Mot en effektivare kunskapsstyrning. Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mot en effektivare kunskapsstyrning. Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården"

Transkript

1 Mot en effektivare kunskapsstyrning Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården

2 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Artikelnr Sättning Tiina Laukkanen Publicerad november

3 Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gav i april 2009 Ulf-Johan Olson, Utvecklingspartner i Stockholm AB i uppdrag att kartlägga och analysera det nationella och regionala stödet för en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården. Arbetet har skett under ledning av en styrgrupp bestående av Göran Stiernstedt och Roger Molin från SKL samt Christina Kärvinge och Lena Barrbrink från Socialstyrelsen. Uppdraget redovisas i denna konsultrapport. Rapporten har godkänts av respektive organisation. Taina Bäckström Chef GD-staben Socialstyrelsen Göran Stiernstedt Direktör/avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting 3

4 4

5 Innehållsförteckning Sammanfattning 7 Övriga väsentliga iakttagelser och förslag 9 Bakgrund 11 Projektets inriktning 11 Uppdraget till konsulten 12 Genomförande 12 Utredningsprocessen 12 Enkät, intervjuer och utvecklingsseminarium 13 Begreppet kunskapsstyrning 14 Kunskapsstyrningens infrastruktur 15 Kunskapsstyrning och evidensbaserad medicin 16 Bästa tillgängliga kunskap 16 Hur har landstingen definierat kunskapsstyrning? 19 Olika aspekter av kunskapsstyrning 19 Sammanfattande kommentarer 23 Hur ser landstingets/regionens organisation ut för att integrera nya nationella riktlinjer och kunskapsunderlag i verksamheten? 25 Landstingens styrmiljö för kunskapsstyrning 25 Sjukvårdsregionernas betydelse 27 Regionala beslutsfattarseminarier 27 Landstingens beredning 29 Implementering av nationella riktlinjer 35 Skriftliga styrdokument för berednings- och implementeringsprocessen _38 Vilka beslut har fattas på olika nivåer utifrån olika nationella kunskapsunderlag och uppföljningar? 39 Nationella riktlinjer för hjärt- och cancersjukvården 39 Övriga kunskapsunderlag från Socialstyrelsen 40 Regionala praxisuppföljningar för att granska följsamheten till nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag 45 Hur bedömer huvudmännen att Socialstyrelsens olika uppföljningar och utvärderingar stödjer en evidensbaserad vård? 46 Hur arbetar landstingen för att utveckla sin organisation för kunskapsstyrning? 48 5

6 Hur kan det nationella stödet till den regionala/lokala kunskapsstyrningen förbättras? 51 Nationella riktlinjer 53 SKL:s roll i implementeringen av nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag 60 Till sist 67 6

7 Sammanfattning Rapporten beskriver huvudmännens organisering och rutiner för kunskapsstyrning respektive hur de riktlinjer och kunskapsunderlag som emanerar från Socialstyrelsen, främst de nationella riktlinjerna, bereds och implementeras. Till grund för rapportens beskrivningar och slutsatser ligger en enkät till alla landsting/regioner, intervjuer med 24 personer inom huvudmännens administrativa ledningar och staber, sakkunniga och verksamhetschefer. Dessutom arrangerades ett utvecklingsseminarium där rapportens huvudsakliga teman diskuterades av initierade företrädare för huvudmännen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen. I rapporten redovisas även idéer och förslag till förbättringar där Socialstyrelsen och övriga myndigheter samt huvudmännen och SKL kan bidra till att underlätta och effektivisera den lokala kunskapsstyrningen. Utformningen av den lokala kunskapsstyrningen och hur nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag implementeras är prioriterade områden hos huvudmännen idag. Det är ett pågående arbete och det finns ett stort intresse för hur andra huvudmän och organisationer hanterar dessa frågor. Viktiga områden är ordnat införande av nya teknologier, hur de sakkunniga organiseras och vilket uppdrag de har, respektive den administrativa ledningens beredning i samverkan med verksamheterna och de sakkunniga. Utvecklingen inom området kräver en samsyn kring vad kunskapsstyrning innebär. Å ena sidan finns en stor överensstämmelse mellan huvudmännens syn på kunskapsstyrning. Denna härrör främst från dess syften, d v s att kvalitetssäkrad kunskap sprids och används inom verksamheten åstadkomma en evidensbaserad praktik kliniskt och administrativt beslutsfattande bygger på bästa tillgängliga kunskap Å andra sidan ligger betoningen ofta mer på kunskap än på styrning respektive för systemet för kunskapsledning- och styrning. Gjorda avgränsningar lyfter i allmänhet fram implementering av riktlinjer och andra kunskapsunderlag, inte vad som krävs för att skapa och säkerställa att det finns system för långsiktig kunskapsbildning och kunskapsutveckling. Den arbetsdefinition för kunskapsstyrning som diskuteras i rapporten betonar både styrningen av den infrastruktur som är nödvändig för att överhuvudtaget kunna ta fram riktlinjer och implementeringen av riktlinjer. Det innebär styr- och ledningssystem som å ena sidan skapar förutsättningar för och säkerställer att det finns system för långsiktig kunskapsbildning och kunskapsutveckling, d v s systematiskt uppföljning och utvärdering, bl a genom kvalitetsregister och öppna jämförelser, kliniskt forskning, riktlinjeoch vårdprogramarbete samt utvecklings- och förbättringsarbete. Det innebär å andra sidan det att det finns styr- och ledningssystem som fastställer 7

8 och leder processer för beredning, beslutsfattande och uppföljning av implementering av riktlinjer och övriga kunskapsunderlag. De senare ska bygga på bästa tillgängliga kunskap om vårdens effekter och kostnadseffektivitet. Frågeställningarna som legat till grund för föreliggande rapport innebär att implementering av riktlinjer och andra kunskapsunderlag står i förgrunden. Den strategiska uppgiften på landstingsnivå torde vara att fastställa hur organisation och styr- och ledningssystem för kunskapsstyrning ska se ut samt att nära följa arbetet. Landsting och regioner har olika förutsättningar för kunskapsstyrning. Stockholms läns landsting (SLL) och Västra Götalandsregionen (VGR) har betydande resurser för detta arbete. De har under senare år successivt format grundläggande strukturer och processer för implementering av nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag. SLL har också satsat stora resurser på kunskapsstöd till primärvården. VGR har prövat sin struktur och beredning sedan 2007, medan SLL relativt nyligen genom Sakkunnigkommittén har hittat sitt gränssnitt mellan sakkunnigorganisationerna och linjeorganisation. Region Skåne har ännu ingen sammanhållen organisation för kunskapsstyrning. Merparten av landstingen har inte motsvarande resurser att systematiskt bereda och inkorporera nya kunskapsunderlag i verksamheten som de största. I vissa avseenden har dock den mindre organisationen en fördel genom snabbare beslutsvägar och den stora personkännedomen. I rapporten framträder en bild av att vissa landsting kommit längre i systematik eller kreativitet då man hittat former för beredning, sakkunnigorganisation, utformningen av de lokala kunskapsdokumenten och ledningen av de olika processerna samt beslutsfattande och uppföljning. En strategi bland många av de normalstora landstingen har varit att utveckla arbetet inom ramen för sjukvårdsregionens samlade resurser. Detta har skett i bland annat Uppsala- Örebroregionen. En viktig slutsats är att kunskapsstyrningen ställer stora krav på analyskapacitet och processledning inom de centrala ledningsstaberna. Ordnat införande, och aktiv utmönstring, av medicinska teknologier är en viktig del av en fungerande kunskapsstyrning. Frågor som berörs i rapporten är om de nätverk SKL stödjer kan samordna nödvändig beredning i större utsträckning och om berörda myndigheter kan underlätta huvudmännens beredning genom hur riktlinjer och kunskapsunderlag utformas och samordnas. Alldeles oavsett om detta kan ske eller inte, behöver många enskilda huvudmän se över sin administrativa kompetens och numerär inom området. Den allt större processorienteringen och försöken att komma ifrån den gamla typen av vårdprogram till förmån för faktadokument, kortfattade handböcker och andra mer koncisa alster pekar på en ny situation även i vården. Ökade produktionskrav innebär att tiden för att ta in kunskap och ny information är mindre än tidigare, varför använda kunskaps- och beslutsstöd måste vara mycket konkreta och lätt tillgängliga. 8

9 För lite och för sent Sjukvårdshuvudmännen är kritiska mot den splittrade statliga kunskapsstyrningen och har starka förväntningar på att Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) samordnar sitt arbete ytterligare. Det finns också starka förväntningar på att nationella kunskapsunderlag som stöd för huvudmännens beslut om ordnat införande av nya metoder och utmönstring av ineffektiva ska tas fram i samverkan mellan myndigheterna. Kraven på samordning gäller såväl valet av områden för kunskapsöversikter och riktlinjer samt genomförandet som hur myndigheterna samordnar sin kommunikation. Med tanke på de resurser som finns på den nationella nivån borde man kunna ge hälso- och sjukvårdshuvudmännen ett bättre samordnat stöd i kunskapsstyrningen, framför allt fler och snabbare utvärderingar av medicinska teknologier. Övriga väsentliga iakttagelser och förslag Nedan redovisas översiktligt några av de iakttagelser, analyser och förslag som framkommit i enkätsvaren och mejslats fram i diskussioner med företrädare för olika huvudmän samt genom utvecklingsseminariet. Huvudmännen behöver ett gemensamt språk i sitt utvecklingsarbete kring kunskapsstyrningen. Det innebär bl a en gemensam syn på vad kunskapsstyrning är. En genomgång av kunskapsstyrningsbegreppet och ett förslag till definition redovisas i rapporten. Huvudmännens kritik kring bristande myndighetssamordning inom kunskapsstyrningen slår delvis tillbaka på den egna organiseringen av läkemedelskommitté/de olika terapigrupperna å ena sidan och den organbaserade sakkunnigorganisationen å den andra. Landstingen behöver analysera nuvarande organisationsprinciper och samverkan samt överväga hur arbetet kan drivas utifrån mer gemensamma utgångspunkter. Huvudmännen är nöjda med Socialstyrelsens nuvarande och kommande relativt heltäckande nationella riktlinjer. Det är viktigare att dessa uppdateras än att nya breda riktlinjer tas fram. Däremot finns starka önskemål om riktlinjer/vägledning inom mer begränsade områden. Det finns förväntningar på att SKL ska vara en tydlig kravställare på myndigheter och departement, inte minst kring myndighetssamordningen. SKL ska inte göra myndighetsuppgifter genom att ha en egen kunskapsproduktion. Däremot ska man stödja de nätverk, här främst Nationella samordningsgruppen för kunskapsstyrning (NSK), som har en viktig roll i prioriteringen av gemensamma insatser för att stödja utvecklingen av den lokala kunskapsstyrningen. Det handlar främst om att ensa perspektiv och hitta sätt att använda huvudmännens samlade beredningsresurser effektivt. Erfarenhetsutbyte och seminarier/utbildningar kan också vara ett stort stöd i nuvarande utvecklingsfas. Ett område att analysera ytterligare är chefers behov av kunskaper och arbetsmodeller inom kunskapsledning. Ordnat införande innebär att huvudmännens administrativa ledning alltmer involveras i beslut om verksamhetens innehåll. På den administrativa ledningsnivån finns varken 9

10 behov av eller möjligheter att detaljstyra verksamheten, men däremot ett stort behov av att definiera strategisk innehållsledning. Ett sådant utvecklingsarbete borde resultera i utbildnings- eller seminarieaktiviteter för medlemmarna. SKL har också en viktig roll när det gäller om eller när elektroniska beslutsstöd ska utvecklas gemensamt. Genom beställarfunktionen för nationell IT finns upparbetade kanaler för detta. Pågående utvecklingsarbete kring den elektroniska journalen leder till väsentligt effektivare registrering och bättre uppföljning. Detta sker genom att journalinformationen passas in i tydliga mallar som anpassats till det särskilda sjukdomsområdet. Södra Älvsborgs sjukhus har t ex utvecklat en hjärtjournal som bygger på de nationella riktlinjerna och som nu implementeras i hela VGR. Genom beställarfunktionen för nationell IT vid SKL drivs även ett projekt för att från denna automatiskt kunna överföra vissa uppgifter direkt till kvalitetsregistret RiksHIA. Det finns skillnader i systematik och arbetssätt mellan huvudmännen då det gäller beredningen av nationella riktlinjer. De huvudmän som har rutiner och en organisation för ordnat införande använder dessa i handläggningen. De som inte har det får värdefulla erfarenheter. Riktlinjerna ger ett gott stöd i denna process och tycks ha bidragit till att ribban höjts även för andra beslutsunderlag. Det som är kostnadsneutralt lämnas till verksamhetens chefer för att med stöd av professionerna besluta om och att hantera. De förändringar som innebär ökade kostnader bereds för att därefter beslutas av politisk nämnd eller på högsta tjänstemannanivå. Den ökade ambitionsnivån kring ordnat införande och att identifiera och besluta om kostnadsförändringar innan de inträffar, innebär en ny styrsituation som även kräver en förbättrad ekonomisk uppföljning. Det gäller framför allt kostnaderna för enskilda patientgrupper och olika insatser. Kunskapsstödet till primärvården lyftes fram som en viktig fråga av flera huvudmän. Genom sitt breda åtagande, många vårdgivare och enheter är det ofta svårt att nå ut med nya nationella riktlinjer till allmänläkare och annan personal på vårdcentralerna. Det gäller särskilt för de patienter som inte primärbehandlas i primärvården. Dessutom tycks införandet av vårdval skapat en osäkerhet hos huvudmännen för hur kunskapsstyrning och annan styrning av denna verksamhet ska ske. SLL har utvecklat ett elektroniskt kunskapsstöd till primärvården Viss.nu. Detta används visserligen redan idag av allmänläkare i flera delar av landet, men frågan är om denna typ av kunskapsstöd bör utvecklas på nationell nivå. Saken bör utredas vidare och även frågan om kunskapsstödet bör övergå till att vara ett intelligent beslutsstöd och integreras i journalsystemet. 10

11 Bakgrund Styrning av hälso- och sjukvård är en komplex verksamhet och sker på många nivåer i samhället och i vårdorganisationerna. Det svenska decentraliserade hälso- och sjukvårdssystemet och kravet på likvärdighet, innebär betydande behov av nationell samordning i en rad avseenden. I vilken grad en sådan har utvecklats varierar mellan olika områden. En evidensbaserad hälso- och sjukvård kräver att relativt stora resurser avsätts för värdering av nya och existerande medicinska teknologier. Även implementering och utfasning av medicinska teknologier kräver stora insatser och här kan sannolikt effekten av insatta resurser förstärkas om intressenterna planerar och samordnar dessa aktiviteter bättre. Hälso- och sjukvården drivs av en mycket snabb utveckling av nya medicinska teknologier, vilka ofta implementeras i olika takt och i olika grad. Evidensbaserad medicin föddes just ur professionens frustration över det ökade kunskapsflödet från många och delvis osäkra källor. Ett viktigt verktyg för att åstadkomma en likvärdig och evidensbaserad vård är kunskapsstyrning. Styrformen har utvecklats från professionens verktyg för utveckling och kvalitetssäkring till att också vara ett sjukvårdspolitiskt instrument. De begränsade resurserna ska göra största möjliga nytta och hälso- och sjukvårdens insatser ska vara kostnadseffektiva. De ökade ambitionerna att integrera kunskapsstyrningen i övriga styrsystem är en följd av denna utveckling. Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gemensamt avsatt resurser för att kartlägga och analysera nuvarande strukturer för kunskapsstyrning. Den direkta bakgrunden är Socialstyrelsens pågående analys av myndighetens nuvarande strategier för kunskapsstyrning. Från både Socialstyrelsens och SKL:s sida är det angeläget att få en samlad bild av huvudmännens kunskapsstyrning och hur samspelet med den nationella nivån fungerar och uppfattas. Särskilt intressant är att undersöka hur kunskapsstyrningen integreras i övriga styrprocesser samt hur Socialstyrelsens kunskapsstyrning och SKL:s samordningsroll kan utvecklas. Projektets inriktning Arbetet har fokuserats på regionala och lokala strukturer för kunskapsstyrning respektive hur de riktlinjer och kunskapsunderlag som emanerar från Socialstyrelsen, särskilt de nationella riktlinjerna, implementeras. Även om fokus är på Socialstyrelsens kunskapsstyrning har även den som utgår från andra myndigheter beaktats i arbetet. Huvudsakliga frågeställningarna för arbetet har varit: Hur organiserar huvudmännen kunskapsstyrningen och vilka utvecklingsplaner finns för att stärka den? 11

12 Anser huvudmännen att Socialstyrelsens kunskapsstyrning utgör ett effektivt stöd till den regionala/lokala kunskapsstyrningen? Vilka förväntningar har huvudmännen på Socialstyrelsen och SKL i implementeringen av riktlinjer och kunskapsunderlag? Vilken arbetsfördelning är lämplig mellan Socialstyrelsen, SKL och huvudmän i relevanta delar av kunskapsstyrningen? Uppdraget till konsulten Uppdrag till konsulten har innefattat att övergripande: beskriva huvudmännens förväntningar på nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag som syftar till att ge stöd för en evidensbaserad praktik beskriva och analysera huvudmännens kunskapsstyrning och samspelet med Socialstyrelsen då det gäller nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag samt att undersöka förutsättningarna för att integrera kunskapsstyrningen i huvudmännens övriga styrprocesser undersöka och överväga vilka roller SKL/huvudmännen kan och vill spela när det gäller implementering av nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag lämna förslag som underlättar arbetet med implementering av nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag Utgångspunkten har varit vilket konkret stöd Socialstyrelsen och SKL kan och bör ge vid implementering, men även den bredare infrastrukturen för kunskapsstyrning har diskuterats. Betoningen ligger dock tydligt på det förstnämnda. Styrgrupp Arbetet har haft en styrgrupp bestående av Göran Stiernstedt och Roger Molin från SKL samt Christina Kärvinge och Lena Barrbrink från Socialstyrelsen. Genomförande Konsultens uppdrag har handlat om att analysera en pågående utveckling. Utvecklingstakten är relativt snabb, men samtidigt kan konstateras att utredningar av denna typ har en katalyserande funktion då de samtidigt och hos alla landsting/regioner aktualiserat samma frågeställningar. Genom att systematiskt beskriva, analysera och samordna intressenternas diskussion om kunskapsstyrningens organisation förbättras förutsättningarna för att utveckla ändamålsenliga lokala och nationella strukturer och processer. Rapporten är på så sätt en del av en lärprocess och ett pågående erfarenhetsutbyte. Utredningsprocessen Utredningen har bestått av följande delar: 12

13 Enkät som skickats till samtliga landsting/regioner och Gotlands kommun Fördjupade intervjuer med företrädare för sju landsting/regioner och en sjukvårdsregion Framtagande av övergripande beskrivningar och analyser Utvecklingsseminarium med företrädare för huvudmännen, SKL och Socialstyrelsen Framtagande av slutrapport Enkät, intervjuer och utvecklingsseminarium 19 landsting/regioner och en kommun har besvarat enkäten. Utöver detta har intervjuer genomförts med 26 företrädare för 7 landsting samt kunskapsstyrningsgruppen i Uppsala-Örebroregionen. Samtliga enkätfrågor har haft en öppen karaktär. Svaren är ojämna såtillvida att redovisningens fyllighet skiljer sig väsentligt mellan olika huvudmän och att flera delfrågor inte är besvarade i vissa enkäter. Av dessa skäl redovisas uppfattningar och reflektioner från såväl enkät som intervjuer parallellt. Detta tillsammans med en viss överlappning av olika frågor gör att redovisningen inte följer enkätfrågorna slaviskt. På utvecklingsseminariet deltog 20 personer från huvudmännen (hälsooch sjukvårdsdirektörer, verksamhetschef, hälso- och sjukvårdsstrateger och professionsföreträdare), Socialstyrelsen, SKL och en representant för Socialdepartementet. Under seminariet diskuterades flera nyckelfrågor, vilket bidrog till att olika delar i den preliminära rapporten förtydligades. 13

14 Begreppet kunskapsstyrning Det finns ingen vedertagen svensk eller internationell definition av kunskapsstyrning. Det råder dock stor enighet om att syftet med kunskapsstyrning är att i ökad utsträckning åstadkomma en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården så att kvalitetssäkrad kunskap sprids och används inom verksamheten 1. Ett led i att få till stånd en mer enhetlig begreppsapparat har varit att i landstingsenkäten efterfråga huvudmännens definitioner. En preliminär utgångspunkt var emellertid följande: Kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården innebär att val och beslut i alla delar av systemet baseras på rekommendationer som utarbetats utifrån bästa tillgängliga medicinsk kunskap. Bakgrunden till det internationellt ökade och, framför allt breddade, intresset för kunskapsstyrning är hälso- och sjukvårdens starka innovationskraft och de snabbt ökande kostnaderna. Ända sedan 1980-talet har det i Sverige och Europa funnits ett ökande tryck från politiker och sjukvårdsledare för att systematiskt utvärdera medicinska teknologier i syfte att stödja beslutsfattande och att förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet. Flera länder har slagit fast att teknologiska innovationer måste undergå kostnadseffektivitetsanalyser innan beslut om finansiering eller subvention fattas, bl a Holland, Sverige och UK. Även ur ett professionsperspektiv blir det allt viktigare att få hjälp att sortera i det allt ymnigare informationsflödet samt att få stöd att ompröva tidigare kunskaper och rutiner. Socialstyrelsens föregångare till nationella riktlinjer, State of the Artdokumenten, var i huvudsak framtagna av professionen utan tydliga krav på de underliggande kunskapsunderlagens kvalitet. De undersökte inte teknologiernas kostnadseffektivitet och hade ingen hälso- och sjukvårdspolitisk dimension. Dessutom var de inte avsedda för vårdens beslutsfattare. När Socialstyrelsens förvaltning av dessa kunskapsdokument upphörde erbjöds de följdriktigt till Svenska läkaresällskapets specialistföreningar. Beteckningen HTA 2 - eller utvärderingsorganisationer är inte idealisk. Visserligen arbetar aktuella organisationer med systematiska utvärderingar av medicinska teknologier, men deras mandat för styrning ser väsentligt olika ut. I Sverige är SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) den klassiska utvärderingsorganisationen, medan Socialstyrelsen utvecklat en HTA-liknande organisation inom ramen för arbetet med Nationella riktlinjer och IMS 3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fattar subventions- och prisbeslut för olika läkemedel på basis av sina bedömning- 1 Utredningsdirektiv: Socialstyrelsens strategier för kunskapsstyrning Health Technology Assessment 3 Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) har främst till uppgift att på olika sätt stödja socialtjänstens utveckling. Institutet utarbetar även systematiska kunskapsöversikter inom socialt arbetet. IMS upphör vid årsskiftet och blir tillsammans med Nationella riktlinjer basen i den nybildade kunskapsstyrningsavdelningen vid Socialstyrelsen. 14

15 ar av deras kostnadseffektivitet och Läkemedelsverket gör bedömningar av nya läkemedels säkerhet och lämplighet för avsett ändamål. HTA-organisationernas arbete har varit värdefullt för såväl professionerna som beslutsfattare, men samtidigt har det ofta funnits en frustration kring det relativt oordnade införandet av nya teknologier och utmönstringen av äldre. Viktiga skäl till dagens stora intresse för kunskapsstyrning är bl a de förhoppningar som knyts till ordnat införande och effektivare implementering av nya teknologier, tydligare berednings- och prioriteringsprocesser samt tydligare kopplingar till budgetprocessen. Kunskapsstyrning ersätter inga av huvudmännens tidigare styrprinciper. Däremot ställer den helt andra krav på kunskapsunderlag, såväl medicinska som ekonomiska. Dessutom innebär introduktionen av en mer utvecklad kunskapsstyrning andra krav på landstingets politiker, och administrativa ledning och staber, professionerna samt inte minst på systemen för planering och uppföljning. Om det inte går att följa kostnader på patientgruppsnivå kan man heller inte relatera kostnaderna för de hälsoeffekter som de nya teknologierna förhoppningsvis bidragit till. Kunskapsstyrningens infrastruktur I ett arbete inom Socialstyrelsen har en plattform för kunskapsstyrning tagits fram som är gemensam för hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst 4. I denna beskrivs vilken infrastruktur som behövs för att klara en fungerande kunskapsstyrning: En kunskapsbas Kliniskt och experimentell forskning Grund- och efterutbildning av aktuella professioner/specialister En systematisk uppföljning och utvärdering som stöds av en gemensam informationsstruktur och terminologi hälsodataregister och kvalitetsregister Riktlinjer/rekommendationer, som bygger på bästa tillgängliga kunskap, arbetas fram i en transparent process med hög legitimitet Ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete Ovanstående strukturer är nödvändiga förutsättningar för en fungerande kunskapsstyrning och behöver på något sätt avspeglas i en definition av begreppet kunskapsstyrning. Inom ramen för att åstadkomma en mer evidensbaserad praktik handlar kunskapsstyrning å ena sidan om implementering av riktlinjer och andra evidensbaserade kunskapsunderlag samt därmed sammankopplade administrativa eller politiska beslut om prioriteringar, eventuella investeringar och/eller förändrade driftsbidrag. Å andra sidan handlar det om styråtgärder för att påverka infrastrukturen för kunskapsstyrning, d v 4 Socialstyrelsens plattform för Nationella riktlinjer: Hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst,

16 s de strukturer som är nödvändiga för att långsiktigt upprätthålla ett system för kunskapsstyrning. Det gäller t ex satsningar på klinisk forskning, HTAorganisationer, kvalitetsregister eller en förbättrad klinisk efterutbildning. Det ska noteras att kunskapsstyrning, precis som all styrning, innehåller beredning, beslut och uppföljning. Här skiljer sig inte kunskapsstyrning från ekonomistyrning. Det är meningslöst att styra om styråtgärderna är dåligt underbyggda och om resultatet av styråtgärderna inte följs upp och blir underlag för fortsatta styråtgärder. Nationella kvalitetsregister är en viktig del kunskapsstyrningens infrastruktur. De används lokalt och regionalt för uppföljning, utvärdering, förbättrings- och vårdprogramarbete samt för klinisk forskning. På den nationella nivån används de i arbetet med olika kunskapsunderlag och nationella riktlinjer. Kunskapsstyrningsbegreppet bör innefatta både den strategiska styrning som behövs för att skapa och upprätthålla den nödvändiga infrastrukturen för ett kunskapsbaserat beslutsfattande och de styr-/ledningssystem som inriktas på implementering av riktlinjer/bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning. Kunskapsstyrning och evidensbaserad medicin Begreppet evidensbaserad medicin (EBM) myntades i början av 1990-talet, men ansträngningarna att skapa en mer kunskapsbaserad vård har pågått betydligt längre. Vinklad företagsinformation och otillgänglig forskning var några viktiga drivkrafter. EBM är både ett förhållningssätt och en metod. Den tar sin utgångspunkt i forskning, medicinsk praktik och patientens värderingar. Den reflekterade praktikerna som självständigt värderar aktuell kunskap för att bedöma vad som är rätt insats till en given patient är den evidensbaserade medicinens portalfigur. Det faktum att syftet med kunskapsstyrning är att åstadkomma en evidensbaserad praktik, innebär inte att begreppen ska betraktas som identiska. EBM innehåller ingen styrkomponent, medan kunskapsstyrning innebär att genom styråtgärder skapa och vidmakthålla strukturer och processer som leder till att bästa tillgängliga kunskap används när kliniska och administrativa beslut fattas. Det enorma flödet av medicinsk information har fått stora konsekvenser för hälso- och sjukvården och dess utövare. Beroendet av HTAorganisationer och riktlinjer har ökat enormt. Den enskilda yrkesutövaren har idag små möjligheter att, likt läkaren i mitten på förra seklet, göra egna bedömningar av forsknings- och kunskapsläget. En viktig del av kunskapsstyrningen har därför varit att etablera kompetenta HTA-organisationer med hög trovärdighet och stark legitimitet. Bästa tillgängliga kunskap Definitionen av kunskapsstyrning, och även EBM, är starkt bundet till begreppet bästa tillgängliga kunskap. Bakom de välklingande orden finns dock betydande svårigheter som sammanhänger med processen att fastställa vad som är bästa tillgängliga kunskap. En rad olika rutiner tillämpas för att 16

17 finna och säkerställa att olika studiers effekter verkligen är ett resultat av de insatser/åtgärder som använts. Några exempel är Ändamålsenliga sökrutiner för att hitta relevant kunskap Grundläggande krav på objektiva data och krav på att minimera slumpens inverkan på resultatet (statistisk signifikans) och relevans för patienten (klinisk signifikas) Granskningsmallar för att bedöma enskilda studiers effekter och evidensstyrka Granskningsmallar för att bedöma systematiska översikters urvalskriterier, de enskilda studiernas effekter och evidensstyrka och den samlade evidensstyrkan i översikten Jävsdeklarationer för att undvika påverkan av kommersiella intressen Det har visat sig att dessa ambitiösa åtgärder ibland inte är tillräckliga för att vaska fram bästa tillgängliga kunskap. Ibland går det fel redan i eftersökningen av studier. Missade sökord bäddar för ett olyckligt bortfall. Även om denna del fungerar är det inte säkert att hela kunskapsunderlaget framträder. En optimal transparens i hela processen förutsätter att alla forskningsresultat visas, även de som idag inte publiceras. En Cochranerapport från 2009 visar på en utbredd publiceringsbias 5. Studier som inte visar positiva resultat för en viss intervention, publiceras i väsentligt mindre grad än de som visar på positiva samband. Det innebär att slutsatser om det vetenskapliga stödet i vissa fall vilar på svagare grund än vad man tidigare antagit. Vioxxskandalen är ett exempel på det värsta som kan hända om infrastrukturen för kunskapsstyrning inte fungerar tillfredsställande. I detta fall publicerade inte företaget de kliniska studier som visade på allvarliga biverkningar framför allt hjärtinfarkt och stroke med preparatet. Först senare när läkemedlet började ifrågasättas publicerades hela materialet och preparatet drogs in. Sedan 2005 måste alla kliniska prövningar som görs av läkemedelsföretag i USA i förväg registreras i en öppen databas. En nyligen genomförd studie 6 visas att en stor del av prövningarna inte registreras korrekt och att en stor del registrerades först när prövningen var avslutad. Av de som registrerades från början ändras det primära målet i efterhand för en tredjedel. För nästan hälften av dessa innebar ändringen ett nytt primärt mål som gav ett statiskt mer fördelaktigt resultat. Kraven på jävsdeklarationer bidrar till att påverkan från levererande företag minskas, men samtidigt skyddar de inte från enskilda forskares eller specialisters personliga agendor som även de kan innebära stickspår på stambanan mot en evidensbaserad medicin. Ett större problem är att hela specialiteter har en förkärlek för sina egna insatser och ser inte till alla patienters behov när man ska hushålla med begränsade resurser 7. 5 Se bl a Publication bias in clinical trials due to statistical significance or direction of trial results. Hopewell S, Loudon K, Clarke MJ, Oxman AD, Dickersin K. Cochrane review, January Sylvain Mathieu et al. JAMA. 2009;302(9): Kan experter vara objektiva vid granskning av medicinska metoder? Ekroth, Ståhle och Werkö. Läkartidningen nr 21 22, 2006, Volym

18 Sjukvården står mitt i en stor kulturell förändring där kraven på att tillämpa bästa tillgängliga kunskap ökar dramatiskt. Samtidigt med detta är enskilda professionsföreträdares, administratörers och politikers möjligheter att på egen hand bedöma detta mindre än tidigare. Alla parter blir alltmer beroende av och styrs i allt större utsträckning av de organ som utvärderar ny och existerande kunskap och utfärdar rekommendationer. 18

19 Hur har landstingen definierat kunskapsstyrning? I enkätsvaren finns både stora likheter och intressanta variationer. Likheterna ligger framför allt i syftesbeskrivningarna som redovisades tidigare, d v s att kvalitetssäkrad kunskap sprids och används inom verksamheten åstadkomma en evidensbaserad praktik kliniskt och administrativt beslutsfattande bygger på bästa tillgängliga kunskap Även om de grundläggande likheterna återkommer koncentreras här intresset till större och mindre skillnader, eftersom det är dessa som behöver diskuteras för att så småningom närma sig en gemensam definition och uppfattning. Under nedanstående rubriker nedan redovisas skiljande dimensioner, betoningar eller uttryckssätt. Olika aspekter av kunskapsstyrning De flesta landsting är överens om att bästa tillgängliga kunskap både ska ligga till grund för kliniskt och administrativt/politisk beslutsfattande. Västra Götalandsregionen (VGR) och Landstinget i Östergötland (Östergötland) lyfter även fram olika typer av kunskapsunderlag som har betydelse för en ändamålsenlig kunskapsstyrning - befolkningens behov, kunskaper om utredning och behandling, vårdens resultat och förbättringsarbete. VGR lägger även till kunskap om ledning och styrning. Den definition som landstinget i Värmland (Värmland) använder, är liksom många andras, mer avskalad. Att utveckla, sprida och tillämpa kunskaper om vad som ger effekt i en specifik verksamhet eller i förhållande till en viss målgrupp, dvs. åstadkomma en kunskapsbaserad verksamhet. På landstingsnivå handlar det om att omsätta relevant kunskap i praktisk handling på ett ordnat sätt, dvs. att vården på ett systematiskt sätt använder den bästa tillgängliga kunskapen i mötet med patienten och i planeringen av hälso- och sjukvården. VGR menar att dagens fokus på sjukvårdens metoder endast är en del av en samlad kunskapsstyrning. Kunskapsstyrning i denna snävare mening kan enligt regionen definieras som att beslut om utredning och behandling baseras på bästa tillgängliga kunskap medicinsk, etisk och hälsoekonomisk och syftar till att uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen. Region Skåne är den huvudman som mest systematiskt tycks ha integrerat kunskapsstyrningens infrastruktur i sin definition. Utöver liknande formuleringar som övriga landsting, görs ytterligare preciseringar i regionens styrplattform. Under rubriken innehåll och uppgifter för kunskapsstyrningen framhålls att även nedanstående ingår i kunskapsstyrning: 19

20 Skapa en effektiv och samverkande infrastruktur för kunskapsstyrning Integrera kunskapsstyrningen i regionens övriga styrprocesser (budgetarbete, produktionsstyrning och behovsstyrning) Skapa en verksamhetskultur som utifrån bästa tillgängliga kunskap styr, följer upp, utvärderar och förbättrar verksamheten När det gäller tillämpningen av styrplattformen har regionen nyligen tillsatt en medicinsk direktör i koncernledning med uppgift att bl a skapa och leda funktioner med relevans för kunskapsstyrningens infrastruktur. Det gäller t ex samordning, stöd och krav på riktlinjearbeten, FoUU, registerarbete etc. Huvudmännen uppmuntrar systematisk uppföljning och verksamheter förväntas vara anslutna till nationella kvalitetsregister. De har också många arbetande vårdprogram- och terapigrupper. Man finansierar klinisk forskning och klinisk efterutbildning samtidigt som man uppmuntrar förbättringsoch utvecklingsarbete. Med andra ord finns en rad olika processer hos huvudmännen som kanske inte har sorterats in under kunskapsstyrning. Enstaka landsting tar upp uppföljningens betydelse i definitionen, t ex landstinget i Jönköpings län (Jönköping). Landstinget i Kalmar län (Kalmar) satsar på en kunskapsstrategi där forskning, utveckling och auskultation ingår. Nomenklatur I enkätsvaren finns några få kommentarer kring ordet kunskapsstyrning. Landstinget Sörmland (Sörmland) skriver t ex att det är lämpligare att utgå från begreppet `knowledge management än kunskapsstyrning, vilket har blivit den översättning som används men egentligen riskerar att leda tanken fel. Östergötland konstaterar, av liknande skäl, att ordet kunskapsutveckling börjat användas allt mer. Bakgrunden är att detta begrepp i större grad betonar de medskapande aspekterna i forskning och utveckling samt implementeringsprocessens dynamiska karaktär. En av de intervjuade specialisterna ville inte använda beteckningen kunskapsstyrning utan talade hellre om förmedling och spridning av kunskap. Flera läkare tycks reagera mer på det senare ledet i ordet kunskapsstyrning än det första. Eftersom läkare arbetar självständigt och under yrkesansvar kan ordet styrning uppfattas negativt. Denna reaktion är dock inte unik för kunskapsstyrning. För en profession som under många århundraden uppfattat sig som en relativt autonom yrkesgrupp kan varje form av styrning uppfattas som otillbörlig inblandning. All styrning, inklusive kunskapsstyrning, förutsätter att det finnas ett förtroende mellan parterna, vilket i sin tur kräver stora inslag av deltagande och dialog. Olika syften med olika processer för kunskapsstyrning Landstinget Västmanland (Västmanland) och övriga landsting i Uppsala- Örebroregionen differentierar mellan två former av kunskapsstyrning. Man skiljer mellan kunskapsförmedlande processer, d v s sådana som ger stöd åt mottagarens egen kunskapsbildning genom tillgång till planerad överföring av relevant information respektive interventionsstrategiska processer d v s där sändaren värderar kunskapen och vill påverka mottagarens beslut. I stora 20

Kunskapsstyrning begreppsbildning och praktik

Kunskapsstyrning begreppsbildning och praktik Kunskapsstyrning begreppsbildning och praktik 2011-11-17 Ulf-Johan Olson Utvecklingspartner i Stockholm AB 1 Rapporter Mot en effektivare kunskapsstyrning (2009, Socialstyrelsen och SKL) Kartläggning och

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

Kunskapsstödsutredningen

Kunskapsstödsutredningen Kunskapsstödsutredningen QRC 17 oktober 2016 Bakgrund utredningen Vårt uppdrag Utredningen ska lämna förslag till hur ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås Syftet

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Lång väg till patientnytta Vårdanalys. Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet.

Lång väg till patientnytta Vårdanalys. Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet. Lång väg till patientnytta Vårdanalys Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet nina.viberg@regeringskansliet.se Lång väg till patientnytta Vårdanalys 2015:7 Vissa positiva effekter men ett otillräckligt

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Kunskapsstyrning. Regeringens uppdrag (2011) att utveckla modellen för God vård. Uppdraget innehöll tre delar:

Kunskapsstyrning. Regeringens uppdrag (2011) att utveckla modellen för God vård. Uppdraget innehöll tre delar: Kunskapsstyrning? Kunskapsstyrning Regeringens uppdrag (2011) att utveckla modellen för God vård. Uppdraget innehöll tre delar: Utveckla en nationell modell för kunskapsstyrning, Nationella samverkansgruppen

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL

Bästa möjliga. Tony Holm, SKL Bästa möjliga. Hur arbetar landsting och regioner med kunskapsstyrning? Hur kan vi bidra till att fler patienter får tillgång till bästa tillgängliga vård? Hur hänger allt ihop och vem samordnar? Tony

Läs mer

HFS-strategidagar 9-10 september 2015

HFS-strategidagar 9-10 september 2015 HFS-strategidagar 9-10 september 2015 2015-09-10 Nationell kompetensgrupp för Levnadsvanearbete inom hälso- och sjukvården Kerstin Troedsson Processledare/projektledare Målbilden för kunskapsstyrning är

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård!

Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Sverige behöver en öppen teknisk lösning för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård! Det behövs en nationell satsning på en gemensam plattform som möjliggör att kunskaps- och beslutsstöd på

Läs mer

NSK, fjärde steget och tankar kring behov och prioritering

NSK, fjärde steget och tankar kring behov och prioritering NSK, fjärde steget och tankar kring behov och prioritering Tony Holm, samordnare för Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning tony.holm@skl.se, 070-540 5670 Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Christina Lindberg, Jan Olov Strandell 2015-09-29 Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på nationella riktlinjer från 2015 och den utvärdering som Socialstyrelsen

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa S 2014:11 utredningen om högspecialiserad vård Sammanfattning av regeringens utredning: Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa Utredningen om högspecialiserad vård har i uppdrag

Läs mer

Samordnad utveckling för god och nära vård

Samordnad utveckling för god och nära vård Samordnad utveckling för god och nära vård Kommittédirektiv 2017:24 Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården Socialdepartementet 1 Direktivet

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Kommittédirektiv. ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården. Dir. 2015:127

Kommittédirektiv. ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården. Dir. 2015:127 Kommittédirektiv Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården Dir. 2015:127 Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga

Läs mer

Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Kunskapsstyrning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Tony Holm svnuppsalaorebro.se Hur lyckas vi maxa resultaten av våra resurser och se till att befolkningen får vård efter behov? Målet.. Bästa aktuella kunskap

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regionala DiabetesRådet (RDR) Stefan Jansson, ordf 2 (6) 1 Innehållsförteckning 1. Möten under året... 3 2. Aktiviteter under året... 3 3. Framtidsspaning... 5 3 (6) 1. Möten

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Bättre kunskapsstyrning av diabetesvården - vad kan det nya nationella programrådet uträtta?

Bättre kunskapsstyrning av diabetesvården - vad kan det nya nationella programrådet uträtta? Bättre kunskapsstyrning av diabetesvården - vad kan det nya nationella programrådet uträtta? 14 november 2012 Tony Holm, Sophia Björk, Christian Berne Vad menas då med kunskapsstyrning? Ingen vedertagen

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning. Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC

Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning. Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC Kvalitetsregister en viktig del av Hälso-och sjukvårdens kunskapsstyrning Per-Anders Heedman Projektsamordnare RCC God vård? Hälso- och sjukvård ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig säker patientfokuserad

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Sammanställning dokumentation seminarier 14 dec

Sammanställning dokumentation seminarier 14 dec Sammanställning dokumentation seminarier 14 dec Seminarium 1: Gör kunskapsstödet någon skillnad? Om PrimärvårdsKvalitet och användning av data. Diagnosdrift Nationell validering Patientgrupp v dr kvinna

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot

Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot - Identifiering och prioritering av förbättringsområden - Benchmarkstudie för ökad kunskap om framgångsfaktorer Nationella programrådet för

Läs mer

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering foto framsida, s 5 & 15 maskot; s 2 victoria shapiro/shutterstock; s 8 scandinav; s 11 purino/shutterstock;

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2012-12-17 1 (5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013-2016 2(5) Samverkan för utveckling Direktionen för Norrlandstingens regionförbund har

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

Recentralisering genom Nationella riktlinjer: strävan efter nationell jämlikhet i Sverige

Recentralisering genom Nationella riktlinjer: strävan efter nationell jämlikhet i Sverige Recentralisering genom Nationella riktlinjer: strävan efter nationell jämlikhet i Sverige Mio Fredriksson, Forskare Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet mio.fredriksson@pubcare.uu.se

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi

Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi Regional handlingsplan 2017 Region Skånes läkemedelsstrategi 2017-2020 FÖR EN ÄNNU BÄTTRE LÄKEMEDELSANVÄNDNING 1 1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning Övergripande mål enligt Region Skånes Läkemedelsstrategi

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna För ett anhörig- och demensvänligt samhälle, 11 mars 2015 Margareta Hedner, Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen Vera Gustafsson,

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser.

Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) SBU saknar resonemang och förslag som är inriktade på preventiva insatser. Remissvar 1 (9) Datum Vår beteckning 2015-08-13 STY2015/21 Socialdepartementet Er beteckning S2015/1554/SF Remissvar avseende Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Sammanfattning SBU anser att

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kartläggnings- och uppföljningsarbete

Kartläggnings- och uppföljningsarbete Kartläggnings- och uppföljningsarbete Arbetssätt och metoder Nätverk uppdrag hälsa, utbildning, 2016-11-24, Anna Bengtsson Upplägg 1. Kartläggning vilka behovsgrupper behöver analyseras djupare? 2. Behovskartläggning

Läs mer

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Kunskapsstyrning leder till jämlik vård Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Målbilden för kunskapsstyrning är att i mötet mellan professioner och patienter utgår man tillsammans

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

Effektivare vård. Nätverksmöte SKL, Göran Stiernstedt

Effektivare vård. Nätverksmöte SKL, Göran Stiernstedt Effektivare vård Nätverksmöte SKL, 160414 Göran Stiernstedt Effektiv vård (SOU 2016:2) Göran Stiernstedt Anna Ingmanson Daniel Zetterberg UPPDRAGEN Effektivare resursutnyttjande inom S 2013:14 (dir. 2013:104)

Läs mer

Projekt och aktiviteter inom kronisk sjukdom och primärvården

Projekt och aktiviteter inom kronisk sjukdom och primärvården Projekt och aktiviteter inom kronisk sjukdom och primärvården Sofia Kialt, Samordnare för verksamhetsutveckling Bodil Klintberg, samordnare för strategin för kronisk sjukdom bodil.klintberg@skl.se, 070-610

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Ordnat införande på lokal nivå. Erfarenheter från Landstinget i Kalmar län

Ordnat införande på lokal nivå. Erfarenheter från Landstinget i Kalmar län Ordnat införande på lokal nivå. Erfarenheter från Landstinget i Kalmar län Ellen Vinge, specialist och docent i klinisk farmakologi, ordf i LK Petra Hallén, apotekare, chef för Läkemedelssektionen Magnus

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom Per-Henrik Zingmark Projektledare 2014-11-12 Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsens modell för att utveckla god hälsa, vård och omsorg

Läs mer

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2013-12-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Riskanalys 3

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-12-20 p 4 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Eva Andersén Karlsson Instruktion för Stockholms läns läkemedelskommitté Ärendebeskrivning Detta ärende berör

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

För en jämlik och kunskapsbaserad strokevård NATIONELLA PROGRAMRÅDET FÖR STROKE (NPR STROKE)

För en jämlik och kunskapsbaserad strokevård NATIONELLA PROGRAMRÅDET FÖR STROKE (NPR STROKE) För en jämlik och kunskapsbaserad strokevård NATIONELLA PROGRAMRÅDET FÖR STROKE (NPR STROKE) NRP Strokes arbete: > > Alla patienter ska ha tillgång till bästa möjliga vård,> oavsett var i landet man bor

Läs mer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer

Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer www.svnuppsalaorebro.se 2015-01-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer 1 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Utvecklingsgruppen koordinerar

Läs mer

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business

Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor. Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Så arbetar vi strategiskt mot offentlig sektor Fredrik Lindbergsson Head Tender Business Sammanfattning Vad är viktigt för ett stort (forskande läkemedels)företag? Långsiktighet Lönsamhet Vad innebär det?

Läs mer

Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson. PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet

Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson. PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet Vertikala och horisontella prioriteringar Per Carlsson PrioriteringsCentrum och Linköpings universitet VARFÖR? Varför börjar Landstinget i Kronoberg arbeta med prioriteringar nu? Framtiden ser ju ljus

Läs mer

En primär angelägenhet

En primär angelägenhet En primär angelägenhet Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i centrum HFS nätverket 12 september 2017 Vårdanalys har analyserat förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Implementering. - Nationella riktlinjer måste implementeras för att göra någon skillnad! Tony Holm

Implementering. - Nationella riktlinjer måste implementeras för att göra någon skillnad! Tony Holm Implementering - Nationella riktlinjer måste implementeras för att göra någon skillnad! Tony Holm Nationell strategi för god vård Systematiska kunskapsöversikter Nationell uppföljning Nationella riktlinjer

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer Torbjörn rn Malm Socialstyrelsen Socialstyrelsens riktlinjeuppdrag Nationella riktlinjer för god hälso- och sjukvård Nya uppdrag Nationella riktlinjer för god kvalitet i socialtjänsten

Läs mer

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET?

ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 1 2 ATT ARBETA MED PUNK-HANDBOKEN HUR UTFÖRS KVALITETSARBETET? 2.1 Kunskap, engagemang och lust Kunskap, engagemang och lust är viktiga drivkrafter för alla former av förändringsarbete. Arbetet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Bilaga 12. Etiska aspekter vid prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor. inom ett forskningsfält. Inledning. reviderad 2015

Bilaga 12. Etiska aspekter vid prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor. inom ett forskningsfält. Inledning. reviderad 2015 Bilaga 12. Etiska aspekter vid prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor Inledning reviderad 2015 Etiska problem kan spela stor roll för vilka vetenskapliga kunskapsluckor i hälso- och sjukvården som

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer