A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (38) Datum Tid Kl Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, Ulf Bergsten, kommunsekreterare, Ulla Fors Nilsson, chefsekonom, 56, 60, 63, 67, 71 Staffan Thorslund, DNB, 56 Henrik Hammarström, hemsjukvårdsprojektet, 55 Ingeborg Melin, hemsjukvårdsprojektet, 55 Agnetha Perman, webbadministratör, 57 André Karlsson, webbkoordinator, 57 Anders Westin, trafikhandläggare, 66 Michael B Hardt, 69 Staffan Sjölund, utvecklingsstrateg, 69 Underskrifter Sekreterare... Ulf Bergsten Ordförande... Elisabet Lassen Justerare... Bengt Sörlin Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (38) 1. Ärende Paragraf Sida Val av justerare 2. Anmälan av arbetsutskottets protokoll Muntlig information Placeringspolicy Webbstrategi inkl. digitala medier för Sollefteå kommun Begäran om tillstyrkan på grund av förändrad lokalisering av vindkraft vid Hocksjön, Högland Skog och Kraft AB, Sollefteå kommun 7. Medborgarförslag SFI-flyktingar i Junsele även vårterminen Ägardirektiv för Solatum Hus&Hem Omfördelning av medel ur tilläggsanslag AME till Komvux-omvårdnadsutbildning Bidrag till Forsmo IF Revisionsrapport Administrativa processer Bidrag till Sollefteå golfklubb arrangemang av Riksmästerskapet Sollefteåforsen ökad borgen Förslag till förändringar av kollektivtrafiken Överskott som kan disponeras Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen, fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förstudie - Sollefteå Sports Tourism Design Centre for Disabled people 68 69

3 3 (38) 18. Sollefteå kommuns underlag till Regionalt trafikförsörjningsprogram Verksamhetsuppföljning Delgivningar 72 Val av justerare Bengt Sörlin väljs till justerare Anmälan av protokoll Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott anmäls och läggs till handlingarna.

4 4 (38) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning Ledamöter Elisabet Lassen (S) X Jerry Pehrsson (S) X Cathrine Näsmark (S) X Kim Lundin (S) - Torbjörn Persson (S) X Tommy Svensson (S) - Thomas Tejle (V) - Tonny Molander (MP) X Mattias Ahlenhed (VISKB) X varo ers. Leif Östberg (FP) X R Maria Wennberg (C) X R Bengt Sörlin (M) X R Kerstin Franzén (M) - Ersättare John Åberg (S) X X Åsa Sjödén (S) X X Linnea Stenklyft (S) X Marie Dahlqvist (S) X Lennart Önblad (S) X Till 56 Niklas Lind (V) X X Marie Hansson (V) X Till 59 Gunilla Fluur (VISKB) X Göran Solsjö (KD) X Monica Tirri (C) X Lars Tängdén (C) - Sven-Olov Gradin (M) X X R Folke Lindgren (M) X 66

5 5 (38) 55 Information s beslut Informationen noteras. Staffan Thorslund, DNB informerar om kommunens placeringspolicy. Henrik Hammarström och Ingeborg Melin informerar om Projekt Hemsjukvård, att undersöka förutsättningarna för en överföring av hemsjukvården från Landstinget till länets sju kommuner. Tomas Alsfjell informerar om ett möte om Vattendagen på Hullsta gård den 22 mars 2012.

6 6 (38) 56 Dnr KS/68/2012 (4) Placeringspolicy s beslut föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Placeringspolicy, att ersätta tidigare Regler för långsiktiga ekonomiska placeringar. Ärendebeskrivning/sammanfattning Nuvarande regler för långsiktiga ekonomiska placeringar har gällt sedan början av år 2000 med vissa justeringar 2006 och Förslag till placeringspolicy har upprättats. Den viktigaste förändringen i policyn är att strukturerade placeringsprodukter inte ska tillåtas. Vidare har vissa förändringar gjorts angående emittenter för värdepapper och högst andel per emittentkategori. I den etiska hänsynen har komplettering för miljöhänsyn gjorts. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till placeringspolicy. Beslutsunderlag Placeringspolicy Muntlig föredragning av Staffan Thorslund och Ulla Fors Nilsson

7 7 (38) 57 KS 239/2011 (2.9) Webbstrategi inkl. digitala medier för Sollefteå kommun s beslut - antar förvaltningens förslag till Webbstrategi inklusive handlingsplan för Sollefteå kommun med avseende på förslagen om Ny webbportal och Styrdokument. Finansiering sker inledningsvis ur de särskilda medel som tidigare anslagits för ändamålet och får därefter inte leda till ökade kostnader. - återremitterar förslaget i övrigt till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning med avseende på förslagen om Webborganisation. Ärendebeskrivning/bakgrund Sollefteå kommuns närvaro i den digitala världen behöver utvecklas. En webbnärvaro som vilar på en strategisk plattform, en s.k. webbstrategi, skapar tydliga mål för vad vi bör satsa på och hur vi bör organisera oss för att nå dessa mål. På uppdrag av Sollefteå kommun har två konsulter från företaget Sigma tagit fram ett förslag till webbstrategi som skall ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med digital kommunikation via hemsidor, mobila applikationer och sociala medier. I webbstrategin finns förslag till mål och verktyg samt en organisation för hur den framtida kommunikationen via digitala medier ska vara strukturerad. Förvaltningens bedömning Syftet med en webbstrategi är att ha en plan för kommunens arbete med digitala medier på både kort och lång sikt. Målet med Sollefteå kommuns webbnärvaro bör vara att: Ge god service till kommunmedborgare Informera om kommunens tjänster Ge möjlighet till dialog med kommunmedborgarna Sprida information om vad som händer i kommunen För att nå dessa mål bör kommunen lägga fokus på fyra saker; ny webbportal, öppna upp en kanal mot sociala medier, ta fram styrdokument samt en webborganisation som håller över tid. Forts. 57

8 8 (38) Ny webbportal (www.solleftea.se) För att underlätta för våra medborgare bör det vara en väg in, d.v.s. en webbplats varifrån all kommunikation kan ske. Eftersom Sollefteå kommun är i behov av en ny och omstrukturerad hemsida föreslår vi att det byggs en ny webbportal där man samlar all information från kommunens samtliga webbplatser som t.ex. solleftea.se, solleftea.nu, reveljen.eu, alla skolsidor, intranet o.s.v. under ett och samma tak Ledorden i utvecklandet av den nya portalen bör vara användarvänlighet, tillgänglighet och interaktivitet. Fokus ska riktas på målgrupperna medborgare, företagare, turister, potentiella inflyttare samt medarbetare/förtroendevalda. Kanal mot sociala medier Sollefteå kommun bör aktivera sin officiella sida på Facebook. Däremot finns det ingen större anledning att i dagsläget lägga större resurser på andra arenor till exempel twitter. Facebook ska utnyttjas som ett kompletterande forum för att sprida information om vad som händer i kommunen samt användas som en viktig kanal vid eventuella kriser. Tillgången till det officiella facebook-kontot bör vara centraliserat hos informationsenheten för att säkerställa kontinuitet och relevans. Dock ska medarbetare och främst chefer inom kommunen uppmuntras och utbildas i att använda egna kanaler inom sociala medier. Styrdokument Det behövs flera olika typer av styrdokument för att verksamheten ska fungera optimalt. Till exempel behövs verksamhets- och utvecklingsplaner, policy kring användandet av sociala medier, riktlinjer för hur redaktörer ska skriva på webben, tillgänglighet och användbarhet, rutiner för synpunktshantering osv. Dessa bör tas fram centralt. Webborganisation För att den digitala strategin ska kunna realiseras krävs att webborganisationen stärks och att roller och ansvarsfördelning förtydligas. Att förvalta och utveckla en framgångsrik webbplats kräver rätt resurser med rätt kompetens. Centrala webbfunktioner Webbansvarig 100 % Har huvudansvaret för webben. Se till att webbstrategin implementeras och mäts. Personen ska också ha ett särskilt ansvar för att blicka framåt och arbeta för förändringar och förbättringar av webbportalen och sociala medier. I detta arbete ingår också uppdatering, design samt kontinuerlig utveckling av portalen. Kontinuerliga uppdateringar och finjusteringar tenderar att bli billigare och enklare att genomföra än större omstruktureringar.

9 9 (38) Huvudansvaret för att utbilda, ge support och dela ut rättigheter till redaktörer. Delta i förvaltningsmöten, leda utvecklingsforum/webbråd samt tekniskt råd. I samråd med övriga i webborganisationen ta fram styrdokument. Backup till webbkoordinator och huvudredaktör. Webbkoordinator 100 % Personen i fråga förser webbansvarig och redaktörer med bl.a. verktygsstöd och teknisk förvaltning av portalen. Fokus på användbarhet, tillgänglighet, sökmotoroptimering och utveckling i form av t.ex. appar, sms-tjänster m.m. Backup till de mer tekniska delarna av webbansvarigs funktion. Central huvudredaktör ca 50 % Leder och samordnar det redaktionella arbetet samt redaktionsrådet. Huvudansvaret för startsidan, den dagliga uppdateringen av kommungemensam information samt redaktör för KSF. Backup till de mjukare delarna av webbansvarigs funktion. Förvaltningsredaktörer min 10 % Stöd på förvaltningar. Mycket av den information som är viktig för medborgarna finns ute hos förvaltningarna och därför är det viktigt att webbplatsen ständigt är uppdaterad med korrekt och relevant information från förvaltningarna. Viktigt i det sammanhanget är att varje förvaltning har minst en person som kan avsätta 4 timmar i veckan (10 % av arbetstiden) till att hålla den egna förvaltningens uppgifter och information på hemsidan korrekt och relevant. Idag består informationsenheten av en informatör och en kommunikationsstrateg. Förutom uppdraget som webbredaktör för KSF saknar enheten permanenta webbfunktioner. Förslaget till webbstrategi innebär en utökning av resurser motsvarande två heltidstjänster. Förvaltningens förslag till beslut antar bifogat förslag till Webbstrategi inklusive handlingsplan för Sollefteå kommun i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens yttrande. Finansiering sker inledningsvis ur de särskilda medel som tidigare anslagits. Därefter inarbetas kostnaderna i förvaltningens budget. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta Webbstrategin i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. Förslag under sammanträdet

10 10 (38) Jerry Pehrsson (S). Kommunstyrelseförvaltningens förslag kan sägas innefatta fyra förslag: Ny webbportal, Kanal mot sociala medier, Styrdokument och Webborganisation. Han yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag med avseende på förslagen om Ny webbportal och Styrdokument och avslag på detsamma vad gäller förslagen om Kanal mot sociala medier och Webborganisation, då dessa frågor behöver utredas vidare. Mattias Ahlenhed (VISKB) och Niklas Lind (V) biträder Jerry Pehrssons förslag. Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Jerry Pehrssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jerry Pehrssons förslag. Beslutsunderlag Webbstrategi Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 21 Muntlig föredragning av André Karlsson, Agnetha Perman och Tomas Alsfjell

11 11 (38) 58 KS 56/2012 (20) Begäran om tillstyrkan på grund av förändrad lokalisering av vindkraft vid Hocksjön, Högland Skog och Kraft AB, Sollefteå kommun s beslut föreslår kommunfullmäktige att bifalla länsstyrelsens begäran om tillstyrkan på grund av förändrad lokalisering av vindkraft vid Hocksjön för Högland Skog och Kraft AB. Ärendebeskrivning Från och med den 1 augusti 2009 får miljöprövningsdelegationen endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunen tillstyrkt det. Detta är en konsekvens av de förändringar i miljöbalken som trädde i kraft detta datum. Innebörden av det kommunala tillstyrkandebeslutet framgår tydligt i lagrådsremissen: Prövningsmyndigheten får endast ge tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för vindkraft om kommunfullmäktige i den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Kommunen har tidigare tillstyrkt etableringen vid Hocksjön, Kommunfullmäktiges beslut , 102. Sökanden för rubricerad verksamhet har i kompletteringsskedet av ärendet framfört att verksamhetsområdet för parken kommer att förändras vid en kommande komplettering till ansökan. Förändringen innebär att det sökta området kommer att omfatta ett område som inte ingår i kommunens fördjupade översiktsplan Vindbruk i Sollefteå kommun på grund av närheten till permanentboende. Området omfattar en halvcirkel i södra delen av området, se Bilaga karta det svarta rutnätet. Orsaken till önskemål om förändring av verksamhetsområdet beror på att aktuell bostad fortsättningsvis inte kommer att användas som bostad, då familjen flyttar, utan som projektkontor. Familjens skogsmark är också aktuell för etablering av vindkraft via Eolus Vind AB. Se vidare även bilaga mail från Frida Uebel Länsstyrelsen samt mail från Familjen Felton Björkhöjden 102, Stugun.

12 12 (38) Forts 58 Familjen Felton äger och bor i permanentbostaden som trots adress ligger geografiskt i Sollefteå kommun. Förvaltningens bedömning Förvaltningen delar familjen Feltons antagande att det geografiska läget ej möjliggör framtida permanentboende på gården. Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige tillstyrker länsstyrelsens begäran om tillstyrkan på grund av förändrad lokalisering av vindkraft vid Hocksjön, Högland Skog och Kraft AB, Sollefteå kommun Förvaltningens förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka länsstyrelsens begäran om tillstyrkan på grund av förändrad lokalisering av vindkraft vid Hocksjön för Högland Skog och Kraft AB. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla länsstyrelsens begäran om tillstyrkan på grund av förändrad lokalisering av vindkraft vid Hocksjön för Högland Skog och Kraft AB. Beslutsunderlag Begäran om tillstyrkan från Länsstyrelsen Västernorrland Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 23

13 13 (38) 59 KS 267/2011 (13.5) Medborgarförslag SFI-flyktingar i Junsele även vårterminen 2012 s beslut föreslår kommunfullmäktige bifalla medborgarförslaget om SFIundervisning för flyktingar i Junsele även vårterminen 2012 Ärendebeskrivning Inga Sigvardsson, Ramsele har lämnat följande medborgarförslag till fullmäktige. Jag föreslår att Sollefteå kommun förlägger SFI i Junsele även vårterminen Dels med tanke på de långa dagar som kommer att drabba familjerna (alltför långa dagar för barnen i förskola och fritids). Sedan är nog risken stor att de flyttar till Sollefteå om man förlägger SFI där och då tappar man dessa familjer i Junsele. Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget vid två tillfällen och därvid gett uttryck för två olika ståndpunkter. I sitt senaste yttrande, , föreslår nämnden att de nykomna flyktingarna i Junsele erbjuds SFI-undervisning i Junsele i tre månader, dock längst fram till Därefter kommer de endast att erbjudas SFIundervisningen i Sollefteå. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen har i sitt yttrande till anslutit sig till kultur- utbildningsoch fritidsnämndens bedömning. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Förslag under sammanträdet Jerry Pehrsson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget med biträde av Mattias Ahlenhed (VISKB) och Niklas Lind (V). Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Jerry Pehrssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jerry Pehrssons förslag. Beslutsunderlag Kultur- utbildnings- och fritidsnämndens yttrande , 9 Kultur utbildnings- och fritidsnämndens yttrande , 26

14 14 (38) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 25

15 15 (38) 60 KS 59/2012 (2.4) Ägardirektiv för Solatum Hus&Hem AB s beslut - Andra strecksatsen under rubriken Allmän inriktning ändras enligt följande: (Bolaget ska [ ] genom att:) - enligt affärsmässiga principer tillgodose att det finns attraktiva bostäder anpassade till ungdomars, studenters och äldres särskilda behov, t.ex. studentbostäder, särskilda boenden och trygghetsbostäder. - föreslår kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna ägardirektiven för Solatum Hus&Hem AB. Ärendebeskrivning Enligt ny lagstiftning ska de kommunala bostadsbolagen drivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär att den kommun som äger ett sådant bolag ska ställa avkastningskrav. Med anledning av detta har förslag till nya ägardirektiv upprättats. Dialog om förslaget har ägt rum vid presidieträff med bolaget. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ägardirektiv enligt upprättat förslag fastställs. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiven för Solatum Hus&Hem AB enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag efter redaktionella ändringar. Förslag under sammanträdet John Åberg (S) föreslår följande ändring under rubriken Allmän inriktning, andra strecksatsen: (Bolaget ska [ ] genom att:) - enligt affärsmässiga principer tillgodose att det finns attraktiva bostäder anpassade till ungdomars, studenters och äldres särskilda behov, t.ex. studentbostäder, särskilda boenden och trygghetsbostäder. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag med den av John Åberg föreslagna ändringen.

16 16 (38) Beslutsunderlag Förslag Ägardirektiv för Solatum Hus&Hem AB Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 26 Muntlig föredragning av Ulla Fors Nilsson

17 17 (38) 61 KS 66/2012 (4) Omfördelning av medel ur tilläggsanslag AME till Komvux - omvårdnadsutbildning s beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för fortsatt beredning. Ärendet behandlas återigen vid kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 8 maj Ärendebeskrivning Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden hemställer genom delegeringsbeslut att få omfördela medel ur arbetsmarknadsenhetens tilläggsanslag så att vuxenutbildningen kan uppdra till GB-skolan att starta en ny utbildningsomgång höstterminen Utbildningen avser undersköterskor där det finns ett ökande behov. Kostnaden är beräknad till 405 tkr för höstterminen 2012 och 810 tkr för 2013 vårtermin och hösttermin Förvaltningens bedömning Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget , särskilt riktat medel för arbetsmarknadsåtgärder med 9 mnkr plus 2 mnkr. Det är av dessa medel kulturutbildnings- och fritidsnämnden ansöker om att få omdisponera till vuxenutbildning. Behovet av undersköterskor kommer inte att minska men vuxenutbildningen anser sig inte ha råd att bedriva den utbildningen längre. Vid kontakt med kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen framkommer att budget för vuxenutbildningen minskats. Dels har statsbidraget för yrkesvux minskat från 4 mnkr till 750 tkr och dessutom har de kommunala anslagen minskats. Det innebär att vuxenutbildningen inte längre kan köpa utbildningsplatser för hela grupper utan medlen används för köp av enstaka utbildningsplatser. Därför har denna ansökan inlämnats till kommunstyrelsen. Kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen har tidigare angett att det inte är säkert att de särskilt riktade medlen för arbetsmarknadsåtgärder kommer att erfordras under Kommunstyrelseförvaltningen anser att utbildningen till undersköterskor kan ses som en arbetsmarknadsåtgärd.

18 18 (38) Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Kultur- utbildnings- och fritidsnämndens planerade utbildning för undersköterskor ska betraktas som en arbetsmarknadsåtgärd. Beslutsunderlag Kultur- utbildnings- och fritidsnämndens delegeringsbeslut Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 27 Muntlig föredragning av Ulla Fors Nilsson

19 19 (38) 62 KS 73/2011 (4.1) Bidrag till Forsmo IF s beslut Forsmo IF beviljas bidrag med kr. Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Ärendebeskrivning Forsmo IF ansöker om bidrag med kronor för arrangemang i samband med 60- årsjubileum för Forsmonöjet. Avsikten är då att ta en lägre entréavgift, 60 kronor, för att ge många möjlighet att delta. Kostnaden för orkestern kommer då inte att kunna täckas av inträdesintäkterna. Arrangemanget förväntas synliggöra Forsmo IF, som förening men bidrar också till kommunens utbud av sommaraktiviteter. Vid kontakt med föreningens ordförande framkommer att arrangemanget äger rum den 7 juli. Entréavgiften brukar normalt vara 150 kronor. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker bidrag för underskottstäckning av arrangemanget men överlåter till kommunstyrelsen att avgöra vilket högsta belopp. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Forsmo IF bidrag med kr. Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Beslutsunderlag Ansökan från Forsmo IF Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 28

20 20 (38) 63 KS 55/2012 (4.6) Revisionsrapport Administrativa processer s beslut - Revisorernas granskning ska ligga till grund för utvecklingsarbete på samtliga förvaltningar, - Ekonomgruppen och sekreterargruppen får i uppdrag att samordna utvecklingsarbetet, - Återrapportering av vidtagna förbättringsåtgärder ska lämnas till kommunstyrelsen senast i november Ärendebeskrivning sammanfattning PWC har på uppdrag av revisorerna gjort en enkätundersökning om medarbetarnas syn på de administrativa processerna avseende ekonomi- och löneadministration och också mätt tidsåtgång för de olika processerna. Revisorernas bedömning är att de granskade processerna i huvudsak bedrivs på ett effektivt och tillfredsställande sätt men att det finns områden för förbättringar. Revisorerna påpekar också att avvikelser finns i uppfattning mellan förvaltningar och mellan olika personalkategorier. Enkäten har också innefattat frågor om nämndsadministration utan att ingå i revisionsuppdraget. Förvaltningens bedömning Revisorernas rapport utgör ett underlag för en fortsatt utveckling av våra administrativa processer. Det går inte att utifrån rapporten dra färdiga slutsatser om var i organisationen och i vilken del av respektive process det finns förbättringsmöjligheter. Därför bör en fördjupad analys göras av det grundmaterial som rapporten baseras på. Analysen bör ske både på kommunstyrelseförvaltningen, som har det övergripande ansvaret för processerna, och på förvaltningsnivå. Det fortsatta arbetet kan samordnas via ekonomgruppen för ekonomi- och löneadministrationen och i sekreterargruppen för nämndsadministrationen. På detta sätt kan också rutiner och processer standardiseras. Samtidigt måste dialogen med verksamhetschefer fortsätta på förvaltningsnivå eftersom det kan finnas olika uppfattningar om bristerna. Revisorerna har också lovat att lämna materialet nedbrutet på förvaltningsnivå. Därigenom kan varje förvaltning avgöra inom vilka områden som insatser bör prioriteras. Avseende redovisade kostnader och jämförelse med andra kommuner (bilaga 2) så finner vi det slående att kostnaderna mellan de olika kommunerna är så markant olika. Vi bedömer att det finns risk för att det är skillnader mellan inrapportering från kommunerna

21 21 (38) Forts. 63 kring vad som bedöms ingå i respektive delprocess. För att kunna bedöma relevans och jämförbarhet krävs en fördjupning i underlagen för att se hur kvaliteten har säkerställts. Kommunstyrelseförvaltningen förslag - Revisorernas granskning ska ligga till grund för utvecklingsarbete på samtliga förvaltningar, - Ekonomgruppen och sekreterargruppen får i uppdrag att samordna utvecklingsarbetet - Återrapportering av vidtagna förbättringsåtgärder ska lämnas till kommunstyrelsen senast november Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. Beslutsunderlag Revisionsrapport Administrativa processer Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 29 Muntlig föredragning av Ulla Fors Nilsson

22 22 (38) 64 KS 77/2012 (4.1) Bidrag till Sollefteå golfklubb vid arrangemang av Riksmästerskapet 2012 s beslut Kommunen bidrar med kr till Sollefteå golfklubbs arrangemang av Riksmästerskapet Medel anslås ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Ärendebeskrivning/sammanfattning Sollefteå golfklubb har inkommit med ansökan om ett ekonomiskt bidrag om kr inför klubbens arrangemang av Riksmästerskapet De sökta medlen avses användas till skyltar. Skyltarna kan med fördel förses med kommunens vapen. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen ser ett värde i att golfklubben kan göra en välbehövlig uppgradering av sin anläggning inför det stundande arrangemanget. Det kan även medverka till att ge en positiv bild av vår kommun i besökarnas ögon. Förvaltningen anser att medlen kan anslås ur kommunens konto för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut beslutar bidra med kr. Medel anslås ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut. Beslutsunderlag Ansökan Sollefteå golfklubb Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 31

23 23 (38) 65 KS 78/2012 (4) Sollefteåforsen ökad borgen s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att ikläda sig borgen såsom för egen skuld för 50 % av vid varje tidpunkt gällande av Sollefteåforsens AB:s utestående skuld till E.ON Sverige AB:s finansavdelning såsom det framgår av saldot på avräkningskonto 20170/482, dock högst 60 mkr. Ärendebeskrivning Sollefteå kommun är tillsammans med E.ON Vattenfall Sverige AB ägare av Sollefteåforsen AB, med en ägarandel om 50 % var. Kraftverket som Sollefteåforsen AB äger togs i drift Kommunen och E.ON har ett borgensåtagande på tillsammans 100 mkr för finansiering av bland annat renovering av de tre turbinerna. Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunens del, 50 mkr, i detta åtagande. Bolagets upplåning uppgick vid årsskiftet till 91,5 mkr och närmar sig därmed gällande borgenstak. Bolaget har aviserat, att för finansiering av kommande investeringar behöver ytterligare upplåning ske. Med anledning av detta behöver ägarnas borgensåtagande utökas från 100 mkr till 120 mkr. Sollefteå kommuns del i detta innebär en utökning från en borgen på 50 mkr till en borgen på 60 mkr. Förvaltningens bedömning Sollefteå kommun har tillsammans med E.ON Vattenfall Sverige AB ett betalningsansvar för den upplåning som sker i Sollefteåforsen AB. Inför kommande investeringar och deras finansiering behöver kommunen därför utöka sitt borgensåtagande från 50 mkr till 60 mkr. Förvaltningens förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att ikläda sig borgen såsom för egen skuld för 50 % av vid varje tidpunkt gällande av Sollefteåforsens AB:s utestående skuld till E.ON Sverige AB:s finansavdelning såsom det framgår av saldot på avräkningskonto 20170/482, dock högst 60 mkr. Arbetsutskottet beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

24 24 (38) Forts. 65 Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 32 Muntlig föredragning av Tomas Alsfjell

25 25 (38) 66 Dnr KS/284/2011 (2) Förslag till ändringar i kollektivtrafiken 2012 s beslut - Kommunen ska tillhandahålla avgiftsfri linjetrafik inom Sollefteå kommun under perioden 8 juni - l 9 augusti 2012 enligt Punkt 2 i kommunstyrelseförvaltningens förslag. Efter genomförandet ska en utvärdering av försöket göras. - Kompletteringstrafik ska, enligt Punkterna 3. och 4. i kommunstyrelseförvaltningens förslag, anordnas på sträckorna Ramsele Näsåker och Junsele - Gulsele Hälla. - Kommunstyrelseförvaltningens förslag enligt Punkt 5 om en arbetspendel mellan Junsele och Ramsele med två turer per dag återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för fortsatt utredning. Reservationer Bengt Sörlin och Sven-Olof Gradin (M), Leif Östberg (FP) och Maria Wennberg (C). Ärendebeskrivning Enligt nu gällande avtal avseende kollektivtrafiken i kommunen finns möjlighet att inför varje trafikår till viss del göra förändringar. Inför upprättandet av kommunens del i den regionala kollektivtrafikplanen har en medborgardialog genomförts i Ramsele, Junsele, Näsåker, Långsele, Undrom och Sollefteå. Vid dessa har ett antal synpunkter Framkommit, varav vissa är av den arten att en anpassning kan ske inom nuvarande trafikavtal. Förslaget innebär följande förändringar: l. Ny tur genom Hågesta 2. Avgiftsfri linjetrafik från 8 juni-l 9 augusti. Kostnad 337, 700:-/år 3. Kompletteringstrafik Ramsele - Näsåker. Kostnad 73,766:-/år 4. Kompletteringstrafik Junsele - Gulsele - Hälla Kostnad 107,761 :-/år 5. Ny arbetspendel Junsele-Ramsele 2 turer/dag. Kostnad 766,41O:-/år Biljettintäkter vid 15 resande 300,000:-/år. Merkostnaden för utökningen av kompletteringstrafiken är ett antagande med tre turer i veckan och en resande per tur. Merkostnaden för perioden med gratis kollektivtrafik utgör inkomstbortfallet och ersättning till landstinget för resor på mellankommunal trafik.

26 26 (38) Den samlade kollektivtrafiken med de ovan nämnda förslagen till ändringar i markerade med kursiv stil - ser ut enligt följande: Kompletteringstrafiken bedrivs enligt följande. K Junselevallen-Tågsjötorp-Backe K Lasele Kraftstation-Röån-Gåreleselet-Söderfors -Tågsjöberg K-64 Junsele-Hälla, Har kontakt med Åsele K Junsele-Eden-Östansjö-Bysjö-Lövnäset-Grundtjärn K Junsele-Övra-Västerås K Junsele-Mjösjön-Bredvattnet K JunseJe-Röån-Gåreleselet K Junsele-Lillterrsjö-Tarasjönäs K Tängstamon-Sörtannflo-Holme K lunsele-brattsele K lunsele-"allen-omsjö K Junsele-Mo-Uman K Junsele-GulselelLillsele-Brattsele K Junsele-Långvattnet K 66 Ramsele - Näsåker Ny K Näsåker-Kilomon K Näsåker-Ki1forsen K Näsåker-Tallnäset K RamseJe-Båtnäset K Ramsele-Tynnerås K Ramsele-Forsås K Ramsele-Hocksjön-Lungsjöbacken K Ramsele-Holme K RamseJe-GrythögJandet K Ramsele-Lillterrsjö K RamseJe-Meåfors K Sollefteå-Källsjön K Sollefteå-Backsjön K Husnäs-Runeåberg K Edsele-Gammelmo K Edsele-Lövåsen K Edsele-Berg Arbetsutskottets förslag till beslut antar bilagda förslag till anpassningar av kollektivtrafiken Förslag under sammanträdet Bengt Sörlin (M) yrkar enligt följande: Punkt 2 i förslaget bör avslås; de satsade pengarna bör istället användas till upprustning av de busshållplatser som kommunen ansvarar för. Punkt 5 i förslaget bör ändras på så sätt att pendeln blir anropsstyrd och omfattar fler transportlägenheter. Kompletteringstrafiken i allmänhet bör koncentreras till de linjer som

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin 1 (16) Datum Tid Kl. 14.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 184-194 Britta Själander, sekreterare,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (31) Datum Tid Kl. 14.00 17.20 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 34-53 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.55 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 27-28 närvarande Ulf Jonasson, ekonom 27-28 Ulla

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt 9919 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.35 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Jerry Mähler, vård- och äldreförvaltningen 1 Närvarande Mikael Holmsten, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 - Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO Mia

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(8) Datum Tid 13.00 14.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry Mähler,

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Nilsson och Leif Svensson Vasallen AB 8 närvarande Ulla Ullstein, kommunplanerare

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande 1 (10) Datum: Tisdag Tid: 12:00-14:15 Plats: Beslutande: Ramselerummet, kommunhuset Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande: Siv Sjödin Kvalitet-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(15) Datum Tid 09.00 14.15 Plats Beslutande Övriga Närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Lena

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-02-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering...3 17 Intern

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 13.00-15.35 Plats Beslutande B-salen kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Kollektivtrafikmyndigheten 14: närvarande Hans Fälldin administrativ chef Sture

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (11) Datum Tid Kl. 14.00 15.20 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Mattias Axelsson, förvaltningsekonom Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (7) Datum Tid Kl. 13.00-14.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Underskrifter Sekreterare... Ulla Johansson Ordförande... Birgitta Forsberg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-05-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2013-05-02, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Björn Eriksson (S) Dan-Åke Moberg (S) Mårten Blomqvist (S) Christer Thörner (S)

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (20) Datum Tid Kl. 13.00 15.15 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Thomas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (53) Datum: Tid: Kl. 14.00 17.15 Plats: Beslutande: A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande: Tomas Alsfjell, vikarierande kommunchef, 97-124 Ulf Bergsten,

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer