IMs Strategiska Plattform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IMs Strategiska Plattform 2011-2020"

Transkript

1 IMs Strategiska Plattform Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden Utöver det styrs IMs arbete av ett antal policydokument. Syftet med detta dokument är att styra planeringen och genomförandet av våra program och projekt och att fastställa prioriteringar när vi utvecklar långsiktiga strategiska planer. Det är ett verktyg som kommer att användas både av styrelsen och personalen. Den strategiska plattformen kommer att göra oss mer fokuserade som organisation samt förbättra vår förmåga att använda våra resurser effektivt, rapportera resultat och stärka vårt varumärke. Att skapa en gemensam förståelse i organisationen om vart vi är på väg i ett långsiktigt perspektiv har varit ett viktigt mål under utarbetandet av detta dokument. Medlemmar, partners, medarbetare och styrelse har alla deltagit i processen. Den strategiska plattformen kommer att ses över vart tredje år för att bedöma dess fortsatta relevans i förhållande till IMs finansiella situation och yttre faktorer, såsom utvecklingstrender i världen. 1 Håkan E. Wilhelmsson Ordförande Bo Paulsson Generalsekreterare 1 IM Fair Trade är föremål för en pågående analys, vars resultat kommer att presenteras i april Analysen undersöker den framtida utvecklingen av IM Fair Trade, och till dess att resultaten är kända lämnas IM Fair Trade utanför den strategiska plattformen. Nödvändiga justeringar kommer att göras efter april IMs strategiska platform

2 Innehållsförteckning 1. IMs syn på världen 3 2. Varför vi finns 4 3. IMs kännetecken 5 4. Övergripande mål och verksamhetsområden 6 5. Hur vi arbetar Vårt förhållningssätt till det civila samhället Ett rättighetsbaserat förhållningssätt Perspektiv som ska genomsyra vår verksamhet Kapacitetsutveckling Biståndseffektivitet Var vi arbetar Faktorer som avgör var vi arbetar Faktorer som avgör när vi lämnar ett land/en region Kriterier för humanitära insatser Att säkra våra ekonomiska resurser 11 Bilaga A 13 IMs strategiska platform

3 1. IMs syn på världen Miljontals människor vaknar varje morgon till ett liv i fattigdom och utanförskap. Det är en skandal som IM aldrig kan acceptera. Millenniedeklarationen från 2000 var en milstolpe i internationellt utvecklingssamarbete, och inspirerade till insatser som har förbättrat livet för hundratals miljoner människor runt om i världen. 2 Andelen människor som lever i extrem fattigdom i utvecklingsländer har minskat från halva befolkningen 1990 till drygt en fjärdedel Trots framstegen lever en stor del av världens befolkning fortfarande under ovärdiga förhållanden. Inskrivningen i grundskolan har fortsatt att öka, men framstegen är otillräckliga för att säkerställa att alla flickor och pojkar kommer att gå ut grundskolan år I många länder finns en allmän uppfattning att utbildning av flickor är mindre värd än utbildning av pojkar. Flickor i fattiga hushåll har ännu mindre chans att få en utbildning. Flickor och pojkar med funktionsnedsättning i hela världen är marginaliserade. Det finns också en ökande oro över kvaliteten på utbildningen. Många skolbarn lämnar grundskolan utan att kunna läsa eller skriva. 3 Förbättringar på hälsoområdet har reducerat barnadödligheten från 12,5 miljoner 1990 till 8.8 miljoner 2008 men det finns fortfarande mycket att göra. Fattiga kvinnor drabbas oproportionerligt hårt av oönskade graviditeter, mödradödlighet, funktionshinder, sexuellt överförbara infektioner inklusive hiv, könsrelaterat våld och andra problem som är relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Mödrahälsa är ett av de områden där klyftan mellan rika och fattiga är mest märkbar. Utbildad vårdpersonal är närvarande vid mindre än hälften av födslarna i utvecklingsländer. 4 Ekonomiska möjligheter är inte bara grundläggande för fattigdomsbekämpning, utan även för personlig värdighet och utveckling. Att stärka kvinnor har visat sig vara av särskild betydelse för familjers välfärd. Miljontals människor runt om i världen, inklusive barn, arbetar fortfarande under orättvisa och riskfyllda förhållanden med minimal lön. Jämställdhet och stärkande av kvinnor är en förutsättning för att övervinna fattigdom, men framstegen har gått långsamt på alla fronter, från utbildning till delaktighet i politiska beslut. Att uppnå jämställdhet och ökat inflytande för kvinnor är både ett viktigt utvecklingsmål och ett viktigt medel i sig för att uppnå alla Millenniemålen. Fattigdomsnivån är nära kopplat till frågor om miljöförstöring. Tillförlitlig energiförsörjning är avgörande för tillväxt och utveckling, men nuvarande mönster för energiproduktion och 2 Millenniemålen inbegriper frihet från extrem fattigdom och hunger, kvalitativ utbildning, produktiv och anständig sysselsättning, god hälsa och skydd, kvinnors rätt att föda barn utan att riskera sina liv, en värld där miljömässig hållbarhet är en prioritering, och där kvinnor och män lever i jämställdhet. 3 Education for All EFA Global Monitoring Report 2010, UNESCO: Paris, The Millenium Development Goals Report 2010, United Nations: New York, 2010 IMs strategiska platform

4 energikonsumtion hotar miljön lokalt och globalt. Skogsskövling och förbränning av fossila bränslen bidrar till en högre koncentration av växthusgaser och klimatförändringar. Miljöförstöring drabbar utvecklingsländer oproportionerligt hårt eftersom de har begränsade möjligheter att reagera på klimatförändringarna. 5 Oftare återkommande och oförutsägbara väderfenomen orsakar översvämningar, jordskred och torka vilket får negativa konsekvenser för livsmedelsförsörjningen hos människor som lever i fattigdom. Stater, samhällen och hushåll står inför stora utmaningar när det gäller att anpassa sig till klimatförändringarna. Det kommer att påverka agendan för utveckling de kommande åren. Sverige har en mycket hög placering på Human Development Index. Ändå har den relativa fattigdomen i Sverige ökat sedan mitten av 1990-talet. Fattigdom är ett flerdimensionellt begrepp, och kan i Sverige i hög grad definieras som utslagning från arbetsmarknaden och sociala trygghetssystem, samt som brist på socialt och kulturellt kapital. Unga vuxna, barn och invandrare löper större risk att hamna i fattigdom. 6 IM anser att varje land har det primära ansvaret för sin egen ekonomiska och sociala utveckling. Huvudansvaret för att skydda och uppfylla marginaliserade gruppers rättigheter ligger hos respektive regering. God samhällsstyrning, demokrati och en fungerande ekonomi är förutsättningar för hållbar utveckling. 7 Det kräver att offentliga resurser används på ett effektivt och öppet sätt. Men korruptionsnivåer i utvecklingsländer är ofta höga och bromsar utvecklingen. I en värld med oerhörda utmaningar inom alla sektorer i samhället har civila samhällsorganisationer som IM en viktig roll att spela. Vi måste ständigt sträva efter att engagera och motivera både individer och organisationer, i Sverige och utomlands, för att möta dessa utmaningar och kämpa för allas lika rättigheter. 2. Varför vi finns IM synliggör och bekämpar fattigdom och utanförskap. Vår vision är att skapa en rättvis och medmänsklig värld att växa i. Att förstå komplexiteten i fattigdom och utanförskap har varit IMs styrka sedan 1930-talet. IM grundades 1938 som en reaktion på nationalsocialismen, hatet och våldet som spreds i Europa vid den tiden och som försvar av det inneboende värdet hos varje enskild individ. I arbetet med flyktingar i det krigshärjade Prag betonade IM vikten av att närma sig varje persons behov holistiskt. Sedan starten har vi sett fattigdom som ett flerdimensionellt begrepp som omfattar såväl materialistiska och fysiska som sociala och andliga aspekter. De olika dimensionerna av fattigdom kan ömsesidigt förstärka varandra. 5 UNDP, Energy and the Environment, MDG 7, Rädda Barnens årsrapport om barnfattigdom i Sverige God samhällsstyrning kräver fria och rättvisa val, fungerande parlamentariska och rättsliga system, effektiva offentliga förvaltningar och att medborgarna har möjlighet att delta i beslutsfattande. IMs strategiska platform

5 Att bekämpa fattigdom handlar om att säkerställa att människors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. Dessa rättigheter är inskrivna i FNs deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna utgår från det inneboende värdet hos alla individer och är inte förhandlingsbara. IM fokuserar på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Med tanke på vår erfarenhet och kunskap, tror vi att det är där vi kan göra störst skillnad. IM är en insamlings- och medlemsorganisation. Engagemanget och stödet hos våra medlemmar, volontärer och bidragsgivare är centralt för vår identitet. Genom att rekrytera fler medlemmar, skapa demokratiska plattformar och låta medlemmarna påverka organisationen bidrar IM till att utveckla demokratin och det civila samhället i Sverige. Vår långa tradition som medlemsbaserad organisation i Sverige är också värdefull i våra samarbetsrelationer utomlands och för vårt påverkansarbete i Sverige. I Sverige stödjer IM människor som lever i fattigdom och utanförskap. IM erbjuder tjänster som kompletterar den offentliga välfärden. Utomlands arbetar IM via lokala partners. Vi stödjer och stärker partnerorganisationer som hjälper människor som lever i fattigdom och utanförskap att stärka sig själva. Vi samarbetar med organisationer, nätverk och rörelser som delar våra värderingar och representerar eller agerar med legitimitet gentemot våra målgrupper. IM motiverar och involverar människor i vårt utvecklingssamarbete. IMs uppdrag är att fånga upp den medkänsla och omtanke som finns hos individer och grupper i Sverige och omvandla den till internationellt engagemang och kapacitetsutveckling. Förutom att vara medlemmar kan människor delta genom gåvor eller ideellt arbete. Volontärer är en viktig resurs. Genom socialt arbete, information och insamling gör de det möjligt att förstärka vårt utvecklingssamarbete både i Sverige och utomlands. Dessutom ger volontärerna IM legitimitet och trovärdighet när vi samarbetar med andra aktörer i Sverige i olika nätverk och kampanjer. 3. IMs kännetecken IM har tre kännetecken som ska vägleda vårt arbete och genomsyra organisationen: Medmänsklighet Vi visar intresse, kunskap, respekt och öppenhet i mötet med människor. Alla människor ska behandlas lika, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning. Vi prioriterar marginaliserade och diskriminerade grupper i vårt arbete. Vårt arbete är möjligt tack vare den medkänsla och det engagemang som finns bland människor runt om i världen för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Hjälp till självhjälp Vårt mål är att stödja kvinnor, män, flickor och pojkar, så att de kan stärka sig själva. Genom att kunna hävda sina rättigheter kan de leva till sin fulla potential, i Sverige och utomlands. Vi strävar efter att stödja hållbara lösningar och det är vår ambition att våra partnerorganisationer blir oberoende. IMs strategiska platform

6 Närhet Goda resultat är beroende av närhet till samarbetspartners och deltagare i våra program och goda kunskaper om den lokala kontexten. IM har ett nära samarbete med våra partnerorganisationer och vi strävar efter att skapa en känsla av närhet mellan våra medlemmar, givare, volontärer och deltagare. IM skapar engagemang hos våra medlemmar och givare för att uppnå goda resultat. 4. Övergripande mål och verksamhetsområden Detta är vårt övergripande mål och där vi vill vara om tio år: Kvinnor, män, flickor och pojkar som lever i fattigdom och utanförskap i utvecklingsländer har ökat sin förmåga att hävda sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och har därmed ökat sin förmåga att upprätthålla ett värdigt liv. Vi har tillämpat ett rättighetsbaserat förhållningssätt och vi har stärkt våra partnerorganisationers kapacitet i utlandet och individers kapacitet i Sverige. Vi avser att utvidga vår verksamhet i syfte att ge fler människor möjlighet till hållbar utveckling. Men IMs resurser är begränsade och vi måste koncentrera våra ansträngningar. Utomlands arbetar IM genom lokala partners som fokuserar på utbildning, hälsa och försörjning. Vi tror att dessa tre verksamhetsområden i samspel skapar de bästa förutsättningarna för att uppnå hållbara resultat, genom att de underbygger och främjar varandra. Vi främjar tillgången till kvalitativ grundskole- och gymnasieutbildning för marginaliserade flickor och pojkar, för att möjliggöra för dem att leva sin fulla potential. IMs stöd syftar till att förbättra tillgången till utbildning för alla flickor och pojkar utifrån deras egna förutsättningar. Vi fokuserar på barn som inte får tillgång till utbildning på grund av fattigdom, funktionsnedsättning, etnicitet och/eller bristande jämställdhet. Genom våra partners erfarenheter, får de och IM viktig kunskap som används för att folkbilda och hålla beslutsfattare ansvariga. Vi främjar lika tillgång till förebyggande hälsovård, för att förbättra hälsan hos människor som bor på landsbygden. IM stödjer, genom partnerorganisationer, lokala strukturer med kapacitetsutveckling för hållbarhet, så att kvinnor, män, flickor och pojkar blir stärkta och kan hävda sin rätt till god hälsa. Att vara frisk är nödvändigt för att aktivt kunna delta i samhället. Folkbildande aktiviteter utgör grunden för påverkansarbete. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är vårt fokusområde. Vi främjar ekonomiska möjligheter för marginaliserade grupper, med fokus på kvinnor, för att säkerställa familjers försörjning. IMs strategiska platform

7 IM stöder småskaliga inkomstgenererande projekt samt besparings- och kreditmöjligheter för individer, grupper och organisationer. Genom kapacitetsutveckling kan individer skapa och ta kontroll över sin egen inkomst så att deras status höjs och hela hushållet gynnas. Inkomstgenererande projekt bör vara hållbara för både individerna och miljön. I varje region och land där vi arbetar, avgör den specifika situationen vilket/vilka av ovan nämnda verksamhetsområden som ges särskild prioritet. I Sverige har vi ett verksamhetsområde. Vi främjar att grupper som lever i utanförskap på grund av etnicitet integreras i det svenska samhället, så att de kan leva ett värdigt liv. IM möjliggör för kvinnor, män, flickor och pojkar att få tillgång till samhällets olika delar. Genom att överbrygga språkliga och kulturella barriärer, skapa mötesplatser och dialog samt ge psykosocialt stöd, ökar IM möjligheterna för annars exkluderade individer eller grupper. Att motivera och engagera medlemmar och volontärer i detta arbete är nödvändigt. De är inte bara en resurs i form av arbetskraft, de är också genom sitt engagemang och sin samverkan med deltagarna i vår verksamhet en viktig del i att nå målet om integrering. 5. Hur vi arbetar 5.1 Vårt förhållningssätt till civila samhället En nyckel till demokratisk utveckling och minskad fattigdom är ett starkt civilsamhälle. Det civila samhället kan definieras som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, skapad av individer, grupper och organisationer, som agerar tillsammans för att främja gemensamma intressen. 8 Ett levande civilsamhälle är viktigt även i Sverige för att motverka utanförskap. Civila samhällsorganisationer kan skapa medvetenhet kring individers rättigheter och förbättra deras möjligheter att hävda sina rättigheter. Det civila samhället kan fungera som en kollektiv röst för marginaliserade människor. Via det civila samhället kan de, i organiserad form, föra fram sina idéer i förhållande till övriga samhället och kräva att staten lever upp till sina skyldigheter och åtaganden. Civila samhällsorganisationer kan också bildas för att tillhandahålla tjänster till människor som lever i fattigdom. Historiskt har IM ofta identifierat behov och efterfrågan hos grupper som står utanför samhället av olika anledningar och har tillhandahållit sociala tjänster till dessa grupper. I utvecklingsländerna har IM börjat distansera sig från det förhållningssättet och kommer att fortsätta att göra det. Inom tidsramen för den strategiska plattformen kommer IM att fasa ut 8 Pluralism Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Regeringskansliet: Stockholm, 2009 IMs strategiska platform

8 åtaganden där vi tillhandahåller tjänster alternativt stärka dem med relevanta komponenter som går i linje med ett rättighetsbaserat förhållningssätt. IM är en ansvarsfull och långsiktig partner till våra samarbetsorganisationer. Därför strävar vi efter att, i dialog med dem, göra relevanta och kontextspecifika förändringar över tid. IMs stöd till det civila samhället bygger på kontextanalyser i varje land. I vissa fall kan tillhandahållande av tjänster åt individer och påverkansarbete gentemot staten kombineras och ömsesidigt förstärkas. Om en organisation ger röst åt sina medlemmar eller deltagare samtidigt som den organiserar tjänster, kan det öka dess legitimitet. Civila samhällsorganisationer med förmåga att föra en konstruktiv dialog med staten kan vara IMs partner och komplettera ett program där IM arbetar behovsbaserat och tillhandahåller tjänster. I vissa situationer som kräver humanitära insatser, särskilt där staten är bräcklig, ineffektiv eller där den sociala infrastrukturen är begränsad, kan civila samhällsorganisationer vara mer effektiva än myndigheter i att förmedla tjänster till människor. Sådant stöd bör öka deltagarnas kapacitet att organisera sig för att förbättra sin egen situation. I alla dess former bör IMs stöd till civila samhället se till att legitima statliga och politiska institutioner inte undergrävs. Stödet bör utformas så att det inte skapar parallella system, vilket i sin tur skulle underminera statens skyldighet att respektera, skydda och uppfylla individers rättigheter. 5.2 Ett rättighetsbaserat förhållningssätt IM strävar efter att ha ett rättighetsbaserat förhållningssätt till allt vårt arbete, något som understryks och förstärks genom inriktningen i den strategiska plattformen. Det innebär att alla IMs program och åtaganden måste bedömas och utvärderas i ljuset av ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Utomlands kommer vi att stödja våra partners i påverkans- och folkbildningsarbete inom våra prioriterade områden, främst genom att delta i strategiska nätverk. Det är en viktig metod för förändring. Syftet är att påverka attityder hos skyldighetsbärare på olika nivåer i samhället och i slutänden att förändra politik och praxis. IM kommer också att folkbilda om dessa frågor i Sverige, med allmänheten och/eller specifika grupper i samhället som målgrupp. I vår kommunikation kommer vi att beskriva individer som rättighetsbärare och som deltagare i de program som vi stöder. De är subjekt i sin egen utveckling snarare än offer som lever i fattigdom och utanförskap. Delaktighet är en grundläggande princip i vår syn på planering, uppföljning, utvärdering, rapportering och lärande. Projekt och program ska bygga på marginaliserade gruppers intressen och de ska involveras i hela programcykeln. Delaktighet handlar också om att ta del av demokratiska och politiska processer, den nationella utvecklingspolitiken inkluderad. IMs strategiska platform

9 Vi kommer att stödja initiativ som skapar mekanismer för ansvarsutkrävande. Vi kommer att stärka individers kapacitet att, i organiserad form, få kännedom om sina rättigheter. Vi kommer även att stärka deras kapacitet att hävda sina rättigheter och att ställa dem till svars som har juridisk och moralisk skyldighet att se till att rättigheterna uppfylls. Vi kommer att säkerställa att program med IM-stöd grundar sig på verklig förståelse av vad de bakomliggande orsakerna till problemen är. I största möjliga utsträckning bör IMs insatser rikta sig mot strukturella orsaker till problem och inte till dess symptom. 5.3 Perspektiv som ska genomsyra vår verksamhet IM har två perspektiv som ska genomsyra alla våra program: jämställdhet och miljö- och klimatmässig hållbarhet. Jämställdhet och miljö- och klimatmässig hållbarhet är förutsättningar för hållbar utveckling och minskad fattigdom. IM fokuserar på det faktum att majoriteten av världens befolkning som lever i fattigdom och utanförskap är kvinnor och flickor. Ett genusperspektiv innebär att vi identifierar och utmanar traditionella och kulturella strukturer samt maktstrukturer som diskriminerar på grund av kön. Miljö- och klimatmässig hållbarhet innebär att vi bör ta hänsyn till att jordens resurser är begränsade och att klimatförändringarna kommer att ytterligare förvärra den ojämna fördelningen av tillgängliga resurser. Vi kommer att minimera de negativa effekterna av vårt arbete på miljö och klimat. Vi strävar efter att använda rena och effektiva energikällor och vi stödjer aktiviteter inom våra program som motverkar miljöförstöring och klimatförändringar. 5.4 Kapacitetsutveckling Vi kommer att använda vår långa tradition som civil samhällsorganisation i våra samarbetsrelationer. Att stärka det civila samhället är en viktig komponent i alla våra program och ett sätt att nå våra övergripande mål. Vi stödjer partners med organisations- och kapacitetsutveckling. Vi stärker deras förmåga att tillsammans med deltagarna identifiera problem som påverkar deras liv och att hitta hållbara lösningar. Det är viktigt för oss att organisationerna blir oberoende av IM och det styr vårt arbete för kapacitetsutveckling. IMs insatser ska grundas på våra partners egna prioriteringar. Vårt stöd kommer därför att formas utifrån varje partners specifika behov. Dessutom kommer vi att stärka vår egen kompetens inom vissa områden, bland annat inom strategisk planering, programhantering, metodutveckling och ekonomistyrning, vilket inkluderar insamling och antikorruptionsinsatser. Att skapa möjligheter till utbyte och lärande är en central metod genom vilken IM kan tillföra mervärde till programmen. IMs strategiska platform

10 Våra partners bör se till att de stärker deltagarnas kapacitet att organisera sig, för att deltagarna ska kunna förbättra sina levnadsvillkor. Våra partners bör också se till att de ökar deltagarnas kunskaper om sina rättigheter och att de stärker deltagarnas möjligheter att kollektivt kräva rättigheterna. I Sverige kommer vi att stärka våra volontärers kapacitet. Syftet är att öka deras möjligheter att bidra till IMs verksamhet i Sverige och till att öka kännedomen om frågor som berör IM och våra partners. 5.5 Biståndseffektivitet För att bidra till biståndseffektivitet kommer IM att arbeta i linje med principerna i Parisdeklarationen och Handlingsplanen från Accra (AAA) (se bilaga A). Det innebär ett åtagande från IM att öka andelen programinsatser i vårt utvecklingssamarbete. IM har nolltolerans mot korruption och accepterar inte att de resurser vi har till förfogande missbrukas. IM är en lärande organisation som använder system och rutiner för att underlätta kommunikation och garantera en hög kvalitet i vår planering, uppföljning, utvärdering och rapportering. IM kommer att uppmuntra civila samhällsorganisationer på nationell och internationell nivå att öka effektiviteten i sin verksamhet. IM värdesätter ansvar, insyn och öppenhet gentemot deltagare och givare när det gäller hur medel har använts och resultat uppnåtts. 6. Var vi arbetar 6.1 Faktorer som avgör var vi arbetar IM har för närvarande verksamhet i fyra regioner samt i Sverige: Europa/Mellanöstern, Centralamerika, södra Asien och södra Afrika. För att vara kostnadseffektiva och göra skillnad kommer vi att koncentrera vårt arbete geografiskt för att uppnå så stor effekt som möjligt med tillgängliga resurser. Det betyder också att vi inte ska sprida vår verksamhet inom en region. Vi ska se till att våra administrativa kostnader i ett land är begränsade i relation till våra övergripande programkostnader. Följande kriterier kommer att avgöra var vi arbetar: IMs möjlighet att göra skillnad. Vi ska göra en grundlig kontext- och aktörsanalys för att säkerställa att IM kan skapa ett mervärde och göra skillnad inom våra prioriterade verksamhetsområden i landet/regionen. IM bör inte arbeta i länder där det finns en hög koncentration av utvecklingsaktörer inom våra prioriterade områden. IMs strategiska platform

11 Nivå av fattigdom och utanförskap. IM ska arbeta i utvecklingsländer och i Sverige. När vi väljer regioner och länder att arbeta i kommer vi inte bara titta på BNP per capita, utan även på andra mått för fattigdom såsom Human Development Index, och andra mått som visar i vilken utsträckning grupper inom våra prioriterade verksamhetsområden är exkluderade. Ekonomiska överväganden. Vi ska ta hänsyn till kostnadseffektivitet inklusive kostnadssituationen i landet och den geografiska närheten till våra andra verksamhetsländer i en region. Vi ska också analysera möjligheterna att samla in pengar både från enskilda och institutionella givare. 6.2 Faktorer som avgör när vi lämnar ett land/en region Som en del av varje ny strategisk planeringsperiod ska IM bedöma den fortsatta närvaron i ett land/region. IMs finansiella situation avgör hur många regioner och länder IM ska ha verksamhet i. I vilken grad målen för våra program i landet/regionen har uppnåtts eller kan uppnås utan stöd från IM kommer att spela en avgörande roll. Utöver det bör de kriterier som nämns under Punkt 6.1 vägleda oss i bedömningen. 6.3 Kriterier för humanitära insatser IMs arbete är främst av långsiktig karaktär. Ibland uppstår dock akuta situationer. Katastrofer orsakas ofta av naturfenomen och under de kommande åren kan vi komma att se en ökning på grund av klimatförändringarna. IM kan anslå extra medel om och när katastrofen drabbar ett område där vi arbetar. 7. Att säkra våra ekonomiska resurser IM är en organisation med en lång tradition av insamling från enskilda och institutionella givare. Hittills har den största delen av våra medel kommit från enskilda givare. För att säkra organisationen och vår verksamhet behöver vi öka vår finansieringsbas. En större variation av insamlingsmetoder kommer att eftersträvas med en trolig ökning av medel från institutionella givare. IMs strategi för insamling ska omfatta individuella givare, institutionella givare och företagsgivare. Det innebär att våra system för planering och rapportering måste ta hänsyn till olika typer av finansieringskällor. Insamling ska diskuteras tidigt i planeringen av nya insatser, och ta hänsyn till risker och fördelar förknippade med olika typer av insamlingsmöjligheter. IM ska förstärka och förbättra vår externa kommunikation både i Sverige och utomlands. För att lyckas öka vår finansieringsbas är det viktigt att vi stärker vårt varumärke på ett strategiskt sätt. Ett växande antal människor bör kunna uppge att de har hört talas om IM och ha en relevant bild av organisationen. Alla våra medarbetare är en del av vad som utgör IM och är därmed delaktiga i att marknadsföra och kommunicera IMs varumärke och värdegrund. Det IMs strategiska platform

12 innebär att IM måste ha särskild kompetens inom varumärkesbyggande, kommunikation och insamling på huvudkontoret och även på fältkontoren. Vi måste kunna visa våra givare att vi når goda resultat på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att vara tematiskt och geografiskt fokuserade, kan vi kontinuerligt stärka vår kompetens inom verksamhetsområdena och använda våra resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Följande kriterier ska vara vägledande för att avgöra vilka institutionella givare eller grupper av enskilda givare vi ska prioritera: I vilken grad givarens krav och strategier ligger i linje med IMs strategier. Möjligheterna för regelbundet och långsiktigt givande. Administrationskostnad i relation till intäkt i ett långsiktigt perspektiv. Vårt insamlingsarbete bör inte begränsas till Sverige. Fältkontoren bör ansöka om medel från institutionella givare. De bör komplettera och inte konkurrera med våra partnerorganisationers insamling. Ett sätt att stärka IM som organisation och att säkra ekonomiska resurser kan vara att samarbeta med andra relevanta aktörer och nätverk inom vår bransch. Vid slutet av den strategiska plattformens livslängd, är vår målsättning att IM på ett hållbart sätt ska ha ökat sin insamling med femtio procent, jämfört med IMs strategiska platform

13 Bilaga A Biståndseffektivitet IM ska främja biståndseffektivitet. Genom att tillämpa principerna i Parisdeklarationen och Handlingsplanen från Accra (AAA), kommer vi att uppmuntra: Ägarskap hos partners Lokalt ägarskap och målgruppens delaktighet bör återspeglas i allt stöd. Vi kommer att uppmuntra våra samarbetspartners att bli målstyrda och utveckla egna långsiktiga strategier för sin verksamhet. Anpassning Vi strävar efter att anpassa vårt stöd till våra lokala partners strategiska planer och rutiner. De bör i sin tur gå i linje med nationella strategier och policys. Harmonisering Vi kommer att försöka samordna vår verksamhet med andra givare som stöder samma partner. I största möjliga utsträckning bör vi försöka harmonisera våra rutiner och dela information med andra parter genom hela programcykeln. På så sätt vill vi öka transparensen i stödet. Resultat Vi ska använda oss av resultatstyrning. Vi strävar efter att kontinuerligt följa upp, utveckla och förbättra vårt arbete. Ömsesidigt ansvarstagande IM och våra partners är ömsesidigt ansvariga. Vi är ansvariga gentemot deltagarna i våra program och våra respektive medlemmar och givare. Vi kommer att kontinuerligt utvärdera vårt arbete och gör granskningar, studier och utvärderingar tillgängliga för allmänheten i Sverige och i de länder där vi verkar. Förutsägbarhet Vi kommer att ingå fleråriga finansieringsavtal med våra partners för att möjliggöra för dem att planera långsiktigt. Vi strävar efter att tillhandahålla basbudgetstöd, snarare än projektstöd. IMs strategiska platform

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

Pluralism. Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete

Pluralism. Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Pluralism Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Produktion: Enheten för utvecklingspolitik och UD:s informationstjänst/svensk Information

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer

Globala utmaningar - vårt ansvar

Globala utmaningar - vårt ansvar Globala utmaningar - vårt ansvar Skrivelse om Sveriges politik för global utveckling Foto: istock Photo/ Duncan Walker Omslag: UD/PIK, foto Ingram/UN/iStockphoto Tryck: Elanders, Stockholm, 2008 Artikelnr:

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Zambia juli 2008 december 2011 ~ - Regerings Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 115 53 Stockholm Samarbetsstrategi för

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING

BAR OME TER MEDLEMMAR I CONCORD SVERIGE ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING BAR OME TER 2014 ORGANISATIONER MÄTER TRYCKET PÅ SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING ACTIONAID // AFRIKAGRUPPERNA // DIAKONIA // FORUM SYD // KRISTNA FREDSRÖRELSEN // LO-TCO BISTÅNDSNÄMND // PLAN SVERIGE

Läs mer

Vi-skogens strategi för 2013-2015

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-skogens strategi för 2013-2015 Vi-Skogen strategi för 2013-2015 1 Innehållsförteckning 3 Vi-skogens strategiska ambitioner 4 inledning 6 Vision, uppdrag och målgrupp 7 Vår organisation 8 omvärlden 11

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR)

Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR) Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR) I genomförandet av strategierna för biståndet ska Sida samverka med olika aktörer. Dessa riktlinjer bildar, tillsammans med Sidas B4D-program,

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

POLICY FÖR. Kultur och medier I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE

POLICY FÖR. Kultur och medier I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE POLICY FÖR Kultur och medier I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE INFORMATION OM SIDAS POLICY Policyn är ett resultat av Sidas utvärdering 04/38 Sidas arbete med kultur och medier, publicerad 2004, samt av rekommendationer

Läs mer

Sidas stöd till det civila samhället

Sidas stöd till det civila samhället POLICY Sidas stöd till det civila samhället I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE INFORMATION OM SIDAS POLICY En Sidapolicy är normerande, ger vägledning och stöd. Sidas avdelningar, svenska ambassader och sektionskontor

Läs mer

Gör HIV till en rättighetsfråga

Gör HIV till en rättighetsfråga Gör HIV till en rättighetsfråga Gör HIV till en rättighetsfråga Forum Syd 2006 Författare: Anna Rambe och Annica Holmberg Forum Syd och författarna Utgiven av Forum Syds förlag Box 15407, 104 65 Stockholm

Läs mer

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011

Rapport. till Sida för perioden 2009-2011 Rapport till Sida för perioden 2009-2011 1 2 Bromma 120509 Ulrika Åhmark CIVSAM Sida Rapport av rambidraget för 2009-2011 Härmed överlämnas Svenska missionsrådets slutrapportering för syd- och östanslaget

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Uganda mars 2009 december 2013 Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Bilaga till regeringsbeslut Promemoria Utrikesdepartementet Samarbetsstrategi

Läs mer

Fred och säkerhet för utveckling

Fred och säkerhet för utveckling Fred och säkerhet för utveckling POLICY FÖR SÄKERHET OCH UTVECKLING I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE Produktion: Enheten för utvecklingspolitik och UD:s informationstjänst/svensk Information Omslagsfoto:

Läs mer

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp.

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp. REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Arbetspapper 05 Delges: Sammanfattning - gruppdiskussioner Grupperna ombads att identifiera och diskutera biståndets utmaningar, hot och möjligheter för en hållbar

Läs mer