Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys vision är att alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Vårt arbete utgår från FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen från Peking och Nordiskt Forums slutdokument Feministiska överenskommelser och krav samt tillämpliga delar av direktiv, resolutioner och dokument och övrig verksamhet inom EU som främjar jämställdhet. Vi står bakom de svenska jämställdhetsmålen. Sveriges Kvinnolobby samlar den svenska kvinnorörelsen genom sina 45 medlemsorganisationer som alla arbetar för att förbättra kvinnors demokratiska förutsättningar och livsvillkor. Vi verkar för att integrera ett feministiskt perspektiv i politiska, ekonomiska och sociala sammanhang; nationellt, europeiskt och internationellt. Vi arbetar strategiskt för att påverka makthavare och politiska beslutsfattare. Vi vill tydliggöra betydelsen av en fristående och ideell kvinnorörelse som är och uppfattas som en viktig samhällsaktör. Sveriges Kvinnolobby arbetar med kvinnors organisering och delaktighet i en gemensam kvinnorörelse där olika erfarenheter kommer till uttryck. Vi söker samarbeten med olika sektorer i samhället. Vi arbetar utifrån betydelsen av förankring och agerande från lokal till nationell, europeisk och internationell nivå. Övergripande satsningar 2015 Sveriges Kvinnolobby ska använda kunskap och erfarenheter från tidigare projekt och genomförda satsningar för att förbättra vårt strategiska påverkansarbete. I arbetet ska samarbete med medlemsorganisationerna systematiseras. Stärkandet av kansliet vid Sveriges Kvinnolobby är prioriterat och en förutsättning för att bibehålla nuvarande verksamhetsnivå. Sveriges Kvinnolobbys styrelse arbetar ideellt tillsammans med medlemsorganisationernas medlemmar. För ett effektivt genomförande av styrelsens inriktning fastställd av årsmötet krävs en större samlad arbetsstyrka. Att hitta långsiktig finansiell lösning på detta är prioriterat. Under 2015 ska vi bygga vidare på våra gemensamma erfarenheter från Nordiskt Forum och stärka kvinnorörelsens verkningsgrad i Sverige, i Norden och internationellt. Vi ska påverka och vara delaktiga i diskussioner om Beijing+20 och post 2015-agendan, både internationellt och i EU. 1

2 Så tar vi Nordiskt Forum Malmö 2014 vidare Sveriges Kvinnolobby ska tillsammans med medlemsorganisationer och nordiska systerorganisationer som stod bakom Nordiskt Forum Malmö följa upp och förstärka resultaten från decenniets viktigaste nordiska möte för kvinnors rättigheter. Vi ska medvetet söka konkreta insatser för att förverkliga de krav som slutdokumentet Feministiska överenskommelser och krav ställer. Jämställdhetsdagarna Nordiskt Forum visade på det stora engagemanget för jämställdhet som finns runt om i samhället. Sveriges Kvinnolobby ska under 2015 tillsammans med MCI, som anlitades för Nordiskt Forum, utveckla och bjuda in till en planerad årligt återkommande konferens, Jämställdhetsdagarna, med fokus på jämställdhetsintegrering. Systematisk jämställdhetsintegrering är ett av kraven i Nordiskt Forums slutdokument, Feministiska överenskommelser och krav liksom i Handlingsplanen från Peking Jämställdhetsdagarna ska vara ett forum för att sprida den kunskap om granskning av budgetar ur ett jämställdhetsperspektiv som finns inom Sveriges Kvinnolobby och utveckla förståelsen av feministisk ekonomi vilket är det område som första kravet i slutdokumentet handlar om. Målgruppen för Jämställdhetsdagarna är beslutsfattare och anställda som arbetar med jämställdhetsuppdrag i organisationer, företag, kommuner, landsting och myndigheter. Jämställdhetsdagarna ska utveckla kvinnorörelsens betydelse för samhällets demokratiska utveckling och ha nordiska och internationella kontakter. Utvidgat nordiskt samarbete De nordiska länderna är föregångare för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Kvinnorörelsen vill ta ytterligare steg. Det behövs också skarpa analyser av hot mot kvinnors rättigheter som finns även i Norden. Genom att ytterligare stärka samarbetet med kvinnoorganisationer i de nordiska länderna ska vi tillsammans se till att Nordiskt Forum Malmö inte bara blir ett historiskt möte, utan även ett startskott för ett samlat arbete i kvinnorörelsen för ökad jämställdhet i Norden. Tillsammans kan vi stärka den nordiska rösten i den europeiska och internationella debatten om kvinnors rättigheter. Utifrån samarbetet med Nordiskt Forum har Feministiskt Nätverk Norden, FNN, uppstått. Under 2015 kommer nätverket att arbeta för att hitta nya strategier för hur vi tillsammans ska driva igenom kraven i Feministiska överenskommelser och krav. En viktig del av arbetet blir att bjuda in kvinnorörelserna i de andra nordiska länderna till ett strategiskt möte där vi tillsammans diskuterar hur vi ska följa upp Nordiskt Forum. Vi arrangerar även ett officiellt seminarium tillsammans med UN Women och den svenska regeringen under FN:s Kvinnokommission i New York. 2

3 Under året driver Sveriges Kvinnolobby projektet Bygga och utveckla jämställda Norden som finansieras av Nordiska Ministerrådet och administreras av NIKK. Projektet presenterar ett utbildningsmaterial baserat på slutdokumentet Feministiska överenskommelser och krav och FN:s Kvinnokonvention som ska spridas i gymnasieskolor i Sverige, Danmark och Island. Projektet syftar till att tillvarata ungdomars engagemang för och öka deras kunskap om kvinnors rättigheter och jämställdhet. Spridning av slutdokumentet Nordiskt Forums slutdokument, Feministiska överenskommelser och krav, har tryckts på svenska, engelska, i punktskrift och finns i inläst version. Under 2015 ska Sveriges Kvinnolobby tillsammans med våra medlemsorganisationer fortsätta arbeta för att dokumentet och våra gemensamma krav får genomslag hos regering och beslutsfattare. Vi ska föra fram våra krav i vår skuggrapport till CEDAW-kommittén, i arbetet med post agendan och SDG-arbetet, samt vid FN:s Kvinnokommissions Beijing+20 i CSW New York. Dokumentär om Nordiskt Forum Malmö Sveriges Kvinnolobby har under 2014 påbörjat arbetet med en dokumentär om Nordiskt Forum Malmö tillsammans med Annika Hellström från Doris Film. Annika Hellström är producent för filmen. Under 2015 tas underlag fram för ansökningar om finansiering av dokumentären och arbetet med filmen påbörjas därefter. FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking Det är av stor betydelse att kvinnorörelsens organisationer samarbetar för att FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking blir kända och används konkret. De handböcker som tagits fram, slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö, samt Kvinnokonventionen på lättläst svenska, ska spridas till nya målgrupper och aktörer. Sveriges Kvinnolobby har uppvaktat regeringen för att kvinnorörelsen ska ges i uppdrag att informera om Kvinnokonventionen. Ny uppvaktning görs under Sveriges Kvinnolobby fortsätter att tillsammans med UN Women nationell kommitté Sverige skapa förutsättningar för studiecirklar i syfte att öka kunskapen om de viktigaste dokumenten för kvinnors rättigheter och att organisera ett arbete för förverkligandet av dessa. Sveriges regering har under 2014 lämnat sina rapporter om genomförande av FN:s Kvinnokonvention, CEDAW-rapporten, och Handlingsplanen från Peking, Beijing+20. Sveriges Kvinnolobby skriver under 2015 tillsammans med CEDAW-nätverket en skuggrapport till regeringens rapport. Regeringen fokuserar på insatser som gjorts medan skuggrapporten fokuserar på resultat, påvisar brister och ger egna rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby 3

4 tar aktiv del i diskussioner om Beijing+20, bland annat genom EWL:s Bejing+20-rapport From Words to Action och på FN:s Kvinnokommission i New York. Med utgångspunkt i Nordiskt Forum Malmö, Kvinnokonventionen och Handlingsplanen från Peking ska Sveriges Kvinnolobby ta plats i de viktiga diskussionerna om de nya utvecklingsmålen, post 2015-agendan och SDG. Budgetgranskning 2015 Sveriges Kvinnolobby söker medel från Mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att jämställdhetsgranska regeringens budgetproposition för Under 2015 ska vi även göra en analys av budgetprocesserna från 2004 till 2014 avseende metodologi för jämställdhetsintegrering. Sveriges Kvinnolobbys metodhandbok Pengar nu ska uppdateras. Vårpropositionen ska snabbanalyseras. 15:56-rörelsen Likalönsprincipen finns fastslagen i Kvinnokonventionen liksom uppmaningen att kvinnor och män ska dela på det obetalda arbetet. Sveriges Kvinnolobby ska under 2015 fortsätta det breda och givande samarbetet med medlemsorganisationer, fackförbund och politiska kvinnoförbund i syfte att tillsammans manifestera mot orättvisa löneskillnader mellan kvinnor och män. Den 6 mars genomförs ett seminarium med fokus på värdediskriminering. På 8 mars genomför 15:56-rörelsen en stor manifestation i sociala medier och runt om i landet. En gemensam artikel kommer att presentera politiska krav. Objektifiering av och handel med kvinnor Med utgångspunkt i FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen från Peking och slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö arbetar Sveriges Kvinnolobby för att motverka objektifiering av och handel med kvinnor. Under 2015 bedriver vi arbete mot könsdiskriminerande reklam, pornografi, surrogatmödraskap och prostitution. Reklamera Under 2015 ska vi tillsammans med medlemsorganisationen Allt är Möjligt fortsätta driva vårt initiativ Reklamera mot könsdiskriminerande reklam. Vi ska fortsätta höja medvetenheten om sexistisk reklam och vara en kanal där människor kan diskutera, reagera och agera på reklam. Genom Reklamera ska vi tillsammans med allmänheten utöva påtryckning på företag, reklambransch och politiker och vi ska fortsätta verka för en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Under 2015 ska vi utvidga vårt arbete och erbjuda föreläsningar för reklamstuderande och reklambyråer. Vi ska sprida vårt handledningsmaterial för att agera mot sexistisk reklam till målgruppen unga kvinnor i syfte att stärka deras makt som konsumenter. 4

5 Pornografi Tillsammans med andra organisationer och nätverk ska vi i enlighet med krav i slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö arbeta för att motverka pornografi. Vi ska initiera en samhällsdebatt om hur pornografi är handel med kvinnors kroppar, stärker sexindustrin, negativt påverkar kvinnors hälsa och livsvillkor och är ett hinder för jämställdhet. Vi ska undersöka hur lagstiftning mot produktion och distribution av pornografi kan se ut och uppvakta regering och beslutsfattare i frågan. Surrogatmödraskap Arbetet mot surrogatmödraskap utifrån årsmötesuttalandet 2011 fortsätter i nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskap. Att stoppa surrogatmödraskap och handeln med kvinnors kroppar och med barn är att hävda kvinnors grundläggande människovärde och en solidarisk handling med ekonomiskt utsatta kvinnor. Det är cyniskt att använda kvinnors utsatta position till ytterligare exploatering. Vi deltar aktivt på hearings anordnade av utredningen om ofrivillig barnlöshet, vi lämnar skriftliga synpunkter. Vi deltar i debatter och skriver artiklar. Nätverket mot surrogat samordnas av Sveriges Kvinnolobby. Under 2015 arbetar vi för att bredda nätverket internationellt och synliggöra aspekter av handeln som inte kommit fram i media. Prostitution Vi ska fortsätta sprida erfarenheterna av sexköpslagen internationellt och i de sammanhang där den efterfrågas. Vi tar debatten i Sverige med de som företräder neoliberala synsätt och som går sexindustrins och patriarkatets ärenden. Vi fortsätter samarbetet med den europiska kvinnolobbyn, EWL, och arbetet med förändring så att sexköpslagen även ska gälla svenskars sexköp i andra länder. Arbetet med Etiska riktlinjer och påverkan via CSR fortsätter. Hedersrelaterat våld Sveriges kvinnolobby har tagit stark ställning för att motverka alla former av hedersrelaterat våld. Utifrån slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö håller vi frågan på den politiska dagordningen tillsammans med våra medlemsorganisationer i Sveriges och i Norden tillsammans med Feministiskt Nätverk Norden. Vi ska motverka könsstympning, hedersmord och barnäktenskap. Kvinnorörelsen i det civila samhället Sveriges Kvinnolobby är medlemmar i Civos (Civila samhällets organisationer i samverkan) där vi arbetar för att lyfta kvinnorörelsen som en viktig röst i samhället, förbättra kvinnorörelsens villkor liksom villkoren för kvinnor inom det civila samhället. Under 2014 gick Sveriges Kvinnolobby in i arrangörsgruppen för MR-dagarna utifrån våra krav på oss själva i slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö där vi lovar att skapa 5

6 förutsättningar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter. Tillsammans med andra människorättsorganisationer ska vi arbeta för att förverkliga vår vision och i varje tema på mänskliga rättigheter skärpa synligheten av och kraven utifrån ett kvinnorättsligt perspektiv. Europeiskt arbete Sveriges Kvinnolobby är en mycket aktiv medlem i EWL och arbetar med att kontinuerligt införliva det europeiska arbetet i vårt eget arbete och i våra kontakter med regeringens representanter. Under 2015 ska vi fortsatt delta vid styrelsemöten, möten med exekutivkommitté och generalförsamling samt vid konferensen, seminarier och hearings som initieras i samarbetet. Vi ska tillsammans med EWL fortsätta att driva abolitioniströrelsens krav på ett Europa fritt från prostitution och förstärka arbetet för förbud mot surrogatmödraskap i Europa och internationellt. Vi ska fortsätta arbeta för att föra in ett jämställdhetsperspektiv i EU:s strategi Europa2020 och långtidsbudget genom aktivt deltagande gentemot den svenska regeringen och bevakning av EU:s nya jämställdhetsstrategi. EWL:s nya strategi för verksamheten fram till 2020, som läggs fram för generalförsamlingen i maj, blir en annan viktig uppgift. Sveriges Kvinnolobby ska verka för att krav från slutdokumentet från Nordiskt Forum Malmö inarbetas i det europeiska samarbetet. Vi ska aktivt följa upp motioner som antagits av EWL:s generalförsamling men inte resulterat i aktiviteter. En prioriterad uppgift blir att inom EWL medverka i utformningen av dess nya strategi med syftet att mer effektivt påverka jämställdhetsarbetet inom EU:s institutioner, att optimalt använda EWL-medlemmarnas potential och att bättre samordna våra egna aktiviteter i EWL tillsammans med dem. 6

7 Verksamhet under 2015 i punktform Fortsatt utveckling av kvinnorörelsen i Sverige genom dialog och utbyte med medlemsorganisationerna, bland annat genom ordförandemöte, årsmöte, projektsamverkan, arbetsgrupper och andra mötesplatser. Medlemsorganisationer ska erbjudas att medverka i olika projekt och arbetsgrupper. Tillsammans med medlemsorganisationer och paraplyorganisationerna i de andra nordiska länderna ta tillvara på engagemanget och erfarenheterna från Nordiskt Forum Malmö 2014 och stärka den nordiska kvinnorörelsens organisering. Undersöka möjligheterna att ta fram en dokumentärfilm från Nordiskt Forum för att sprida resultaten av konferensen. Tillsammans med medlemsorganisationer arbeta för att våra gemensamma krav från Nordiskt Forum får genomslag hos regering och beslutsfattare. Föra fram våra krav i Beijing+20-processen, CEDAW-skuggrapporten, post 2015-agendan, vid CSW 59 samt i andra forum och sammanhang där vi verkar. Genomföra projektet Bygga och utveckla jämställda Norden tillsammans med Kvinderådet i Danmark och Kvenréttindafélag på Island. Ett utbildningsmaterial om jämställdhet sprids till gymnasieskolor i Sverige, Danmark och Island. Sprida Kvinnokonventionen, Handlingsplanen från Peking, slutdokumentet från Nordiskt Forum och Kvinnokonventionen på lättläst svenska. Förutsättningar för studiecirklar skapas tillsammans med UN Women nationell kommitté Sverige. Tillsammans med MCI utveckla och bjuda in till en planerad årligt återkommande konferens, Jämställdhetsdagarna, med fokus på jämställdhetsintegrering. Ytterligare stärka samarbetet med kvinnoorganisationer i de nordiska länderna. Under 2015 ska Feministiskt Nätverk Norden arbeta för att hitta nya strategier för hur vi tillsammans ska driva igenom Feministiska överenskommelser och krav. Bevaka och delta i arbetet i FN. CEDAW-nätverket ska söka medel för att genomföra en skuggrapport på regeringens rapport 8 & 9 att presentera för FN:s Kvinnokommitté. Vi ska aktivt delta i arbetet med Beijing+20, bland annat vid FN:s Kvinnokommission (CSW59) i New York och i diskussioner om post 2015-agendan. 7

8 Under 2015 ska vi använda vår konsultativa status hos FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) för att stärka vårt internationella arbete. Stärka det europeiska arbetet i European Women s Lobby genom att föra fram den svenska kvinnorörelsens ståndpunkter. Vi ska delta i styrelsearbetet, generalförsamlingen, i lobbyingaktioner och besvara konsultationer och förfrågningar. Delta i utvecklingen av EWL:s arbete i frågor som rör våld mot kvinnor. Vi ska samarbeta i abolitionistnätverket inom ramen för EWL:s kampanj mot prostitution och fortsätta driva frågan om surrogatmödraskap på europeisk nivå. Delta i utarbetandet av en ny långsiktig strategi för EWL-arbetet, främst genom vår representation i EWL:s exekutivkommitté. Samarbeta med Malmö Jämställdhetsbyrå i projektet O/organiserad feminism? som bygger vidare på Nordiskt Forum och syftar till att underlätta lokal strategisk feministisk organisering. I projektet ska metoder och strategier för att minska de hinder som den feministiska rörelsen och kvinnorörelsen stöter på i sitt arbete identifieras. Samarbeta med Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i projektet Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle. Projektet syftar till att öka kunskaper om hinder och chanser för invandrarkvinnor och ta fram verktyg för att förbättra arbetet med integration och jämställdhet. Som medlemmar i Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos) ska vi arbeta för att lyfta fram ett feministiskt perspektiv i påverkansarbetet för att stärka det civila samhällets roll i samhället och politiken. I arrangörsgruppen för MR-dagarna ska vi tillsammans med andra människorättsorganisationer arbeta för att förverkliga vår vision om ett samhälle där alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Fortsatt arbeta med budgetanalyser. Under 2015 ska vi söka medel för en granskning av budgetpropositionen för 2016 och arbeta fram en analys av jämställdhetsintegrering av budgetprocesser avseende metodologi. Vi ska genomföra en mindre granskning av Vårpropositionen. 8

9 Stärka vårt arbete mot hedersrelaterat våld som genomförs tillsammans med våra medlemsorganisationer och Feministiskt Nätverk Norden. Utveckla och utvidga vårt arbete mot könsdiskriminerande reklam tillsammans med Allt är Möjligt. Vi ska skapa debatt om sexualisering av det offentliga rummet och arbeta för en lagstiftning. Samarbete med kvinnor i funktionshinderrörelsen ska utvecklas och konkretiseras. Tillsammans med andra organisationer och nätverk ska vi arbeta för att motverka produktion och distribution av pornografi. Fortsätta det breda samarbetet med 15:56-rörelsen kring lika lön inför och på Internationella kvinnodagen Vi ska ta vara på och utveckla rörelsens lokala nätverk. Utveckla kontakt som tagits av RobecoSAM rörande policy för global gender index. Fortsätta driva Feministiskt nej till surrogatmödraskap. Vi ska bevaka regeringens arbete och vara aktiva i debatten om surrogatmödraskap. Under 2015 ska vi undersöka möjligheter att bredda nätverket internationellt. Fortsätta driva Wikifem och samarbeta med Wikimedia Sverige för att få fler kvinnor och tjejer att skriva och redigera på Wikipedia. Delta i det europeiska nätverket och plattformen PLENT (Platform for equal and nontransferable parental leave) och fortsätta driva krav på individualiserad föräldraförsäkring. Vi ska arbeta strategiskt gentemot riksdagsledamöter och uppvakta riksdagens utskott och ledamöter. Vår medverkan i Almedalen och andra offentliga sammanhang skall förberedas utifrån ambitionen att uppnå största möjliga genomslagskraft och påverkansmöjlighet. Delta i och representera kvinnorörelsen i relevanta konferenser och seminarier utifrån Sveriges Kvinnolobbys mål och syften i samarbete med medlemsorganisationerna. Remissyttranden ska fortsatt lämnas. 9

10 Fortsätta samarbetet inom Operation Kansliet vid Sveriges Kvinnolobby ska stärkas genom inrättande av ny tjänst för att möjliggöra den omfattande verksamheten. En viktig del blir att generera intäkter för tjänstens finansiering. Antalet organisationer som vill vara medlemmar och organisationer samt enskilda personer som vill bli stödjande medlemmar ska öka. Vår aktivitet ska öka på andra platser än i Stockholm. Fortsätta erbjuda studenter praktikplats på kansliet. Deras bidrag till verksamheten är en ovärderlig resurs. Fortsättningsvis ta emot nationella och internationella delegationer som vill informera sig om arbetet för kvinnors rättigheter i Sverige. 10

Sveriges Kvinnolobby VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

Sveriges Kvinnolobby VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Sveriges Kvinnolobby VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Sveriges Kvinnolobby Norrtullsgatan 45 113 45 Stockholm Telefon: 08-33 52 47 info@sverigeskvinnolobby.se www.sverigeskvinnolobby.se Grafisk form: Kerstin

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012

VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 , VERKSAMHETSPLAN 2011 2012 Internationella Juristkommissionen - Svenska Avdelningen V E R K S A M H E T S P L A N 2011-2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 Övergripande och långsiktiga uppdrag... 3 Målgrupper...

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Karin Linder FÖRBUNDSORDFÖRANDE Medlemmar 22 000 akademiker inom kultur och kommunikation 5000-6000 är anställda inom musei- och kulturmiljövården Uppskattat några hundra som är under utbildning, utbildade

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV DEN NORDISKA KVINNORÖRELSENS SLUTDOKUMENT FÖR NORDISKT FORUM MALMÖ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV INLEDNING FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing

Läs mer

FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV

FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV Den nordiska kvinnorörelsens förslag till slutdokument för Nordiskt Forum Malmö 2014 New Action on Women s Rights FEMINISTISKA ÖVERENSKOMMELSER OCH KRAV FN genomförde den fjärde kvinnokonferensen i Beijing

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Kvinnor, boende och transporter - rekommendationer

Kvinnor, boende och transporter - rekommendationer Tankesmedja och nätverk - på kvinnors villkor Kvinnor, boende och transporter - rekommendationer Bakgrund I juni 2014 startade Swe Q - Sveriges Quinnoråd ett flerårigt projekt om hållbar utveckling, finansierat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI VERKSAMHETSPLAN 2012 Folkbildninssstudieförbundens fnrhlltlhpt intresseorganisation Ivl MUIIVIWI 1. Inledning Tio studieförbund med över tio miljoner studietimmar och 1,8 miljoner deltagare samlas i Folkbildningsförbundet

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER

PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER PROPOSITION: NYA MEDLEMSORGANISATIONER STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA Att bevilja följande organisationer ordinarie medlemskap i LSU Freethem Sveriges förenade studentkårer (SFS) Freethems ansökan

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev nr 4, juni 2015. Årsmöte på Färöarna. NSKs verksamhetsplan 2015

Nordiskt samarbete. Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev nr 4, juni 2015. Årsmöte på Färöarna. NSKs verksamhetsplan 2015 Nordiska samarbetskommittén Nyhetsbrev nr 4, juni 2015 Nordiskt samarbete Årsmöte på Färöarna Nordiska samarbetskommittén hade sitt årsmöte på Färöarna, i Vágar, 18-20 maj. Landsfelag Pensjonista visade

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Proposition 1 Antagande av nya stadgar

Proposition 1 Antagande av nya stadgar Proposition 1 Antagande av nya stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs av årsmötet vid föreningens grundande i maj 2014. Under det gånga verksamhetsåret har styrelsen sett över stadgarna och arbetat

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 1. Bakgrund Sedan 2001 när IMP bildades har man arbetat för att bygga upp en stark organisation som förmår samla de colombianska kvinnornas

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer