ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då?"

Transkript

1 PRIVATBANK ENORMA FLÖDEN. Centralbankerna stimulerar som aldrig förr. Börserna stiger. Men när stödåtgärderna minskas vad händer då? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1

2 Carnegie Allokering och portföljstrategi ger en överblick över aktuellt ekonomiskt klimat samt bankens analys av detsamma i form av strategi och portföljallokering. Skriften utkommer fyra gånger per år. För att prenumerera, kontakta din rådgivare. Rapportens innehåll bygger på uppgifter och analyser tillgängliga före maj 1. Redaktion: Brian Cordischi Ansvarig utgivare Chief Investment Officer (CIO) Allokeringsansvarig Carnegie Bank Dag Tigerstedt Investeringsstrateg, redaktör Magnus Gustafson Investeringsstrateg svenska aktier Joakim Karlsson Investeringsstrateg Helena Haraldsson Makroanalytiker Daniel Rosfors Investeringsstrateg Jenny Askåker Redaktör Joakim Braun Art director

3 PRIVATBANK ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Sommaren 1

4 Innehåll Innehåll Inledning... 5 Sammanfattning... Nulägesanalys... Framtidsutsikter och portföljstrategi...19 Foto: Istockphoto Tema: Stimulanser Japan... Det nylanserade stimulansprogrammet i Japan är en riktig kraftsamling som har potential att lyfta landet ur mångårig deflation. Sannolikt kommer man att lyckas. Hittills i år har börsen rusat med 1 procent i yen. Tema: Stimulanser Lågvolatilitet... Till följd av omfattande stimulanser är marknadsvolatiliteten på historiskt låg nivå. Det ger investeraren möjlighet att skapa en attraktiv riskprofil för sin portfölj med hjälp av optioner. Rekommendation kring tillgångsslagen... Globala aktier... Svenska aktier... Räntebärande värdepapper och alternativa investeringar... Kapitalförvaltning på Carnegie...5 Disclaimer...5 Allokering och portföljstrategi Sommaren 1 ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK.

5 Inledning Stimulerat till tusen Till följd av omfattande centralbanksstimulanser har världens aktiemarknader utvecklats mycket starkt i år. Vi tror på en fortsatt positiv trend för risktillgångar men var uppmärksam på förändrade drivkrafter. Situationen vi befinner oss i är unik. Jag har arbetat 5 år i finanssektorn, men aldrig tidigare upplevt ett läge då stimulanserna från de stora centralbankerna spelat en så avgörande roll för utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Men så är omfattningen också långt utöver det normala. Till exempel trycker amerikanska Federal Reserve och japanska Bank of Japan månatligen nya pengar till ett värde av cirka 1 biljon (1 ) kronor genom värdepappersköp. I denna utgåva av Allokering och portföljstrategi diskuterar vi dessa tidigare oprövade stimulanser och deras effekter på finansmarknaderna. En sådan effekt är kraftigt nedpressade räntenivåer. En annan är mycket låg marknadsvolatilitet, vilket medfört att priset på optioner, som delvis prissätts med hjälp av den förväntade volatiliteten, är det lägsta på många år. Detta kan vi utnyttja för att skydda våra portföljer alternativt justera potentialen på uppsidan läs mer på sidan. Det omfattande stimulansprogrammet i Japan har varit en betydande positiv händelse under inledningen av året. Landets nytillträdde premiärminister Abe och centralbankschef Kuroda har infört en ny ekonomisk politik, Abenomics, som går ut på att via enorma stimulanser ta landet ur mångårig deflation. Detta behandlar vi på sidan. I föregående Allokering och portföljstrategi rekommenderade vi övervikt av risktillgångar, såsom aktier och företagsobligationer. Sedan dess har marknaderna stigit kraftigt, i linje med vår rekommendation. Men med kraftiga uppgångar i bagaget på många stora aktiemarknader och signifikant lägre kredit spreadar är det viktigt att identifiera marknadens drivkrafter och vara extra uppmärksam på förändringar, eftersom dessa kan leda till rejäla marknadskorrektioner. En sådan drivkraft är ett tillbakadragande av de nu pågående stimulanserna. Samtidigt fortskrider återhämtningen i USA. Kina anpassar sin ekonomi till en mer uthållig tillväxttakt. Europas recession består, men fokus skiftar nu från besparingar till tillväxt. Den låga inflationen i många delar av världen har resulterat i räntesänkningar i exempelvis Europa, Australien och Indien. Tillsammans med fortsatta omfattande stimulanser bör den globala tillväxttakten åter kunna nå procent under 1, vilket ger stöd för risktillgångar. Brian Cordischi CIO, Carnegie Bank ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 5

6 Sammanfattning Vår marknadssyn: Positivt läge för risktillgångar De positiva fundamentala faktorerna är på plats. Marknaderna är i en mycket gynnsam situation, där tillväxten förhoppningsvis förbättras, inflationen är låg eller fallande och centralbankerna fortsätter att stimulera. Då utvecklas risktillgångar vanligtvis starkt. HUVUDSTRATEGI ll ll Vi bedömer att de pågående omfattande globala stimulanserna från centralbankerna fortsätter att gynna risktillgångar. Stimulanserna förbättrar de framtida tillväxtutsikterna och den globala ekonomin bör kunna nå en tillväxttakt kring procent under 1. ll övervikten något efter den starka börsuppgången under våren. Vi har fortsatt en övervikt mot Europa och Sverige relativt USA, Japan och tillväxtmarknaderna. Vi rekommenderar dock en neutral exponering mot Japan, att jämföra med tidigare undervikt. ll USA:s centralbank Federal Reserve har nu givit en första signal om att en minskning av de okonventionella stimulanserna (QE) kan komma att ske någon gång i höst. Detta kan skapa ett osäkrare marknadsläge. INVESTERINGSKLIMAT Sammantagen bedömning Bättre () ll Den starka börsutvecklingen har hittills skett utan stöd från vinstupprevideringar. Vi har således haft multipelexpansion, det vill säga värderingen av börserna har ökat. En fortsatt börsuppgång kräver dock att vinstrevideringarna blir positiva. Makroekonomiskt klimat Vinster Värdering Investeringstrend () () () () ll Vi har fortsatt en positiv syn på risktillgångar och en övervikt mot aktier () på en skala 1 5 för en global portfölj. Men vi har blivit mer defensiva och minskat Räntemarknadens stöd för aktiemarknaden Risker Föregående bedömning () () Allokering och portföljstrategi Sommaren 1 ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK.

7 Sammanfattning Rekommenderad portföljsammansättning Vi har ökat exponeringen mot europeiska aktier till övervikt och ökar japanska aktier till en neutral vikt. SVENSKA AKTIER Vi har en liten övervikt mot svenska aktier relativt vad vi brukar ha över en konjunkturcykel. GLOBALA AKTIER Vi har en övervikt mot globala aktier relativt vad vi brukar ha över en konjunkturcykel. Vi har ökat exponeringen mot Europa och Japan under våren och minskat exponeringen mot USA något. Europa har en övervikt medan Japan har en neutral vikt, relativt vad vi brukar ha över en konjunkturcykel. exponering mot statspapper med längre duration och bibehåller vår tidigare exponering som uteslutande består av räntepapper med kort duration. ALTERNATIVA INVESTERINGAR Vi bibehåller vår neutrala exponering mot alternativa investeringar mot bakgrund av att vi förväntar oss en mer positiv avkastning från svenska och globala aktier. I kategorin råvaror har vi en svag undervikt, samtidigt som vi har en övervikt mot industrimetaller inom denna kategori. KREDITER Hittills under 1 har kreditspreadarna fortsatt att krympa i de flesta segmenten av företagsobligationer. Långsiktigt har vi dock fortsatt en generellt positiv syn på kreditmarknaden, men vi har en högre vaksamhet mot de mer riskfyllda segmenten (high yield). RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER I kategorin räntebärande värdepapper allokerar vi främst mellan olika långa statspapper. Vi har en tydlig undervikt mot tillgångsslaget. Vi har tidigare dragit ned vår AKTUELL REKOMMENDATION Vi behåller vår positiva syn på risktillgångar. Sedan föregående Allokering och portföljstrategi har vi ökat vår exponering mot europeiska aktier och ser mer positivt på Japan. Krediter Alt. investeringar Räntor Svenska aktier Råvaror Globala aktier ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 7

8 NULÄGESANALYS: Makroekonomi En stimulansdriven marknad NULÄGESANALYS. Återhämtningen är varken så stark att centralbankerna drar tillbaka sina stimulanser, eller så svag att företagsvinsterna faller. Det ger ett gynnsamt marknadsläge. SÅ ARBETAR VI När vi granskar investeringsklimatet följer vi en specifik process. Denna omfattar bedömningar av det makroekonomiska klimatet, ränte- och vinstutsikter samt risker i relation till bolagens värderingar och den allmänna investeringstrenden. På grundval av dessa bedömningar sätter vi aktuell aktievikt i portföljerna på en femgradig skala. Ledande indikatorer Vinstutsikter Makroekonomiskt klimat Ekonomisk tillväxt Rekommenderad aktievikt På en skala från 1 till 5 Makroekonomisk statistik Ränteutsikter Risker Investeringstrend Värdering MAKROEKONOMISKT KLIMAT Aktiemarknaderna har hittills under 1 haft en mycket stark utveckling. Vid inledningen av året var fokus främst riktat mot den globala ekonomiska tillväxten och förhoppningar om att denna skulle börja ta fart. Men efter ett par månader fanns det tydliga makroekonomiska indikationer på att tillväxtförhoppningarna troligtvis var för höga. Visserligen fortsatte den amerikanska återhämtningen, med en fortsatt stark bostadssektor som drivkraft, men nya budgetåtstramningar förväntades få en dämpande effekt på tillväxten och sysselsättningsstatistiken började plötsligt försvagas. I Europa fortsatte Krediter den svaga makroekonomiska trenden och regionen bedömdes inte kunna lyfta sig ur recessionen. Kina fortsatte att anpassa sin ekonomi till en mera uthållig, men lägre, tillväxttakt. Men samtidigt agerade ett flertal centralbanker. Bank of Japan (BoJ) lanserade omfattande stimulanser, ECB sänkte sin styrränta och förlängde de likviditetsstödjande åtgärderna (LTRO) till åtminstone sommaren 1, och en rad länder runt om i världen följde efter med räntesänkningar, exempelvis Australien, Indien, Turkiet, Sydkorea och Israel. Även Federal Reserve (Fed) var snabbt ute och hade en mjukare ton i sin retorik som var klart mer stimulansvänlig, bland annat kunde centralbanken tänka sig Alt. investeringar Räntor Råvaror Svenska aktier Globala aktier Tema Allokering och portföljstrategi Sommaren AKTUELL 1 REKOMMENDATION ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. För närvarande bör en diversifierad värdepappersportfölj bestå av en något mindre andel aktier än vad

9 5 1 1 Arbetslöshet (vänster) CENTRALBANKERNA STIMULERAR Styrräntor Non Farm payrolls (höger) ECB FED RB BOE Tusental pe att ytterligare öka sina stimulanser. Det omfattande stimulans stödet fick risktillgångar, såsom aktier, att ta ny fart. 7,5 1 Marknaden,75 befinner sig således i en gynnsam situation. Den,5 ekonomiska återhämtningen är inte tillräckligt stark 19 för 5,75 att centralbankerna ska börja dra tillbaka stimulanserna än, 5,5men inte heller så svag att företagsvinsterna faller Samtidigt,75 är inflationen låg eller fallande, vilket ger stöd 1 för,5 15 fortsatta stimulanser.,75 1 Framöver kommer marknaderna att fortsätta följa,5 1 den relativa utvecklingen mellan å ena sidan den ekonomiska statistiken Försäljning och befintliga dess bostäder tillväxtindikationer (vänster) och å 1 1 andra sidan centralbankernas Husprisutveckling, säsongsjusterat hantering (höger) av de omfattande stimulanserna. Starkare statistik kommer att öka oron för Antal (miljoner) 1, 1, Index NULÄGESANALYS: Makroekonomi ett tidigt tillbakadragande av stimulanser medan svagare statistik ger stöd för fortsatta stimulanser och gynnar risktillgångar.,5 I förlängningen bör det naturligtvis vara positivt om den ekonomiska tillväxten tar fart och stimulanserna dras tillbaka, så att världsekonomin, normaliseras. USA: Fokus på sysselsättningen 1, Fokus kommer att riktas mot USA, dels eftersom landet är det viktigaste,5 av de stora ekonomierna och dels eftersom Fed förmodligen kommer att bli den första av de stora,centralbankerna att dra tillbaka sina stimulanser. jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 Marknaden kommer främst att följa sysselsättningsstatistiken men även detaljhandelsstatistiken, som speglar Sverige USA Japan Tyskland hur konsumenten agerar, och sentimentet inom tillverkningsindustrin via ISM. Därutöver kommer även 9 den hittills starka utvecklingen på bostadsmarknaden att vara 7av intresse. Den amerikanska arbetslösheten har under 1 fallit ned mot 5 7,5 procent efter att toppat kring 1 procent under 1. Fed har meddelat marknaden att man ämnar hålla räntan kring procent åtminstone tills arbetslösheten fallit till,5 procent. Det kommer att ta tid innan 1 det händer. En nivå på,5 procent nås tidigast om 1 månader, 7 men om färre jobb 9skulle 1 skapas, 11 eller 1 fler 1 skulle börja söka jobb, kommer arbetslösheten att förbli över 7 procent under lång tid. Således ligger räntehöjningar långt fram i tiden. 5 Fokus 1, kommer att riktas mot USA, dels eftersom landet är det viktigaste av 1, 5 de 1, stora ekonomierna och dels eftersom Fed förmodligen kommer att bli den, första av de stora centralbankerna att dra 15 tillbaka sina stimulanser.,,,, ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 9 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr Frankrike Italien Spanien Portugal Index Miljarder 1, Biljoner ECB (vänster) FED $ (vänster) BoJ (höger)

10 1 1 NULÄGESANALYS: Makroekonomi ALLTJÄMT HÖG ARBETSLÖSHET Arbetslöshet och sysselsättning i USA Arbetslöshet (vänster) Non Farm payrolls (höger) Tusental personer (månadssiffra) - Men innan dess bör Fed ha dragit tillbaka sina stimulanser. jan Centralbankschefen feb mar Ben Bernanke apr har indikerat maj motsvarighet. Men om vi jämställer ett borttagande av 9, stimulanser med en räntehöjning finns det ett visst mönster att 7,,5 att en första neddragning kan ske någon gång under 7, ta fasta på. Det har varit tre räntehöjningsperioder hösten 1 beroende på den ekonomiska utvecklingen. under, de, senaste åren (199, 1999 och ). Erfarenheten 5, 5 Troligtvis behöver den amerikanska ekonomiska tillväxten 175 från dessa är att börsen går ganska svagt inför och 1,5 komma upp till,5 procent i årstakt, vilket kan jämföras efter, 17 första höjningen. När väl en räntehöjningsperiod med rådande marknadsförväntningar på omkring har inletts 1, försvinner dramatiken kring höjningarna., 15, 1,,5 procent för 1. I det sammanhanget är det Marknaden vänjer sig och andra faktorer blir viktigare. 1, 155 viktigt,5 1 att komma ihåg att nuvarande månatliga värdepappersköp uppgår till 5 miljarder dollar och att det i till åtstramningar Brasilien som är Ryssland negativt. Indien Kina Med, andra ord bör det vara trendskiftet från stimulanser 15 15, ett första skede 7 förmodligen 9 enbart 1 kommer 11 att röra 1sig En annan aug-1 jan-1viktig dec-1 apr-1 parameter maj-1 jul-1 är inflationen. okt-1 jan-1 Hittills har 1 apr-1 om en minskning ECB av tillväxttakten FED i RB stimulanser, BOE det vill den varit i en fallande Sverige trend och USA det finns Japan inga tecken Tyskland på 15 1 säga stimulanserna kommer även efter en neddragning ett stigande % inflationstryck i närtid. Så länge inflationen är att fortsätta janöka i total feb omfattning, mar men apr i en långsammare maj låg finns 5% det inget hinder för fortsatta stimulanser. takt. En % av 9 de främsta drivkrafterna i den amerikanska Men 7,5 vad kan vi förvänta oss för börsreaktion om 1 Fed eko nomin 5% 1 är bostadsmarknadens återhämtning med inleder,75 ett avslutande av sina stimulanser? Det är svårt % prisuppgångar 7 på 7 1 procent hittills under 1. Det 1, % att veta eftersom dagens omfattande stimulanser, i form är en trend som förmodligen kommer att fortsätta även 5,75 1 1% 5 1 av centralbankernas värdepappersköp, saknar tidigare in i nästa år. 5,5 17 5% 1,75 1 %,5 15-5% 1 jan feb mar apr maj 1,75 Allokering och portföljstrategi Sommaren ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. OMX-index Telia Sonera Swedbank Nordea, Försäljning befintliga bostäder (vänster) USD / Troy Ounce Antal (miljoner) Historisk default-frekvens Index FORTSATT LÅG INFLATION Kärninflation i USA, YoY 1,, 1, 1,, 1 1, Avkastning 1 1, 1, 1, 1, Core PCE deflator Index Historisk volatilitet Implicit volatilitet Vinst / förlust i procent Vinst / förlust i kronor Vinst / förlust i kronor - -

11 ECB FED RB BOE MOTOR FÖR USA:S EKONOMI Bostadsförsäljning och prisutveckling Antal (miljoner) 7,5,75,5 5,75 5,5,75,5,75,5 1 1 Försäljning befintliga bostäder (vänster) Husprisutveckling, säsongsjusterat (höger) Index Antal 5,5,5,75,5, 15,75jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 1,5 Sverige NULÄGESANALYS: Makroekonomi USA Japan Tyskland Försäljning befintliga bostäder (vänster) LÅGA LÅNGRÄNTOR Husprisutveckling, säsongsjusterat (höger) Statsobligationer, 9 1 år Index 1, 1,7 1, 1,5 1,,,, 1,, jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 1 Frankrike Italien Spanien Portugal In Miljarder Europa: 1, Mjukare finanspolitik Den 1, ekonomiska aktiviteten inom eurozonen har 1, varit fortsatt svag och regionen har ännu inte lyckats 1, ta sig ur recessionen. Eurozonen brottas även fortsatt, med betydande utmaningar som gör att framtiden 1, för eurosamarbetet, är fortsatt osäkert. Samtidigt har ECB:s, policy och kris fonden ESM (European Stability Mechanism), kraftigt minskat såväl staters som bankers, likviditets risker. ECB sänkte nyligen sin styrränta med jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1,5 procentenheter till,5 procent och förlängde de Frankrike Italien Spanien Portugal likviditetsstödjande åt gärderna (LTRO) till åtminstone sommaren 1. Visser ligen uteblev mer okonventionella 1e 1e Genomsnitt Tillväxtmarknaderna: 5 Svagare tillväxt En rad länder har fått längre tid på 1 Tillväxtmarknaderna 5 svarar för cirka 5 procent av global 1 BNP sig 15 att uppnå statsfinansiella mål, och det är även här som tillväxten i världen i stort 5 1 sker. Dessa marknader har fortsatt att påverkas negativt vilket 1 är politiskt och ekonomiskt av oron 15 inom eurozonen och den relativt svaga tillväxttakten i 5 stabiliserande. 1 USA. Spridningseffekten från eurozonen slår 5 OMX MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI SP5 Nordic World EM World World Europe Sverige Norden Världen Tillväxtmarknader Europa* USA Value Growth 1e 1e *Bankeffekt för 1e ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 5 17 Allokering och 9 portföljstrategi åtgärder 5 vid senaste räntemötet, men ECB är öppet för nya kreativa åtgärder och har fokus på små och medelstora 5 bolag. 1e 1e Genomsnitt ECB upprepade även att man är redo att agera ytterligare om det skulle behövas. 15Samtidigt har de politiska strömningarna inom eurozonen svängt från att förespråka stram budgetkontroll Miljarder till att bli lite mer tillväxtvänliga. Uppmjukningen av åtstramningspolitiken innebär att en rad länder fått längre tid på sig att uppnå statsfinansiella mål, vilket är politiskt och ekonomiskt stabiliserande. Marknaden har reagerat OMX MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI MSCI SP5 7 Nordic World 9 EM World 11World Europe 1 ECB (vänster) FED Value $ (vänster) Growth BoJ (höger) positivt på den fallande systemrisken och de långa obligationsräntorna har fallit tillbaka. Default rate, globalt itraxx Crossover, High Yield Biljoner % 5% % 15% 1% 5% % -5%

12 ,5 1 1 Försäljning befintliga bostäder (vänster) Husprisutveckling, säsongsjusterat (höger) NULÄGESANALYS: Makroekonomi och vinster 1, 1, hårdast mot Kina och andra länder i Asien. Detta eftersom 1, 1, regionen är kraftigt exponerad mot tillverkning och handel. 1, Tillväxttakten inom emerging markets var således svag, under 1 och trenden har fortsatt under 1. Sammantaget, ser den makroekonomiska bilden relativt, neutral ut. Den ekonomiska tillväxten bör så sakteliga, förbättras då återhämtningen i USA fort sätter och tillväxtmarknaderna och Kina anpassar sig till en uthålligt, jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 lägre tillväxttakt. Frankrike Den relativt Italien svaga tillväxten Spanien balanseras Portugal av en låg eller fallande inflation som möjliggör fortsatta massiva stimulanser från de stora central bankerna. VINSTER 5 Under 1 och inledningen av 1 reviderades vinstförväntningarna 15 ned. Denna negativa trend har till viss 1 del stabiliserats och efter rapporterna för det första kvartalet har vi sett en marginell uppjustering av vinstestimaten för 1 och 1 i USA. För 1 förväntas 5 vinsttillväxten bli 7 procent för bolagen på S&P5. OMX MSCI Nordic MSCI World MSCI EM FALLANDE VINSTTREND Vinsttillväxt MSCI World Value Sverige Norden Världen Tillväxtmarknader 1e 1e MSCI World Growth 1 1e 1e Genomsnitt MSCI SP5 Europe Europa* USA *Bankeffekt för 1e Även i eurozonen har den negativa vinstrevideringstrenden 5 bland de större bolagen avstannat, medan 5 trenden i Norden är fortsatt fallande. Sedan årsskiftet 15 har vinstförväntningarna 15 för nordiska bolag för 1 och 1 justerats ned med 9 respektive 5,5 procent 1 1 och i dags läget förväntas vinsttillväxten bli 5 respektive procent. Förhoppningsvis kan vi börja se en positiv vinstrevideringstrend under det andra halvåret i takt med att den ekonomiska tillväxten förbättras. Miljarder ECB (vänster) FED $ (vänster) BoJ (höger) Biljoner VÄRDERING En stor del av börsuppgången under 1 och 1 har 1 drivits av multipelexpansion (stigande värdering), till följd 1 av att marknaden reviderat ned vinst estimaten samtidigt 1 som börserna fortsatt upp. Den svaga återhämtningen, 1 politisk osäkerhet, upprepade recessioner och en ihärdig finanskris har tyngt aktiekurserna i mer än tre års tid. Sedan har S&P5 handlats till ett framåtblickande P/E-tal på mellan 9, och 15, vilket kan jämföras med dagens 1,7. En historisk genomsnittsnivå är närmare 17 1 beroende på tidsperiod Den nordiska Default aktiemarknaden rate, globalt är i linje itraxx med Crossover, den High amerikanska, men dyrare än den europeiska, och handlas till ett Yield P/E-tal om 1,, vilket är kring historiska genomsnittsnivåer men betydligt lägre än tidigare toppar. Samtidigt % 5% förväntas den globala tillväxten vara lägre kommande år än tidigare % och vinstmarginalerna är redan på historiskt höga 15% nivåer, vilket har en hämmande verkan på värderingsmultiplarna. 1% Dessutom är försäljnings tillväxten svag. Förr eller senare behöver vi naturligtvis även vinsttillväxt 5% för att motivera börsuppgång och för att företagsvinsterna ska stiga behövs en ökande global % tillväxttakt. -5% MSCI AC World S&P Nikkei OMX Vinst / förlust i procent 1 1 Allokering och portföljstrategi Sommaren 1 ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK nor er

13 1 5 Sverige Norden Världen Tillväxtmarknader 1e 1e NORDENS BÖRSER SKUGGAR USA P/E-tal Europa* USA *Bankeffekt för 1e S&P 5 Norden 1% 5% NULÄGESANALYS: % Värdering och investeringstrend/teknisk analys -5% MSCI AC World S&P Nikkei OMX Förr eller senare behöver vi naturligtvis även vinsttillväxt för att motivera fortsatt börsuppgång och för att företagsvinsterna ska stiga behövs en ökande global tillväxttakt. Vinst / förlust i kronor Kurs vid förfall INVESTERINGSTREND/TEKNISK ANALYS Den tekniska analysen ger inga indikationer på att Stockholmsbörsen eller S&P5 toppat ännu. Stockholmsbörsen I senaste utgåvan av Allokering och portföljstrategi som utkom i februari skrev vi följande: 11 Efter den starka kursuppgången i januari kan vi konstatera att OMX- index har brutit upp ur de två mindre 5 1 trianglarna. Nästa tunga motståndsområde möter 9 vid 1 15 och följs av nästa vid drygt 1 1. Passeras området är det fritt fram för en uppgång mot -1 7 års topp som möter vid drygt 1, alltså cirka 9 procent 7 upp från genombrottet efter 1 1-motståndet. Index - befinner sig således vid ett extremt spännande läge, -5 där vi antingen kommer att få ett genombrott eller en vändning Tusental personer (månadssiffra) Vi vet nu vad som har hänt då index i början av året 1 1 passerade 1 1 med kraft och sedan dess har fortsatt Arbetslöshet (vänster) Non Farm payrolls (höger) sin positiva utveckling. När detta skrivs, i slutet på maj, har vi fortfarande inga signaler på att den aggregerade psykologin har toppat och därför fortsätter vi att navigera efter scenariot att index ska vidare upp till området runt 1 1. TRIANGELUTBRYTNING OMX-index ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK.,5 Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 1 5,

14 NULÄGESANALYS: Investeringstrend/teknisk analys och räntor - - S&P5 Det - har nu förflutit 5 månader sedan botten träffades i mars - 9 och vi har än så länge inga tekniska signaler i prisanalysen janpå att börsen feb har mar toppat. Den apr aggregerade maj psykologin är mycket positiv och enligt de sentimentsundersökningar som görs är optimismen på nivåer som brukar förknippas med långsiktiga toppar. Granskar vi 175 diagrammet 17 över S&P5 nedan ser vi dock att uppgången 15 sker exponentiellt, det vill säga den går snabbare och 1 snabbare. En prisbubbla, eller en kraftig prisrörelse över 155 ett fundamentalt motiverat värde, kan antingen ske 15 på börsen i stort eller inom specifika sektorer, enskilda 15 aktier, obligationer, fastigheter eller råvaror. Rör det sig 1 om en tillgång som en stor grupp människor kan handla 15 USD / Troy Ounce 1 jan feb mar INGA TECKEN PÅ NEDGÅNG apr maj S&P kan det alltid inträffa en prisrörelse som är långt över vad Core PCE deflator som är fundamentalt försvarbart. Men att förutspå toppar i uppgångar är nära nog omöjligt då uppgången ofta 9, fortsätter mycket högre och längre än vad man tror., Det bästa 7, sättet att agera i denna typ av rörelser är att hänga med, så länge uppgången fortsätter och sälja först då vi får 5, en vändningssignal, till exempel en så kallad blow-off-dag., Än så länge har vi inga prisformationer som, visar att USA-börsen har toppat och, vem vet, det kanske, dröjer flera månader eller till och med kvartal till dess. Så 1, länge navigerar vi i den tekniska analysen efter en fortsatt, uppgång. Men Brasilien vi kommer naturligtvis Ryssland att Indien vara mycket Kina uppmärksamma aug-1 på eventuella dec-1 varningssignaler. maj-1 RÄNTOR % Svenska 5% statsobligationer har fallit i värde hittills i år, om än marginellt. % Räntan har stigit och värdet på statsobligationer 5% med 5 1 års löptid har fallit. Avkastningen på bostadsobligationer % har utvecklats bättre, upp,9 procent 15% mätt som OMRX Mortgage Bond Index. Detta eftersom 1% skillnaden (spreaden) mellan stats- och bostadsobligationer har fortsatt att minska i likhet med andra kredit 5% % spreadar. -5% Räntan på en 5-årig bostads obligation ligger i dagsläget under jan procent. feb mar apr maj Inflationssiffran för april visade att konsumentprisindex (KPI) fallit med,5 procent jämfört med nivån för ett år sedan. Sverige har alltså deflation just nu. Men en 1,5 Försäkringsbolag och bankers investeringsaptit kanaliseras mot lågrisktillgångar som statsobligationer eftersom,5 dessa gynnas av de regelverk 1, 1 Snitt SEK 9, som håller på att tas i bruk (Solvency II respektive Basel III). Snitt USD 1 7-1, -1, Allokering och portföljstrategi Sommaren 1 -, ALL KUNSKAP. UNDER ETT TAK. 17 Snitt EUR Tyskland USA Japan, Avkastning, 1, 1, 1, 1, 1,, -,5 OMX-index Telia Sonera Swedbank Nordea

15 Antal (miljoner) Arbetslöshet (vänster) Non Farm payrolls (höger) Tusental pe normalisering av inflationstakten mot Riksbankens mål om procent skulle medföra att avkastningen på främst 7statsobligationer, men även bostadsobligationer, kan bli negativ i reala termer. 5 Svenska långräntor styrs fortsatt i hög grad av den relativa efterfrågan på säkra respektive riskfyllda tillgångar. Försäkringsbolag och bankers investeringsaptit kanaliseras mot lågrisktillgångar som statsobligationer eftersom dessa gynnas av de regelverk som håller på att 1tas i bruk (Solvency II respektive Basel III). Denna ökade efterfrågan har fått priserna på statsobligationer att stiga och marknadsräntor 7 att sjunka. 9 En 1annan 11 faktor 1 som ECB FED RB BOE påverkar statsobligationer är centralbankernas kvantitativa lättnader. I början av året mildrades regleringskraven på den likviditetsbuffert som banker måste hålla mot eventuella 7,5 1 bankrusningar genom att andelen statsobligationer som,75 krävs sänktes. Detta minskade efterfrågan på tillgångar,5 19 som 5,75 svenska statsobligationer och räntan steg något. 1 Implementeringen 5,5 av dessa regelverk kommer att 17 fortsätta,75 att påverka prisbilden framöver. 1,5 Den ovannämnda KPI-siffran har ökat förväntningarna,75 på att Riksbanken ska sänka reporäntan 15 1 med ytterligare,5 1,5 procentenheter vid nästa penningpolitiska 1 1 möte i början på juli. Enligt RIBA-terminer, terminer Försäljning befintliga bostäder (vänster) på reporäntan, Husprisutveckling, är sannolikheten säsongsjusterat cirka (höger) 5 procent för en sådan sänkning. Index NULÄGESANALYS: Räntor och risker MARGINELLT STIGANDE LÅNGRÄNTOR 1-åriga statsobligationer ALL, KUNSKAP. UNDER ETT TAK. Sommaren 1 Allokering och portföljstrategi 15 jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr Frankrike Italien Spanien Portugal,5, 1,5 1,,5, jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan-1 apr-1 Sverige USA Japan Tyskland RISKER 9 Det finns fortsatt ett flertal globala risker att beakta. Riskerna är, som vi tidigare nämnt, svåra att kvantifiera 7 och förutsäga vad gäller hur de kan komma att påverka utvecklingen 5 i olika tillgångsslag. Ibland ser vi att små negativa faktorer kan få stort negativt genomslag samtidigt som liknande data vid ett annat tillfälle kan tas emot utan någon större reaktion alls. Dessa risker är 1 svåra att kvantifiera och modellera. Det är dock viktigt att se vad som eventuellt skulle kunna bryta den hittills starka marknadstrenden. Euro zonen har haft de största problemen avseende ekonomisk tillväxt och överraskat mest negativt. 1, 5 1, 5 1, Ovannämnda KPI-siffra har ökat förvänt ningarna på att Riksbanken ska sänka 1, 5 reporäntan med ytterligare,5 procentenheter vid nästa penningpolitiska 1, 15 möte, i början på juli. Enligt RIBA-terminer är 15sannolikheten cirka 5 procent., 1 1,, 5 5 Index Miljarder ECB (vänster) FED $ (vänster) BoJ (höger) Biljoner Vinst / förlust i procent Vinst / förlust i procent

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst Investment Outlook Utsikter för ljus finanshöst PRIVATE BANKING INVESTMENT STRATEGY SEPTEMBER 2014 Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Fortsatt börs- och konjunkturuppgång

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 1/2008. Finansiell stabilitet 2008:1 2008-06-03 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:1 28-6-3 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer