Stor potential om etik vägs in i alla investeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor potential om etik vägs in i alla investeringar"

Transkript

1 Stor potential om etik vägs in i alla investeringar - men där är branschen inte ännu Att ta hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i investeringar har gått från att vara en nischprodukt till att börja gälla allt kapital. I jämförelse med företags rapportering av etiska faktorer, i till exempel hållbarhetsredovisningar, är investerare dock fortfarande sena med att integrera dessa faktorer i sin analys och i sina beslut. Och nivåerna av hur integreringen görs av svenska investerare är varierande, enligt PRI, FN- stödda Principles for Responsible Investments. Vad gäller ägardialog, aktivt ägande, är dock svenska investerare bättre än genomsnittet bland de som undertecknat PRI. Fair Trade Centers genomgång visar dock att flera svenska investerare inte är transparenta med hur de integrerar kriterier om miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i sina finansiella beslut Ansvarsfulla investeringar har en tydlig koppling till företags etiska och miljömässiga ansvar. Hur investerare arbetar med att påverka företag de har, har haft eller planerar att investera i skiljer sig dock mycket åt. Det framgick inte minst i Fair Trade Centers rapport Etiska fonder för en bättre värld? från Rapporten omfattade åtta fonder som var märkta enligt Pensionsmyndighetens miljö- och etikmärkning och avslöjade stora skillnader. Slutsatsen i rapporten var att olikheterna i investerares sätt att arbeta med ansvarsfulla investeringar gör det svårt för konsumenter att göra medvetna val i sitt sparande. Rapporten bidrog till att en diskussion sattes igång inom branschen om bland annat begreppsförklaringar och transparens 1. Det förekommer många begrepp och råder delvis delade meningar också om definitionen av ansvarsfulla investeringar, som även beskrivs som till exempel Socially Responsible Investment (SRI), sustainable investing, etiska investeringar och etiska fonder. SRI är en process för att integrera särskilda faktorer vad gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i investeringsbeslut 2. Ansvarsfulla investeringar håller på att gå från att vara en nischprodukt (så kallade miljö- & etikfonder) till att innefatta en mycket större andel kapital. Integrering i det här fallet innebär att investeraren inkluderar faktorer om miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i hela finansanalysen. Hur denna övergång ska gå till och hur det som kallas ESG- faktorer (Environmental, Social och Governance) ska inkluderas i den traditionella finansiella analysen skiljer sig dock mycket åt mellan investerare. 1 Några investerare arbetar enbart med att inte investera i branscher som bedöms som oetiska, exempelvis vapen, tobak och alkohol. Detta kallas negativ exkludering av företag. Andra investerare exkluderar företag utifrån internationella normer. Dessutom utför investerare ägardialoger med företag de har ägande i och/eller överväger att investera i. En annan metod för urval är att investerare inkluderar företag utifrån hållbarhetskriterier. Den metoden kallas på fackspråk positiv screening. De olika metoderna överlappar till viss del varandra och kan användas parallellt av investerare. 2 Fair Trade Center Etiska fonder för en bättre värld?, s. 33 1

2 Integrering i teorin Bland investerare, både i Sverige och internationellt, har det blivit allt mer populärt att inkludera ESG- faktorer i finansanalysen. Integrering är att använda icke- finansiella data (ESG- - faktorer) i investeringsprocesser, det vill säga analys-, besluts- och ägarprocesser, tillsammans med finansiella data. Detta görs för att förbättra en portföljs ekonomiska risker och möjligheter - det som investerare kallar financial performance. Det kan till exempel handla om att värdesätta hur ett företag styr sina leverantörskedjor eller i en riskanalys uppskatta hur ett företags höga koldioxidutsläpp påverkar dess aktievärde på lång sikt. Integrering innebär att investeraren etablerar en länk mellan ESG- aspekter och företagets finansiell data för att till exempel använda denna i sin värdering av företaget. De FN- stödda riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar, vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning, Principles for Responsible Investment (PRI 3 ) definierar ESG- integrering som en process där ESG- data beaktas, jämte traditionella finansindikatorer, med tron att dessa har en avgörande betydelse för fondportföljers performance (risker och avkastning) och/eller ESG- analys i individuella investeringsbeslut, där investerare inkluderar dessa faktorer i värderings- och performancemodeller, till exempel graderar bolag mot varandra beroende på risker/möjligheter. Enligt PRI varierar nivåerna av ESG- integrering bland undertecknare till PRI beroende på tillgångsallokering 4, resurser och kundefterfrågan. Joshua Kendall på PRI anser att det därför inte finns något rätt sätt för hur undertecknare kan integrera ESG- faktorer. Utifrån best- practice menar PRI att ESG- integrering kan inkludera: en policy inriktad på ESG- faktorer, verktyg för att mäta finansiell påverkan av ESG- faktorer i performance, processer som hjälper kapitalförvaltare att använda ESG- faktorer i deras tillgångsallokering, investerare som gör research och personal som regelbundet utbildas i ESG- integrering. Det finns signifikanta utmaningar med att integrera ESG i alla tillgångsklasser 5. Även om vi uppmuntrar undertecknare av PRI att göra så mycket som möjligt och ta lärdom av andra investerare, finns det tillgångsklasser där ESG- integrering inte är möjligt, till exempel passiva investeringar 6, säger Joshua Kendall på UNPRI. 7 Utifrån Eurosif:s definition av integrering hade metoden, vid slutet av 2009, använts för 56 procent av det europeiska kapitalet med kriterier om miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning 8. PRI har en mer strikt definition av integrering och räknar för samma år att endast åtta procent av de totala tillgångarna i publika bolag utvecklade marknader som ESG- integrerade (där SRI- kapitalet i Europa, Nordamerika och Japan ingår). 9 3 PRI står för Principles for Responsible Investment Initiative, se 4 Fördelning av olika tillgångsslag inom investeringar. Till exempel har många investerare portföljer bestående av 50 procent aktier och 50 procent obligationer. Pensionsfonder bär ofta på en portfölj av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. 5 Tillgångsklasser kan vara till exempel aktiefonder, ränte-, fastighets- och kapitalfondsplaceringar. 6 Se rapporten Responsible Investments in passive management strategies från PRI januari Mail från Joshua Kendall, UNPRI De totala SRI- tillgångar i Europa 31 december 2009 uppgick till 5 triljoner euro. 2,8 triljoner euro av de totala SRI- tillgångar var integrerade enligt Eurosif:s SRI Study 2010, s ,500 biljoner USD (motsvarande cirka 27 biljoner euro) av de totala SRI- tillgångarna var integrerade i slutet av 2009 enligt PRI Report on Progress 2010, s. 17 2

3 Dessa siffror är inte helt jämförbara eftersom de utgår från olika definitioner och beräkningarna har inte gjorts på samma sätt men är ändå talande för hur olika organisationer definierar vad integrering innebär. Integrering i praktiken Att inkludera ESG- faktorer i den finansiella analysen innebär att investerares syn på risker och möjligheter med potentiella investeringar kan synliggöras. På så vis går det att påverka fler företag att arbeta för hållbar utveckling men frågan är hur långt i framtiden detta ligger? Helena Hagberg, ordförande för Sveriges Forum för Hållbara investeringar (Swesif), säger att integrering av ESG- faktorer varierar mellan investerare. Beroende på inriktningen av fonden, om det är en aktiv eller passiv förvaltare, så kommer det att kräva olika typer av ESG- integrering. Den här utvecklingen behöver ta sin tid. säger Helena Hagberg. Forskare vid forskningsplattformen Sustainable Investment Research Platform (SIRP) menar att det idag inte finns något givet regelverk för hur investerare ska redovisa hur icke- finansiella faktorer integreras med finansiella överväganden i placeringsbesluten. Investerares goda ambitioner riskerar att inte förverkligas samt att oengagerade investerare lätt kan gömma sig bakom tomma fraser, skrev Lars Hassel och Ian Hamilton från SIRP i en debattartikel publicerad i Dagens Industri i slutet av januari Hassel och Hamilton är positiva till ökad reglering för ansvarsfulla investerare. Richard Gröttheim från Sjunde AP- fonden och Ulrika Hasselgren från analysföretaget Ethix SRI Advisors är däremot kritiska till ökad reglering. De menar istället att mindre reglering ger stort utrymme för innovativ problemlösning för ansvarsfulla investerare 11. Detta är bara exempel ur en större diskussion om reglering vs. icke- reglering. Som tidigare nämnts, kan integreringen av ESG- faktorer göras på olika sätt och i olika utsträckning beroende på tillgångsklass. Ansvarsfulla investeringar i aktier och värdepapper handlar om att köpa, eller sälja, innehav i företag men också till stor del om hur investerare hanterar innehavet inför, under eller efter köp. Integreringen kan exempelvis göras på alla företag i en portfölj, på ett urval av företag baserat på specifika risker/identifierade sektorer eller individuella fall 12. Integrering som SRI- metod ses som kontroversiell i en del europeiska länder eftersom metoden kan se så olika ut. Djupet av integrering är ofta mycket olika. Det gör att det är stora skillnader mellan olika länder men också mellan olika kapitalförvaltare. Skillnaden mellan etisk exkludering och integrering är inte självklar, varken för investerare eller för konsumenter. Det handlar mycket om på vilka grunder investerare säljer av ett företag. Ett sätt att göra en åtskillnad är att etisk exkludering, som görs av till exempel vapen eller tobaksföretag, ofta baseras på etiska och/eller moraliska principer. Detta medan exkluderingar som görs av utvinningsbranscher, kärnkraft och genetiskt modifierade organismer görs baserade på tron att innehaven i vissa företag kan innebära en signifikant påverkan på portföljens risk. 10 Dagens Industri, Sverige behöver klara regler för ansvarsfulla investeringar. 11 Dagens Industri, AP7: Vi saknar inte etiska direktiv. 12 European SRI Study 2010, s

4 Ett användbart verktyg eller ett spel för gallerierna? Ett pådrivande verktyg för utvecklingen av ESG- integrering är PRI. I slutet av december 2010 hade PRI cirka 850 investerare 13 från ett 50- tal länder som undertecknat principerna. I dagsläget har 25 svenska investerare skrivit under principerna. Från början var det stora kapitalägare som till exempel AP- fonderna som ville instifta principer för ansvarsfull förvaltning. Kapitalägarna utövade sedan i sin tur påtryckningar på kapitalförvaltare att skriva under och följa UNPRI för att de skulle få förvalta ägarnas kapital. UNPRI omfattar sex principer 14. Att investerare uppmanas att integrera ESG- faktorer är en av principerna. Genom att skriva under principerna förbinder sig investerare endast till att delta i den årliga uppföljningsprocessen. Den innebär att respektive medlem ska själv ska rapportera via en enkät i vilken utsträckning de har implementerat principerna. 15 Efter rapporteringsperioden verifieras en tredjedel av respondenterna av PRI:s personal. Vi på UNPRI går igenom deras svar baserat på om de inte har blivit verifierade tidigare, inte blivit verifierade sedan två år tillbaka, inkonsekventa svar på kärnfrågor, drastiska ändrade svar från föregående år eller från en slumpmässigt utvald grupp, säger Joshua Kendall på UNPRI 16. Undertecknarna får sedan välja om de vill att deras enkätsvar ska publiceras på PRI:s hemsida och PRI ger varje år ut en rapport som visar på trender samt best- practice inom ansvarsfulla investeringar. Undertecknare får också, utifrån enkätsvaren, en individuell feedbackrapport av PRI som visar hur de ligger till i sitt arbete med ansvarsfulla investeringar. Detta betyg är inte offentligt. PRI befinner sig i en förändringsprocess och verifieringssystemet kommer att ändras från och med valde 40 procent av de som svarat på PRI- enkäten att vara publika med de individuella självrapporterade enkätsvaren. Av de 25 svenska investerare som ställt sig bakom principerna valde endast nio att offentliggöra sina enkätsvar Medlemmar som inte valde att göra det hade antingen inte krav på sig att delta i enkäten (första året är det frivilligt) eller valde aktivt att inte publicera sina resultat. Sju undertecknare har alltså valt att inte redovisa sitt resultat offentligt: Sjunde AP- fonden, DnB Nor Asset Management/Carlson Investment Management, Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Meta Asset Management, Mistra, Skandinaviska Enskilda Banken och Pensionsmyndigheten 18. Fair Trade Center ställde frågan till de sju investerarna om varför de inte var transparenta. Samtliga skyllde på tidsbrist, omfattning och missförstånd. Varierande nivåer av ESG- integrering bland svenska investerare Jämför man de svenska undertecknarna till PRI år 2010 och det kapital de ägde eller förvaltade så rapporterade de, i procent, en lägre andel kapital som ESG- integrerat jämfört med undertecknare globalt sett 19. En delförklaring till detta kan vara tillämpning av olika definitioner av ESG- integrering 13 Principerna undertecknas av kapitalägare, kapitalförvaltare och analysföretag Gäller endast undertecknare som varit medlemmar i mer än ett år. På UNPRI:s finns dock ingen information om när respektive investerare undertecknade principerna. 16 Mailintervju med Joshua Kendall, PRI Mailintervju med Joshua Kendall, PRI Data från PRI, utifrån de årtal då investerarna skrev under principerna. 19 Mailintervju med Joshua Kendall, PRI,

5 samt hur graden av integrering varierar över olika tillgångsklasser. Joshua Kendall på PRI säger sig se en mix av höga och låga nivåer av ESG- integrering bland svenska undertecknare. 20 Integreringsmetoder har varit mycket populära bland investerare i Belgien och i Nederländerna men har ökat snabbast i Frankrike, mycket på grund av ett fåtal stora investerare 21. Vad som däremot är anmärkningsvärt med svenska undertecknare, enligt PRI, är att de ofta har en proaktiv ägardialog, aktivt ägande med företag om ESG- faktorer. Detta yttrar sig till exempel genom att de samarbetar med andra investerare och ber företag att offentliggöra ESG- data. 22 I jämförelse med företags rapportering av ESG- faktorer (till exempel hållbarhetsredovisningar) som har utvecklats de senaste åren är investerare, generellt sett världen över, sena med att integrera ESG- faktorer i sin analys och i sina beslut. Enligt det finansiella informationsföretaget Bloomberg beror den sena utvecklingen av ESG- integrering bland investerare på att för mycket fokus har legat på kortsiktiga värden för företag och dess intressenter, brist på långsiktiga empiriska bevis som länkar ESG med finansiella resultat, svårigheter i jämförelse och trovärdighet av ESG- data samt underskott på analytiker som kan värdera företags ESG- kriteria hos investerare. 23 ESG måste integreras i hela verksamheten För att ge goda resultat måste CSR- frågor (Corporate Social Responsibility) integreras i hela företagsstrukturen. På samma sätt borde också ESG integreras i investerarnas organisationer visar bland annat det franska forskningscentrat Novethics. Enligt Novethics kan ESG- information kommuniceras genom följande verktyg 24 : - in- house analyser - databas som fokuserar på icke- finansiell research som är tillgänglig för alla team - kalkylblad som simultant visar finansiell och ESG- rating, till exempel sektorsvis för olika företag - integrering av nyckel ESG- data direkt i förvaltares finansiella instrumentpaneler Om ESG inte integreras bland traditionella finansanalytiker finns det risk att SRI- specialister arbetar utifrån en slags satellitposition. Nivån av kunskap om ESG och hur den kommuniceras är därför mycket central i arbetet med ESG- integrering. Detta är något som också bekräftas av PRI som bedömer att investerare internt har en växande men fortfarande varierande grad av kunskap om ESG. Trots det har det skett en framväxt av särskilda team hos investerare som studerar ESG- faktorer, gör ESG- research och/eller ESG- analys vilket har ökat medvetenheten bland finansanalytiker de senaste åren 25. Strukturen av teamen är en viktig del i utvecklingen av utbytet av ESG- information. SRI- förvaltare bör integreras direkt i traditionella förvaltningsteam. Teamen kan arbeta direkt och regelbundet med 20 Mailintervju med Joshua Kendall, PRI, Eurosif, European SRI Study 2010, s Mailintervju med Joshua Kendall, PRI, Responsible- Investor.com, The future of ESG integration: special report Integrating ESG into mainstream investing and research, s. 6 investor.com/reports/reports_page/the_future_of_esg_integration_special_report/ 24 Novethic Achieving Investment Objectives through ESG Integration, s Novethic Achieving Investment Objectives through ESG Integration, s. 13 5

6 traditionella finansanalytiker och förvaltare genom att delta i möten in- house eller med företag 26. Ett samlat deltagande i in- house kommittéer kan också driva på dialogen mellan SRI- specialister och rena finansexperter. Genom att traditionella förvaltare får ta plats i kommittéer som är specialiserade i icke- finansiella ämnen eller att SRI- specialister får ta del i investeringskommittémöten kan ämnen debatteras direkt mellan de två sidorna och på så sätt leda till ökad medvetenhet kring ESG. Det krävs även att ESG blir en självklar del av utbildningen för analytiker. Från en nischprodukt till ansvarstagande som en självklarhet ESG- integrering som genomförs enligt en rigorös procedur i investerares olika tillgångar och totala kapital har, enligt Fair Trade Center, potential att påverka en stor mängd företag att arbeta för en hållbar utveckling. Detta är dock en process som kommer att ta tid eftersom en seriös integrering kräver en mängd förutsättningar. Den främsta och avgörande faktorn är att det finns en vilja hos investerare att integrera ESG i den finansiella analysen och att den viljan genomsyrar hela organisationen. Att skriva under PRI visar vilja till förändring hos investerare men med endast ett självreglerande krav för att implementera principerna riskerar de att enbart bli kosmetika för konsumenter. Uppföljningen av principerna borde stramas åt och det bör vara en självklarhet att alla undertecknare ska offentliggöra sina enkätsvar hur de arbetar med SRI och hur de integrerar ESG i den finansiella analysen. Likaså anser Fair Trade Center att PRI:s betygsättning av investerare borde offentliggöras. Att endast investerarna själva känner till betyget sänker trovärdigheten för deras SRI- arbete och för hela finanssektorn. Fair Trade Center menar att det är motsägelsefullt att investerare inte är transparenta med hur de arbetar med ansvarsfulla investeringar eftersom de i sin tur ställer krav på företag (antingen direkt eller indirekt genom förvaltare) att vara transparenta. Dessutom skulle denna typ av enkätsvar och PRI:s betygsättning kunna vara användbar information för konsumenter som vill göra medvetna val i sina investeringar. Christopher Riddselius, Fair Trade Center Februari European SRI Study 2010, s

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Hållbara och ansvarfulla investeringar Hållbara och ansvarfulla investeringar En översikt Sammanställt av: Frank Eriksson-Wingårdh Praktikant VT14 Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Ansvarfullt ägande en jämförelse av pensionsförvaltare

Ansvarfullt ägande en jämförelse av pensionsförvaltare Ansvarfullt ägande en jämförelse av pensionsförvaltare Ansvarsfullt ägande är idén att investerare bör arbeta mot målet att skapa en hållbar utveckling, vilket innefattar såväl ekonomisk avkastning som

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet?

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Uppnår vi god avkastning? Vad behöver vi för avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Har vi en god kontroll över finansförvaltningen? Betalar vi rätt avgifter? Vilka risker tar vi?

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 1 Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 4 augusti 2014 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbart ägande i pensionsbolagen. I denna version

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar Ansvarsfulla investeringar Handelsbanken Fonders arbete 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett landsomfattande

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Förslag till placeringsreglemente

Förslag till placeringsreglemente Förslag till placeringsreglemente Förslag till Placeringsreglemente Kongress 2014 för FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2 Innehåll 1. Organisation för kapitalförvaltningen 2. Övergripande mål och regler 2.1

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6)

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6) 2013 Ägarpolicy 1(6) 2(6) 1. Ägarpolicy för Sjunde AP-fonden 1.1 Inledning Ägarpolicyn anger riktlinjer för hur AP7 ska ta det ägaransvar som följer av innehaven i de fonder som fonden förvaltar. Ägaransvaret

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Gröna obligationer DNV GL SAFER, SMARTER, GREENER

Gröna obligationer DNV GL SAFER, SMARTER, GREENER Gröna obligationer DNV GL 1 SAFER, SMARTER, GREENER VAD ÄR EN GRÖN OBLIGATION Gröna obligationer är värdepapper med en fast avkastning som 1 Har en klar och dokumenterad process för att välja ut investeringsprojekt.

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen.

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen. PLACERINGSPOLICY FÖR SOS-BARNBYAR Denna policy innehåller riktlinjer för hur överskottslikviditet inom SOS-Barnbyar ( Föreningen ) skall förvaltas. Syftet med policyn är att säkerställa att denna förvaltning

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

ODINs förvaltningsmodell

ODINs förvaltningsmodell Hugin & Munin Special Report - /202 ODINs förvaltningsmodell - Så skapar vi avkastning för våra andelsägare ODINs förvaltningsmodell ODIN är en selektiv kapitalförvaltare. Vi tror att man uppnår bäst resultat

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Fondbolagens förening (www.fondbolagen.se) Brasel Publishing (www.braselpublishing.se)

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar

Hållbara fondförsäkringar 1 Hållbara fondförsäkringar April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran HUR VILL DU att ditt pensionskapital ska förvaltas? Valet av förvaltare påverkar avkastningen. Men om pensionsförvaltaren arbetar

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Hållbarhet bortom CSR. Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015

Hållbarhet bortom CSR. Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015 Hållbarhet bortom CSR Magnus Frostenson Sustainability Circle Meeting 21 jan 2015 1 Hållbarhetsutmaningen En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? www.gu.s e

Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? www.gu.s e Vad påvrkar invstrar att välja hållbara invstringar? Vad är hållbara invstringar? TRE EXEMPEL Aktiv förvaltning Gustavia Blu Engin: svnskförvaltad fond inom förnybar nrgi och miljötknik. Fondn har tt globalt

Läs mer

Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning. kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013

Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning. kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013 Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013 Nu befinner vi oss i ett trendskifte där majoriteten av kapitalägare

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning Första AP-fonden (dnr 2006:40 001.LED ) Andra AP-fonden (dnr AP2 2006/0022) Tredje AP-fonden (dnr 2006/0153 ) Fjärde AP-fonden

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor Tio gyllene regler för aktieinvesteringar En samling insiktsfulla pärlor Förord Tio gyllene regler för aktieinvesteringar Aberdeen har arbetat med placeringar i mer än 30 år. Under den tiden har marknadscykler

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar reviderad version

Hållbara fondförsäkringar reviderad version Hållbara fondförsäkringar reviderad version April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fondförsäkringar. I denna version har följande avsnitt

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9

Andra AP-fondens Ägarpolicy. Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens Ägarpolicy Beslutad av styrelsen i april 2011 1/ 9 Andra AP-fondens ägarpolicy Andra AP-fondens roll som aktieägare Andra AP-fondens uppgift är att långsiktigt maximera avkastningen på

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

Ver. 3, 2015-03-12 PLACERINGSPOLICY

Ver. 3, 2015-03-12 PLACERINGSPOLICY Ver. 3, 2015-03-12 PLACERINGSPOLICY Innehåll: 1 Inledning 1.1 Läkarmissionen, bakgrund 1.2 Placeringspolicyns syfte 1.3 Definition av några begrepp i denna policy 1.4 Uppdatering 2 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 30 januari 2014. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00,

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Folksams Etikfondindex. Folksams kapitalförvaltning Rapport 2006. Carina Lundberg Emilie Westholm

Folksams Etikfondindex. Folksams kapitalförvaltning Rapport 2006. Carina Lundberg Emilie Westholm etikfond, klimatarbete, tobak, miljöfond, ideell fond, ansvarsfullt ägande, alkohol, screening,vapen, miljöteknik, kriterier, index, mänskliga rättigheter, korruption, etiska fonder Folksams kapitalförvaltning

Läs mer

Fyra dyra fonder? - en ESO-rapport om förvaltning och styrning av AP-fonderna. Den 30 november 2009 Malin Björkmo

Fyra dyra fonder? - en ESO-rapport om förvaltning och styrning av AP-fonderna. Den 30 november 2009 Malin Björkmo Fyra dyra fonder? - en ESO-rapport om förvaltning och styrning av AP-fonderna Den 30 november 2009 Malin Björkmo Rapportens syfte Att presentera ett förslag till hur ett framtida regelverk för förvaltningen

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Hur investera pensionskapitalet views from abroad Almedalen 2009

Hur investera pensionskapitalet views from abroad Almedalen 2009 Hur investera pensionskapitalet views from abroad Almedalen 2009 meta asset management investing for the long term Juli 2009 meta asset management ab är en oberoende fondförvaltare som uteslutande arbetar

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Modernare kapitalförvaltning Framför dig har du någonting unikt. Det handlar om modern kapitalförvaltning.

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda?

Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda? :::;;;;;;;;;;;;:::::: AKTIV OCH PASSIV FONDFÖRVALTNING Söderberg & Partners Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda? Analytiker: Johanna Gustafsson och Walter Nuñez Ovtcharenko ATT KÖPA INDEXFONDER

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Regelverk SIX Sweden SRI Index (SIXSESRI)

Regelverk SIX Sweden SRI Index (SIXSESRI) Regelverk SIX Sweden SRI Index (SIXSESRI) 1. Inledning SIX Financial Information (SIX) och Ethix SRI Advisors (Ethix) är gemensamma ägare till SIX Sweden SRI Index (SIXSESRI). SIX är ansvarig för indexberäkningen

Läs mer

Policy för Ansvarsfulla investeringar Version 1 Antagen 2015-02-11

Policy för Ansvarsfulla investeringar Version 1 Antagen 2015-02-11 ENTR PICS Asset Management AB Policy för Ansvarsfulla investeringar Version 1 Antagen 2015-02-11 Entropics Asset Management AB Karlavägen 41 Box 5198, 102 44 Stockholm, Sweden Registration No 556951-3376

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer 1 Hållbara fonder reviderad version Augusti 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Sadaf Nikyar Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fonder. I denna version har framförallt avsnitt som beskriver

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Analys av avkastning för upphandlad fondförsäkring inom ITP 2007-07-01 2011-09-30

Analys av avkastning för upphandlad fondförsäkring inom ITP 2007-07-01 2011-09-30 Analys av avkastning för upphandlad fondförsäkring inom ITP 2007-07-01 2011-09-30 2011-12-01 Sammanfattning Collectums fondutbud som upphandlades 2010 har under perioden 2010-07-01 till 2011-09-30 gått

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer