Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL"

Transkript

1 Revisionsrapport 4/2009 Åstorps kommun Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING Bakgrund Syfte och avgränsning Tillvägagångssätt VAD KAN MEDBORGARNA FÖRVÄNTA SIG ENLIGT LAGSTIFTNINGEN? LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Personkrets Insatser enligt LSS Pågående ändring av lagen SOL (Socialtjänstlagen) Rätt till bistånd Iakttagelser och kommentar KOMMUNENS RIKTLINJER OCH FÖRTYDLIGANDEN Äldreomsorgsplan Handikapplan Riktlinjer för bistånd enligt SOL Iakttagelser och kommentar ÄRENDEHANDLÄGGNING OCH INFORMATION TILL MEDBORGARNA Handläggning och beslut om insats Information Information till medborgarna Förebyggande arbete genom besök Informationsträffar Iakttagelser och kommentar STÖD TILL ANHÖRIGA GENERELLA SKILLNADER I INSATSER KÄLLFÖRTECKNING BILAGA Åstorps kommun LSS och SOL, januari

3 SAMMANFATTNING Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Åstorps kommun genomfört en kartläggning av insatser/stöd som kan ges enligt socialtjänstlagen (SOL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utgångspunkt för granskningen är en frågeställning om det finns skillnader i omhändertagandet om personen är äldre med insatser enligt LSS eller äldre med insatser endast enligt SOL och behovet är likartat. Personer som fått insatser beviljade enligt LSS före 65 års ålder behåller dessa livet ut, dock kan de inte utökas. Efter 65 år är huvudregeln att inga insatser enligt LSS kan sökas. Både SOL och LSS har en strävan att den enskilde ska ges möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt trots begränsningar i livsföringen. Genom LSS tillförsäkras den enskilde möjlighet att leva som andra medan SOL tillförsäkrar den enskilde en skälig levnadsnivå. Vad det innebär att leva som andra eller att ha en skälig levnadsnivå kan diskuteras och tolkas på olika sätt. Åstorps kommun har tagit fram riktlinjer för bistånd enligt SOL. Riktlinjerna kan ses som en strävan att tolka vad som är skälig levnadsnivå. Inga riktlinjer har tagits fram för LSS, det förklaras med att lagen mera tydligt anger vilka insatser som kan ges. Det individuella behovet är slutligen avgörande för om bistånd ska beviljas samt omfattning och innehåll på insatsen, det gäller både insatser enligt SOL och LSS. Förutsättningen för insatser enligt LSS är dessutom tillhörighet till personkretsen. Riktlinjerna för bistånd enligt SOL anger vad den enskilde som norm kan förvänta sig och kräva beträffande vård- och omsorgsinsatser. Riktlinjerna har fokus på de grundläggande behoven medan sociala aktiviteter är lågt prioriterade. Länsstyrelsen har en pågående tillsyn av handläggningen av biståndsärenden, enligt de intervjuade har svagheter konstaterats. Det är angeläget att medborgarnämnden säkerställer att ärendehanteringen är rättssäker och att den enskilde får sina individuella behov prövade. Det är också viktigt att nämnden säkerställer att det finns tydlig information till den enskilde om hur ett överklagande går till. Enligt uppgift har endast ett ärende överklagats de två sista åren. Den biståndshandläggare som svarar för ärendet ska även vara behjälplig om den enskilde vill överklaga, ingen prövning görs av handläggarens oberoende och objektivitet. Medborgarnämnden svarar för biståndsbeslut och hälso- och omsorgsnämnden för verkställighet/utförande. Framöver bör ett övervägande ske om det till biståndsbeslutet ska fogas resurstilldelning för utförandet. I annat fall finns ingen balans mellan vårdtyngd/vårdbehov och resurser vilket antingen kan bidra till att insatser inte utförs som förväntat eller att budgetavvikelse erhålls. Information lämnas på olika sätt till allmänheten om LSS och SOL. Det finns särskilda projekt som arbetar med förebyggande insatser samt stöd till anhöriga. Det kan konstateras att en vårdtagare över 65 år med insatser enligt LSS kan ha en viss kvalitativ skillnad i omvårdnaden gentemot den som bara har insatser enligt SOL. Skillnaden handlar främst om möjligheten att behålla personlig assistans. Den personliga assistansen medför möjlighet till ett mera självständigt liv och högre grad av personlig omvårdnad, större möjlighet finns också till aktiviteter. Dessutom ska det finnas personalkontinuitet och det förutsätts att stödet har ingående kunskaper om den funktionshindrade. Stödet finns att tillgå livet ut. Enligt de intervjuade medger SOL i stort möjligheten att leva ett liv som andra i åldersgruppen. Det finns inga begränsningar beträffande vilka insatser den enskilde kan ansöka om enligt SOL. Utgångspunkten för bistånd är det individuella behovet men tolkningen av vad som är skälig levnadsnivå och tillgången till resurser påverkar också. Åstorps kommun LSS och SOL, januari

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Åstorps kommun genomfört en kartläggning av insatser/stöd som kan ges enligt socialtjänstlagen (SOL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utgångspunkt för granskningen är en frågeställning om hur det för håller sig att vara äldre och tillhöra personkretsen för LSS eller att vara äldre med demenssjukdom utan insatser enligt LSS. Bakgrunden är bland annat att det i massmedia har förmedlats en bild av att äldre demenssjuka inte har tillgång till samma omfattning på insatser och stöd som äldre tillhörande personkretsen för LSS. vill genom kartläggningen informera sig om hur det förhåller sig i Åstorps kommun. gjorde en djupgranskning av handikappomsorgen (LSS) Granskningen identifierade ett flertal utvecklingsområden. 1.2 Syfte och avgränsning Syftet med granskningen är kartlägga vilka insatser/stöd som kan ges enligt SOL och LSS samt vilket stöd som ges till anhöriga. Särskilt ska en bedömning göras om äldre erbjuds färre insatser än personer som beviljats insatser enligt LSS. Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor Vad kan medborgarna förvänta sig enligt de båda lagstiftningarna? Finns kommunala förtydliganden eller riktlinjer? Hur har skälig levnadsnivå och begreppet möjlighet att leva som andra tolkats av kommunen? Hur handläggs ärenden enligt SOL respektive LSS? Hur informeras medborgarna om sina möjligheter att få stöd och hjälp? Får den hjälpsökande samt anhöriga information om möjlighet att överklaga beslut? Vilket stöd ges till anhöriga? Vilka generella skillnader i insatser finns beträffande att tillhöra personkretsen enligt LSS eller att vara äldre och dement utan tillhörighet till personkretsen? Målgruppen för granskningen är personer över 65 år med insatser enligt LSS och personer över 65 år med motsvarande omvårdnadsbehov men med insatser enligt SOL. 1.3 Tillvägagångssätt Granskningen har sin utgångspunkt i lagstiftning samt i äldre- och handikapprogram, mål, riktlinjer och annan relevant dokumentation. Intervjuer har genomförts med förvaltningschefer, biståndshandläggare och enhetschefer, se förteckning i kapitel 7. 1 Granskning av handikappomsorgen, revisionsrapport 3/2008 Åstorps kommun LSS och SOL, januari

5 2. Vad kan medborgarna förvänta sig enligt lagstiftningen? 2.1 LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) LSS är en rättighetslag för personer med omfattande stödbehov till följd av varaktiga funktionsnedsättningar som förorsakar betydande svårigheter i det dagliga livet. Lagen infördes 1994 för att skapa jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder. Syftet är att den enskilde ska ges möjlighet att leva som andra. Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för de personer som tillhör personkretsen (se 2.1.1), exempelvis ska jämförelse göras med personer i samma ålder och vad som är rimligt att ha/få. Lagen är ett komplement till annan lagstiftning som exempelvis SOL. Det innebär att det inte får ske någon inskränkning i de rättigheter som den enskilde har enligt någon annan lag. Verksamheten ska bygga på den enskildes självbestämmande och insatserna ska i så stor utsträckning som möjligt utformas i samverkan med den enskilde Personkrets För att ha rätt till insatser enligt LSS skall den enskilde tillhöra lagens personkrets. Personkretsen delas upp i följande grupper: Grupp 1: Grupp 2: Grupp 3: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service Insatser enligt LSS Insatser ges om den enskilde begär det och om det föreligger behov i den enskildes livsföring som inte kan tillgodoses på annat sätt. En individuell prövning görs utifrån funktionshinder och behov. De insatser som erbjuds är 1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder (en uppgift som landsting och regioner svarar för). 2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans 3. Ledsagarservice 4. Biträde av kontaktperson 5. Avlösarservice i hemmet 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig (avser endast personkrets 1 och 2). Åstorps kommun LSS och SOL, januari

6 Med personlig assistans 2 enligt p. 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Finns andra behov utöver de grundläggande har den enskilde rätten till insats för att tillgodose dessa om de inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde kan 3 som huvudregel få personlig assistans efter 65 år endast om insatsen beviljats innan han/hon fyllde 65 år eller om ansökan kommer till kommunen senast dagen innan 65-årsdagen. Den personliga assistansen får inte utökas efter det att den assistansberättigade har fyllt 65 år. Dock får den enskilde behålla de LSS-insatser som beviljats, innan 65-årsdagen, livet ut. Undantag kan finnas för LSS-insatser efter 65 år om det är uppenbart att funktionshindret inte har ett samband med åldrandet, exempelvis kan det vara en skada efter en olycka. Omvårdnad ska även ingå i insatserna p. 5 8 samt beträffande vuxna i p. 10. I punkt 10 ska det förutom omvårdnad även ingå fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter 4. Till LSS finns lagen om assistansersättning (LASS) knuten. Kommunen är huvudman för insatsen personlig assistans enligt LSS. Genom LASS avlastar staten/försäkringskassan kommunen för de kostnader som överstiger 20 timmar/vecka per vårdtagare Pågående ändring av lagen Arbete pågår med att arbeta om LSS och lagändringen är tänkt att gälla från LSSkommittén har lämnat över sitt betänkande och förslaget har varit ute på remiss. Av förslaget framgår att personlig assistans bara ska beviljas till personer med stora funktionsnedsättningar och om den enskilde behöver hjälp mer än 20 timmar/veckan (undantag barn och unga). Staten föreslås ha ansvar för och betala personlig assistans medan kommunen föreslås svara för resten. Kontrollen över personlig assistans föreslås öka. Sveriges Kommuner och Landsting har i sitt remissvar till LSS-kommitténs slutbetänkande lämnat förslaget att staten ska ta över finansieringen av alla LSS-insatser. Remissbehandling pågår, lagförslaget är försenat på grund av att oväntat många remissvar inkommit och att materialet väckt mycket debatt. 2.2 SOL (Socialtjänstlagen) Socialtjänstreformen trädde i kraft 1982 och är en gemensam lag för hela det sociala vårdområdet. SOL har karaktären av målinriktad ramlag och markerar att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Att SOL är en ramlag innebär att kommunen frihet att anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar. Lagen ger också utrymme att utforma biståndet efter vad den enskilde vill och behöver. 2 Lag (1993:387) in stöd och service till vissa funktionshindrade 9 a 3 Lag (1993:387) in stöd och service till vissa funktionshindrade 9 b 4 Lag (1993:387) in stöd och service till vissa funktionshindrade 9 c Åstorps kommun LSS och SOL, januari

7 2.2.1 Rätt till bistånd Den enskilde har rätt till bistånd enligt SOL för sin försörjning och livsföring i övrigt 5. Det under förutsättning av att behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så det stärker den enskildes möjligheter till ett självständigt liv. SOL anger att socialnämnden bör underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra genom hemtjänst, dagverksamhet och annan liknande social tjänst. Insatserna ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan/organisationer 6. I SOL 7 finns särskilda bestämmelser för socialnämndens arbete med äldre och funktionshindrade. Beträffande äldre ska socialnämnden Verka för att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra Verka för att äldre får goda bostäder samt stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd. Göra sig förtrogen med äldres levnadsförhållanden samt bedriva uppsökande verksamhet för att upplysa om den sociala verksamheten. Beträffande människor med funktionshinder ska socialnämnden Verka för att människor med funktionshinder och som möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Nämnden ska medverka till att den enskilde får meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat till den enskildes behov. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service till personer som behöver sådant boende. Göra sig väl förtrogen med funktionshindrades levnadsförhållanden genom uppsökande verksamhet och information. 2.3 Iakttagelser och kommentar Genom LSS tillförsäkras den enskilde möjlighet att leva som andra medan SOL tillförsäkrar den enskilde en skälig levnadsnivå. Vad det innebär att leva som andra eller att ha en skälig levnadsnivå kan diskuteras och tolkas på olika sätt. Kommunen kan göra sin tolkning genom exempelvis normer eller riktlinjer. Det individuella behovet är slutligen avgörande för insatsens omfattning och innehåll. För LSS gäller dessutom tillhörighet till personkretsen. Åstorps kommun har tagit fram riktlinjer för bistånd enligt SOL vilka kan ses som en strävan att tolka vad som är skälig levnadsnivå. Sådana har inte tagits fram för LSS eftersom lagen mera tydligt anger vilka insatser som kan ges. 5 SOL, kap. 4 6 SOL, 3 kap, 5 7 SOL, 5 kap Åstorps kommun LSS och SOL, januari

8 Det kan också konstateras att personer som tillhör personkretsen och har insatser enligt LSS före 65 år behåller dessa insatser. Huvudregeln är att det inte går att ansöka om insats enligt LSS efter 65 år utan ansökan måste göras enligt SOL, undantag finns dock. Både SOL och LSS strävar efter att den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig i samhällslivet och ha en aktiv och meningsfull gemenskap med andra. 3. Kommunens riktlinjer och förtydliganden 3.1 Äldreomsorgsplan Det finns vid granskningstillfället ingen äldreomsorgsplan men enligt uppgift från de intervjuade håller en plan på att arbetas fram. Det framgår av hälso- och omsorgsnämndens årsredovisning 2008 att äldreomsorgsuppdraget ska tydliggöras genom en äldreomsorgsplan. konstaterade redan i revisionsrapport 2006:7 8 att en äldreomsorgsplan saknades och planen saknas fortfarande. 3.2 Handikapplan I september 2003 fattade fullmäktige beslut om en handikapplan för perioden Syftet med planen är att ge de förtroendevalda ett redskap som underlättar beslutsfattandet i frågor som rör handikappanpassning. Det yttersta syftet är att möjliggöra för enskilda att leva ett självständigt liv i gemenskap med andra. I revisionsrapporten 2006:7 anges att handikapplanen inte följts upp men att en revidering påbörjats. Revisionsrapporten 2008:3 9 påtalar att handikapplanen inte har någon styrande effekt och att den förefaller vara ofärdig samt att den inte har reviderats eller följts upp. Hälso- och omsorgsnämnden gör en markering i årsredovisningen 2008 att handikapplanen måste revideras. I årsredovisningen kommenteras även att en ny LSS-lagstiftning håller på att utarbetas som kommer att förändra förutsättningarna för verksamheten. Nämnden anger att de kommer att bevaka kommitténs arbete och förbereda sig på de förändringar som kan bli aktuella Handikapplanen markerar exempelvis att kommunen ska möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att de: Har tillgång till stöd och service samt hjälpmedel som bidrar till oberoende Har tillgång till rehabilitering och habilitering för att uppnå och bibehålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga Har samma möjligheter till rekreation och idrott som andra personer Kan delta i Åstorps kulturliv på lika villkor med andra invånare Har möjlighet att leva familjeliv och rätt till personlig integritet 8 Kommunrevisionens granskning av kommunens planer och program, revisionsrapport 2006:7, sid Granskning av handikappomsorgen LSS 3/2008 Åstorps kommun LSS och SOL, januari

9 Har ekonomisk och social trygghet Samma möjligheter som andra till inkomstbringande arbete Samma möjligheter som andra till utbildning Att den fysiska miljön blir tillgänglig oavsett vilka och hur stora funktionshinder personen har. 3.3 Riktlinjer för bistånd enligt SOL Medborgarnämnden samt hälso- och omsorgsnämnden fattade beslut i juni 2009 om riktlinjer för bistånd enligt SOL gällande hjälp i hemmet och i vård- och omsorgsboende. Riktlinjer är en vägledning för vad som ska tolkas in som skälig levnadsnivå i Åstorps kommun och ska ses som ett arbetsredskap. Varje biståndsprövning och beslut har dock sin utgångspunkt i lagstiftningen och den enskildes behov. Det framgår av riktlinjerna att skälig levnadsnivå är en minimistandard. Enligt riktlinjerna kan bistånd beviljas för vård- och omsorgsboende, korttidsboende, växelvård/avlastning, måltidshjälp, matdistribution, daglig livsföring, personlig omvårdnad, trygghetslarm och tillsyn. Bistånd kan även ges som stöd för närstående som avlösning i hemmet. Exempelvis framgår det av riktlinjerna att syftet med daglig livsföring är att ge individen möjlighet att klara sina dagliga sysslor som inköp, utevistelse och tillgång till samhällsservice. Ett annat syfte är att ge individen möjlighet att delta i samhällslivet, föreningslivet och ha kontakt med andra människor. För att tillgodose det finns insatser för Hjälp med planerade inköp en gång i veckan Möjlighet till utevistelse en gång per vecka alternativt två timmar per månad för valfri aktivitet Hjälp med städning av två rum och kök, hall och badrum varannan vecka (städning omfattar inte fönsterputs och storstädning) Hjälp med tvätt varannan vecka Hjälp med bäddning dagligen Hjälp med renbäddning varannan vecka Hjälp med rengöring av hjälpmedel Enligt de intervjuade tillgodoses primärt de grundläggande behoven genom bistånd enligt SOL. Det som brister är enligt de intervjuade det sociala innehållet i äldreomsorgen, exempelvis social aktivitet eller möjlighet till utevistelse. 3.4 Iakttagelser och kommentar Genom handikapplanen och riktlinjerna har Åstorps kommun förtydligat vad kommunens olika verksamheter ska säkerställa och möjliggöra för funktionshindrade så att de kan leva som andra samt hur begreppet skälig levnadsnivå ska tolkas. Det kan konstateras att handikapplanen inte förefaller vara något levande styrdokument trots att den innehåller olika regler för att uppnå goda livsbetingelser för handikappade. Oklarhet Åstorps kommun LSS och SOL, januari

10 finns om hur långt kommunen nått med sitt arbete. Det finns ingen fortlöpande uppföljning av planen, både revisionsrapporten 2006:7 och 2008:3 konstaterade brister i uppföljningen. Enligt planen ska det senast 2010 göras en total redovisning av hur handikappfrågorna har hanterats. Dessutom behöver planen omgående omarbetas eftersom den gäller för tiden Eftersom det fortfarande saknas en äldreomsorgsplan blir det riktlinjerna som klargör hur kommunen tolkar skälig levnadsnivå. I riktlinjerna tillförsäkras den enskilde omvårdnad och omsorg i olika former. Däremot tillförsäkras inte den enskilde exempelvis rekreation eller kultur mer än i mycket begränsad omfattning. Enligt riktlinjerna finns möjlighet till utevistelse en gång i veckan alternativt två timmars valfri aktivitet i månaden. Riktlinjerna anger vad den enskilde som norm kan förvänta sig och kräva av kommunen i form av insatser. De är också en markering från kommunens sida om vad kommunen kan åta sig att utföra. 4. Ärendehandläggning och information till medborgarna 4.1 Handläggning och beslut om insats När en enskild person önskar en insats enligt LSS eller SOL måste insatsen föregås av en ansökan eller en anmälan. En enskild person kan ha insatser enligt båda lagarna. Ansökan eller anmälan handläggs av en biståndshandläggare. I Åstorps kommun finns tre biståndshandläggare, en som handlägger ärenden enligt LSS och två som handlägger ärenden enligt SOL. När en ansökan inkommer görs alltid ett hembesök hos den enskilde. Därefter görs en utredning och i samband med den inhämtas information från andra organisationer som exempelvis sjukvården. Innan ett beslut om insats kan fattas enligt LSS görs en utredning om personen tillhör personkretsen. Biståndshandläggarna kan fatta beslutet enligt delegation, efter taget beslut ska ett skriftligt beslut skickas till den sökande. Delegationsbeslut ska redovisas för nämnden i samband med nämndsmöten. Länsstyrelsen har enligt de intervjuade gjort en tillsyn av handläggningen och konstaterat vissa brister, dock hade den skriftliga rapporten inte inkommit till medborgarnämnden vid granskningstillfället. Enligt intervjuerna har brister konstaterats i dokumentationen. De intervjuade framhåller att de biståndssökande inte har blivit lidande, de har fått sina insatser utförda. Medborgarförvaltningen har påbörjat arbete med att åtgärda bristerna. Om den enskilde får ett avslag på sin ansökan lämnas en separat information på hur överklagan kan ske. Biståndshandläggen hjälper till när den enskilde vill överklaga och hjälpen ges av samma handläggare som fattat beslut om avslag. Ingen bedömning görs av handläggarens oberoende och objektivitet. Enligt uppgift har endast ett överklagande gjorts de senaste två åren. Det trots att handläggarna regelbundet fattar beslut om avslag på ansökningar. Medborgarnämnden svarar för alla biståndsbeslut medan hälso- och omsorgsnämnden svarar för verkställigheten. Inga pengar följer med beslutet när det överlämnas för verkställighet. Ett resurstilldelningssystem baserat på aktuellt vård- och omsorgsbehov enligt biståndsbeslutet tillförsäkrar den utförande enheten resurser för att fullgöra uppdraget. I annat fall finns risken för budgetöverskridande eller att insatsen inte kan utföras enligt beslut. Åstorps kommun LSS och SOL, januari

11 4.2 Information Information till medborgarna SOL anger att socialnämnden i sin uppsökande verksamhet skall upplysa om socialtjänsten samt erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. Enlig LSS ska kommunen informera om verksamhetens mål och medel. Information till medborgarna lämnas exempelvis genom kommunens hemsida. Hemsidan innehåller information till medborgarna om vilka insatser som kan ges enligt LSS och SOL samt hur ansökan om insatserna går till. Medborgarna kan även hämta ansökningsformulär direkt från hemsidan. Dock förutsätter informationsinhämtningen datakunskap. Förvaltningen håller vid granskningstillfället på att arbeta fram broschyrer. Broschyrerna ska finnas lättillgängliga exempelvis på Medborgarkontoret. De broschyrer som finns i dagläget är föråldrade. Medborgarkontoret och biståndshandläggarna finns tillgängliga för förfrågningar via telefon. Enskilda kan även boka en tid för besök på Medborgarkontoret med sina frågor Förebyggande arbete genom besök Uppsökande verksamhet görs hos äldre medan det är sparsamt med uppsökande verksamhet med utgångspunkt från LSS. Under ca 2 års tid har ett projekt pågått med syftet att genomföra uppsökande verksamhet hos äldre. Alla kommunmedborgare som är 80 år och äldre, utan insats från socialtjänsten, har erbjudits ett hembesök. 70 % av målgruppen har tackat ja till besöket. Summeringen av arbetet är att Åstorpsbon generellt är mycket välinformerad om äldreomsorgen och de insatser som kan lämnas. Medborgare med utländsk bakgrund har ofta avböjt besök Informationsträffar genomfördes en äldreomsorgsmässa på Vidåsen. I samband med den lämnades exempelvis information om vilka insatser som finns att tillgå för äldre och funktionshindrade genomfördes en informationskväll med temat Valfrihet inom vård och omsorg. Information lämnades bland annat om vilka insatser som kan ges samt vem som kan väljas som utförare. 4.3 Iakttagelser och kommentar Länsstyrelsen har i sin tillsyn konstaterat brister i handläggning och dokumentation enligt de intervjuade. Förvaltningen har påbörjat arbete med att vidta åtgärder och det är angeläget att medborgarnämnden förvissar sig om att bristerna åtgärdas. Det är också angeläget att medborgarnämnden säkerställer att enskilda får tydlig information om möjligheten att överklaga och att de får oberoende och objektiv hjälp. Medborgarnämnden svarar för biståndsbedömningar medan hälso- och omsorgsnämnden svarar för verkställighet/utförande. För att möjliggöra en verksamhetsmässig och ekonomisk styrning av verkställigheten bör biståndsbeslutet följas av en resurstilldelning. I annat fall finns det ingen balans mellan vårdtyngd/omsorgsbehov och resurser inom vård- och omsorgsverksamheten. Det kan medföra att beslutade insatser inte utförs eftersom det Åstorps kommun LSS och SOL, januari

12 saknas ekonomiska förutsättningar alternativt att verksamheten uppvisar stora ekonomiska avvikelser i förhållande till budget. Allmänheten informeras på flera olika sätt om möjlighet att ansöka om insatser enligt SOL och LSS. Det är viktigt att det tydligt framgår att den enskilde alltid har rätt att få sin sak prövad. 5. Stöd till anhöriga Enligt SOL ska kommunerna tillhandahålla stöd till anhöriga. Den anhörige ansöker om en biståndsinsats för avlastning. Det finns en projektanställning som anhörigsamordnare. I projektet ingår att fånga upp vilka anhöriga som kan vara i behov av stöd samt att informera om möjligheten till stöd. Tjänsten har finansierats genom riktade pengar för utveckling av anhörigstödet. De intervjuade konstaterar att det är förvånansvärt få som söker om anhörigstöd, det trots att information har skickats ut till alla hushåll om möjligheten. Socialtjänsten befarade många ansökningar men så blev inte fallet. Det finns tillgång till korttidsboende/avlastningsplatser för att bland annat avlasta anhöriga. 6. Generella skillnader i insatser söker genom kartläggningen svar på om äldre med behov av insatser enligt SOL har tillgång till samma trygghet och stöd på insatser som äldre som tillhör personkretsen och beviljats insatser enligt LSS. Det kan för det första konstateras att LSS är en rättighetslag medan SOL är en ramlag som möjliggör för kommunen att anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar och beslut. En person över 65 år med LSS-insatser kan behålla sina beviljade insatser livet ut. Följande insatser kan vara aktuella att behålla: Personlig assistans Ledsagarservice Biträde av kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad verksamhet Daglig verksamhet som inkluderar omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Eftersom LSS är ett komplement till övrig lagstiftning kan den enskilde också söka och få insatser enligt SOL. En äldre person med omfattande vård- och omvårdnadsbehov, men utan LSS-insatser, kan förvänta sig följande insatser enligt SOL: Hemtjänst Plats i särskilt boende/omsorgsboende. Åstorps kommun LSS och SOL, januari

13 Korttidsboende Växelvård/avlastning Måltidshjälp och matdistribution Hjälp med daglig livsföring (inköp, tvätt, utevistelse, bäddning och städning) Personlig omvårdnad Trygghetslarm Tillsyn Avlösning för närstående I princip kan den enskilde ansöka om vilken insats som helst enligt SOL, när det gäller rätten till bistånd finns det inte någon begränsning. Det främsta mervärdet för en person som fått LSS-insatser före 65 år är möjligheten till personlig assistans. Den personliga assistansen kan möjliggöra för den enskilde att leva ett mera självständigt liv och med en högre grad av personlig omvårdnad. Därtill förutsätter personlig assistans högre personalkontinuitet. Det förutsätts också att stödet har ingående kunskaper om den funktionshindrade. Beträffande möjligheten till aktiviteter och samvaro med andra är förutsättningarna större genom LSS och personlig assistans. Det möjliggör exempelvis utevistelse och kulturaktiviteter. Enligt riktlinjerna för bistånd enligt SOL finns ytterst begränsade möjligheter till sociala aktiviteter om den enskilde bor i eget boende. Bor den enskilde i ett vård- och omsorgsboende kan det vara oklart vad som erbjuds beträffande aktiviteter och utevistelse eftersom det ingår i boendets allmänna service. Därmed blir det svårt att för den enskilde att avgöra vad han/hon kan förvänta sig i form av olika insatser. I kommunens vård- och omsorgsboenden finns tillgång till särskilda platser för dementa. Där är personaltätheten högre och det finns specialkompetens, men vården kan se olika ut beroende på var den ges. Det nya äldreboendet Astern kommer att samla all demensvård vilket kommer att främja helhets- och samsyn på vården. Enligt de intervjuade medger SOL i stort möjligheten att leva ett som andra i åldersgruppen. Utgångspunkten är dock tolkningen av skälig levnadsnivå och tillgången till resurser. SOL ger möjligheten men resurserna saknas enligt de intervjuade. Sammanfattningsvis kan det konstateras att lagstiftningen strävar efter att tillgodose individuella behov oavsett om insatsen ska ges enligt LSS eller SOL. 7. Källförteckning Intervjuer har genomförts med Anita Månsson, förvaltningschef, medborgarförvaltningen Gunilla Velin, förvaltningschef, hälso- och omsorgsförvaltningen Sally Mårtensson, områdeschef, medborgarförvaltningen Helen Bohjort, biståndshandläggare, medborgarförvaltningen Åsa Gundel Svensson, områdeschef, hälso- och omsorgsförvaltningen Åstorps kommun LSS och SOL, januari

14 Katarina Sundberg, områdeschef, hälso- och omsorgsförvaltningen Lisbeth Ek, biståndshandläggare, medborgarförvaltningen Dokument av relevans för kartläggningen Socialtjänstlag (2001:453) (SOL) Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om assistansersättning (LASS), (1993:389) Förordning om assistansersättning (1993:1091) Handikapplan , Åstorps kommun Av medborgarnämnd ( , 44) samt hälso- och omsorgsnämnd ( , 71) antagna riktlinjer för bistånd enligt SOL gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Debattartikel Gör uppror! Förslaget är ett dråpslag mot funktionshindrade. Aftonbladet Yttrande över betänkandet (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra, , Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning Yttrande över betänkandet (SOU 2008:77) Möjligheten att leva som andra, , Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) Remissvar från Sveriges Kommuner och Landsting om lag LSS och LASS, Möjligheten att leva som andra översyn av lagen. Publicerat Möjlighet att leva som andra, lättläst sammanfattning, SOU 2008:77. Slutbetänkande av LSS-kommittén. Stockholm Information om äldreomsorg, SOL och LSS mm på Åstorps kommuns hemsida Budget 2009 för äldrepolitik, Regeringskansliet Budget och EFP, , Åstorps kommun Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Åstorp Iréne Dahl Ernst & Young Åstorps kommun LSS och SOL, januari

15 Bilaga 1 Olika jämförelser med utgångspunkt från SOL och LSS Specifikt för respektive lag Medborgaren ska genom lagen tillförsäkras Förtydligande av lagen från kommunens sida Villkor för bistånd Åldersbegränsning Antal personer med insatser LSS Rättighetslag som är komplement till SOL Möjlighet att leva som andra Nej Tillhörighet till personkrets Individuellt behov som inte kan tillgodoses på annat sätt Inga nya insatser efter 65 år som huvudregel 76 personer varav 24 under 20 år ( ) SOL Ramlag En skälig levnadsnivå Riktlinjer för bistånd enligt SOL 10 gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Individuellt behov som inte kan tillgodoses på annat sätt Inga begränsningar 357 personer med pågående insatser hemtjänst, trygghetslarm och matdistribution samt därtill 95 personer med särskilt boende ( ) Insatser som kan ges om behov föreligger som inte kan tillgodoses på annat sätt Insats LSS SOL Personlig assistans Ja Nej Hjälp i daglig livsföring, personlig omvårdnad, Ja Ja måltidshjälp mm Kontaktperson Ja Ja Ledsagare Ja Ja Avlösarservice/anhörigstöd Ja Ja Korttidsvistelse Ja Ja Bostad m särskild service Ja Ja Daglig verksamhet Ja Ja 10 Antaget av medborgarnämnden , 44 samt hälso- och omsorgsnämnden , 71. Åstorps kommun LSS och SOL, januari

16 Kommunens styrdokument för handikapp- och äldreomsorg Verksamhetsplanering Riktlinjer och förtydliganden Handikappomsorg Handikapplan avseende Budget Inga riktlinjer beträffande insatser enligt LSS Äldreomsorg Äldreomsorgsplan saknas Budget Riktlinjer finns beträffande insatser enligt SOL gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Ärendehandläggning LSS SOL Information om möjlighet till överklagan Ja, vid avslag på ansökan Ja, vid avslag på ansökan Hjälp med överklagan Av ärendets handläggare Av ärendets handläggare Resurstilldelning som följer biståndsbeslut Nej Nej Information till medborgarna LSS SOL Information på hemsidan Ja Ja Broschyrer I viss mån I viss mån Uppsökande verksamhet Nej Ja Informationsträffar, mässor mm Nej Ja Genom samverkan i olika former ex med sjukvård Ja Ja Personliga möten och telefonrådgivning Ja Ja Åstorps kommun LSS och SOL, januari

17 Nedan finns utdrag ur Kommundatabasen (Sveriges Kommuner och Landsting) som visar kostnad (kr) för äldreomsorg per invånare samt kostnad (kr) för vård och omsorg om personer med funktionshinder per invånare. Åstorps kommun LSS och SOL, januari

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE INNEHÅLL. Inledning... 3 Vision...3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3

VERKSAMHETSBESKRIVNING OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE INNEHÅLL. Inledning... 3 Vision...3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3 2013 INNEHÅLL Inledning... 3 Vision......3 Målgrupper... 3 Lagstiftning... 3 Områdets olika verksamheter... 4 Personlig assistans... 4 Ledsagareservice... 4 Kontaktperson... 4 Avlösarservice... 4 Korttidsvistelse...

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Rapport. LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport LSS-insatser förutom personlig assistans 2007-05-30 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9

Säters kommun. Styrning och organisation av LSSverksamheten. Förstudie. KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 Säters kommun Styrning och organisation av LSSverksamheten KPMG AB Augusti 2011 Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Yngre personer med demens Rättigheter enligt socialtjänstlagen och LSS. Karin Lindgren

Yngre personer med demens Rättigheter enligt socialtjänstlagen och LSS. Karin Lindgren Yngre personer med demens Rättigheter enligt socialtjänstlagen och LSS Karin Lindgren Fakta om yngre med demens 9500 personer under 65 år Alzheimers sjukdom Frontallobsdemens Lewy-body demens Vaskulär

Läs mer