Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration"

Transkript

1 December 2010

2 Innehåll Förord Sammanhang Definition för I. God tillämpning av om åldrandet Medborgardialog som engagerar äldre personer och deras organisationer Medborgardialog för att främja Andra initiativ för som främjas av tredje sektorn Allmänna bestämmelser för att stöda samhället och Medborgardialog på alla nivåer II. Pensionärsorganisationers medverkan i Vilka är fördelarna med att delta i Vilka är hindren och utmaningarna för att engagera sig Vilka är faktorerna för en framgångsrik medverkan III. Rekommendationer för att stärka Uppgifter för pensionärsorganisationer Uppgifter för myndigheter Slutsatser

3 Förord Inom ramarna för INCLUSage projektet utvecklade pensionärsorganisationer från Bulgarien, Tjeckien, Finland, Tyskland, Italien, Polen och Slovakien denna guide för olika metoder att främja de genom (från och med nu benämnt guiden). Avsikten med guiden är att presentera några exempel på goda tillämpningar av i frågor som berör åldrandet samt av dem samhällsdeltagande. Guiden uppvisar även rekommendationer om hur man bäst förverkligar och deltar i på alla nationella strategiskapande nivåer: från strategier och initiativ på regeringsnivå till regional och lokal nivå som syftar till att förbättra äldre människors dagliga liv. Guiden innehåller även några speciella rekommendationer. För det första, hur kan pensionärsorganisationer göra det möjligt för äldre att ta en aktiv roll i politiska debatter och hur kan de delta framgångsrikt i politiska beslutsprocesser. För det andra, hur borde myndigheter stöda äldre och deras organisationer att genomföra en hållbar om politiken när det gäller frågeställningar som berör åldrande. Vi hoppas att guiden används av både pensionärsorganisationer och myndigheter på olika nivåer för att främja en bred dialog mellan relevanta intressenter. Det slutliga målet är att förbättra den nationella debatten om hur man främjar och garanterar välbefinnande och värdighet i ålderdomen. Sammanhang för Det är allmänt erkänt att ett ökande antal medborgare känner ett utanförskap i det politiska beslutsfattandet och i samhällsdebatterna, samt att den representativa demokratin misslyckas med att tillmötesgå människors behov. Samtidigt har civilsamhället ständigt vuxit till sig och representeras idag i stor utsträckning av icke-statliga organisationer och samhällsbaserade grupper. Dessa otaliga samhällsrepresentanter utgör en ny och fundamental del av demokrati och gör det möjligt för medborgarna att uttrycka åsikter om samhällsfrågor och att påverka processerna i beslutsfattandet på alla nivåer. Lobbyorganisationer som representerar äldre engagerar sig aktivt i utvecklingsprocesser för att uttrycka omtanke i frågor som påverkar äldre människor. Vanliga äldre personers åsikt är mer än någonsin nödvändig nu då befolkningen blir allt äldre och den övergripande samhällsdebatten allt sämre beroende på den ekonomiska krisen. En bred som omfattar medborgare i alla åldrar, offentliga myndigheter och relevanta aktörer vars beslut påverkar människors dagliga liv - kommer att vara avgörande för att hantera demografiska förändringar. Vi hoppas att guiden används av både pensionärsorganisationer och myndigheter på olika nivåer för att främja en bred dialog mellan relevanta intressenter. Vanliga äldre personers åsikt är mer än någonsin nödvändig nu då befolkningen blir allt äldre och den övergripande samhällsdebatten allt sämre beroende på den ekonomiska krisen. 1

4 Medborgardialog har en allmän karaktär och hänför sig till offentligt beslutsfattande i det stora hela, medan samhällsdialogen omfattar den speciella makroekonomiska sfären och är strukturerad kring klara mål och standardaktörer, dvs. offentliga myndigheter, arbetsgivare och arbetstagare. Definition för Det finns inte en allmän definition på. Den är inte heller en parallell eller ett komplement till samhällsdialogen. Medborgardialog har en allmän karaktär och hänför sig till offentligt beslutsfattande i det stora hela, medan samhällsdialogen omfattar den speciella makroekonomiska sfären och är strukturerad kring klara mål och standardaktörer, dvs. offentliga myndigheter, arbetsgivare och arbetstagare. Medborgardialogen är mångsidig och engagerande och inte så strukturerad. Dialogen med offentliga myndigheter kan föras på olika sätt; på initiativ av någon part, via möten på tu man hand, utfrågningar, konferenser, skriftliga konsultationer osv. Det är huvudsakligen i europeiskt sammanhang som dessa strukturer i håller på att utvecklas och främjas som ett sätt att överbygga klyftan mellan Europeiska Unionen, dess institutioner och medborgarna. Medborgardialogen är en formell diskussion om en fråga, i vilken två eller flera parter uttrycker motsatta åsikter och sedan söker ett samförstånd som kan tillfredsställa alla parter. Medborgardialog kan därför beskrivas som: - Samverkan mellan offentliga inrättningar och det organiserade medborgarsamhället - Täcker olika former av samhällsdeltagande, allt från enkel upplysning via konsultation till aktivt deltagande i beslutsfattandet, - Äger rum vid sidan av hela den politiska processen, bygger upp ramar, definierar strategiska mål, verkställer, övervakar, utvärderar och följer upp. I. God tillämpning av om åldrandet De sju studerade EU medlemstaterna har olika politiska, ekonomiska, institutionella, juridiska och kulturella system. Det förklarar variationen i inställningen till organisering, utveckling och verkställande av om åldrandet och äldre människors medverkan. De följande exemplen är varken uttömmande eller helt belysande för hur om åldrandet borde organiseras, förenklas eller främjas. I stället ger dessa exempel en insikt i de otaliga initiativ som kommer från de sju medlemsstaterna i dessa frågor. Det är svårt att jämföra exemplen i denna studie eftersom de kommer från olika landskulturer. Dels har vi de forna östblocksländerna som fortfarande håller på att stärka sina politiska och samhälleliga strukturer. 2

5 Dels har vi de västeuropeiska demokratierna med ett starkt medborgarsamhälle. Dessutom har de studerade länderna olika former av politisk organisation, en del har centraliserade eller förbundsstatsstrukturer. Trots det är en av de viktigaste slutsatserna av vår analys att oberoende av det nationella sammanhanget förblir en en relativt vag idé i alla länder och det finns inte en allmän beredskap att dela beslutsfattandet med vanliga medborgare och deras representanter. Inte helt överraskande är det ännu svårare för pensionärsorganisationer att delta i politiska debatter för social t.ex. när det gäller välbefinnande och värdighet i ålderdomen. Exemplen från de sju medlemsländerna utgör alla befintliga och/eller planerade former av på nationella, regionala och lokala nivåer. De innehåller både juridiska och informella initiativ och hänvisar antingen till den allmänna politiska beslutsprocessen eller till dem som handlar just om åldrande och äldre människor. Vi hänvisar också till några exempel på hur pensionärsorganisationer själva främjar dialogen med institutionella intressenter och hur de engagerar äldre människor i denna utövning. Dessa botten-upp initiativ visar att i avsaknad av formella strukturer för kan pensionärsorganisationer mobilisera sina egna resurser, kunskaper och erfarenheter för att delta i det politiska beslutsfattandet och formulera konkreta förslag till politisk utveckling. Självbestämmandet i många pensionärsorganisationer ersätter verkligen bristen på hållbara strukturer i som föreslagits av nationella regeringar och lokala myndigheter. Medborgardialog som engagerar äldre personer och deras organisationer Nationell nivå Nationellt råd för seniorer och den åldrande befolkningen Tjeckien Den tjeckiska regeringen grundade år 2006 ett permanent rådgivningsorgan, i vilket 28 representanter för olika organisationer bestående av äldre personer tillsammans med statstjänstemän på ministernivå utbyter åsikter och erfarenheter angående frågor som berör åldrandet. De övergripande målen för rådet är att skapa villkor för en åldersvänlig miljö som främjar ett hälsosamt, aktivt och värdigt liv på ålderns höst. Dessutom främjar rådet en aktiv medverkan av äldre personer i utveckling av ekonomisk och social politik med beaktande av de demografiska trenderna och förändringarna. Rådet är befullmäktigat att granska och undersöka medborgares klagomål. Det samlas till möten vid behov, men minst tre gånger per år. Rådet får organisations-, teknisk och administrativ assistens samt tryckt information från ett sekretariat. Detta lyder under arbets- och socialministeriet. Rådet har fyra arbetsgrupper med följande inriktningar; 1) hälso- och socialpolitik; 2) arbetsmarknaden, livslångt lärande och fysisk trygghet; 3) socialt deltagande och anti-diskriminering bland äldre; 4) bostadsoch samhällstjänster. Nationell ombudsman för äldre personer - Finland I Finland har en del pensionärsorganisationer talat för inrättandet av en nationell äldreombudsman. Ombudsmannen skulle vara en länk mellan organisationer som representerar äldre människor och regeringen så att den tar sig an relevanta frågor. Om nödvändigt skulle ombudsmannen medla i sådana fall där äldre personers rättigheter inte respekteras. Äldreombudsmannen skulle involvera pensionärsorganisationer i debatten. Äldre personers erfarenheter och kunskaper måste tas tillvara då man formar politiska... är en av de viktigaste slutsatserna av vår analys att oberoende av det nationella sammanhanget förblir en en relativt vag idé i alla länder och det finns inte en allmän beredskap att dela beslutsfattandet med vanliga medborgare och deras representanter.... initiativ visar att i avsaknad av formella strukturer för kan pensionärsorganisationer mobilisera sina egna resurser, kunskaper och erfarenheter för att delta i det politiska beslutsfattandet och formulera konkreta förslag till politisk utveckling. 3

6 Organisationer som engagerar seniorer på regional och lokal nivå har inte enbart en informativ och rådgivande roll, man vill också initiera åtgärder på uppdrag av äldre och till förmån för samhällen där äldre bor. beslut inte enbart då det gäller åldersrelaterade frågor, utan också i ett bredare sammanhang, t.ex. i frågor som utbildning, sysselsättning, samhällstjänster av allmänt intresse osv. Parlamentarisk arbetsgrupp för äldre personer Polen Den parlamentariska arbetsgruppen för äldre grundades 2008 på initiativ av den polska senaten. Dess syfte är att mobilisera medlemmar av nationalförsamlingen att utarbeta långsiktiga politiska åtgärder för äldre och att integrera åldersaspekten i all relevant politisk utveckling, särskilt i nationella lagförslag. För att garantera att nationella och lokala strategier beaktar äldre människors behov främjar och stöder arbetsgruppen principen om äldres deltagande i den politiska debatten. Man engagerar t.ex. det nationella samordningsnätverket för pensionärsorganisationer, Forum 50+, i diskussionerna. Dess medlemmar har tillgång till arbetsgruppens arbetsprogram och inbjuds regelbundet att delta i dess möten. Den parlamentariska arbetsgruppen tillhandahåller även en nyttig kanal för att sprida och delge information angående äldre människors behov till politiker och allmänheten. Arbetsgruppen har nyligen utarbetat ett förslag till ett tillägg till den nationella lagen om självstyrelse. Man vill göra det obligatoriskt för lokala myndigheter att konsultera pensionärsorganisationer då man bereder lokala beslut. Regional och lokal nivå Organisationer som engagerar seniorer på regional och lokal nivå har inte enbart en informativ och rådgivande roll, man vill också initiera åtgärder på uppdrag av äldre och till förmån för samhällen där äldre bor. Seniorparlament, Råd, Pensionärscentra etc. spelar också rollen som vakthund; de övervakar att strategier som har direkt inverkan på äldre människor förverkligas. Deras initiativ kan variera från att arrangera social och kulturell verksamhet för äldre personer, att hålla temadebatter inom de lokala samhällena (t.ex. om solidaritet mellan generationerna) till aktivt deltagande i den politiska utvecklingen och besluten som påverkar äldre människors liv (t.ex. om att fastställa energitaxorna, tilldelning av bostadsförmåner för de mest utsatta, anpassning av infrastrukturen i transporten för handikappade personer eller hälso- och långfristiga vårdåtgärder, pensionsreformer). I de flesta av de studerade länderna är äldreråd eller -parlament inte obligatoriska, vilket begränsar deras effektiva roll och verkliga inverkan på beslutsfattandet. I Bulgarien finns det mycket få deltagande organ som direkt riktar in sig på äldre människor. De befintliga, offentliga råden sammanför medborgare från alla samhällsområden för att skapa en dynamisk och positiv omgivning som främjar deras deltagande i beslutsfattandet. Dessa offentliga råd är frivilliga och oberoende och de finns på nationell, regional, kommunal och stadsdelsnivå. Det finns för närvarande cirka 60 nationella offentliga råd, 40 regionala råd och över 50 råd på kommunal nivå som har registrerats. Råden på kommunal nivå förverkligar den största omfattningen av initiativ. Dessa breda medborgarinitiativ bemöter också de problem som vissa befolkningsgrupper såsom äldre människor råkar ut för, och de främjar ett aktivt deltagande i utvecklingen och genomförande av kommunala planer, strategier och projekt. Ett exempel är det konsultativa rådet i Lozentzdistriktet i Sofia som för samman representanter från 10 medborgarorganisationer. Rådet ger expertutlåtanden och råd i utvecklandet av strategier samt försöker uppmuntra medborgarnas deltagande och förstärka dialogen mellan förvaltningen och medborgarna. Ett av de årliga evenemang som ordnas av rådet är Europadagen för Solidaritet mellan generationerna. Ytterligare ett exempel är Det offentliga rådet för äldre i kommunen Russe (som styrs av en borgmästare), där olika organisationer som arbetar med och för äldre människor tillsammans diskuterar eventuella åtgärder. 4

7 I Tjeckien organiserar pensionärsorganisationer t.ex. i Prag politiska debatter med stöd av kommunala myndigheter. Under dessa möten kan äldre människor rikta sina önskemål och krav direkt till inbjudna representanter såsom socialtjänstemän. Dessa små deltagargrupper som bildas kan också utgöra ett effektivt redskap då det gäller att mobilisera äldre människors åsikter vid vissa tillfällen, till exempel innan man röstar i en lokal folkomröstning. Några andra kommuner. t.ex. städerna Usti nad Labem och Roudnice nad Labem engagerar också aktivt sina äldre i diskussioner om kommunens planering av socialtjänster. I båda dessa städer finns det arbetsgrupper som ser över vårdfrågor för äldre människor och handikappade. I Usti nad Labem har man även grundat ett äldreråd för att hjälpa stadens myndigheter, och representanter för äldre är engagerade som rådgivare inom den kommunala hälsonämnden. I Finland är de kommunala äldreråden inte obligatoriska, men cirka 92 procent av personer över 65 år bor i en kommun med ett sådant. Representanter för pensionärsorganisationer är ledamöter i de lokala äldreråden. Kommunerna äger rätt att besluta om hur man organiserar dessa organ. Äldreråden är aktiva i debatten om de lokala strategierna. De tar också initiativ i olika frågor som berör äldre människor såsom tillgängligheten i stadsplaneringens infrastruktur, hälsovård, fritidsaktiviteter osv. Samtidigt har dessa äldreråd inte någon formell roll i beslutsfattandet. Om det vore obligatoriskt för kommunerna att tillsätta äldreråd skulle deras roll som rådgivande organ förstärkas. I Tyskland organiseras seniorers deltagande i politiskt beslutsfattande både på regional och på lokal nivå. Det finns en stark koppling mellan deltagarnas initiativ på olika ledningsnivåer för att garantera en effektivare mekanism för medborgarnas delaktighet i politiken. Följande exempel beskriver denna struktur som finns på många nivåer för om åldrandet. Promemoria för äldre människors engagemang i politik och beslutsfattande på lokal nivå År 2008 utvecklade BAGSO nätverket (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren- Organisationen) i samarbete med tredje sektorn inklusive pensionärs organisationer, förbundsstatliga offentliga myndigheter, församlingar, serviceföretag, välfärdsgrupper m.fl. promemorian Äldre människors deltagande i samhället med i utformning och i besluten. Den utgavs på gräsrotsnivå och syftar till att skapa en positiv bild av aktivt åldrande samt främja äldre personers aktivitet i beslutsfattande. Promemorian ger riktlinjer för det förbundsstatliga programmet om aktivt åldrande och stöder de lokala myndigheterna med att utveckla strukturer för ett hållbart deltagande och engagemang för äldre människor i samhällslivet. Under åren erhöll över 150 grupper startmedel (10,000 euro var) för att identifiera de behov, åsikter och önskemål som äldre människor har på gräsrotsnivå. Detta gjordes via debatter som hölls av lokala forum samt pensionärsorganisationer. Reflektionerna ledde till utarbetandet av konkreta projektförslag på kommunal nivå, vilka förverkligades i samarbete med äldre människor. De utvalda projekten finansierades, övervakades och utvärderades av det Förbundsstatliga Forskningscentret för Utveckling av Civilsamhället. Regional lag om äldres medverkan Lagen om äldre människors medverkan, som antogs år 2010 och bereddes i samarbete mellan Social- och hälsoministeriet och det regionala äldrerådet i staten Mecklenburg-Vorpommern (LSB MV) syftar till att främja äldre människors deltagande i strategisk planering och definierar LSB MVs roll som förvaltningsbyrå. Lagar som stöder regionala äldreråd finns i andra förbundsstater t.ex. i Berlins huvudstadsregion sedan år 2006, eller håller för närvarande på att beredas t.ex. i den fria förbundsstaten Thüringen. Alla dessa regionala råd syftar till att utveckla en kultur av samhälleligt deltagande för pensionärer och deras organisationer så att det slutligen upprättas formella ramar för aktivt engagemang bland äldre i lokala politiken. 5

8 Regionalt äldreråd för Mecklenburg-Vorpommern Det regionala äldrerådet för Mecklenburg- Vorpommern (LSB MV) stöder ett bredare politiskt deltagande bland äldre personer i alla distrikt och städer. Rådet engagerar pensionärer i strategisk planering på mellankommunal nivå i regelbundna, s.k.regionala forum. Dessutom lanserar och stöder LSB MV andra former av politiskt deltagande bland äldre människor såsom äldrerådsparlamentet, där önskemål skapas i form av motioner riktade till beslutsfattare. Det sjätte äldrerådsparlamentet som sammankom på initiativ av LSB MV antog i juni 2010 en motion om Åtgärder för att förhindra fattigdom i hög ålder och att trygga pensionerna. Rådet publicerade också nyligen beslut på alla nivåer av beslutsfattande rörande kampen mot fattigdom i hög ålder. Äldre människors deltagande på kommunal nivå organiseras via lokala äldreråd. För närvarande finns det över 1200 sådana enheter. Dessa deltagande organ arbetar på ex-ante skede (förhandsbedömning) av beslutsprocessen innan lagförslag läggs fram i de regionala parlamenten. Lokala äldreråd fungerar som länkar mellan äldre människor, politiker och den offentliga förvaltningen på alla nivåer, dvs. de vidarebefordrar gräsrotsinformation som är bevisbaserad. Rådens närhet till lokala sociala förhållanden ger kompetens att representera den åldrande befolkningen på lokal nivå. Samtidigt inriktar sig råden också på andra generationer och ger sitt bidrag till samhället för alla åldersgrupper. Det gäller frågor som berör pensionärer direkt, men även frågor som är relevanta för andra organisationer; därigenom bidrar de till att förstärka den övergripande samhälleliga sammanhållningen. Kommunal sektoröverskridande samordning om åldrandet I Tyskland finns det en ökande tendens att utveckla strukturer för fortgående tvärsektoriellt samarbete på kommunal nivå i frågor som berör åldrandet. En organisation kallad Framtiden för äldre människor i Arnsberg sammankopplar de befintliga strukturerna för att främja frivilligt arbete och äldre människors deltagande (Äldreråden, pensionärsbyråer eller äldre utbildare) med nya föreningsnätverk och yrkesrådgivningsorgan. Andra innovativa program är projekt såsom Bertelsmann- Fondens NAIS-Nya former av åldrande i städer som tar fram nya åtgärder som syftar till att främja äldre personers medverkan i lokalt beslutsfattande. I Italien finns cirka 10,000 äldrecenter. Där kan seniorer skapa nätverk och de blir uppmuntrade att aktivera sig i sociala-, utbildnings-, kulturella- och fritidsaktiviteter. Dessa lokala centra är också en samlingspunkt för äldre personer som vill göra sina röster hörda i frågor som berör dem. Centren leds av äldre personer och deras organisationer men tas med i den kommunala verksamheten via kommunens årliga budgetering. Den inverkan som dessa centra för äldre har på beslutsfattande är emellertid begränsad på grund av den icke-bindande karaktären i de rådgivande procedurerna. Det är snarare en enskild kommunaltjänstemans attityd och öppenhet som kan garantera att äldres åsikter blir hörda på ett effektivt sätt. Som en del av de institutionella reformerna i Polen efter år 1989 godkändes en lag om lokalt självstyre. Enligt lagen har lokala myndigheter en lagstadgad plikt att samarbeta med icke-statliga organisationer (NGOs). Under de senaste åren har flera kommunala äldreråd grundats enligt principen för ett brett medborgardeltagande, vilket främjas av den ovannämnda lagen. Dessa äldreråd är rådgivande organ för kommunala och regionala myndigheter och är öppna för enskilda personer över 60 år, representanter för civilsamhället, lokala tjänstemän och beslutsfattare. I Slovakien bestäms äldre människors engagemang i politiska debatter i stor utsträckning av enskilda personers eget initiativ. Äldre personer på lokal och regional nivå engageras via sina egna organisationer. Forum pre pomoc starsim är en nationell äldreorganisation som 6

9 organiserar regelbundna diskussioner om den äldre befolkningens problem och behov i kommunerna. Detta gräsrotsarbete omfattar insamlande av data genom personliga intervjuer eller genom telefonintervjuer, undersökningar och enkäter i frågor såsom misshandel av äldre, socialt utanförskap, isolering mm. För att förstärka äldre personers inflytande grundade Forum pre pomoc starsim år 2008 ett äldreparlament. Genom att mobilisera äldre människor på lokal, regional och nationell nivå och ge dem tillgång till beslutsfattare på alla nivåer syftar parlamentet att nå ett brett samförstånd om hur man bäst kan hantera äldres behov och påverka relevant nationell politik på alla nivåer. Äldreparlamentet har nyligen arbetat med olika förslag till en nationell lagstiftning som påverkar äldre människor, t.ex. den nationella lagen om sociala tjänster och ändringar av nationell lagstiftning om minimiinkomst. Medborgardialog för att främja social bland äldre Ett nätverk för frivilligorganisationer som arbetar med och för äldre personer Bulgarien Representanter för över 20 medborgarorganisationer som arbetar med och för äldre personer grundade ett informellt nätverk för att förstärka seniorernas samhällsengagemang. Nätverket är ett öppet forum för reflektion och debatter kring frågor om hur man skall förbättra livskvaliteten och hälsan bland äldre. Det fungerar även som katalysator för att utveckla och främja gemensamma ståndpunkter och åtgärder till förmån för äldre människor. Man vill främja äldres deltagande i den politiska processen. Nätverket är öppet för alla pensionärsorganisationer som vill dela information och samarbeta över hela landet. Målet är att stärka en om social bland seniorer och att stimulera ett effektivt och regelbundet samråd med äldre och deras organisationer. Nätverket uppmuntrar sina medlemsorganisationer att aktivt lobba bland politiker och myndigheter på olika nivåer för att påverka och förbättra sina positioner. Program för samhällsengagemang på lokal nivå Socialt Integrerad Stad Tyskland Programmet Socialt integrerad stad lanserades 1999 på förbundsstatlig nivå. Det är ett småskaligt initiativ som vill betona delaktighet som tillvägagångssätt i stadsutveckling på lokal nivå. Programmet försöker fostra till aktivt deltagande bland personer som lever i fattigdom och socialt utanförskap, tillsammans med deras representativa organisationer, genom att bevilja sitt direkta bidrag till beslutsfattandet. Initiativet främjar även samarbetet bland alla relevanta intressenter på lokal nivå. Programmet har nyligen finansierat projekt som betonar vikten av att hitta och stöda äldre personer bland invandrare. Man vill i synnerhet höja delaktigheten i samhället som inbegriper andra ålders- och befolkningsgrupper. Som gensvar fokuserar programmet med den Socialt Integrerade Staden på att främja social sammanhållning i det lokala sammanhanget och försöker tillmötesgå de mycket speciella behov som kan finnas bland äldre invandrare i lokala samhällen. Ombudsmannens strategi för bekämpning av fattigdom Polen Den polska ombudsmannen är en regeringsperson som representerar allmänhetens intressen genom att undersöka och ta itu med klagomål som rapporterats av enskilda medborgare. Han/ hon har också en viktig roll i att försvara och höja medvetenheten för äldre människors rättigheter. Initiativen bereds vanligen i samråd med pensionärsorganisationer. Fastän ombudsmannens kansli inte direkt är engagerat i nationellt beslutsfattande bereder det ett eget initiativ till Strategi för att bekämpa fattigdom i Polen. Sedan 2008 har det införts en tematisk fokus på de äldres frågor i denna strategi och Polens större pensionärsorganisationer deltar i det förberedande arbetet för att formulera den. Man ordnar ett endagsmöte varje år i oktober som är ägnat att analysera fattigdomsrisken. 7

10 Andra initiativ för som främjas av tredje sektorn Forum för medborgardeltagande Bulgarien Forum för medborgardeltagande är en självständig och informell plattform för icke-statliga organisationer som syftar till att påverka regeringspolitiken. Forumet har över 80 ledamöter. De arbetar i olika arbetsgrupper och i en generalförsamling. Forumets ledamöter arbetar för att främja ett pågående och regelbundet medborgardeltagande i beslutsfattningsprocesserna på lokal, regional och nationell nivå. Forumet fungerar också som vakthund och sätter press på myndigheterna att engagera medborgare i utvecklingen och genomförandet av sin politik. Ledamöterna i Forum utövar påtryckning så att tydliga rättsliga bestämmelser som reglerar medborgardeltagande tas i beaktande i beslutsfattandet på alla nivåer. De försöker också upprätta partnerskap och samarbete med myndigheter som leder till att man respekterar och tillämpar mekanismer för ansvarstagande och öppen politik inklusive dialog med medborgarna. Plattformer för temadiskussioner - Finland Finska nationella organisationer som representerar pensionärer bildar ett nationellt, informellt nätverk, EETU/PIO. Nätverket gör det möjligt för medlemmarna att föra temadiskussioner i olika ämnen som berör åldrandet. Detta samarbete kan resultera i gemensamma initiativ, motioner och publikationer. EETU/PIO kommenterar åtgärder som påverkar äldre personer och de gör gemensamma ställningstaganden. Man tar även initiativ till lagstiftning. Det finns planer på att utveckla strukturer för samarbete mellan icke-statliga organisationer inom olika sektorer och minister- samt regeringsnivå för att främja framtida konsultationsprocesser. Det slutliga målet är att skapa en modell eller flera modeller för att sätta i gång en dialog så tidigt som möjligt i den politiska beslutsprocessen. Forum för tredje sektorn - Italien I Italien kämpar det organiserade medborgarsamhället för att få komma med i en dialog med nationell och lokal förvaltning. För att förstärka sin roll har de skapat ett permanent organ Forum för tredje sektorn (Forum Permanente del Terzo Settore) som arbetar på nationell och lokal nivå. Den består av många pensionärsorganisationer. Forumets roll är att strukturera dialogen med både lokala myndigheter och den nationella regeringen samt att diskutera tekniska aspekter på hur icke-statliga organisationer skall fungera i sådana frågor som rör skatteinkomster eller finanser. Allmänna bestämmelser för att stöda samhället och I de flesta av de studerade länderna finns det allmänna lagar eller lagstadgade ramar om hur man skall stöda verksamheten i frivilligorganisationer inklusive pensionärsorganisationer. Normer för offentliga konsultationer Bulgarien Sedan oktober 2010 är det obligatoriskt för regeringen att godkänna nationella bestämmelser för offentliga konsultationer när man bereder normativa och politiska dokument. Dessa bestämmelser godkändes av Rådet för förvaltningsreformer med vice premiärministern som ordförande och de baser sig på rekommendationer från Bulgariens medborgarorganisationer. De har också blivit inspirerade av goda erfarenheter för att främja medborgarsamhällets engagemang i det politiska beslutsfattandet i andra EU medlemsstater. Proceduren för konsultation börjar med publiceringen av ett utkast av materialet på en webbportal för allmänna dokument (www.strategy. bg) minst i 30 dagar. Under denna tidsperiod sänder medborgare och organisationer in sina rekommendationer och förslag till ändringar. Beroende på frågans svårighetsgrad kan denna deadline förlängas om det behövs. Offentliga myndigheter förväntas sedan engagera alla 8

11 intressenter i förhandlingar. Dessa nationella normer för offentliga konsultationer utgör ett första steg för att garantera en klarare beslutsfattningsprocess och mer ansvarsfull ledning. Nationellt Forum för aktivt medborgarskap och deltagande - Tyskland I Tyskland vill man förstärka medborgarsamhället genom att förbundsregeringen stiftar lagar som beretts av förbundsministeriet för familjeangelägenheter, pensionärer samt kvinnor och ungdomar. Målet med dessa bestämmelser är att förbättra ramarna och villkoren för aktivt deltagande i den politiska debatten. Dessa normer liknar dem som finns i förbundslagstiftningen om frivilliga serviceföretag. De ger en ny impuls för aktivt medborgarskap på nationell nivå eftersom direkt hjälp till samhällsaktörer tillhandahålls ute på fältet. Det nationella forumet om Aktivt Medborgarskap och Deltagande, BBE- (Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement) koordineras av det tyska nationella nätverket för civilsamhället som förenar Förbundsregeringen, Förbundsdagen, Förbundsstaterna, de kommunala myndigheterna, paraplyorganisationer och lokala medborgarkanslierna, församlingarna och representanter för industri- och forskningssektorn. Flera pensionärsorganisationer deltar i denna process. Nationella observatorier för sociala organisationer och frivilligarbete - Italien I Italien regleras samarbetet mellan samhället och myndigheterna genom nationella och regionala lagar, men som sådan är varken erkänd eller strukturerad. Det finns nationella lagar som hänför sig till olika områden i det civila samhällets verksamhet, t.ex. samhällspolitik och ombesörjandet av samhällsservice. Dessa två första lagar, dvs. sociala organisationer och volontärverksamhet har lett till instiftandet av Nationella Observatorier för föreningar och för frivilligarbete (Osservatorio Nazionale dell Associazionismo and Osservatorio Nazionale del Volontariato ) för att sätta i gång och effektivt understöda den samhälleliga dialogen där medborgarorganisationer ingår. Dessa två observatorier hjälper den nationella regeringen inte bara att främja olika gräsrotsinitiativ, utan också att förbereda och följa den politiska beslutsprocessen. Beträffande den senare lagen som reglerar samhällsservice, förutser den också att de offentliga myndigheterna engagerar representanterna för den tredje sektorn i planering, organisation och förverkligandet av nationella och lokala strategier för samhällstjänster. Nationell lag Offentlig nytta och ideellt arbete Polen Den nationella lagen för Offentlig nytta och ideellt arbete (Ustawa o Pozytku Publicznym), som infördes år 2003 och fick tillägg år 2010, inriktar sig på några frågor som hänför sig till samarbete mellan myndigheter och icke-statliga organisationer. Lagen föreskriver, att myndigheterna i den offentliga förvaltningen skall tillhandahålla stöd när helst lagstadgad offentlig service utförs av tredje sektorn. Dessutom fastställer lagen, att statliga myndigheter skall delegera utförandet av offentliga uppgifter till frivilligorganisationer. Ovannämnda lag ledde också till grundandet av ett Råd för offentligt arbete (Rada Pozytku Publicznego). Detta är ett konsultativt organ i socialministerns kabinett, som består av representanter för både den tredje sektorn och myndigheterna. Fastän lagen gäller alla medborgarorganisationer, utgör den ett betydelsefullt arbetsredskap för att främja pensionärsorganisationers deltagande i beslutsfattandet. Lagen föreskriver lokala myndigheter att grunda ramar för offentliga konsultationer i beredningen av lagförslag på lokal nivå. Dessa konsultationer omfattar såväl tredje sektorn som andra intressenter. 9

Handbok om integration

Handbok om integration Andra utgåvan Handbok om integration för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Europeiska kommissionen Handbok om integration

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Europeisk medborgarkunskap för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa

Europeisk medborgarkunskap för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa Europeisk medborgarkunskap för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa ASYLMOTTAGANDE I FOKUS En skriftserie från NTG-asyl & integration Nr 6 2007 VAD ÄR NATIONELL

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

Lärande exempel Så bekämpar du rasism i din. stad. ECAR European Cities against Racism Project

Lärande exempel Så bekämpar du rasism i din. stad. ECAR European Cities against Racism Project Lärande exempel Så bekämpar du rasism i din stad ECAR European Cities against Racism Project 2 Lärande exempel - Så bekämpar du rasism i din stad Projektet ECAR - European Cities against Racism Denna broschyr

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer