Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys vision är att alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Vårt arbete utgår från FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen från Peking och Nordiskt Forums slutdokument Feministiska överenskommelser och krav samt tillämpliga delar av direktiv, resolutioner och dokument och övrig verksamhet inom EU som främjar jämställdhet. Vi står bakom de svenska jämställdhetsmålen. Sveriges Kvinnolobby samlar den svenska kvinnorörelsen genom sina 45 medlemsorganisationer som alla arbetar för att förbättra kvinnors demokratiska förutsättningar och livsvillkor. Vi verkar för att integrera ett feministiskt perspektiv i politiska, ekonomiska och sociala sammanhang; nationellt, europeiskt och internationellt. Vi arbetar strategiskt för att påverka makthavare och politiska beslutsfattare. Vi vill tydliggöra betydelsen av en fristående och ideell kvinnorörelse som är och uppfattas som en viktig samhällsaktör. Sveriges Kvinnolobby arbetar med kvinnors organisering och delaktighet i en gemensam kvinnorörelse där olika erfarenheter kommer till uttryck. Vi söker samarbeten med olika sektorer i samhället. Vi arbetar utifrån betydelsen av förankring och agerande från lokal till nationell, europeisk och internationell nivå. Övergripande satsningar 2015 Sveriges Kvinnolobby ska använda kunskap och erfarenheter från tidigare projekt och genomförda satsningar för att förbättra vårt strategiska påverkansarbete. I arbetet ska samarbete med medlemsorganisationerna systematiseras. Stärkandet av kansliet vid Sveriges Kvinnolobby är prioriterat och en förutsättning för att bibehålla nuvarande verksamhetsnivå. Sveriges Kvinnolobbys styrelse arbetar ideellt tillsammans med medlemsorganisationernas medlemmar. För ett effektivt genomförande av styrelsens inriktning fastställd av årsmötet krävs en större samlad arbetsstyrka. Att hitta långsiktig finansiell lösning på detta är prioriterat. Under 2015 ska vi bygga vidare på våra gemensamma erfarenheter från Nordiskt Forum och stärka kvinnorörelsens verkningsgrad i Sverige, i Norden och internationellt. Vi ska påverka och vara delaktiga i diskussioner om Beijing+20 och post 2015-agendan, både internationellt och i EU. 1

2 Så tar vi Nordiskt Forum Malmö 2014 vidare Sveriges Kvinnolobby ska tillsammans med medlemsorganisationer och nordiska systerorganisationer som stod bakom Nordiskt Forum Malmö följa upp och förstärka resultaten från decenniets viktigaste nordiska möte för kvinnors rättigheter. Vi ska medvetet söka konkreta insatser för att förverkliga de krav som slutdokumentet Feministiska överenskommelser och krav ställer. Jämställdhetsdagarna Nordiskt Forum visade på det stora engagemanget för jämställdhet som finns runt om i samhället. Sveriges Kvinnolobby ska under 2015 tillsammans med MCI, som anlitades för Nordiskt Forum, utveckla och bjuda in till en planerad årligt återkommande konferens, Jämställdhetsdagarna, med fokus på jämställdhetsintegrering. Systematisk jämställdhetsintegrering är ett av kraven i Nordiskt Forums slutdokument, Feministiska överenskommelser och krav liksom i Handlingsplanen från Peking Jämställdhetsdagarna ska vara ett forum för att sprida den kunskap om granskning av budgetar ur ett jämställdhetsperspektiv som finns inom Sveriges Kvinnolobby och utveckla förståelsen av feministisk ekonomi vilket är det område som första kravet i slutdokumentet handlar om. Målgruppen för Jämställdhetsdagarna är beslutsfattare och anställda som arbetar med jämställdhetsuppdrag i organisationer, företag, kommuner, landsting och myndigheter. Jämställdhetsdagarna ska utveckla kvinnorörelsens betydelse för samhällets demokratiska utveckling och ha nordiska och internationella kontakter. Utvidgat nordiskt samarbete De nordiska länderna är föregångare för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Kvinnorörelsen vill ta ytterligare steg. Det behövs också skarpa analyser av hot mot kvinnors rättigheter som finns även i Norden. Genom att ytterligare stärka samarbetet med kvinnoorganisationer i de nordiska länderna ska vi tillsammans se till att Nordiskt Forum Malmö inte bara blir ett historiskt möte, utan även ett startskott för ett samlat arbete i kvinnorörelsen för ökad jämställdhet i Norden. Tillsammans kan vi stärka den nordiska rösten i den europeiska och internationella debatten om kvinnors rättigheter. Utifrån samarbetet med Nordiskt Forum har Feministiskt Nätverk Norden, FNN, uppstått. Under 2015 kommer nätverket att arbeta för att hitta nya strategier för hur vi tillsammans ska driva igenom kraven i Feministiska överenskommelser och krav. En viktig del av arbetet blir att bjuda in kvinnorörelserna i de andra nordiska länderna till ett strategiskt möte där vi tillsammans diskuterar hur vi ska följa upp Nordiskt Forum. Vi arrangerar även ett officiellt seminarium tillsammans med UN Women och den svenska regeringen under FN:s Kvinnokommission i New York. 2

3 Under året driver Sveriges Kvinnolobby projektet Bygga och utveckla jämställda Norden som finansieras av Nordiska Ministerrådet och administreras av NIKK. Projektet presenterar ett utbildningsmaterial baserat på slutdokumentet Feministiska överenskommelser och krav och FN:s Kvinnokonvention som ska spridas i gymnasieskolor i Sverige, Danmark och Island. Projektet syftar till att tillvarata ungdomars engagemang för och öka deras kunskap om kvinnors rättigheter och jämställdhet. Spridning av slutdokumentet Nordiskt Forums slutdokument, Feministiska överenskommelser och krav, har tryckts på svenska, engelska, i punktskrift och finns i inläst version. Under 2015 ska Sveriges Kvinnolobby tillsammans med våra medlemsorganisationer fortsätta arbeta för att dokumentet och våra gemensamma krav får genomslag hos regering och beslutsfattare. Vi ska föra fram våra krav i vår skuggrapport till CEDAW-kommittén, i arbetet med post agendan och SDG-arbetet, samt vid FN:s Kvinnokommissions Beijing+20 i CSW New York. Dokumentär om Nordiskt Forum Malmö Sveriges Kvinnolobby har under 2014 påbörjat arbetet med en dokumentär om Nordiskt Forum Malmö tillsammans med Annika Hellström från Doris Film. Annika Hellström är producent för filmen. Under 2015 tas underlag fram för ansökningar om finansiering av dokumentären och arbetet med filmen påbörjas därefter. FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking Det är av stor betydelse att kvinnorörelsens organisationer samarbetar för att FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking blir kända och används konkret. De handböcker som tagits fram, slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö, samt Kvinnokonventionen på lättläst svenska, ska spridas till nya målgrupper och aktörer. Sveriges Kvinnolobby har uppvaktat regeringen för att kvinnorörelsen ska ges i uppdrag att informera om Kvinnokonventionen. Ny uppvaktning görs under Sveriges Kvinnolobby fortsätter att tillsammans med UN Women nationell kommitté Sverige skapa förutsättningar för studiecirklar i syfte att öka kunskapen om de viktigaste dokumenten för kvinnors rättigheter och att organisera ett arbete för förverkligandet av dessa. Sveriges regering har under 2014 lämnat sina rapporter om genomförande av FN:s Kvinnokonvention, CEDAW-rapporten, och Handlingsplanen från Peking, Beijing+20. Sveriges Kvinnolobby skriver under 2015 tillsammans med CEDAW-nätverket en skuggrapport till regeringens rapport. Regeringen fokuserar på insatser som gjorts medan skuggrapporten fokuserar på resultat, påvisar brister och ger egna rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby 3

4 tar aktiv del i diskussioner om Beijing+20, bland annat genom EWL:s Bejing+20-rapport From Words to Action och på FN:s Kvinnokommission i New York. Med utgångspunkt i Nordiskt Forum Malmö, Kvinnokonventionen och Handlingsplanen från Peking ska Sveriges Kvinnolobby ta plats i de viktiga diskussionerna om de nya utvecklingsmålen, post 2015-agendan och SDG. Budgetgranskning 2015 Sveriges Kvinnolobby söker medel från Mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att jämställdhetsgranska regeringens budgetproposition för Under 2015 ska vi även göra en analys av budgetprocesserna från 2004 till 2014 avseende metodologi för jämställdhetsintegrering. Sveriges Kvinnolobbys metodhandbok Pengar nu ska uppdateras. Vårpropositionen ska snabbanalyseras. 15:56-rörelsen Likalönsprincipen finns fastslagen i Kvinnokonventionen liksom uppmaningen att kvinnor och män ska dela på det obetalda arbetet. Sveriges Kvinnolobby ska under 2015 fortsätta det breda och givande samarbetet med medlemsorganisationer, fackförbund och politiska kvinnoförbund i syfte att tillsammans manifestera mot orättvisa löneskillnader mellan kvinnor och män. Den 6 mars genomförs ett seminarium med fokus på värdediskriminering. På 8 mars genomför 15:56-rörelsen en stor manifestation i sociala medier och runt om i landet. En gemensam artikel kommer att presentera politiska krav. Objektifiering av och handel med kvinnor Med utgångspunkt i FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen från Peking och slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö arbetar Sveriges Kvinnolobby för att motverka objektifiering av och handel med kvinnor. Under 2015 bedriver vi arbete mot könsdiskriminerande reklam, pornografi, surrogatmödraskap och prostitution. Reklamera Under 2015 ska vi tillsammans med medlemsorganisationen Allt är Möjligt fortsätta driva vårt initiativ Reklamera mot könsdiskriminerande reklam. Vi ska fortsätta höja medvetenheten om sexistisk reklam och vara en kanal där människor kan diskutera, reagera och agera på reklam. Genom Reklamera ska vi tillsammans med allmänheten utöva påtryckning på företag, reklambransch och politiker och vi ska fortsätta verka för en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Under 2015 ska vi utvidga vårt arbete och erbjuda föreläsningar för reklamstuderande och reklambyråer. Vi ska sprida vårt handledningsmaterial för att agera mot sexistisk reklam till målgruppen unga kvinnor i syfte att stärka deras makt som konsumenter. 4

5 Pornografi Tillsammans med andra organisationer och nätverk ska vi i enlighet med krav i slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö arbeta för att motverka pornografi. Vi ska initiera en samhällsdebatt om hur pornografi är handel med kvinnors kroppar, stärker sexindustrin, negativt påverkar kvinnors hälsa och livsvillkor och är ett hinder för jämställdhet. Vi ska undersöka hur lagstiftning mot produktion och distribution av pornografi kan se ut och uppvakta regering och beslutsfattare i frågan. Surrogatmödraskap Arbetet mot surrogatmödraskap utifrån årsmötesuttalandet 2011 fortsätter i nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskap. Att stoppa surrogatmödraskap och handeln med kvinnors kroppar och med barn är att hävda kvinnors grundläggande människovärde och en solidarisk handling med ekonomiskt utsatta kvinnor. Det är cyniskt att använda kvinnors utsatta position till ytterligare exploatering. Vi deltar aktivt på hearings anordnade av utredningen om ofrivillig barnlöshet, vi lämnar skriftliga synpunkter. Vi deltar i debatter och skriver artiklar. Nätverket mot surrogat samordnas av Sveriges Kvinnolobby. Under 2015 arbetar vi för att bredda nätverket internationellt och synliggöra aspekter av handeln som inte kommit fram i media. Prostitution Vi ska fortsätta sprida erfarenheterna av sexköpslagen internationellt och i de sammanhang där den efterfrågas. Vi tar debatten i Sverige med de som företräder neoliberala synsätt och som går sexindustrins och patriarkatets ärenden. Vi fortsätter samarbetet med den europiska kvinnolobbyn, EWL, och arbetet med förändring så att sexköpslagen även ska gälla svenskars sexköp i andra länder. Arbetet med Etiska riktlinjer och påverkan via CSR fortsätter. Hedersrelaterat våld Sveriges kvinnolobby har tagit stark ställning för att motverka alla former av hedersrelaterat våld. Utifrån slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö håller vi frågan på den politiska dagordningen tillsammans med våra medlemsorganisationer i Sveriges och i Norden tillsammans med Feministiskt Nätverk Norden. Vi ska motverka könsstympning, hedersmord och barnäktenskap. Kvinnorörelsen i det civila samhället Sveriges Kvinnolobby är medlemmar i Civos (Civila samhällets organisationer i samverkan) där vi arbetar för att lyfta kvinnorörelsen som en viktig röst i samhället, förbättra kvinnorörelsens villkor liksom villkoren för kvinnor inom det civila samhället. Under 2014 gick Sveriges Kvinnolobby in i arrangörsgruppen för MR-dagarna utifrån våra krav på oss själva i slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö där vi lovar att skapa 5

6 förutsättningar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter. Tillsammans med andra människorättsorganisationer ska vi arbeta för att förverkliga vår vision och i varje tema på mänskliga rättigheter skärpa synligheten av och kraven utifrån ett kvinnorättsligt perspektiv. Europeiskt arbete Sveriges Kvinnolobby är en mycket aktiv medlem i EWL och arbetar med att kontinuerligt införliva det europeiska arbetet i vårt eget arbete och i våra kontakter med regeringens representanter. Under 2015 ska vi fortsatt delta vid styrelsemöten, möten med exekutivkommitté och generalförsamling samt vid konferensen, seminarier och hearings som initieras i samarbetet. Vi ska tillsammans med EWL fortsätta att driva abolitioniströrelsens krav på ett Europa fritt från prostitution och förstärka arbetet för förbud mot surrogatmödraskap i Europa och internationellt. Vi ska fortsätta arbeta för att föra in ett jämställdhetsperspektiv i EU:s strategi Europa2020 och långtidsbudget genom aktivt deltagande gentemot den svenska regeringen och bevakning av EU:s nya jämställdhetsstrategi. EWL:s nya strategi för verksamheten fram till 2020, som läggs fram för generalförsamlingen i maj, blir en annan viktig uppgift. Sveriges Kvinnolobby ska verka för att krav från slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö inarbetas i det europeiska samarbetet. Vi ska aktivt följa upp motioner som antagits av EWL:s generalförsamling men inte resulterat i aktiviteter. En prioriterad uppgift blir att inom EWL medverka i utformningen av dess nya strategi med syftet att mer effektivt påverka jämställdhetsarbetet inom EU:s institutioner, att optimalt använda EWL-medlemmarnas potential och att bättre samordna våra egna aktiviteter i EWL tillsammans med dem. 6

7 Verksamhet under 2015 i punktform Fortsatt utveckling av kvinnorörelsen i Sverige genom dialog och utbyte med medlemsorganisationerna, bland annat genom ordförandemöte, årsmöte, projektsamverkan, arbetsgrupper och andra mötesplatser. Medlemsorganisationer ska erbjudas att medverka i olika projekt och arbetsgrupper. Tillsammans med medlemsorganisationer och paraplyorganisationerna i de andra nordiska länderna ta tillvara på engagemanget och erfarenheterna från Nordiskt Forum Malmö 2014 och stärka den nordiska kvinnorörelsens organisering. Undersöka möjligheterna att ta fram en dokumentärfilm från Nordiskt Forum för att sprida resultaten av konferensen. Tillsammans med medlemsorganisationer arbeta för att våra gemensamma krav från Nordiskt Forum får genomslag hos regering och beslutsfattare. Föra fram våra krav i Beijing+20-processen, CEDAW-skuggrapporten, post 2015-agendan, vid CSW 59 samt i andra forum och sammanhang där vi verkar. Genomföra projektet Bygga och utveckla jämställda Norden tillsammans med Kvinderådet i Danmark och Kvenréttindafélag på Island. Ett utbildningsmaterial om jämställdhet sprids till gymnasieskolor i Sverige, Danmark och Island. Sprida Kvinnokonventionen, Handlingsplanen från Peking, slutdokumentet från Nordiskt Forum och Kvinnokonventionen på lättläst svenska. Förutsättningar för studiecirklar skapas tillsammans med UN Women nationell kommitté Sverige. Tillsammans med MCI utveckla och bjuda in till en planerad årligt återkommande konferens, Jämställdhetsdagarna, med fokus på jämställdhetsintegrering. Ytterligare stärka samarbetet med kvinnoorganisationer i de nordiska länderna. Under 2015 ska Feministiskt Nätverk Norden arbeta för att hitta nya strategier för hur vi tillsammans ska driva igenom Feministiska överenskommelser och krav. Bevaka och delta i arbetet i FN. CEDAW-nätverket ska söka medel för att genomföra en skuggrapport på regeringens rapport 8 & 9 att presentera för FN:s Kvinnokommitté. Vi ska aktivt delta i arbetet med Beijing+20, bland annat vid FN:s Kvinnokommission (CSW59) i New York och i diskussioner om post 2015-agendan. 7

8 Under 2015 ska vi använda vår konsultativa status hos FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) för att stärka vårt internationella arbete. Stärka det europeiska arbetet i European Women s Lobby genom att föra fram den svenska kvinnorörelsens ståndpunkter. Vi ska delta i styrelsearbetet, generalförsamlingen, i lobbyingaktioner och besvara konsultationer och förfrågningar. Delta i utvecklingen av EWL:s arbete i frågor som rör våld mot kvinnor. Vi ska samarbeta i abolitionistnätverket inom ramen för EWL:s kampanj mot prostitution och fortsätta driva frågan om surrogatmödraskap på europeisk nivå. Delta i utarbetandet av en ny långsiktig strategi för EWL-arbetet, främst genom vår representation i EWL:s exekutivkommitté. Samarbeta med Malmö Jämställdhetsbyrå i projektet O/organiserad feminism? som bygger vidare på Nordiskt Forum och syftar till att underlätta lokal strategisk feministisk organisering. I projektet ska metoder och strategier för att minska de hinder som den feministiska rörelsen och kvinnorörelsen stöter på i sitt arbete identifieras. Samarbeta med Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i projektet Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle. Projektet syftar till att öka kunskaper om hinder och chanser för invandrarkvinnor och ta fram verktyg för att förbättra arbetet med integration och jämställdhet. Som medlemmar i Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos) ska vi arbeta för att lyfta fram ett feministiskt perspektiv i påverkansarbetet för att stärka det civila samhällets roll i samhället och politiken. I arrangörsgruppen för MR-dagarna ska vi tillsammans med andra människorättsorganisationer arbeta för att förverkliga vår vision om ett samhälle där alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Fortsatt arbeta med budgetanalyser. Under 2015 ska vi söka medel för en granskning av budgetpropositionen för 2016 och arbeta fram en analys av jämställdhetsintegrering av budgetprocesser avseende metodologi. Vi ska genomföra en mindre granskning av Vårpropositionen. 8

9 Stärka vårt arbete mot hedersrelaterat våld som genomförs tillsammans med våra medlemsorganisationer och Feministiskt Nätverk Norden. Utveckla och utvidga vårt arbete mot könsdiskriminerande reklam tillsammans med Allt är Möjligt. Vi ska skapa debatt om sexualisering av det offentliga rummet och arbeta för en lagstiftning. Samarbete med kvinnor i funktionshinderrörelsen ska utvecklas och konkretiseras. Tillsammans med andra organisationer och nätverk ska vi arbeta för att motverka produktion och distribution av pornografi. Fortsätta det breda samarbetet med 15:56-rörelsen kring lika lön inför och på Internationella kvinnodagen Vi ska ta vara på och utveckla rörelsens lokala nätverk. Utveckla kontakt som tagits av RobecoSAM rörande policy för global gender index. Fortsätta driva Feministiskt nej till surrogatmödraskap. Vi ska bevaka regeringens arbete och vara aktiva i debatten om surrogatmödraskap. Under 2015 ska vi undersöka möjligheter att bredda nätverket internationellt. Fortsätta driva Wikifem och samarbeta med Wikimedia Sverige för att få fler kvinnor och tjejer att skriva och redigera på Wikipedia. Delta i det europeiska nätverket och plattformen PLENT (Platform for equal and nontransferable parental leave) och fortsätta driva krav på individualiserad föräldraförsäkring. Vi ska arbeta strategiskt gentemot riksdagsledamöter och uppvakta riksdagens utskott och ledamöter. Vår medverkan i Almedalen och andra offentliga sammanhang skall förberedas utifrån ambitionen att uppnå största möjliga genomslagskraft och påverkansmöjlighet. Delta i och representera kvinnorörelsen i relevanta konferenser och seminarier utifrån Sveriges Kvinnolobbys mål och syften i samarbete med medlemsorganisationerna. Remissyttranden ska fortsatt lämnas. 9

10 Fortsätta samarbetet inom Operation Kansliet vid Sveriges Kvinnolobby ska stärkas genom inrättande av ny tjänst för att möjliggöra den omfattande verksamheten. En viktig del blir att generera intäkter för tjänstens finansiering. Antalet organisationer som vill vara medlemmar och organisationer samt enskilda personer som vill bli stödjande medlemmar ska öka. Vår aktivitet ska öka på andra platser än i Stockholm. Fortsätta erbjuda studenter praktikplats på kansliet. Deras bidrag till verksamheten är en ovärderlig resurs. Fortsättningsvis ta emot nationella och internationella delegationer som vill informera sig om arbetet för kvinnors rättigheter i Sverige. 10

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV INLEDNING FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing

Läs mer

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av fn:s Kvinno kommittés rekommendationer Sveriges Kvinnolobby Förord 3 Inledning 4 Iakttagelse 6: Integrations- och jämställdhets departementet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Ett jämställt samhälle utan våld

Verksamhetsplan 2015. Ett jämställt samhälle utan våld Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Verksamhetsplan 2015 Ett jämställt samhälle utan våld Lokalgruppsrepresentanter och styrelse under

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA...

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA... SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om Våldtäkt KVINNOJOURERNA barnens perspektiv Kvalitetssäkring UNGA MÄNS VÅLD MED MERA... 2013 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se SKR Verksamhetsberättelse

Läs mer

sektorprogram Jämställdhet Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2014 jämställdhet sektorprogram för islands ordförandeskap 2014 1

sektorprogram Jämställdhet Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2014 jämställdhet sektorprogram för islands ordförandeskap 2014 1 sammen om ligestilling i 40 år = 1974 2014 = sektorprogram Jämställdhet Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2014 jämställdhet sektorprogram för islands ordförandeskap 2014 1 Jämställdhet Sektorprogram

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor 1 2 Mäns våld mot kvinnor Innehåll Förord...3 Inledning...5 fn:s Kvinnokonvention cedaw...7 Flerfaldig diskriminering...9 Gender Budgeting...11 Artikel 2 Skyldighet att avskaffa diskriminering

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse

Sveriges Konsumenter. Verksamhetsberättelse Sveriges Konsumenter Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Förkortningar... 3 1. Styrelsens berättelse... 5 2. Så har vi arbetat... 8 2.1 Nationellt arbete... 8 2.2 Internationellt arbete...

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Förord Projektguiden innehåller en kort beskrivning av ett antal

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin

Idéburna organisationer som gör skillnad. i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin Idéburna organisationer som gör skillnad i demokratin, i den sociala sammanhållningen och i samhällsekonomin Verksamhetsinriktning 2013-2016 2/10 Innehåll Inledning... 3 Framtidsbild 1... 4 Framtidsbild

Läs mer