Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys vision är att alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Vårt arbete utgår från FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen från Peking och Nordiskt Forums slutdokument Feministiska överenskommelser och krav samt tillämpliga delar av direktiv, resolutioner och dokument och övrig verksamhet inom EU som främjar jämställdhet. Vi står bakom de svenska jämställdhetsmålen. Sveriges Kvinnolobby samlar den svenska kvinnorörelsen genom sina 45 medlemsorganisationer som alla arbetar för att förbättra kvinnors demokratiska förutsättningar och livsvillkor. Vi verkar för att integrera ett feministiskt perspektiv i politiska, ekonomiska och sociala sammanhang; nationellt, europeiskt och internationellt. Vi arbetar strategiskt för att påverka makthavare och politiska beslutsfattare. Vi vill tydliggöra betydelsen av en fristående och ideell kvinnorörelse som är och uppfattas som en viktig samhällsaktör. Sveriges Kvinnolobby arbetar med kvinnors organisering och delaktighet i en gemensam kvinnorörelse där olika erfarenheter kommer till uttryck. Vi söker samarbeten med olika sektorer i samhället. Vi arbetar utifrån betydelsen av förankring och agerande från lokal till nationell, europeisk och internationell nivå. Övergripande satsningar 2015 Sveriges Kvinnolobby ska använda kunskap och erfarenheter från tidigare projekt och genomförda satsningar för att förbättra vårt strategiska påverkansarbete. I arbetet ska samarbete med medlemsorganisationerna systematiseras. Stärkandet av kansliet vid Sveriges Kvinnolobby är prioriterat och en förutsättning för att bibehålla nuvarande verksamhetsnivå. Sveriges Kvinnolobbys styrelse arbetar ideellt tillsammans med medlemsorganisationernas medlemmar. För ett effektivt genomförande av styrelsens inriktning fastställd av årsmötet krävs en större samlad arbetsstyrka. Att hitta långsiktig finansiell lösning på detta är prioriterat. Under 2015 ska vi bygga vidare på våra gemensamma erfarenheter från Nordiskt Forum och stärka kvinnorörelsens verkningsgrad i Sverige, i Norden och internationellt. Vi ska påverka och vara delaktiga i diskussioner om Beijing+20 och post 2015-agendan, både internationellt och i EU. 1

2 Så tar vi Nordiskt Forum Malmö 2014 vidare Sveriges Kvinnolobby ska tillsammans med medlemsorganisationer och nordiska systerorganisationer som stod bakom Nordiskt Forum Malmö följa upp och förstärka resultaten från decenniets viktigaste nordiska möte för kvinnors rättigheter. Vi ska medvetet söka konkreta insatser för att förverkliga de krav som slutdokumentet Feministiska överenskommelser och krav ställer. Jämställdhetsdagarna Nordiskt Forum visade på det stora engagemanget för jämställdhet som finns runt om i samhället. Sveriges Kvinnolobby ska under 2015 tillsammans med MCI, som anlitades för Nordiskt Forum, utveckla och bjuda in till en planerad årligt återkommande konferens, Jämställdhetsdagarna, med fokus på jämställdhetsintegrering. Systematisk jämställdhetsintegrering är ett av kraven i Nordiskt Forums slutdokument, Feministiska överenskommelser och krav liksom i Handlingsplanen från Peking Jämställdhetsdagarna ska vara ett forum för att sprida den kunskap om granskning av budgetar ur ett jämställdhetsperspektiv som finns inom Sveriges Kvinnolobby och utveckla förståelsen av feministisk ekonomi vilket är det område som första kravet i slutdokumentet handlar om. Målgruppen för Jämställdhetsdagarna är beslutsfattare och anställda som arbetar med jämställdhetsuppdrag i organisationer, företag, kommuner, landsting och myndigheter. Jämställdhetsdagarna ska utveckla kvinnorörelsens betydelse för samhällets demokratiska utveckling och ha nordiska och internationella kontakter. Utvidgat nordiskt samarbete De nordiska länderna är föregångare för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Kvinnorörelsen vill ta ytterligare steg. Det behövs också skarpa analyser av hot mot kvinnors rättigheter som finns även i Norden. Genom att ytterligare stärka samarbetet med kvinnoorganisationer i de nordiska länderna ska vi tillsammans se till att Nordiskt Forum Malmö inte bara blir ett historiskt möte, utan även ett startskott för ett samlat arbete i kvinnorörelsen för ökad jämställdhet i Norden. Tillsammans kan vi stärka den nordiska rösten i den europeiska och internationella debatten om kvinnors rättigheter. Utifrån samarbetet med Nordiskt Forum har Feministiskt Nätverk Norden, FNN, uppstått. Under 2015 kommer nätverket att arbeta för att hitta nya strategier för hur vi tillsammans ska driva igenom kraven i Feministiska överenskommelser och krav. En viktig del av arbetet blir att bjuda in kvinnorörelserna i de andra nordiska länderna till ett strategiskt möte där vi tillsammans diskuterar hur vi ska följa upp Nordiskt Forum. Vi arrangerar även ett officiellt seminarium tillsammans med UN Women och den svenska regeringen under FN:s Kvinnokommission i New York. 2

3 Under året driver Sveriges Kvinnolobby projektet Bygga och utveckla jämställda Norden som finansieras av Nordiska Ministerrådet och administreras av NIKK. Projektet presenterar ett utbildningsmaterial baserat på slutdokumentet Feministiska överenskommelser och krav och FN:s Kvinnokonvention som ska spridas i gymnasieskolor i Sverige, Danmark och Island. Projektet syftar till att tillvarata ungdomars engagemang för och öka deras kunskap om kvinnors rättigheter och jämställdhet. Spridning av slutdokumentet Nordiskt Forums slutdokument, Feministiska överenskommelser och krav, har tryckts på svenska, engelska, i punktskrift och finns i inläst version. Under 2015 ska Sveriges Kvinnolobby tillsammans med våra medlemsorganisationer fortsätta arbeta för att dokumentet och våra gemensamma krav får genomslag hos regering och beslutsfattare. Vi ska föra fram våra krav i vår skuggrapport till CEDAW-kommittén, i arbetet med post agendan och SDG-arbetet, samt vid FN:s Kvinnokommissions Beijing+20 i CSW New York. Dokumentär om Nordiskt Forum Malmö Sveriges Kvinnolobby har under 2014 påbörjat arbetet med en dokumentär om Nordiskt Forum Malmö tillsammans med Annika Hellström från Doris Film. Annika Hellström är producent för filmen. Under 2015 tas underlag fram för ansökningar om finansiering av dokumentären och arbetet med filmen påbörjas därefter. FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking Det är av stor betydelse att kvinnorörelsens organisationer samarbetar för att FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking blir kända och används konkret. De handböcker som tagits fram, slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö, samt Kvinnokonventionen på lättläst svenska, ska spridas till nya målgrupper och aktörer. Sveriges Kvinnolobby har uppvaktat regeringen för att kvinnorörelsen ska ges i uppdrag att informera om Kvinnokonventionen. Ny uppvaktning görs under Sveriges Kvinnolobby fortsätter att tillsammans med UN Women nationell kommitté Sverige skapa förutsättningar för studiecirklar i syfte att öka kunskapen om de viktigaste dokumenten för kvinnors rättigheter och att organisera ett arbete för förverkligandet av dessa. Sveriges regering har under 2014 lämnat sina rapporter om genomförande av FN:s Kvinnokonvention, CEDAW-rapporten, och Handlingsplanen från Peking, Beijing+20. Sveriges Kvinnolobby skriver under 2015 tillsammans med CEDAW-nätverket en skuggrapport till regeringens rapport. Regeringen fokuserar på insatser som gjorts medan skuggrapporten fokuserar på resultat, påvisar brister och ger egna rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby 3

4 tar aktiv del i diskussioner om Beijing+20, bland annat genom EWL:s Bejing+20-rapport From Words to Action och på FN:s Kvinnokommission i New York. Med utgångspunkt i Nordiskt Forum Malmö, Kvinnokonventionen och Handlingsplanen från Peking ska Sveriges Kvinnolobby ta plats i de viktiga diskussionerna om de nya utvecklingsmålen, post 2015-agendan och SDG. Budgetgranskning 2015 Sveriges Kvinnolobby söker medel från Mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att jämställdhetsgranska regeringens budgetproposition för Under 2015 ska vi även göra en analys av budgetprocesserna från 2004 till 2014 avseende metodologi för jämställdhetsintegrering. Sveriges Kvinnolobbys metodhandbok Pengar nu ska uppdateras. Vårpropositionen ska snabbanalyseras. 15:56-rörelsen Likalönsprincipen finns fastslagen i Kvinnokonventionen liksom uppmaningen att kvinnor och män ska dela på det obetalda arbetet. Sveriges Kvinnolobby ska under 2015 fortsätta det breda och givande samarbetet med medlemsorganisationer, fackförbund och politiska kvinnoförbund i syfte att tillsammans manifestera mot orättvisa löneskillnader mellan kvinnor och män. Den 6 mars genomförs ett seminarium med fokus på värdediskriminering. På 8 mars genomför 15:56-rörelsen en stor manifestation i sociala medier och runt om i landet. En gemensam artikel kommer att presentera politiska krav. Objektifiering av och handel med kvinnor Med utgångspunkt i FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen från Peking och slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö arbetar Sveriges Kvinnolobby för att motverka objektifiering av och handel med kvinnor. Under 2015 bedriver vi arbete mot könsdiskriminerande reklam, pornografi, surrogatmödraskap och prostitution. Reklamera Under 2015 ska vi tillsammans med medlemsorganisationen Allt är Möjligt fortsätta driva vårt initiativ Reklamera mot könsdiskriminerande reklam. Vi ska fortsätta höja medvetenheten om sexistisk reklam och vara en kanal där människor kan diskutera, reagera och agera på reklam. Genom Reklamera ska vi tillsammans med allmänheten utöva påtryckning på företag, reklambransch och politiker och vi ska fortsätta verka för en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Under 2015 ska vi utvidga vårt arbete och erbjuda föreläsningar för reklamstuderande och reklambyråer. Vi ska sprida vårt handledningsmaterial för att agera mot sexistisk reklam till målgruppen unga kvinnor i syfte att stärka deras makt som konsumenter. 4

5 Pornografi Tillsammans med andra organisationer och nätverk ska vi i enlighet med krav i slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö arbeta för att motverka pornografi. Vi ska initiera en samhällsdebatt om hur pornografi är handel med kvinnors kroppar, stärker sexindustrin, negativt påverkar kvinnors hälsa och livsvillkor och är ett hinder för jämställdhet. Vi ska undersöka hur lagstiftning mot produktion och distribution av pornografi kan se ut och uppvakta regering och beslutsfattare i frågan. Surrogatmödraskap Arbetet mot surrogatmödraskap utifrån årsmötesuttalandet 2011 fortsätter i nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskap. Att stoppa surrogatmödraskap och handeln med kvinnors kroppar och med barn är att hävda kvinnors grundläggande människovärde och en solidarisk handling med ekonomiskt utsatta kvinnor. Det är cyniskt att använda kvinnors utsatta position till ytterligare exploatering. Vi deltar aktivt på hearings anordnade av utredningen om ofrivillig barnlöshet, vi lämnar skriftliga synpunkter. Vi deltar i debatter och skriver artiklar. Nätverket mot surrogat samordnas av Sveriges Kvinnolobby. Under 2015 arbetar vi för att bredda nätverket internationellt och synliggöra aspekter av handeln som inte kommit fram i media. Prostitution Vi ska fortsätta sprida erfarenheterna av sexköpslagen internationellt och i de sammanhang där den efterfrågas. Vi tar debatten i Sverige med de som företräder neoliberala synsätt och som går sexindustrins och patriarkatets ärenden. Vi fortsätter samarbetet med den europiska kvinnolobbyn, EWL, och arbetet med förändring så att sexköpslagen även ska gälla svenskars sexköp i andra länder. Arbetet med Etiska riktlinjer och påverkan via CSR fortsätter. Hedersrelaterat våld Sveriges kvinnolobby har tagit stark ställning för att motverka alla former av hedersrelaterat våld. Utifrån slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö håller vi frågan på den politiska dagordningen tillsammans med våra medlemsorganisationer i Sveriges och i Norden tillsammans med Feministiskt Nätverk Norden. Vi ska motverka könsstympning, hedersmord och barnäktenskap. Kvinnorörelsen i det civila samhället Sveriges Kvinnolobby är medlemmar i Civos (Civila samhällets organisationer i samverkan) där vi arbetar för att lyfta kvinnorörelsen som en viktig röst i samhället, förbättra kvinnorörelsens villkor liksom villkoren för kvinnor inom det civila samhället. Under 2014 gick Sveriges Kvinnolobby in i arrangörsgruppen för MR-dagarna utifrån våra krav på oss själva i slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö där vi lovar att skapa 5

6 förutsättningar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter. Tillsammans med andra människorättsorganisationer ska vi arbeta för att förverkliga vår vision och i varje tema på mänskliga rättigheter skärpa synligheten av och kraven utifrån ett kvinnorättsligt perspektiv. Europeiskt arbete Sveriges Kvinnolobby är en mycket aktiv medlem i EWL och arbetar med att kontinuerligt införliva det europeiska arbetet i vårt eget arbete och i våra kontakter med regeringens representanter. Under 2015 ska vi fortsatt delta vid styrelsemöten, möten med exekutivkommitté och generalförsamling samt vid konferensen, seminarier och hearings som initieras i samarbetet. Vi ska tillsammans med EWL fortsätta att driva abolitioniströrelsens krav på ett Europa fritt från prostitution och förstärka arbetet för förbud mot surrogatmödraskap i Europa och internationellt. Vi ska fortsätta arbeta för att föra in ett jämställdhetsperspektiv i EU:s strategi Europa2020 och långtidsbudget genom aktivt deltagande gentemot den svenska regeringen och bevakning av EU:s nya jämställdhetsstrategi. EWL:s nya strategi för verksamheten fram till 2020, som läggs fram för generalförsamlingen i maj, blir en annan viktig uppgift. Sveriges Kvinnolobby ska verka för att krav från slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö inarbetas i det europeiska samarbetet. Vi ska aktivt följa upp motioner som antagits av EWL:s generalförsamling men inte resulterat i aktiviteter. En prioriterad uppgift blir att inom EWL medverka i utformningen av dess nya strategi med syftet att mer effektivt påverka jämställdhetsarbetet inom EU:s institutioner, att optimalt använda EWL-medlemmarnas potential och att bättre samordna våra egna aktiviteter i EWL tillsammans med dem. 6

7 Verksamhet under 2015 i punktform Fortsatt utveckling av kvinnorörelsen i Sverige genom dialog och utbyte med medlemsorganisationerna, bland annat genom ordförandemöte, årsmöte, projektsamverkan, arbetsgrupper och andra mötesplatser. Medlemsorganisationer ska erbjudas att medverka i olika projekt och arbetsgrupper. Tillsammans med medlemsorganisationer och paraplyorganisationerna i de andra nordiska länderna ta tillvara på engagemanget och erfarenheterna från Nordiskt Forum Malmö 2014 och stärka den nordiska kvinnorörelsens organisering. Undersöka möjligheterna att ta fram en dokumentärfilm från Nordiskt Forum för att sprida resultaten av konferensen. Tillsammans med medlemsorganisationer arbeta för att våra gemensamma krav från Nordiskt Forum får genomslag hos regering och beslutsfattare. Föra fram våra krav i Beijing+20-processen, CEDAW-skuggrapporten, post 2015-agendan, vid CSW 59 samt i andra forum och sammanhang där vi verkar. Genomföra projektet Bygga och utveckla jämställda Norden tillsammans med Kvinderådet i Danmark och Kvenréttindafélag på Island. Ett utbildningsmaterial om jämställdhet sprids till gymnasieskolor i Sverige, Danmark och Island. Sprida Kvinnokonventionen, Handlingsplanen från Peking, slutdokumentet från Nordiskt Forum och Kvinnokonventionen på lättläst svenska. Förutsättningar för studiecirklar skapas tillsammans med UN Women nationell kommitté Sverige. Tillsammans med MCI utveckla och bjuda in till en planerad årligt återkommande konferens, Jämställdhetsdagarna, med fokus på jämställdhetsintegrering. Ytterligare stärka samarbetet med kvinnoorganisationer i de nordiska länderna. Under 2015 ska Feministiskt Nätverk Norden arbeta för att hitta nya strategier för hur vi tillsammans ska driva igenom Feministiska överenskommelser och krav. Bevaka och delta i arbetet i FN. CEDAW-nätverket ska söka medel för att genomföra en skuggrapport på regeringens rapport 8 & 9 att presentera för FN:s Kvinnokommitté. Vi ska aktivt delta i arbetet med Beijing+20, bland annat vid FN:s Kvinnokommission (CSW59) i New York och i diskussioner om post 2015-agendan. 7

8 Under 2015 ska vi använda vår konsultativa status hos FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) för att stärka vårt internationella arbete. Stärka det europeiska arbetet i European Women s Lobby genom att föra fram den svenska kvinnorörelsens ståndpunkter. Vi ska delta i styrelsearbetet, generalförsamlingen, i lobbyingaktioner och besvara konsultationer och förfrågningar. Delta i utvecklingen av EWL:s arbete i frågor som rör våld mot kvinnor. Vi ska samarbeta i abolitionistnätverket inom ramen för EWL:s kampanj mot prostitution och fortsätta driva frågan om surrogatmödraskap på europeisk nivå. Delta i utarbetandet av en ny långsiktig strategi för EWL-arbetet, främst genom vår representation i EWL:s exekutivkommitté. Samarbeta med Malmö Jämställdhetsbyrå i projektet O/organiserad feminism? som bygger vidare på Nordiskt Forum och syftar till att underlätta lokal strategisk feministisk organisering. I projektet ska metoder och strategier för att minska de hinder som den feministiska rörelsen och kvinnorörelsen stöter på i sitt arbete identifieras. Samarbeta med Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i projektet Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle. Projektet syftar till att öka kunskaper om hinder och chanser för invandrarkvinnor och ta fram verktyg för att förbättra arbetet med integration och jämställdhet. Som medlemmar i Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos) ska vi arbeta för att lyfta fram ett feministiskt perspektiv i påverkansarbetet för att stärka det civila samhällets roll i samhället och politiken. I arrangörsgruppen för MR-dagarna ska vi tillsammans med andra människorättsorganisationer arbeta för att förverkliga vår vision om ett samhälle där alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Fortsatt arbeta med budgetanalyser. Under 2015 ska vi söka medel för en granskning av budgetpropositionen för 2016 och arbeta fram en analys av jämställdhetsintegrering av budgetprocesser avseende metodologi. Vi ska genomföra en mindre granskning av Vårpropositionen. 8

9 Stärka vårt arbete mot hedersrelaterat våld som genomförs tillsammans med våra medlemsorganisationer och Feministiskt Nätverk Norden. Utveckla och utvidga vårt arbete mot könsdiskriminerande reklam tillsammans med Allt är Möjligt. Vi ska skapa debatt om sexualisering av det offentliga rummet och arbeta för en lagstiftning. Samarbete med kvinnor i funktionshinderrörelsen ska utvecklas och konkretiseras. Tillsammans med andra organisationer och nätverk ska vi arbeta för att motverka produktion och distribution av pornografi. Fortsätta det breda samarbetet med 15:56-rörelsen kring lika lön inför och på Internationella kvinnodagen Vi ska ta vara på och utveckla rörelsens lokala nätverk. Utveckla kontakt som tagits av RobecoSAM rörande policy för global gender index. Fortsätta driva Feministiskt nej till surrogatmödraskap. Vi ska bevaka regeringens arbete och vara aktiva i debatten om surrogatmödraskap. Under 2015 ska vi undersöka möjligheter att bredda nätverket internationellt. Fortsätta driva Wikifem och samarbeta med Wikimedia Sverige för att få fler kvinnor och tjejer att skriva och redigera på Wikipedia. Delta i det europeiska nätverket och plattformen PLENT (Platform for equal and nontransferable parental leave) och fortsätta driva krav på individualiserad föräldraförsäkring. Vi ska arbeta strategiskt gentemot riksdagsledamöter och uppvakta riksdagens utskott och ledamöter. Vår medverkan i Almedalen och andra offentliga sammanhang skall förberedas utifrån ambitionen att uppnå största möjliga genomslagskraft och påverkansmöjlighet. Delta i och representera kvinnorörelsen i relevanta konferenser och seminarier utifrån Sveriges Kvinnolobbys mål och syften i samarbete med medlemsorganisationerna. Remissyttranden ska fortsatt lämnas. 9

10 Fortsätta samarbetet inom Operation Kansliet vid Sveriges Kvinnolobby ska stärkas genom inrättande av ny tjänst för att möjliggöra den omfattande verksamheten. En viktig del blir att generera intäkter för tjänstens finansiering. Antalet organisationer som vill vara medlemmar och organisationer samt enskilda personer som vill bli stödjande medlemmar ska öka. Vår aktivitet ska öka på andra platser än i Stockholm. Fortsätta erbjuda studenter praktikplats på kansliet. Deras bidrag till verksamheten är en ovärderlig resurs. Fortsättningsvis ta emot nationella och internationella delegationer som vill informera sig om arbetet för kvinnors rättigheter i Sverige. 10

Sveriges Kvinnolobby Verksamhetsplan 2014

Sveriges Kvinnolobby Verksamhetsplan 2014 Sveriges Kvinnolobby Verksamhetsplan 2014 Kvinnors organisering Sveriges Kvinnolobbys vision är att alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Våra ställningstaganden bygger

Läs mer

Praktikrapport HT 2014

Praktikrapport HT 2014 Praktikrapport Kvalificerad Arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT 2014 Frida Svanberg Kandidatexamen i Statsvetenskap vid Stockholms Universitet Kandidatexamen i Psykologi vid Stockholms

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Sveriges Kvinnolobby VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

Sveriges Kvinnolobby VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Sveriges Kvinnolobby VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Sveriges Kvinnolobby Norrtullsgatan 45 113 45 Stockholm Telefon: 08-33 52 47 info@sverigeskvinnolobby.se www.sverigeskvinnolobby.se Grafisk form: Kerstin

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

SVERIGES KVINNOLOBBY

SVERIGES KVINNOLOBBY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SVERIGES KVINNOLOBBY SVERIGES KVINNOLOBBY Norrtullsgatan 45 113 45 Stockholm Telefon: 08-33 52 47 info@sverigeskvinnolobby.se www.sverigeskvinnolobby.se 1 INNEHÅLL 3 FÖRORD 4

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Villkor för ideella föreningar och trossamfund. Civila samhällets villkor 2014

Villkor för ideella föreningar och trossamfund. Civila samhällets villkor 2014 Villkor för ideella föreningar och trossamfund Civila samhällets villkor 2014 Uppföljning av det civila samhällets villkor Instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Strategi för 2014-2017 Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Innehåll Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder... 2 Vision... 3 Målgrupper...

Läs mer

Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan VERKSAMHETSPLAN 2015 Budget och verksamhetsplan Diversity Charter Sweden 2014 Innehåll Innehåll... 1 Bakgrund... 2 Historik... 2 Vision och långsiktiga mål... 2 Nationella förutsättningar... 1 Syn på mångfald...

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Yttrande av Sveriges Kvinnolobby över betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Yttrande av Sveriges Kvinnolobby över betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila samhället 103 33 Stockholm Yttrande av Sveriges Kvinnolobby över betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Inget stärkt civilsamhälle

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2014

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2014 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2014 1. Inledning 2014 blir ett händelserikt år; det är val till europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden kommer på

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Utrikesutskottets yttrande 2008/09:UU3y Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 28 oktober 2008 (prot. 2007/08:6 7) beslutat

Läs mer

Yttrande av Sveriges Kvinnolobby över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Yttrande av Sveriges Kvinnolobby över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR SOU 2015:86 Yttrande av Sveriges Kvinnolobby över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) Sammanfattning

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) REMISSYTTRANDE 2011-03-18 2010-1542 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) Sametingets ställningstagande Sametinget tillstyrker

Läs mer

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Medlemmar 22 000 akademiker inom kultur och kommunikation 5000-6000 är anställda inom musei- och kulturmiljövården Uppskattat några hundra som är under utbildning, utbildade

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

STRUKTURPLAN. Antagen av styrelsen. för INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGEN I MALMÖ

STRUKTURPLAN. Antagen av styrelsen. för INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGEN I MALMÖ STRUKTURPLAN Antagen av styrelsen för INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGEN I MALMÖ 2015-03-25 Sammanfattning av 2012 I takt med att IKF har vuxit, så har även en förståelse vuxit fram för att det inte är optimalt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige

Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige Verksamhetplan för 2013 för CONCORD Sverige 1. Inledning CONCORD Sveriges uppdrag är att inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Kommittédirektiv Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Dir. 2016:18 Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Sammanfattning Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut Regeringsbeslut 2 2008-09-11 IJ2008/1822/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att undersöka hur våldsutsatta

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och Myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

En nationell ungdomspolitik Med fokus på unga En politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande. Foto: Colourbox

En nationell ungdomspolitik Med fokus på unga En politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande. Foto: Colourbox En nationell ungdomspolitik Med fokus på unga En politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Foto: Colourbox OM MUCF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Praktikrapport för Ht 2008:

Praktikrapport för Ht 2008: Praktikrapport för Ht 2008: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Praktikens längd: Praktiken genomfördes mellan 11/8 19/12 2008 samt 5-9 januari 2009 på heltid (40 timmar/vecka). Handledare:

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Genusanalys av stadens budget Motion (2012:14) av Karin Wanngård (S)

Genusanalys av stadens budget Motion (2012:14) av Karin Wanngård (S) Utlåtande 2012: RI (Dnr 334-562/2012) Genusanalys av stadens budget Motion (2012:14) av Karin Wanngård (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2012:14) av Karin Wanngård

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll Verksamhetsplan 2015... 1 Inledning... 3 Beskrivning av verksamheten... 3 Övergripande verksamhetsplan... 4 Kärnverksamhet... 6 1. Sameföreningar och medlemmar... 6 Funktioner...

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer