Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m fl i Lund, Lunds kommun (Golfbana)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Ladugårdsmarken 5:9 m fl i Lund, Lunds kommun (Golfbana)"

Transkript

1 PÄ 8/00a Detaljplan för del av Ladugårdmarken 5:9 m fl i Lund, Lund kommun (Golfbana) Upprättad Reviderad Innehåll: Planbekrivning Genomförandebekrivning Plankarta med planbetämmeler Illutrationplan Utlåtande

2 PLANBESKRIVNING (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a Detaljplan för Ladugårdmarken 5:9 m fl (golfbana) i Lund, Lund kommun SYFTE Detaljplanen yfte är att pröva lämpligheten att anlägga en golfbana med 8 hål, drivingrange, övningområde, klubbhu, makinhall och parkering, norr om bebyggelen på Ladugårdmarken. PLANFÖRSLAG Området getaltning och dipoition Program till detaljplan för Ladugårdmarken 5:9 m fl (Golfbana) och del av 5:8 m fl (rekreation- och idrottområde) har varit föremål för amråd vintern 005. Det område programmet omfattar dela upp i två detaljplaner efterom tidpunkten för genomförandet av rekreation och idrottområdet är oäker. Denna plan omfattar golfbanan och en mindre anlagd park. Vägen norr om Tolvmannaparken ingick urprungligen i planen, men har planlagt i detaljplan för del av Ladugårdmarken : (Häradrätten) och förläng i denna plan med cirka 5 meter. Golfbanan förelå bygga på åkermarken öter om Svenhögvägen. Centralt på banan högta punkt ligger gravhögen Svenhög från bronåldern. Avikten är att golfbanan ka utforma med bronåderlandkapet, och den vegetation om fann då, om förebild. Nya dammar kommer att anlägga för bevattningändamål och för att öka den biologika mångfalden i området. Klubbhu och makinhall bygg i planområdet ödra del. Klubbhuet kan placera intill parkeringen i golfbanan ydötra hörn för att i framtiden kunna tillhandahålla ervice även till dem om beöker idrottområdet. Beträdan norrut mot Stångby, dammen om anlagt vid den enkilda vägen norr om planområdet och ridtigar om anluter till omgivande nät ingår i planen. Förelagna åtgärder Planförlaget innefattar: Golfbana med 8 hål, klubbhu, drivingrange, övningbana och makinhall. Parkering för golfbanan och med möjlighet att utöka den för det idrottområde om planera längre öterut. Infart till golfbanan ker från en ny vändplat och fortätter över golfbanan åt öter. Ny parkmark med möjlighet till gång- och cykel om kan koppla till det övergripande cykelvägnätet. Beträdan öter om golfbanan och den anlagda dammen nordot om golfbanan.

3 PLANBESKRIVNING (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a Golfbanan Hela planområdet utgör en del av gröntrukturen i anlutning till taden. Den förelagna golfbanan planera på mark om idag är åkermark. Jordbrukaren om idag arrenderar och brukar marken har för avikt att omvandla marken till en 8-hål golfbana med drivingrange. Planen innehåller byggrätt för klubbhu och makinhall intill parkeringen i området ödra del. Klubbhuet planera innehålla klubblokal, omklädningrum, mm amt retaurang och butik i anlutning till golfbanan verkamhet. I byggnaderna bör ockå finna gott om plat att förvara golfklubbor och vagnar. Genom att det är möjligt att förvara dem på klubben kan man cykla eller åka bu till golfbanan utan att behöva bära eller dra klubborna med ig. På planområdet högta punkt finn en bronåldergrav, Svenhög. Tanken är att golfbanan ka utforma med bronålderlandkapet i åtanke. Det innebär att banan ka vara relativt öppen å att högen förblir väl ynlig från det omgivande landkapet. Den vegetation om tillför ka växa i ridåer eller dungar. De ka plantera med arter om hör hemma i detta landkap till exempel ek, bok, ak, hael, fågelbär, nyponro och fläder. På plankartan finn ett gångtråk (x-område) om leder ut till Svenhög, gravhögen om är ärkilt intreant för rekreation ur kulturmiljöynpunkt. Sträckningen på plankartan är ungefärlig och kan anpaa till golfbanan layout, men det kall finna möjlighet att gå ut till Svenhög. Ytterligare gångvägar inom området är inte aktuella på grund av området begränade yta. Området kring Svenhög planera om fårbete. Periodvi kan hela golfbanan beta. Gamla kartor viar en bäck från dammen i norra delen av planområdet mot Stångby. Vid utformningen av golfbanan ka möjligheten att åter öppna diket tudera likom möjligheten att kapa fler dammar i banan lågpunkter. Dammarna gör banan mer omväxlande och ökar den biologika mångfalden. Det finn även möjlighet att amla vatten för bevattning i dem. Byggnader Planen medger en byggrätt på 500 BTA med en högta totalhöjd på 0 meter. Två huvudtyper av bebyggele kommer att finna på golfbanan. Den förta gruppen betår av klubbhu, ophu, cykel- och vagnparkering, utlagplater under tak med mera. Den andra gruppen är byggnader för kötel åom makinhall, pumphu med mera. Utformningen av klubbhugruppen bör hålla en hög arkitektonik tandard. Antingen kan den traditionella gårdbebyggelen vara förebild för getaltning och utformning eller å kan en modernare bebyggele paa i ammanhanget. På följande ida via fotografier på nyare klubbhu med olika utformning, färgättning och materialval, om kan tjäna om inpiration till klubbhu inom planområdet.

4 PLANBESKRIVNING (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a Klubbhu Urprunget Klubbhu peglar ofta in tid byggande. The Royal and Ancient Golf Club of St Andrew är troligtvi det met kända klubbhuet i världen. Det påbörjade 85 och 6 arkitekter och 7 år enare hade det fått dagen uteende. Foto: H Ramuon. Inpiration Klubbhuet till Halmtad golfklubb ritade urprungligen av arkitekt Hakon Ahlberg och invigde 98. Dagen renovering och tillbyggnader har ritat av AnnCharlott Catler, Fredblad Arkitekter. Foto: Fredblad Arkitketer Öterlen Golfklubb klubbhu vid Djupadalbanan ritat av Han Trägårdh, 008. Foto: Han Trägårdh Arkitekter AB Tomelilla Golfklubb klubbhu ritat av Björn Ak, Söderberg och Ak Arkitekter AB. Foto: Söderberg och Ak Arkitekter AB Klubbhuet på Värpinge golfbana ritat av Ola Dellon på White arkitekter. Foto: H Ramuon

5 PLANBESKRIVNING (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a Vid utformningen av makinhall med mera är det viktigt att låta byggnaderna mälta in i landkapet, till exempel genom att låta byggnaderna ha färger om finn naturligt i omgivningarna. Makinhallar i vitt däremot yn på långt håll och upplev om törre än de egentligen är. Gröntruktur och parker Planen gränar i öder till Tolvmannaparken om inte påverka av planförlaget. Där finn gräytor, naturlika planteringar, träd, bukar och kullar. I öter finn en hundratplat omgiven av uppvuxen vegetation. Den berör inte utan ligger kvar. Hundarna är kyddade av vegetationen och de yn inte utifrån parken. I parken ytterkant finn en ridväg om i planförlaget ligger kvar norr om Tolvmannaparken. Parken utvidga å att plat kapa för ridväg. Vid beträdan anluter ridvägen till befintliga ridvägar åt norr och öter. I planområdet ötra kant har en beträda anlagt. Beträdan är en grärema med träd och bukplanteringar om undantagit från odling, där allmänheten har möjlighet att röra ig ute i odlinglandkapet. Den är 8 m bred och avedd för gående och ryttare. Den anluter till ett grönområde med en planterad kogdunge och en anlagd damm vid den enkilda vägen norr om planområdet. Trafiken på den enkilda vägen är måttlig och det är möjligt att via den ta ig vidare till det befintliga gång- och cykeltråket mellan Lund och Stångby längre väterut. Trafik Biltrafik Planområdet förelå få tillfart från Svenhögvägen via den nya vägen norr om Tolvmannaparken. Vägen leder fram till golfbanan parkering där den avluta med en vändplat. Eventuellt kan vägen i framtiden förlänga och området utforma å att parkeringen i framtiden kan använda för fler aktiviteter i området. En golfbana altrar under högäong vid vackert väder cirka 00 fordon per dag. Räknat per årmedeldygn är det betydligt färre efterom banan knappat har full beläggning på vardagar under höt, vinter och vår. Retaurangen altrar ytterligare fordon även om många om kör dit ka pela golf ockå. Möjligheten att förvara utrutningen i klubbhuet och åka kollektivt eller cykla gör det möjligt för dem om inte har tillgång till bil att pela golf. De fleta bilarna kommer under helger och ommartid och trafiken prid över hela dagen. Den trafikökning det innebär på Svenhögvägen är marginell. Det finn inga belut om när idrottområdet ka bygga ut och det finn även möjlighet att bygga en tillfart till idrottområdet från öter. Det innebär att trafikmängderna är våra att förutäga.

6 PLANBESKRIVNING 5 (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a Gång- och cykeltrafik Det finn ett välutvecklat cykelvägnät med en ny tunnel under Svenhögvägen mot Annehem. Genom planen bind de öt-vätliga cykelvägarna genom bebyggelen och de tre huvudcykeltråken från tunnlarna under Norra Gränvägen amman med beträdan. Inom Tolvmannaparken förläng gångoch cykelvägen till tillfartgatan. Den befintliga gång- och cykelvägen mellan Annehem och Stångby kan på ikt behöva komplettera med en ny gång- och cykelväg läng Svenhögvägen. Denna ger en gen träckning och det upplev tryggt att cykla invid bilvägen när det är mörkt ute. I planen lämna plat mellan golfbanan och Svenhögvägen å att det i framtiden finn möjlighet att bygga en gångoch cykelväg i detta läge. Kollektivtrafik Närmate buhållplat finn vid Norra Gränvägen öder om området. Den är belägen -00 m från parkeringen. Infart I Detaljplan för del av Ladugårdmarken : (Häradrätten) redovia utformningen av den nya gatan anlutning till Svenhögvägen. Den i denna detaljplan redoviade vändplaten anluter till den nya gatan. Parkering Parkering och angöring kulle enligt planprogrammet bli gemenam för golf, idrott mm. I planen förelå den kommunala gatan avluta med en vändplat. Parkeringen förelå ligga på mark för golfbaneändamål. Teknik förörjning Energiförörjning, tele amt vatten och avlopp Lund Energi är el-ditributör. En fördelartation på max 9 m får placera inom golfbaneområdet. Telekablar och elledningar genom planområdet markera om u-områden vilket innebär att marken ka vara tillgänglig för allmänna underjordika ledningar. Det innebär att ledningarna ligger kvar och golfbanan utforma med hänyn till dea. Klubbhu kan anluta till kommunen VA-ledningar inom botadbebyggelen öder om planområdet. Pumpning av pillvattnet kräv efterom ledningarna ligger högre än läget för klubbhuet.

7 PLANBESKRIVNING (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a TECKENFÖRKLARING Gång- och cykelvägar Rid- och gångtråk Park/Naturområde Golfbana Karta över gång- och cykelvägar amt rid- och gångtigar

8 PLANBESKRIVNING 7 (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a Dagvattenhantering Dagvattnet ta omhand inom området och led till dammar på golfbanan där det fördröj för att edan avleda åt norr till den befintliga jordbrukdräneringen. Möjligheten att låta det rinna i öppna diken ka utreda. Vattenbehov En golfbana kräver bevattning för att gräet ka hålla den kvalitet om kräv på framför allt greener och tee (utlagplater). Behovet av bevattning på en 8-hålbana där även fairway bevattna kan under ett normalår beräkna till cirka m per år och under ett torrår till cirka m per år. Under ett torrår finn ett bevattningbehov av 50 mm för tee och greener och av 50 mm för fairway. Avikten är att banan ka miljöcertifiera och att fairway ka beå med torktåliga grä, vilket innebär att fairwaybevattningen kan reducera eller att fairway klarar ig utan bevattning. Dagvattnet ka leda från området till dammarna på banan. Banområdet kora av en jordbrukdränering. Om den öppna kapa fler våtmarker och nya dammar för bevattning kan bygga. Vattnet från kommunen damm i nordot kan leda via en ny damm till den bäck om tidigare funnit och om eventuellt kan återkapa norrut från dammen. Genom att dammarna fyll hela tiden, även om flödet är litet, kan man under kortare perioder göra törre uttag för bevattning. Nivån i dammarna får dock inte änka å mycket att växter och djur tar kada. Dammarna kan ockå fördröja vattnet vid kraftiga regn å flödet fördela på en längre tid. Lovplikt Bygglov Enligt 5 kap 6 PBL ka de överväganden om ligger till grund för omfattningen av kravet på bygglov redovia i planbekrivningen. Någon minkning av bygglovplikten förelå ej. Golfbanan utformning och bebyggele har betydele för landkapbilden och kulturmiljön i området amt för äkerheten för trafikanter amt de om rör ig på beträdan med mera.

9 PLANBESKRIVNING 8 (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a KONSEKVENSER Miljökonekvenbekrivning enligt plan- och bygglagen Enligt 5 kap 8 PBL ka de betämmeler om miljöbedömningar och miljökonekvenbekrivningar av planer och program om finn i 6 kap, 8 och miljöbalken tillämpa om detaljplanen genomförande kan anta medföra en betydande miljöpåverkan. Stadbyggnadkontoret bedömer att genomförande av denna detaljplan inte kan anta medföra ådan miljöpåverkan om ave 5 kap 8 PBL repektive 6 kap miljöbalken. Mark, luft och vatten Luftföroreningar Miljökvalitetnormerna för utomhuluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för vaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM0). Enligt miljöförvaltningen uppgifter överkrid inte miljökvalitetnormerna inom Lund kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. Trafiktillkottet från den förändring om planförlaget innebär bedöm inte förändra nivåerna för befintlig bebyggele. Markradon Baerat på genomförda radonmätningar klaificera planområdet om normalrikområde. (Lågrikmark 0 0 kbq/m, normalrikmark 0 50 kbq/m och högrikmark >50 kbq/m.) Vid normalrikmark ka byggnader utföra radonkyddade. Häla och äkerhet Beträdan gång- och cykeltråken om bind amman och golfbanan ökar möjligheten att röra ig i området till fot med cykel eller på hätryggen. För folkhälan är det gynnamt om å många om möjligt är ute och rör på ig. Golfbanan lockar ut männikor i olika åldrar om pelar golf. En runda på 8 hål är en promenad på mint 7 km. Golfpel innebär att bollar lå ut mot green. Det är av äkerhetkäl olämpligt med gångvägar över banan. En tig upp till Svenhög ingår i planförlaget, i övrigt lägg rekreationtråk och cykelvägar utanför banan. Golfpelet regler och lokala förekrifter förekriver att hänyn ka ta till alla äkerhet på och utanför banan. Det innebär att golfaren är kyldig att uppmärkamma vad om händer i lagriktningen och ta hänyn till detta. Allemanrätten är en edvanerätt om även innebär kyldigheter. I denna tår bland annat att växande gröda inte får beträda. I golfbanan lokala regler bör undertryka att intilliggande jordbrukmark inte får beträda.

10 PLANBESKRIVNING 9 (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a Bollar om lå ut kan komma nett. Vägverket har utarbetat rekommendationer för kyddavtånd mellan golfbana och allmän väg. (Vägverket publikation 007:). Dea rekommendationer ka tillämpa mot vägar, tomtmark och gång-, rid- och cykelvägar i anlutning till golfbanan. Slagriktningen påverka av hur golfhålet utforma med dammar, bunkrar mm. Via åtgärder för att öka äkerheten är deutom tänkbara, t ex uppättande av taket. Höga taket kan dock uppleva om fula och bör om möjligt undvika. Utdrag ur vägverket publikation (007:): Säkerhetzonen kring ett golfhål bör vanligen vara om bredat på ett avtånd från tee av cirka 0 m och om grundnorm gäller att äkerhetavtåndet mot allmän väg eller liknande område, där männikor färda eller vita, bör vara cirka 65 m från den tänkta pellinjen. Redan på ett avtånd från tee av cirka 80 m bör dock amma äkerhetavtånd (cirka 65 m) gälla. Det bör dock notera att ett flertal faktorer åom vägtyp och trafikmängd kan motivera att avtåndet måte öka eller i via fall minka. Kraftig idovind och topografika förhållandenåom uppför- och nerförbacke amt nedlut kan ha tor betydeleför äkerhetzonen bredd, likom naturlig eller planterad buk- eller trädvegetation. Dea faktorer reella och pykologika inverkan på golfpelaren och om följd därav äkerhetzonen bredd inom olika delar av golfhålet, bör därför alltid utvärdera. Skien grundar ig på gjorda tudier, om viat att 9% av alla golflag hamnar inom 5 grader avvikele från den tänkta pellinjen. Skien är hämtad från Vägverket publikation 007: - Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg. En utformning av golfbanan redovia på illutrationplanen. Exakt hur den kommer att e ut beror på hur projektet utforma när banan bygg. Ambitionen är att det ka vara en tätortnära bana för alla och med god kvalitet å att pelet blir varierat och utmanande. Banan ave planera å att man kan välja olika långa runder beroende på hur mycket tid man har. Det tätortnära läget medger kortare golfrundor efterom man ockå lipper långa och tidkrävande reor.

11 PLANBESKRIVNING 0 (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a Natur- och kulturmiljö Naturmiljö och biologik mångfald Området betår idag huvudakligen av åkermark. I planområdet ötra kant finn en beträda, en anlagd damm i norr amt märgelgravar pridda över området. Dea naturmiljöer ka bevara. Märgelgravarna omfatta av generellt biotopkydd enligt MB 7 kap. De kydda av en n-betämmele i planen. Den innebär att märgelgravarna med omgivande vegetation ka bevara. Åkermarken förelå bli en golfbana med det bronålderlandkap om funnit här om förebild. Det innebär att ett måkaligt betelandkap kommer att vara förebild när banan bygg, vattnet återför till markytan i lågpunkter och dungar plantera med växter om hör hemma i landkapet. Det kan till exempel vara ak, pil, lönn, ek och hael. I området finn jordbrukdräneringar om där det är möjligt kommer att öppna å att vattnet rinner i markytan. Nya dammar kommer att anlägga. De bör vara olika utformade med hänyn tagen till banan uteende, golfpelet, bevattningbehovet amt växt och djurlivet. Dammarna kommer att gynna den biologika mångfalden i området. Med flacka trandzoner och eventuellt även överilningmarker kommer fuktiga områden med tor artrikedom att kapa. Detta arbete ka bedriva i amråd med kommunekologen. Dammarna kommer ockå att använda för bevattning och vattennivån kommer att variera. Vattenuttaget får inte vara törre än att växt och djurliv inte tar kada. Den åkermark om finn idag är fattig på växter och djur efterom den bruka rationellt i tora enheter med en gröda i taget. En golfbana innebär att marken kommer att vara grön hela året. Golfbanan kommer att beå med flera olika lag grä. Tee (utlagplater) och greener (den kortklippta gräytan kring hålen) beå med peciella gräorter om kräver omfattande kötel. Fairway (pelfältet mellan tee och green) beå med grä om köt mer om en vanlig grämatta och om kan tillåta torka. Ruffen (området om ligger utanför fairway) beå med ett högre änggrä och blommor, vilket ökar den biologika mångfalden. För att hålla markerna öppna förelå fårbete på banan. Detta förekommer bland annat i Skottland. Periodvi kan hela området beta.på marken kring gravhögen, Svenhög, och på området för reervparkering kan får i tort ett alltid gå. Avikten är att banan ka miljöcertifiera. Det finn flera miljöcertifieringytem. Oavett vilket man väljer å innebär det minimerad användning av gödning, bekämpningmedel och bevattning amt oportering och minkade tranporter.

12 PLANBESKRIVNING (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a Söder om planområdet ligger Tolvmannaparken med naturlika planteringar, grämattor, kullar och hundratplat. Parken kommer att vara kvar och utöka något. Huhållning med naturreurer Planförlaget innebär att jordbrukmark ta i anpråk för andra ändamål och livmedelproduktionen minkar. En golfbana kan dock, om den bygg utan för tora uppfyllnader, plöja upp och odla igen. Kulturmiljö/fornlämningar Svenhög är en bronålderhög med mycket tort kulturhitorikt värde. Högen är placerad på åen högta punkt och yn på långt håll i det omgivande landkapet. Läntyrelen har gjort en avgränning av Svenhög fornlämningområde. Inom detta område tillåt inga markförändringar, greener eller utlagplater. För att bevara kulturvärdet ka landkapet hålla öppet å att högen även i fortättningen yn från alla håll. Det ka ockå finna möjlighet att gå upp till högen från Svenhögvägen öder om Svenhög gård. Dammar i lågpunkter och vegetation i dungar eller rader kapar en bild av hur landkapet åg ut innan marken täckdikade och log amman till tora brukningenheter. En arkeologik utredning har genomfört för Ladugårdmarken 5:9 00 och för Ladugårdmarken : under 006. Utredningen från 00 viar ex troliga och under mark dolda förhitorika boplater varav tre ligger inom avgränningen för Svenhög fornlämningområde. Fornlämningområdena beteckna i planen om forn = Fornlämningområde ; för området gäller betämmelerna i kulturminnelagen kap. Samtliga makiningrepp eller markförändrande åtgärder kräver Läntyrelen tilltånd. Om makiningrepp ka göra i dea områden kräv att de föregå av arkeologik utredning i form av provchaktgrävning. Den av läntyrelen utförda arkeologika underökning av Ladugårdmarken :, 006, viar att fornlämningarna inom det ödra planområdet uppviar ådana plöjningkador att de inte behöver markera på plankartan.

13 PLANBESKRIVNING (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a Sociala konekvener Befolkning och ervice Planen innehåller inga botäder. En golfbana i direkt anlutning till ett botadområde med möjlighet att nå banan gående, cyklande eller med kollektivtrafik innebär att grupper om inte har tillgång till bil och inte kan pela på andra banor får möjlighet att pela golf. Det gäller till exempel ungdomar. En jämförele kan göra med 9-hålbanan i Värpinge om även den är tätortnära. Här är andelen juniorer och kvinnor i klubben högre än genomnittet i golfförbundet. Klubbhuet bör utruta med kåp för golfklubbor och vagnar å att det är lätt att ta ig hit även utan bil. Drivingrange och övningområde om är lätttillgängliga ger fler möjlighet att prova på golf och edan lära ig om de blir intreerade. Banan förelå utforma med möjlighet att pela kortare lingor än 8 eller 9 hål om är normalt. Detta gynnar dem om inte hinner eller orkar en hel runda t ex måbarnföräldrar eller äldre. Barnperpektivet Vid utarbetande av planförlaget har hänyn till barn intreen, behov och ituation i enlighet med barnkonventionen tagit. Äldre barn och ungdomar kan bereda möjlighet att tidigt pröva på golf om port, antingen om fritid- eller kolaktivitet. Tillgänglighet Vid utarbetande av planförlaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionhindrade beaktat. Hur kraven på tillgänglighet i BVF (byggnader) amt kap 5 PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoe avgör i amband med byggnad- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning och bygganmälan. Planförlaget innebär att tillgänglighetkraven enligt ovan kan uppfylla i byggnader och ute på golfbanan. Säkerhet och trygghet Golfbanan innebär att fler männikor kommer att röra ig ute i området, vilket kan göra att parken och beträdan upplev om tryggare än idag. Gångoch cykelvägnätet komplettera för att öka framkomligheten och trafikäkerheten.

14 PLANBESKRIVNING (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a Miljömål Sedan år 000 har Sverige arbetat utifrån 5 miljömål om kall tyra arbetet mot en hållbar utveckling i landet. År 006 tillkom ett 6e mål, Ett rikt växt och djurliv. Dea miljömål kall vara uppfyllda inom en generation. Miljömålen är nedbrutna i delmål om kall vara möjliga att följa upp och utvärdera och det ätt även miljökvalitetnormer om inte får överkrida. Av de 6 nationella miljökvalitetmålen är det flera om påverka av planen:. Levande jöar och vattendrag. Myllrande våtmarker 6. Ingen övergödning 9. Ett rikt odlinglandkap. God bebyggd miljö 5. Begränad klimatpåverkan 6. Ett rikt växt och djurliv Men anledning av vattenhanteringen på en golfbanan kan målen om Levande jöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, amt Ett rikt växt och djurliv vara aktuella. Lommabukten är påverkad av den näring om följer vattendragen från jordbrukmarkerna kring bukten. Det påverkar vattenkvaliten och fiken lekbottnar negativt. Nya dammar bidrar till att binda växtnäringämnen vilket är poitivt för vattenkvaliten. Golfbanan kommer att vara grön året runt vilket ockå binder näring i marken och växterna, å påverkan på vattnet i Lommabukten ka inte öka. En tor del av vattnet i diken och dammar och kommer att använda för bevattning vilket ytterligare renar vattnet då näringen kommer växterna tillgodo. Ett kontrollprogram för vattnet om rinner från området bör upprätta. Där bör ockå ingå mätningar från dikena om de fungerar innan anläggningen påbörja. Målet om begränad klimatpåverkan gynna av en tätortnära golfbana med tillgång till kollektivtrafik. Det innebär att många kan ta ig hit och pela golf utan att köra bil medan andra kör en kortare träcka. Utläpp från biltrafiken påverkar klimatet negativt därför bör reandet med egen bil begräna.

15 PLANBESKRIVNING (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a FÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Planområdet omfattar fatigheten Ladugårdmarken 5:9, amt delar av fatigheterna Ladugårdmarken :5 och :. Markanvändning Området använd idag huvudakligen om åkermark. Beträdan och den anlagda dammen i norr kommer att ingå i planen. Markägoförhållanden Markägare är Lund kommun och Lund Domkyrka. Håkan Ramuon arrenderar marken av Domkyrkan edan lång tid och han avikt är att arrendera mark för hela den golfbana om han aver anlägga. Rikintreen och förordningar Området är jordbrukmark av högta kla 0+. Området berör inte av några rikintreen. De fornlämningar om finn inom området är kyddade enligt kulturmiljölagen och märgelgravarna omfatta av det generella biotopkyddet enligt Miljöbalken 7 kap. Tidigare tällningtaganden Planprogram för området har varit ute på amråd våren 005. Programmet omfattade även idrottområdet öter om detta planområde, vilket kommer att planlägga enare. Planförlaget var på amråd våren, 007 och tällde ut 8 februari till 7 mar, 008; då omfattade detaljplanen även väg och koltomt. Överiktplan Enligt ÖPL-98 ange för området Bevarande av kulturhitorik värdefull miljö och ett öppet landkap. Skälet för denna betäckning är att kommunen vill bevara ett öppet landkap kring Svenhög och att man vill hålla iär bebyggelen i Stångby och bebyggelen i Norra Fäladen/Ladugårdmarken om är en del av Lund. I den fördjupade överiktplanen för Stångby förelå ett cykeltråk mellan Stångby och Norra Fäladen. Detta är genomfört om en beträda i ötra kanten av planområdet och kan på ikt förtärka med en cykelväg läng Svenhögvägen. Detaljplaner Huvuddelen av området är inte tidigare detaljplanelagt. Sydötra delen av planområdet berör detaljplan för Ladugårdmarken :6 m fl. Planområdet gränar till detaljplan för Ladugårdmarken 5:8 och detaljplan för Ladugårdmarken : (Häradrätten).

16 UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING 007--, reviderad (7) PÄ 8/00a Kulturmiljö och arkeologi Hitorik Området har varit bebott edan tenåldern och varit gammal utmark, dv betemark. Svenhög från bronåldern är ett ynligt bevi på att detta är en gammal kulturbygd. Landkapet har förändrat i och med kiftereformerna på 800-talet och med rationaliering av jordbruket på 900-talet. Gamla kartor viar bland annat att det funnit en bäck från den återkapade dammen och norrut. Det har även funnit en gård där det idag tår ett döende träd och hamlade almar i planteringen intill hundratplaten viar var vägen :8 : :5 : :0 :6 :9 :8 till gården har gått. ÄRRA 9:9 9:50 LKÄRRA : :5 :6 :6 :6 6: :6 :7 :8 :5 :9 :7 :5 8:85 :5 :8 : :6 :6 8 :0 : :8 : :0 : :5 :5 : S:0 :6 : : : :50 6: : : 5:9 : : LADUGÅRDSMARKEN :9 VALLKÄRRATORN 6: S:7 :6 :9 :5 6: :5 :5 :0 :9 :7 :9 : :6 :0 :5 :5: : S:9 : :7 : 8:85 9:9 9:9 : :9 :8 5:7 :9 :0 :8 5: : 5:8 5:9 : HARNESKET S: : SKYTTEN : LADDSTAKEN N LAVETTEN FANAN PUKAN 5 5 TORMHUVAN KRUTET7 769 N GHÅLET BARDISANEN 0 6 SKANSEN HILLEBARDEN : N BIVACKEN 0 SABELN 60 6 TROSSEN NORRA SJUKHUSET : N85 6 REDUTTEN FÄLTSKÄREN SKYTTEGILLET OFFERKÄLLAN OFFERKÄLLAN MÅLTAVLAN KULBANAN SKJUTVALLEN HELFIGUREN : 5:8 JORDABALKEN : KLOSTERÄNGSGÅRDEN FODERMARSKEN JURYN RIDFOGDEN SKRIVAREN 6 5 KANSLERN PALTEBOKEN SVARANDEN JURYN CELLAREN 50 9 OFFICIALEN : : PRIVILEGIET 7 :5 SAKÖRET : 5 9 VITTNET KÄRANDEN 5 GILLESTUGAN 0 9 : ANSLAGET 6RÄTTSKIPAREN 890 BESÖKAREN 5 DRÄTSELN : : KVARNTULLEN 5 :8 : :6 7 5 :7 MARKASKÄLET STADENS 8 7 ÄLDSTE STYRELSEN STADENS NYCKLAR BYSKATTEN STADSFISKALEN 60 9 TULLAREN 5 65 BESLUTET 9 : :9 7 : : GÄSTGIVERIET DRÄTSELKAMMAREN : : ADVOKATEN Flygbild över området från 90. Svenhöggård yn tydligt öter om vägen i NORRA FÄLADEN bilden högra del Lund kommun Copyright Lund Stadbyggnadkontor : meter

17 PLANBESKRIVNING 6 (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a Arkeologi Arkeologik utredning har genomfört för Ladugårdmarken 5:9 av Wallin kulturlandkap och arkeologi, 00, och för Ladugårdmarken : år 00 på uppdrag av arrendatorn, amt för Ladugårdmarken : under 006. Vid inventeringen av den norra delen påträffade ditinkta pår av boplater inom de tre må områdena -6. Inom dea tre områden bör markingrepp i form av chaktning eller övertäckning inte ke. Detamma gäller området närmat gravhögen, inom en radie på meter, efterom det ofta finn andra gravar nära högar. Inom områdena - finn diffua lämningar av boplater eller andra aktiviteter från förhitorik tid. Om man planerar markingrepp inom dea delområden ka dea föregå av en arkeologik utredning i form av provchaktgrävning med yfte att klargöra fornlämningituationen och finna plater där markingrepp kan vara möjliga. Karta från arkeologik rapport Wallin kulturlandkap och arkeologi 00:9.

18 PLANBESKRIVNING 7 (7) 007--, reviderad PÄ 8/00a Utredningen 006 viar att fornlämningarna inom fatigheten Ladugårdmarken : (området med blå ram på kartan) har pridda förhitorika anläggningar funnit. Matjordtäcket var tunt och anläggningarna viade på plöjningkador. Enligt läntyrelen behöv inga ytterligare arkeologika inater och anläggningarna behöver inte markera på plankartan. Påträffa ytterligare fornlämningar i amband med markarbetena kall dea, i enlighet med kap 0 kulturminnelagen, omedelbart avbryta och Läntyrelen underrätta. UNDERLAG Handlingar Till detaljplanen finn följande handlingar: Plankarta med planbetämmeler Illutrationplan Planbekrivning (denna handling) Genomförandebekrivning Samrådredogörele program Samrådredogörele Utlåtande Medverkande Planarbetet har genomfört av Landkaparkitekt Kertin Toreke Hulthén AB genom landkaparkitekterna Kertin Toreke Hulthén och Linda Laron på uppdrag av tadbyggnadkontoret. Arkitekt Lotta Wallin och trafikingenjör Luminita Popecu, tadbyggnadkontoret, har varit kontaktperoner i planarbetet. STADSBYGGNADSKONTORET I LUND Ole Kaimir planchef Kertin Toreke Hulthén planarkitekt Landkaparkitekt K T Hulthén AB

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P74. Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 27/2012a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Muffen 1 i Lund, Lunds kommun (Rörläggarevägen 4) Upprättad 2013-01-18 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING 1(11) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med nu aktuell planprövning är upphäva gällande tomtindelning för fastigheterna

Läs mer

DETALJPLAN. Samhällsutvecklingsförvaltningen DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN. Samhällsutvecklingsförvaltningen DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2011-06-09 Dnr KS 15/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 7:29 M. FL., TRIANGELN VALLMOVÄGEN DEL 1 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Översiktsbild över

Läs mer

Publikation 2003:73. Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg

Publikation 2003:73. Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Publikation 2003:73 Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Titel: Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Författare: Lars Ekström, Emilia Johansson och Leonard

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G 1 Diarienummer 2006/0082 214 Detaljplan för NÄSET, Etapp 2 Kinna 24:169 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län P L A N B E S K R I V N I N G UPPRÄTTAD 2006-05-04 reviderad 2006-11-30, 2007-05-07 Plan-

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR AMBJÖRNARP 1:85 M FL AMBJÖRNARP, TRANEMO KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INNEHÅLL I NNEHÅLL... 1 HANDLINGAR... 2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 2 FÖRENLIGT MED 3 OCH 5 KAP I MB...

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

1281K-P68. Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 23/2011a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P68. Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 23/2011a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING PÄ 23/2011a Detaljplan för Döbeln 1-3 i Lund, Lunds kommun (Skomakaregatan) Upprättad 2012-11-09 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING 1 (13) Detaljplan

Läs mer

Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg

Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg PUBLIKATION 2007:133 Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg Titel: Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg Publikation:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR 1(9) Detaljplan för Söbacken 1:17 Stenungssunds kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: - fastighetsförteckning - plankarta

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås

DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02. Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås DP 1724 2010-03-08 Dnr 07:10067-BN 540 Sofie Andersson Rosell Tel 021-39 15 02 Detaljplan för LYCKSTA 1:17, Romfartuna, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

datum 2016-04-08 Detaljplan för fastigheten SKJUTSSTALLSLYCKAN 4 i Kirseberg i Malmö

datum 2016-04-08 Detaljplan för fastigheten SKJUTSSTALLSLYCKAN 4 i Kirseberg i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2014-1209 Dp 5445 GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SKJUTSSTALLSLYCKAN 4 i Kirseberg i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen

Läs mer

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö Avdelning 3 vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg Mål nr 286-1 3 Sida 1 (8) KLAGANDE Föräkringkaan Procejuridika enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART God man: Ombud: Jur.kand. Finn Kronporre Aitanjuriterna

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län

SAMRÅDSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING 1(14) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Hörby 43:49 Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med nu aktuell planprövning är att anpassa redan planlagd kvartersmark för fjärrvärmeverk

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2012-01-03 Diarienummer 0772/09 Sida 1/8 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:158 M. FL., ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-01-03 Diarienummer 0772/09 Sida 2/8 PLANENS

Läs mer

Rekreationsområde Laddran i Marieholm

Rekreationsområde Laddran i Marieholm Rekreationsområde Laddran i Marieholm Bakgrund Området som detta projekt berör är det område som ligger i Marieholms sydvästra del och benämns som Åkarp 5:1. Området har en stark koppling till orten och

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-08-15 ANTAGANDEHANDING. Röd skrafferad yta redovisar planområdets ungefärliga omfattning.

SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-08-15 ANTAGANDEHANDING. Röd skrafferad yta redovisar planområdets ungefärliga omfattning. SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-08-15 ANTAGANDEHANDING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av del av detaljplan för del av Dillingby 1:10 i Husby, Skederid och Rö församling, som vann laga kraft den 28

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NYBRO KOMMUN PLANBESKRIVNING 1(7) Detaljplan för Kv Stinsen i Nybro, Nybro kommun P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: plankarta med bestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN nr 330 Upprättad 1991-03-12 Reviderad 1991-08-05, 1991-09-26 och 1991-10-09 samt Kompletterad 1992-05-27

DETALJPLAN nr 330 Upprättad 1991-03-12 Reviderad 1991-08-05, 1991-09-26 och 1991-10-09 samt Kompletterad 1992-05-27 DETALJPLAN nr 330 Upprättad 1991-03-12 avskrift Reviderad 1991-08-05, 1991-09-26 och 1991-10-09 samt Kompletterad 1992-05-27 1 Del I Godkänd av BN 1991-10-08 Antagen av KF 1991-12-16 LAGA KRAFT 1992-02-06

Läs mer

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Arkivnr. 1780K-36-P2014/20 Upprättad 2014-10-06 Antagen av SBN 2014-10-22, 12 Laga kraft 2014-11-19 Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets allmänna råd (2013:xx) om planbestämmelser för detaljplan; BFS 2013:xx Utkom från trycket den 0 månad 0 beslutade den 0 månad 0. Boverket beslutar följande allmänna

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) PLA10-55 Tomas Strömberg Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm)

DETALJPLAN FÖR L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm) l 8331 JlJ\tagen av kornmwlfu1lmäktige den 19 oktober 1992 Laga kraft den 18 november 1992 DETALJPLAN FÖR L:a Hindsbo (kv Daggkåpan mm) I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN Planbeskrivning HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1453 B Detaljplan för Hölöskolan 3 m fl inom Hölö/Mörkö kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING 1453 B Detaljplan för Hölöskolan 3 m fl inom Hölö/Mörkö kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan och Bygg 1(9) PLANBESKRIVNING 1453 B Detaljplan för Hölöskolan 3 m fl inom Hölö/Mörkö kommundel i Södertälje Upprättad 2006-08-07 Handlingar Detaljplanen utgörs av plankarta

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Väsby 12:102 m fl i Väsby, Höganäs kommun, Skåne län gamla skolan PLANOMRÅDE Hovgårdsgatan

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2009-05-05 Dnr: 08KS542 Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktlig utredning för Stora Vall Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK

Läs mer

Detaljplan för Egino 14 i Dalby, Lunds kommun (Lundavägen 10)

Detaljplan för Egino 14 i Dalby, Lunds kommun (Lundavägen 10) PÄ 24/2014a Detaljplan för Egino 14 i Dalby, Lunds kommun (Lundavägen 10) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING Detaljplan för Egino 14 i Dalby,

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Samrådshandling Dnr Btn 2011/0692-214:M. Detaljplan för Småhus vid Hyacintvägen

Samrådshandling Dnr Btn 2011/0692-214:M. Detaljplan för Småhus vid Hyacintvägen Samrådshandling Dnr Btn 2011/0692-214:M Detaljplan för Småhus vid Hyacintvägen omfattande del av fastigheten Arenberga 1:279 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Översiktskarta PLANOMRÅDE STADSBYGGNADSKONTORET

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan 1(5) PLANBESKRIVNING P 05010 Detaljplan för del av kv FUTURUM (Folkets Hus m m) inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-02-16 Reviderad 2009-05-25 Planens syfte och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk 1(8) Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i mars 2004 Reviderad juni 2004 PLANBESKRIVNING Handlingar Planens

Läs mer

Detaljplan för Hoby 2:54 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för Hoby 2:54 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av följande handlingar: Plankarta skala 1:500, upprättad 2014-10-31, reviderad 2015-01-09 Planbeskrivning, upprättad 2014-10-31,

Läs mer

Kv Tjädern (Sofieberg)

Kv Tjädern (Sofieberg) Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 2009-00007-214 (P09006) Arkivnummer: P1583 B Detaljplan för Kv Tjädern (Sofieberg) inom stadsdelen Tälje i Södertälje Upprättad 2010-02-10 LAGAKRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 Detaljplan för BERGHEM 16:2 Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättat 2010-11-01, reviderad 2011-04-04 Planarkitekt Åsa Svensson 1 (8) HANDLINGAR

Läs mer

Eventuell bild eller karta

Eventuell bild eller karta S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för OLOFSBÄCK 1:11 Falkenbergs kommun Eventuell bild eller karta P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2007-11-30 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Olofsbäck 1:11

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN. Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN. Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Orienteringsbild Ändring av detaljplan för detaljplan 209 för Åkarp 19:1 m.fl., Lervägen, i Åkarp, Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Tillägg till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Berga 3:1 M FL, MÖRSAREGATAN BERGA INDUSTRIOMRÅDE, HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Berga 3:1 M FL, MÖRSAREGATAN BERGA INDUSTRIOMRÅDE, HELSINGBORGS STAD DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN Berga 3:1 M FL, MÖRSAREGATAN BERGA INDUSTRIOMRÅDE, HELSINGBORGS STAD Upprättad den 3 oktober 2013 ENKELT PLANFÖRFARANDE Antagen av stadsbyggnadsnämnden. Laga kraft.. Genomförandetid

Läs mer

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2008/26.318 Dp 4-B-3:1 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Detaljplan för JUSTERINGSMANNEN

Läs mer

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING SPN-000/000 1(14) SPN 2004/0080 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING SPN-000/000 1(14) SPN 2004/0080 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1 Planbeskrivning 1(14) SPN-000/000 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1 (öster om kvarteret Citronfjärilen) inom Smedby i Norrköping den 16 februari 2016 SAMRÅDSHANDLING 2(14) Sammanfattning

Läs mer

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S Detaljplan för Småhus vid Mjärden omfattande del av fastigheten Norrtil 3:1 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län ÖVERSIKTSKARTA PLANOMRÅDE

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE

NORMALT PLANFÖRFARANDE 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2009-03-25 Detaljplan för Harvägen, Eneby 1:122 m. fl. Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BLÅSIPPAN 28, TULLINGE, BOTKYRKA KOMMUN LAGA KRAFT den 2015-04-17 Botkyrka kommun Planenheten

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BLÅSIPPAN 28, TULLINGE, BOTKYRKA KOMMUN LAGA KRAFT den 2015-04-17 Botkyrka kommun Planenheten 2015-02-11 E 45-43 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BLÅSIPPAN 28, TULLINGE, BOTKYRKA KOMMUN LAGA KRAFT den 2015-04-17 Botkyrka kommun Planenheten... PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Flygfoto SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 1/10

SAMRÅDSHANDLING 1/10 SAMRÅDSHANDLING 1/10 Detaljplan för Del av Siretorp 9:74 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR: grundkarta fastighetsförteckning plankarta med bestämmelser planbeskrivning inkl

Läs mer

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE

PLANBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397. november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE SAMRÅDSHANDLING Dnr:2011.0712 315 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:64 och DEL AV BJÖRKFORS 1:397 november 2014 ENKELT PLANFÖRFARANDE Storumans Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Detaljplan för KAPELLET, del av Tuolluvaara 1:1 och del av Kiruna 1:173

Detaljplan för KAPELLET, del av Tuolluvaara 1:1 och del av Kiruna 1:173 Detaljplan för KAPELLET, del av Tuolluvaara 1:1 och del av Kiruna 1:173 1(6) Detaljplan för KAPELLET, del av Tuolluvaara 1:1 och del av Kiruna 1:173 2(6) Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Heimer 1 m.fl. (Del av stadsdelen Ljungdala)

Detaljplan för Heimer 1 m.fl. (Del av stadsdelen Ljungdala) Upprättad 2015-10-13 Antagen av Byggnadsnämnden 2015-XX-XX XX Laga kraft 20XX-XX-XX Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för Heimer 1 m.fl. (Del av stadsdelen Ljungdala) Hässleholms

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2013-06-03

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2013-06-03 Tentamen del 2 i kuren Elintallation, begränad behörighet ET1013 2013-06-03 Tentamen omfattar 60 poäng. För godkänd tentamen kräv 30 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedoa amt bifogad formelamling Beräkningar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2013-10-15 Dnr: 2012-0558-203 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STOCKSNÄSOMRÅDET I EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(5) PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Granskningshandling. 2015-02-09

Granskningshandling. 2015-02-09 1 Granskningshandling. 2015-02-09 Detaljplan för del av Siretorp 9:9 och 9:24 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Handlingar Grundkarta Fastighetsförteckning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län Samrådshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-03-16 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för del av Dalby 80:1 m fl i Dalby, Lunds kommun

Detaljplan för del av Dalby 80:1 m fl i Dalby, Lunds kommun PÄ 10/2006 Detaljplan för del av Dalby 80:1 m fl i Dalby, Lunds kommun Upprättad 2007-11-14 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun 1(6) Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun Handlingar Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning Handelsutredning (finns tillgänglig

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 DP 1730 2010-02-16 Dnr 2009/285-BN 213 Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Borgeby 34:1 m. fl. Borgeby skola i Borgeby, Lomma kommun, Skåne län

Detaljplan för Borgeby 34:1 m. fl. Borgeby skola i Borgeby, Lomma kommun, Skåne län 1(8) Detaljplan för Borgeby 34:1 m. fl. Borgeby skola i Borgeby, Lomma kommun, Skåne län Planbeskrivning Bakgrund och syfte Gamla skolan i Borgeby är belägen i byns norra del öster om och intill Norra

Läs mer

DEL AV UTTERBYN 1:193 (SAHLSTRÖMSGÅRDEN) PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

DEL AV UTTERBYN 1:193 (SAHLSTRÖMSGÅRDEN) PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN Uppdragsnr: 10109847 1 (7) DETALJPLAN FÖR DEL AV UTTERBYN 1:193 (SAHLSTRÖMSGÅRDEN) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

datum 2014-03-03 Detaljplan för fastigheten SKOGHOLM 2 i Fosie i Malmö

datum 2014-03-03 Detaljplan för fastigheten SKOGHOLM 2 i Fosie i Malmö datum 2014-03-03 diarienummer 2013-00965 Dp 5340 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SKOGHOLM 2 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att planbestämmelserna ändras så

Läs mer

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN14/86 Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186 Stavsjö Nyköpings kommun Samrådshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN 14/86 2/11 Planhandlingar Detaljplanen består av

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan; BFS 2014:5 Utkom från trycket den 19 november 2014 beslutade den 19 november 2014. Boverket beslutar följande

Läs mer

Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län

Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län Plankarta med översikt Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande Behovsbedömning

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDEHANDLING 2014-03-05, REV. 2014-05-05 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun,

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN för del av RÄVEMÅLA 1:54 m fl, INDUSTRIOMRÅDE RÄVEMÅLA, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

ÄNDRING AV DETALJPLAN för del av RÄVEMÅLA 1:54 m fl, INDUSTRIOMRÅDE RÄVEMÅLA, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2011-03-07 Dnr: 2011-0095-211 1(7) ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN för del av RÄVEMÅLA 1:54 m fl, INDUSTRIOMRÅDE RÄVEMÅLA, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Detaljplanen handläggs

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Markheden 4:61 mfl, Furugården

Markheden 4:61 mfl, Furugården PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-10 Dnr: 10BMN242 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-10-27 Laga kraft: 2010-11-25 Markheden 4:61 mfl, Furugården Detaljplan för vård och särskilt

Läs mer

GLAS. Montering & skötsel

GLAS. Montering & skötsel GLA Montering & kötel TILL DIG OM MONTERAR Dea aniningar är till hjälp id montering a bänkkior a gla. Felaktig hantering kan aeärt förkorta kiorna lilängd. Om monteringen inte utfört enligt dea aniningar,

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Detaljplan för fast. Saxnäs 1:243, Saxnäs Center AB, Färjestaden

Detaljplan för fast. Saxnäs 1:243, Saxnäs Center AB, Färjestaden 1 Detaljplan för fast. Saxnäs 1:243, Saxnäs Center AB, Antagen av Kommunstyrelsen i Mörbylånga Kommun 2013-03-12 56 Beslutet vann laga kraft 2013-04-09 2 Handlingar Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Sofieberg 1 m fl i Lund, Lunds kommun (Tunaparken Tunavägen Warholms väg)

Detaljplan för Sofieberg 1 m fl i Lund, Lunds kommun (Tunaparken Tunavägen Warholms väg) GRANSKNINGSHANDLING PÄ 3/2012a Detaljplan för Sofieberg 1 m fl i Lund, Lunds kommun (Tunaparken Tunavägen Warholms väg) Upprättad 2013-11-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och

Läs mer

Kv. Sjöjungfrun (Sjöjungfrun 4-9), Gällivare

Kv. Sjöjungfrun (Sjöjungfrun 4-9), Gällivare Detaljplan för Kv. Sjöjungfrun (Sjöjungfrun 4-9), Gällivare Gällivare kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt bindande

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 1(7) Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Upprättad av Gränsland Arkitektkontor 1998-03-16 Reviderad

Läs mer

Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling. Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137

Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling. Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137 Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137 1. PLANHANDLINGAR - Plankarta i skala 1:400, skala 1:800 dat 2012-08-09 - Illustrationskarta

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 Ändring genom tillägg till detaljplan för Gredelby 7:75, Knivsta kommun Enkelt planförfarande ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län

Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län Tillägg till detaljplan (476) för handel inom Starrkärr 1:42 m fl, avseende vårdändamål Ale kommun, Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande 2015-05-25 Handlingar Tillägg till detaljplan

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer