Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS"

Transkript

1 MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden den 29 oktober 2013

2 1 VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER DEL 1- Inledning INLEDNING SYFTET MED VÄGLEDANDE BESTÄMMELSERNA MÅL LEX SARA LEX MARIA BARNPERSPEKTIV... 3 VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER DEL 2- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade INDIVIDUELL PLAN VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER AVSEENDE ANSVARSFÖRDELNINGEN MELLAN BOSÄTTNINGSKOMMUN OCH VISTELSEKOMMUN VÅRD- OCH BOSÄTTNINGSKOMMUN... 7 VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER DEL 3 handläggning av ärende ANSÖKAN DOKUMENTATION FÖRHANDSBESKED UTREDNING/BEDÖMNING KOMMUNICERING ÖVERKLAGAN OMPRÖVNING VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER DEL 4- insatser enligt 9 LSS RÅDGIVNING OCH ANNAT PERSONLIGT STÖD PERSONLIG ASSISTANS LEDSAGARSERVICE KONTAKTPERSON AVLÖSARSERVICE I HEMMET KORTTIDSVISTELSE UTANFÖR DET EGNA HEMMET KORTTIDSTILLSYN BOENDE I FAMILJEHEM ELLER BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR BARN OCH UNGDOMAR SOM BEHÖVER BO UTANFÖR FÖRÄLDRAHEMMET BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR VUXNA DAGLIG VERKSAMHET VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER DEL 5- övriga insatser INDIVIDUELL PLAN GOD MAN/FÖRVALTARE TANDVÅRD... 24

3 2 VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER DEL 1- Inledning 1. INLEDNING Vägledande bestämmelserna är ett hjälpmedel för personal inom kommunens socialtjänst, vid bedömning av insatser för människor med funktionsnedsättning. Det och den enskildes behov som styr insatsens och dess omfattning. utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), enligt socialnämndens vägledande bestämmelser. Insatsen ska ge möjlighet till att den enskilde uppnår goda levnadsvillkor. Ambitionen är att beslut ska hålla hög rättsäkerhet och kvalité. 1.1 SYFTET MED VÄGLEDANDE BESTÄMMELSERNA Syftet med vägledande bestämmelserna är att det ska bidra till att rättsäkerhetskraven tillgodoses Vägledande bestämmelserna ska vara vägledning för handläggaren, från inkommen ansökan av insats till att beslut ska tas. Individuell bedömning ska alltid göras utifrån lagstiftningen med vägledande bestämmelserna som stöd. 1.2 MÅL Alla ska ges möjlighet till att leva ett socialt värdigt och självständigt liv. Respekt för enskildas behov och önskemål utgör en central och viktig kvalitetsfaktor. Målet är att insatserna ska vara individuellt anpassade, motsvara den enskildes behov och förväntningar. Verksamheterna ska präglas av rättssäkerhet och ett professionellt förhållningssätt, vilket innebär rättssäkerhet i beslut, hög tillgänglighet, korrekt och vägledande information, respekt för personlig integritet och självbestämmande, ärenden ska handläggas så korrekt och skyndsamt som möjligt. 1.3 LEX SARA Enligt 24 b LSS ska personal genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får eller som kan komma ifråga för insatser inom LSS. Rapportering av missförhållande eller påtaglig risk för ett missförhållande ska alltid rapporteras till socialnämnden i enlighet med fastslagna rutiner. Ytterligare bestämmelser avseende anmälning och rapporteringsskyldighet finns reglerat i 14 kap. 1 och 3 SoL. För Lex Sarah finns utarbetade rutiner i Melleruds kommun, socialförvaltningen. 1.4 LEX MARIA Enligt 6 kap 4 (Lex Maria) lag (2010:659) Patientsäkerhetslag är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdens område skyldiga att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personal ska rapportera risker för vårdskador och händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

4 3 1.5 BARNPERSPEKTIV I barnkonventionens tredje artikel betonas att barnets bästa ska vara i fokus vid alla åtgärder som rör barn, vilket innebär att all bedömning ska grunda sig på vad som är bäst för barnet. Barnets bästa ska alltid beaktas, utredas och redovisas. LSS 6 a innebär att när åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Barn och ungas möjligheter till inflytande ska stärkas när det gäller insatser enligt LSS 9. Barnperspektivet finns även reglerat i SoL 1 kap 2. VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER DEL 2- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer 1. med utvecklingstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranled av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. LSS 5 Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS 7 Personer som anges i 1 har rätt till insatser i form av särskilt stöd och service enligt 9 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärka deras förmåga att leva ett självständigt liv. LSS 9 Insatserna för särskilt stöd och service är: 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,

5 4 2. biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, 3. ledsagarservice, 4. biträde av kontaktperson, 5. avlösarservice i hemmet, 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480). 2.1 INDIVIDUELL PLAN LSS 10 I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller Regionen. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. Regionen och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer. Lag (2010:480). LSS 14 Kommun skall verka för att insatser som skall tas upp i planer som avses i 10 samordnas. En individuell plan har till syfte att klargöra den enskildes behov av insatser samt underlätta samordning mellan de olika organ som den enskilde får stöd av. 2.2 VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER AVSEENDE ANSVARSFÖRDELNINGEN MELLAN BOSÄTTNINGSKOMMUN OCH VISTELSEKOMMUN Bosättningskommunen ska även ansvara för det stöd och den service enligt LSS som den enskilde kan behöva under en tillfällig vistelse i en annan kommun (om det inte handlar om ett akut behov av stöd). Det gäller oavsett hur lång vistelsen är. Bosättningskommunens ansvar gäller t.ex. i samband med en längre tids studier eller arbete på annan ort, men även med tillfällig vistelse under sommaren, en kurs på annan ort eller ett teaterbesök med behov av ledsagning.

6 5 Med bosättningskommun avses enligt 2 a kap. 3 1 SoL den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt. Den kommun som den enskilde är stadigvarande bosatt i är i de allra flesta fall också den kommun där han eller hon är folkbokförd enligt folkbokföringsreglerna (12 folkbokföringslagen 1999:481). I de allra flesta fall är vistelsekommunen och bosättningskommunen en och samma kommun. I vissa fall kan en enskild ha starkare anknytning till en annan kommun än den där han eller hon är stadigvarande bosatt, det kan t.ex. gälla personer som flyttar ofta eller när uppgifterna i folkbokföringen av andra skäl inte är uppdaterad. För dessa personer ska bosättningskommunen anses vara den kommun till vilken den enskilde har starkast anknytning (2 a kap. 3 2 SoL). Om den enskilde saknar stadigvarande bostad ska den kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning anses vara bosättningskommun (2 a kap. 3 3 SoL). Det kan t.ex. gälla personer som är hemlösa eller som flyttar mellan tillfälliga boenden. De ska anses bosatta i den kommun till vilken de har starkast anknytning även om de inte är folkbokförda i den kommunen. Starkast anknytning Bosättningskommunen ska vara den kommun till vilken den enskilde har starkast anknytning. Vid bedömningen av vilken kommun som är bosättningskommun bör det vara av betydelse var den enskilde har sitt sociala nätverk och vilken uppfattning den enskilde själv har om till vilken kommun han eller hon har sin starkaste anknytning. Vistelsekommunens ansvar Ett undantag från bosättningskommunens ansvar är när någon vistas i en kommun och behöver ett omedelbart stöd. Det är då vistelsekommunen som sak ansvara för det stöd enligt LSS som kan behövas i den akuta situationen, (16 fjärde stycket LSS) Vistelsekommunen har, enligt 2 kap. 2 SoL, även ansvar för stöd och hjälp enligt SoL som kan behövas i en akut situation. Ansvar för den kommun som beslutat om boende i annan kommun. Ytterligare ett undantag från huvudregeln om bosättningskommunens ansvar för insatser enligt LSS regleras i 16 LSS. Undantaget gäller dem som är bosatt i en kommun genom ett beslut om boende för barn enligt 9 8 eller för vuxna enligt 9 9 LSS av en annan kommun. Ansvaret gäller för alla insatser enligt 9 LSS utom för insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 1 LSS som andstinget ansvarar för. I det fall en person är bosatt i en kommun till följd av en annan kommuns beslut om boende, ska den kommun som beslutat om boendet behålla ansvaret för LSS-insatser. Detta sammanhållna ansvar inkluderar även insatser som blir aktuella först sedan den enskilde flyttat till den nya bosättningskommunen. Detta innebär att den nya bosättningskommunen inte ska pröva en ansökan om insatser från den enskilde utan ska hänvisa honom eller henne till den kommun som fattat beslut om boendet Akuta situationer Med akuta situationer avses sådana situationer som uppstår oväntat och oförutsett. Även andra fall kan förekomma då en enskild inte kan invänta insatser från en annan kommun. Det ankommer då på vistelsekommunen att tillhandahålla de insatser som den akuta situationen kräver. Vistelsekommunens ansvar i den akuta situationen omfattar utredning, beslut, verkställighet och

7 6 kostnader för de insatser som omedelbart behövs. Särskilda skäl krävs Ett beslut om boende i en annan kommun får, liksom tidigare, bara fattas om det finns särskilda skäl enligt 16 c LSS. Särskilda skäl kan t.ex. råda för att underlätta för personer som har en ovanlig diagnos eller komplicerade funktionsnedsättningar att få tillgång till anpassade boendelösningar. Målet bör vara att den enskilde efter en kortare eller längre tid ska flytta hem. Den kommun som verkställt ett beslut om boende i annan kommun får ett sammantaget ansvar för LSS-insatser. Utökad möjlighet till förhandsbesked enligt LSS För att inte inskränka den enskildes rätt att själv bestämma var han eller hon vill bosätta sig permanent infördes i 16 tredje stycket LSS en utökad möjlighet till förhandsbesked. En enskild som redan är bosatt i en kommun kan ansöka om förhandsbesked i denna kommun under förutsättning att det är en annan kommun som har det ursprungliga ansvaret för de LSS-insatser som redan är beviljade. Kommunen har kvar ansvaret till dess att den nya bosättningskommunen, efter att ha meddelat förhandsbesked, börjar verkställa insatser för den enskilde. Det räcker inte med att en ansökan om förhandsbesked har prövats utan den enskilde måste även ha möjlighet att välja om han eller hon vill utnyttja de erbjudna insatserna. Skyldighet för vistelsekommun att i vissa fall bistå bosättningskommunen Vistelsekommunen är i vissa fall skyldig att på begäran av bosättningskommunen bistå med utredning och ansvara för att verkställa ett beslut (16 a LSS). Det gäller när en person under en kortare tid (upp till sex månader) vistas i en annan kommun och har behov av stöd och service. Vistelsen ska vara föranledd den enskildes önskemål och ske på hans eller hennes initiativ. Tillfälliga vistelser kan vara längre än sex månader men i sådana fall har inte vistelsekommunen någon skyldighet att bistå med utredning och verkställighet. Det är då bosättningskommunen som ansvarar för detta. Bistå med utredning och beslut Vistelsekommunen ska på begäran bistå med en utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna besluta i ärendet. Den enskilde kan eventuellt behöva helt eller delvis andra insatser i vistelsekommunen. Vistelsekommunen ska också verkställa ett beslut om bosättningskommunen begär det. Vistelsekommunen kan välja att själv utföra insatsen eller genom avtal enligt 17 LSS låta någon annan utföra den. Vistelsekommunen svarar för kvaliteten i insatsen. Ersättning mellan kommuner Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa ett beslut som bosättningskommunen fattat (16 b LSS). Sådan ersättningsnivå ska betalas enligt bosättningskommunens ersättningsnivå för motsvarande insats.

8 7 Särskild avgift för dröjsmål med verkställighet När bosättningskommunen begärt att vistelsekommunen ska verkställa ett beslut ska vistelsekommunen ansvara för särskild avgift enligt 28 a LSS om sådan blir aktuell. 2.3 VÅRD- OCH BOSÄTTNINGSKOMMUN LSS 16 En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen. Ansvaret för insatser enligt omfattar dock inte dem som är bosatta i kommunen genom beslut av en annan kommun i fall som avses i 16 c eller 16 d. Om en person som anges 1 tänker bosätta sig i en kommun, ska kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked ska bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen ska utan dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han eller hon bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för de enskilde. Förhandsbesked enligt andra stycket ska också meddelas på ansökan av en person som redan är bosatt i kommunen, om en annan kommun enligt 16 c eller 16 d har ansvaret enligt denna lag, och om ansökan avser 1. insats enligt 9 8 eller 9, eller 2. andra insatser enligt 9 och den enskilde ordnar eget boende. Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en tillfällig vistelse i en kommun ska kommunen ansvara för det stöd och den hjälp som behövs i akuta situationer. I fråga om Regionens förpliktelser gäller vad som sägs i denna paragraf om kommunen i stället för Regionen. VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER DEL 3 handläggning av ärende 3.1 ANSÖKAN FL 7 Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttrande från andra myndigheter om sådan behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med en att göra. Underskrift av båda vårdnadshavarna krävs när ansökan om en insats görs. LSS 8 Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne. När en insats rör ett barn ska

9 8 barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Ansökan kan göras muntligt, skriftligt, genom besök, telefonkontakt, brev, fax eller e-post. Ansökan kan endast göras av den enskilde, om den enskilde är under 15 år krävs att vårdnadshavare inkommer med ansökan. Barnet/den unge ska ges möjlighet till inflytande oavsett ålder. Saknar den enskilde uppenbart egen förmåga att ta ställning i frågan kan ansökan göras på begäran av vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare. Aktualiseringsdatum är det datum som ansökan kommit handläggaren tillhanda. Handläggaren ska ta kontakt med den enskilde som ansökt om LSSinsats inom 14 dagar. Den enskilde ska även informeras om de handlingar som behövs för att utreda behovet. 3.2 DOKUMENTATION LSS 21 a Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. LSS 21 b Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas. Dokumentationen ska följa hela processen från aktualisering till beslut. Dokumentationen ska innehålla tillräcklig, väsentlig, korrekt och ändamålsenlig information. Endast de uppgifter som har betydelse för att kunna utreda behovet av den sökta insatsen ska dokumenteras. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet och får inte innehålla ovidkommande värdeomdömen av allmänt nedsättande eller kränkande karaktär. Det ska tydligt framgå av dokumentationen vilken personkrets den enskilde tillhör.

10 9 3.3 FÖRHANDSBESKED 16 LSS Den som omfattas av LSS personkrets och som vill flytta till en annan kommun har rätt att före flyttningen få besked av inflyttningskommunen om rätt till insatser i den kommunen. Denna bestämmelse har till syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning att flytta mellan kommuner. Förhandsbeskedet gäller gentemot den kommun som man ska flytta till. Den enskilde kan dock inte kräva förhandsbesked från flera kommuner samtidigt. Ett förhandsbesked innebär att personen med funktionsnedsättning får veta vilka insatser han eller hon kan erhålla, vilket ökar tryggheten inför inflyttningen till den nya hemkommunen. En ansökan om förhandsbesked ska behandlas på samma sätt som om sökanden var bosatt i kommunen. Skyldigheten att tillhandhålla insatsen träder dock först ikraft sedan den sökande flyttat till kommunen. Inflyttningskommunen ska förbereda för att ta emot den funktionshindrade personen med de insatser som förhandsbeskedet ger rätt till när han eller hon flyttat till kommunen. Ett förhandsbesked gäller under 6 månader, räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde. 3.4 UTREDNING/BEDÖMNING Alla människor som har en funktionsnedsättning omfattas inte av LSS. För att få ta del av de insatser som anges i lagen måste den funktionshindrade tillhöra en så kallad personkrets. I LSS 1 definieras personkretsen i tre punkter. PERSONKRETS BEDÖMNING (1 p 1 LSS) Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. I punkt 1 anges personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd ingår i personkretsen. Med utvecklingsstörning avses en intellektuell funktionsnedsättning som inträffar under den enskildes utvecklingsperiod, vilket i regel är före 16 års ålder. Funktionsnedsättning ska vara så betydande att den enskilde behöver särskilt stöd och service i sin livsföring. Autism eller autismliknande tillstånd innebär en djupgående personlighetsstörning som i regel debuterar före 7 års ålder.

11 10 Personlighetsstörningens konsekvenser tar sig uttryck i omfattande avvikelser i sociala och känslomässiga relationer samt svåra störningar i språkförmågan. Till autism räknas Aspergers syndrom, men inte ADHD. I punkt 2 ingår personer som har fått ett begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder. Hjärnskadan skall ha orsakat ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning. Hjärnskadan kan exempelvis ha uppstått genom yttre våld, sjukdom eller olycksfall. Personer med psykiska sjukdomstillstånd som medför begåvningshandikapp som exempelvis sjukdomar som är en följd av missbruk eller demens kan endast omfattas av lagen om de uppfyller kriterierna i tredje punkten. I punkt 3 ingår personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som är så stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och har därmed ett omfattande behov av stöd och service. För att tillhöra tredje punkten måste samtliga kriterier vara uppfyllda. Att en person tidigare har bedömts tillhöra personkrets och blivit beviljad insats enligt LSS innebär inte att den enskilde med automatik alltid tillhör personkretsen, då den enskildes behov av stöd och service kan minska. Vilket kan leda till att den enskilde inte har sådana svårigheter i den dagliga livsföringen som krävs för att den enskilde ska omfattas av personkrets enligt 1 LSS. Domar som berör personkretstillhörighet: mål nr mål nr Stora funktionshinder I specialmotiveringen till LSS anges funktionshinder vara den begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt. Funktionshindret skall vara stort på så sätt att det inkräktar på viktiga livsområden som t ex i hemmet, på arbetet, eller under fritiden samt förmågan att ta till sig information, att kommunicera, strukturera, organisera och förstå den egna vardagen eller förstå sin ekonomi. Exempel på funktionshinder som gör att en enskild omfattas av personkrets 3 kan vara t ex uttalade förlamningar, svårartade och invalidiserande effekter av t ex. diabetes eller hjärt- och lungsjukdomar, grava syn- och hörselskador och olika former av psykiska funktionshinder. Varaktiga funktionshinder Funktionshindren skall vara varaktiga, d v s inte vara av tillfällig eller mer övergående karaktär. Det kan vara svårt att avgöra hur ett funktionshinder kan komma att utvecklas både pga. funktionshindrets karaktär men även pga. att den beviljade insatsen kan påverka behovets varaktighet och omfattning. Funktionshindret skall betraktas som varaktigt.

12 11 Betydande svårigheter I specialmotiveringen till LSS anges betydande svårigheter i den dagliga livsföringen kunna vara att inte klara vardagsrutiner som toalettbestyr och hygien, påklädning, mathållning, kommunikation (t ex direkt samtal med andra och telefonering), förflyttning inom- eller utomhus, sysselsättning och nödvändig träning och/eller behandling. Det kan också handla om att kunna göra sig förstådd eller förstå sin ekonomi. Omfattande behov av stöd eller service Detta kan vara behov av hjälp med toalettbesök, påklädning, matlagning, skrivning och läsning, kommunikation, förflyttning, sysselsättning och rekreation. Med omfattande menas att den enskilde i allmänhet har ett dagligt behov av långvarigt eller upprepat stöd i olika situationer och miljöer. Ibland kan det dock behövas återkommande insatser av så speciell art att de trots mindre tidsåtgång är att betrakta som omfattande. En enskilds behov av stöd och service skall ske utifrån en sammanvägning av medicinska, sociala och psykologiska faktorer. För människor med flera funktionshinder måste den samlade effekten bedömas. Små men flera funktionshinder kan sammantaget förorsaka betydande svårigheter. Personkretsbedömning av små barn Vid personkretsbedömning av små barn kan det vara svårt att avgöra om funktionshindret kan komma att förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen eftersom alla små barn har mer eller mindre svårigheter med att gå, äta själv, tala o s v. En bedömning ska då göras om barnet med stigande ålder kan antas komma att få onormalt stora svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Om det inte går att bedöma om barnet kommer omfattas av personkretsen i framtiden uppfylls inte kraven på varaktighet i funktionshindret. Vårdnadshavaren skall dock informeras om att en ny ansökan om insatser enligt LSS kan göras längre fram. Om barnet har t ex allvarligt ryggmärgsbråck eller en grav CP skada kan man dock anta att barnet kommer få betydande svårigheter även på längre sikt och det finns därmed ingen anledning att inte bedöma personkretstillhörigheten. Personer med missbruksproblem Personer som till följd av missbruksproblem får ett stort och varaktigt funktionshinder som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som därmed har ett omfattande behov av stöd eller service kan omfattas av LSS. Hjälp för att komma till rätta med missbruksproblematiken ges dock inte inom ramen för LSS. Personer med psykisk störning Personer vars psykiska störning är stor och varaktig och att den därmed förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen vilket medför ett omfattande stödbehov omfattas av personkrets 3. Dessa personer handläggs av avdelningen för socialpsykiatri inom Arbetsmarknads och socialförvaltningen.

13 12 Personer över 65 år Personer över 65 år vars funktionshinder uppenbart inte beror på normalt åldrande kan omfattas av LSS. Även när åldrandet förstärker ett funktionshinder kan den enskilde omfattas av LSS. Undantaget är insatsen personlig assistans som inte kan beviljas personer som ansöker efter 65-årsdagen. Det är endast den begärda insatsen som kan utredas. LSS-handläggaren ska utreda om den enskilde har behov av insatsen. LSS-handläggaren ska bedöma om den enskilde tillhör personkrets enligt LSS. Personkrets enligt 1 punkt 1 och 2 LSS skall alltid intygas med psykolog och/eller läkarutlåtande, där diagnosen uttryckligen överensstämmer med begreppen i lagtexten. Personkrets enligt 1 punkt 3 LSS ska handläggaren begära in intyg på diagnos där varaktigheten tydligt skall framgå, för att kunna göra en bedömning om den enskilde till hör personkrets. Det kan även behövas kompletterande intyg från exempelvis psykolog, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. LSS-handläggaren ska ha den enskildes medgivande för att kunna inhämta intyg och underlag från olika myndigheter för att på ett rättssäkert sätt kunna utreda om den enskilde tillhör personkrets. Handläggningstiden bör inte överskrida fyra månader. 3.5 KOMMUNICERING FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Myndigheten får dock avgöra ärendet utan så har skett - om avgörandet inte går part emot, om uppgiften saknar betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövligt. - om det kan befaras att den annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet eller - om avgörandet inte kan uppskjutas. Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske, muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på annat sätt. Ärendet ska kommuniceras skriftligt vid avslag eller efter sökandes önskemål. Synpunkter från den sökande ska vara inkomna till socialnämnden inom två veckor från utskickets datum.

14 BESLUT FL 20 Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock utelämnas helt eller delvis - om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen, - om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart, - om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande, - om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller - om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande. Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om möjligt upplysa honom om dem i efterhand. FL 21 En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Parten behöver dock inte underrättas, om det är uppenbart obehövligt. Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om hur han kan överklaga det. Han skall då också underrättas om sådana avvikande meningar som avses i 19 eller som har antecknats enligt särskilda bestämmelser. Myndigheten bestämmer om underrättelsen skall ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt. Underrättelsen skall dock alltid ske skriftligt, om parten begär det. Denna paragraf tillämpas också när någon annan som får överklaga beslutet begär att få ta del av det. FL 22 Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. FL 29 En myndighet som skall pröva ett överklagande får bestämma att det överklagande beslutet tills vidare inte skall gälla.

15 14 LSS 7 Personer som anges i 1 har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Beslut tas i enlighet med lagstiftning och socialnämndens Vägledande bestämmelser. Beslut ska innehålla det lagrum som beslutet fattades utifrån, vem beslutet avser, vad som har beslutats, när beslutet fattades, vem som fattade beslutet och eventuell tidsbegränsning av beslutet. I beslutet ska det framgå den enskildes särskilda behov. Dokumentera att underrättelse av beslutet sker i kommunens gällande verksamhetssystem samt hur, när och av vem underrättelse har gjorts. Vid helt eller delvis avslag underrättas den sökande om beslutet genom att bifoga utredning och besvärshänvisning till den enskilde. När handläggaren fattat beslut ska bevakning skickas till berörd verkställighet. Bevakningar skickas via kommunens gällande verksamhetssystem. Alla beslut av LSS-insatser ska följas upp kontinuerligt, handläggaren ska ta kontakt med en enskilde innan beslutet går ut för att på nytt utreda om behovet finns av insatsen. Ett avslag på en begäran om en insats enligt 9 LSS ska kunna hänföras till någon av följande grunder, den sökande tillhör inte personkrets, den sökande har inte behov av insatsen eller den sökande får behovet tillgodosett på annat sätt. 3.7 ÖVERKLAGAN FL 22 Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. FL 22 a Beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagan till kammarrätten. FL 23 Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klagande ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär. Skrivelsen ges in till myndighet som har meddelat beslut. Den skall ha inkommit in dit inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet. FL 24 Den myndighet som har meddelat det överklagande beslutet prövar om

16 15 skrivelsen med överklagandet har inkommit i rätt tid. Har skrivelsen kommit för sent skall myndigheten avvisa den. FL 25 Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 skall den myndighet som har meddelat beslut överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet. LSS 27 Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 eller av socialstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser 1. insatser för en enskild enligt 9, 2. utbetalning till någon annan enligt 11, 3. återbetalning enligt 12, 4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 andra stycket, 5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23, 6. omhändertagande av personakt enligt 23 d, 7. föreläggande enligt 26 c och 26 f, eller 8. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g-26 i. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 23 c gäller i tillämpliga delar bestämmelser i 6 kap offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut ska gälla först sedan det vunnit laga kraft. Lag (2010:480). Skicka alltid med besvärshänvisning som finns med i kommunens gällande verksamhetssystem. Informera den sökande vad som gäller avseende överklagan. Handläggaren ska vara den sökande behjälplig med att upprätta skrivelse om den enskilde så önskar. Dokumentera datum för när sökande underrättats beslutet och hur underrättelsen sker. Handläggaren ansvarar för att ärendet med samtliga handlingar tillsammans med eget yttrande vidarebefordras till Förvaltningsrätten. I de fall socialnämnden vill överklaga avseende ett domslut ska besvären lämnas in till berörd förvaltningsdomstol snarast och senast tre veckor från dom/beslutsdatum. Ansökan om inhibition av förvaltningsdomstolens beslut ska handläggas skyndsamt. Vid enbart begäran om inhibition ska denna vara kammarrätten tillhanda inom en vecka efter delgivning. 3.8 OMPRÖVNING FL 27 Finner myndighet att ett beslut, som den meddelat som första instans, är

17 16 uppenbart oriktig på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller även om beslutet överklagas, såvida inte klagande begär att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition). Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat handlingar i ärendet till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrat beslut. Omprövning ska ske om de förhållanden/förutsättningar och/eller behov som ligger till grund för beslutet väsentligen förändras. VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER DEL 4- insatser enligt 9 LSS Vid bifall av insatser ska beslut gå till enhetschefen via meddelande i verksamhetssystemet (Procapita). 4.1 RÅDGIVNING OCH ANNAT PERSONLIGT STÖD Är en stödinsats som Regionen primärt ansvarar för. Insatserna kan vara av rådgivande och stödjande karaktär som exempelvis kan ges av kurator, sjukgymnast, psykolog, dietist, arbetsterapeut, talpedagog osv. LSS-handläggaren ska vara den enskilde behjälplig vid ansökan av insatsen råd och stöd. 4.2 PERSONLIG ASSISTANS Är en insats som är avsedd för personer med stora och varaktiga funktionshinder som behöver hjälp med den personliga hygienen, att inta måltider och annan personlig service. Den enskilde kan få biträde av personlig assistans eller ekonomisk stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Kommunen har ansvaret för de första 20 timmarna (grundläggande behov) per vecka, överstiger de grundläggande behoven 20 timmar per vecka är det försäkringskassan som utreder, fattar beslut och finansierar överstigande antal timmar. Vilket regleras i socialförsäkringsbalken kap. 51. Ålder Den som fyllt 65 år kan inte beviljas personlig assistans. Enskild som haft personlig assistans innan 65 årsdagen får dock behålla den beviljade tiden även efter den fyllt 65 år. Om den enskilde ansökt om personlig assistans senast dagen innan 65 årsdagen och därefter beviljas insatsen får även den behålla den beviljade tiden. Någon utökning av assistansen beviljas inte utan ett eventuellt utökat behov skall tillgodoses genom hemtjänst enligt Socialtjänstlagen Personlig assistans kan beviljas till barn om de har

18 17 sådana behov som anges i lagen. Vid bedömning av tidsåtgång för att tillgodose behoven skall hänsyn tas till föräldrars omvårdnadsansvar för sina barn, vilket innebär att ju mindre barnet är desto mer omfattande är föräldrars ansvar. I fråga om små barn med andningssvårigheter och som därmed behöver en artificiell luftväg, så kallad trakeostomi, har Kammarrätten i Stockholm ( ,mål nr , , ) med ledning av RÅ 1997 not. 60 konstaterat att detta i huvudsak handlar om egenvård och därmed skall berättiga till assistansersättning. Personlig assistans och särskilt boende/bostad med särskild service Personlig assistans beviljas inte enskild som är beviljad särskild boende enligt SoL eller bostad med särskild service enligt LSS för behov som skall tillgodoses genom boendet. Personlig assistans kan dock beviljas enskild för sådana behov som inte tillgodoses via boendet om den enskilde har behov som berättigar till personlig assistans. Kammarrätten i Stockholm (domar , mål nr och ) har beslutat att två yngre personer (24 och 26 år gamla) som bodde i gruppboende enligt LSS skulle beviljas personlig assistans enligt LSS för att besöka föräldrahemmet. Om den enskilde har personlig assistans skall ansökan om särskilt boende eller bostad med särskild service avslås då behovet är tillgodosett inom ramen för assistansen. Om en enskild med assistans fyllt 65 år och ansöker om särskilt boende kan detta beviljas om den enskilde har sådana omvårdnadsbehov som berättigar till särskilt boende enligt SoL. Den enskilde får då välja personlig assistans i det egna hemmet eller särskilt boende enligt Sol. Personlig assistans och korttidsvistelse Enskilda med personlig assistans kan beviljas korttidsvistelse. Korttidsvistelse kan fylla två funktioner. Dels fungera som miljöombyte och rekreation för den enskilde men också som avlastning för föräldrar eller make/maka/sambo. Syftet med insatsen skall vara direkt kopplad till den funktionshindrades behov och/eller vårdnadshavares behov av avlastning. I första hand kan denna kombination av insatser beviljas när det är fråga om avlastning. Syftet med korttidsvistelse är inte att erbjuda avlastning till en anställd. Personlig assistans och daglig verksamhet För daglig verksamhet gäller normalt att den enskildes grundläggande behov ska tillgodoses inom ramen för den dagliga verksamheten. Vid tidsberäkning av grundläggande behov medräknas därför inte tid som den enskilde är på daglig verksamhet. För enskilda med ersättning enligt Socialförsäkringsbalken kan dock assistanstid beviljas för den tid den enskilde är på daglig verksamhet om särskilda skäl finns. Den enskilde skall då hänvisas till försäkringskassan för prövning enligt Socialförsäkringsbalken 51 kap. Exempel på särskilda skäl har angetts vara situationer där den enskildes funktionshinder skapar särskilda svårigheter att kommunicera med andra än sin eller sina personliga assistenter (prop. 1995/96:146, sid. 15). Ett annat exempel är när funktionshindret är sådant (eller kombinationen av funktionshinder sådan) att den funktionshindrade behöver tillgång till någon person med ingående kunskap om den funktionshindrade och dennes hälsotillstånd. (Riksförsäkringsverkets allmänna råd 1998:6). Personlig assistans och egenvård/hsl Det går inte att dra någon knivskarp gräns mellan egenvård (som berättigar till

19 18 assistanstid) och delegerad hemsjukvård som kommunen har det finansiella ansvaret för. Bedömningen måste vara individuell Tillsyn/aktiverande och motiverande insatser Ständig tillsyn som kräver kontinuerliga, aktiva insatser kan berättiga till personlig assistans (aktiv tillsyn). Ett exempel är vid ständig tillsyn på grund av andningssvårigheter och där det därför behövs en artificiell luftväg, så kallad trakeostomi. (RÅ 1997 not.60 samt kammarrätten i Stockholm, domar , mål nr , , ). Ett annat exempel är ett barn som beviljades personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken för behov av ständig tillsyn för att hindra att han förstörde föremål eller skadade sig själv eller andra. Pojken behövde praktisk hjälp för att klara sina grundläggande behov och regeringsrätten ansåg att tid för behov av tillsyn skulle medräknas vid bedömningen om rätt till personlig assistans förelåg (RÅ ref 1997:23). Tillsyn för situationer som eventuellt kan inträffa berättigar normalt inte till personlig assistans (passiv tillsyn). Behov av hjälp med aktiverande/motiverande insatser för att klara sina grundläggande behov berättigar normalt inte heller till personlig assistans. Regeringsrätten har i en dom beslutat att en person som på grund av psykiskt funktionshinder inte klarade av sina grundläggande behov med annat än att någon motiverade honom att sköta behoven inte hade rätt till personlig assistans (RÅ ref 1997:28). Eftersom personen med hjälp av motiverande/aktiverande insatser själv kunde tillgodose de grundläggande behoven ansågs han inte ha rätt till assistans. Tillfällig utökning av personlig assistans Kommunen ansvarar för tillfällig utökning av personlig assistans (utöver vad som beräknas som statlig assistansersättning). När behov av utökning uppstår ska den enskilde göra en ansökan hos kommunen som utreder behovet i sedvanlig ordning. Ett exempel på ett tillfälligt behov kan vara behov av utökning vid en semesterresa. Vid bedömningen av om en person har behov av en insats enligt LSS måste en jämförelse göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder. I praxis har det ansetts rimligt att en person i aktiv ålder någon gång ges möjlighet att göra en kortare resa till närliggande länder. (RÅ 2003 ref. 79). Praxis i dagsläget är restriktiv gällande insatser enligt LSS i samband med utlandsresor. (Kammarrätten i Göteborg mål nr ). Handläggaren ska utreda om den enskilde har behov av hjälp för sina grundläggande behov. Handläggaren ska utreda om behoven är av privata eller integritetskänslig karaktär, förutsätter hjälpen specifik kompetens samt hur ofta hjälpen behövs. Har den enskilde behov av hjälp för grundläggande behov, ska handläggaren se om den enskilde har behov av hjälp för övriga behov. Personlig assistans beviljas med visst antal minuter och timmar per vecka. Överstiger de grundläggande behoven 20 timmar per vecka lämnas ärendet över till Försäkringskassan. Om den enskilde är beviljad personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken och ansöker om tillfällig utökning, är

20 19 det kommunen som utreder den tillfälliga utökningen av personlig assistans. Handläggaren ska vid utredningen beakta makars/sambos ansvar för varandra och det gemensamma hushållet med hänvisning till Äktenskapsbalken (1987:230). När utredning gäller barn och unga ska hänsyn tas till barnets utveckling samt föräldraansvaret med hänvisning till Föräldrabalken (1949:381). Vid bifall avseende insatsen personlig assistans kan den enskilde välja biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd för sådan assistans. I beslutet ska framgå assistansens omfattning. Beslutet följs upp kontinuerligt en gång per år. Vägledande domar vid utredning av insatsen personlig assistans, (Mål och ). 4.3 LEDSAGARSERVICE Är en insats som har till syfte att underlätta för den funktionshindrade i kontakt med andra. Insatsen ledsagarservice har till syfte att bryta den enskildes isolering och möjliggöra en aktiv fritid utanför det egna hemmet, insatsen ska vara individuellt utformad. Insatsen ledsagarservice är en insats för vardagliga sammanhang, enklare aktiviteter och utförs i närområdet. Ledsagarservice beviljas som regel inte om den enskilde bor i gruppbostad, men kan om behov föreligger och om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt beviljas. Beviljas för enklare aktiviteter i närområdet. Insatsen beviljas vanligtvis i antal gånger och timmar per månad. Enhetschef skriver ledsagarkort till ledsagaren, ledsagarkortet kan ge fri entré vid vissa arrangemang. LSS-handläggare ska informera den enskilde, som blir beviljad insatsen, om att den enskilde står för sina egna samt ledsagarens utgifter, se (Mål ). Beslutet ska följas upp. Nytt beslut ska tas innan beslutet löper ut eller tidigare om de förhållanden som ligger till grund för beslutet väsentligen förändras. Uppföljning sker av LSS-handläggaren. 4.4 KONTAKTPERSON Är en insats som har till syfte att ge råd till den enskilde som inte är av komplicerad natur, bryta den enskildes isolering och att underlätta ett självständigt liv i samhället. Kontaktperson beviljas som regel inte när personen bor i gruppbostad men kan om

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument 1(12) Myndighetsbeslut LSS Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 210 Dokumentansvarig Områdeschef IFO/Myndighetsenheten Reviderad Kommunstyrelsen

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Nämnd, förvaltning 2016-02-01 Socialförvaltningen Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Socialnämnden 2016-02-01

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Riktlinjer Handläggning av ärende

Riktlinjer Handläggning av ärende SOCIALFÖRVALTNINGEN R DEL 2 REVIDERAD 2011-11-29 Riktlinjer Handläggning av ärende 1. ANSÖKAN u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\dokumentation biståndsbedömning genomförande\dok_riktlinjer_del2.doc

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Tillgänglighet. Lagens syfte

Tillgänglighet. Lagens syfte Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma rättsäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från Socialnämnden, samt vidare att skapa en samsyn

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun.

Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun. Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun. Antaget av social- och omsorgsnämnden 31 mars 2008, 42. 1 1. Rätten till insats enligt 9 LSS

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 februari 2012 KLAGANDE Socialnämnden i Trelleborgs kommun Box 63 231 21 Trelleborg MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Riktlinjer. för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagna av omsorgsnämnden

Riktlinjer. för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagna av omsorgsnämnden 2016-09-27 Riktlinjer för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagna av omsorgsnämnden 2016-09-27 60 Omsorgsförvaltningen 2 Innehåll 1.1 Syftet med riktlinjer...

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Styrdokument, riktlinjer 2014-10-16 Dnr SÄN/2014:318 Riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen:

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning,

Läs mer

Riktlinjer för socialnämndens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fr o m

Riktlinjer för socialnämndens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fr o m Riktlinjer för socialnämndens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fr o m 2016-01-01 Fastställda av Socialnämnden 2015-10-28 (SN 164/2015) lagen om stöd och service

Läs mer