Återrapportering avseende Sidas bredare samarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering avseende Sidas bredare samarbete 2007-06-12"

Transkript

1 1 Återrapportering avseende Sidas bredare samarbete

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Sammanfattning Uppdrag UDs uppdrag Sidas tolkning och avgränsning Verktyg Generella verktyg Verktyg kopplade till ämnesområden och samarbetsformer Åtgärder för ökad effekt Synergier Kommunikation och information Mötesplatser Kapacitetsutveckling för svenska aktörer Utlandsmyndigheternas (UM) ansvar Nya verktyg Rapid response funds Fonder för särskilda ändamål Ansökningsprogram Bärkraftiga relationer Förutsättningar och begränsningar Parisagendan Upphandling Långsiktigt icke biståndsfinansierat partnerskap...16 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Sammanställning av existerande och föreslagna nya verktyg Tabellsammanställning av volymer och resurser Sidas personalresurser Närliggande områden till bredare samarbete Redovisning av verksamhet i pilotländerna Var de olika verktygen kan komma till användning inom det biståndsfinansierade bredare samarbetet

3 3 ÅTERRAPPORTERING AVSEENDE SIDAS BREDARE SAMARBETE 0 SAMMANFATTNING Biståndsfinansierat bredare samarbete är insatser som syftar till att stimulera samarbeten mellan aktörer i Sverige och aktörer i partnerlandet som kan bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Aktörerna förväntas själva driva partnerskapen av ömsesidigt intresse, med egen insats och eget ansvar. Biståndet skall vara katalytiskt. Regeringen har uppdragit åt Sida att redovisa vilka verktyg som finns för att stimulera till partnerskap, samt verktygens volymer, krav på förvaltningskapacitet och utvecklingsmöjligheter. Sidas rapportering är ett bidrag till regeringskansliets pågående utveckling av riktlinjer för det bredare samarbetet. Några verktyg är generella, dvs de kan användas inom olika ämnesområden. Dit hör de internationella utbildningsprogrammen (ITP), kontraktsfinansierat tekniskt samarbete (KTS) samt krediter och garantier. ITP är ett stöd till förändringsprocesser i samarbetsländerna, och bygger samtidigt djupa relationer med svenska parter. ITP kan tredubblas. KTS stärker kapaciteten hos samarbetsländernas förvaltning med stöd av svenska företag, universitet och myndigheter. Sida vill utveckla koncept- och funktionsupphandling för att ge större utrymme för aktörernas initiativ- och innovationskraft. Krediterna syftar främst till offentliga investeringar i infrastruktur. Sida stöder förslaget om avbindning. Krediter kan bidra till partnerskap om de kombineras med ITP och KTS. Garantier har samma syfte som krediter, men riktas till vinstdrivande aktörer. Garantier är beredningstunga eftersom varje lösning är unik, men har stor utväxling av biståndskronan. Sida vill utveckla standardiserade lösningar tillsammans med Swedfund och EKN. Andra verktyg är ämnes- eller aktörsspecifika: Swedish Research LINKS - Minor Field Studies och Linnaeus/Palme programmet Kultur- och mediestödet Kommunala partnerskapsprogram Sidas EO-anslag Myndighetssamarbete (twinning) Ekonomiskt samarbete Startprogrammen och partnerskapsfonder Östersjöprogrammet för utbildningsområdet EU-twinning för kandidatländernas förvaltningar

4 4 Centrum för lärande för hållbar utveckling Trepartssamarbete Den totala planerade volymen är ca 940 miljoner kronor år Inom t ex kultur och medier och vissa andra samarbetsområden är det inte möjligt att uppskatta hur mycket som är bredare samarbete. Förvaltningsresurser per utbetald volym varierar inom samma ramar som övrigt bistånd. För att öka effekten måste vi se till att skapa synergier mellan de olika verktygen (lika viktigt som att utveckla nya verktyg) bygga effektiv information och kommunikation (så att aktörerna själva kan initiera partnerskap) skapa mötesplatser både fysiska och virtuella stärka kapaciteten hos svenska aktörer stärka resurserna hos de utlandsmyndigheter som ska arbeta proaktivt med bredare samarbete. Vi måste också skapa nya verktyg: Rapid response funds för att snabbt kunna finansiera studier, förhandlingar etc. Men kostnadsdelning, små medel, korta insatser och högre risk. Fonder för särkskilda ändamål, t ex för kultur och forskning. Ansökningsprogram av LINKS-modell. Ett exempel är den Challenge Facility som nu utvecklas för pilotprojekt inom miljöteknik. Inom tre viktiga områden behöver Sida klargörande från regeringen: 1. Frågan om hur förhålla sig till Parisagendan. Principen bör vara att i länder med långt gången harmonisering, arbetsdelning och stort biståndsberoende ska stöd till separata kompetensutvecklingsinsatser undvikas. Ställningstaganden ska för det enskilda landet tas i samarbetsstrategin. 2. Hur upphandlingen ska hanteras. Sida föreslår att regeringen fastställer att utgångspunkten för det bredare samarbetet ska vara utnyttjande av svensk resursbas. 3. Hur partnerskap med svenska myndigheter ska finansieras när biståndet upphör. 1 UPPDRAG 1.1 UDs uppdrag I Regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 1 har regeringen begärt att Sida senast den 31 maj 2007 skall redovisa tillgängliga verktyg för det bredare samarbetet, hur dessa idag används och med vilka volymer, inklusive en redovisning av hur resurskrävande olika typer av insatser är. Vidare skall rapporteringen innehålla preliminära 1 Regeringsbeslut Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, punkt 4 Uppdrag, s 18

5 5 förslag på hur verktygen för det bredare samarbetet kan bli mer effektiva och utvecklas vidare samt vilka nya verktyg Sida ser behov av att utveckla. Av rapporteringen ska även framgå hur det biståndsfinansierade bredare samarbetet kan bidra till att stimulera och stärka bärkraftiga relationer mellan svenska aktörer och aktörer i länder med vilka bredare samarbete bedrivs. Sida ska som led i att utveckla verktygen, under 2007 särskilt fokusera på att främja ett bredare samarbete med Indien, Sydafrika, Angola, Namibia och Botswana. I uppdraget angavs också att det skulle förtydligas genom det policyarbete som genomförs av regeringskansliet. Då detta policyarbete ännu inte slutförts har det inte varit möjligt för Sida att utgå från detta. Med hänvisning till ovan nämnda rapporteringsuppdrag vill Sida härmed anföra följande. 1.2 Sidas tolkning och avgränsning Principerna för det bredare samarbetet tar sin utgångspunkt i den svenska politiken för global utveckling som antogs av Riksdagen i december Det är ett ansvar för hela det svenska samhället att bidra till en hållbar utveckling i världen. PGUs principer om en ökad samverkan med svenska aktörer innebär en delvis förändrad och ökad utmaning för Sida. Sida har tagit fasta på detta och börjat utveckla ett nytt förhållningssätt i förhållande till svenska aktörer. Sida har tagit fram ett positionspapper om samverkan med svenska aktörer. 2 Sidas riktlinjer och handlingsplan för samverkan med Sveriges näringsliv 3 är ett annat uttryck för denna ökade ambition. Det pågår vidare bl a ett arbete att utveckla samarbetsformer med andra statliga myndigheter. 4 Sida har även beslutat att inrätta en ny enhet 5 för bredare samarbete (förkortad BREDSAM) med uppdrag bl a att vidareutveckla de befintliga instrumenten och att utveckla nya instrument. I denna rapport utgår Sida från målet med det biståndsfinansierade bredare samarbetet, nämligen att det skall stimulera samarbeten som kan bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sida tar fasta på fyra viktiga frågor, nämligen - att samarbetet skall stimulera och stärka bärkraftiga relationer av ömsesidigt intresse mellan svenska aktörer och aktörer i låg- och medelinkomstländer, - att samarbetet skall bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förändra sina levnadsvillkor, 2 Gd beslut Positionspapper om Sidas förhållningssätt till svenska aktörer inklusive grundläggande principer för bredare samarbete 3 Gd beslut Riktlinjer och handlingsplan för Sidas samverkan med Sveriges näringsliv 4 Projektdirektiv , framtagning av 10 ramöverenskommelser med statliga myndigheter med vilka Sida har ett mer omfattande samarbete 5 Gds beslut avseende Sidas organisation för bredare samarbete. Beslutet omfattade endast ITP och KTS, men senare har även finansieringsgruppen med ansvar för krediter och garantier förts till den nya enheten

6 6 - att regeringen skall ange med vilka länder Sverige skall bedriva ett biståndsfinansierat bredare samarbete, - att relationerna bör bidra till att de kan fortsätta och fördjupas utan bistånd, dvs ha en inneboende kraft att utvecklas. Med rätt förutsättningar kan det bredare samarbetet bidra till långsiktigt partnerskap samt uppfyllande av biståndets mål om en minskad fattigdom. 2 VERKTYG En sammanställning över existerande och föreslagna nya verktyg presenteras i bilaga 1. Sammanställningen är ett försök att belysa hur de olika verktygen svarar mot uppställda kriterier. Det finns verktyg som är generella och inte kopplade till visst ämnesområde. Andra verktyg är direkt relaterade till ett särskilt ämnesområden. 2.1 Generella verktyg ITP Sidas Internationella Utbildningsprogram, ITP, bidrar till kapacitetsutveckling och förändringsprocesser på organisations- och institutionsnivå. Programmet erbjuder personer i strategiskt viktiga organisationer i låg- och medelinkomstländer möjlighet att ta del av svenska erfarenheter och modeller. Program skapas inom ämnesområden som prioriteras inom svenskt utvecklingssamarbete, där svensk kompetens efterfrågas och där erfarenheter från länder på olika utvecklingsnivåer tas tillvara. Kontakter med olika aktörer i Sverige leder i många fall till samarbeten utanför programmet, t ex institutions- eller kommersiella samarbeten. Medverkande från Sverige får ökade kunskaper från deltagarnas hemländer, vilket ökar intresset för partnerskap och vidare samarbete. Under 2006 pågick ett hundratal utbildningsprogram med sammanlagt 2431 deltagare från 119 länder till en kostnad av 291 MSEK. Utvecklingsmöjligheter ITP är ett effektivt verktyg för att bygga partnerskap inom och utom biståndet. ITP kan fungera som en ingång till fördjupade relationer. Kopplingen till KTS, krediter och garantier kan stärkas. Utveckling av nya program bör ske efterfrågestyrt i nära samverkan med aktörer i Sverige och partnerskapsländer. ITPs insatsportfölj kan tredubblas under förutsättning av en begränsad förstärkning av Sidas förvaltningsresurser KTS och KTS-liknande samarbetsformer Syftet med Kontraktsfinansierat Tekniskt Samarbete, KTS, är att stärka kapaciteten hos partnerlandets förvaltning med stöd av svenska företag, universitet och myndigheter. Projekten identifieras och initieras av partnerlandet

7 7 som också handlar upp med stöd från Sida. Projekten löper på 2-4 år och omfattar vanligtvis 5-15 miljoner kronor. Under 2006 hanterade KTS-gruppen 117 pågående och planerade insatser med en utbetalningsvolym om 126 miljoner kronor. Utvecklingsmöjligheter Det är möjligt att öppna KTS för en bredare aktörskrets i partnerländerna, inklusive medlemsdrivna organisationer och företag. Sida avser att utveckla former där ett större utrymme lämnas åt aktörerna att tillsammans själva utveckla idéer och ta initiativ. En sådan form kan vara konceptupphandling eller funktionsupphandling där Sida tillsammans med partnerlandet definierar tydliga målområden och där konkurrens sedan etableras mellan idéer och initiativ om samarbeten som kan leda till dessa mål. Sådana modeller kan användas i ett uppstartningsskede av ett samarbete med ett prioriterat land efter urval av sektorer som skulle kunna lämpa sig för partnerskap. I några fall har Sida finansierat ett institutionssamarbete parallellt med stöd genom ett FN-organ Krediter Krediter syftar till att samarbetsländerna skall kunna finansiera större investeringar främst i infrastruktur. Sidas kreditstock är ca miljoner kronor till ett trettiotal länder. De svenska aktörerna har traditionellt varit starka inom flera infrastrukturområden, exempelvis energi, kommunikation och miljöinvesteringar. Sida stödjer kreditutredningens förslag om avbindning av samtliga krediter samt ökad användning av finansiering i lokala valutor. Beredningen blir sannolikt inte enklare, men volymerna kan bli väsentligt större genom samarbete och samfinansiering med främst multilaterala biståndsgivare och kommersiella aktörer. Utvecklingsmöjligheter Krediter har förutsättningar att bidra till partnerskap för svenska aktörer i ökande omfattning om de kombineras med ITP- och KTS-verktygen. Riktade seminarier skall utvecklas för aktörerna inom områden där Sverige har särskild kompetens så att dessa skall kunna tillgodogöra sig verktygen Garantier Garantierna har samma grundsyfte som kreditverksamheten, men riktar sig i första hand till privata aktörer eller statliga bolag som drivs kommersiellt. Garantierna kan minska kreditrisken och öppna för finansiering i lokal valuta vilket minskar de fattiga ländernas valutaexponering. Instrumentet är flexibelt och varje garanti unik, då det från fall till fall kan variera vilka risker som behöver täckning för att ett projekt skall förverkligas. Utväxlingen på biståndsmedlen är stort, eftersom utbetalning under garantin endast sker då de garanterade förpliktelserna inte kan uppfyllas.

8 8 För att bidra till ekonomisk tillväxt och tillhandahålla finansiering för privata infrastrukturinvesteringar samarbetar Sida med brittiska, holländska, schweiziska, österrikiska och världsbankskollegor i PIDG, Private Infrastructure Development Group. PIDG är ett partnerskap mellan statliga och privata aktörer, som utvecklar och garanterar privata projekt. Utvecklingsmöjligheter Sida avser att i samarbete med Swedfund och Exportkreditnämnden - utveckla standardiserade garantilösningar för bl a finansiering av mikrokrediter och kommunala infrastrukturinvesteringar Volymer och resurser I bilaga 2 ges en översikt över antalet insatser av aktörer för ITP, KTS samt krediter och garantier. Av sammanställningen framgår även de volymer som är aktuella för de olika verktygen. Verktygens karaktär är att vara katalytiska och bidra till att etablera uthålliga relationer utan framtida biståndsfinansiering och skapa mötesplatser. Genom parternas egna insatser i samarbetet uppstår en utväxling av investerade biståndsmedel. Egenfinansieringen kan vara betydande i partnerlandet. I Botswana bidrar regeringen, utöver den egna resursinsatsen i form av personal etc, även med ungefär halva kostnaderna för den svenska konsultinsatsen. Vad gäller krediter och garantier så är den redovisade volymen endast en del av insatskostnaden. För krediter belastar endast subventionselementet (35-80%) av krediten anslaget medan för garantier är anslagsbelastningen noll. Här följer en redovisning avseende ITP, KTS samt krediter och garantier. Det svårt att få fram relevanta uppgifter utanför BREDSAMs ansvarsområde därför att någon särskild redovisning av bredare samarbete inte görs. Som jämförelse har tagits några mått från andra verksamhetsområden. Verksamhet Utbetalda medel (Mkr) Utb med/årsarbetskr (Mkr) KTS ITP Krediter och garantier 6 7 Uppgifterna relaterar till Avser årsgenomsnitt för För garantierna görs ingen anslagsbelastning. För kreditverksamheten sker en avsättning för hela gåvoelementet i krediten vid ett tillfälle. Sidas administrativa agent ombesörjer sedan utbetalningar vartefter projektet fortskrider (ofta under flera år), och reglerar räntebetalningar under kreditens hela löptid från den avsättning som gjorts. Det totala finansierade beloppet för insatsen är betydligt större än anslagsbelastningen. 7 Ett skäl till den minskade kreditvolymen under senare år har bl a varit bindning till svenska leveranser. Se betänkande SOU 2006:108 Att ta itu med fattigdomen. Krediters och garantiers nya roll i svenskt bilateralt bistånd s. 105 ff.

9 9 Huvudsektor Fält Sthlm % i fält Budgetstöd för fattigdomsbekämpning 9,2 2,6 78,0 Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter 67,8 37,1 64,6 Handel, näringsliv och finansiella system 16,6 15,7 51,4 Humanitärt bistånd 8,0 15,6 33,9 Hälsa 17,8 18,8 48,6 Infrastruktur 16,5 34,0 32,7 Konflikt, fred och säkerhet 4,8 7,8 18,1 Naturresurser och miljö 32,5 37,4 46,5 Utbildning 10,5 5,8 64,4 Övrigt 52,5 85,1 38,2 Forskning 2,5 34,0 6,8 Total tid 11,8 Utfall Mnkr 725 Utfall/ÅAK 104,9 32,3 23,6 36,6 50,5 12,6 69,9 16,3 137,6 36, ,3 18,1 72,4 45,8 24,2 28,1 28,0 61,6 7,6 14,3 Grand Total 238,7 293,9 44,8 532, ,0 Tabellen är hämtad från Sidas studie Mål och Mått 2005 och avser ,4 För kommentarer rörande personalresurserna för KTS, ITP samt krediter och garantier hänvisas till bilaga Verktyg kopplade till ämnesområden och samarbetsformer Swedish Research LINKS Det övergripande målet med Swedish Research LINKS är att främja forskningssamarbeten mellan svenska forskare och forskare i mer resursstarka utvecklingsländer. I sin nuvarande form kan programmet enkelt utvidgas till att omfatta övriga afrikanska länder och Latinamerika. Samarbetet bygger på gemensamma forskningsintressen och biståndsmedel är endast ett smörjmedel under en övergångsfas. LINKS täcker enbart kostnaden för samarbetet, inte finansiering av grundforskning. Programmet omfattade 35 miljoner kronor 2006 och administrerades av Vetenskapsrådet och Svenska Institutet i Alexandria. I nuläget ser kostnadsdelningen olika ut för de samarbeten som ingår i programmet. De sydafrikanska samarbetsparterna finansieras helt från landallokeringen. I Asien och Mellanösternsamarbetet kommer hela finansieringen för samarbetsdelen från Sida, medan projektfinansieringen kommer från respektive landallokering. Möjligheterna till annan statlig finansiering bedömer Sida som relativt goda i ljuset av det ökade intresset för globala frågor inom universitet och forskningsråd Minor Field Studies och Linnaeus/Palme program Minor Field Studies, MFS, och Linnaeus/Palme programmet bidrar till kontakter mellan studeranden inom högskolan i Sverige och i utvecklingsländer. Linneaus/Palme programmet ger bidrag till utbytesverksamhet för lärare och studeranden inom högskolan. Programmen stimulerar varaktiga kontakter och intresse för utvecklingsfrågor. MFS-programmet hade år 2006 en volym om 27 miljoner kronor och Linnaeus/Palme programmet om 36 miljoner kronor.

10 Kultur- och mediestödet Kultur- och mediestödet har lett till ett omfattande samarbete mellan Sverige och utvecklingsländer. Inget särskilt verktyg är kopplat till detta område med undantag av det partnerskapsprogram för kultursamarbetet som etablerats mellan Sydafrika och Sverige samt de nätverk som Sida finansierar, såsom det svensk-afrikanska museisamarbetet, SAMP. En LINKS-modell skulle kunna utvecklas inom kultur- och medieområdet Kommunala partnerskapsprogram Kommunala partnerskapsprogram stöder ett trettiotal insatser avseende kapacitetsutveckling för lokal demokrati och samhällsutveckling. Sidas bidrag används främst för att skapa möten mellan kommuner och finansiera projekt inom förvaltning, kultur, utbildning, vatten, miljö, näringslivsutveckling m fl. På regeringens uppdrag har Sida tagit fram ett förslag till ett internationellt centrum för lokal demokrati med huvudsäte på Gotland. Sveriges kommuner och landsting, SKL, kommer tillsammans med två andra parter att ha huvudansvaret för centret som är avsett att bl a inrymma en del av det kommunala partnerskapet samt utbildningsprogram med inriktning på lokal demokrati Stöd till enskilda organisationer (EO-anslaget) Stöd till enskilda organisationer är inte specifikt avsett för att bygga partnerskap, men då det syftar till att med stöd från svenska enskilda organisationer stärka kapaciteten hos enskilda organisationer i utvecklingsländer, så förväntas partnerskapen fördjupas. Svenska enskilda organisationer fördelar själva medlen till sina parter. Samarbetet med enskilda organisationer omfattade drygt miljoner kronor 2006 och hanterades av åtta handläggare och administratörer. Svenska enskilda organisationer kan använda 8 procent av medlen för egen administration Myndighetssamarbete twinning Myndighetssamarbete syftar till att två systermyndigheter tar ett gemensamt ansvar för organisations- och verksamhetsutveckling. Samarbetet måste syfta dels till att nyttja den specifika kompetensen i statlig verksamhet för större effekt i utvecklingssamarbetet, dels till att möjliggöra partnerskap, för ömsesidig nytta, mellan svenska myndigheter och deras motsvarigheter i utvecklingsländerna. Sida har ett tiotal större överenskommelser och flera mindre överenskommelser med svenska myndigheter. I Sydafrika finns exempel på samarbete mellan polisen resp skatteverken i Sverige och Sydafrika. Myndigheterna får inte använda egna medel för internationellt utvecklingssamarbete utan är helt beroende av Sida. I de fall myndighetssamarbetet

11 11 innehåller komponenter av uppdragskaraktär skall myndigheten upphandla dessa i konkurrens Ekonomiskt samarbete Ekonomiskt samarbete syftar till att bygga partnerskap mellan små- och medelstora företag. Sida finansierar dessa partnerskap genom villkors- och avskrivningslån inom de s k Start-programmen, som 2007 har en planerad volym om 34 miljoner kronor, samt genom fonder, såsom partnerskapsfonden i Chile och NORSAD-fonden. Sida avser att överföra dessa till Swedfund. I Sydafrika och Namibia finns exempel på samarbete mellan Exportrådet och institutioner i landet. I Indien pågår etablering av en fond för miljöteknik Östersjöprogrammet Östersjöprogrammet som administreras av Svenska Institutet och som finansieras under biståndsanslaget syftar till att skapa fungerande och långsiktiga nätverk inom utbildningsområdet mellan Sverige och länderna i Östersjöregionen. Stöd ges till såväl institutionellt samarbete som individuella stipendier. För 2007 har 68 mkr avsatts för verksamheten EU-Twinning EU-Twinning är en viktig stödform i EUs bistånd till grannländer och kandidatländer för att förstärka ländernas förvaltningar. I programmet samarbetar aktörer inom offentlig sektor i EUs gamla medlemsländer med sina motsvarigheter i EUs nya medlemsländer och kandidat- och grannländer i Östeuropa, Nordafrika och Mellanöstern. Sida är nationell kontaktpunkt i Sverige för Twinning-programmet med uppgift att stödja svenska myndigheters förberedelse- och ackvisitionsarbete för sådana EU-finansierade uppdrag Centrum för lärande om hållbar utveckling Centrum för lärande om hållbar utveckling är på regeringens uppdrag under uppbyggande med stöd av Sida på Gotland. Syftet är att utveckla en förståelse för hur sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner samverkar. Centret kommer att få en bred ansats inriktad mot både formella och icke-formella utbildningssystem och verka för att främja kapacitetsutveckling om bl a policyfrågor Trepartssamarbete Trepartssamarbete har som huvudsyfte att genomföra en biståndsinsats i samarbete med en part från ett annat utvecklingsland. Båda länderna bidrar med resurser för biståndsinsatsens genomförande. Ett exempel är stödet till polismyndigheten i Rwanda, där svenska och sydafrikanska polismyndigheter samverkar. Men genom trepartssamarbetet fördjupas partnerskapet mellan, i detta fall, Sverige och Sydafrika.

12 Fora Sida stöder ett samarbete mellan sydafrikanska och svenska hälsomyndigheter som går under beteckningen HälsoForum. Man träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter, identifiera och utforma samarbetsprojekt (som genomförs med egen finansiering). Ett liknande initiativ inom arbetsmarknadsområdet benämnt Labour Market Forum diskuteras. 3. ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD EFFEKT Verktygens effektivitet beror dels på utformningen av själva verktygen men framför allt på vilka villkor och vilka processer som styr och påverkar verktygen. Detta främst med avseende på upphandling, beredning och uppföljning. 3.1 Synergier Långt viktigare än att utveckla nya enstaka verktyg är att utnyttja potentialen i synergier mellan olika verktyg. Här blir det särskilt viktigt att samarbeta med organisationer som har kompletterande verktyg, som t ex Svenska institutet, Swedfund och Exportrådet. Genom att de verktyg som inte är kopplade till ett specifikt ämnesområde har samlats i en särskild enhet på Sida förbättras möjligheterna att utveckla denna potential. Utmaningen är att kombinera alla dessa verktyg på ett ändamålsenligt sätt för att motsvara de krav som ställs från aktörerna. Men det finns även förutsättningar att utveckla verktygen och finna nya samverkansformer för att svara mot identifierade behov. 3.2 Kommunikation och information I Sverige bör partnerländernas behov och prioriteringar kommuniceras till potentiella aktörer. På motsvarande sätt måste Sveriges erbjudanden kommuniceras i partnerländerna. Här bör även finnas utrymme för information om finansiering genom EUs olika mekanismer och genom andra internationella och regionala institutioner. De förenklade samarbetsstrategierna bör innehålla en kommunikationsplan. Och resurser för detta måste avsättas. 3.3 Mötesplatser Partnerskap kan bara uppstå om två eller flera parter finner varandra och om förutsättningar finns uppstår partnerskap i möten. Därför bör många och olika mötesplatser erbjudas. Detta kan ske i samarbete med regeringskansliet, Exportrådet, handelskammare och andra aktörer. Som komplement planeras en virtuell mötesplats på Sidas hemsida. 3.4 Kapacitetsutveckling för svenska aktörer Sida kan bidra till att svenska parter blir starkare genom att erbjuda information om affärsmöjligheter och utbildning för att stärka svenska aktörer som parter i utvecklingssamarbetet. Bl a i samarbete med UDs Projektexportsekretariat samt Exportrådet.

13 Utlandsmyndigheternas (UM) ansvar Bredare samarbete bygger på principen att insatser bereds och beslutas av Sidas huvudkontor. I Södra Afrika kommer en regional tjänst att inrättas som komplement under en uppbyggnadsfas eftersom UM kommer att behöva ha ett djupare proaktivt engagemang. Den viktigaste rollen på UM blir informatörens/mäklarens. Av bilaga 5 framgår de viktigaste insatserna i pilotländerna. 4. NYA VERKTYG 4.1 Rapid response funds Sida behöver ha tillgång till flexibla finansieringsmöjligheter - Rapid response funds - för att snabbt kunna finansiera initiala studier, förhandlingar eller insatser för kapacitetsutveckling så att partnerskap ska kunna komma till stånd. Denna finansiering innebär relativt stora risker men beloppen blir begränsade och de tänkta parterna ska vara med och dela på kostnaden. 4.2 Fonder för särskilda ändamål Ett smidigt sätt att kanalisera medel är fonder till stöd för partnerskap inom tydligt avgränsade områden, t. ex. inom kultur-, forsknings- eller näringslivssektorn. En regional fond för stöd till civila samhället är föreslagen för södra Afrika som ett led i utfasningen av det långsiktiga samarbetet i regionen. Fondmodellen har många fördelar, bland annat erbjuder den en tydlig och transparent plattform för samfinansiering. 4.3 Ansökningsprogram Sida driver en rad program där aktörer inbjuds inkomma med ansökningar och där medel fördelas efter en jämförande utvärdering av inkomna ansökningar. LINKS och kultursamarbetet i Sydafrika är exempel på detta. Modellen kan utvecklas vidare t ex i form av konceptupphandlingar med fokus på länder/regioner eller ämnesområden. Challenge Funds är en form av ansökningsprogram, efter en modell utvecklad av DFID, som finansierar insatser av innovativ karaktär. Inom ramen för den s k Miljömiljarden skapar Sida en Challenge Facility som skall hanteras av NUTEK/Swentec. Där skall svenska företag, även i partnerskap med aktörer i utvecklingsländer, kunna söka pengar för kunskapsutveckling, pilot- och demonstrationsanläggningar. 5. BÄRKRAFTIGA RELATIONER Allt utvecklingssamarbete bidrar till att bygga relationer mellan olika aktörer. De flesta verktyg används i olika former av utvecklingssamarbete och är inte specifika för just bredare samarbete. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet är

14 14 ofta den grund som det bredare samarbetet vilar på och vidareutvecklas från. Men i alla länder finns även andra ej biståndsrelaterade kontakter och relationer. Bredden och omfattningen av de olika relationerna kan variera från land till land. Sida ser det biståndsfinansierade bredare samarbetet som katalytiskt och tidsbegränsat till sin karaktär och inriktat på främst medelinkomstländer 8. Det bredare samarbetet syftar till att tilllhandahålla efterfrågad svensk kompetens i partnerländerna och utnyttjandet av den svenska resursbasen ska vara utgångspunkten. Verktygen i sig skapar en grund för fortsatt samarbete och hållbara relationer, men inget verktyg kan garantera att sådana relationer kommer att bestå efter det att insatsen slutförts. Sida måste därför i sin bedömning av en föreslagen insats särskilt ta hänsyn till om insatsen kan förväntas bidra till att utveckla hållbara relationer. Det är fråga om bedömning om partnerskap mellan aktörer i Sverige och i låg- och medelinkomstlandet eller om partnerskap och relationer mellan länderna kan utvecklas på annat sätt. Vissa av de verktyg som används inom bredare samarbete kommer att finnas i ett stort antal länder, t ex ITP. Andra verktyg kommer att i huvudsak vara begränsade t ex till ett fåtal länder. I Bilaga 6 ges en översikt och förslag till överväganden om i vilka länder olika verktyg kan användas. Krediter och garantier är verktyg som idag har viss bundenhet till svenska leverantörer, men där Sida tillstyrkt 9 att de skall avbindas. Dessa verktyg kommer sannolikt inte enbart finansiera kontrakt med svenska leverantörer, även om utfästelser om krediter och garantier kan inriktas mot områden där svensk konkurrenskraft är stark. Målet fattigdomsminskning är avgörande vid bedömning av sådana insatser och partnerskap snarare en önskvärd bieffekt. Det bredare samarbetet kommer i huvudsak att vara reaktivt och svara mot de behov som aktörer i låg- och medelinkomstländerna har. Under vissa omständigheter och det kan variera från land till land kan det finnas skäl för Sida att vara proaktivt, t ex under inledning av ett partnerskapssamarbete i ett prioriterat land. Så är t ex fallet idag i alla de s k pilotländerna. Det kan vara fråga om att skapa mötesplatser för aktörerna, genomföra konceptupphandlingar eller andra åtgärder för att stimulera etablerandet av partnerskap. 6. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR Om det bredare samarbetet skall få det av regeringen önskade genomslaget måste vissa grundförutsättningar vara uppfyllda. Vissa frågor är sådana att Sida kan hantera dem. Dessa frågor berörs inte i denna rapport. Andra är av sådan karaktär att Sida inte ensamt kan hantera dem, nämligen Parisagendan, 8 Sidas Budgetunderlag 2008, p Sidas yttrande om Betänkande Att ta itu med fattigdomen. Krediters och garantiers nya roll i svenskt bilateralt bistånd (SOU 2006:108)

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Näringslivet och biståndet

Näringslivet och biståndet rapport 8. 2014 Näringslivet och biståndet en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011 2014. Innehåll Förord 3 Diakonias och Svenska kyrkans slutsatser och

Läs mer

Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd

Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd rapport 4. 2011 årgång 2 Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd en kartläggning nils resare Innehåll Förord 3 Diakonias och Svenska kyrkans internationella arbetes slutsatser och rekommendationer

Läs mer

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet

MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet. Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet MAPSEC PÅ UPPDRAG AV Utrikesdepartementet Inre effektivitet i det bilaterala utvecklingssamarbetet MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com www.mapsec.com I nnehåll FÖRORD...1

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Multi-bi-finansiering

Multi-bi-finansiering Multi-bi-finansiering - utvärdering av beredning inför beslut SADEV REPORT 2011:1 SADEV Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Box 1902, 651 19 Karlstad SADEV REPORT 2011:1

Läs mer

Organisationsstudie av SAREC

Organisationsstudie av SAREC Sida Evaluation 06/22 Organisationsstudie av SAREC Lina Lenefors Lennart Gustafsson Arne Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision Organisationsstudie av SAREC Lina Lenefors Lennart Gustafsson

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Bistånd genom svenska organisationer

Bistånd genom svenska organisationer 2013:2 Bistånd genom svenska organisationer En översyn av ramavtalssystemet MISSIV DATUM DIARIENR 2013-02-27 2012/98-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-29 UF2012/21821/UD/UP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Zambia juli 2008 december 2011 ~ - Regerings Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 115 53 Stockholm Samarbetsstrategi för

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

HB-Konsult. Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar. Bertil Odén. Bakgrundsstudie för Statskontoret

HB-Konsult. Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar. Bertil Odén. Bakgrundsstudie för Statskontoret Samverkan mellan Sida och svenska ramorganisationer utveckling och förändringar Bakgrundsstudie för Statskontoret Bertil Odén HB-Konsult Stockholm, 23 november 2012. 2 Innehållsförteckning Sid. Inledning

Läs mer

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete Svensk strategi för Multilateralt utvecklingssamarbete Beställning av UD:s informationsmaterial UD:s webbplats: www.ud.se E-post: information-ud@foreign.ministry.se Telefon (växel): 08-405 10 00 Layout:

Läs mer

resultat av riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2013 2014

resultat av riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2013 2014 resultat av riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete 2011 2014 2011 2012 2013 2014 riksrevisionen isbn 978 91 7086 365 3 form: åkesson & curry foto: riksrevisionen tryck: östertälje tryckeri,

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp.

Grupp 1 2015-06-05. Nedan följer en kort uppsummering och slutsatser från respektive grupp. REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Arbetspapper 05 Delges: Sammanfattning - gruppdiskussioner Grupperna ombads att identifiera och diskutera biståndets utmaningar, hot och möjligheter för en hållbar

Läs mer

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget RiR 2009:4 Swedfund International AB och samhällsuppdraget ISBN 91 978 7086 176 5 RiR 2009:4 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Regeringen Utrikesdepartementet Datum 2009-05-18 Dnr 33-2008-0196

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se EU-bistånd från utbetalning till utveckling av Christian Holm www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Christian Holm för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 EU:s bistånd

Läs mer

Resultatstyrningen inom Sida

Resultatstyrningen inom Sida Internrevisionen 04/06 Granskningsinsats Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision Resultatstyrningen inom Sida Wiveca Holmgren Arne

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling

Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Capacity Development Sida Working Paper No. 11 Kartläggning av Sidas olika former av analys av kapacitet och behov av kapacitetsutveckling Juni 2002 Linda Hammarberg Matilda Hultgren Institute of Public

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Uganda mars 2009 december 2013 Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Bilaga till regeringsbeslut Promemoria Utrikesdepartementet Samarbetsstrategi

Läs mer

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008 + Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen 19 december 2008 Titel: Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen Utgiven av:

Läs mer

Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet

Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet September 2006 policy- och metodavdelningen och informationsavdelningen Communication for Development Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet

En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet En rapport från Diakonia, september 2006: Urholkning av det svenska biståndet Att utrota fattigdomen är inte en gest av välgörenhet. Det handlar om rättvisa. Det handlar om att värna en grundläggande mänsklig

Läs mer