Delårsrapport Januari-mars 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari-mars 2000"

Transkript

1 Delårsrapport Januari-mars 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr Hoists verksamhet fortsätter att utvecklas mycket stabilt. Kundintäkterna växer kraftigt i Tyskland och är fortsatt stabilt höga i Sverige. Det för framtiden viktiga produktionsvärdet, dvs. nyproducerade betalningsavtal, fortsätter öka kraftigt. Vinstprognosen för år 2000 om Mkr före skatt ligger fast och för år 2001 beräknas vinsten före skatt överstiga 50 Mkr. Resultat i sammandrag Vinsten före skatt redovisas till 2,6 Mkr (1,1) under första kvartalet Vinsten i år skall jämföras med en förlust på 0,7 Mkr 1999 för jämförbara enheter. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 0,18 kronor (0,04). Kundintäkterna ökade med 101 procent till 26,9 Mkr (13,4). Produktionsvärdet brutto för det första kvartalet 2000 uppgick till 81 Mkr. Utsikter för 2000 Vinstprognosen för 2000 har som tidigare meddelats höjts till mkr före skatt. Prognosen ligger fast. Utsikter för 2001 Hoist förutser en fortsatt kraftig resultattillväxt för Vinsten före skatt år 2001 beräknas överstiga 50 Mkr. Prognosen baseras enbart på befintliga kreditportföljer. Verksamheten Koncernens verksamhet består, efter förra årets avyttring av friska/mjuka krediter och avvecklingen av Pengar Direkt, av hantering av problemkrediter till privatpersoner. Dessa krediter omvandlar Hoist till rekonstruktionskrediter som förädlas i syfte att skapa nya avtal med kunderna om betalning. Betalningsavtalen som görs upp med kunderna sträcker sig vanligen över flera år. Hoist har därför en upparbetad portfölj av betalningsavtal, en så kallad avtalsportfölj. Avtalsportföljen genererar i sin tur kundintäkter vilket är samma sak som kontanta inbetalningar från kunder. Hoist bedriver verksamhet i Tyskland, Sverige och Finland. Koncernens totala antal krediter inklusive krediter med vinstdelning uppgick per den sista mars 2000 till ca jämfört med ca sista mars Det motsvarar en ökning på 118 procent. Koncernens totala kapitalfordran steg med 60 procent till Mkr den 31 mars 2000 jämfört med Mkr 31 mars Koncernens produktion, kundintäkter och avtalsportfölj Q1/2000 Q4/1999 Q1/1999 Kundintäkter 27 Mkr 22 Mkr 13 Mkr Produktionsvärde 81 Mkr IB Avtalsportfölj 96 Mkr UB Avtalsportfölj 149 Mkr Jämförelsesiffror för 1999 för produktionsvärde och avtalsportfölj är ej tillgängliga 1(7)

2 Produktionsvärdet - Hoists speciella nyckeltal, dvs. kundintäkter plus ökningen av avtalsportföljen, uppgick under första kvartalet till 81 Mkr. Det redovisade produktionsvärdet om 81 Mkr, är lika med de totala bruttointäkterna som förs till resultaträkningen över tid. I takt med att dessa intäkter inflyter belastas resultaträkningen med avskrivningar av kreditportföljer samt vinstdelningsandelar för portföljer med vinstdelning. Efter dessa belastningar uppgår nettovärdet av produktionen, dvs. intäkter före direkta kostnader, till ca 46 Mkr. Kundintäkterna steg med 101 procent till 26,9 Mkr (13,4) för jämförbara enheter och jämfört med samma period Avtalsportföljen, som är summan av framtida kundintäkter med avdrag för förväntat bortfall, ökade till 149 Mkr vid utgången av mars 2000 jämfört med 96 Mkr den sista december I Tyskland uppgick produktionsvärdet till 71 Mkr under första kvartalet Kundintäkterna ökade med 300 procent till 18 Mkr. Den tyska avtalsportföljen var 108 Mkr 31 mars 2000 jämfört 56 Mkr 31 december I Sverige blev produktionsvärdet 10 Mkr. Kundintäkterna steg till 8,9 Mkr (8,7). Den svenska avtalsportföljen uppgick till 41 Mkr den 31 mars. Tyskland Den tyska verksamheten är den nu klart största i koncernen. Utvecklingen jämfört med föregående år framgår av nedanstående tabell. Antalet krediter ökade med 136 procent till den 31 mars Den totala kapitalfordran steg med 115 procent till Mkr den 31 mars Kundintäkterna ökade med 300 procent till 18 Mkr. Hoist bedriver verksamhet i Bremen och Duisburg i Tyskland. Hoist etablerade sig i Duisburg Efter en omfattande uppbyggnad av organisationen där under 1999 har kapacitetsutnyttjandet successivt ökat under första kvartalet i år. Verksamheten löper bättre än plan. Duisburg har cirka krediter med en sammanlagd kapitalfordran på cirka Mkr. Den 1 oktober tog Hoist över Citibanks call-center i Bremen med 90 anställda. Övertagandet gick smidigt och Bremen har överträffat förväntningarna. Avtalet med Citibank innebar även att Hoist på vinstdelningsbasis successivt tar över krediter med en kapitalfordran på cirka sju miljarder kronor. Bremen hade cirka krediter med en sammanlagd kapitalfordran på cirka Mkr per den sista mars Kundintäkter Tyskland Bremen Duisburg Q1/98 Q2/98 Q3/98 Q4/98 Q1/99 Q2/99 Q3/99 Q4/99 Q1/00 2(7)

3 Sverige Den svenska verksamheten har visat fortsatt höga och stabila kundintäkter under första kvartalet. Dessa uppgick under perioden till 8,9 Mkr jämfört med 8,7 Mkr samma period Den totala kapitalfordran uppgick till Mkr den sista mars. Finland Kundintäkterna i Finland var oförändrade eller 0,2 Mkr under första kvartalet. Sålda och avvecklade verksamheter. Hoist sålde per den 1 december 1999 friska/mjuka krediter som ett led i renodlingen av koncernen. Verksamheten i Pengar Direkt (köp av fakturafordringar) avyttrades i mars Kreditportföljer och kundintäkter Jan-mar 2000 Jan-mar 1999 Rekonstruktions- Sverige Kundintäkter (Mkr) 8,9 8,7 krediter Antal krediter (st) Kapitalfordran (Mkr) Snittstorlek (Kkr/kredit) Tyskland Kundintäkter (Mkr) 18,0 4,5 Antal ägda krediter Antal krediter m vinstdeln *) Total kapitalfordran (Mkr) Snittstorlek (Kkr/kredit) Finland Kundintäkter (Mkr) 0,2 0,2 Antal krediter Kapitalfordran (Mkr) Snittstorlek (Kkr/kredit) Friska/Mjuka Sverige Betalningar från kund (Mkr) 0 4,3 Antal krediter (st) Kapitalfordran (Mkr) 0 55 Snittstorlek (Kkr/kredit) *)ytterligare avtal tillkommer genom Citibankavtalet Resultat Koncernens resultat före skatt ökade till 2,6 Mkr under första kvartalet jämfört med en förlust på 0,7 Mkr för jämförbara enheter under samma period Sålda och avvecklade verksamheter bidrog positivt med 1,8 Mkr under perioden Den svenska verksamheten visade oförändrat hög vinstnivå under perioden. Den tyska verksamheten visar ett positivt resultat. Investeringar Koncernens investeringar i kreditportföljer uppgick till 2,4 Mkr under perioden (0) och i anläggningstillgångar till 0,6 Mkr (3,8). Finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 1,3 Mkr (0). En nyemission tillförde bolaget 14,85 Mkr i nytt kapital. Skulderna minskade netto med 9 Mkr. Likvida medel uppgick till 17,8 Mkr vid periodens utgång. Personal Antalet anställda uppgick den 31 mars 2000 till 170 personer (61). 3(7)

4 Hoists affärsmodell Följande beskrivning av Hoists affärsmodell bygger på ett utdrag ur årsredovisningen för Affärsmodellen är unik och kan kort beskrivas i fyra punkter: Hoist förvärvar portföljer av sedan lång tid nödlidande konsumentkrediter, så kallade långtidsbevakningskrediter. Hos Hoist benämns dessa krediter rekonstruktionskrediter. Hoist rekonstruerar dessa krediter med hjälp av en egenutvecklad metod Hoistmetoden. Hoistmetoden innebär bearbetning och förädling av krediterna som syftar till att skapa nya betalningsavtal med kunderna. Denna produktion av betalningsavtal ger upphov till en avtalsportfölj som är summan av framtida betalningar minskat med förväntat bortfall. Avtalsportföljen sträcker sig normalt över flera år och genererar kundintäkter som är kontanta inbetalningar från kunder. Säljare Hoist Råvara Förädling Färdiga & sålda varor Produktion Hoistmetoden Rekonstruktionskrediter Långtidsbevakningskrediter Avtalsportfölj Kundintäkter Förvärv av portföljer Hoist köper långtidsbevakningskrediter från i huvudsak banker och finansbolag. Köpen sker antingen kontant vid leverans eller genom vinstdelningsavtal. Hoist har utvecklat en egen modell för att utvärdera kreditportföljer. I princip fungerar modellen så att stickprov tas på krediterna som ingår i portföljen. Stickproverna mäter sedan ett antal faktorer som påverkar vilket statistiskt intäktsflöde en kredit kan komma att generera. Resultaten vägs därefter samman och appliceras på hela portföljen. Med utgångspunkt från analysen kan kreditportföljen värderas och ett pris kan erbjudas säljaren. Hoistmetoden De traditionella metoderna att återvinna oreglerade krediter bygger på indrivning och ett mekanistiskt synsätt. Detta är inte Hoists metod. Hoist söker lösa kundens problem så att utfallet blir bra för både kunden och Hoist. En viktigt skillnad mot traditionella metoder är att Hoist äger eller till fullo förfogar över de krediter som bearbetas. 4(7)

5 Hoist arbetar med kunden i fyra steg kontakt, individuell analys, aktiv dialog och uppgörelse. En uppgörelse kan vara en engångsbetalning eller en avbetalningsplan. Att göra en uppgörelse där kunden ser att denne kommer att bli skuldfri skapar en stark motivation att följa uppgjorda betalningsavtal. Produktionsvärde Hoistmetoden är Hoists egentliga produktion där bolaget tillför något unikt och skapar mervärde. Det är också där huvuddelen av kostnaderna för verksamheten läggs ned. Eftersom värdet av produktionen inte bokförs som kundintäkter förrän betalningar faktiskt inflyter, uppstår en skevhet i det redovisade resultatet beroende på fasförskjutningen mellan intäkter och kostnader Därför mäts fortlöpande värdet av produktionen för att kunna ställas mot nedlagda kostnader. Värdet av produktionen under en given tidsperiod utgörs av summan av kundintäkterna och nettoförändringen av avtalsportföljen. Avtalsportfölj Avtalsportföljen vid en given tidpunkt utgörs av summan av alla uppgjorda och avtalade framtida betalningsplaner minskat med förväntat bortfall. Kundintäkter Avtalsportföljen generar betalningar från kunder enligt uppgjorda planer, så kallade kundintäkter. Kunderna har normalt starka incitament att följa betalningsuppgörelserna för att bli skuldfria. I annat fall förfaller avtalet och den ursprungliga skulden återföres. Utfallet av framtida kundintäkter beror utöver avtalsportföljen på den framtida produktionen av betalningsplaner. Kundintäkter är lika med produktionsvärde minskat med ökningen i avtalsportföljen. Koncernens kostnader efter det att avtal och uppgörelser slutits är begränsade. Det är främst fråga om kostnader för aviseringar och vissa administrationskostnader. Därutöver belastas resultatet med avskrivningar på bokfört värde av kapitalfordran då kundintäkter redovisas. Kommande rapporttillfällen och bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma 26 maj 2000 Delårsrapport januari-juni augusti 2000 Delårsrapport januari-september oktober 2000 Bokslutskommuniké för februari 2001 Stockholm 5 maj 2000 HOIST International AB (publ) Staffan Tjus Verkställande direktör 5(7)

6 Hoist International AB (publ) Kvartalsrapport jan-mars jan-mars jan-dec RESULTATRÄKNING (KKr) 3 månader 3 månader 12 månader Kundintäkter Övriga rörelseintäkter Brutto rörelseintäkter Avskrivning kreditportföljer Andelar kreditintäkter till tredje part Övriga direkta kostnader Summa rörelseintäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Avskrivning på anläggningstillgångar Resultat före kreditförluster och räntor Finansnetto Rörelseresultat före avvecklade versamheter Resultat 1999 av avvecklade verksamheter Rörelseresultat före skatt Skatt på årets resultat Latent skatt 1) Periodens resultat mars 31 mars 31 december BALANSRÄKNING (KKr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel avvecklade verksamheter Summa Tillgångar Eget Kapital Skulder Avsättning för pensioner Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Avvecklade verksamheter Summa Skulder Summa Skulder & Eget Kapital mars 31 mars 31 december NYCKELTAL Vinst per aktie efter skatt 1) 2) 0,18 0,04 0,25 Eget kapital per aktie 2) 11,21 7,69 9,97 Avkastning på eget kapital % 3) 9,3 11,0 3,2 Soliditet % Bokförd Kreditvolym Mkr Total kapitalfordran Mkr Total avtalsportfölj Mkr Antal aktier tusental Aktiekurs ultimo (köp) kr 37,00 37,20 34,00 not 1 not 2 not 3 Beräknad verklig skatt och resultatförd latent skatt Efter utspädning p g a teckningsoptioner Nettoavkastning i procent av genomsnittligt justerat kapital 6(7)

7 jan-mars jan-mars jan-dec KASSAFLÖDESANALYS (KKr) 3 månader 3 månader 12 månader Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Inbetalningar från andra parter Utbetalningar till anställda inkl skatter och avgifter Utbetalningar till andra leverantörer Ränteutgifter netto Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Förvärv av kreditfordringar förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringar Finansiering Nyemission Avvecklade verksamheter Netto likvid från övriga skulder och fordringar Amortering och nyupplåning netto Betald aktieutdelning Kassaflöde från finansiering Totalt NETTO KASSAFLÖDEN Likvida medel vid periodens början Totalt netto Kassaflöde Kursdifferens Likvida medel vid periodens utgång (7)

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2005

JANUARI SEPTEMBER 2005 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer