte minst bör de se till att det finns en vertikal och horisontell samordning mellan de myndigheter och organ som är delaktiga i övergångsprocessen. Slutligen ges i rapporten följande rekommendationer till Europeiska kommissionen: Kommissionen bör lägga fram ett meddelande om övergången från institutionsvård till samhällsbaserad vård, införliva de gemensamma grundprinciperna i alla relevanta politikområden inom EU, utforma riktlinjer om hur EU:s strukturfonder och andra finansieringsinstrument kan användas till avinstitutionalisering, främja och underlätta utbyte av modeller för god praxis på området, bilda en grupp av oberoende experter i frågan, förbättra kunskapsbasen genom att ta fram minimiuppgifter för vårdinrättningar, finansiera forskning inom området, ta upp frågan om investering i samhällsbaserad vård i debatten om sammanhållningspolitikens framtid efter 2013 samt öka medvetenheten om den här frågan inom kommissionen. 7

8 I. Begreppsmässig ram Rätten till ett självständigt liv och till integration i samhället EU och dess medlemsstater har sin grund i de gemensamma värderingarna om respekt för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättstatsprincipen samt respekt för de mänskliga rättigheterna. Alla har rätt till ett självständigt liv och till integrering i samhället, rätt att välja hur, var och med vem man vill bo och rätt till ett värdigt liv. Alla barn har rätt till ett familjeliv, antingen i den egna familjen eller i familjehem (om de inte har någon familj eller är utsatta för fara i den egna familjen). Dessa rättigheter fastställs i FN:s och EU:s relevanta människorättsfördrag, bland annat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1, konventionen om barnets rättigheter, den reviderade europeiska sociala stadgan 2 samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Rätten att leva i samhället kräver i praktiken att det finns tillgång till samhällsbaserade tjänster som tillhandahåller det stöd människor behöver och gör det möjligt för dem att delta i vardagslivet. Långvarig placering av personer på institutioner kan däremot anses strida mot deras rätt att leva i samhället. Brukare Inom de rättsliga ramarna och den akademiska forskningen tillämpas vanligtvis olika förhållningssätt för de fyra olika kategorierna av brukare personer med funktionshinder, äldre, barn och personer med psykiska hälsoproblem. Syftet med denna rapport är att erbjuda en övergripande strategi där vi försöker belysa gemensamma drag och förhållningssätt. Vi inser dock att de föreslagna lösningarna måste anpassas till de fyra kategoriernas olika behov. Vi vet till exempel att barn både med och utan funktionshinder är särskilt utsatta för de skadliga effekter som institutionalisering medför, eftersom en institution inte är någon lämplig miljö för deras moraliska, psykiska och känslomässiga utveckling. Definition av institutioner Det är svårt att ge en komplett definition av en institution eller av institutionsvård, främst på grund av medlemsstaternas olika kulturella och rättsliga ramar. I vissa medlemsstater blir exempelvis även leverantörer av samhällsbaserade tjänster som inte ges på vårdinrättningar stämplade som institutioner på grund av den rättsliga ramen. I denna rapport kommer vi att med institutionsvård avse vård som ges i segregerande institutioner. Vissa definitioner av institutioner grundar sig på antalet platser i en inrättning. Exempelvis kan en vårdavdelning med minst 30 platser betraktas som en institution. Denna definition kan vara användbar när det gäller att samla in uppgifter, beskriva trender och bevaka utvecklingen. En institution kännetecknas emellertid inte enbart genom sin storlek, som endast är en indikator på mer grundläggande drag som gör en tjänst institutionell. Det verkar som om möjligheterna att garantera individanpassade och behovsanpassade tjänster samt delaktighet och integration i samhället minskar ju större sammanhanget är. Å andra 1 2 Se särskilt artiklarna 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26 och 28. Se särskilt artiklarna 15, 17 och 23. 8

9 sidan är motsatsen inte alltid självklar (dvs. små avdelningar kan bära tydliga drag av institutionsvård). Institutionskultur I stället för att använda ett specifikt gränsvärde för storleken på institutionen kommer vi i rapporten att betrakta institutioner eller institutionsvård ur perspektiv som brukarnas mänskliga rättigheter och värdighet, deras livskvalitet och hälsa, självbestämmanderätt och sociala integrering. När vi talar om institutioner kommer vi att syfta på de vårdinrättningar som visat tecken på en institutionskultur. Institutionernas yttre drag själva byggnaderna betraktas enbart som den mest synliga (men inte nödvändigtvis den viktigaste) av de utmärkande egenskaperna. Institutionskulturens typiska egenskaper beskrevs och analyserades av banbrytande forskare för ungefär fyrtio år sedan. Man har länge hävdat att institutionsvården segregerar sina brukare och ofta kännetecknas av avpersonifiering (avlägsnande av personliga tillhörigheter, tecken och symboler för individualitet och mänsklighet), stränga rutiner (fasta tider för uppstigning, måltider och aktiviteter, oberoende av personernas egna preferenser eller behov), behandling i grupp (block treatment) (personer behandlas gruppvis utan möjlighet till avskildhet eller individanpassning) samt social distans (vilket symboliserar statusskillnaden mellan personalen och vårdtagarna) 3. De som bor på sådana institutioner utvecklar ofta ett passivt ( institutionaliserat ) beteende i sin anpassning till rutinerna, tristessen och bristen på meningsfulla aktiviteter. Enligt Goffmans berömda skildring av en psykiatrisk vårdinstitution 4 tenderar även personalen att med tiden bli alltmer institutionaliserad. Slutligen speglar vårdmetoderna de attityder och övertygelser som personalen anses behöva upprätthålla för att kunna hantera de uppgifter som ges av institutionen. Vårdetiken på institutionerna har traditionellt sett varit mer förmyndaraktig än interaktiv. I många typer av institutioner (för personer med funktionshinder och för personer med psykiska hälsoproblem, men även i vissa fall för äldre och barn), bidrar den medicinska personalens och vårdpersonalens dominans till att upprätthålla den sociala distansen mellan personal och brukare. Den medicinska vårdmodellen riskerar att reducera enskilda personer till diagnoser. Idenna rapport kommer institutionsvård därför att betraktas som vård på inrättning där brukare är isolerade från samhället i övrigt och/eller tvingas bo tillsammans, brukare inte har tillräcklig kontroll över sina liv och över beslut som påverkar dem, och organisationens egna krav tenderar att prioriteras över brukarnas enskilda behov 5. 3 King, R. D., Raynes, N. V. och Tizard, J. (1971) Patterns of residential care: Sociological studies in institutions for handicapped children. London: Routledge and Kegan Paul. 4 Goffman, E. (1968) Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates. Harmondsworth: Penguin. 5 Författarna syftar delvis på den definition som ges för en viss användargrupp personer med intellektuella funktionshinder av den kanadensiska aktivistorganisationen People First: En institution är en plats där personer som har bedömts ha ett intellektuellt funktionshinder är isolerade, segregerade och/eller sammanförda. En institution är en plats där personer inte har, eller inte tillåts utöva, kontroll över sina liv och sina dagliga beslut. En institution definieras inte enbart genom sin storlek. 9

10 II. Den nuvarande situationen i EU I EU:s senaste gemensamma rapport om socialt skydd och social integration 6 som lades fram 2009 framhålls att vi åter måste bekräfta vår föresats att skapa allmän tillgång till kvalitativ långsiktig vård till rimlig kostnad. Trots att de flesta som behöver stöd föredrar att ta emot tjänster i hemmet eller i en samhällsbaserad miljö i stället för på institution står institutionsvården i många länder fortfarande för mer än hälften av de offentliga vårdutgifterna. Även om detta mönster är tydligast i länderna i Central- och Östeuropa, är det inte på något sätt ett unikt drag hos just dem. I vissa medlemsstater gör alltför snäva lagar och administrativa regler (om t.ex. finansiering, säkerhet eller hygien) det svårt att erbjuda tjänster i andra miljöer än stora institutioner. I en rapport från en studie som utfördes i EU:s medlemsstater och Turkiet, De-institutionalisation and community living: outcomes and costs (hädanefter kallad Decloc ) 7, fann man att nästan 1,2 miljoner barn och vuxna med funktionshinder bor på institutioner för långtidsvård. Mer än en fjärdedel av alla platser på institutionerna upptas av personer med intellektuella funktionshinder, medan personer med psykiska hälsoproblem är den näst största gruppen. Det totala antalet institutionsplacerade är troligtvis ännu högre, eftersom de flesta medlemsstater endast har ofullständiga uppgifter om antalet personer på institutionerna. I Decloc fann man vidare att statliga medel (lokala eller regionala) i 16 av 25 länder där uppgifter fanns tillgängliga åtminstone delvis används till att stödja institutioner på mer än 100 platser. I 21 länder används medel till att stödja institutioner på mer än 30 platser. När det gäller den psykiatriska vården har den långsiktiga institutionsvården minskat markant de senaste decennierna. Denna utveckling har varit en del av en allmän minskning av antalet platser på de psykiatriska sjukhusen och sjukhusavdelningarna, vilket framkommer i MHEEN II-rapporten 8. Dessa förändringar varierar dock betydligt i omfattning, och de är mycket mer påtagliga i Västeuropa än i Central- och Östeuropa. När det gäller barn uppskattar man 9 att barn i hela EU lever i institutionsmiljö, inbegripet särskolor, barnhem, hem för barn med intellektuella eller fysiska funktionshinder, hem för barn med uppförandeproblem, institutioner för ungdomsbrottslingar och eftervårdshem. I de flesta västeuropeiska länder placeras majoriteten av barnen i familj, antingen hos släktingar eller i familjehem. Så är inte fallet i Central- och Östeuropa, där vården i institutionsmiljö fortfarande dominerar. De uppgifter som angetts ovan är dock fortfarande ofullständiga och fragmenterade, vilket innebär att det i nuläget inte går att få en komplett bild av situationen Mansell J., Knapp M., Beadle-Brown J., och Beecham J. (2007) Deinstitutionalisation and community living outcomes and costs: report of a European Study. Volume 2: Main Report. Canterbury: Tizard Centre, University of Kent. 8 Medeiros H., McDaid D., Knapp M., och MHEEN-gruppen (2008) Shifting care from hospital to the community in Europe: Economic challenges and opportunities. 9 Enligt en nyligen utkommen sammanställning av nationella undersökningar som utförts av Eurochild om situationen i hela EU. c14dc 10

11 III. Argument för en övergång från institutionsvård till samhällsbaserad vård Materiella och icke-materiella aspekter av institutionsvården De materiella livsvillkoren på institutionerna är ofta sämre än för de flesta som lever i samhället i övrigt. Dessutom är de fyra klassiska särdragen avpersonifiering, stränga rutiner, behandling i grupp (block treatment) och social distans ofta särskilt tydliga när de materiella förutsättningarna är dåliga. Om ledningen får kämpa för att få pengar till mat, värme och andra grundläggande saker finns det lite utrymme för terapi och meningsfulla aktiviteter. Extrema fall där brukare har fråntagits materiella tillgångar, försummats och/eller utsatts för kränkande metoder har nyligen dokumenterats, framförallt i vissa nya medlemsstater, men även i gamla. Institutionsvårdens problem har dock inte bara att göra med dåliga materiella förutsättningar, och det är tveksamt om de kan lösas genom enbart en förbättring av dessa. Det är uppenbart att fler anställda i förhållande till antalet brukare och ökade satsningar på meningsfulla aktiviteter kan öka kvaliteten på vården. Men problemen med avpersonifiering, behandling i grupp (block treatment), stränga rutiner och social distans kvarstår även på inrättningar där de allmänna materiella förutsättningarna är förhållandevis goda. Dessutom inser man i allt större utsträckning att några av institutionernas särskilda egenskaper stigmatiserar brukare som är psykiskt och socialt isolerade (segregerade) från samhället i stort. På grund av regler eller brist på alternativa stödformer är det för de flesta vårdtagare svårt att lämna institutionerna för att bo någon annanstans. Detta verkar återigen vara ett problem som hör samman med institutionsvården och som inte kan lösas genom att satsa mer pengar på institutionerna. Kvaliteten på dagens institutioner varierar betydligt, både mellan olika medlemsstater och inom enskilda länder, vad gäller storlek, materiella förutsättningar och vårdmetoder. Därför uppvisar institutionerna ovannämnda egenskaper i olika hög grad. Man kan dock argumentera att vissa problem i princip förblir sammanknutna den institutionella modellen som sådan. Den befintliga forskningen är mycket tydligt inriktad på engelskspråkiga länder, men en nyligen utförd studie 10 av institutioner i Frankrike, Ungern, Polen och Rumänien visade att dessa gav lika dåliga resultat för vårdtagarna som institutioner som studerats i Storbritannien, USA och Sverige under 1970-talet, även om det förekom skillnader mellan institutioner i de olika länderna. Därför anses den institutionella vårdmodellen i allt högre utsträckning vara olämplig. Allt fler inser även om det inte finns något klart samförstånd att oavsett hur mycket pengar vi satsar på institutioner kommer det på grund av institutionsvårdens egenskaper att bli ytterst svårt att ge brukarna verklig livskvalitet och se till att de kan utnyttja sina mänskliga rättigheter och uppnå social integration. 10 Freyhoff G, Parker C, Coué M, Greig N. (2004) Included in Society: Results and recommendations of the European research initiative on community-based residential alternatives for disabled people. Bryssel: Inclusion Europe. 11

12 Institutionsvård kontra stödboende I vissa medlemsstater eller i vissa regioner har de tidigare stora institutionerna i de flesta fall ersatts med mindre institutioner, men på andra platser har en verklig avinstitutionalisering genomförts, där man gradvis har ersatt stora institutioner med stödtjänster i samhället (vård i samhället, vård i hemmet). Några av de första med att avinstitutionalisera var Sverige och Storbritannien samt vissa länder utanför EU som Norge och USA. Övergången till samhällsbaserade tjänster får stöd av forskningsbelägg och en utvärdering av alternativen till institutionsvård 11. En stor mängd forskningsstudier visar betydligt bättre resultat för mottagarna av tjänsterna, deras familjer och den personal som stöder dem. En granskning av 73 studier om avinstitutionalisering och stödboende som utfördes på mitten av 1990-talet 12 visade att det förekom skillnader mellan tjänster på en mängd olika punkter. Uppgifterna visade att poängintervallerna på olika punkter överlappade varandra avsevärt vid en jämförelse mellan stora institutioner, små institutioner och samhällsbaserade tjänster. I genomsnitt verkade samhällsbaserade tjänster vara det bästa valet. I en utvärdering av effekterna av övergången från institutionella till samhällsbaserade tjänster i Storbritannien och på Irland vittnade de flesta studier om positiva effekter på fem av sex områden (kompetens och personlig utveckling, observerat problematiskt uppförande, delaktighet i samhället, deltagande i meningsfulla aktiviteter och kontakt med personalen). Bara på ett område (rapporterat problematiskt uppförande) rapporterade majoriteten av studierna att det inte skett någon förändring. Liknande resultat (men mindre tydliga) har framkommit i studier från USA och Australien. Befintliga studier bekräftar i allmänhet att de flesta brukare som tidigare bott på institution tydligt föredrar stödboende och uppvisar en högre grad av personlig tillfredsställelse och social integration i de fall kvalitativa samhällsbaserade tjänster tillhandahålls. Man har färre problem med osäkerhet och ensamhet än väntat. Included in Society är en studie med rekommendationer som finansierats av Europeiska kommissionen och som både skildrar allmänna problem med institutionsvården och framgångsrika fall av avinstitutionalisering. Där drar författarna slutsatsen att samhällsbaserade tjänster i allmänhet ger bättre resultat i form av livskvalitet för personer med funktionshinder än vad institutioner gör, samtidigt som man erkänner att ett utbyte av institutioner mot samhällsbaserade alternativ inte i sig är någon garanti för bättre resultat ( det är ett nödvändigt villkor men inte tillräckligt i sig ). De tydligaste resultatskillnaderna ser vi i barnomsorgen (för både funktionshindrade och icke funktionshindrade). Det är väl dokumenterat att barn som växer upp på institutioner i skrämmande stor utsträckning får problem som vuxna (alkoholism och drogberoende, kriminalitet, självmord). Däremot tenderar unga vuxna som växt upp i familjehem att integreras i samhället utan märkbara svårigheter. Det finns nu ytterligare bevis 13 för att institutionalisering av barn även om institutionerna har goda materiella förutsättningar och 11 Decloc-rapporten. 12 Emerson, E. and Hatton, C. (1994) Moving Out: Relocation from Hospital to Community. London: Her Majesty's Stationery Office. 13 FN:s generalsekreterares studie om våld mot barn (2006) The World Report on Violence against Children, s

13 kompetent personal 14 kan leda till bland annat dålig fysisk hälsa, allvarliga förseningar i utvecklingen, (ytterligare) funktionshinder och eventuellt psykiska men som inte går att bota. Kollektivt boende kontra enskilt boende Byliknande miljöer (kollektivt boende eller kvartersboende) kan ses som en övergångsform mellan institutionsvård och samhällsbaserad vård. De kan vara fördelaktiga för personer med lägre stödbehov och kan, där de förekommer, bli en viktig del av tjänsteutbudet, men de kommer troligtvis aldrig att utgöra mer än en begränsad del av vårdmarknaden. En nyligen utförd granskning av kollektivt boende i jämförelse med enskilt boende i samhället visade att enskilt boende var bättre än kollektivt boende när det gäller majoriteten av de kvalitetsindikatorer som studerades. Förhållandet mellan kostnad och resultat Beslutsfattare betraktar oundvikligen den institutionella och den samhällsbaserade vårdens resultat ur ett kostnadsperspektiv. Det komplicerade förhållandet mellan behov, kostnader och resultat behandlades mest utförligt i Decloc-rapporten. De främsta upptäckterna var att det inte finns några belägg för att samhällsbaserade vårdmodeller i sig är dyrare än institutioner, så länge jämförelsen görs på grundval av jämförbara behov bland vårdtagarna och en jämförbar vårdkvalitet. Andra studier visar att institutionsvård faktiskt kan vara dyrare än vård i samhället 15, men bedömningen av alla direkta och indirekta kostnader och av de långsiktiga fördelarna med ökat socialt deltagande förblir öppen för tolkning. Vissa beslutsfattare vars intressen är uteslutande ekonomiska (i synnerhet i den rådande krisen, se följande stycke) kan ändå bli lugnade av att man funnit att institutionsvård med låg kvalitet kan vara billigare än kvalitativ vård i samhället som ger bättre resultat. Författarna av denna rapport anser dock att en sådan inställning är djupt felaktig. Att bevara billig institutionsvård av låg kvalitet är inte ett etiskt godtagbart alternativ och det är inte heller pragmatiskt hållbart. Förr eller senare kommer trycket från allmänheten att leda till att kvaliteten på vården förbättras i de institutioner där den tidigare har varit dålig och i det läget kommer den samhällsbaserade vården att ge alternativ som inte bara kommer att vara bättre i sig, utan även kostnadseffektiva, sett från leverantörens perspektiv. I den rådande ekonomiska krisen Ovannämnda dilemma med kostnader och resultat kan ses från ett nytt perspektiv i och med den senaste tidens utveckling. Den ekonomiska krisen medför en mycket påtaglig risk att regeringar (offentliga myndigheter) frestas att upprätthålla sin budgetbalans genom att minska 14 Ett typiskt exempel på detta är barnhemmen i vissa nya medlemsstater som drivs av respektive hälsovårdsmyndigheter. Deras problem ligger inte i bristen på materiella tillgångar eller i bristen på medicinskt kunnig personal, utan i den uteslutande medicinska vårdmodell som inte ger barnet den sensoriska och känslomässiga stimulans som krävs för en sund utveckling. 15 Ward, H., Holmes, L. och Soper, J. (2008) Costs and Consequences of Placing Children in Care. London: Jessica Kingsley Publishers. Enligt studien var den genomsnittliga kostnaden per vecka för ett barn på institution 4,5 gånger så hög som på ett självständigt boende, 8 gånger så hög som kostnaden för placering i familjehem, 9,5 gånger så hög som placering hos släkt och vänner, och 12,5 gånger så hög som placering hos de egna föräldrarna. 13

14 utgifterna för sociala tjänster som till största delen utgörs av personalkostnader. Som ett resultat av detta löper personalen i alla typer av vårdmiljöer (både institutionella och samhällsbaserade) en större risk att bli uppsagda, och brukarna hotas av sämre vårdkvalitet som ett resultat av allmänna nedskärningar och mindre personal i förhållande till antalet brukare. Om man ser till hur vårdsektorn sannolikt kommer att utvecklas framstår sådana myndighetsbeslut som kortsiktiga. Det är inte bara etiskt oacceptabelt att undergräva den vårdstandard som vi redan har uppnått (som fortfarande ofta är långt ifrån idealisk), det står även i skarp kontrast till den förväntade demografiska utvecklingen och dess följder. Vårdsektorn är en av få sektorer som inte kan räkna med minskad efterfrågan i framtiden. På grund av den åldrande befolkningen förväntas tvärtom antalet personer i behov av någon form av långtidsvård öka stadigt under de kommande decennierna. Allmänna nedskärningar inom vårdsektorn och uppsägningar av kompetent personal bör därför betraktas som mycket kontraproduktivt i det långa loppet på grund av att kompetent personal riskerar att gå över till andra sektorer, vilket gör det svårare att tillgodose vårdbehoven i framtiden. Vi kan självklart inte helt förbise den ekonomiska krisen. Men om vi verkligen betraktar reformprocessen inom ramarna för den ekonomiska krisen blir det tydligt att vi måste se på krisen som en möjlighet och inte som en ursäkt för att skjuta upp redan påbörjade eller planerade övergångsprocesser från institutionsvård till samhällsbaserad vård. 14

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Riktlinjer för inkludering. att garantera tillgång till Utbildning för Alla

Riktlinjer för inkludering. att garantera tillgång till Utbildning för Alla Riktlinjer för inkludering att garantera tillgång till Utbildning för Alla Innehåll Det är en mänsklig rättighet att få gå i skolan! 5 "Inkludering" också inom svensk skola! 6 Konventionerna 6 Vad är

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg EUSTaCEA-projektet, med stöd av Daphne III-programmet Handbok NOVEMBER 2010 2 Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 13 (2011) Barnets rätt till frihet från alla former av våld

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 13 (2011) Barnets rätt till frihet från alla former av våld Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 13 (2011) Barnets rätt till frihet från alla former av våld Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter Många vill veta men svaren är få Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter NOVEMBER 2010 Syftet med rapporten är att redovisa kunskaper,

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid

7-20 Oktober 2013. 14 dagar. för balans mellan arbete och fritid 7-20 Oktober 2013 14 dagar för balans mellan arbete och fritid Praktisk guide 2013 Innehåll UNIs två aktionsveckor för bättre arbetslivsblans 3 UNI arbetar för att förbättra livet för chefer & specilister

Läs mer

Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans

Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans Instrumentet ELIMINERA KÖNSFÖRDOMAR BYGGA BRA AFFÄRSVERKSAMHET Tips och instrument för smarta chefer Utarbetat av det Internationella utbildningscentrum

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning Det är mitt hem Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bild och illustrationer är skyddade

Läs mer