Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus"

Transkript

1 Vänersborg, Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus - Samverkansrutin mellan NU-sjukvård och kommuner 1 när en patient har behov av medföljande personal från sin hemkommun (Delregional överenskommelse inom Fyrbodal) 1 Med vissa undantag kan skrivelsen även ses som en tillämpningsanvisning för privat assistansverksamhet. 1

2 Innehåll Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Inledning...3 Patienter med funktionsnedsättning som inte har personlig assistans...3 Patienter med funktionsnedsättning som har personlig assistans...4 Kommunens ansvar...4 Regionens ansvar...4 Viktigt att tänka på...5 Referensförteckning...5 Bilagor och länkar...5 Avtal...6 Bilaga 1 Vanliga frågor och svar...7 Ansvar - medföljande personal/ sjukhus...7 Privata aktörer...7 Personalansvar...8 Deligering...8 Bilaga 2 Beskrivning av olika personalkategorier som kan vara aktuella att följa med patienter från kommunerna till vårdinrättningar inom Regionens vård...9 Personlig assisient...9 Ledsagare...9 Hemtjänst/boendepersonal...9 Bilaga 3 Arbetsgruppen...10 Bilaga 4.1 Fyrbodalgemensam överenskommelse gällande ersättningsbelopp vid personalköp mellan kommun och NU-sjukvården...11 Bilaga 4.2 Överenskommelse gällande personalköp mellan kommun13 (säljare) och NU-sjukvården (köpare) vid inläggning av patient...12 Bilaga 4.3 Underlag för fakturering vid köp av personal från kommun

3 Inledning Patienter med funktionsnedsättning 2 är en utsatt grupp som kan ha stora svårigheter i sin kommunikation med omvärlden. Om patienten då, beroende av sin ohälsa, kräver sjukhusvård är det extra betydelsefullt att samverkan mellan vårdgivarna fungerar på ett optimalt vis. Patienter med funktionsnedsättning som inte har personlig assistans Kommunens ansvar Förberedd vårdbegäran skrivs enligt Rutinen för samordnad vårdplanering - SVPL. Vårdbegäran skickas via IT-stödet KLARA SVPL. 3 Vid behov bör i första hand närstående följa med vid besök på akutmottagningen. I de fall närstående av olika skäl inte har möjlighet till detta följer kommunens personal med. Kommunens personal ansvarar för att patienten får med sig ett Kit med förbrukningsartiklar. 4 Medföljande personal stannar kvar under vistelsen på akutmottagningen. Om inläggning på vårdavdelning blir aktuell följer personalen med till avdelningen och ger övrig information till avdelningspersonal. Regionens ansvar Under vistelsen på vårdavdelningen har regionen ansvaret för omvårdnads- och sjukvårdsinsatser. Om det finns särskilda skäl 5, till exempel kommunikationssvårigheter, att hälsotillståndet kräver det eller där karaktären på funktionsnedsättningen gör det extra angeläget, kan ansvarig chef på respektive avdelning kontakta enhetschefen för den kommunala verksamhet som patienten med funktionsnedsättning tillhör. Enhetschefen ska vara behjälplig i att rekommendera personal som känner patienten. Medföljande personal kan under obekväm arbetstid, om det finns särskilda skäl, ha befogenhet att upprätta en tillfällig överenskommelse fram till dess att ansvarig chef i kommunen kan fastställa överenskommelsen. Kommunen ersätts för de timmar som personal finns med på vårdavdelningen. Det finns en upprättad Fyrbodalgemensam överenskommelse gällande ersättningsbelopp vid personalköp mellan kommun och NU-sjukvård 6. Rutinen för samordnad vårdplanering - SVPL ska följas, till exempel gällande inskrivningsmeddelande, kallelse och vårdplaneringsunderlag, vårdplan, utskrivningsmeddelande och information vid utskrivning. 2 Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Definition enligt Socialstyrelsens termbank, 3 Det är även möjligt för kommunen att i efterhand skicka in en vårdbegäran via KLARA SVPL vid begäran från sjukhuset. Kommunen ska även aktivt löpande notera, under Info-rutan i KLARA SVPL, de patienter som är berättigade stöd enligt LSS, om personen i fråga är berättigad personlig assistans av försäkringskassan eller om kommunen rekommenderar medföljande personal trots att patienten ej berättigats assistans av försäkringskassan. 4 Kitet kan bestå av förbrukningsartiklar som patienten är i behov av, som t.ex. medicinlista, hela dosbandet, insulinpenna, ögondroppsflaska, inkontinenshjälpmedel för första dygnet och övrig medicinsk teknisk utrustning. 5 Med särskilda skäl avses sådana förhållanden och omständigheter som omöjliggör en god och säker vård under sjukhusvistelse, och som inte kan lösas på annat sätt än att personal som känner patienten väl finns med under sjukhusvistelsen under patientens vakna tid, oavsett tidpunkt på dygnet. 6 Se vidare under Bilagor och länkar sid 5, för Fyrbodalgemensam överenskommelse gällande ersättningsbelopp vid personalköp mellan kommun och NU-sjukvård samt de Fyrbodalgemensamma dokumenten för Överenskommelse gällande personalköp mellan kommun (säljare) och NU-sjukvården (köpare) vid inläggning av patient samt Underlag för fakturering vid köp av personal från kommun. 3

4 Patienter med funktionsnedsättning som har personlig assistans Huvudregeln är att patienten inte har rätt till personlig assistans under vårdtid på sjukhus. Personlig assistans kan medges vid sjukhusvistelse om det finns särskilda skäl. Om det finns särskilda skäl har beslutats av försäkringskassan. Patienter som redan är beviljade assistans av försäkringskassan kan ha sin personliga assistans med sig. Försäkringskassan beviljar assistans vid sjukhusvistelse upp till max 4 veckor. Kommunens ansvar Förberedd vårdbegäran skrivs enligt Rutinen för samordnad vårdplanering - SVPL. Vårdbegäran skickas via IT-stödet KLARA SVPL. 7 Medföljande personal stannar kvar under vistelsen på akutmottagningen. Om inläggning på vårdavdelning blir aktuell följer medföljande personal med till avdelningen och ger övrig information till avdelningspersonal. Regionens ansvar Under vistelsen på vårdavdelningen har regionen ansvaret för omvårdnads- och sjukvårdsinsatser. Om det finns särskilda skäl 8, till exempel kommunikationssvårigheter, att hälsotillståndet kräver det eller där karaktären på funktionsnedsättningen gör det extra angeläget, kan ansvarig chef på respektive avdelning kontakta enhetschefen för den kommunala verksamhet som patienten med funktionsnedsättning tillhör. Enhetschefen ska vara behjälplig i att rekommendera personal som känner patienten. Medföljande personal kan under obekväm arbetstid, om det finns särskilda skäl, ha befogenhet att upprätta en tillfällig överenskommelse fram till dess att ansvarig chef i kommunen kan fastställa överenskommelsen. Kommunen ersätts för de timmar som personal finns med på vårdavdelningen. Det finns en upprättad Fyrbodalgemensam överenskommelse gällande ersättningsbelopp vid personalköp mellan kommun och NU-sjukvård 9. Om försäkringskassan godkänt personlig assistans på sjukhus är det den personliga assistenten som avgör hur de kan bistå i vården förutsatt sjukhuspersonalens samtycke. Sjukhuset ansvarar för vården enligt HSL. Rutinen för samordnad vårdplanering - SVPL ska följas, till exempel gällande inskrivningsmeddelande, kallelse och vårdplaneringsunderlag, vårdplan, utskrivningsmeddelande och information vid utskrivning. 7 Det är även möjligt för kommunen att i efterhand skicka in en vårdbegäran via KLARA SVPL vid begäran från sjukhuset. Kommunen ska även aktivt löpande notera, under Info-rutan i KLARA SVPL, de patienter som är berättigade stöd enligt LSS, om personen i fråga är berättigad personlig assistans av försäkringskassan eller om kommunen rekommenderar medföljande personal trots att patienten ej berättigats assistans av försäkringskassan. 8 Med särskilda skäl avses sådana förhållanden och omständigheter som omöjliggör en god och säker vård under sjukhusvistelse, och som inte kan lösas på annat sätt än att personal som känner patienten väl finns med under sjukhusvistelsen under patientens vakna tid, oavsett tidpunkt på dygnet. 9 Se vidare under Bilagor och länkar sid 5, för Fyrbodalgemensam överenskommelse gällande ersättningsbelopp vid personalköp mellan kommun och NU-sjukvård samt de Fyrbodalgemensamma dokumenten för Överenskommelse gällande personalköp mellan kommun (säljare) och NU-sjukvården (köpare) vid inläggning av patient samt Underlag för fakturering vid köp av personal från kommun. 4

5 Viktigt att tänka på: När en patient med medföljande personal blir inskriven på sjukhuset, övergår hela omvårdnadsansvaret och det medicinska ansvaret till sjukhuset. Sjukhuset är skyldigt att ge samma omvårdnad av patienter med medföljande personal som till övriga inneliggande patienter. Den hjälp som medföljande personal ger sina vårdtagare i hemmet skiljer sig många gånger från den omvårdnad som patienten är i behov av under sjukhusvistelse.det är inte självklart att medföljande personal har en omvårdnadsutbildning utan han/hon kan lika gärna vara rekryterad på andra grunder. Det är viktigt med en rak kommunikation mellan sjukhuspersonal och medföljande personal så det inte uppstår några oklarheter om vem som gör vad. Referensförteckning - Proposition 1995/96:146, Vissa frågor om personlig assistans - SFS 1993:387, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - SFS 1993:389, Lag om assistansersättning - Arbetsmiljölagen - Patientsäkerhetslagen - Egenvård - HSL - SoL Bilagor och länkar - Bilaga 1 - Vanliga frågor och svar - Bilaga 2 - Beskrivning av olika personalkategorier som kan vara aktuella att följa med patienter från kommunerna till vårdinrättningar inom Regionens vård - Bilaga 3 Arbetsgruppen Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus - Samverkansrutin mellan NU-sjukvård och kommuner när en patient har behov av medföljande personal från sin hemkommun (Delregional överenskommelse inom Fyrbodal) - Bilaga 4A Överenskommelse angående ersättning av personalköp (inkl. bilaga 4B Överenskommelse gällande personalköp mellan kommun (säljare) och NU-sjukvården (köpare) vid inläggning av patient och bilaga 4C Underlag för fakturering vid köp av personal från kommun ) - SOSFS 1997:14 (Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård) 5

6 Detta avtal är upprättat i sexton (16) exemplar av vilka parterna tagit ett vardera. NU sjukvården - datum Bengtsfors - datum Dals-Ed - datum Färgelanda - datum Lilla Edet - datum Lysekil - datum Mellerud - datum Munkedal - datum Orust - datum Sotenäs datum Strömstad - datum Tanum - datum Trollhättan - datum Vänersborg - datum Uddevalla - datum Åmål - datum 6

7 Bilaga 1 Vanliga frågor och svar Ansvar - medföljande personal/ sjukhus: - Vem ansvarar för patienten under sjukhusvistelsen, om patienten har medföljande personal? Sjukhuset och dess personal, hela omvårdnadsansvaret och det medicinska ansvaret ligger på sjukhuset - Kan medföljande personal bistå i att t.ex. vända patienten? Ja, men ansvaret ligger ytterst på sjukhuset vad gäller hela omvårdnadsansvaret och det medicinska ansvaret. - Kan medföljande personal bistå i sondmatning? Ja, men ansvaret ligger ytterst på sjukhuset vad gäller hela omvårdnadsansvaret och det medicinska ansvaret. - Kan medföljande personal bistå i användandet av patientens apparatur som t.ex. hemventilator, hostmaskin, BIPAP, under sjukhusvistelsen? Ja, men ansvaret ligger ytterst på sjukhuset vad gäller hela omvårdnadsansvaret och det medicinska ansvaret. - Kan sjukhuset kräva att medföljande personal ska använda sjukhusets arbetskläder? Nej, det föreligger inte något enskilt krav på att medföljande personal ska bära arbetskläder, utan den medföljande personalen ska vid behov följa riktlinjer vad gäller Basala hygien och klädrutiner (BHK). Privata aktörer: - Vad gäller för privata aktörer inom medföljande personal i Fyrbodal? Skrivelsen, Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus - Samverkansrutin mellan NU-sjukvård och kommuner när en patient har behov av medföljande personal från sin hemkommun (Delregional överenskommelse inom Fyrbodal), kan ses som en riktlinje även för privata aktörer inom assistansverksamhet. - Kan sjukhuset neka medföljande personal i privat regi som inte följer rekommenderad ersättningsnivå? Ja, sjukhuset tar över hela omvårdnadsansvaret och det medicinska ansvaret och kan därmed neka till allt som de anser ej går i linje med skrivelsen kring tillämpningsanvisningar, Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus - Samverkansrutin mellan NU-sjukvård och kommuner 10 när en patient har behov av medföljande personal från sin hemkommun (Delregional överenskommelse inom Fyrbodal) 10 Med vissa undantag kan skrivelsen även ses som en tillämpningsanvisning för privat assistansverksamhet. 7

8 Personalansvar: - Vem ansvarar för personalen? Arbetsgivaransvaret innehas av den ordinarie arbetsgivaren. Arbetsmiljöansvaret ligger hos regionen, men samverkan är en förutsättning. Kommunen har t.ex. rätt att kontrollera att arbetsmiljökraven är uppfyllda av den verksamhet som köper tjänst av kommunen samtidigt som den verksamhet som köper tjänsten ska se till att arbetsmiljöaspekterna beaktas för den inhyrda personalen. - Vem ansvarar för köpt tjänst? Vid köpt tjänst/bemanningsköp där personalen t.ex. är anställd av kommunen har kommunen arbetsgivaransvar. Kommunen avgör vilken av dess personal som ska delta i vården på sjukhuset. - Vad gäller vid arbetsskador: Vid eventuell arbetsskada sker allt i samverkan mellan samtliga inblandade parter. Sjukhuset skriver avvikelse och kommunen står för arbetsskadeanmälan. Detta sker i samverkan så båda parter är informerade. Om fel begås av personalen har personalen ett eget ansvar t.ex. vid oaktsamhet. - Hur går anmälningsskyldighet till mellan huvudmän vid avvikelser i vården? Först och främst används den gemensamma avvikelserutinen. Vid vanvård, i t.ex. personlig omvårdnad som uppmärksammas från sjukhuset sida, tar sjukhuset kontakt med verksamhetsansvarig inom berörd verksamhet, och vise versa, samt använder avvikelserutinen. Delegering: - Vad gäller vid delegering? Kommunens delegering upphör inom sjukhus. Inom sluten vård kan man inte delegera administrering av läkemedel. Det är förbehållet enbart att utföras av legitimerad personal. När det gäller medicinsk teknisk produkt beror det på om medföljande personal har kompetens att utföra en arbetsuppgift. Det är verksamhetschefen inom slutenvården som tillser att varje enhet har rutiner för att säkerställa att medföljande personal har tillräckliga kunskaper för att utföra uppgifter med medicinsk teknisk produkt. (För vidare information se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården). 8

9 Bilaga 2 Beskrivning av olika personalkategorier som kan vara aktuella att följa med patienter från kommunerna till vårdinrättningar inom Regionens vård PERSONLIG ASSISTENT Personlig assistans kan målgruppen funktionsnedsatta personer, med stor och varaktig funktionsnedsättning, ha med sig. Insatsen beviljas antingen av kommunerna upp till 20 timmar per vecka eller av Försäkringskassan i de fall de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka. För att få rätt till personlig assistans ska den enskilde ha behov av att få hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Det vill säga det som utgör de grundläggande behoven för den enskildes levnadsförhållanden. När det gäller besök som den enskilde ska göra ex öppenvårdsbesök är det så att assistenten ofta följer med och assisterar den enskilde. Om assistans är aktuellt under vårdtiden skall ett beslut från Försäkringskassan finnas. Vid planering av fortsatt vård/insatser efter vårtiden gäller de riktlinjer som är tagna utifrån informationsöverföring och samordnad vårdplanering inom NU-sjukvårdens upptagningsområde. Den enskilde väljer själv assistansutförare, det kan vara kommunen men det kan också vara en privat utförare. Även om den enskilde valt en annan assistansutförare än kommunen skall rutinen gälla dvs meddelandena skall ändå skickas till kontaktpersonen i kommunen. LEDSAGARE Ledsagare kan för människor med funktionshinder vara livlinan ut i samhället. Orsakerna till behovet av ledsagare är många gånger den fysiska miljöns otillgänglighet. Ledsagning till ett öppenvårdsbesök innebär att den enskilde patienten har någon som åker med och följer med till vårdinrättningen. Ledsagaren kan oftast vänta utanför vid själva behandlingen. Om en inläggning är aktuell så har ledsagaren ingen möjlighet att vara med under sjukhusvistelsen. HEMTJÄNST/BOENDEPERSONAL Hemtjänst/boendepersonal följer många gånger med sina vårdtagare när dessa skall besöka vårdinrättningar vid både akuta och planerade besök. Personalen följer med därför att en bedömning är gjord utifrån den enskildes förmåga att kunna meddela och klara sig. 9

10 Bilaga 3 Arbetsgruppen Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus - Samverkansrutin mellan NU-sjukvård och kommuner när en patient har behov av medföljande personal från sin hemkommun. (Delregional överenskommelse inom Fyrbodal) Den arbetsgrupp som har varit med att ta fram skrivelsen Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus - samverkansrutin mellan NU-sjukvård och kommuner när en patient har behov av medföljande personal från sin hemkommun (Delregional överenskommelse inom Fyrbodal), skrivelsen Fyrbodalgemensam överenskommelse gällande ersättningsbelopp vid personalköp mellan kommun och NU-sjukvård samt de Fyrbodalgemensamma dokumenten för Överenskommelse gällande personalköp mellan kommun (säljare) och NU-sjukvården (köpare) vid inläggning av patient och Underlag för fakturering vid köp av personal från kommun har bestått av följande personer: Representanter från Fyrbodals 14 kommuner och Lilla Edet: Tommy Carlgren, MAS Vänersborgs kommun Urban Rapp, Enhetschef Trollhättans stad Doris Söderman, MAS Uddevalla kommun Representanter från NU-sjukvårdens: Yvonne Jansson, Vårdenhetschef avd.5 Carina Juhlin Lundgren, Vårdenhetschef MAVA NÄL Gunilla Mårtensson, Avdelningschef KAVA Representant från Vårdsamverkan Fyrbodals kansli: Brita Lindahl, Samordnare Juridisk expertis: AnnaKarin Jonsson, Regionjurist Tünde Petersson, Vänersborgs kommunjurist Ekonomisk expertis och underlag: Inger Israelsson, Ekonomichef Omsorgsförvaltningen, Trollhättans stad 10

11 Bilaga 4.1 Fyrbodalgemensam överenskommelse gällande ersättningsbelopp vid personalköp mellan kommun och NU-sjukvården Undertecknad har fått i uppdrag att, tillsammans med representanter från Uddevalla, Vänersborg och Vårdsamverkan Fyrbodal, ta fram ett skäligt ersättningsbelopp om NU-sjukvården önskar att kommunens medföljande personal stannar hos brukaren/patienten under sjukhusvistelse. Bakgrund En person som har rätt till insatsen personlig assistans enligt 9 2 LSS eller assistanstimmar enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken ska få sitt behov av stöd och service tillgodosett. Finns inget särskilt beslut om medföljande personal vid sjukhusvistelse åvilar det sjukhusets huvudman att tillgodose den enskildes behov av omvårdnad. Hur denna omvårdnadsinsats genomförs av ansvarig huvudman regleras inte via lagstiftningen. Huvudmannen, i detta fall NU-sjukvården, kan fatta beslut om att anlita annan utförare t.ex. kommunal personal. Mot bakgrund av ovanstående har ett Fyrbodalgemensamt förslag till ersättning för personalköp mellan kommun och NU-sjukvården arbetats fram. Förslaget avser även personalköp av annan personal än personlig assistans t.ex. brukare med beslut om gruppbostad enligt LSS 11. Kommunen kan alltid avböja personalköp. Ersättningsnivå För att underlätta för alla inblandade parter har ett generellt ersättningsbelopp tagits fram för samtliga typer av medföljande personal gällande mellan samtliga kommuner inom Fyrbodal, inklusive Lilla Edet, och NU-sjukvården. Beloppet är beräknat till 347kr/timme 12. Ersättningsbeloppet uppräknas årligen med avtalad lönekostnadsökning enligt kommunals avtalsområde. Ersättningsbeloppet gäller oavsett tid på dygnet, vardag som helgdag, och betalas ut för det antal timmar som kommunens medföljande personal arbetar på sjukhuset. I dessa situationer ska en person inom NU-sjukvården, som har mandat att bestämma huruvida de övertar personalansvaret från kommunen, fylla i det Fyrbodalgemensamma dokumentet för Överenskommelse gällande personalköp mellan kommun (säljare) och NU-sjukvården (köpare) vid inläggning av patient för respektive enskilt fall (se bilaga 4.2). Vid fakturering från säljaren/kommunen ska det Fyrbodalgemensamma fakturaunderlaget, Underlag för fakturering vid köp av personal från kommun användas och bifogas fakturan (se bilaga 4.3). Inger Israelsson Ekonomichef Trollhättans stad 11 För mer information se skrivelse Ansvar och befogenhet för medföljande personal till sjukhus Samverkansrutin mellan NU-sjukvård och kommuner när en patient har behov av medföljande personal från sin hemkommun (Delregional överenskommelse inom Fyrbodal) eller 12 Bakgrund: Kommunerna Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan hade sedan tidigare räknat fram ett ersättningsbelopp för personalköp avseende personlig assistans mellan NU-sjukvården och kommun till 333kr per timme för år Där 280kr avser grundkostnaden och 53kr rese- och traktamentskostnader. För annan personal t.ex. från gruppbostad enligt LSS eller gruppbostad för person med demenssjukdom sätts beloppet till 360kr per timme. (Denna personalkategori har i genomsnitt en högre lön). Där 307kr avser grundkostnaden och 53kr rese- och traktamentskostnader. För att underlätta för alla inblandade parter har ovanstående förslag om endast ett generellt ersättningsbelopp tagits fram för medföljande personal, 347kr. Detta belopp har grundats på differensen mellan de båda föregående beloppen ( =27 och 27/2=13,50kr som avrundats till 14kr, där ersättningsbeloppet blir =347kr). 294 SEK avser grundkostnaden och 53 SEK avser rese- och traktamentskostnader. 11

12 Bilaga 4.2 Överenskommelse gällande personalköp mellan kommun 13 (säljare) och NU-sjukvården (köpare) vid inläggning av patient SÄLJARE Kommun: KÖPARE Vårdinrättning: Enhet: Patientens namn och personnr: Fakturaadress: Gällande tider: Beställar-ID: Ansvarig chef: Ansvarig chef: Tfn: Tfn: Arbetsmiljöansvaret för personalen åligger köparen. Köparen ansvarar ytterst för att lösa personalbehovet. Säljaren har alltid rätt att säga nej till en beställning. ANSVARIG KÖPARE INOM NU-SJUKVÅRDEN Datum: Titel: Underskrift: Namnförtydligande: Tfn: 13 Kommun eller motsvarande annan aktör. 12

13 Bilaga 4.3 Underlag för fakturering vid köp av personal från kommun Köpare/ beställar-id:... Säljare:... Fakturaadress: NU-sjukvården FE Göteborg Sjukhusets referens: Namn... Avd... Adress:... Tfn... Kommunens kontakt: Namn... Enhet/förvalt... Adress... Tfn... Underlag för ekonomisk ersättning Uppdraget gäller medföljande personal till: (namn)... (personnr)... Ersättningen enligt Fyrbodalgemensam överenskommelse, Ersättningsbelopp vid personalköp mellan kommun och NU-sjukvården, daterad , är för närvarande: 347kr/timme Period: Datum: 20XX-XX-XX, kl.x.xx t om 20XX-XX-XX, kl.x.xx Totalt sjukhusvistelsearbetstid XX h à 347kr=XXX SEK Summa: XXX SEK 13

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Delregional överenskommelse inom Södra Älvsborg Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna:

Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem. Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMVÅRDNAD 1(31) VÅRD OCH OMSORG Förfrågningsunderlag Kundval, Lag om valfrihetssystem Kravspecifikation för godkännande som utförare av tjänsterna: - Omvårdnad inklusive delegerad

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer