Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL"

Transkript

1 Revisionsrapport 4/2009 Åstorps kommun Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING Bakgrund Syfte och avgränsning Tillvägagångssätt VAD KAN MEDBORGARNA FÖRVÄNTA SIG ENLIGT LAGSTIFTNINGEN? LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Personkrets Insatser enligt LSS Pågående ändring av lagen SOL (Socialtjänstlagen) Rätt till bistånd Iakttagelser och kommentar KOMMUNENS RIKTLINJER OCH FÖRTYDLIGANDEN Äldreomsorgsplan Handikapplan Riktlinjer för bistånd enligt SOL Iakttagelser och kommentar ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH INFORMATION TILL MEDBORGARNA Handläggning och beslut om insats Information Information till medborgarna Förebyggande arbete genom besök Informationsträffar Iakttagelser och kommentar STÖD TILL ANHÖRIGA GENERELLA SKILLNADER I INSATSER KÄLLFÖRTECKNING BILAGA Åstorps kommun LSS och SOL, januari

3 SAMMANFATTNING Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Åstorps kommun genomfört en kartläggning av insatser/stöd som kan ges enligt socialtjänstlagen (SOL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utgångspunkt för granskningen är en frågeställning om det finns skillnader i omhändertagandet om personen är äldre med insatser enligt LSS eller äldre med insatser endast enligt SOL och behovet är likartat. Personer som fått insatser beviljade enligt LSS före 65 års ålder behåller dessa livet ut, dock kan de inte utökas. Efter 65 år är huvudregeln att inga insatser enligt LSS kan sökas. Både SOL och LSS har en strävan att den enskilde ska ges möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt trots begränsningar i livsföringen. Genom LSS tillförsäkras den enskilde möjlighet att leva som andra medan SOL tillförsäkrar den enskilde en skälig levnadsnivå. Vad det innebär att leva som andra eller att ha en skälig levnadsnivå kan diskuteras och tolkas på olika sätt. Åstorps kommun har tagit fram riktlinjer för bistånd enligt SOL. Riktlinjerna kan ses som en strävan att tolka vad som är skälig levnadsnivå. Inga riktlinjer har tagits fram för LSS, det förklaras med att lagen mera tydligt anger vilka insatser som kan ges. Det individuella behovet är slutligen avgörande för om bistånd ska beviljas samt omfattning och innehåll på insatsen, det gäller både insatser enligt SOL och LSS. Förutsättningen för insatser enligt LSS är dessutom tillhörighet till personkretsen. Riktlinjerna för bistånd enligt SOL anger vad den enskilde som norm kan förvänta sig och kräva beträffande vård- och omsorgsinsatser. Riktlinjerna har fokus på de grundläggande behoven medan sociala aktiviteter är lågt prioriterade. Länsstyrelsen har en pågående tillsyn av handläggningen av biståndsärenden, enligt de intervjuade har svagheter konstaterats. Det är angeläget att medborgarnämnden säkerställer att ärendehanteringen är rättssäker och att den enskilde får sina individuella behov prövade. Det är också viktigt att nämnden säkerställer att det finns tydlig information till den enskilde om hur ett överklagande går till. Enligt uppgift har endast ett ärende överklagats de två sista åren. Den biståndshandläggare som svarar för ärendet ska även vara behjälplig om den enskilde vill överklaga, ingen prövning görs av handläggarens oberoende och objektivitet. Medborgarnämnden svarar för biståndsbeslut och hälso- och omsorgsnämnden för verkställighet/utförande. Framöver bör ett övervägande ske om det till biståndsbeslutet ska fogas resurstilldelning för utförandet. I annat fall finns ingen balans mellan vårdtyngd/vårdbehov och resurser vilket antingen kan bidra till att insatser inte utförs som förväntat eller att budgetavvikelse erhålls. Information lämnas på olika sätt till allmänheten om LSS och SOL. Det finns särskilda projekt som arbetar med förebyggande insatser samt stöd till anhöriga. Det kan konstateras att en vårdtagare över 65 år med insatser enligt LSS kan ha en viss kvalitativ skillnad i omvårdnaden gentemot den som bara har insatser enligt SOL. Skillnaden handlar främst om möjligheten att behålla personlig assistans. Den personliga assistansen medför möjlighet till ett mera självständigt liv och högre grad av personlig omvårdnad, större möjlighet finns också till aktiviteter. Dessutom ska det finnas personalkontinuitet och det förutsätts att stödet har ingående kunskaper om den funktionshindrade. Stödet finns att tillgå livet ut. Enligt de intervjuade medger SOL i stort möjligheten att leva ett liv som andra i åldersgruppen. Det finns inga begränsningar beträffande vilka insatser den enskilde kan ansöka om enligt SOL. Utgångspunkten för bistånd är det individuella behovet men tolkningen av vad som är skälig levnadsnivå och tillgången till resurser påverkar också. Åstorps kommun LSS och SOL, januari

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Åstorps kommun genomfört en kartläggning av insatser/stöd som kan ges enligt socialtjänstlagen (SOL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utgångspunkt för granskningen är en frågeställning om hur det för håller sig att vara äldre och tillhöra personkretsen för LSS eller att vara äldre med demenssjukdom utan insatser enligt LSS. Bakgrunden är bland annat att det i massmedia har förmedlats en bild av att äldre demenssjuka inte har tillgång till samma omfattning på insatser och stöd som äldre tillhörande personkretsen för LSS. vill genom kartläggningen informera sig om hur det förhåller sig i Åstorps kommun. gjorde en djupgranskning av handikappomsorgen (LSS) Granskningen identifierade ett flertal utvecklingsområden. 1.2 Syfte och avgränsning Syftet med granskningen är kartlägga vilka insatser/stöd som kan ges enligt SOL och LSS samt vilket stöd som ges till anhöriga. Särskilt ska en bedömning göras om äldre erbjuds färre insatser än personer som beviljats insatser enligt LSS. Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor Vad kan medborgarna förvänta sig enligt de båda lagstiftningarna? Finns kommunala förtydliganden eller riktlinjer? Hur har skälig levnadsnivå och begreppet möjlighet att leva som andra tolkats av kommunen? Hur handläggs ärenden enligt SOL respektive LSS? Hur informeras medborgarna om sina möjligheter att få stöd och hjälp? Får den hjälpsökande samt anhöriga information om möjlighet att överklaga beslut? Vilket stöd ges till anhöriga? Vilka generella skillnader i insatser finns beträffande att tillhöra personkretsen enligt LSS eller att vara äldre och dement utan tillhörighet till personkretsen? Målgruppen för granskningen är personer över 65 år med insatser enligt LSS och personer över 65 år med motsvarande omvårdnadsbehov men med insatser enligt SOL. 1.3 Tillvägagångssätt Granskningen har sin utgångspunkt i lagstiftning samt i äldre- och handikapprogram, mål, riktlinjer och annan relevant dokumentation. Intervjuer har genomförts med förvaltningschefer, biståndshandläggare och enhetschefer, se förteckning i kapitel 7. 1 Granskning av handikappomsorgen, revisionsrapport 3/2008 Åstorps kommun LSS och SOL, januari

5 2. Vad kan medborgarna förvänta sig enligt lagstiftningen? 2.1 LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) LSS är en rättighetslag för personer med omfattande stödbehov till följd av varaktiga funktionsnedsättningar som förorsakar betydande svårigheter i det dagliga livet. Lagen infördes 1994 för att skapa jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder. Syftet är att den enskilde ska ges möjlighet att leva som andra. Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för de personer som tillhör personkretsen (se 2.1.1), exempelvis ska jämförelse göras med personer i samma ålder och vad som är rimligt att ha/få. Lagen är ett komplement till annan lagstiftning som exempelvis SOL. Det innebär att det inte får ske någon inskränkning i de rättigheter som den enskilde har enligt någon annan lag. Verksamheten ska bygga på den enskildes självbestämmande och insatserna ska i så stor utsträckning som möjligt utformas i samverkan med den enskilde Personkrets För att ha rätt till insatser enligt LSS skall den enskilde tillhöra lagens personkrets. Personkretsen delas upp i följande grupper: Grupp 1: Grupp 2: Grupp 3: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service Insatser enligt LSS Insatser ges om den enskilde begär det och om det föreligger behov i den enskildes livsföring som inte kan tillgodoses på annat sätt. En individuell prövning görs utifrån funktionshinder och behov. De insatser som erbjuds är 1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder (en uppgift som landsting och regioner svarar för). 2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans 3. Ledsagarservice 4. Biträde av kontaktperson 5. Avlösarservice i hemmet 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig (avser endast personkrets 1 och 2). Åstorps kommun LSS och SOL, januari

6 Med personlig assistans 2 enligt p. 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Finns andra behov utöver de grundläggande har den enskilde rätten till insats för att tillgodose dessa om de inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde kan 3 som huvudregel få personlig assistans efter 65 år endast om insatsen beviljats innan han/hon fyllde 65 år eller om ansökan kommer till kommunen senast dagen innan 65-årsdagen. Den personliga assistansen får inte utökas efter det att den assistansberättigade har fyllt 65 år. Dock får den enskilde behålla de LSS-insatser som beviljats, innan 65-årsdagen, livet ut. Undantag kan finnas för LSS-insatser efter 65 år om det är uppenbart att funktionshindret inte har ett samband med åldrandet, exempelvis kan det vara en skada efter en olycka. Omvårdnad ska även ingå i insatserna p. 5 8 samt beträffande vuxna i p. 10. I punkt 10 ska det förutom omvårdnad även ingå fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter 4. Till LSS finns lagen om assistansersättning (LASS) knuten. Kommunen är huvudman för insatsen personlig assistans enligt LSS. Genom LASS avlastar staten/försäkringskassan kommunen för de kostnader som överstiger 20 timmar/vecka per vårdtagare Pågående ändring av lagen Arbete pågår med att arbeta om LSS och lagändringen är tänkt att gälla från LSSkommittén har lämnat över sitt betänkande och förslaget har varit ute på remiss. Av förslaget framgår att personlig assistans bara ska beviljas till personer med stora funktionsnedsättningar och om den enskilde behöver hjälp mer än 20 timmar/veckan (undantag barn och unga). Staten föreslås ha ansvar för och betala personlig assistans medan kommunen föreslås svara för resten. Kontrollen över personlig assistans föreslås öka. Sveriges Kommuner och Landsting har i sitt remissvar till LSS-kommitténs slutbetänkande lämnat förslaget att staten ska ta över finansieringen av alla LSS-insatser. Remissbehandling pågår, lagförslaget är försenat på grund av att oväntat många remissvar inkommit och att materialet väckt mycket debatt. 2.2 SOL (Socialtjänstlagen) Socialtjänstreformen trädde i kraft 1982 och är en gemensam lag för hela det sociala vårdområdet. SOL har karaktären av målinriktad ramlag och markerar att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Att SOL är en ramlag innebär att kommunen frihet att anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar. Lagen ger också utrymme att utforma biståndet efter vad den enskilde vill och behöver. 2 Lag (1993:387) in stöd och service till vissa funktionshindrade 9 a 3 Lag (1993:387) in stöd och service till vissa funktionshindrade 9 b 4 Lag (1993:387) in stöd och service till vissa funktionshindrade 9 c Åstorps kommun LSS och SOL, januari

7 2.2.1 Rätt till bistånd Den enskilde har rätt till bistånd enligt SOL för sin försörjning och livsföring i övrigt 5. Det under förutsättning av att behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så det stärker den enskildes möjligheter till ett självständigt liv. SOL anger att socialnämnden bör underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra genom hemtjänst, dagverksamhet och annan liknande social tjänst. Insatserna ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan/organisationer 6. I SOL 7 finns särskilda bestämmelser för socialnämndens arbete med äldre och funktionshindrade. Beträffande äldre ska socialnämnden Verka för att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra Verka för att äldre får goda bostäder samt stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd. Göra sig förtrogen med äldres levnadsförhållanden samt bedriva uppsökande verksamhet för att upplysa om den sociala verksamheten. Beträffande människor med funktionshinder ska socialnämnden Verka för att människor med funktionshinder och som möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Nämnden ska medverka till att den enskilde får meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat till den enskildes behov. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service till personer som behöver sådant boende. Göra sig väl förtrogen med funktionshindrades levnadsförhållanden genom uppsökande verksamhet och information. 2.3 Iakttagelser och kommentar Genom LSS tillförsäkras den enskilde möjlighet att leva som andra medan SOL tillförsäkrar den enskilde en skälig levnadsnivå. Vad det innebär att leva som andra eller att ha en skälig levnadsnivå kan diskuteras och tolkas på olika sätt. Kommunen kan göra sin tolkning genom exempelvis normer eller riktlinjer. Det individuella behovet är slutligen avgörande för insatsens omfattning och innehåll. För LSS gäller dessutom tillhörighet till personkretsen. Åstorps kommun har tagit fram riktlinjer för bistånd enligt SOL vilka kan ses som en strävan att tolka vad som är skälig levnadsnivå. Sådana har inte tagits fram för LSS eftersom lagen mera tydligt anger vilka insatser som kan ges. 5 SOL, kap. 4 6 SOL, 3 kap, 5 7 SOL, 5 kap Åstorps kommun LSS och SOL, januari

8 Det kan också konstateras att personer som tillhör personkretsen och har insatser enligt LSS före 65 år behåller dessa insatser. Huvudregeln är att det inte går att ansöka om insats enligt LSS efter 65 år utan ansökan måste göras enligt SOL, undantag finns dock. Både SOL och LSS strävar efter att den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig i samhällslivet och ha en aktiv och meningsfull gemenskap med andra. 3. Kommunens riktlinjer och förtydliganden 3.1 Äldreomsorgsplan Det finns vid granskningstillfället ingen äldreomsorgsplan men enligt uppgift från de intervjuade håller en plan på att arbetas fram. Det framgår av hälso- och omsorgsnämndens årsredovisning 2008 att äldreomsorgsuppdraget ska tydliggöras genom en äldreomsorgsplan. konstaterade redan i revisionsrapport 2006:7 8 att en äldreomsorgsplan saknades och planen saknas fortfarande. 3.2 Handikapplan I september 2003 fattade fullmäktige beslut om en handikapplan för perioden Syftet med planen är att ge de förtroendevalda ett redskap som underlättar beslutsfattandet i frågor som rör handikappanpassning. Det yttersta syftet är att möjliggöra för enskilda att leva ett självständigt liv i gemenskap med andra. I revisionsrapporten 2006:7 anges att handikapplanen inte följts upp men att en revidering påbörjats. Revisionsrapporten 2008:3 9 påtalar att handikapplanen inte har någon styrande effekt och att den förefaller vara ofärdig samt att den inte har reviderats eller följts upp. Hälso- och omsorgsnämnden gör en markering i årsredovisningen 2008 att handikapplanen måste revideras. I årsredovisningen kommenteras även att en ny LSS-lagstiftning håller på att utarbetas som kommer att förändra förutsättningarna för verksamheten. Nämnden anger att de kommer att bevaka kommitténs arbete och förbereda sig på de förändringar som kan bli aktuella Handikapplanen markerar exempelvis att kommunen ska möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att de: Har tillgång till stöd och service samt hjälpmedel som bidrar till oberoende Har tillgång till rehabilitering och habilitering för att uppnå och bibehålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga Har samma möjligheter till rekreation och idrott som andra personer Kan delta i Åstorps kulturliv på lika villkor med andra invånare Har möjlighet att leva familjeliv och rätt till personlig integritet 8 Kommunrevisionens granskning av kommunens planer och program, revisionsrapport 2006:7, sid Granskning av handikappomsorgen LSS 3/2008 Åstorps kommun LSS och SOL, januari

9 Har ekonomisk och social trygghet Samma möjligheter som andra till inkomstbringande arbete Samma möjligheter som andra till utbildning Att den fysiska miljön blir tillgänglig oavsett vilka och hur stora funktionshinder personen har. 3.3 Riktlinjer för bistånd enligt SOL Medborgarnämnden samt hälso- och omsorgsnämnden fattade beslut i juni 2009 om riktlinjer för bistånd enligt SOL gällande hjälp i hemmet och i vård- och omsorgsboende. Riktlinjer är en vägledning för vad som ska tolkas in som skälig levnadsnivå i Åstorps kommun och ska ses som ett arbetsredskap. Varje biståndsprövning och beslut har dock sin utgångspunkt i lagstiftningen och den enskildes behov. Det framgår av riktlinjerna att skälig levnadsnivå är en minimistandard. Enligt riktlinjerna kan bistånd beviljas för vård- och omsorgsboende, korttidsboende, växelvård/avlastning, måltidshjälp, matdistribution, daglig livsföring, personlig omvårdnad, trygghetslarm och tillsyn. Bistånd kan även ges som stöd för närstående som avlösning i hemmet. Exempelvis framgår det av riktlinjerna att syftet med daglig livsföring är att ge individen möjlighet att klara sina dagliga sysslor som inköp, utevistelse och tillgång till samhällsservice. Ett annat syfte är att ge individen möjlighet att delta i samhällslivet, föreningslivet och ha kontakt med andra människor. För att tillgodose det finns insatser för Hjälp med planerade inköp en gång i veckan Möjlighet till utevistelse en gång per vecka alternativt två timmar per månad för valfri aktivitet Hjälp med städning av två rum och kök, hall och badrum varannan vecka (städning omfattar inte fönsterputs och storstädning) Hjälp med tvätt varannan vecka Hjälp med bäddning dagligen Hjälp med renbäddning varannan vecka Hjälp med rengöring av hjälpmedel Enligt de intervjuade tillgodoses primärt de grundläggande behoven genom bistånd enligt SOL. Det som brister är enligt de intervjuade det sociala innehållet i äldreomsorgen, exempelvis social aktivitet eller möjlighet till utevistelse. 3.4 Iakttagelser och kommentar Genom handikapplanen och riktlinjerna har Åstorps kommun förtydligat vad kommunens olika verksamheter ska säkerställa och möjliggöra för funktionshindrade så att de kan leva som andra samt hur begreppet skälig levnadsnivå ska tolkas. Det kan konstateras att handikapplanen inte förefaller vara något levande styrdokument trots att den innehåller olika regler för att uppnå goda livsbetingelser för handikappade. Oklarhet Åstorps kommun LSS och SOL, januari

10 finns om hur långt kommunen nått med sitt arbete. Det finns ingen fortlöpande uppföljning av planen, både revisionsrapporten 2006:7 och 2008:3 konstaterade brister i uppföljningen. Enligt planen ska det senast 2010 göras en total redovisning av hur handikappfrågorna har hanterats. Dessutom behöver planen omgående omarbetas eftersom den gäller för tiden Eftersom det fortfarande saknas en äldreomsorgsplan blir det riktlinjerna som klargör hur kommunen tolkar skälig levnadsnivå. I riktlinjerna tillförsäkras den enskilde omvårdnad och omsorg i olika former. Däremot tillförsäkras inte den enskilde exempelvis rekreation eller kultur mer än i mycket begränsad omfattning. Enligt riktlinjerna finns möjlighet till utevistelse en gång i veckan alternativt två timmars valfri aktivitet i månaden. Riktlinjerna anger vad den enskilde som norm kan förvänta sig och kräva av kommunen i form av insatser. De är också en markering från kommunens sida om vad kommunen kan åta sig att utföra. 4. Ärendehandläggning och information till medborgarna 4.1 Handläggning och beslut om insats När en enskild person önskar en insats enligt LSS eller SOL måste insatsen föregås av en ansökan eller en anmälan. En enskild person kan ha insatser enligt båda lagarna. Ansökan eller anmälan handläggs av en biståndshandläggare. I Åstorps kommun finns tre biståndshandläggare, en som handlägger ärenden enligt LSS och två som handlägger ärenden enligt SOL. När en ansökan inkommer görs alltid ett hembesök hos den enskilde. Därefter görs en utredning och i samband med den inhämtas information från andra organisationer som exempelvis sjukvården. Innan ett beslut om insats kan fattas enligt LSS görs en utredning om personen tillhör personkretsen. Biståndshandläggarna kan fatta beslutet enligt delegation, efter taget beslut ska ett skriftligt beslut skickas till den sökande. Delegationsbeslut ska redovisas för nämnden i samband med nämndsmöten. Länsstyrelsen har enligt de intervjuade gjort en tillsyn av handläggningen och konstaterat vissa brister, dock hade den skriftliga rapporten inte inkommit till medborgarnämnden vid granskningstillfället. Enligt intervjuerna har brister konstaterats i dokumentationen. De intervjuade framhåller att de biståndssökande inte har blivit lidande, de har fått sina insatser utförda. Medborgarförvaltningen har påbörjat arbete med att åtgärda bristerna. Om den enskilde får ett avslag på sin ansökan lämnas en separat information på hur överklagan kan ske. Biståndshandläggen hjälper till när den enskilde vill överklaga och hjälpen ges av samma handläggare som fattat beslut om avslag. Ingen bedömning görs av handläggarens oberoende och objektivitet. Enligt uppgift har endast ett överklagande gjorts de senaste två åren. Det trots att handläggarna regelbundet fattar beslut om avslag på ansökningar. Medborgarnämnden svarar för alla biståndsbeslut medan hälso- och omsorgsnämnden svarar för verkställigheten. Inga pengar följer med beslutet när det överlämnas för verkställighet. Ett resurstilldelningssystem baserat på aktuellt vård- och omsorgsbehov enligt biståndsbeslutet tillförsäkrar den utförande enheten resurser för att fullgöra uppdraget. I annat fall finns risken för budgetöverskridande eller att insatsen inte kan utföras enligt beslut. Åstorps kommun LSS och SOL, januari

11 4.2 Information Information till medborgarna SOL anger att socialnämnden i sin uppsökande verksamhet skall upplysa om socialtjänsten samt erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. Enlig LSS ska kommunen informera om verksamhetens mål och medel. Information till medborgarna lämnas exempelvis genom kommunens hemsida. Hemsidan innehåller information till medborgarna om vilka insatser som kan ges enligt LSS och SOL samt hur ansökan om insatserna går till. Medborgarna kan även hämta ansökningsformulär direkt från hemsidan. Dock förutsätter informationsinhämtningen datakunskap. Förvaltningen håller vid granskningstillfället på att arbeta fram broschyrer. Broschyrerna ska finnas lättillgängliga exempelvis på Medborgarkontoret. De broschyrer som finns i dagläget är föråldrade. Medborgarkontoret och biståndshandläggarna finns tillgängliga för förfrågningar via telefon. Enskilda kan även boka en tid för besök på Medborgarkontoret med sina frågor Förebyggande arbete genom besök Uppsökande verksamhet görs hos äldre medan det är sparsamt med uppsökande verksamhet med utgångspunkt från LSS. Under ca 2 års tid har ett projekt pågått med syftet att genomföra uppsökande verksamhet hos äldre. Alla kommunmedborgare som är 80 år och äldre, utan insats från socialtjänsten, har erbjudits ett hembesök. 70 % av målgruppen har tackat ja till besöket. Summeringen av arbetet är att Åstorpsbon generellt är mycket välinformerad om äldreomsorgen och de insatser som kan lämnas. Medborgare med utländsk bakgrund har ofta avböjt besök Informationsträffar genomfördes en äldreomsorgsmässa på Vidåsen. I samband med den lämnades exempelvis information om vilka insatser som finns att tillgå för äldre och funktionshindrade genomfördes en informationskväll med temat Valfrihet inom vård och omsorg. Information lämnades bland annat om vilka insatser som kan ges samt vem som kan väljas som utförare. 4.3 Iakttagelser och kommentar Länsstyrelsen har i sin tillsyn konstaterat brister i handläggning och dokumentation enligt de intervjuade. Förvaltningen har påbörjat arbete med att vidta åtgärder och det är angeläget att medborgarnämnden förvissar sig om att bristerna åtgärdas. Det är också angeläget att medborgarnämnden säkerställer att enskilda får tydlig information om möjligheten att överklaga och att de får oberoende och objektiv hjälp. Medborgarnämnden svarar för biståndsbedömningar medan hälso- och omsorgsnämnden svarar för verkställighet/utförande. För att möjliggöra en verksamhetsmässig och ekonomisk styrning av verkställigheten bör biståndsbeslutet följas av en resurstilldelning. I annat fall finns det ingen balans mellan vårdtyngd/omsorgsbehov och resurser inom vård- och omsorgsverksamheten. Det kan medföra att beslutade insatser inte utförs eftersom det Åstorps kommun LSS och SOL, januari

12 saknas ekonomiska förutsättningar alternativt att verksamheten uppvisar stora ekonomiska avvikelser i förhållande till budget. Allmänheten informeras på flera olika sätt om möjlighet att ansöka om insatser enligt SOL och LSS. Det är viktigt att det tydligt framgår att den enskilde alltid har rätt att få sin sak prövad. 5. Stöd till anhöriga Enligt SOL ska kommunerna tillhandahålla stöd till anhöriga. Den anhörige ansöker om en biståndsinsats för avlastning. Det finns en projektanställning som anhörigsamordnare. I projektet ingår att fånga upp vilka anhöriga som kan vara i behov av stöd samt att informera om möjligheten till stöd. Tjänsten har finansierats genom riktade pengar för utveckling av anhörigstödet. De intervjuade konstaterar att det är förvånansvärt få som söker om anhörigstöd, det trots att information har skickats ut till alla hushåll om möjligheten. Socialtjänsten befarade många ansökningar men så blev inte fallet. Det finns tillgång till korttidsboende/avlastningsplatser för att bland annat avlasta anhöriga. 6. Generella skillnader i insatser söker genom kartläggningen svar på om äldre med behov av insatser enligt SOL har tillgång till samma trygghet och stöd på insatser som äldre som tillhör personkretsen och beviljats insatser enligt LSS. Det kan för det första konstateras att LSS är en rättighetslag medan SOL är en ramlag som möjliggör för kommunen att anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar och beslut. En person över 65 år med LSS-insatser kan behålla sina beviljade insatser livet ut. Följande insatser kan vara aktuella att behålla: Personlig assistans Ledsagarservice Biträde av kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad verksamhet Daglig verksamhet som inkluderar omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Eftersom LSS är ett komplement till övrig lagstiftning kan den enskilde också söka och få insatser enligt SOL. En äldre person med omfattande vård- och omvårdnadsbehov, men utan LSS-insatser, kan förvänta sig följande insatser enligt SOL: Hemtjänst Plats i särskilt boende/omsorgsboende. Åstorps kommun LSS och SOL, januari

13 Korttidsboende Växelvård/avlastning Måltidshjälp och matdistribution Hjälp med daglig livsföring (inköp, tvätt, utevistelse, bäddning och städning) Personlig omvårdnad Trygghetslarm Tillsyn Avlösning för närstående I princip kan den enskilde ansöka om vilken insats som helst enligt SOL, när det gäller rätten till bistånd finns det inte någon begränsning. Det främsta mervärdet för en person som fått LSS-insatser före 65 år är möjligheten till personlig assistans. Den personliga assistansen kan möjliggöra för den enskilde att leva ett mera självständigt liv och med en högre grad av personlig omvårdnad. Därtill förutsätter personlig assistans högre personalkontinuitet. Det förutsätts också att stödet har ingående kunskaper om den funktionshindrade. Beträffande möjligheten till aktiviteter och samvaro med andra är förutsättningarna större genom LSS och personlig assistans. Det möjliggör exempelvis utevistelse och kulturaktiviteter. Enligt riktlinjerna för bistånd enligt SOL finns ytterst begränsade möjligheter till sociala aktiviteter om den enskilde bor i eget boende. Bor den enskilde i ett vård- och omsorgsboende kan det vara oklart vad som erbjuds beträffande aktiviteter och utevistelse eftersom det ingår i boendets allmänna service. Därmed blir det svårt att för den enskilde att avgöra vad han/hon kan förvänta sig i form av olika insatser. I kommunens vård- och omsorgsboenden finns tillgång till särskilda platser för dementa. Där är personaltätheten högre och det finns specialkompetens, men vården kan se olika ut beroende på var den ges. Det nya äldreboendet Astern kommer att samla all demensvård vilket kommer att främja helhets- och samsyn på vården. Enligt de intervjuade medger SOL i stort möjligheten att leva ett som andra i åldersgruppen. Utgångspunkten är dock tolkningen av skälig levnadsnivå och tillgången till resurser. SOL ger möjligheten men resurserna saknas enligt de intervjuade. Sammanfattningsvis kan det konstateras att lagstiftningen strävar efter att tillgodose individuella behov oavsett om insatsen ska ges enligt LSS eller SOL. 7. Källförteckning Intervjuer har genomförts med Anita Månsson, förvaltningschef, medborgarförvaltningen Gunilla Velin, förvaltningschef, hälso- och omsorgsförvaltningen Sally Mårtensson, områdeschef, medborgarförvaltningen Helen Bohjort, biståndshandläggare, medborgarförvaltningen Åsa Gundel Svensson, områdeschef, hälso- och omsorgsförvaltningen Åstorps kommun LSS och SOL, januari

14 Katarina Sundberg, områdeschef, hälso- och omsorgsförvaltningen Lisbeth Ek, biståndshandläggare, medborgarförvaltningen Dokument av relevans för kartläggningen Socialtjänstlag (2001:453) (SOL) Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om assistansersättning (LASS), (1993:389) Förordning om assistansersättning (1993:1091) Handikapplan , Åstorps kommun Av medborgarnämnd ( , 44) samt hälso- och omsorgsnämnd ( , 71) antagna riktlinjer för bistånd enligt SOL gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Debattartikel Gör uppror! Förslaget är ett dråpslag mot funktionshindrade. Aftonbladet Yttrande över betänkandet (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra, , Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning Yttrande över betänkandet (SOU 2008:77) Möjligheten att leva som andra, , Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) Remissvar från Sveriges Kommuner och Landsting om lag LSS och LASS, Möjligheten att leva som andra översyn av lagen. Publicerat Möjlighet att leva som andra, lättläst sammanfattning, SOU 2008:77. Slutbetänkande av LSS-kommittén. Stockholm Information om äldreomsorg, SOL och LSS mm på Åstorps kommuns hemsida Budget 2009 för äldrepolitik, Regeringskansliet Budget och EFP, , Åstorps kommun Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Åstorp Iréne Dahl Ernst & Young Åstorps kommun LSS och SOL, januari

15 Bilaga 1 Olika jämförelser med utgångspunkt från SOL och LSS Specifikt för respektive lag Medborgaren ska genom lagen tillförsäkras Förtydligande av lagen från kommunens sida Villkor för bistånd Åldersbegränsning Antal personer med insatser LSS Rättighetslag som är komplement till SOL Möjlighet att leva som andra Nej Tillhörighet till personkrets Individuellt behov som inte kan tillgodoses på annat sätt Inga nya insatser efter 65 år som huvudregel 76 personer varav 24 under 20 år ( ) SOL Ramlag En skälig levnadsnivå Riktlinjer för bistånd enligt SOL 10 gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Individuellt behov som inte kan tillgodoses på annat sätt Inga begränsningar 357 personer med pågående insatser hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution samt därtill 95 personer med särskilt boende ( ) Insatser som kan ges om behov föreligger som inte kan tillgodoses på annat sätt Insats LSS SOL Personlig assistans Ja Nej Hjälp i daglig livsföring, personlig omvårdnad, Ja Ja måltidshjälp mm Kontaktperson Ja Ja Ledsagare Ja Ja Avlösarservice/anhörigstöd Ja Ja Korttidsvistelse Ja Ja Bostad m särskild service Ja Ja Daglig verksamhet Ja Ja 10 Antaget av medborgarnämnden , 44 samt hälso- och omsorgsnämnden , 71. Åstorps kommun LSS och SOL, januari

16 Kommunens styrdokument för handikapp- och äldreomsorg Verksamhetsplanering Riktlinjer och förtydliganden Handikappomsorg Handikapplan avseende Budget Inga riktlinjer beträffande insatser enligt LSS Äldreomsorg Äldreomsorgsplan saknas Budget Riktlinjer finns beträffande insatser enligt SOL gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Ärendehandläggning LSS SOL Information om möjlighet till överklagan Ja, vid avslag på ansökan Ja, vid avslag på ansökan Hjälp med överklagan Av ärendets handläggare Av ärendets handläggare Resurstilldelning som följer biståndsbeslut Nej Nej Information till medborgarna LSS SOL Information på hemsidan Ja Ja Broschyrer I viss mån I viss mån Uppsökande verksamhet Nej Ja Informationsträffar, mässor mm Nej Ja Genom samverkan i olika former ex med sjukvård Ja Ja Personliga möten och telefonrådgivning Ja Ja Åstorps kommun LSS och SOL, januari

17 Nedan finns utdrag ur Kommundatabasen (Sveriges Kommuner och Landsting) som visar kostnad (kr) för äldreomsorg per invånare samt kostnad (kr) för vård och omsorg om personer med funktionshinder per invånare. Åstorps kommun LSS och SOL, januari

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer