IMs Strategiska Plattform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IMs Strategiska Plattform 2011-2020"

Transkript

1 IMs Strategiska Plattform Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden Utöver det styrs IMs arbete av ett antal policydokument. Syftet med detta dokument är att styra planeringen och genomförandet av våra program och projekt och att fastställa prioriteringar när vi utvecklar långsiktiga strategiska planer. Det är ett verktyg som kommer att användas både av styrelsen och personalen. Den strategiska plattformen kommer att göra oss mer fokuserade som organisation samt förbättra vår förmåga att använda våra resurser effektivt, rapportera resultat och stärka vårt varumärke. Att skapa en gemensam förståelse i organisationen om vart vi är på väg i ett långsiktigt perspektiv har varit ett viktigt mål under utarbetandet av detta dokument. Medlemmar, partners, medarbetare och styrelse har alla deltagit i processen. Den strategiska plattformen kommer att ses över vart tredje år för att bedöma dess fortsatta relevans i förhållande till IMs finansiella situation och yttre faktorer, såsom utvecklingstrender i världen. 1 Håkan E. Wilhelmsson Ordförande Bo Paulsson Generalsekreterare 1 IM Fair Trade är föremål för en pågående analys, vars resultat kommer att presenteras i april Analysen undersöker den framtida utvecklingen av IM Fair Trade, och till dess att resultaten är kända lämnas IM Fair Trade utanför den strategiska plattformen. Nödvändiga justeringar kommer att göras efter april IMs strategiska platform

2 Innehållsförteckning 1. IMs syn på världen 3 2. Varför vi finns 4 3. IMs kännetecken 5 4. Övergripande mål och verksamhetsområden 6 5. Hur vi arbetar Vårt förhållningssätt till det civila samhället Ett rättighetsbaserat förhållningssätt Perspektiv som ska genomsyra vår verksamhet Kapacitetsutveckling Biståndseffektivitet Var vi arbetar Faktorer som avgör var vi arbetar Faktorer som avgör när vi lämnar ett land/en region Kriterier för humanitära insatser Att säkra våra ekonomiska resurser 11 Bilaga A 13 IMs strategiska platform

3 1. IMs syn på världen Miljontals människor vaknar varje morgon till ett liv i fattigdom och utanförskap. Det är en skandal som IM aldrig kan acceptera. Millenniedeklarationen från 2000 var en milstolpe i internationellt utvecklingssamarbete, och inspirerade till insatser som har förbättrat livet för hundratals miljoner människor runt om i världen. 2 Andelen människor som lever i extrem fattigdom i utvecklingsländer har minskat från halva befolkningen 1990 till drygt en fjärdedel Trots framstegen lever en stor del av världens befolkning fortfarande under ovärdiga förhållanden. Inskrivningen i grundskolan har fortsatt att öka, men framstegen är otillräckliga för att säkerställa att alla flickor och pojkar kommer att gå ut grundskolan år I många länder finns en allmän uppfattning att utbildning av flickor är mindre värd än utbildning av pojkar. Flickor i fattiga hushåll har ännu mindre chans att få en utbildning. Flickor och pojkar med funktionsnedsättning i hela världen är marginaliserade. Det finns också en ökande oro över kvaliteten på utbildningen. Många skolbarn lämnar grundskolan utan att kunna läsa eller skriva. 3 Förbättringar på hälsoområdet har reducerat barnadödligheten från 12,5 miljoner 1990 till 8.8 miljoner 2008 men det finns fortfarande mycket att göra. Fattiga kvinnor drabbas oproportionerligt hårt av oönskade graviditeter, mödradödlighet, funktionshinder, sexuellt överförbara infektioner inklusive hiv, könsrelaterat våld och andra problem som är relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Mödrahälsa är ett av de områden där klyftan mellan rika och fattiga är mest märkbar. Utbildad vårdpersonal är närvarande vid mindre än hälften av födslarna i utvecklingsländer. 4 Ekonomiska möjligheter är inte bara grundläggande för fattigdomsbekämpning, utan även för personlig värdighet och utveckling. Att stärka kvinnor har visat sig vara av särskild betydelse för familjers välfärd. Miljontals människor runt om i världen, inklusive barn, arbetar fortfarande under orättvisa och riskfyllda förhållanden med minimal lön. Jämställdhet och stärkande av kvinnor är en förutsättning för att övervinna fattigdom, men framstegen har gått långsamt på alla fronter, från utbildning till delaktighet i politiska beslut. Att uppnå jämställdhet och ökat inflytande för kvinnor är både ett viktigt utvecklingsmål och ett viktigt medel i sig för att uppnå alla Millenniemålen. Fattigdomsnivån är nära kopplat till frågor om miljöförstöring. Tillförlitlig energiförsörjning är avgörande för tillväxt och utveckling, men nuvarande mönster för energiproduktion och 2 Millenniemålen inbegriper frihet från extrem fattigdom och hunger, kvalitativ utbildning, produktiv och anständig sysselsättning, god hälsa och skydd, kvinnors rätt att föda barn utan att riskera sina liv, en värld där miljömässig hållbarhet är en prioritering, och där kvinnor och män lever i jämställdhet. 3 Education for All EFA Global Monitoring Report 2010, UNESCO: Paris, The Millenium Development Goals Report 2010, United Nations: New York, 2010 IMs strategiska platform

4 energikonsumtion hotar miljön lokalt och globalt. Skogsskövling och förbränning av fossila bränslen bidrar till en högre koncentration av växthusgaser och klimatförändringar. Miljöförstöring drabbar utvecklingsländer oproportionerligt hårt eftersom de har begränsade möjligheter att reagera på klimatförändringarna. 5 Oftare återkommande och oförutsägbara väderfenomen orsakar översvämningar, jordskred och torka vilket får negativa konsekvenser för livsmedelsförsörjningen hos människor som lever i fattigdom. Stater, samhällen och hushåll står inför stora utmaningar när det gäller att anpassa sig till klimatförändringarna. Det kommer att påverka agendan för utveckling de kommande åren. Sverige har en mycket hög placering på Human Development Index. Ändå har den relativa fattigdomen i Sverige ökat sedan mitten av 1990-talet. Fattigdom är ett flerdimensionellt begrepp, och kan i Sverige i hög grad definieras som utslagning från arbetsmarknaden och sociala trygghetssystem, samt som brist på socialt och kulturellt kapital. Unga vuxna, barn och invandrare löper större risk att hamna i fattigdom. 6 IM anser att varje land har det primära ansvaret för sin egen ekonomiska och sociala utveckling. Huvudansvaret för att skydda och uppfylla marginaliserade gruppers rättigheter ligger hos respektive regering. God samhällsstyrning, demokrati och en fungerande ekonomi är förutsättningar för hållbar utveckling. 7 Det kräver att offentliga resurser används på ett effektivt och öppet sätt. Men korruptionsnivåer i utvecklingsländer är ofta höga och bromsar utvecklingen. I en värld med oerhörda utmaningar inom alla sektorer i samhället har civila samhällsorganisationer som IM en viktig roll att spela. Vi måste ständigt sträva efter att engagera och motivera både individer och organisationer, i Sverige och utomlands, för att möta dessa utmaningar och kämpa för allas lika rättigheter. 2. Varför vi finns IM synliggör och bekämpar fattigdom och utanförskap. Vår vision är att skapa en rättvis och medmänsklig värld att växa i. Att förstå komplexiteten i fattigdom och utanförskap har varit IMs styrka sedan 1930-talet. IM grundades 1938 som en reaktion på nationalsocialismen, hatet och våldet som spreds i Europa vid den tiden och som försvar av det inneboende värdet hos varje enskild individ. I arbetet med flyktingar i det krigshärjade Prag betonade IM vikten av att närma sig varje persons behov holistiskt. Sedan starten har vi sett fattigdom som ett flerdimensionellt begrepp som omfattar såväl materialistiska och fysiska som sociala och andliga aspekter. De olika dimensionerna av fattigdom kan ömsesidigt förstärka varandra. 5 UNDP, Energy and the Environment, MDG 7, Rädda Barnens årsrapport om barnfattigdom i Sverige God samhällsstyrning kräver fria och rättvisa val, fungerande parlamentariska och rättsliga system, effektiva offentliga förvaltningar och att medborgarna har möjlighet att delta i beslutsfattande. IMs strategiska platform

5 Att bekämpa fattigdom handlar om att säkerställa att människors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. Dessa rättigheter är inskrivna i FNs deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna utgår från det inneboende värdet hos alla individer och är inte förhandlingsbara. IM fokuserar på ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Med tanke på vår erfarenhet och kunskap, tror vi att det är där vi kan göra störst skillnad. IM är en insamlings- och medlemsorganisation. Engagemanget och stödet hos våra medlemmar, volontärer och bidragsgivare är centralt för vår identitet. Genom att rekrytera fler medlemmar, skapa demokratiska plattformar och låta medlemmarna påverka organisationen bidrar IM till att utveckla demokratin och det civila samhället i Sverige. Vår långa tradition som medlemsbaserad organisation i Sverige är också värdefull i våra samarbetsrelationer utomlands och för vårt påverkansarbete i Sverige. I Sverige stödjer IM människor som lever i fattigdom och utanförskap. IM erbjuder tjänster som kompletterar den offentliga välfärden. Utomlands arbetar IM via lokala partners. Vi stödjer och stärker partnerorganisationer som hjälper människor som lever i fattigdom och utanförskap att stärka sig själva. Vi samarbetar med organisationer, nätverk och rörelser som delar våra värderingar och representerar eller agerar med legitimitet gentemot våra målgrupper. IM motiverar och involverar människor i vårt utvecklingssamarbete. IMs uppdrag är att fånga upp den medkänsla och omtanke som finns hos individer och grupper i Sverige och omvandla den till internationellt engagemang och kapacitetsutveckling. Förutom att vara medlemmar kan människor delta genom gåvor eller ideellt arbete. Volontärer är en viktig resurs. Genom socialt arbete, information och insamling gör de det möjligt att förstärka vårt utvecklingssamarbete både i Sverige och utomlands. Dessutom ger volontärerna IM legitimitet och trovärdighet när vi samarbetar med andra aktörer i Sverige i olika nätverk och kampanjer. 3. IMs kännetecken IM har tre kännetecken som ska vägleda vårt arbete och genomsyra organisationen: Medmänsklighet Vi visar intresse, kunskap, respekt och öppenhet i mötet med människor. Alla människor ska behandlas lika, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionsnedsättning. Vi prioriterar marginaliserade och diskriminerade grupper i vårt arbete. Vårt arbete är möjligt tack vare den medkänsla och det engagemang som finns bland människor runt om i världen för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Hjälp till självhjälp Vårt mål är att stödja kvinnor, män, flickor och pojkar, så att de kan stärka sig själva. Genom att kunna hävda sina rättigheter kan de leva till sin fulla potential, i Sverige och utomlands. Vi strävar efter att stödja hållbara lösningar och det är vår ambition att våra partnerorganisationer blir oberoende. IMs strategiska platform

6 Närhet Goda resultat är beroende av närhet till samarbetspartners och deltagare i våra program och goda kunskaper om den lokala kontexten. IM har ett nära samarbete med våra partnerorganisationer och vi strävar efter att skapa en känsla av närhet mellan våra medlemmar, givare, volontärer och deltagare. IM skapar engagemang hos våra medlemmar och givare för att uppnå goda resultat. 4. Övergripande mål och verksamhetsområden Detta är vårt övergripande mål och där vi vill vara om tio år: Kvinnor, män, flickor och pojkar som lever i fattigdom och utanförskap i utvecklingsländer har ökat sin förmåga att hävda sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och har därmed ökat sin förmåga att upprätthålla ett värdigt liv. Vi har tillämpat ett rättighetsbaserat förhållningssätt och vi har stärkt våra partnerorganisationers kapacitet i utlandet och individers kapacitet i Sverige. Vi avser att utvidga vår verksamhet i syfte att ge fler människor möjlighet till hållbar utveckling. Men IMs resurser är begränsade och vi måste koncentrera våra ansträngningar. Utomlands arbetar IM genom lokala partners som fokuserar på utbildning, hälsa och försörjning. Vi tror att dessa tre verksamhetsområden i samspel skapar de bästa förutsättningarna för att uppnå hållbara resultat, genom att de underbygger och främjar varandra. Vi främjar tillgången till kvalitativ grundskole- och gymnasieutbildning för marginaliserade flickor och pojkar, för att möjliggöra för dem att leva sin fulla potential. IMs stöd syftar till att förbättra tillgången till utbildning för alla flickor och pojkar utifrån deras egna förutsättningar. Vi fokuserar på barn som inte får tillgång till utbildning på grund av fattigdom, funktionsnedsättning, etnicitet och/eller bristande jämställdhet. Genom våra partners erfarenheter, får de och IM viktig kunskap som används för att folkbilda och hålla beslutsfattare ansvariga. Vi främjar lika tillgång till förebyggande hälsovård, för att förbättra hälsan hos människor som bor på landsbygden. IM stödjer, genom partnerorganisationer, lokala strukturer med kapacitetsutveckling för hållbarhet, så att kvinnor, män, flickor och pojkar blir stärkta och kan hävda sin rätt till god hälsa. Att vara frisk är nödvändigt för att aktivt kunna delta i samhället. Folkbildande aktiviteter utgör grunden för påverkansarbete. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är vårt fokusområde. Vi främjar ekonomiska möjligheter för marginaliserade grupper, med fokus på kvinnor, för att säkerställa familjers försörjning. IMs strategiska platform

7 IM stöder småskaliga inkomstgenererande projekt samt besparings- och kreditmöjligheter för individer, grupper och organisationer. Genom kapacitetsutveckling kan individer skapa och ta kontroll över sin egen inkomst så att deras status höjs och hela hushållet gynnas. Inkomstgenererande projekt bör vara hållbara för både individerna och miljön. I varje region och land där vi arbetar, avgör den specifika situationen vilket/vilka av ovan nämnda verksamhetsområden som ges särskild prioritet. I Sverige har vi ett verksamhetsområde. Vi främjar att grupper som lever i utanförskap på grund av etnicitet integreras i det svenska samhället, så att de kan leva ett värdigt liv. IM möjliggör för kvinnor, män, flickor och pojkar att få tillgång till samhällets olika delar. Genom att överbrygga språkliga och kulturella barriärer, skapa mötesplatser och dialog samt ge psykosocialt stöd, ökar IM möjligheterna för annars exkluderade individer eller grupper. Att motivera och engagera medlemmar och volontärer i detta arbete är nödvändigt. De är inte bara en resurs i form av arbetskraft, de är också genom sitt engagemang och sin samverkan med deltagarna i vår verksamhet en viktig del i att nå målet om integrering. 5. Hur vi arbetar 5.1 Vårt förhållningssätt till civila samhället En nyckel till demokratisk utveckling och minskad fattigdom är ett starkt civilsamhälle. Det civila samhället kan definieras som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, skapad av individer, grupper och organisationer, som agerar tillsammans för att främja gemensamma intressen. 8 Ett levande civilsamhälle är viktigt även i Sverige för att motverka utanförskap. Civila samhällsorganisationer kan skapa medvetenhet kring individers rättigheter och förbättra deras möjligheter att hävda sina rättigheter. Det civila samhället kan fungera som en kollektiv röst för marginaliserade människor. Via det civila samhället kan de, i organiserad form, föra fram sina idéer i förhållande till övriga samhället och kräva att staten lever upp till sina skyldigheter och åtaganden. Civila samhällsorganisationer kan också bildas för att tillhandahålla tjänster till människor som lever i fattigdom. Historiskt har IM ofta identifierat behov och efterfrågan hos grupper som står utanför samhället av olika anledningar och har tillhandahållit sociala tjänster till dessa grupper. I utvecklingsländerna har IM börjat distansera sig från det förhållningssättet och kommer att fortsätta att göra det. Inom tidsramen för den strategiska plattformen kommer IM att fasa ut 8 Pluralism Policy för Sveriges stöd till det civila samhället i utvecklingsländer inom svenskt utvecklingssamarbete Regeringskansliet: Stockholm, 2009 IMs strategiska platform

8 åtaganden där vi tillhandahåller tjänster alternativt stärka dem med relevanta komponenter som går i linje med ett rättighetsbaserat förhållningssätt. IM är en ansvarsfull och långsiktig partner till våra samarbetsorganisationer. Därför strävar vi efter att, i dialog med dem, göra relevanta och kontextspecifika förändringar över tid. IMs stöd till det civila samhället bygger på kontextanalyser i varje land. I vissa fall kan tillhandahållande av tjänster åt individer och påverkansarbete gentemot staten kombineras och ömsesidigt förstärkas. Om en organisation ger röst åt sina medlemmar eller deltagare samtidigt som den organiserar tjänster, kan det öka dess legitimitet. Civila samhällsorganisationer med förmåga att föra en konstruktiv dialog med staten kan vara IMs partner och komplettera ett program där IM arbetar behovsbaserat och tillhandahåller tjänster. I vissa situationer som kräver humanitära insatser, särskilt där staten är bräcklig, ineffektiv eller där den sociala infrastrukturen är begränsad, kan civila samhällsorganisationer vara mer effektiva än myndigheter i att förmedla tjänster till människor. Sådant stöd bör öka deltagarnas kapacitet att organisera sig för att förbättra sin egen situation. I alla dess former bör IMs stöd till civila samhället se till att legitima statliga och politiska institutioner inte undergrävs. Stödet bör utformas så att det inte skapar parallella system, vilket i sin tur skulle underminera statens skyldighet att respektera, skydda och uppfylla individers rättigheter. 5.2 Ett rättighetsbaserat förhållningssätt IM strävar efter att ha ett rättighetsbaserat förhållningssätt till allt vårt arbete, något som understryks och förstärks genom inriktningen i den strategiska plattformen. Det innebär att alla IMs program och åtaganden måste bedömas och utvärderas i ljuset av ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Utomlands kommer vi att stödja våra partners i påverkans- och folkbildningsarbete inom våra prioriterade områden, främst genom att delta i strategiska nätverk. Det är en viktig metod för förändring. Syftet är att påverka attityder hos skyldighetsbärare på olika nivåer i samhället och i slutänden att förändra politik och praxis. IM kommer också att folkbilda om dessa frågor i Sverige, med allmänheten och/eller specifika grupper i samhället som målgrupp. I vår kommunikation kommer vi att beskriva individer som rättighetsbärare och som deltagare i de program som vi stöder. De är subjekt i sin egen utveckling snarare än offer som lever i fattigdom och utanförskap. Delaktighet är en grundläggande princip i vår syn på planering, uppföljning, utvärdering, rapportering och lärande. Projekt och program ska bygga på marginaliserade gruppers intressen och de ska involveras i hela programcykeln. Delaktighet handlar också om att ta del av demokratiska och politiska processer, den nationella utvecklingspolitiken inkluderad. IMs strategiska platform

9 Vi kommer att stödja initiativ som skapar mekanismer för ansvarsutkrävande. Vi kommer att stärka individers kapacitet att, i organiserad form, få kännedom om sina rättigheter. Vi kommer även att stärka deras kapacitet att hävda sina rättigheter och att ställa dem till svars som har juridisk och moralisk skyldighet att se till att rättigheterna uppfylls. Vi kommer att säkerställa att program med IM-stöd grundar sig på verklig förståelse av vad de bakomliggande orsakerna till problemen är. I största möjliga utsträckning bör IMs insatser rikta sig mot strukturella orsaker till problem och inte till dess symptom. 5.3 Perspektiv som ska genomsyra vår verksamhet IM har två perspektiv som ska genomsyra alla våra program: jämställdhet och miljö- och klimatmässig hållbarhet. Jämställdhet och miljö- och klimatmässig hållbarhet är förutsättningar för hållbar utveckling och minskad fattigdom. IM fokuserar på det faktum att majoriteten av världens befolkning som lever i fattigdom och utanförskap är kvinnor och flickor. Ett genusperspektiv innebär att vi identifierar och utmanar traditionella och kulturella strukturer samt maktstrukturer som diskriminerar på grund av kön. Miljö- och klimatmässig hållbarhet innebär att vi bör ta hänsyn till att jordens resurser är begränsade och att klimatförändringarna kommer att ytterligare förvärra den ojämna fördelningen av tillgängliga resurser. Vi kommer att minimera de negativa effekterna av vårt arbete på miljö och klimat. Vi strävar efter att använda rena och effektiva energikällor och vi stödjer aktiviteter inom våra program som motverkar miljöförstöring och klimatförändringar. 5.4 Kapacitetsutveckling Vi kommer att använda vår långa tradition som civil samhällsorganisation i våra samarbetsrelationer. Att stärka det civila samhället är en viktig komponent i alla våra program och ett sätt att nå våra övergripande mål. Vi stödjer partners med organisations- och kapacitetsutveckling. Vi stärker deras förmåga att tillsammans med deltagarna identifiera problem som påverkar deras liv och att hitta hållbara lösningar. Det är viktigt för oss att organisationerna blir oberoende av IM och det styr vårt arbete för kapacitetsutveckling. IMs insatser ska grundas på våra partners egna prioriteringar. Vårt stöd kommer därför att formas utifrån varje partners specifika behov. Dessutom kommer vi att stärka vår egen kompetens inom vissa områden, bland annat inom strategisk planering, programhantering, metodutveckling och ekonomistyrning, vilket inkluderar insamling och antikorruptionsinsatser. Att skapa möjligheter till utbyte och lärande är en central metod genom vilken IM kan tillföra mervärde till programmen. IMs strategiska platform

10 Våra partners bör se till att de stärker deltagarnas kapacitet att organisera sig, för att deltagarna ska kunna förbättra sina levnadsvillkor. Våra partners bör också se till att de ökar deltagarnas kunskaper om sina rättigheter och att de stärker deltagarnas möjligheter att kollektivt kräva rättigheterna. I Sverige kommer vi att stärka våra volontärers kapacitet. Syftet är att öka deras möjligheter att bidra till IMs verksamhet i Sverige och till att öka kännedomen om frågor som berör IM och våra partners. 5.5 Biståndseffektivitet För att bidra till biståndseffektivitet kommer IM att arbeta i linje med principerna i Parisdeklarationen och Handlingsplanen från Accra (AAA) (se bilaga A). Det innebär ett åtagande från IM att öka andelen programinsatser i vårt utvecklingssamarbete. IM har nolltolerans mot korruption och accepterar inte att de resurser vi har till förfogande missbrukas. IM är en lärande organisation som använder system och rutiner för att underlätta kommunikation och garantera en hög kvalitet i vår planering, uppföljning, utvärdering och rapportering. IM kommer att uppmuntra civila samhällsorganisationer på nationell och internationell nivå att öka effektiviteten i sin verksamhet. IM värdesätter ansvar, insyn och öppenhet gentemot deltagare och givare när det gäller hur medel har använts och resultat uppnåtts. 6. Var vi arbetar 6.1 Faktorer som avgör var vi arbetar IM har för närvarande verksamhet i fyra regioner samt i Sverige: Europa/Mellanöstern, Centralamerika, södra Asien och södra Afrika. För att vara kostnadseffektiva och göra skillnad kommer vi att koncentrera vårt arbete geografiskt för att uppnå så stor effekt som möjligt med tillgängliga resurser. Det betyder också att vi inte ska sprida vår verksamhet inom en region. Vi ska se till att våra administrativa kostnader i ett land är begränsade i relation till våra övergripande programkostnader. Följande kriterier kommer att avgöra var vi arbetar: IMs möjlighet att göra skillnad. Vi ska göra en grundlig kontext- och aktörsanalys för att säkerställa att IM kan skapa ett mervärde och göra skillnad inom våra prioriterade verksamhetsområden i landet/regionen. IM bör inte arbeta i länder där det finns en hög koncentration av utvecklingsaktörer inom våra prioriterade områden. IMs strategiska platform

11 Nivå av fattigdom och utanförskap. IM ska arbeta i utvecklingsländer och i Sverige. När vi väljer regioner och länder att arbeta i kommer vi inte bara titta på BNP per capita, utan även på andra mått för fattigdom såsom Human Development Index, och andra mått som visar i vilken utsträckning grupper inom våra prioriterade verksamhetsområden är exkluderade. Ekonomiska överväganden. Vi ska ta hänsyn till kostnadseffektivitet inklusive kostnadssituationen i landet och den geografiska närheten till våra andra verksamhetsländer i en region. Vi ska också analysera möjligheterna att samla in pengar både från enskilda och institutionella givare. 6.2 Faktorer som avgör när vi lämnar ett land/en region Som en del av varje ny strategisk planeringsperiod ska IM bedöma den fortsatta närvaron i ett land/region. IMs finansiella situation avgör hur många regioner och länder IM ska ha verksamhet i. I vilken grad målen för våra program i landet/regionen har uppnåtts eller kan uppnås utan stöd från IM kommer att spela en avgörande roll. Utöver det bör de kriterier som nämns under Punkt 6.1 vägleda oss i bedömningen. 6.3 Kriterier för humanitära insatser IMs arbete är främst av långsiktig karaktär. Ibland uppstår dock akuta situationer. Katastrofer orsakas ofta av naturfenomen och under de kommande åren kan vi komma att se en ökning på grund av klimatförändringarna. IM kan anslå extra medel om och när katastrofen drabbar ett område där vi arbetar. 7. Att säkra våra ekonomiska resurser IM är en organisation med en lång tradition av insamling från enskilda och institutionella givare. Hittills har den största delen av våra medel kommit från enskilda givare. För att säkra organisationen och vår verksamhet behöver vi öka vår finansieringsbas. En större variation av insamlingsmetoder kommer att eftersträvas med en trolig ökning av medel från institutionella givare. IMs strategi för insamling ska omfatta individuella givare, institutionella givare och företagsgivare. Det innebär att våra system för planering och rapportering måste ta hänsyn till olika typer av finansieringskällor. Insamling ska diskuteras tidigt i planeringen av nya insatser, och ta hänsyn till risker och fördelar förknippade med olika typer av insamlingsmöjligheter. IM ska förstärka och förbättra vår externa kommunikation både i Sverige och utomlands. För att lyckas öka vår finansieringsbas är det viktigt att vi stärker vårt varumärke på ett strategiskt sätt. Ett växande antal människor bör kunna uppge att de har hört talas om IM och ha en relevant bild av organisationen. Alla våra medarbetare är en del av vad som utgör IM och är därmed delaktiga i att marknadsföra och kommunicera IMs varumärke och värdegrund. Det IMs strategiska platform

12 innebär att IM måste ha särskild kompetens inom varumärkesbyggande, kommunikation och insamling på huvudkontoret och även på fältkontoren. Vi måste kunna visa våra givare att vi når goda resultat på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att vara tematiskt och geografiskt fokuserade, kan vi kontinuerligt stärka vår kompetens inom verksamhetsområdena och använda våra resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Följande kriterier ska vara vägledande för att avgöra vilka institutionella givare eller grupper av enskilda givare vi ska prioritera: I vilken grad givarens krav och strategier ligger i linje med IMs strategier. Möjligheterna för regelbundet och långsiktigt givande. Administrationskostnad i relation till intäkt i ett långsiktigt perspektiv. Vårt insamlingsarbete bör inte begränsas till Sverige. Fältkontoren bör ansöka om medel från institutionella givare. De bör komplettera och inte konkurrera med våra partnerorganisationers insamling. Ett sätt att stärka IM som organisation och att säkra ekonomiska resurser kan vara att samarbeta med andra relevanta aktörer och nätverk inom vår bransch. Vid slutet av den strategiska plattformens livslängd, är vår målsättning att IM på ett hållbart sätt ska ha ökat sin insamling med femtio procent, jämfört med IMs strategiska platform

13 Bilaga A Biståndseffektivitet IM ska främja biståndseffektivitet. Genom att tillämpa principerna i Parisdeklarationen och Handlingsplanen från Accra (AAA), kommer vi att uppmuntra: Ägarskap hos partners Lokalt ägarskap och målgruppens delaktighet bör återspeglas i allt stöd. Vi kommer att uppmuntra våra samarbetspartners att bli målstyrda och utveckla egna långsiktiga strategier för sin verksamhet. Anpassning Vi strävar efter att anpassa vårt stöd till våra lokala partners strategiska planer och rutiner. De bör i sin tur gå i linje med nationella strategier och policys. Harmonisering Vi kommer att försöka samordna vår verksamhet med andra givare som stöder samma partner. I största möjliga utsträckning bör vi försöka harmonisera våra rutiner och dela information med andra parter genom hela programcykeln. På så sätt vill vi öka transparensen i stödet. Resultat Vi ska använda oss av resultatstyrning. Vi strävar efter att kontinuerligt följa upp, utveckla och förbättra vårt arbete. Ömsesidigt ansvarstagande IM och våra partners är ömsesidigt ansvariga. Vi är ansvariga gentemot deltagarna i våra program och våra respektive medlemmar och givare. Vi kommer att kontinuerligt utvärdera vårt arbete och gör granskningar, studier och utvärderingar tillgängliga för allmänheten i Sverige och i de länder där vi verkar. Förutsägbarhet Vi kommer att ingå fleråriga finansieringsavtal med våra partners för att möjliggöra för dem att planera långsiktigt. Vi strävar efter att tillhandahålla basbudgetstöd, snarare än projektstöd. IMs strategiska platform

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Global definition av professionen socialt arbete

Global definition av professionen socialt arbete Global definition av professionen socialt arbete Global definition av socialt arbete Definitionen antogs av IFSW:s General Meeting och IASSW:s General Assembly i juli 2014. Global definition av professionen

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering

Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Februari 2015 Sveriges möjligheter att bidra till en hållbar utvecklingsfinansiering Svenska civilsamhällesorganisationers rekommendationer inför Addis Abeba År 2015 är ett avgörande år vad det gäller

Läs mer

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA

av Christina Rogala, RFSU MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA 1 MÖDRADÖDLIGHET UR ETT SVENSKT HISTORISKT PERSPEKTIV OCH NUTIDENS GLOBALA Vid mitten av 1700-talet när folkbokföringen infördes

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Mångfald och tolerans i ert Atlas förberedande besök/partnerskap

Mångfald och tolerans i ert Atlas förberedande besök/partnerskap Mångfald och tolerans i ert Atlas förberedande besök/partnerskap Den Globala Skolan Teskedsorden - Camilla Nagler - Teater med Ninja och Patrik - Christer Mattsson Frågor & funderingar Vad är Latinamerika?

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

STRATEGI FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET 2013-2015

STRATEGI FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET 2013-2015 STRATEGI FÖR UTVECKLINGSSAMARBETET 2013-2015 Fastställd av styrelsen 12 juni 2012 1 Kooperation Utan Gränsers strategi för utvecklingssamarbetet 2013-2015 Innehåll Inledning Världen omkring oss Vår bakgrund

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Nordiska ministerrådet Presentation NVC Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Anniina Pirttimaa Rådgivare för hållbar utveckling Nordiska ministerrådets sekretariat State of the World 2013

Läs mer

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan.

Obs I den här handledningen har vi samlat alla uppgifter knutna till denna film. Vill du se den med annan layout kan du klicka på länkarna nedan. Min första kärlek DOKUMENTÄR BERÄTTELSE Min första kärlek handlar om förälskelse, flirt och de första trevande stegen i ett förhållande. Berättelsen som utspelar sig i Bagdad visar också vilka olika utgångslägen

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Projektplan Come Together

Projektplan Come Together Projektplan Come Together För Svenska PostkodLotteriet FUB/Erikshjälpen 2013-04-05 Detta är en projekt- och kommunikationsplan för de SpecialProjekt som finansieras av Svenska PostkodLotteriets överskott.

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd

Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7. Forum Syd Protokoll Forum Syd Årsmöte 2014 Bilaga 7 Forum Syd Övergripande verksamhetsplan 2015 2017 2015 Vision och värderingar Vision Hur vill vi att saker ska vara i vår värld? En rättvis och hållbar värld där

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer