AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200)"

Transkript

1 AUDIT-gruppens rapport över Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) Inledning Som ett led i arbetet med att höja kvaliteten i utbildningen vid Göteborgs universitet har rektor beslutat om en översyn av universitetets samtliga utbildningsprogram. Översynen syftar till att skapa en samlad redovisning av kvalitet och kvalitetsarbete vid Göteborgs universitets utbildningsprogram. Ett verktyg har skapats som består av ett antal teman som har bäring på kvalitet och kvalitetsarbete och för varje deltema efterfrågas uppgifter som ska redovisas och kommenteras inom ramen för översynen. Utifrån en programrapport som redovisar programmets uppläggning och kvalitetsarbete, är vår uppgift att utifrån de teman som behandlas i rapporten ge synpunkter på och lämna rekommendationer rörande det granskade programmet och dess kvalitetsarbete. Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet (kurserna ÖU2100 respektive ÖU2200) ligger på avancerad nivå och leder till en masterexamen i översättning med tre möjliga inriktningar: facköversättning, populärvetenskaplig översättning och litterär översättning. Utbildningen omfattar översättning från två källspråk, varav engelska alltid är det ena. Undervisning i översättning ges f.n. från engelska/tyska, engelska/franska, engelska/danska, engelska/italienska, engelska/nederländska, engelska/ryska samt engelska/spanska till svenska. Göteborgs universitets översättarprogram har alltså en tvåspråksprofil, där engelska alltid är ett av källspråken. Rekrytering av studenter görs på grundval av formella meriter med krav på universitetspoäng som minst motsvarar en filosofie kandidatexamen, varav minst 60 hp ska vara i vartdera källspråket och inkludera ett fördjupningsarbete. Till detta kommer också ett antagningsprov omfattande två kortare översättningar från engelska till svenska, två kortare översättningar från danska/franska/italienska/nederländska/ryska/spanska/tyska till svenska; ett delprov i svensk ordkunskap samt ett delprov i svensk grammatik, ordbildning och allmänna, svenska skrivregler. Att komplettera kravet på formella meriter med ett inträdesprov är enligt vår mening en mycket bra lösning. Emellertid ställer vi oss frågande till att delproven i svenska har fått en så teoretisk utformning (se vidare under Slutsatser och rekommendationer ). I Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet läggs det stor vikt vid de teoretiska momenten i utbildningen. Detta förstärks av att samtliga undervisande lärare har fil. doktorsexamen. Bland lärandemålen nämns dock som första punkt att de studerande ska uppvisa mycket goda kunskaper i översättning. Vi återkommer till den här punkten längre fram under rubriken Lärarkompetens och i Slutsatser och rekommendationer.

2 Kommentarer till programrapporten BASFAKTA Den för Göteborgs universitets översättarprogram typiska tvåspråksprofilen är gynnsam vad gäller de utexaminerade översättarnas anställningsbarhet. Inom EU krävs t.ex. alltid att översättarna har två källspråk för att bli anställda. Att alltid ha engelska som källspråk är motiverat också av det skälet att en stor del av marknaden består av översättning från just engelska. Ingen verksamhetsförlagd utbildning redovisas. I en så yrkesinriktad utbildning som översättarprogrammet faktiskt ska vara, efterlyser vi ett inslag av praktik i utbildningen, t.ex. 1-2 veckor på översättningsbyrå, förlag el. dyl. (se vidare under Slutsatser och rekommendationer ). TEMAN I. Studentrekrytering mm A. Rekrytering och söktryck A.1. Utbildningen planeras för ett intag av 25 studenter per år men når sällan upp till den nivån. Förkunskapskraven är ibland inte uppfyllda av de sökande; mer sällan stupar de på antagningsprovet. Samma situation råder vid andra lärosäten i landet. A. 3. Marknadsföring sker på olika sätt vid GU, men ingen marknadsföring tycks göras på nationell nivå, vilket kanske vore en möjlighet att öka antalet sökande. Tillsammans med en periodisering av ämneskombinationerna anpassad efter utbudet vid andra lärosäten kunde en sådan marknadsföring kanske locka flera studenter till översättarprogrammet vid GU. B. Studentuppföljning Även om genomströmningen är nära 100 %, vilket är ett mycket gott resultat, så förekommer enstaka avhopp. De studenter som hoppar av mellan magister- och masterexamen får då ut en magisterexamen om de klarat kurserna de två första terminerna. II. Innehåll och utformning B. Vetenskaplig/konstnärlig kvalitet B.1. Vi förvånas över att inte yrkesöversättare, litterära liksom facköversättare, regelbundet undervisar i översättningsövningarna. B.2. Den vetenskapliga kvaliteten säkras genom att disputerade lärare, även professorer och docenter, undervisar på programmet och att kurser i översättningsvetenskap ges både termin 1 och termin 4. C. Utformning C.1. Fördelningen mellan olika undervisningsformer verkar väl avvägd. Lite mer konkret information om hur lektionerna med praktiska inslag går till vore önskvärt. I vilken mån beaktas de tekniska aspekterna av yrket? Enligt muntlig information från den

3 programansvariga ges 8 timmar träning i hanteringen av TRADOS, och vi frågar oss om det är tillräckligt i dagens samhälle, där översättningsbyråerna kräver kunskaper i översättningsverktyg. Ett annat inslag som också borde finnas är redigering av maskinöversatt text, vilket är en växande marknad. En annan fundering gäller de självständiga arbetena, individuella eller i grupp, samt gruppuppgifterna. I dessa tycks huvudvikten läggas vid de teoretiska aspekterna, översättningsanalysen, och inte vid själva översättningen som är betydligt mindre i omfång än analysen. Motsatt fördelning vore enligt vår åsikt att föredra. C. 2. Examinationsformerna är klart redovisade och förefaller ändamålsenliga och bra fördelade på olika typer. Vi frågar oss dock vad som redovisas i hemtentamen i yrkeskunskap. Vi ställer oss frågande till att studenterna inte får välja samma typ av text (förutom facklitteratur) att översätta och kommentera i sin magisteruppsats och sin masteruppsats. Om man har tre inriktningar på utbildningen, borde en typ vara tillräcklig. Som det nu är blir det mer som en allmän utbildning. Studenterna skulleockså själva vilja bestämma vilket språk de ska välja för sin uppsats på de olika nivåerna. Att man alltid måste ta engelska på magisternivån och det andra språket på masternivån, upplevs som otillfredsställande. Med förvåning konstaterar vi även att det inte står på slutbetyget vilken inriktning man har valt och inte heller i vilka språk man tagit sin masterexamen i. C. 3. Undervisning ges med mellan 8 och 14 timmar i veckan under de terminer då studenterna inte skriver självständiga arbeten (1 och 3), vilket ersätts av handledning under termin 2 och 4. Dessutom kommer gästlärare och externa föreläsare på besök och studiebesök anordnas för att upprätta goda kontakter med verksamma översättare och arbetsmarknaden. Det är tydligt att undervisning bedrivs i tillräcklig omfattning. C. 4. Metodiskt utvecklingsarbete sker regelbundet, och särskilda lärarmöten ägnas åt detta. D. Kvalitet på studentprestationer D.1. Studenterna presterar mycket bra. Den effektiva kvalitetshöjande åtgärd som vidtagits är dock något oklart beskriven som en uppblandning av handledarskap, seminarier, och andra aktiviteter, samt cirkulation av opponent- och handledaransvar. Hur detta sker rent konkret vore intressant att veta. E. Internationella perspektiv i programmet Det internationella perspektivet är naturligt tillgodosett och föranleder ingen kommentar. III. Lärarkompetens 1 3. Lärarkompetensen är hög med 98 % disputerade lärare som undervisar, och 2 professorer som handleder och examinerar inom översättarprogrammet. 4. Däremot vill vi framhålla behovet av att rekrytera yrkesöversättare för att säkra den praktiska kompetensen i översättning. Akademiska lärare som är tränade i språklig och eventuellt kulturell analys är inte nödvändigtvis duktiga översättare. Översättning är i mycket dels ett hantverk, dels en intuitiv verksamhet, vilka inte alltid främjas av ett alltför analytiskt betraktelsesätt. Mångårig översättarerfarenhet ger insikter som universitetslärare i språk sällan besitter och därför inte kan lära ut. Det kan röra sig om diverse knep, genvägar och standardlösningar, som kan var av stor nytta för blivande översättare och kanske inte kan förmedlas vid enstaka gästföreläsningar. Erfarenhet har dessutom visat att universitetslärare i

4 främmande språk tyvärr ibland är ointresserade av eller rent av har försummat att utöva sitt eget modersmål, vilket gör dem mindre lämpade att undervisa i översättning till detta språk. IV. Studentinflytande Utvärderingar görs varje termin och ledningsgruppen sammanträder regelbundet för kvalitetsanalyser. V. Omvärldsanalys B. 1. Trots att det i programrapporten sägs att översättningsmarknaden i första hand efterfrågar praktisk översättningsfärdighet, verkar programmet inte ha rekryterat lärarkrafter med sådan kompetens. B. 2. Enligt rapporten arbetar de flesta utexaminerade översättarna med någon form av språklig verksamhet, dock inte alltid med just översättning, vilket vi känner igen från andra översättarutbildningar i landet. B. 3. Samverkan med alumner, avnämare och det ömgivande samhället är väl etablerad och verkar fungera utmärkt. VI. Framtid Som en tänkbar förändring anges tillägg av flera källspråk, vilket vi ser som problematiskt med det nuvarande upplägget. Med ett så litet antal studenter (år 2008: 16, 2009: 16, 2010: 12, 2011: 22) frågar man sig hur programmet kan finansiera översättningsövningar från samtliga övriga sju språk (tyska, franska, danska, italienska, nederländska, ryska och spanska) till svenska. Grupperna torde i genomsnitt ha 2 3 studenter, vilket i allmänhet innebär att ingen undervisning ges. Att ytterligare utöka antalet källspråk kräver kanske en periodisering av källspråkskombinationerna, så att man t.ex. vart tredje år ger engelska/franska, engelska/spanska, engelska/italienska, vart tredje år engelska/tyska, engelska/danska, engelska/nederländska, vart tredje år engelska/ryska och ev. engelska/serbokroatiska eller något annat slaviskt språk. Att som i denna modell sammanföra källspråk av samma språkfamilj kan också utnyttjas i undervisningen av kontrastiva aspekter i utbildningen. Från studenthåll ställer man sig dock negativ till detta förslag. Tanken att behöva vänta tre år, innan det källspråk man vill översätta från, kommer att ges igen, inger farhågor att man söker sig till ett annat lärosäte. Slutsatser och rekommendationer Det allmänna intryck man får av Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet är att det är en mycket väl fungerande utbildning med hög kvalitet bland studenter och hög kompetens hos lärare. Bra genomströmning och goda studieresultat redovisas, och kontakterna med det omgivande samhället förefaller väl etablerade. Sammanhållningen studenter emellan och mellan studenter och lärare är god och kvalitetsarbetet utförs tillfredsställande. Tvåspråkighetsprofilen är gynnsam för anställningsbarheten hos utexaminerade studenter. På några punkter skulle vi dock vilja föreslå några rekommendationer till förändringar som vi bedömer som relevanta och kvalitetshöjande. Antagningsprovet

5 Att komplettera kravet på formella meriter med ett inträdesprov är enligt vår mening en utmärkt metod för antagning, men vi ställer oss frågande till att delproven i svenska har fått en så teoretisk utformning. Det sägs på hemsidan att de testar svensk språk- och stilkänsla, men enligt vår uppfattning testas dessa bättre genom ett prov i svensk textproduktion än i ett prov där man ska visa sina grammatik- och ordkunskaper. Vi rekommenderar därför att man inför ett delprov i svensk textproduktion i antagningsprovet. Marknadsföring Marknadsföring borde kunna läggas även på nationell nivå för att öka antalet presumptiva sökande. Verksamhetsförlagd utbildning I en så yrkesinriktad utbildning som översättarprogrammet faktiskt ska vara, rekommenderar vi starkt att ett inslag av praktik i utbildningen läggs in, t.ex. 1 2 veckor på översättningsbyrå, förlag el. dyl. Källspråkskombinationer Att alltid ha engelska som källspråk är motiverat, liksom att även erbjuda utbildning i översättning från andra källspråk. Kanske borde man överväga att införa en periodisering av övriga källspråk i t.ex. treårsintervaller, så att man kan starta en utbildning i t.ex. engelska+franska/spanska/italienska vart tredje år och inte som nu varje år. På så sätt kan varje källspråk få utökade resurser till undervisning och handledning. Meningarna i gruppen är dock delade i denna fråga. Lärarkompetens Med förvåning har vi konstaterat att akademiska lärare och inte yrkesöversättare undervisar i praktiska moment som översättningsövningar. Vi vill starkt rekommendera att yrkesöversättare rekryteras för att säkra den praktiska kompetensen i översättning. Den teoretiska slagsidan Som nämnts i inledningen läggs det i Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet stor vikt vid de teoretiska momenten i utbildningen, vilket vi i och för sig inget har att invända mot. Det avspeglas på många sätt, bl a i lärarkompetensen som nyss nämnts, och även i lärandemålen i studieplanen. Som första mål anges där kunskaper i översättning, men översättning är i mycket ett hantverk och därför vore det naturligare att tala om färdighet i översättning och fundera över hur studenterna bäst uppnår den. Gruppen är helt enig om att kvaliteten på utbildningen i Översättarprogrammet i Göteborg skulle höjas väsentligt om den praktiska sidan, och framför allt den tekniska delen av den, förstärktes. Stockholm den 23 november 2011 Kerstin Jonasson Ordförande för AUDIT-gruppen Övriga medlemmar: Pernilla Abrahemsson Anna Carlehed (Rhonwen Bowen)

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap

Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap BESLUT 1(2) Handläggare Lena Pettersson 08-563 086 78 Lena.Pettersson@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av översättning och översättningsvetenskap Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010 4700366 mattias.wickberg@uhr.se PM BILAGA Diarienummer 1.1.1 172 2014 Datum 2014 06 04 Postadress Box 45093

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av ämnet data- och systemvetenskap/ informatik vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer