Årsredovisning 2003/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2003/2004"

Transkript

1 Årsredovisning 2003/2004

2 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 VD-INTERVJU 4 KONCERNEN 6 Koncernens styrning 6 Mål och strategier 8 Verksamhetens fundament 9 Medarbetare 10 Miljö 14 MARKNAD 16 VERKSAMHET 19 Organisation 19 Framgångsfaktorer 20 Varumärke 20 Marknadsföring 20 Sortiment och inköp 22 Försäljningskanaler 26 Logistik 30 IT-system och säkerhet 31 Möjligheter och risker 32 AKTIE OCH ÄGARE 34 ÅRSREDOVISNING 36 Förvaltningsberättelse 36 Styrelse- och kommittéberättelse 38 Fem år i sammandrag 39 Kommentar till femårsutvecklingen 40 Resultat per kvartal, två år 40 Resultaträkning 41 Balansräkning 42 Kassaflödesanalys 44 Redovisningsprinciper och noter 45 Revisionsberättelse 51 STYRELSE 52 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 53 ADRESSER 54 DEFINITIONER 55 FINANSIELL INFORMATION Vår policy när det gäller finansiell information är att den ska vara korrekt, öppen och kontinuerlig. Målsättningen är att underlätta förståelsen för och värderingen av Clas Ohlsons verksamhet för såväl aktieägare som andra aktörer på kapitalmarknaden. Dessutom är vår policy att främst vd och vice vd uttalar sig för bolagets räkning i finansiella frågor för att vi ska få bästa möjliga kvalitet i informationsarbetet. Vi är måna om att kontinuerligt delge marknaden våra försäljningssiffror och redovisar därför dessa så ofta som en gång i månaden. Informationen går ut via pressmeddelande i mitten av efterföljande månad. Vårt resultat presenteras fyra gånger per år vid varje kvartalsslut. Vi distribuerar en tryckt årsredovisning via post till samtliga aktieägare. Vi skickar också kontinuerligt ut våra delårsrapporter till dem som anmäler sitt intresse till oss. Delårsrapporterna kan fås via e-post eller som tryckt version via posten, enligt önskemål. All finansiell information om Clas Ohlson finns på vår hemsida. Där presenteras både pressmeddelanden och rapporter i det ögonblick de offentliggörs. Hemsidan innehåller samtliga pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar som vi offentliggjort sedan börsintroduktionen i oktober De kan laddas ner både som textfiler och pdf-filer. Även prospektet från vår börsintroduktion finns att ladda hem som pdf-fil. Man kan också ansluta sig till vår e-postlista där möjlighet finns att erhålla våra pressmeddelanden direkt till sin e-post. Via vår hemsida kan man dessutom någon dag i efterhand se och höra de analytikerpresentationer som vi håller i nära anslutning till offentliggörandet av varje delårsrapport. Att följa dessa presentationer är ett utmärkt sätt att bilda sig en egen uppfattning om bolaget och aktien. DELÅRSRAPPORTERNA FÖR 2004/05 OFFENTLIGGÖRS FÖLJANDE DATUM: Första kvartalet (maj juli) 10 september 2004 Andra kvartalet (aug okt) 9 december 2004 Tredje kvartalet (nov jan) 10 mars 2005 Bokslutskommuniké 2004/05 15 juni 2005 BOLAGSSTÄMMA Den ordinarie bolagsstämman för verksamhetsåret 2003/04 hålls lördagen den 11 september 2004 i Insjön. Kallelse till denna skickas till samtliga aktieägare som finns registrerade i slutet av juli Kallelsen finns också på vår hemsida under finansiell information bolagsstämma. I kallelsen finns bland annat dagordning och information om hur man anmäler sig. Styrelsen har beslutat föreslå den ordinarie bolagsstämman att utdelningen för 2003/04 blir 4,00 kronor per aktie (föregående år 3,20 kronor). Vidare föreslås en split 2:1 av bolagets aktier. Clas Ohlson AB (publ), organisationsnummer: Årsredovisning första maj 2003 till sista april

3 ÅRET I KORTHET VINTER I INSJÖN 2004 UTBYGGNADEN AV VÅRT CENTRALLAGER I FULL GÅNG. Året i korthet Försäljningen ökade med 18 procent till Mkr (2 131 Mkr). Omsättning, Mkr 3000 Resultatet efter finansiella poster ökade med 10 procent till 364 Mkr (332 Mkr) Rörelsemarginalen blev 14,2 procent mot 15,3 procent föregående år Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +297 Mkr (+278 Mkr). Åtta nya butiker har öppnats varav tre i Sverige, tre i Norge och två i Finland. Butiken i Malmö har flyttats till ett bättre affärsläge. Företagets 85-årsjubileum har firats / 00 00/ 01 01/ 02 02/ 03 03/ 04 Rörelseresultat i Mkr och rörelsemarginal i procent ,3 356, Utbyggnaden av vårt centrallager i Insjön har påbörjats ,0 236, , / 00 00/ 01 01/ 02 02/ 03 03/ 04 0 rörelseresultat Mkr rörelsemarginal %

4 4 Vd-intervju Vilka var de mest betydelsefulla händelserna för Clas Ohlson under verksamhetsåret? Till att börja med är det glädjande att det blev ännu ett rekordår. Vi passerade ytterligare en milstolpe genom en omsättning på över 2,5 miljarder och med ett fortsatt starkt resultat. Att vi är ett tillväxtföretag visade vi även genom att öppna fler butiker än någonsin, åtta stycken. För första gången har vi också flyttat en befintlig butik. Beslutet tog vi när hyran skulle höjas för vår lokal i Malmö. Vi såg oss om efter alternativa butikslägen och hittade då ett som vi bedömde var bättre än det vi hade. Eftersom vi aldrig tidigare stängt en butik var även styrelsen involverad för att göra en bedömning av signalvärdet. Beslutet visade sig vara rätt eftersom butiken haft en bra utveckling sedan flytten. En annan viktig händelse var att den tredje utbyggnadsetappen av vårt centrallager startade. Investeringen är en direkt följd av vår allt snabbare etableringstakt. Under 2003 präglades företaget av 85-årsjubileet, bland annat fick vi möjlighet att bjuda de anställda och deras respektive på jubileumsfest. Evenemanget blev verkligen hellyckat! Förutom själva firandet sålde vi en rad produkter för 85 kronor. Det gav draghjälp åt hela sortimentet. Vi lägger nu det 86:e året i rad med vinst bakom oss. Detta tillsammans med att vi vuxit organiskt har gett företaget en mycket stark balansräkning. Hur vi ska hantera vår stora kassa är en positiv frågeställning som styrelsen nu har att ta ställning till de närmaste åren. Vad ligger bakom framgångarna? Utan tvivel en stark insats av våra medarbetare som resulterat i många nöjda kunder. Det är summan av oräkneliga små och stora insatser i en hängiven och genuin anda som gör att vi kan lägga ännu ett rekordår bakom oss. Vi identifierar även tre framgångsfaktorer för verksamheten: det breda sortimentet, en väl fungerande logistik och att kunderna trivs med våra försäljningskanaler. Inom dessa områden vill vi hela tiden förbättra oss. Jag såväl som övriga Clas Ohlson-medarbetare har till uppgift att vara smörjmedel i processen. Allt det vi gör inom Clas Ohlson vill vi också ska präglas av enkelhet och professionalism. Vi försöker exempelvis hålla vår organisation så platt och våra beslutsvägar så korta som möjligt, trots att vi växer kraftigt. Jag tror att det blir allt viktigare att behålla en del av småföretagarandan. Min erfarenhet är att ju större ett företag blir desto lättare är det att krångla till saker i onödan. Etableringsmålet är i dag mellan sex och tio butiker om året, kommer det att förbli så? Vi har bedömt att detta är rätt nivå för oss i nuläget. Det stödjer vårt tillväxtmål på 15 procent per år och en nettomarginal på minst 12 procent. Styrelsen ser ju över våra mål årligen och dessa är inte statiska på något sätt utan kan mycket väl ändras i framtiden. Tillväxt får emellertid inte bli ett självändamål. Det är viktigt att organisationen kan följa med i takten och lönsamheten får inte heller bli lidande. Hur har den kraftiga expansionen under senare år påverkat organisationen? Som jag sa förut så gäller det att inte tappa känslan av det lilla företaget när man växer och blir större. När det gäller nyanställda har vi samma rutiner som tidigare. Vi satsar på att utbilda dem i vårt koncept och vår företagskultur. Vi ser även till att alla våra medarbetare har möjlighet att utvecklas och göra karriär inom företaget. Personalomsättningen är mycket låg, vilket jag ser som bevis på att man trivs. I år har vi vidareutvecklat organisationen genom att dela in butikerna i Sverige i tre regioner med tre nya ansvariga regionchefer. Deras uppgift är att tillsammans med övriga medarbetare vårda butikerna i sin respektive region. Med den storlek vi har i dag är det lika viktigt att vårda de butiker vi redan har som att öppna nya. Hur går det med etableringarna i Finland och vad händer härnäst? På drygt ett år etablerade vi tre butiker i Finland och jag känner att det är rätt att vara där med Clas Ohlson-konceptet. Verksamheten är under uppbyggnad och ger ännu ingen vinst men under förutsättning att allt går bra, det vill säga att varumärket blir mer känt och att försäljningen tar fart, räknar jag med att det finns utrymme för butiker i landet. Finland är också av tradition ett starkt postorderland, vilket ju är intressant för oss. Vi kommer att bygga upp verksamheten i Finland under ytterligare tre år innan något nytt land blir aktuellt för etablering. Vi kommer även att fortsätta etableringarna i Sverige och Norge, samtidigt som vi analyserar andra europeiska länder.

5 VD-INTERVJU Det är summan av oräkneliga små och stora insatser i en hängiven och genuin anda som gör att vi kan lägga ännu ett rekordår bakom oss. Vid etablering i ett nytt land behöver vi mellan ett och två år för förberedelser, bland annat för att översätta bruksanvisningar och produktbeskrivningar. Vi vill helst närvara med alla försäljningskanaler i de länder där vi etablerar oss, det vill säga med butik, postorder och internet. Ränteläget är i dag lågt, vad innebär stigande räntor för Clas Ohlson? Låga räntor är positivt eftersom det ökar den privata konsumtionen. Därtill är det fler som köper egna hem när räntorna är låga och då ökar efterfrågan på våra produkter. Men vårt sortiment, med många gör-det-självprodukter och förbrukningsartiklar till en bra prisnivå, fungerar både i hög- och lågkonjunktur. Därför har vår verksamhet genom åren varit relativt okänslig för räntehöjningar. Ur finansiell synvinkel drabbas vi inte heller negativt av räntehöjningar, eftersom vi inte har några lån. Är ni känsliga för valutakursrörelser? Ja, vi är delvis exponerade mot USA-dollar, Hongkongdollar och den norska kronan. Därför valutasäkrar vi hälften av de framtida valutaflödena. Detta främst för att vi har fasta priser mot kunderna i ett år från det att vi bestämt priserna i katalogen. På sikt påverkas vi ändå av valutakursrörelser och generellt så är en svag USA-dollar och Hongkong-dollar gynnsamt eftersom en stor del av inköpen sker i dessa valutor. Likaså är en stark norsk krona bra, eftersom en tredjedel av koncernens försäljning är i norska kronor. Varför blir investeringen i centrallagret större än planerat? Det ökade etableringsmålet förra året gör att vi fått lov att höja målet även för vår lager- och distributionskapacitet i Insjön under resans gång. Totalt satsar vi 100 miljoner mer och vi känner oss väldigt trygga med det. Lagret dimensioneras för att kunna betjäna 90 butiker plus postorder- och internetförsäljningen. Utbyggnaden sker i tre faser som blir klara hösten 2004, 2005 respektive 2006, för att möta försäljningsuppgångarna under julhandeln. Nu i höst kommer höglagret att vara klart och nästa höst ska sorteringsutrustningen vara i drift. Till hösten 2006 kommer lagret sedan till stora delar att vara automatiserat. Investeringen blir på totalt 300 miljoner och som alla våra investeringar finansieras den med egna medel. Har det skett andra förändringar inom logistik och transport? Vi har flyttat över 60 procent av den inkommande containertrafiken från lastbil till järnväg. Det är glädjande att konstatera att vi i dag kan transportera godset med järnväg hela vägen fram till Insjön. Detta tack vare en ny containerterminal som vi delar med sågverket och hustillverkaren på orten. Det är främst av miljöskäl vi genomfört detta, men det är också företagsekonomiskt lönsamt. Hur upplever du att marknaden och konkurrensen för gör-det-själv-produkter har utvecklats det senaste året? Branschen har fått draghjälp av teveprogram om reparationer, installationer, matlagning med mera. Det har fått upp medvetandet om att man bättre ska vårda sina hus och sina ägodelar. Det finns inget mer Clas Ohlson på marknaden men vi märker att vi de senaste åren fått allt mer konkurrens inom våra respektive produktområden. Jag har naturligtvis en stor respekt för detta faktum men tycker samtidigt att en viss konkurrens är bra. Detta eftersom det ger en stringens i vår försäljningsorganisation och hos våra inköpare. Vi måste hela tiden förbättra oss för att kunna möta konkurrensen och det är ytterst något som kommer även våra kunder tillgodo. Slutligen, vad väntar under verksamhetsåret 2004/05? Det blir ett mycket spännande verksamhetsår i och med att vi under hösten kommer att trimma in den nya höglagerdelen i vårt centrallager. Vår ambition är att den ska vara i full drift till julhandeln. Vi har också medvetet valt att lägga de flesta av våra etableringar under våren just av den anledningen. Det ska också bli spännande att se om vi kan upprepa den försäljningssuccé vi hade under julhandeln Vidare väntar i höst en stor händelse i företagets historia då vi för första gången kommer att ge ut vår huvudkatalog på finska. Jag är övertygad om att nästa verksamhetsår kommer att bli minst lika spännande och framgångsrikt som det förra.

6 6 Koncernens styrning BOLAGSSTÄMMA Det ytterst beslutande organet inom koncernen är den ordinarie bolagsstämman som sedan börsintroduktionen 1999 hittills alltid har hållits på en lördag i mitten av september i Insjön. Bolagsstämman utser varje år styrelse och styrelseordförande för Clas Ohlson AB. Med fyra års mellanrum utser de även revisorer och revisorssuppleanter för bolaget. Vidare beslutar bolagsstämman om vilken utdelning som ska lämnas för det gångna verksamhetsåret. Andra frågor som förekommer är frågor som är obligatoriska punkter enligt aktiebolagslagen och Clas Ohlsons bolagsordning. Vår bolagsstämma har alltid varit mycket välbesökt och den senaste lockade nästan deltagare vilket gör den till en av Sveriges största. NOMINERINGSFÖRFARANDE Bolagsstämman beslutar även sedan ett par år tillbaka om vilka som ska ingå i Clas Ohlsons nomineringskommitté. Kommitténs uppgift är att till kommande bolagsstämma, där val av styrelse och revisorer ska ske, komma med förslag på styrelseledamöter och revisorer. Kommittén består i dagsläget av tre personer varav två är helt oberoende från styrelsen och bolaget. Årets arbete i kommittén finns beskrivet på sidan 38 i årsredovisningen. STYRELSENS MÖTEN Clas Ohlsons styrelse består av sex ledamöter som är valda av bolagsstämman. Utöver dessa ingår också två representanter för de fackliga organisationerna inom företaget. Direkt efter bolagsstämman hålls ett så kallat konstituerande styrelsemöte där styrelsens arbetsordning fastställs. Vid detta möte utses även firmatecknare för bolaget. Förutom detta möte brukar styrelsen normalt träffas sex gånger under året. En gång per kvartal i samband med offentliggörandet av bolagets ekonomiska rapporter, en gång i augusti i samband med offentliggörandet av årsredovisningen och en gång vid annat tillfälle för strategiska diskussioner. Strategimötet brukar pågå i två dagar medan övriga möten pågår i en dag. Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju styrelsemöten och ett strategimöte. En kort sammanfattning av varje ordinarie styrelsemöte finns på sidan 38 i årsredovisningen. STYRELSENS ARBETSSÄTT Arbetsordningen förelägger vilka punkter på dagordningen som ska vara fasta och vilka som kan variera. Normalt ska varje styrelsemöte innehålla ett speciellt tema för att kunna ge styrelsen en fördjupad kunskap och förståelse i de olika delarna av bolagets verksamhet. Vid behandlingen av dessa teman deltar normalt även tjänstemän från bolaget som föredragande. Arbetsordningen anger också att styrelsen minst en gång per år ska sammanträffa med bolagets revisorer. Någon särskild revisionskommitté finns inte utsedd inom bolaget utan det är alltid hela styrelsen som träffar revisorerna. Vidare behandlar arbetsordningen mer formella frågor såsom kallelseregler och sekretess. NÅGRA AV DE UTMÄRKELSER CLAS OHLSON ERHÅLLIT DET SENASTE ÅRET: NOMINERAD TILL BÄSTA ÅRSREDOVISNING FRÅN STOCKHOLMSBÖRSEN, PLATS PÅ SVD:S MARATONLISTA FÖR SNABBVÄXARE, TRIPPEL-A RATING FRÅN D&B SAMT PLATS PÅ DAGENS INDUSTRIS GASELL-LISTA.

7 KONCERNEN Samtliga av Clas Ohlsons incitamentsprogram utbetalas som lön. Ingen anställd har någon form av aktierelaterad ersättning. STYRELSEN TILLSAMMANS MED VD OCH VICE VD. ARBETSFÖRDELNING MELLAN STYRELSE OCH VD Styrelsen utser verkställande direktör för bolaget. Arbetsfördelningen mellan denne och styrelsen finns även den angiven i styrelsens arbetsordning. Bland annat framgår det att styrelsen är ansvarig för bolagets styrning, tillsyn, organisation, strategier, intern kontroll, budget och policies. Vidare beslutar styrelsen om större investeringar och principiella frågor rörande styrning av dotterföretag såsom val av styrelseledamöter och vd. Verkställande direktören ansvarar i sin tur för att bolagets förvaltning sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vidare ansvarar vd bland annat för att kontrollmiljön är god och att koncernens risktagande vid varje tidpunkt alltid är förenlig med styrelsens riktlinjer. Varje månad får styrelsen löpande information från vd via ett månadsbrev. Detta innehåller även en resultatrapport för koncernen där försäljningen finns uppdelad per varje enskild butik. STYRNING AV DOTTERFÖRETAGEN De två helägda dotterföretagen Clas Ohlson AS i Norge och Clas Ohlson OY i Finland styrs via egna styrelser i respektive land bestående främst av de ledande representanterna från Clas Ohlson AB i Sverige. Styrelsen i Sverige får på varje möte en rapport från dessa dotterföretag. I denna ingår även resultat och den finansiella ställningen för respektive företag. ERSÄTTNINGAR Styrelsens arvode uppgick under verksamhetsåret till 0,5 Mkr i enlighet med bolagsstämmans beslut. Av dessa tillföll 0,2 Mkr styrelsens ordförande. Styrelsen har även erhållit 0,1 Mkr för andra uppdrag utöver själva styrelseuppdraget. För styrelsemedlemmar som är anställda i bolaget utgår ej arvode. Bolagets verkställande direktör erhöll under motsvarande period en lön på totalt 6,4 Mkr, varav 3,0 Mkr utgjorde tantiem. Tantiemet till vd motsvarar en procent av koncernens resultat före skatt över 75,8 Mkr. Basen då tantiem ska utgå var från början 70 Mkr och har sedan justerats upp med konsumentprisindex. Lön till övriga sju ledande befattningshavare uppgick till 10,0 Mkr varav 2,0 Mkr utgjorde tantiem. För fyra av dessa samt till vd tillkommer även förmånen av fri bil. BESLUTSPROCESS GÄLLANDE ERSÄTTNINGAR Styrelsens, nomineringskommitténs och revisorernas arvoden beslutas varje år av den ordinarie bolagsstämman. Styrelsen beslutar däremot om ersättningen till den verkställande direktören. Ett särskilt ersättningsutskott, som har utsetts av styrelsen, bestående av styrelsens ordförande och två övriga ledamöter, har under verksamhetsåret arbetat med att ta fram beslutsunderlag för detta. Styrelsen beslutar även om riktlinjerna för tantiem för samtliga befattningshavare. När det gäller övriga ledande befattningshavare beslutar den verkställande direktören om den fasta lönen med undantag för respektive dotterföretagschef vars lön beslutas av respektive dotterföretags styrelse. AVGÅNGSVEDERLAG Enligt anställningsavtalet med verkställande direktören är uppsägningstiden från bolagets sida två år och från verkställande direktörens sida ett år. Under uppsägningstiden utgår gällande lön och förmåner. Även tre av de andra ledande befattningshavarna har motsvarande avtal gällande uppsägningstider. PENSIONER Styrelsens ordförande och övriga ledamöter har inga pensionsförmåner för sina styrelseuppdrag. Pensionsåldern för såväl verkställande direktören som för övriga ledande befattningshavare är 65 år. Verkställande direktören har en avgiftsbaserad pension till vilken det under året har betalats 0,4 Mkr, motsvarande tio basbelopp. Övriga ledande befattningshavare erhåller pensionsrätt främst enligt den gällande ITP-planen som även omfattar övriga tjänstemän. INCITAMENTSPROGRAM Varje medarbetare har någon form av resultatbaserad lön. Normerna för detta fastställs av styrelsen. För medarbetarna i butikerna och centrallagret betalas denna rörliga del ut månadsvis och baserar sig på försäljningen i relation till antalet arbetade timmar. Tjänstemännen har ett bonussystem som baserar sig på koncernens resultat och bonusen utbetalas två gånger per år. För ledande befattningshavare utbetalas tantiem som baserar sig på koncernens resultat en gång per år. Samtliga av Clas Ohlsons incitamentsprogram utbetalas som lön. Ingen anställd har någon form av aktierelaterad ersättning.

8 8 Mål och strategier Vi vill utveckla en stark detaljhandelskedja med hög lönsamhet och en god värdetillväxt för våra aktieägare. Delmål och strategier TILLVÄXTTAKTEN SKA LIGGA PÅ 15 PROCENT PER ÅR Detta ska vi uppnå genom en ökad försäljning i våra befintliga butiker samt genom en nyetablering av mellan sex och tio nya butiker per år. Expansionen ska under de närmaste två till tre åren fortsätta i Sverige, Norge och Finland. Under denna period kommer även andra länder att utvärderas för Clas Ohlsons fortsatta etablering i Europa. Under verksamhetsåret ökade omsättningen med 18 procent och den senaste femårsperioden har tillväxttakten i genomsnitt legat på 25 procent. Under verksamhetsåret öppnades åtta nya butiker varav tre i Sverige, tre i Norge och två i Finland. Vi flyttade dessutom vår butik i Malmö till ett bättre affärsläge. NETTOMARGINALEN SKA VARA 12 PROCENT ÖVER EN KONJUNKTURCYKEL Vi är för närvarande inne i en mycket lönsam period. Under verksamhetsåret uppgick nettomarginalen till 14,5 procent vilket innebär att vi överträffat målsättningen med 2,5 procentenheter. För den senaste femårsperioden uppgår den genomsnittliga nettomarginalen till 13,6 procent. ETT BRETT OCH ATTRAKTIVT SORTIMENT SKA ERBJUDAS VÅRA KUNDER Årets katalog innehöll nya produkter. Detta innebär att 13 procent av katalogsortimentet på artiklar har förnyats sedan föregående år. Många nya produkter och produktlinjer har tillkommit bland annat inom datortillbehör, båttillbehör och hushåll. Vidare har en framgångsrik satsning gjorts på produkter som säljs under de egna varumärkena CO/TECH och Sang. VI SKA FÖRSTÄRKA VARUMÄRKET CLAS OHLSON Att vårt varumärke är starkt fick vi under verksamhetsåret ett bra bevis på då vi kom på femte plats i undersökningsföretaget Temos årliga imagemätning där 40 företag mättes. Att varumärket också lockar många yngre visade en undersökning i tidningen Resumé där Clas Ohlson kom på elfte plats bland svenska studenters mest populära varumärken. SERVICEGRADEN SKA UPPGÅ TILL 98 PROCENT* Under verksamhetsåret uppgick den genomsnittliga servicegraden inom postorder och internet till 96,0 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående verksamhetsår. Vår erfarenhet är att servicegraden i butikerna i genomsnitt ligger 1 1,5 procentenheter högre, vilket skulle ge en servicegrad på 97 97,5 procent för butikerna. LAGEROMSÄTTNINGSHASTIGHETEN I CENTRAL- LAGRET SKA LÄGST UPPGÅ TILL 6 GÅNGER PER ÅR Centrallagrets årliga genomsnittliga lageromsättningshastighet har uppgått till 6,8 gånger, vilket är oförändrat jämfört med föregående verksamhetsår. Det innebär att vi byter ut hela centrallagret med alla artiklar oftare än varannan månad. LAGEROMSÄTTNINGSHASTIGHETEN FÖR VÅRA BUTIKSLAGER SKA I GENOMSNITT UPPGÅ TILL 8 10 GÅNGER PER ÅR. Butikernas årliga genomsnittliga lageromsättningshastighet är 7,0 vilket är oförändrat jämfört med föregående verksamhetsår. Våra största butiker klarar målsättningen 8 10 gånger per år, medan de mindre ligger lägre. VI VILL HA MOTIVERADE, KUNNIGA OCH ENGAGE- RADE MEDARBETARE. Vår satsning på medarbetarna märks på den låga personalomsättningen bland de anställda i koncernen. Bland heltidsanställda uppgick personalomsättningen under verksamhetsåret till i genomsnitt 4,6 procent, vilket är mycket lågt för att vara inom detaljhandeln. För våra medarbetare på huvudkontoret och lagret i Insjön var personalomsättningen under samma period 1,2 procent. * Kunden ska erhålla minst 98 procent av beställda artiklar vid första leveransen.

9 KONCERNEN Genom att hela tiden fokusera på affärsidéns huvudpunkter pris, kvalitet och service och varje år förbättra oss inom dessa områden arbetar vi för att nå det övergripande målet: ökat förtroende hos våra kunder. Verksamhetens fundament Clas Ohlsons verksamhet vilar på två grundstenar, eller fundament. Det ena är vår affärsidé som visat sig vara framgångsrik ända sedan Clas Ohlson grundade företaget för mer än 85 år sedan. Det andra är våra medarbetare som under årens lopp varit med om att bygga upp det starka varumärke som Clas Ohlson är i dag. Affärsidé Vår affärsidé är att sälja gör-det-själv-artiklar till konkurrenskraftiga priser i butiker och via postorder och internet. Vi ska arbeta med god varukvalitet och hög servicenivå. Affärsidén baseras på grundaren Clas Ohlsons ursprungliga uttalande: Vi ska sälja rejäla produkter till låga priser med rätt kvalitet efter behov. Genom att hela tiden fokusera på affärsidéns huvudpunkter pris, kvalitet och service och varje år förbättra oss inom dessa områden arbetar vi för att nå det övergripande målet: ökat förtroende hos våra kunder. PRIS Målet är att vi ska ha minst 10 procent lägre priser än fackhandeln. Vidare ska det totala köpet alltid upplevas som positivt och prisvärt. KVALITET Kvalitet är ett nyckelbegrepp inom Clas Ohlson. Vi anpassar produktkvaliteten efter våra kunders behov. Sällananvändare finner produkter till låga priser men ändå med en fullgod kvalitet. För professionella användare finns motsvarande produkt från en märkestillverkare men fortfarande med ett lägre pris än i fackhandeln. SERVICE Clas Ohlson har ambitionen att vara marknadsledande när det gäller kundservice. Vi håller i dag en hög servicenivå och har en mycket generös kundtjänstpolicy. Vår bedömning är att en hög servicenivå lönar sig i längden och att vi genom den får en trogen kundkrets. Kundförtroende/kundnytta Lägre priser än fackhandeln Totala köpet ska alltid upplevas som positivt Pris Kvalitet för både professionella användare och sällananvändare Kvalitetstester i egna verkstäder Kvalitet Hög servicenivå Generös kundtjänstpolicy 30 dagars öppet köp/ ångerrätt Service

10 10 Våra medarbetare är Clas Ohlson Clas Ohlsons viktigaste resurs är kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare. Därför verkar vi för att de anställda ska ha en bra arbetsmiljö, känna trygghet i sin anställning, ha möjligheter till personlig utveckling och en bra lönenivå. Clas Ohlson såg sina medarbetare som en enda stor familj och kände alla sina anställda till namnet. Kulturen som har vuxit fram innehåller ett stort mått av positivism, engagemang och lojalitet. Med utgångspunkt från Clas Ohlsons sätt att driva verksamheten präglas alla möten mellan medarbetare och kunder av värme och servicevilja. Med kunden i fokus jobbar vi tillsammans mot uppsatta mål med mottot att alla medarbetare är lika viktiga. Det är viktigt för oss att i en allt större organisation kunna bevara denna familjära företagskultur eftersom den bidrar till medarbetare som trivs och, i förlängningen, till ett starkare företag och varumärke. De gemensamma aktiviteterna som vi anordnar är ett led i att stärka företagskulturen. Ett exempel är vårt 85-årsjubileum som vi firade i juni 2003 i Leksands ishall då vi bjöd alla anställda och deras respektive på stor jubileumskonsert och middag. En sådan aktivitet är det lätt att samlas kring och minnas under lång tid framöver. För alla medarbetare som rekryteras till nya butiker inom koncernen anordnar vi en utbildning på två veckor, där teori och praktik blandas med aktiviteter i syfte att stärka lagandan inom gruppen. I dessa utbildningar ingår föreläsningar om företagets historia och värderingar, kundbemötande, kundtjänstpolicy, produktkunskap och rutiner. Motsvarande introduktion i företagsfilosofin erbjuds även våra nya medarbetare på huvudkontoret och centrallagret. REKRYTERING Kontrollerad expansion skapar goda förutsättningar för personlig utveckling. Tjänster som blir lediga hos oss tillsätts i stor utsträckning via internrekrytering. På så vis ges våra medarbetare möjlighet att utvecklas i företaget samtidigt som vi upprätthåller den kontinuitet och tradition som vi eftersträvar. Av verksamhetsårets 16 rekryterade chefer kunde nio rekryteras internt, vilket vi ser som mycket positivt ANSÖKNINGAR TILL 30 TJÄNSTER Samtidigt som vi uppmuntrar interna ansökningar får vi även många ansökningar utifrån till utlysta tjänster. Det gäller såväl tjänster till vårt huvudkontor och centrallager i Insjön som till våra butiker. Till etableringen av vår nya butik i Linköping som öppnades i juni 2004 hade vi ansökningar till 30 tjänster. Av de sökande intervjuades cirka 200. Många av dem bekräftade att de sökte tjänsten till stor del beroende på att vi ses som en attraktiv arbetsgivare. KOMPETENSUTVECKLING Satsningen på kompetensutveckling går vidare. Varje verksamhetsår läggs en utbildningsplan för hela företaget som ger våra med-

11 Tack mina kära medarbetare, det är ni som är Clas Ohlson. KONCERNEN CITAT FRÅN CLAS OHLSON SJÄLV I ETT TAL TILL MEDARBETARNA 1978 DÅ FÖRETAGET FYLLDE 50 ÅR. Butiksmedarbetare Tidsbegränsade, 8% Heltid, 47% Deltid, 45% ARBETSMILJÖ Att känna delaktighet och möjlighet att påverka sitt arbete är viktigt. Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet inom Clas Ohlson är att skapa en god arbetsmiljö i vilken våra medarbetare kan känna trygghet, arbetstillfredsställelse och gemenskap. För att tillvarata våra medarbetares kunskap, erfarenhet och engagemang bedrivs förändringsarbete ofta i projektform. I grupperna ingår medarbetare från olika avdelningar och med olika kompetens. Då grunden för besluten har tagits fram av dessa projektgrupper förankras förändringsarbetet inom hela organisationen, resultatet blir bättre och genomförandetiden förkortas. Den kommande utbyggnaden av vårt centrallager är ett exempel på hur medarbetare från olika avdelningar engagerats i arbetsgrupper som jobbar med lokaler och framtida arbetssätt. arbetare möjlighet att utvecklas inom såväl sitt specialområde som inom andra områden. Exempelvis vidareutbildas butikssäljarna flera gånger om året inom våra olika produktområden. Vidare har vi under verksamhetsåret genomfört utbildningar i bland annat säljande kundbemötande, arbetsmiljö, brandskydd och krishantering. Våra chefer har också utbildats i medarbetarsamtal. Majoriteten av våra kurser genomförs vid huvudkontoret i Insjön, men utbildningar för externa butiker kan också hållas med hjälp av vår videokonferensanläggning. Eftersom alla koncernens butiker är anslutna till anläggningen så används den även till gemensamma utbildningar och möten. BUTIKSCHEFER & ARBETSLEDARE Arbetsrätt, schemaläggning, rehabilitering, medarbetarsamtal, arbetsmiljö m m timmar (12%) SPECIALISTUTBILDNINGAR Områdesansvariga i butik, utbildningsansvariga, registervård. 881 timmar (3%) BREDDKOMPETENS Allmänna produktutbildningar, säljande kundbemötande, kataloggenomgång, introduktion för nyanställda, krishantering, brandskydd m m timmar (85%) Vi delar upp våra utbildningar i tre segment, enligt figur ovan. Totalt har vi lagt ner interna timmar på utbildning under verksamhetsåret. Restid är inte inräknat, utan enbart de timmar som våra anställda deltagit i utbildning som deltagare och utbildare.

12 12 Åldersfördelning koncernen butik lager tjänstemän Jämställdhets- och mångfaldsarbetet präglas av arbetsgrupper sammansatta av olika kompetens, kön, ålder, trosuppfattning och nationalitet. Detta skapar förutsättningar för en utvecklande och inspirerande arbetsmiljö. Arbetet är också kopplat till vår rekryteringspolicy. Företagshälsovård är också en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Samarbetet med företagshälsovården har utvecklats med ett ökat fokus på hälso- och friskvårdsarbetet. INCITAMENTSPROGRAM Likaväl som det lönar sig att vara kund hos Clas Ohlson ska det löna sig att vara anställd. Därför har alla medarbetare någon form av resultatbaserad lön. För butikssäljarna är en betydande del av månadslönen baserad på försäljningen i respektive butik. Ett liknande prestationslönesystem gäller för våra medarbetare på lagret men med den skillnaden att lönen baseras på hela koncernens försäljning. Tjänstemännen har ett bonussystem som baserar sig på koncernens resultat och bonusen utbetalas två gånger per år. För ledande befattningshavare utbetalas ett tantiem som grundar sig på koncernens resultat och nettomarginal. Tantiemen utbetalas en gång per år. Incitamentsprogrammen är således inte aktierelaterade. Vår tanke är att belöningen ska stå i relation till arbetsinsatsen och inte till aktiekursen. HÖG TRIVSEL GER LÅG PERSONALOMSÄTTNING Belöningen för vår generösa personalpolicy och vårt starka fokus på medarbetarna är en mycket låg personalomsättning. Bland heltidsanställda i koncernen uppgick denna under verksamhetsåret till i genomsnitt 4,6 procent, vilket är mycket lågt för att vara inom detaljhandeln. Bland deltidsanställda är omsättningen högre, vilket är naturligt eftersom vi har en stor andel studerande som arbetar deltid under studieperioden. För våra medarbetare i Insjön på huvudkontoret och lagret var personalomsättningen under samma period 1,2 procent, vilket i stort sett är försumbart. ANTAL ANSTÄLLDA SVERIGE NORGE FINLAND TOTALT Butik Lager Tjänstemän Totalt Varav kvinnor 36 % 34 % 43 % 36 % GENOMSNITTLIG ANSTÄLLNINGSTID I FÖRETAGET Tjänstemän 7 år 6 år 1 år 6 år Butik/lager 7 år 2 år 1 år 5 år GENOMSNITTLIG SJUKFRÅNVARO % Total sjukfrånvaro 5,3 6,4 1,8 5,4 - varav långtidssjukfrånvaro varav män 3,8 5,1 1,3 3,9 - varav kvinnor 7,9 9,1 2,7 7,9 - varav anställda 29 år 3,2 4,5 1,4 3,4 - varav anställda år 6,5 7,5 2,5 6,6 - varav anställda 50 år 9,7 10,9 2,5 9,8

13 KONCERNEN En rolig episod var när en kund kom med en rikt- och planhyvel som hans pappa köpt på Clas Ohlson 1979 och frågade efter en reservdel till denna. Gissa om han blev förvånad när reservdelen kom till butiken dagen efter. Intervju med Jonas Löfdahl Jonas är 33 år och arbetar som butikschef i Jönköping där Clas Ohlson finns i köpcentret A6 som ligger strax öster om centrum. Varför sökte du dig till Clas Ohlson? Jag etablerade och drev matbutiker i södra Sverige sedan många år tillbaka och trivdes bra med detta. Av en händelse fick jag se annonsen där Clas Ohlson sökte en butikschef till den nya butiken i A6 Center. Det skulle bli Clas Ohlsons första butik i Jönköping, och det gjorde mig så pass nyfiken att jag sökte tjänsten. Vad hände därefter? Redan vid den första intervjun blev jag imponerad över mottagandet och seriositeten i rekryteringen. Jag gick vidare till en andra intervjuomgång och fick här även möjligheten att träffa ytterligare ett antal representanter för företaget. Även dessa möten var mycket givande och det förstärkte min positiva bild av Clas Ohlson som arbetsgivare. Eftersom jag sedan fick jobbet utgör i dag de personer jag träffade vid anställningsintervjuerna ett bra personligt nätverk för mig. När började du din anställning? Jag började ungefär tre månader före öppningen och jag hade innan dess hunnit vara med vid rekryteringen av butikspersonalen, vilket var en klar fördel. Det var verkligen ett grannlaga arbete att välja 30 personer bland sökande. Min fasta anställning började jag direkt med en månads introduktionsutbildning. Det innebar såväl utbildning i Insjön som i olika butiker. Jag fick också en mentor, vår butikschef i Norrköping. Det betydde att jag från början fick ett mycket bra stöd i min butikschefsroll. Hur var det att komma till Insjön för första gången? Det är svårt att beskriva men på något sätt kändes det som att komma hem. Var jag än gick och vem jag än träffade så kände jag ett stort välkomnande och en slags värme. Det här fick jag ju senare förklarat för mig är en självklar del av företagskulturen, men för mig som kom utifrån var det verkligen ovant. När började de andra medarbetarna i butiken? De heltidsanställda började sex veckor före öppningen med en tvåveckorskurs i Insjön. En viktig del av Clas Ohlson-andan är gemenskap och laganda så många av övningarna de här veckorna var just inriktade på att svetsa samman gruppen. För vår del lyckades det och gruppen fungerar i dag, så här ett år efter öppningen, fortfarande lika bra. Vikten av god kundservice var också något som alla fick med sig från de här veckorna. Vad gjorde ni under de återstående veckorna fram till butiksinvigningen? Efter utbildningen i Insjön reste vi hem till vår butik i Jönköping som var under uppbyggnad av en av Clas Ohlsons projektgrupper. Det märktes att flera i projektgruppen varit med om butiksetableringar tidigare. De hade full kontroll över varje moment och höll tidsplanen hela vägen. Vår roll var bland annat att packa upp varor och fylla hyllorna ute i butiken. Parallellt med detta fortsatte även en del utbildningar. Den sista veckan före invigningen anslöt även våra extraanställda för en intensivutbildning. Hur har utvecklingen varit för butiken? Vi var alla mycket nervösa inför öppningsdagen men när väl bandet hade klippts och den första kunden välkomnats flöt allt på perfekt. Det första året har gått enligt planerna kan man säga. Stämningen är fortfarande på topp såväl bland oss medarbetare som bland våra kunder. Det är hittills ingen av våra anställda som slutat, inte ens någon av de deltidsanställda vilket ju är ganska unikt. Hur fungerar samarbetet med huvudkontoret i Insjön? Det är alltid lätt att få kontakt med huvudkontoret och vi får ett enormt bra stöd därifrån. Ingen fråga är för dum att ställa och man får misslyckas. Det skapar en stor trygghet i hela organisationen.

14 14 Vår verksamhet tar hänsyn till miljön Clas Ohlson har som övergripande miljömål att verksamheten ska påverka naturen så lite som möjligt. Vi arbetar med konkreta handlingsplaner där medarbetarna tar ansvar för att olika åtgärder verkligen blir utförda. Vårt miljöarbete har bland annat givit oss högsta betyg i Folksams årliga undersökning bland börsbolag. VÅR MILJÖPOLICY Clas Ohlson säljer gör-det-självartiklar via egna butiker, postorder och internet. Vi ska genom ett aktivt miljöarbete verka för en hållbar samhällsutveckling för kommande generationer. Vi påverkar huvudsakligen miljön genom transporter av produkter, från tillverkare via lager och butiker till kund produkternas innehåll av miljöbelastande ämnen tryckning och distribution av kataloger och broschyrer användning av förpackningar energianvändningen i verksamheten. Vi ska aktivt verka för att kontinuerligt minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan samtidigt som vi stöder övriga verksamhetsmål. Vi ska ta hänsyn till miljön i alla beslut och på alla nivåer i verksamheten och vi ska efterleva tillämpliga lagar och andra miljökrav. Miljöarbetet utgår från ett livscykelperspektiv. Vi ska därför arbeta för att ha en kontinuerlig dialog i miljöfrågor med våra leverantörer och entreprenörer samt ställa relevanta krav öka våra medarbetares kunskaper i miljöfrågor och stimulera till delaktighet i miljöarbetet öka andelen miljöanpassade produkter och förbättra den miljörelaterade informationen till kunderna. CLAS OHLSON HAR FÅTT SINA GODSTRANSPORTER MED GREEN CARGO GRANSKADE OCH GODKÄNDA ENLIGT SVENSKA NATUR- SKYDDSFÖRENINGENS KRAV FÖR BRA MILJÖVAL GODS- TRANSPORTER. Miljömål När det gäller våra övergripande miljömål har fem områden valts ut och vår ambition är att varje år förbättra oss inom dessa jämfört med året innan. TRANSPORTER Vi ska, i takt med samhälls- och teknikutvecklingen, minska våra transporters energiförbrukning och utsläpp av föroreningar per tonkilometer, inom transportområdena Utfrakter, Infrakter Europa och Infrakter Asien. PRODUKTER Vi ska, där så är möjligt, välja produkter med känd och låg miljöpåverkan. FÖRPACKNINGAR Vi ska i samarbete med våra leverantörer minska andelen miljöbelastande produktförpackningar. TRYCKSAKER Vid produktion av våra trycksaker ska vi sträva efter teknik och material som har låg och väldokumenterad miljöpåverkan. ENERGIANVÄNDNING Energianvändningen vid egna och hyrda lokaler och fastigheter ska vara dokumenterad. Den ska för centrallagret, huvudkontoret och våra butiker styras mot preciserade besparingsmål i kwh per kvadratmeter och år. Resultat från miljöarbetet När det gäller vår största miljöpåverkan, transporterna, noterade vi i fjol en minskad påverkan. Vi ligger i år kvar på denna nivå. Som tabellen på nästa sida visar har våra utsläpp per tonkilometer minskat under 2003 jämfört med 2002 såväl för våra utfrakter som våra infrakter från Europa. En klart förbättrande faktor när det gäller infrakterna är att vi har ytterligare ökat andelen tågfrakter mellan Göteborg och Insjön. Det är glädjande att konstatera att vi i dag kan transportera godset med järnväg hela vägen

15 KONCERNEN Vi ska aktivt verka för att kontinuerligt minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan samtidigt som vi stödjer övriga verksamhetsmål. fram till Insjön. Detta tack vare en ny containerterminal som vi delar med sågverket och hustillverkaren på orten. Det är främst av miljöskäl vi genomfört detta, men det är också företagsekonomiskt lönsamt. När det gäller infrakter från Asien har nyckeltalen emellertid försämrats något eftersom vi tyvärr tvingats öka antalet flygfrakter därifrån. Anledningen till att vi ökade antalet flygfrakter var att många nyheter i årets katalog hade en större åtgång än väntat. Flera av våra viktiga kampanjprodukter riskerade att ta slut. Hade vi inte fått hem dessa i tid skulle det ha inneburit att vi sänkt servicenivån och därmed riskerat att få missnöjda kunder. Från mål till handling Vi har för att underlätta vårt arbete även brutit ner de övergripande miljömålen i detaljerade mål. Till varje detaljerat miljömål finns ett antal åtgärder som vi arbetar med och en ansvarig medarbetare för varje åtgärd. För mer information hänvisar vi till vår hemsida där vi mer utförligt informerar om vårt miljöarbete. Högsta betyg I den årliga undersökning som försäkringsbolaget Folksam gör av samtliga börsnoterade företag fick Clas Ohlson förra året ett hedersomnämnande och diplom. Med Folksams kriterier kom vi på tredje plats i kategorin årets klimatförbättrare och fick fem stjärnor av fem möjliga. I motiveringen nämns bland annat att hela 47 procent av företagets tjänsteresor sker med tåg, 93 procent av transportarbetet görs med båt och 60 procent av elen utgörs av vattenkraft. Folksam lyfter också fram vårt samarbete med Elkretsen, som är elbranschens gemensamma bolag för hantering av avfall från elektriska och elektroniska produkter. Eftersom vi säljer många sådana produkter har vi ett ansvar att ta hand om avfallet, enligt en förordning avseende producentansvar som infördes den 1 juli UTFRAKTER MILJÖPÅVERKAN PER TONKILOMETER Koldioxid, gram 58,30 59,13 Kväveoxider, gram 0,597 0,620 Svaveldioxid, gram 0,014 0,015 Total energiåtgång, kwh 0,221 0,225 INFRAKTER EUROPA MILJÖPÅVERKAN PER TONKILOMETER Koldioxid, gram 26,20 30,73 Kväveoxider, gram 0,268 0,344 Svaveldioxid, gram 0,007 0,008 Total energiåtgång, kwh 0,099 0,111 INFRAKTER ASIEN MILJÖPÅVERKAN PER TONKILOMETER Koldioxid, gram 9,13 8,87 Kväveoxider, gram 0,256 0,254 Svaveldioxid, gram 0,144 0,144 Total energiåtgång, kwh 0,035 0,034 DIPLOM FRÅN FOLKSAM: VI KOM PÅ TREDJE PLATS I KATEGORIN ÅRETS KLIMAT- FÖRBÄTTRARE.

16 16 Färre och större aktörer på marknaden Detaljhandeln i Norden fortsatte att öka under 2003 och den trenden förväntas fortsätta även under I Europa är marknaden relativt mogen och branschen domineras av kedjor som expanderar i första hand till grannländerna. Varuhusen blir allt större och lokaliseras som en naturlig följd av detta utanför stadskärnorna. HUR PÅVERKAS EFTERFRÅGAN AV CLAS OHLSONS PRODUKTER En bra detaljhandel och privatkonsumtion gynnar normalt Clas Ohlson, då vår kundkrets till största delen består av privatpersoner. Även en bra sällanköpshandel gynnar oss eftersom tillbehör till bland annat datorer, mobiltelefoner, tv, video, radio, bil, båt och hushållsprodukter ingår i vårt sortiment. Historiskt sett har vi inte märkt så mycket av de nedgångar som drabbat detaljhandeln. Orsakerna till detta kan man finna i vårt sortiment och i vår prispolicy. I vårt sortiment ingår bland annat gör-det-själv-artiklar och förbrukningsartiklar. För förbrukningsartiklar finns alltid efterfrågan och efterfrågan för gör-det-själv-artiklarna har en tendens att öka i sämre tider. Våra låga priser gör också att våra produkter är särskilt attraktiva under perioder med vikande efterfrågan. Marknadsstatistik BRA ÅR FÖR SVENSK DETALJHANDEL 2003 blev ännu ett bra år för den svenska detaljhandeln. Det första halvåret präglades i och för sig av viss återhållsamhet till följd av Irakkriget och minskade disponibla inkomster. I takt med att dessa orosmoment klingade av och att räntan fortsatte sänkas ökade konsumtionen återigen och det andra halvåret blev därför mycket bra. Genomsnittligt ökade den svenska detaljhandeln under 2003 med 4,7 procent i fasta priser jämfört med 4,5 procent för Samma tendens visade också handeln med sällanköpsvaror som under 2003 ökade med i genomsnitt 6,4 procent i fasta priser jämfört med 6,5 procent under Den privata konsumtionen ökade under 2003 i Sverige med i genomsnitt 1,9 procent. Motsvarande ökning för 2002 var 1,4 procent. (Statistiska uppgifter från SCB.) Clas Ohlsons försäljning i Sverige ökade med 19 procent under 2003/04 varav jämförbara butiker ökade sin försäljning med 4 procent. Enligt HUI, Handelns Utredningsinstitut, förväntas den svenska detaljhandeln öka med 2,5 procent i fasta priser under 2004 och 4,0 procent under Även handeln med sällanköpsvaror förväntas fortsätta att öka. HUI:s prognos visar en ökning med 3,0 procent under 2004 och 5,5 procent under Den främsta anledningen till att detaljhandeln väntas fortsätta öka är fortsatt förmånliga räntor och låga prisökningar. Mot detta verkar dock förväntade skattehöjningar i många av Sveriges kommuner. Utveckling av privat konsumtion och detaljhandel i fasta priser i Sverige (%) ,8 2,3 99 5,1 99 2,1 4,9 2, ,4 Utveckling av privat konsumtion och detaljhandel i fasta priser i Norge (%) 2,8 0,4 2, ,8 1,6 1,4 3,4 02 4,3 02 4,5 1,9 3,0 03 4,7 03 4,5 privat konsumtion detaljhandel privat konsumtion detaljhandel

17 Att detaljhandelskedjor marknadsför produkter under egna varumärken blir allt vanligare i Europa. MARKNAD FORTSATT BRA FÖR SÄLLANKÖPSHANDELN I NORGE Detaljhandeln i Norge fortsätter också att öka i samma takt som i fjol. Enligt Statistisk Sentralbyrå, SSB, ökade detaljhandeln under 2003 i fasta priser med i genomsnitt 4,5 procent. Motsvarande ökning under 2002 var 4,3 procent. Handeln med sällanköpsvaror fortsätter däremot att öka snabbare än den övriga detaljhandeln och under 2003 ökade den med i genomsnitt 9,8 procent i fasta priser. Motsvarande ökning under 2002 var 7,5 procent. Den privata konsumtionen ökade under 2003 i Norge med 3,0 procent jämfört med en ökning på 3,4 procent under Clas Ohlsons försäljning i Norge ökade i norska kronor med 26 procent under 2003/04 varav jämförbara butiker ökade sin försäljning med 6 procent. Enligt HSH, Handels- og Servicenäringens Hovedorganisasjon, förväntas en bra utveckling för detaljhandeln i Norge även under de närmaste åren. Prognosen för år 2004 är att detaljhandeln ökar med 5,5 procent och att handeln med sällanköpsvaror ökar med 6,0 procent. DETALJHANDELN I FINLAND Detaljhandeln i Finland ökade även den i stabil takt. Enligt Statistikcentralen i Finland ökade detaljhandeln under 2003 i fasta priser med i genomsnitt 3,9 procent. Detta var en något högre ökning än 2002 då motsvarande ökning var 3,0 procent. Den senaste femårsperioden har den finska detaljhandeln haft en god tillväxt och den genomsnittliga tillväxttakten uppgår till 3,8 procent per år. Utveckling av privat konsumtion och detaljhandel i fasta priser i Finland (%) ,5 3,5 99 3,1 00 4,4 1,8 4,3 01 1,5 3,0 02 3,6 3,9 03 privat konsumtion detaljhandel Den privata konsumtionen ökade under 2003 i Finland med 3,6 procent jämfört med en ökning på 1,5 procent under Clas Ohlsons försäljning i Finland ökade i euro med 320 procent under 2003/04. Marknadstrender i Europa LOKALA KEDJOR SÖKER SIG UTANFÖR LANDETS GRÄNSER Marknaden för Clas Ohlsons produkter fortsätter att öka i Europa men börjar ändå bli relativt mogen. framför allt i de största marknaderna Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Branschen har dominerats av lokala kedjor i respektive land. Dessa har kunnat växa och öka sina marknadsandelar främst på bekostnad av enskilda fackhandlare. Då tillväxten för dessa lokala kedjor nu börjar avta söker sig allt fler av dem utanför landsgränserna. Tyska kedjor har exempelvis under de senaste åren etablerat sig i grannländerna Österrike, Belgien och Polen och franska och brittiska kedjor har etablerat sig i Tyskland. STÖRRE VARUHUS En annan europeisk trend är att varuhusen blir allt större. I ovanstående länder är det inte alls ovanligt med varuhus på mellan och kvadratmeter som i de allra flesta fall ligger i anslutning till köpcentrum utanför städerna. Detta går stick i stäv med Clas Ohlsons strategi som i stället går ut på att öppna butiker med bra lägen centralt i städerna. EGNA VARUMÄRKEN (PRIVATE LABELS) Att detaljhandelskedjor marknadsför produkter under egna varumärken blir allt vanligare i Europa. Detta är ett sätt att reducera antalet mellanhänder mellan producent och detaljist för att kedjorna ska kunna bibehålla sina marginaler trots prispress. KEDJORNA TAR MARKNADSANDELAR I NORDEN I Norden fortsätter marknaden att växa och kommer troligen att göra så i ytterligare några år. Marknaden har historiskt sett dominerats av lokala inhemska aktörer. Inom butikshandeln har emellertid stora butikskedjor de senaste åren tagit marknadsandelar på bekostnad av enskilda fackhandlare. Trenden beror på att stora kedjor oftast kan erbjuda bättre priser och når ut bredare med sin marknadsföring. Ofta kan större kedjor också erbjuda helt nya produkter på ett tidigare stadium än enskilda fackhandlare.

18 18 Försäljningen tenderar därmed att koncentreras till ett fåtal stora aktörer. Kedjorna satsar till stor del på stora butikslokaler, ofta lokaliserade utanför stadskärnan. Undantaget är Clas Ohlson med butiker främst i centrum. INTERNORDISK KONKURRENS Internationella aktörer är ännu ganska sällsynta i Norden. Ett undantag är schweiziska Bauhaus som etablerat sig i Norden med ett tjugotal butiker varav tio i Sverige. Ett annat exempel är tyska Hornbach som planerar en nordisk expansion och som öppnade sin första nordiska butik i Göteborg hösten Vanligare är i stället att de nordiska kedjorna etablerar sig i grannländerna. Exempel på gränsöverskridande aktörer i Norden är, förutom Clas Ohlson, Biltema (Sverige) med butiker i Norge, Finland och Danmark, Harald Nyborg (Danmark) med butiker i Sverige och K-rauta (Finland) med ett antal byggvaruhus i Sverige. Konkurrenter Det är få konkurrenter som täcker merparten av vårt artiklar stora sortiment. De som ligger närmast är Jula och Biltema. Jula har ett sortiment som liknar vårt och som presenteras i en katalog som utges två gånger per år och omfattar mer än produkter. Förutom postorderoch internetverksamhet i Sverige finns i dag butiker i Skara, Stockholm (2), Västerås, Malmö, Uppsala, Jönköping, Halmstad och Uddevalla. Julas omsättning under 2003 uppgick till 605 Mkr varav 95 Mkr fördelade sig på postorder och internet och 510 Mkr på butikerna. Biltema var från början en kedja som sålde bilreservdelar och verktyg. På senare år har sortimentet breddats och alltmer kommit att likna Clas Ohlsons. Biltemas sortiment omfattar för närvarande cirka artiklar. Kedjan är etablerad i Norden och Baltikum med postorderverksamhet och varuhus, som delvis drivs på franchisebasis. Av de nordiska varuhusen finns tolv i Sverige, tio i Norge, fyra i Finland och två i Danmark. Försäljningen i konsumentled, det vill säga hos franchisetagarna överstiger 2,5 miljarder kronor inklusive mervärdesskatt. Bland övriga konkurrenter finns företag som kan konkurrera med en eller några av våra produktgrupper. Sådana företag är bland annat Micro, Järnia, Bauhaus, K-rauta, Silvan, Rusta, Byggmakker, Power och Teknikmagasinet. En annan grupp konkurrenter är stormarknader och varuhus, till exempel Coop Forum, som har ett visst urval av vårt sortiment. Ett exempel på den finska marknaden är företaget Hobby Hall som är Finlands ledande postorderföretag och har fem varuhus i Finland. Hobby Hall ingår i den finska Stockmannkoncernen. Av konkurrenterna ovan är det bara Teknikmagasinet som har en etableringsfilosofi som liknar Clas Ohlsons, med etableringar centralt i städerna, gärna i anslutning till starka köpcenter. Nedanstående tabell visar hur några av våra konkurrenters sortiment överensstämmer med vårt. El & Elektronik Mobiltelefontillbehör Datortillbehör Båttillbehör Konstnärsmaterial Maskiner Verktyg VVS Förvaring Hushåll Ur Clas Ohlson Jula Biltema Micro Bildelar Järnia Silvan K-Rauta Bauhaus Coop Forum

19 VERKSAMHET Varumärket Clas Ohlson har byggts upp över generationer och är i dag starkt i både Sverige och Norge. Profileringen under de senaste åren, som hela familjens butik, har lyckats. Varumärket är i dag mycket populärt även bland ungdomar. Enkelhet och professionalism är ledorden för vår verksamhet Clas Ohlson bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Finland och har i dag medarbetare. I Insjön i Sverige ligger vårt huvudkontor med distributionscentral och lager för hela koncernen. Vår organisation är platt och kännetecknas av korta beslutsvägar. För att behålla och förstärka vår position på marknaden fokuserar vi på tre framgångsfaktorer som vi hela tiden arbetar med att förbättra: sortiment, logistik och försäljningskanaler. I allt vi gör arbetar vi efter ledstjärnorna enkelhet och professionalism. Organisation HUVUDKONTOR På huvudkontoret i Insjön finns funktionerna inköp, marknadsföring, försäljning, ekonomi, administration, kundtjänst samt koncernledning. I Insjön finns också vårt centrallager dit alla varor levereras för vidare distribution till koncernens butiker och till kunderna inom postorder och internet. Clas Ohlson i Sverige har totalt medarbetare. Befintliga butiker Pågående butiksetableringar Skellefteå Umeå Luleå NORGE Den norska verksamheten bedrivs i det helägda dotterföretaget Clas Ohlson AS med huvudkontor i Oslo. Här finns administration, marknadsfunktion, kundtjänst samt postorder och internetförsäljning för den norska marknaden. Clas Ohlson i Norge har 360 medarbetare. FINLAND I Finland bedrivs verksamheten genom det helägda dotterföretaget Clas Ohlson OY, med huvudkontor i Helsingfors. Här sköts administration och delar av marknadsföringen för den finska marknaden. En del av administrationen sköts också fortfarande från Sverige. Arbetet med att bygga upp organisationen pågår kontinuerligt och på sikt är vår ambition att ha en organisation liknande den i Norge. Clas Ohlson i Finland har 75 medarbetare. Åsane Bergen Ålesund Strömmen Haugesund Oslo Sandvika Ski Karlstad Sandnes Tonsberg Kristiansand Trondheim Bäckebol Östersund Göteborg Borås Halmstad Insjön Sundsvall Uppsala Västerås Stockholm Täby Eskilstuna Kista Farsta Örebro Skärholmen Haninge Norrköping Linköping Jönköping Väla Helsingborg Malmö Växjö Gävle Kuopio Vasa Tammerfors Östra centrum Helsingfors

20 20 Fokus på framgångsfaktorer och varumärkesbyggande Vi anser att en stor del av vår framgång bygger på ett starkt varumärke i kombination med ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom tre utvalda områden: sortiment, logistik och försäljningskanaler. Vi strävar efter att varje år bli lite bättre när det gäller våra framgångsfaktorer och förfinar därmed hela tiden vårt totala affärskoncept. Vi upplever att vi även i framtiden har goda möjligheter att utveckla dessa tre områden ytterligare. SORTIMENT LOGISTIK SÄLJKANALER Ledorden för det dagliga arbetet inom Clas Ohlsonkoncernen är och ska fortsatt vara: enkelhet och professionalism. Under de senaste åren har koncernen vuxit kraftigt. I en sådan kraftig tillväxtfas är det lätt att den ökade storleken leder till längre beslutsvägar, fler rutiner och ökad byråkrati. Att vi är professionella och samtidigt bevarar enkelheten i organisationen gagnar våra kunder, medarbetare och aktieägare. Högt kundförtroende ger starkt varumärke Att varumärket betyder mycket för våra framgångar råder det inget tvivel om. Varumärket Clas Ohlson är i dag mycket starkt i både Sverige och Norge där en stor del av befolkningen känner till företaget. I Sverige har varumärket byggts upp under mer än 85 år, i flera kundgenerationer, medan vi i Norge har nästan 20 år bakom oss av varumärkesbyggande. I Finland pågår fortfarande arbetet med att etablera varumärket och vi har på den korta tid vi varit där lyckats förhållandevis bra med att öka kännedomen om oss. Varumärket Clas Ohlson står i dag för: MÅNGFALD. Vårt sortiment präglas av en stor mångfald. Våra kunder förutsätter att vi har alla produkter som de efterfrågar inom våra produktområden. De är också vana att kunna välja mellan olika utföranden, märken och priser. KONTINUITET OCH TRADITION. Våra kunder ska alltid kunna känna igen sig i vår marknadsföring, i våra butiker och i alla andra sammanhang där vi figurerar. Det främsta exemplet på detta är vår huvudkatalog som har utgetts årligen i 85 år, genom alla år med en likartad design och ett liknande formspråk. Vi har även en god kontinuitet i vårt sortiment trots att vi varje år byter ut mellan och produkter. TRYGGHET OCH FÖRTROENDE. Med en god kundservice som innefattar ödmjukhet och servicevillighet vid varje kundmöte samt en frikostig ångerrätt, får vi kunder som känner en trygghet i att handla hos oss. Utifrån detta kundförtroende kan vi utveckla vårt varumärke. VARJE MEDARBETARES ANSVAR Mycket ska fungera i en organisation för att kunderna ska bli nöjda och varumärket stärkas. Sortimentet måste vara det rätta och logistiken måste fungera så att kunderna hittar varor de blir nöjda med. Men det räcker inte. Vid varje kundmöte har den enskilda medarbetaren en uppgift att se till att kunden blir nöjd med hela köpupplevelsen. En nöjd kund sprider positiva ringar på vattnet genom att prata med sina bekanta och genom detta förstärks varumärket. Möten där kunder blir besvikna kan på motsvarande sätt fort rasera förtroendet för företaget. När det gäller vårt varumärke har därför våra medarbetare ett oerhört stort ansvar som de hittills har förvaltat mycket väl. Marknadsföring Vår marknadsföring består dels av information till våra kunder om bra produkter till låga priser, exempelvis genom våra kataloger och temakampanjer, dels av andra aktiviteter som profilannonsering och sponsring som hjälper till att stärka varumärket. Även deltagande på mässor ger oss, förutom möjligheten till direktförsälj-

Årsredovisning 2005/2006

Årsredovisning 2005/2006 Årsredovisning 2005/2006 Innehåll Finansiell information 2 Året i korthet 3 vd-intervju 4 Koncernen 6 Mål och strategier 6 Affärsidé 8 Medarbetare 9 Vårt sociala ansvar uppförandekod för leverantörer 12

Läs mer

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter

Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding AB (publ) Org. nr 55622-666 Delårsrapport 1 januari 3 juni 27 Samarbete ökar tillgängligheten för Micros produkter Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under första halvåret till 74,7

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2012 Styrningen av Electra Gruppen utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolags- lagen, noteringsavtalet med börsen Nasdaq OMX och Svensk kod för

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Clas Ohlson AB 85 år. Årsredovisning 2002/200

Clas Ohlson AB 85 år. Årsredovisning 2002/200 Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/200 FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE OCH MARKNADSFÖRING

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal

BLI EN AV OSS. En presentation om tjänster, produkter och avtal BLI EN AV OSS En presentation om tjänster, produkter och avtal TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! Vi är Sveriges äldsta fackhandelskedja men med ett nytt och ungt gemensamt varumärke, Happy Homes. Detta fyller

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31

DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31 DELÅRSRAPPORT 2007-05-01-2007-10-31 * * * VD Klas Balkow säger i en kommentar: Clas Ohlson växer starkt. För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft förtydligar vi, som ett första steg, Clas Ohlsons

Läs mer

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER NSP:s verksamhet är utsatt för finansiella risker, marknadsrisker och affärsrisker. Flera risker kan elimineras genom interna rutiner medan andra, som i högre utsträckning

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 1 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 2 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 3 Bo Berggren Stämmans ordförande 4 Gert Karnberger VD 5 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1

Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 Principer för styrning av Sundbybergs stads bolag 1 1 Antagna av kommunfullmäktige den 16 februari.2009 och gäller från och med den 1 mars 2009 till och med 2012 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Försäljningen ökade med 35% till 355.5 Mkr (263.8 Mkr) Butiksförsäljningen ökade med 64% till 231.2 Mkr (141.3 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 40% till 41.7 Mkr (29.8 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15 1 Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Kommunens krav 2. Historia 3. Nuläge 4. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 5. Affärsidé 6. Långsiktiga mål

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY 1 (5) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft 2014-01-01 Ersätter - Gäller för

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-05-26 Diarienummer N131-0259/14 Sektor Kultur och fritid Hasse Ohlson Telefon 031-365 27 05 E-post: hasse.ohlson@angered.goteborg.se Ansökan från Kooperativet Fjället avseende

Läs mer

Delårsrapport Viktiga händelser under vårt första kvartal:

Delårsrapport Viktiga händelser under vårt första kvartal: Delårsrapport 2002-05-01 2002-07-31 Viktiga händelser under vårt första kvartal: Försäljningen ökade med 38 procent Rörelseresultatet ökade med 72 procent Rörelsemarginalen var 15,6 procent Ny butik har

Läs mer

hälsa och framtid Sammanfattning DELSTUDIE 1 4 ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG

hälsa och framtid Sammanfattning DELSTUDIE 1 4 ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 1 4 Sammanfattning 2008 I Hälsa och framtid undersöks vad som utmärker privata företag med friska medarbetare friska företag.

Läs mer

GAMLA UPPSALA BUSS AB

GAMLA UPPSALA BUSS AB 1 Affärsplan 2015 GAMLA UPPSALA BUSS AB Foto: Peter Mattsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde.

Bra lönebildning. Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. Bra lönebildning Lönen som värdeskapande drivkraft i företagets utveckling - IF Metalls avtalsområde. 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling

Personalhandbok Utveckling & Återkoppling 1. Innehåll I det här avsnittet tar vi upp och beskriver hur vi arbetar med utbildning och utveckling för varje individ och i samspel med varandra. Utveckling (2) Utvecklingssamtal (2.1) Utbildning - vår

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 1 I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i VITROLIFE AB (publ) den 28 april

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, kallas till årsstämma onsdagen den 23 maj 2012 klockan 16.00 i Kungsträdgården i Stockholm.

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Bilaga 1 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund Stadga för ICA-handlarnas Förbund Innehåll 1 Ändamål 3 2 ICA-handlarnas Förbunds organisation 3 3 Verksamhet 3 4 Förutsättningar för medlemskap 4 5 Medlemskapets innehåll 4 6 Medlemsdistrikt 5 7 Distriktsstyrelse

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011 Härmed kallas till årsstämma i AB

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015. Dagordningspunkt 16

Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015. Dagordningspunkt 16 Investor ABs årsstämma den 12 maj 2015 Dagordningspunkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2015

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2015 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 14.00. Registrering från kl. 13.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014.

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. 6 maj 2014, Bräcke EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990

Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Företagspresentation 2016 KTI Sverige AB 556593-3990 Vår omvärld och de förutsättningar vi verkar inom Kemtvätt och klädvård Att bedriva ett trovärdigt och kvalitativt företag inom kem- och vittvättsbranschen

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Ersättning till bolagsledningen 2011 (inklusive VD (koncernchef)) Ersättningens beståndsdelar. Grundersättning

Ersättning till bolagsledningen 2011 (inklusive VD (koncernchef)) Ersättningens beståndsdelar. Grundersättning Punkt 15 av årsstämmans dagordning Punkt 15 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra-01.213-2.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 december Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015

DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 DELÅRSRAPPORT AB HÖGKULLEN (PUBL.) JULI - SEPTEMBER 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning & nyckeltal 3 Detta är Högkullen 4 VD ord 5 Resultat Intäkter Kostnader 6-7 Koncernrapport över totalresultat

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar:

Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar: Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar: Heimir tillträde sin befattning som anställd på halvtid 1. januari

Läs mer

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen.

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen. ARBETSORDNING ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av ASVH:s

Läs mer

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Rapport 5 preliminär, version maj 2010 Fokusgrupper med coacher - En resultatsammanställning baserad på 2 fokusgrupper med sammanlagt 8 coacher. Bengt

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Bokslutskommuniké 2015 Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Full fart i Storbritannien Ökat underhållstryck i Sverige Årets intäkter uppgick till 294,7 (309,2) MSEK Årets resultat efter finansiella

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Avtal om lokal lönebildning..3 1 Avtalets omfattning 4 2 Lönebildningens syfte och förutsättningar.. 4 3

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, klockan 11.00 Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, klockan 11.00 Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) Aktieägarna i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ), org nr 556511-2058 kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016, kl. 13.00 på Garnisonen

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, onsdagen den 11 maj 2016, klockan 17.30, i Bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, Stockholm. Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer