Stor potential om etik vägs in i alla investeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor potential om etik vägs in i alla investeringar"

Transkript

1 Stor potential om etik vägs in i alla investeringar - men där är branschen inte ännu Att ta hänsyn till miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i investeringar har gått från att vara en nischprodukt till att börja gälla allt kapital. I jämförelse med företags rapportering av etiska faktorer, i till exempel hållbarhetsredovisningar, är investerare dock fortfarande sena med att integrera dessa faktorer i sin analys och i sina beslut. Och nivåerna av hur integreringen görs av svenska investerare är varierande, enligt PRI, FN- stödda Principles for Responsible Investments. Vad gäller ägardialog, aktivt ägande, är dock svenska investerare bättre än genomsnittet bland de som undertecknat PRI. Fair Trade Centers genomgång visar dock att flera svenska investerare inte är transparenta med hur de integrerar kriterier om miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i sina finansiella beslut Ansvarsfulla investeringar har en tydlig koppling till företags etiska och miljömässiga ansvar. Hur investerare arbetar med att påverka företag de har, har haft eller planerar att investera i skiljer sig dock mycket åt. Det framgick inte minst i Fair Trade Centers rapport Etiska fonder för en bättre värld? från Rapporten omfattade åtta fonder som var märkta enligt Pensionsmyndighetens miljö- och etikmärkning och avslöjade stora skillnader. Slutsatsen i rapporten var att olikheterna i investerares sätt att arbeta med ansvarsfulla investeringar gör det svårt för konsumenter att göra medvetna val i sitt sparande. Rapporten bidrog till att en diskussion sattes igång inom branschen om bland annat begreppsförklaringar och transparens 1. Det förekommer många begrepp och råder delvis delade meningar också om definitionen av ansvarsfulla investeringar, som även beskrivs som till exempel Socially Responsible Investment (SRI), sustainable investing, etiska investeringar och etiska fonder. SRI är en process för att integrera särskilda faktorer vad gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i investeringsbeslut 2. Ansvarsfulla investeringar håller på att gå från att vara en nischprodukt (så kallade miljö- & etikfonder) till att innefatta en mycket större andel kapital. Integrering i det här fallet innebär att investeraren inkluderar faktorer om miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning i hela finansanalysen. Hur denna övergång ska gå till och hur det som kallas ESG- faktorer (Environmental, Social och Governance) ska inkluderas i den traditionella finansiella analysen skiljer sig dock mycket åt mellan investerare. 1 Några investerare arbetar enbart med att inte investera i branscher som bedöms som oetiska, exempelvis vapen, tobak och alkohol. Detta kallas negativ exkludering av företag. Andra investerare exkluderar företag utifrån internationella normer. Dessutom utför investerare ägardialoger med företag de har ägande i och/eller överväger att investera i. En annan metod för urval är att investerare inkluderar företag utifrån hållbarhetskriterier. Den metoden kallas på fackspråk positiv screening. De olika metoderna överlappar till viss del varandra och kan användas parallellt av investerare. 2 Fair Trade Center Etiska fonder för en bättre värld?, s. 33 1

2 Integrering i teorin Bland investerare, både i Sverige och internationellt, har det blivit allt mer populärt att inkludera ESG- faktorer i finansanalysen. Integrering är att använda icke- finansiella data (ESG- - faktorer) i investeringsprocesser, det vill säga analys-, besluts- och ägarprocesser, tillsammans med finansiella data. Detta görs för att förbättra en portföljs ekonomiska risker och möjligheter - det som investerare kallar financial performance. Det kan till exempel handla om att värdesätta hur ett företag styr sina leverantörskedjor eller i en riskanalys uppskatta hur ett företags höga koldioxidutsläpp påverkar dess aktievärde på lång sikt. Integrering innebär att investeraren etablerar en länk mellan ESG- aspekter och företagets finansiell data för att till exempel använda denna i sin värdering av företaget. De FN- stödda riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar, vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning, Principles for Responsible Investment (PRI 3 ) definierar ESG- integrering som en process där ESG- data beaktas, jämte traditionella finansindikatorer, med tron att dessa har en avgörande betydelse för fondportföljers performance (risker och avkastning) och/eller ESG- analys i individuella investeringsbeslut, där investerare inkluderar dessa faktorer i värderings- och performancemodeller, till exempel graderar bolag mot varandra beroende på risker/möjligheter. Enligt PRI varierar nivåerna av ESG- integrering bland undertecknare till PRI beroende på tillgångsallokering 4, resurser och kundefterfrågan. Joshua Kendall på PRI anser att det därför inte finns något rätt sätt för hur undertecknare kan integrera ESG- faktorer. Utifrån best- practice menar PRI att ESG- integrering kan inkludera: en policy inriktad på ESG- faktorer, verktyg för att mäta finansiell påverkan av ESG- faktorer i performance, processer som hjälper kapitalförvaltare att använda ESG- faktorer i deras tillgångsallokering, investerare som gör research och personal som regelbundet utbildas i ESG- integrering. Det finns signifikanta utmaningar med att integrera ESG i alla tillgångsklasser 5. Även om vi uppmuntrar undertecknare av PRI att göra så mycket som möjligt och ta lärdom av andra investerare, finns det tillgångsklasser där ESG- integrering inte är möjligt, till exempel passiva investeringar 6, säger Joshua Kendall på UNPRI. 7 Utifrån Eurosif:s definition av integrering hade metoden, vid slutet av 2009, använts för 56 procent av det europeiska kapitalet med kriterier om miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning 8. PRI har en mer strikt definition av integrering och räknar för samma år att endast åtta procent av de totala tillgångarna i publika bolag utvecklade marknader som ESG- integrerade (där SRI- kapitalet i Europa, Nordamerika och Japan ingår). 9 3 PRI står för Principles for Responsible Investment Initiative, se 4 Fördelning av olika tillgångsslag inom investeringar. Till exempel har många investerare portföljer bestående av 50 procent aktier och 50 procent obligationer. Pensionsfonder bär ofta på en portfölj av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. 5 Tillgångsklasser kan vara till exempel aktiefonder, ränte-, fastighets- och kapitalfondsplaceringar. 6 Se rapporten Responsible Investments in passive management strategies från PRI januari Mail från Joshua Kendall, UNPRI De totala SRI- tillgångar i Europa 31 december 2009 uppgick till 5 triljoner euro. 2,8 triljoner euro av de totala SRI- tillgångar var integrerade enligt Eurosif:s SRI Study 2010, s ,500 biljoner USD (motsvarande cirka 27 biljoner euro) av de totala SRI- tillgångarna var integrerade i slutet av 2009 enligt PRI Report on Progress 2010, s. 17 2

3 Dessa siffror är inte helt jämförbara eftersom de utgår från olika definitioner och beräkningarna har inte gjorts på samma sätt men är ändå talande för hur olika organisationer definierar vad integrering innebär. Integrering i praktiken Att inkludera ESG- faktorer i den finansiella analysen innebär att investerares syn på risker och möjligheter med potentiella investeringar kan synliggöras. På så vis går det att påverka fler företag att arbeta för hållbar utveckling men frågan är hur långt i framtiden detta ligger? Helena Hagberg, ordförande för Sveriges Forum för Hållbara investeringar (Swesif), säger att integrering av ESG- faktorer varierar mellan investerare. Beroende på inriktningen av fonden, om det är en aktiv eller passiv förvaltare, så kommer det att kräva olika typer av ESG- integrering. Den här utvecklingen behöver ta sin tid. säger Helena Hagberg. Forskare vid forskningsplattformen Sustainable Investment Research Platform (SIRP) menar att det idag inte finns något givet regelverk för hur investerare ska redovisa hur icke- finansiella faktorer integreras med finansiella överväganden i placeringsbesluten. Investerares goda ambitioner riskerar att inte förverkligas samt att oengagerade investerare lätt kan gömma sig bakom tomma fraser, skrev Lars Hassel och Ian Hamilton från SIRP i en debattartikel publicerad i Dagens Industri i slutet av januari Hassel och Hamilton är positiva till ökad reglering för ansvarsfulla investerare. Richard Gröttheim från Sjunde AP- fonden och Ulrika Hasselgren från analysföretaget Ethix SRI Advisors är däremot kritiska till ökad reglering. De menar istället att mindre reglering ger stort utrymme för innovativ problemlösning för ansvarsfulla investerare 11. Detta är bara exempel ur en större diskussion om reglering vs. icke- reglering. Som tidigare nämnts, kan integreringen av ESG- faktorer göras på olika sätt och i olika utsträckning beroende på tillgångsklass. Ansvarsfulla investeringar i aktier och värdepapper handlar om att köpa, eller sälja, innehav i företag men också till stor del om hur investerare hanterar innehavet inför, under eller efter köp. Integreringen kan exempelvis göras på alla företag i en portfölj, på ett urval av företag baserat på specifika risker/identifierade sektorer eller individuella fall 12. Integrering som SRI- metod ses som kontroversiell i en del europeiska länder eftersom metoden kan se så olika ut. Djupet av integrering är ofta mycket olika. Det gör att det är stora skillnader mellan olika länder men också mellan olika kapitalförvaltare. Skillnaden mellan etisk exkludering och integrering är inte självklar, varken för investerare eller för konsumenter. Det handlar mycket om på vilka grunder investerare säljer av ett företag. Ett sätt att göra en åtskillnad är att etisk exkludering, som görs av till exempel vapen eller tobaksföretag, ofta baseras på etiska och/eller moraliska principer. Detta medan exkluderingar som görs av utvinningsbranscher, kärnkraft och genetiskt modifierade organismer görs baserade på tron att innehaven i vissa företag kan innebära en signifikant påverkan på portföljens risk. 10 Dagens Industri, Sverige behöver klara regler för ansvarsfulla investeringar. 11 Dagens Industri, AP7: Vi saknar inte etiska direktiv. 12 European SRI Study 2010, s

4 Ett användbart verktyg eller ett spel för gallerierna? Ett pådrivande verktyg för utvecklingen av ESG- integrering är PRI. I slutet av december 2010 hade PRI cirka 850 investerare 13 från ett 50- tal länder som undertecknat principerna. I dagsläget har 25 svenska investerare skrivit under principerna. Från början var det stora kapitalägare som till exempel AP- fonderna som ville instifta principer för ansvarsfull förvaltning. Kapitalägarna utövade sedan i sin tur påtryckningar på kapitalförvaltare att skriva under och följa UNPRI för att de skulle få förvalta ägarnas kapital. UNPRI omfattar sex principer 14. Att investerare uppmanas att integrera ESG- faktorer är en av principerna. Genom att skriva under principerna förbinder sig investerare endast till att delta i den årliga uppföljningsprocessen. Den innebär att respektive medlem ska själv ska rapportera via en enkät i vilken utsträckning de har implementerat principerna. 15 Efter rapporteringsperioden verifieras en tredjedel av respondenterna av PRI:s personal. Vi på UNPRI går igenom deras svar baserat på om de inte har blivit verifierade tidigare, inte blivit verifierade sedan två år tillbaka, inkonsekventa svar på kärnfrågor, drastiska ändrade svar från föregående år eller från en slumpmässigt utvald grupp, säger Joshua Kendall på UNPRI 16. Undertecknarna får sedan välja om de vill att deras enkätsvar ska publiceras på PRI:s hemsida och PRI ger varje år ut en rapport som visar på trender samt best- practice inom ansvarsfulla investeringar. Undertecknare får också, utifrån enkätsvaren, en individuell feedbackrapport av PRI som visar hur de ligger till i sitt arbete med ansvarsfulla investeringar. Detta betyg är inte offentligt. PRI befinner sig i en förändringsprocess och verifieringssystemet kommer att ändras från och med valde 40 procent av de som svarat på PRI- enkäten att vara publika med de individuella självrapporterade enkätsvaren. Av de 25 svenska investerare som ställt sig bakom principerna valde endast nio att offentliggöra sina enkätsvar Medlemmar som inte valde att göra det hade antingen inte krav på sig att delta i enkäten (första året är det frivilligt) eller valde aktivt att inte publicera sina resultat. Sju undertecknare har alltså valt att inte redovisa sitt resultat offentligt: Sjunde AP- fonden, DnB Nor Asset Management/Carlson Investment Management, Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Meta Asset Management, Mistra, Skandinaviska Enskilda Banken och Pensionsmyndigheten 18. Fair Trade Center ställde frågan till de sju investerarna om varför de inte var transparenta. Samtliga skyllde på tidsbrist, omfattning och missförstånd. Varierande nivåer av ESG- integrering bland svenska investerare Jämför man de svenska undertecknarna till PRI år 2010 och det kapital de ägde eller förvaltade så rapporterade de, i procent, en lägre andel kapital som ESG- integrerat jämfört med undertecknare globalt sett 19. En delförklaring till detta kan vara tillämpning av olika definitioner av ESG- integrering 13 Principerna undertecknas av kapitalägare, kapitalförvaltare och analysföretag Gäller endast undertecknare som varit medlemmar i mer än ett år. På UNPRI:s finns dock ingen information om när respektive investerare undertecknade principerna. 16 Mailintervju med Joshua Kendall, PRI Mailintervju med Joshua Kendall, PRI Data från PRI, utifrån de årtal då investerarna skrev under principerna. 19 Mailintervju med Joshua Kendall, PRI,

5 samt hur graden av integrering varierar över olika tillgångsklasser. Joshua Kendall på PRI säger sig se en mix av höga och låga nivåer av ESG- integrering bland svenska undertecknare. 20 Integreringsmetoder har varit mycket populära bland investerare i Belgien och i Nederländerna men har ökat snabbast i Frankrike, mycket på grund av ett fåtal stora investerare 21. Vad som däremot är anmärkningsvärt med svenska undertecknare, enligt PRI, är att de ofta har en proaktiv ägardialog, aktivt ägande med företag om ESG- faktorer. Detta yttrar sig till exempel genom att de samarbetar med andra investerare och ber företag att offentliggöra ESG- data. 22 I jämförelse med företags rapportering av ESG- faktorer (till exempel hållbarhetsredovisningar) som har utvecklats de senaste åren är investerare, generellt sett världen över, sena med att integrera ESG- faktorer i sin analys och i sina beslut. Enligt det finansiella informationsföretaget Bloomberg beror den sena utvecklingen av ESG- integrering bland investerare på att för mycket fokus har legat på kortsiktiga värden för företag och dess intressenter, brist på långsiktiga empiriska bevis som länkar ESG med finansiella resultat, svårigheter i jämförelse och trovärdighet av ESG- data samt underskott på analytiker som kan värdera företags ESG- kriteria hos investerare. 23 ESG måste integreras i hela verksamheten För att ge goda resultat måste CSR- frågor (Corporate Social Responsibility) integreras i hela företagsstrukturen. På samma sätt borde också ESG integreras i investerarnas organisationer visar bland annat det franska forskningscentrat Novethics. Enligt Novethics kan ESG- information kommuniceras genom följande verktyg 24 : - in- house analyser - databas som fokuserar på icke- finansiell research som är tillgänglig för alla team - kalkylblad som simultant visar finansiell och ESG- rating, till exempel sektorsvis för olika företag - integrering av nyckel ESG- data direkt i förvaltares finansiella instrumentpaneler Om ESG inte integreras bland traditionella finansanalytiker finns det risk att SRI- specialister arbetar utifrån en slags satellitposition. Nivån av kunskap om ESG och hur den kommuniceras är därför mycket central i arbetet med ESG- integrering. Detta är något som också bekräftas av PRI som bedömer att investerare internt har en växande men fortfarande varierande grad av kunskap om ESG. Trots det har det skett en framväxt av särskilda team hos investerare som studerar ESG- faktorer, gör ESG- research och/eller ESG- analys vilket har ökat medvetenheten bland finansanalytiker de senaste åren 25. Strukturen av teamen är en viktig del i utvecklingen av utbytet av ESG- information. SRI- förvaltare bör integreras direkt i traditionella förvaltningsteam. Teamen kan arbeta direkt och regelbundet med 20 Mailintervju med Joshua Kendall, PRI, Eurosif, European SRI Study 2010, s Mailintervju med Joshua Kendall, PRI, Responsible- Investor.com, The future of ESG integration: special report Integrating ESG into mainstream investing and research, s. 6 investor.com/reports/reports_page/the_future_of_esg_integration_special_report/ 24 Novethic Achieving Investment Objectives through ESG Integration, s Novethic Achieving Investment Objectives through ESG Integration, s. 13 5

6 traditionella finansanalytiker och förvaltare genom att delta i möten in- house eller med företag 26. Ett samlat deltagande i in- house kommittéer kan också driva på dialogen mellan SRI- specialister och rena finansexperter. Genom att traditionella förvaltare får ta plats i kommittéer som är specialiserade i icke- finansiella ämnen eller att SRI- specialister får ta del i investeringskommittémöten kan ämnen debatteras direkt mellan de två sidorna och på så sätt leda till ökad medvetenhet kring ESG. Det krävs även att ESG blir en självklar del av utbildningen för analytiker. Från en nischprodukt till ansvarstagande som en självklarhet ESG- integrering som genomförs enligt en rigorös procedur i investerares olika tillgångar och totala kapital har, enligt Fair Trade Center, potential att påverka en stor mängd företag att arbeta för en hållbar utveckling. Detta är dock en process som kommer att ta tid eftersom en seriös integrering kräver en mängd förutsättningar. Den främsta och avgörande faktorn är att det finns en vilja hos investerare att integrera ESG i den finansiella analysen och att den viljan genomsyrar hela organisationen. Att skriva under PRI visar vilja till förändring hos investerare men med endast ett självreglerande krav för att implementera principerna riskerar de att enbart bli kosmetika för konsumenter. Uppföljningen av principerna borde stramas åt och det bör vara en självklarhet att alla undertecknare ska offentliggöra sina enkätsvar hur de arbetar med SRI och hur de integrerar ESG i den finansiella analysen. Likaså anser Fair Trade Center att PRI:s betygsättning av investerare borde offentliggöras. Att endast investerarna själva känner till betyget sänker trovärdigheten för deras SRI- arbete och för hela finanssektorn. Fair Trade Center menar att det är motsägelsefullt att investerare inte är transparenta med hur de arbetar med ansvarsfulla investeringar eftersom de i sin tur ställer krav på företag (antingen direkt eller indirekt genom förvaltare) att vara transparenta. Dessutom skulle denna typ av enkätsvar och PRI:s betygsättning kunna vara användbar information för konsumenter som vill göra medvetna val i sina investeringar. Christopher Riddselius, Fair Trade Center Februari European SRI Study 2010, s

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 1 Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 4 augusti 2014 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbart ägande i pensionsbolagen. I denna version

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar reviderad version

Hållbara fondförsäkringar reviderad version Hållbara fondförsäkringar reviderad version April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fondförsäkringar. I denna version har följande avsnitt

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar

Hållbara fondförsäkringar 1 Hållbara fondförsäkringar April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran HUR VILL DU att ditt pensionskapital ska förvaltas? Valet av förvaltare påverkar avkastningen. Men om pensionsförvaltaren arbetar

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Fondbolagens förening (www.fondbolagen.se) Brasel Publishing (www.braselpublishing.se)

Läs mer

Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning. kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013

Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning. kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013 Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013 Nu befinner vi oss i ett trendskifte där majoriteten av kapitalägare

Läs mer

Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder?

Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder? Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder? Ethical investments Does the return differ between ethical and traditional funds? Anders Gräns Martin Lööf Nils Wagenius

Läs mer

Blir guldet till sand? En rapport om fondförvaltning utan klimatmål

Blir guldet till sand? En rapport om fondförvaltning utan klimatmål Blir guldet till sand? En rapport om fondförvaltning utan klimatmål Rapport #72 Denna rapport har publicerats med ekonomiskt stöd från Sida som dock ej medverkat vid utformningen och ej heller tar ställning

Läs mer

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION En internationell utblick om impact investment Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Rapportförfattare Camilla Backström Verksamhets ansvarig för området

Läs mer

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Hållbara och ansvarfulla investeringar Hållbara och ansvarfulla investeringar En översikt Sammanställt av: Frank Eriksson-Wingårdh Praktikant VT14 Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

FundWatch. En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete

FundWatch. En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete FundWatch En ranking av Sveriges 15 största bankers och pensionsfonders etiska ansvarsarbete Förord Finansbranschen skulle kunna göra betydligt mer för en hållbar utveckling och ta ett större samhällsansvar

Läs mer

Vad kostar din tröja?

Vad kostar din tröja? Vad kostar din tröja? - En studie om hur textilföretag kan styra och kontrollera sina leverantörer i etiska frågor. Nivå Ämne Författare Examinator Handledare Kandidatuppsats 15hp Ekonomistyrning Diana

Läs mer

Swedfund International AB

Swedfund International AB en granskningsrapport från riksrevisionen Swedfund International AB Är finansieringen av bolaget effektiv för staten? rir 2014:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

CSR. varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld?

CSR. varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld? CSR varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld? CSR varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld? Innehållsförteckning Förord..................................................................................................................

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet 1 Sjätte AP-fonden i korthet 2 VD-ord 4 Övergripande uppdrag 7 Företagsinvesteringar 10 Investeringstrategi 11 Exempel på innehav 13 Fondinvesteringar

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN MALMÖ HÖGSKOLA Miljövetenskap 61-90 Teknik och samhälle 2008-05-28 Författare Debong, Charlotte Jedholm, Sofia SVENSKA TEXTILFÖRETAGS MILJÖARBETE I TREDJE VÄRLDEN CSR-ARBETE OCH KONTROLLER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer