Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden"

Transkript

1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge , kl Ajournering ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid Ghannad Ann-Britt Svensson Bengt-Arne Andersson Peter Rugarn Linnea Andersson Gunnar Larsson Daniel Barteg Sonja Persson Jana Lund Övriga deltagande Christin Johansson, socialchef Mats Henriksson, ersättare Gunilla Malmgren, sekreterare Mikael Sörensen, ersättare Christina Forsberg, handikappomsorgschef Ingrid Björk, ersättare Irene Carlsson, IFO-chef Henrik Ingelström, ersättare Marina Rahm, kostchef Anne-Lis Paulsson, ersättare Ann-Louise Christensen hemvårdschef Mats Malmström, ersättare Karin Sandström, ekonom Eva Sjöstedt, kvalitetssamordn Johannes Bragazzi, enhetschef Ulla Nordström, ersättare Mikael Elmvik, ersättare Sekreterare Gunilla Malmgren Paragrafer Ordförande Annsofie Thuresson Justerande Bengt-Arne Andersson Organ Anslag/bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Underskrift Anna-Lena Alnerud Utdragsbestyrkande

2 (16) 50 Dnr SN 2014/63 Upphandling av gruppbostad LSS Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att enligt LOU upphandla verksamhet och drift, inte lokaler, för en ny gruppbostad med särskild service, som beräknas tas i drift hösten Socialnämnden får delegation på att fatta de beslut som krävs i upphandlingen. Ärendet är återremitterat från kommunfullmäktige, som önskar få information om hur meddelarfriheten för personalen ska garanteras och hur insynen för de förtroendevalda ska fungera. Det finns möjlighet att i ett förfrågningsunderlag lägga in ett avsnitt om meddelarfrihet. Följande text är ett exempel från en upphandling av gruppbostad enligt LSS. Meddelarfrihet. Utförarens personal ska omfattas av meddelarskydd jämställt med det skydd offentligt anställda har. Denna meddelarfrihet ska dock ej omfatta uppgifter som avser affärsförhållande, eller som allmänt sett kan rubba konkurrensförhållanden för utföraren. Vidare råder det ej meddelarfrihet för uppgifter om enskildas personliga och privata ekonomiska förhållanden eller för uppgifter som rör säkerhet. Personer i ledande ställning i företaget, såsom styrelseledamot eller verkställande direktör, omfattas ej av den här angivna meddelarfriheten. Det åligger utföraren att informera berörd personal om den meddelarfrihet som ska råda i verksamheten. Om Kävlinge skulle upphandla gruppbostad enligt LSS kommer motsvarande krav att läggas in i förfrågningsunderlag och avtal. I den av kommunfullmäktige antagna konkurrenspolicyn sägs att vid konkurrensutsättning skall kommunallagens regler 3 kap 19-19a om insyn och rätt att ta del av handlingar särskilt beaktas. Detta är en lagstadgad skyldighet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har rätt att inspektera verksamheten oberoende av om den drivs av kommunen eller av en privat entreprenör. För en privat driven gruppbostad krävs dessutom tillstånd från IVO för att få bedriva verksamheten. Utföraren ska, liksom kommunen, följa alla lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som utfärdas av statliga och kommunala myndigheter och verk. Utföraren ska ha väl fungerande rutiner för att identifiera och rapportera missförhållande/allvarligt missförhållande, samt påtaglig risk för

3 (16) missförhållande/allvarligt missförhållande enligt 24 a-g LSS Lex Sarah. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 ska vara kända och följas. Utföraren har, liksom kommunen en dokumentationsskyldighet. Kommunen kommer att ställa krav på hur den ska utföras. Utföraren ska se till att MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) kan utöva sitt ansvar och att riktlinjer, som framställs från MAS i enlighet med dennas författningsreglerade ansvar, följs. MAS har anmälningsplikt enligt Lex Maria, Patientsäkerhetslagen 2010:659 Krav kommer att ställas på att utföraren ska följa socialnämndens gällande mål, värdegrund och värdighetsgarantier, liksom anvisningar och riktlinjer. Socialnämnden, som har ansvar för verksamheten, har en skyldighet att även följa upp en privat driven verksamhet. Brukarnas självbestämmande, inflytande och integritet ska garanteras genom framtagna rutiner. Krav kommer att ställas på samverkan med kommunen, Region Skåne, frivilligorganisationer samt andra myndigheter och organisationer. Krav kommer att ställas på hantering av synpunkter, klagomål och avvikelser. Dessa ska redovisas till kommunen vid tillsyn, avtalsuppföljning eller på begäran. Yrkanden Maria Karlberg (M), Peter Rugarn (KD), Ann-Britt Svensson (FP), Jana Lund (SD) och Bengt-Arne Andersson (C) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget att kravet kommer att ställas på att utföraren ska följa socialnämndens mål i stället för bör. Gunni Gustafsson Nilsson (S) yrkar avslag till liggande förslag enligt inlämnad skrivelse. Linnea Andersson (MP) instämmer i Gunni Gustafsson Nilssons yrkande. sgång Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat att bifalla liggande förslag med tillägg Votering begärs. Votering Ja för beslut enligt liggande förslag med tillägg. Nej för beslut enligt Gunni Gustafsson Nilssons yrkande.

4 (16) Voteringsresultat Ledamot/tjänstgörande ersättare Annsofie Thuresson (M) Maria Karlberg (M) Gunni Gustafsson Nilsson (S) Gunnar Wiederhielm (M) Navid Ghannad (M) Ann-Britt Svensson (FP) Bengt-Arne Andersson (C) Peter Rugarn (KD) Linnea Andersson (MP) Gunnar Larsson (S) Daniel Barteg (S) Sonja Persson (S) Jana Lund (SD) Ja-röst Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej-röst Nej Nej Nej Nej Nej Summa 8 Ja 5 Nej Avstår från att rösta Reservation Gunni Gustafsson Nilsson (S), Gunnar Larsson (S), Daniel Barteg (S) och Sonja Persson (S) reserverar sig mot beslutet enligt bilagd skrivelse. Omedelbar justering et justeras omedelbart. ska skickas till För kännedom Socialchef Christin Johansson Handikappomsorgschef Christina Forsberg För verkställighet Kommunfullmäktige

5 (16) 51 Dnr SN 2012/266 Yttrande till Kammarrätten i Göteborg, Mål nr Att ge socialchefen i uppdrag att till kommunstyrelsen lämna förslag till yttrande till kammarrätten i mål nr Ajournering Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd gällande föreläggande avseende hygien. Kävlinge kommun har möjlighet att yttra sig. Yrkanden Maria Karlberg (M), Peter Rugarn (KD), Ann-Britt Svensson (FP), Jana Lund (SD) Bengt-Arne Andersson (C) och Linnea Andersson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. Gunni Gustafsson Nilsson (S) yrkar bifall med tillägget att Socialdemokraterna stöder Arbetsmiljöverket i denna fråga. sunderlag Kammarrättens beslut om prövningstillstånd. Omedelbar justering et justeras omedelbart. ska skickas till För verkställighet Socialchef Christin Johansson

6 (16) 52 Information Information lämnas om handikapplanen som socialnämnden fått på remiss. i ärendet fattas på socialnämnden i juni.

7 (16) 53 Dnr SN 2014/62 Kundlöfte/värdighetgaranti inom hemvården Socialnämnden godkänner värdighetsgaranti/kundlöfte inom hemvården. Socialnämnden beslutar att tidigare beslutade kvalitetsgaranti för hyresgäster inom äldreboende/gruppboende utgår och ersätts med värdighetsgaranti/kundlöfte. Hemvården har arbetat med framtagning av värdighetsgarantier utifrån socialtjänstlagen 5 kap 4. Parallellt har ett kommunövergripande arbete kring kundlöften arbetats fram, därför beslutar socialnämnden om att hemvårdens arbete kring detta betecknas både som kundlöfte och värdighetsgaranti. Yrkanden Ann-Britt Svensson (FP): Benämningen ska vara värdighetsgaranti/kundlöfte i stället för kundlöfte/värdighetsgaranti. Peter Rugarn(KD), Linnea Andersson (MP), Jana Lund (SD), Maria Karlberg (M), Bengt-Arne Andersson (C) och yrkar bifall till Ann-Britt Svensson yrkande. Gunni Gustafsson Nilsson (S), Gunnar Larsson (S), Daniel Barteg (S) och Sonja Persson (S) yrkar enligt bilaga att ordet kundlöfte/värdighetsgaranti generellt byts ut mot löften till kommuninvånare/värdighetsgaranti eller löften till medborgare/värdighetsgaranti. Överens om en skrivning enligt Ann-Britt Svenssons yrkande. sunderlag Kundlöfte/värdighetsgaranti inom hemvården ska skickas till För verkställighet Hemvårdens enhetschefer Eva Björklund, verksamhetsplanerare

8 (16) 54 Dnr SN 2014/21 Utredningsdirektiv trygghetstelefoner Rapporten godkännes och lägges till handlingarna. Förvaltningen har haft Socialnämndens uppdrag att skyndsamt utreda för- och nackdelar med analoga- och respektive digitala trygghetstelefoner samt att redovisa konsekvenser och kostnader för byte till digital teknik. Av utredningen framgår bakgrund samt aktuell situation. Det är ostridigt att vi kommer att ha ett behov av att byta ut dagens analoga system mot ett digitalt system. Det är dock svårbedömt i vilken takt ett byte bör ske för att ha en säker trygghetstelefoni. För att kunna göra en fullständig kartläggning och bedömning om utbytestakten behöver man kännedom och kunskap om fiberoptiken och dess planerade utbyggnad i hela Kävlinge kommun. Det är sannolikt möjligt att göra en fördjupad utredning genom att beställa extern expertis om Socialnämnden så önskar. Det är vår bedömning att brukarna kan känna sig trygga och säkra med de trygghetstelefoner som är installerade. De allra äldsta som är mindre säkra byts nu ut i rask takt. Förvaltningen följer utvecklingen nogsamt. Yrkanden Peter Rugarn(KD), Gunni Gustafsson Nilsson (S), Jana Lund (SD), Maria Karlberg (M), Bengt-Arne Andersson (C), Ann-Britt Svensson (FP) och Linnea Andersson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. sunderlag Utredningsdirektiv trygghetstelefon digitalt ska skickas till För kännedom Charlotta Everlöv Marie Ekström För verkställighet Ann-Louise Christensen

9 (16) 55 Dnr SN 2014/77 Direktiv angående personlig assistans Kommunstyrelsen föreslås besluta Det kommunala utförandet av personlig assistans ska f n inte konkurrensutsättas. Kommunfullmäktige godkände , 48/2013, ett budgetdirektiv med följande lydelse. Att uppdra åt kommundirektören att utreda möjligheterna att konkurrensutsätta det kommunala utförandet av personlig assistans. Kommundirektören utsåg socialchefen som projektägare. En projektgrupp bestående av administrativ chef, handikappomsorgschef, LSS-handläggare, enhetschef för personliga assistenter och socialnämndens ekonom har tagit fram underlagen. Det är fullt möjligt att konkurrensutsätta det kommunala utförandet av personliga assistenter och upphandling enligt LOU bedöms som mest lämpligt för Kävlinge kommun. Utredningen visar dock att kostnaderna skulle öka med nuvarande förutsättningar. Detta beror bl a på att kommunen skulle få betala samma timersättning för personlig assistans enligt 9 2 LSS som enligt 51 kap 22 Socialförsäkringsbalken. Idag har den kommunala utföraren en lägre ersättning. Inom det kommunala utförandet av personlig assistans finns dessutom inte någon jourtjänstgörande personal. Försäkringskassan ger inte full ersättning för jour. Privata utförare har andra avtal än kommunerna och har därför lägre kostnader för jour-ersättning. Det finns möjlighet att betala ut en lägre ersättning än den timersättning som regeringen fastställt. Den nivå som skulle behövas för att undvika kostnadsökning bedöms inte vara rimlig. Yrkanden Gunni Gustafsson Nilsson (S), Maria Karlberg (M), Jana Lund (SD), Peter Rugarn(KD), Bengt-Arne Andersson (C), Ann-Britt Svensson (FP) och Linnea Andersson (MP) yrkar bifall till liggande förslag. sunderlag Utredning Pers assistans Bilaga ekonomi ska skickas till För kännedom Handikappomsorgschef Christina Forsberg Enhetschef Rose-Marie Andersson För verkställighet Kommunstyrelsen

10 (16) 56 Dnr SN 2014/99 Avgift för specialresor med färdtjänst Avgifter för specialresor med färdtjänst höjs till 410 kronor/månad fr o m augusti Skånetrafiken höjde sina avgifter för periodkort i mitten på december Samtidigt höjdes priset för periodkort inom färdtjänsten med samma belopp. Inom färdtjänsten finns även ett specialkort för ungdomar som reser till och från korttidstillsyn/fritidsverksamhet. Socialnämnden har möjlighet att höja det enligt samma principer som för periodkorten inom den allmänna kollektivtrafiken. Periodkorten i den allmänna kollektivtrafiken höjdes med olika procentsatser. Kortet som gäller för den kortaste sträckan höjdes från 350 kronor till 385 kronor/30-dagarsperiod, dvs med 10%. Avgiften för specialresor är 375 kronor/månad. En höjning med 10% skulle innebära en avgift på 410 kronor/månad. Specialresorna förekommer normalt inte under sommaren. Höjningen föreslås därför gälla fr o m augusti. Yrkanden Gunni Gustafsson Nilsson (S), Maria Karlberg (M), Ann-Britt Svensson (FP) och Jana Lund (SD) yrkar bifall till liggande förslag. ska skickas till För kännedom Christina Forsberg Handikappomsorgens enhetschefer För verkställighet Taxi Kävlinge AB

11 (16) 57 Dnr SN 2014/86 Detaljplan för Henkelstorp 7:2 mf i Hofterup Socialnämnden har inget att erinra mot redovisad detaljplan. Planområdet gränsar i väster mot Grand Prixvägen/Piaffvägen och i Söder mot Remontvägen/Passagevägen. Synpunkter ska vara inlämnade senast den 21/ sunderlag Detaljplan för Henkelstorp 7:2 m fl, samråd ska skickas till För verkställighet Marianne Nilsson, Miljönämnden

12 (16) 58 Dnr SN 2014/105 Samråd med Region Skåne angående sprututbytesverksamhet i Kristianstad Socialnämnden har inget att erinra mot att Region Skåne utökar verksamheten med att etablera sprututbytesverksamhet i Kristianstad. Region Skåne bedriver i dag en verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler vid Skånes Universitetssjukvård vid Infektionsklinikerna i Lund och Malmö samt inom Skånevård Sund vid Infektionskliniken i Helsingborg. Verksamheterna har varit mycket framgångsrika. Region Skåne avser nu att utöka verksamheten med att etablera sprututbytesverksamhet i Kristianstad med beräknad start i oktober För att etablera en ny verksamhet måste Region Skåne erhålla tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lagen om utbyte av sprutor och kanyler (2006:323). I lagen regleras att ansökan måste biträdas av den kommun där verksamheten är belägen, dvs Kristianstad, och att samråd måste ha skett med övriga kommuner i landstinget/regionen. Kävlinge har möjlighet att komma med synpunkter senast ska skickas till För kännedom

13 (16) 59 Dnr SN 2014/17 Delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut läggs till handlingarna. Anmälan av delegationsbeslut. sunderlag om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten/slutna sällskap 2013 om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten/slutna sällskap 2012 Bil 66/14 Delegationslista Individ- och familjeomsorg Bil 67/14 Delegationslista Färdtjänst Bil 68/14 Delegationslista Avgifter Bil 69/14 Delegationslista SoL Bil 70/14 Delegationslista LSS Bil 71/14 Delegationslista Bostadsanpassningsbidrag Bil 72/14 Socialnämndens berednings föredragningslista

14 (16) 60 Dnr SN 2014/19 Meddelanden Redovisning av meddelanden godkännes. Anmälan av meddelanden. sunderlag Minnesanteckningar förda vid Norrehedsgruppen Rapport över ej verkställda beslut - SoL 1:a kvartalet 2014 Rapport över ej verkställda beslut - LSS 1:a kvartalet 2014 Inkommet brev - Jämlikhet och LOV inom LSS Överenskommelse - Stimulansbidrag för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2014 Bil 73/14 IVO Lex Maria Bil 74/14 Förvaltningsrätten i Malmö Dom, bistånd enligt SoL Bil 75/14 Förvaltningsrätten i Malmö Dom, bistånd enligt SoL Bil 76/14 Förvaltningsrätten i Malmö Dom, färdtjänst

15 (16) 61 Bilaga 77/14 Lex Sarah utredning Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. Information om utredning och beslut gällande missförhållande enligt 14 kap 6 SoL. sunderlag Socialtjänstens utredning ska skickas till För kännedom Eva Sjöstedt

16 (16) 62 Bilaga 78/14 Svar på inkommet brev om bostadsanpassningsbidrag Socialnämnden godkänner socialtjänstens skrivelse som svar på inkommet brev. Ett brev rörande bostadsanpassningsbidrag har kommit in. Socialtjänsten har i en skrivelse föreslagit ett svar på brevet. sunderlag Socialtjänstens skrivelse.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 3 19 mars 2009 Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 2009-02-16 Bakgrund Kommunstyrelsen gav i augusti 2006 Kommunledningskansliet

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer