ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?"

Transkript

1 PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1

2 Carnegie Allokering och portföljstrategi ger en överblick över aktuellt ekonomiskt klimat samt bankens analys av detsamma i form av strategi och portföljallokering. Skriften utkommer fyra gånger per år. För att prenumerera, kontakta din rådgivare. Rapportens innehåll bygger på uppgifter och analyser tillgängliga före maj 1. Redaktion: Brian Cordischi Ansvarig utgivare Chief Investment Officer (CIO) Allokeringsansvarig Carnegie Bank Dag Tigerstedt Investeringsstrateg, redaktör Magnus Gustafson Investeringsstrateg svenska aktier Joakim Karlsson Investeringsstrateg Helena Haraldsson Makroanalytiker Daniel Rosfors Investeringsstrateg Jenny Askåker Redaktör Joakim Braun Art director

3 PRIVATBANK ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1

4 Innehåll Innehåll Inledning... 5 Sammanfattning... Nulägesanalys... Framtidsutsikter och portföljstrategi...19 Foto: Istockphoto Tema: Stimulanser Japan... Det nylanserade stimulansprogrammet i Japan är en riktig kraftsamling som har potential att lyfta landet ur mångårig deflation. Sannolikt kommer man att lyckas. Hittills i år har börsen rusat med 1 procent i yen. Tema: Stimulanser Lågvolatilitet... Till följd av omfattande stimulanser är marknadsvolatiliteten på historiskt låg nivå. Det ger investeraren möjlighet att skapa en attraktiv riskprofil för sin portfölj med hjälp av optioner. Rekommendation kring tillgångsslagen... Globala aktier... Svenska aktier... Räntebärande värdepapper och alternativa investeringar... Kapitalförvaltning på Carnegie...5 Disclaimer...5 Allokering och portföljstrategi Sommaren 1 ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK.

5 Inledning Stimulerat till tusen Till följd av omfattande centralbanksstimulanser har världens aktiemarknader utvecklats mycket starkt i år. Vi tror på en fortsatt positiv trend för risktillgångar men var uppmärksam på förändrade drivkrafter. Situationen vi befinner oss i är unik. Jag har arbetat 5 år i finanssektorn, men aldrig tidigare upplevt ett läge då stimulanserna från de stora centralbankerna spelat en så avgörande roll för utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Men så är omfattningen också långt utöver det normala. Till exempel trycker amerikanska Federal Reserve och japanska Bank of Japan månatligen nya pengar till ett värde av cirka 1 biljon (1 ) kronor genom värdepappersköp. I denna utgåva av Allokering och portföljstrategi diskuterar vi dessa tidigare oprövade stimulanser och deras effekter på finansmarknaderna. En sådan effekt är kraftigt nedpressade räntenivåer. En annan är mycket låg marknadsvolatilitet, vilket medfört att priset på optioner, som delvis prissätts med hjälp av den förväntade volatiliteten, är det lägsta på många år. Detta kan vi utnyttja för att skydda våra portföljer alternativt justera potentialen på uppsidan läs mer på sidan. Det omfattande stimulansprogrammet i Japan har varit en betydande positiv händelse under inledningen av året. Landets nytillträdde premiärminister Abe och centralbankschef Kuroda har infört en ny ekonomisk politik, Abenomics, som går ut på att via enorma stimulanser ta landet ur mångårig deflation. Detta behandlar vi på sidan. I föregående Allokering och portföljstrategi rekommenderade vi övervikt av risktillgångar, såsom aktier och företagsobligationer. Sedan dess har marknaderna stigit kraftigt, i linje med vår rekommendation. Men med kraftiga uppgångar i bagaget på många stora aktiemarknader och signifikant lägre kredit spreadar är det viktigt att identifiera marknadens drivkrafter och vara extra uppmärksam på förändringar, eftersom dessa kan leda till rejäla marknadskorrektioner. En sådan drivkraft är ett tillbakadragande av de nu pågående stimulanserna. Samtidigt fortskrider återhämtningen i USA. Kina anpassar sin ekonomi till en mer uthållig tillväxttakt. Europas recession består, men fokus skiftar nu från besparingar till tillväxt. Den låga inflationen i många delar av världen har resulterat i räntesänkningar i exempelvis Europa, Australien och Indien. Tillsammans med fortsatta omfattande stimulanser bör den globala tillväxttakten åter kunna nå procent under 1, vilket ger stöd för risktillgångar. Brian Cordischi CIO, Carnegie Bank ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 5

6 Sammanfattning Vår marknadssyn: Positivt läge för risktillgångar De positiva fundamentala faktorerna är på plats. Marknaderna är i en mycket gynnsam situation, där tillväxten förhoppningsvis förbättras, inflationen är låg eller fallande och centralbankerna fortsätter att stimulera. Då utvecklas risktillgångar vanligtvis starkt. HUVUDSTRATEGI ll ll Vi bedömer att de pågående omfattande globala stimulanserna från centralbankerna fortsätter att gynna risktillgångar. Stimulanserna förbättrar de framtida tillväxtutsikterna och den globala ekonomin bör kunna nå en tillväxttakt kring procent under 1. ll övervikten något efter den starka börsuppgången under våren. Vi har fortsatt en övervikt mot Europa och Sverige relativt USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Vi rekommenderar dock en neutral exponering mot Japan, att jämföra med tidigare undervikt. ll USA:s centralbank Federal Reserve har nu givit en första signal om att en minskning av de okonventionella stimulanserna (QE) kan komma att ske någon gång i höst. Detta kan skapa ett osäkrare marknadsläge. INVESTERINGSKLIMAT Sammantagen bedömning Bättre () ll Den starka börsutvecklingen har hittills skett utan stöd från vinstupprevideringar. Vi har således haft multipelexpansion, det vill säga värderingen av börserna har ökat. En fortsatt börsuppgång kräver dock att vinstrevideringarna blir positiva. Makroekonomiskt klimat Vinster Värdering Investeringstrend () () () () ll Vi har fortsatt en positiv syn på risktillgångar och en övervikt mot aktier () på en skala 1 5 för en global portfölj. Men vi har blivit mer defensiva och minskat Räntemarknadens stöd för aktiemarknaden Risker Föregående bedömning () () Allokering och portföljstrategi Sommaren 1 ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK.

7 Sammanfattning Rekommenderad portföljsammansättning Vi har ökat exponeringen mot europeiska aktier till övervikt och ökar japanska aktier till en neutral vikt. SVENSKA AKTIER Vi har en liten övervikt mot svenska aktier relativt vad vi brukar ha över en konjunkturcykel. GLOBALA AKTIER Vi har en övervikt mot globala aktier relativt vad vi brukar ha över en konjunkturcykel. Vi har ökat exponeringen mot Europa och Japan under våren och minskat exponeringen mot USA något. Europa har en övervikt medan Japan har en neutral vikt, relativt vad vi brukar ha över en konjunkturcykel. exponering mot statspapper med längre duration och bibehåller vår tidigare exponering som uteslutande består av räntepapper med kort duration. ALTERNATIVA INVESTERINGAR Vi bibehåller vår neutrala exponering mot alternativa investeringar mot bakgrund av att vi förväntar oss en mer positiv avkastning från svenska och globala aktier. I kategorin råvaror har vi en svag undervikt, samtidigt som vi har en övervikt mot industrimetaller inom denna kategori. KREDITER Hittills under 1 har kreditspreadarna fortsatt att krympa i de flesta segmenten av företagsobligationer. Långsiktigt har vi dock fortsatt en generellt positiv syn på kreditmarknaden, men vi har en högre vaksamhet mot de mer riskfyllda segmenten (high yield). RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER I kategorin räntebärande värdepapper allokerar vi främst mellan olika långa statspapper. Vi har en tydlig undervikt mot tillgångsslaget. Vi har tidigare dragit ned vår AKTUELL REKOMMENDATION Vi behåller vår positiva syn på risktillgångar. Sedan föregående Allokering och portföljstrategi har vi ökat vår exponering mot europeiska aktier och ser mer positivt på Japan. Krediter Alt. investeringar Räntor Svenska aktier Råvaror Globala aktier ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 7

8 NULÄGESANALYS: Makroekonomi En stimulansdriven marknad NULÄGESANALYS. Återhämtningen är varken så stark att centralbankerna drar tillbaka sina stimulanser, eller så svag att företagsvinsterna faller. Det ger ett gynnsamt marknadsläge. SÅ ARBETAR VI När vi granskar investeringsklimatet följer vi en specifik process. Denna omfattar bedömningar av det makroekonomiska klimatet, ränte- och vinstutsikter samt risker i relation till bolagens värderingar och den allmänna investeringstrenden. På grundval av dessa bedömningar sätter vi aktuell aktievikt i portföljerna på en femgradig skala. Ledande indikatorer Vinstutsikter Makroekonomiskt klimat Ekonomisk tillväxt Rekommenderad aktievikt På en skala från 1 till 5 Makroekonomisk statistik Ränteutsikter Risker Investeringstrend Värdering MAKROEKONOMISKT KLIMAT Aktiemarknaderna har hittills under 1 haft en mycket stark utveckling. Vid inledningen av året var fokus främst riktat mot den globala ekonomiska tillväxten och förhoppningar om att denna skulle börja ta fart. Men efter ett par månader fanns det tydliga makroekonomiska indikationer på att tillväxtförhoppningarna troligtvis var för höga. Visserligen fortsatte den amerikanska återhämtningen, med en fortsatt stark bostadssektor som drivkraft, men nya budgetåtstramningar förväntades få en dämpande effekt på tillväxten och sysselsättningsstatistiken började plötsligt försvagas. I Europa fortsatte Krediter den svaga makroekonomiska trenden och regionen bedömdes inte kunna lyfta sig ur recessionen. Kina fortsatte att anpassa sin ekonomi till en mera uthållig, men lägre, tillväxttakt. Men samtidigt agerade ett flertal centralbanker. Bank of Japan (BoJ) lanserade omfattande stimulanser, ECB sänkte sin styrränta och förlängde de likviditetsstödjande åtgärderna (LTRO) till åtminstone sommaren 1, och en rad länder runt om i världen följde efter med räntesänkningar, exempelvis Australien, Indien, Turkiet, Sydkorea och Israel. Även Federal Reserve (Fed) var snabbt ute och hade en mjukare ton i sin retorik som var klart mer stimulansvänlig, bland annat kunde centralbanken tänka sig Alt. investeringar Räntor Råvaror Svenska aktier Globala aktier Tema Allokering och portföljstrategi Sommaren AKTUELL 1 REKOMMENDATION ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. För närvarande bör en diversifierad värdepappersportfölj bestå av en något mindre andel aktier än vad

9 5 1 1 Arbetslöshet (vänster) CENTRALBANKERNA STIMULERAR Styrräntor Non Farm payrolls (höger) ECB FED RB BOE Tusental pe att ytterligare öka sina stimulanser. Det omfattande stimulans stödet fick risktillgångar, såsom aktier, att ta ny fart. 7,5 1 Marknaden,75 befinner sig således i en gynnsam situation. Den,5 ekonomiska återhämtningen är inte tillräckligt stark 19 för 5,75 att centralbankerna ska börja dra tillbaka stimulanserna än, 5,5men inte heller så svag att företagsvinsterna faller Samtidigt,75 är inflationen låg eller fallande, vilket ger stöd 1 för,5 15 fortsatta stimulanser.,75 1 Framöver kommer marknaderna att fortsätta följa,5 1 den relativa utvecklingen mellan å ena sidan den ekonomiska statistiken Försäljning och befintliga dess bostäder tillväxtindikationer (vänster) och å 1 1 andra sidan centralbankernas Husprisutveckling, säsongsjusterat hantering (höger) av de omfattande stimulanserna. Starkare statistik kommer att öka oron för Antal (miljoner) 1, 1, Index NULÄGESANALYS: Makroekonomi ett tidigt tillbakadragande av stimulanser medan svagare statistik ger stöd för fortsatta stimulanser och gynnar risktillgångar.,5 I förlängningen bör det naturligtvis vara positivt om den ekonomiska tillväxten tar fart och stimulanserna dras tillbaka, så att världsekonomin, normaliseras. USA: Fokus på sysselsättningen 1, Fokus kommer att riktas mot USA, dels eftersom landet är det viktigaste,5 av de stora ekonomierna och dels eftersom Fed förmodligen kommer att bli den första av de stora,centralbankerna att dra tillbaka sina stimulanser. jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 Marknaden kommer främst att följa sysselsättningsstatistiken men även detaljhandelsstatistiken, som speglar Sverige USA Japan Tyskland hur konsumenten agerar, och sentimentet inom tillverkningsindustrin via ISM. Därutöver kommer även 9 den hittills starka utvecklingen på bostadsmarknaden att vara 7av intresse. Den amerikanska arbetslösheten har under 1 fallit ned mot 5 7,5 procent efter att toppat kring 1 procent under 1. Fed har meddelat marknaden att man ämnar hålla räntan kring procent åtminstone tills arbetslösheten fallit till,5 procent. Det kommer att ta tid innan 1 det händer. En nivå på,5 procent nås tidigast om 1 månader, 7 men om färre jobb 9skulle 1 skapas, 11 eller 1 fler 1 skulle börja söka jobb, kommer arbetslösheten att förbli över 7 procent under lång tid. Således ligger räntehöjningar långt fram i tiden. 5 Fokus 1, kommer att riktas mot USA, dels eftersom landet är det viktigaste av 1, 5 de 1, stora ekonomierna och dels eftersom Fed förmodligen kommer att bli den, första av de stora centralbankerna att dra 15 tillbaka sina stimulanser.,,,, ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr Frankrike Italien Spanien Portugal Index Miljarder 1, Biljoner ECB (vänster) FED $ (vänster) BoJ (höger)

10 1 1 NULÄGESANALYS: Makroekonomi ALLTJÄMT HÖG ARBETSLÖSHET Arbetslöshet och sysselsättning i USA Arbetslöshet (vänster) Non Farm payrolls (höger) Tusental personer (månadssiffra) - Men innan dess bör Fed ha dragit tillbaka sina stimulanser. jan Centralbankschefen feb mar Ben Bernanke apr har indikerat maj motsvarighet. Men om vi jämställer ett borttagande av 9, stimulanser med en räntehöjning finns det ett visst mönster att 7,,5 att en första neddragning kan ske någon gång under 7, ta fasta på. Det har varit tre räntehöjningsperioder hösten 1 beroende på den ekonomiska utvecklingen. under, de, senaste åren (199, 1999 och ). Erfarenheten 5, 5 Troligtvis behöver den amerikanska ekonomiska tillväxten 175 från dessa är att börsen går ganska svagt inför och 1,5 komma upp till,5 procent i årstakt, vilket kan jämföras efter, 17 första höjningen. När väl en räntehöjningsperiod med rådande marknadsförväntningar på omkring har inletts 1, försvinner dramatiken kring höjningarna., 15, 1,,5 procent för 1. I det sammanhanget är det Marknaden vänjer sig och andra faktorer blir viktigare. 1, 155 viktigt,5 1 att komma ihåg att nuvarande månatliga värdepappersköp uppgår till 5 miljarder dollar och att det i till åtstramningar Brasilien som är Ryssland negativt. Indien Kina Med, andra ord bör det vara trendskiftet från stimulanser 15 15, ett första skede 7 förmodligen 9 enbart 1 kommer 11 att röra 1sig En annan aug-1 jan-1viktig dec-1 apr-1 parameter maj-1 jul-1 är inflationen. okt-1 jan-1 Hittills har 1 apr-1 om en minskning ECB av tillväxttakten FED i RB stimulanser, BOE det vill den varit i en fallande Sverige trend och USA det finns Japan inga tecken Tyskland på 15 1 säga stimulanserna kommer även efter en neddragning ett stigande % inflationstryck i närtid. Så länge inflationen är att fortsätta janöka i total feb omfattning, mar men apr i en långsammare maj låg finns 5% det inget hinder för fortsatta stimulanser. takt. En % av 9 de främsta drivkrafterna i den amerikanska Men 7,5 vad kan vi förvänta oss för börsreaktion om 1 Fed eko nomin 5% 1 är bostadsmarknadens återhämtning med inleder,75 ett avslutande av sina stimulanser? Det är svårt % prisuppgångar 7 på 7 1 procent hittills under 1. Det 1, % att veta eftersom dagens omfattande stimulanser, i form är en trend som förmodligen kommer att fortsätta även 5,75 1 1% 5 1 av centralbankernas värdepappersköp, saknar tidigare in i nästa år. 5,5 17 5% 1,75 1 %,5 15-5% 1 jan feb mar apr maj 1,75 Allokering och portföljstrategi Sommaren ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. OMX-index Telia Sonera Swedbank Nordea, Försäljning befintliga bostäder (vänster) USD / Troy Ounce Antal (miljoner) Historisk default-frekvens Index FORTSATT LÅG INFLATION Kärninflation i USA, YoY 1,, 1, 1,, 1 1, Avkastning 1 1, 1, 1, 1, Core PCE deflator Index Historisk volatilitet Implicit volatilitet Vinst / förlust i procent Vinst / förlust i kronor Vinst / förlust i kronor - -

11 ECB FED RB BOE MOTOR FÖR USA:S EKONOMI Bostadsförsäljning och prisutveckling Antal (miljoner) 7,5,75,5 5,75 5,5,75,5,75,5 1 1 Försäljning befintliga bostäder (vänster) Husprisutveckling, säsongsjusterat (höger) Index Antal 5,5,5,75,5, 15,75jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 1,5 Sverige NULÄGESANALYS: Makroekonomi USA Japan Tyskland Försäljning befintliga bostäder (vänster) LÅGA LÅNGRÄNTOR Husprisutveckling, säsongsjusterat (höger) Statsobligationer, 9 1 år Index 1, 1,7 1, 1,5 1,,,, 1,, jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 1 Frankrike Italien Spanien Portugal In Miljarder Europa: 1, Mjukare finanspolitik Den 1, ekonomiska aktiviteten inom eurozonen har 1, varit fortsatt svag och regionen har ännu inte lyckats 1, ta sig ur recessionen. Eurozonen brottas även fortsatt, med betydande utmaningar som gör att framtiden 1, för eurosamarbetet, är fortsatt osäkert. Samtidigt har ECB:s, policy och kris fonden ESM (European Stability Mechanism), kraftigt minskat såväl staters som bankers, likviditets risker. ECB sänkte nyligen sin styrränta med jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1,5 procentenheter till,5 procent och förlängde de Frankrike Italien Spanien Portugal likviditetsstödjande åt gärderna (LTRO) till åtminstone sommaren 1. Visser ligen uteblev mer okonventionella 1e 1e Genomsnitt Tillväxtmarknaderna: 5 Svagare tillväxt En rad länder har fått längre tid på 1 Tillväxtmarknaderna 5 svarar för cirka 5 procent av global 1 BNP sig 15 att uppnå statsfinansiella mål, och det är även här som tillväxten i världen i stort 5 1 sker. Dessa marknader har fortsatt att påverkas negativt vilket 1 är politiskt och ekonomiskt av oron 15 inom eurozonen och den relativt svaga tillväxttakten i 5 stabiliserande. 1 USA. Spridningseffekten från eurozonen slår 5 OMX MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI SP5 Nordic World EM World World Europe Sverige Norden Världen Tillväxtmarknader Europa* USA Value Growth 1e 1e *Bankeffekt för 1e ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 5 17 Allokering och 9 portföljstrategi åtgärder 5 vid senaste räntemötet, men ECB är öppet för nya kreativa åtgärder och har fokus på små och medelstora 5 bolag. 1e 1e Genomsnitt ECB upprepade även att man är redo att agera ytterligare om det skulle behövas. 15Samtidigt har de politiska strömningarna inom eurozonen svängt från att förespråka stram budgetkontroll Miljarder till att bli lite mer tillväxtvänliga. Uppmjukningen av åtstramningspolitiken innebär att en rad länder fått längre tid på sig att uppnå statsfinansiella mål, vilket är politiskt och ekonomiskt stabiliserande. Marknaden har reagerat OMX MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI SP5 7 Nordic World 9 EM World 11World Europe 1 ECB (vänster) FED Value $ (vänster) Growth BoJ (höger) positivt på den fallande systemrisken och de långa obligationsräntorna har fallit tillbaka. Default rate, globalt itraxx Crossover, High Yield Biljoner % 5% % 15% 1% 5% % -5%

12 ,5 1 1 Försäljning befintliga bostäder (vänster) Husprisutveckling, säsongsjusterat (höger) NULÄGESANALYS: Makroekonomi och vinster 1, 1, hårdast mot Kina och andra länder i Asien. Detta eftersom 1, 1, regionen är kraftigt exponerad mot tillverkning och handel. 1, Tillväxttakten inom emerging markets var således svag, under 1 och trenden har fortsatt under 1. Sammantaget, ser den makroekonomiska bilden relativt, neutral ut. Den ekonomiska tillväxten bör så sakteliga, förbättras då återhämtningen i USA fort sätter och tillväxtmarknaderna och Kina anpassar sig till en uthålligt, jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 lägre tillväxttakt. Frankrike Den relativt Italien svaga tillväxten Spanien balanseras Portugal av en låg eller fallande inflation som möjliggör fortsatta massiva stimulanser från de stora central bankerna. VINSTER 5 Under 1 och inledningen av 1 reviderades vinstförväntningarna 15 ned. Denna negativa trend har till viss 1 del stabiliserats och efter rapporterna för det första kvartalet har vi sett en marginell uppjustering av vinstestimaten för 1 och 1 i USA. För 1 förväntas 5 vinsttillväxten bli 7 procent för bolagen på S&P5. OMX MSCI Nordic MSCI World MSCI EM FALLANDE VINSTTREND Vinsttillväxt MSCI World Value Sverige Norden Världen Tillväxtmarknader 1e 1e MSCI World Growth 1 1e 1e Genomsnitt MSCI SP5 Europe Europa* USA *Bankeffekt för 1e Även i eurozonen har den negativa vinstrevideringstrenden 5 bland de större bolagen avstannat, medan 5 trenden i Norden är fortsatt fallande. Sedan årsskiftet 15 har vinstförväntningarna 15 för nordiska bolag för 1 och 1 justerats ned med 9 respektive 5,5 procent 1 1 och i dags läget förväntas vinsttillväxten bli 5 respektive procent. Förhoppningsvis kan vi börja se en positiv vinstrevideringstrend under det andra halvåret i takt med att den ekonomiska tillväxten förbättras. Miljarder ECB (vänster) FED $ (vänster) BoJ (höger) Biljoner VÄRDERING En stor del av börsuppgången under 1 och 1 har 1 drivits av multipelexpansion (stigande värdering), till följd 1 av att marknaden reviderat ned vinst estimaten samtidigt 1 som börserna fortsatt upp. Den svaga återhämtningen, 1 politisk osäkerhet, upprepade recessioner och en ihärdig finanskris har tyngt aktiekurserna i mer än tre års tid. Sedan har S&P5 handlats till ett framåtblickande P/E-tal på mellan 9, och 15, vilket kan jämföras med dagens 1,7. En historisk genomsnittsnivå är närmare 17 1 beroende på tidsperiod Den nordiska Default aktiemarknaden rate, globalt är i linje itraxx med Crossover, den High amerikanska, men dyrare än den europeiska, och handlas till ett Yield P/E-tal om 1,, vilket är kring historiska genomsnittsnivåer men betydligt lägre än tidigare toppar. Samtidigt % 5% förväntas den globala tillväxten vara lägre kommande år än tidigare % och vinstmarginalerna är redan på historiskt höga 15% nivåer, vilket har en hämmande verkan på värderingsmultiplarna. 1% Dessutom är försäljnings tillväxten svag. Förr eller senare behöver vi naturligtvis även vinsttillväxt 5% för att motivera börsuppgång och för att företagsvinsterna ska stiga behövs en ökande global % tillväxttakt. -5% MSCI AC World S&P Nikkei OMX Vinst / förlust i procent 1 1 Allokering och portföljstrategi Sommaren 1 ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK nor er

13 1 5 Sverige Norden Världen Tillväxtmarknader 1e 1e NORDENS BÖRSER SKUGGAR USA P/E-tal Europa* USA *Bankeffekt för 1e S&P 5 Norden 1% 5% NULÄGESANALYS: % Värdering och investeringstrend/teknisk analys -5% MSCI AC World S&P Nikkei OMX Förr eller senare behöver vi naturligtvis även vinsttillväxt för att motivera fortsatt börsuppgång och för att företagsvinsterna ska stiga behövs en ökande global tillväxttakt. Vinst / förlust i kronor Kurs vid förfall INVESTERINGSTREND/TEKNISK ANALYS Den tekniska analysen ger inga indikationer på att Stockholmsbörsen eller S&P5 toppat ännu. Stockholmsbörsen I senaste utgåvan av Allokering och portföljstrategi som utkom i februari skrev vi följande: 11 Efter den starka kursuppgången i januari kan vi konstatera att OMX- index har brutit upp ur de två mindre 5 1 trianglarna. Nästa tunga motståndsområde möter 9 vid 1 15 och följs av nästa vid drygt 1 1. Passeras området är det fritt fram för en uppgång mot -1 7 års topp som möter vid drygt 1, alltså cirka 9 procent 7 upp från genombrottet efter 1 1-motståndet. Index - befinner sig således vid ett extremt spännande läge, -5 där vi antingen kommer att få ett genombrott eller en vändning Tusental personer (månadssiffra) Vi vet nu vad som har hänt då index i början av året 1 1 passerade 1 1 med kraft och sedan dess har fortsatt Arbetslöshet (vänster) Non Farm payrolls (höger) sin positiva utveckling. När detta skrivs, i slutet på maj, har vi fortfarande inga signaler på att den aggregerade psykologin har toppat och därför fortsätter vi att navigera efter scenariot att index ska vidare upp till området runt 1 1. TRIANGELUTBRYTNING OMX-index ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK.,5 Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 1 5,

14 NULÄGESANALYS: Investeringstrend/teknisk analys och räntor - - S&P5 Det - har nu förflutit 5 månader sedan botten träffades i mars - 9 och vi har än så länge inga tekniska signaler i prisanalysen janpå att börsen feb har mar toppat. Den apr aggregerade maj psykologin är mycket positiv och enligt de sentimentsundersökningar som görs är optimismen på nivåer som brukar förknippas med långsiktiga toppar. Granskar vi 175 diagrammet 17 över S&P5 nedan ser vi dock att uppgången 15 sker exponentiellt, det vill säga den går snabbare och 1 snabbare. En prisbubbla, eller en kraftig prisrörelse över 155 ett fundamentalt motiverat värde, kan antingen ske 15 på börsen i stort eller inom specifika sektorer, enskilda 15 aktier, obligationer, fastigheter eller råvaror. Rör det sig 1 om en tillgång som en stor grupp människor kan handla 15 USD / Troy Ounce 1 jan feb mar INGA TECKEN PÅ NEDGÅNG apr maj S&P kan det alltid inträffa en prisrörelse som är långt över vad Core PCE deflator som är fundamentalt försvarbart. Men att förutspå toppar i uppgångar är nära nog omöjligt då uppgången ofta 9, fortsätter mycket högre och längre än vad man tror., Det bästa 7, sättet att agera i denna typ av rörelser är att hänga med, så länge uppgången fortsätter och sälja först då vi får 5, en vändningssignal, till exempel en så kallad blow-off-dag., Än så länge har vi inga prisformationer som, visar att USA-börsen har toppat och, vem vet, det kanske, dröjer flera månader eller till och med kvartal till dess. Så 1, länge navigerar vi i den tekniska analysen efter en fortsatt, uppgång. Men Brasilien vi kommer naturligtvis Ryssland att Indien vara mycket Kina uppmärksamma aug-1 på eventuella dec-1 varningssignaler. maj-1 RÄNTOR % Svenska 5% statsobligationer har fallit i värde hittills i år, om än marginellt. % Räntan har stigit och värdet på statsobligationer 5% med 5 1 års löptid har fallit. Avkastningen på bostadsobligationer % har utvecklats bättre, upp,9 procent 15% mätt som OMRX Mortgage Bond Index. Detta eftersom 1% skillnaden (spreaden) mellan stats- och bostadsobligationer har fortsatt att minska i likhet med andra kredit 5% % spreadar. -5% Räntan på en 5-årig bostads obligation ligger i dagsläget under jan procent. feb mar apr maj Inflationssiffran för april visade att konsumentprisindex (KPI) fallit med,5 procent jämfört med nivån för ett år sedan. Sverige har alltså deflation just nu. Men en 1,5 Försäkringsbolag och bankers investeringsaptit kanaliseras mot lågrisktillgångar som statsobligationer eftersom,5 dessa gynnas av de regelverk 1, 1 Snitt SEK 9, som håller på att tas i bruk (Solvency II respektive Basel III). Snitt USD 1 7-1, -1, Allokering och portföljstrategi Sommaren 1 -, ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. 17 Snitt EUR Tyskland USA Japan, Avkastning, 1, 1, 1, 1, 1,, -,5 OMX-index Telia Sonera Swedbank Nordea

15 Antal (miljoner) Arbetslöshet (vänster) Non Farm payrolls (höger) Tusental pe normalisering av inflationstakten mot Riksbankens mål om procent skulle medföra att avkastningen på främst 7statsobligationer, men även bostadsobligationer, kan bli negativ i reala termer. 5 Svenska långräntor styrs fortsatt i hög grad av den relativa efterfrågan på säkra respektive riskfyllda tillgångar. Försäkringsbolag och bankers investeringsaptit kanaliseras mot lågrisktillgångar som statsobligationer eftersom dessa gynnas av de regelverk som håller på att 1tas i bruk (Solvency II respektive Basel III). Denna ökade efterfrågan har fått priserna på statsobligationer att stiga och marknadsräntor 7 att sjunka. 9 En 1annan 11 faktor 1 som ECB FED RB BOE påverkar statsobligationer är centralbankernas kvantitativa lättnader. I början av året mildrades regleringskraven på den likviditetsbuffert som banker måste hålla mot eventuella 7,5 1 bankrusningar genom att andelen statsobligationer som,75 krävs sänktes. Detta minskade efterfrågan på tillgångar,5 19 som 5,75 svenska statsobligationer och räntan steg något. 1 Implementeringen 5,5 av dessa regelverk kommer att 17 fortsätta,75 att påverka prisbilden framöver. 1,5 Den ovannämnda KPI-siffran har ökat förväntningarna,75 på att Riksbanken ska sänka reporäntan 15 1 med ytterligare,5 1,5 procentenheter vid nästa penningpolitiska 1 1 möte i början på juli. Enligt RIBA-terminer, terminer Försäljning befintliga bostäder (vänster) på reporäntan, Husprisutveckling, är sannolikheten säsongsjusterat cirka (höger) 5 procent för en sådan sänkning. Index NULÄGESANALYS: Räntor och risker MARGINELLT STIGANDE LÅNGRÄNTOR 1-åriga statsobligationer ALL, KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 15 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr Frankrike Italien Spanien Portugal,5, 1,5 1,,5, jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 Sverige USA Japan Tyskland RISKER 9 Det finns fortsatt ett flertal globala risker att beakta. Riskerna är, som vi tidigare nämnt, svåra att kvantifiera 7 och förutsäga vad gäller hur de kan komma att påverka utvecklingen 5 i olika tillgångsslag. Ibland ser vi att små negativa faktorer kan få stort negativt genomslag samtidigt som liknande data vid ett annat tillfälle kan tas emot utan någon större reaktion alls. Dessa risker är 1 svåra att kvantifiera och modellera. Det är dock viktigt att se vad som eventuellt skulle kunna bryta den hittills starka marknadstrenden. Euro zonen har haft de största problemen avseende ekonomisk tillväxt och överraskat mest negativt. 1, 5 1, 5 1, Ovannämnda KPI-siffra har ökat förvänt ningarna på att Riksbanken ska sänka 1, 5 reporäntan med ytterligare,5 procentenheter vid nästa penningpolitiska 1, 15 möte, i början på juli. Enligt RIBA-terminer är 15sannolikheten cirka 5 procent., 1 1,, 5 5 Index Miljarder ECB (vänster) FED $ (vänster) BoJ (höger) Biljoner Vinst / förlust i procent Vinst / förlust i procent

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Sedan vår förra marknadsanalys har Stockholmsbörsen stigit med lite drygt tre procent (inklusive utdelningar) och marknadsräntorna har fallit med cirka 20 punkter både på korta och långa

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer