A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (38) Datum Tid Kl Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, Ulf Bergsten, kommunsekreterare, Ulla Fors Nilsson, chefsekonom, 56, 60, 63, 67, 71 Staffan Thorslund, DNB, 56 Henrik Hammarström, hemsjukvårdsprojektet, 55 Ingeborg Melin, hemsjukvårdsprojektet, 55 Agnetha Perman, webbadministratör, 57 André Karlsson, webbkoordinator, 57 Anders Westin, trafikhandläggare, 66 Michael B Hardt, 69 Staffan Sjölund, utvecklingsstrateg, 69 Underskrifter Sekreterare... Ulf Bergsten Ordförande... Elisabet Lassen Justerare... Bengt Sörlin Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (38) 1. Ärende Paragraf Sida Val av justerare 2. Anmälan av arbetsutskottets protokoll Muntlig information Placeringspolicy Webbstrategi inkl. digitala medier för Sollefteå kommun Begäran om tillstyrkan på grund av förändrad lokalisering av vindkraft vid Hocksjön, Högland Skog och Kraft AB, Sollefteå kommun 7. Medborgarförslag SFI-flyktingar i Junsele även vårterminen Ägardirektiv för Solatum Hus&Hem Omfördelning av medel ur tilläggsanslag AME till Komvux-omvårdnadsutbildning Bidrag till Forsmo IF Revisionsrapport Administrativa processer Bidrag till Sollefteå golfklubb arrangemang av Riksmästerskapet Sollefteåforsen ökad borgen Förslag till förändringar av kollektivtrafiken Överskott som kan disponeras Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen, fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förstudie - Sollefteå Sports Tourism Design Centre for Disabled people 68 69

3 3 (38) 18. Sollefteå kommuns underlag till Regionalt trafikförsörjningsprogram Verksamhetsuppföljning Delgivningar 72 Val av justerare Bengt Sörlin väljs till justerare Anmälan av protokoll Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott anmäls och läggs till handlingarna.

4 4 (38) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning Ledamöter Elisabet Lassen (S) X Jerry Pehrsson (S) X Cathrine Näsmark (S) X Kim Lundin (S) - Torbjörn Persson (S) X Tommy Svensson (S) - Thomas Tejle (V) - Tonny Molander (MP) X Mattias Ahlenhed (VISKB) X varo ers. Leif Östberg (FP) X R Maria Wennberg (C) X R Bengt Sörlin (M) X R Kerstin Franzén (M) - Ersättare John Åberg (S) X X Åsa Sjödén (S) X X Linnea Stenklyft (S) X Marie Dahlqvist (S) X Lennart Önblad (S) X Till 56 Niklas Lind (V) X X Marie Hansson (V) X Till 59 Gunilla Fluur (VISKB) X Göran Solsjö (KD) X Monica Tirri (C) X Lars Tängdén (C) - Sven-Olov Gradin (M) X X R Folke Lindgren (M) X 66

5 5 (38) 55 Information s beslut Informationen noteras. Staffan Thorslund, DNB informerar om kommunens placeringspolicy. Henrik Hammarström och Ingeborg Melin informerar om Projekt Hemsjukvård, att undersöka förutsättningarna för en överföring av hemsjukvården från Landstinget till länets sju kommuner. Tomas Alsfjell informerar om ett möte om Vattendagen på Hullsta gård den 22 mars 2012.

6 6 (38) 56 Dnr KS/68/2012 (4) Placeringspolicy s beslut föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till Placeringspolicy, att ersätta tidigare Regler för långsiktiga ekonomiska placeringar. Ärendebeskrivning/sammanfattning Nuvarande regler för långsiktiga ekonomiska placeringar har gällt sedan början av år 2000 med vissa justeringar 2006 och Förslag till placeringspolicy har upprättats. Den viktigaste förändringen i policyn är att strukturerade placeringsprodukter inte ska tillåtas. Vidare har vissa förändringar gjorts angående emittenter för värdepapper och högst andel per emittentkategori. I den etiska hänsynen har komplettering för miljöhänsyn gjorts. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till placeringspolicy. Beslutsunderlag Placeringspolicy Muntlig föredragning av Staffan Thorslund och Ulla Fors Nilsson

7 7 (38) 57 KS 239/2011 (2.9) Webbstrategi inkl. digitala medier för Sollefteå kommun s beslut - antar förvaltningens förslag till Webbstrategi inklusive handlingsplan för Sollefteå kommun med avseende på förslagen om Ny webbportal och Styrdokument. Finansiering sker inledningsvis ur de särskilda medel som tidigare anslagits för ändamålet och får därefter inte leda till ökade kostnader. - återremitterar förslaget i övrigt till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning med avseende på förslagen om Webborganisation. Ärendebeskrivning/bakgrund Sollefteå kommuns närvaro i den digitala världen behöver utvecklas. En webbnärvaro som vilar på en strategisk plattform, en s.k. webbstrategi, skapar tydliga mål för vad vi bör satsa på och hur vi bör organisera oss för att nå dessa mål. På uppdrag av Sollefteå kommun har två konsulter från företaget Sigma tagit fram ett förslag till webbstrategi som skall ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med digital kommunikation via hemsidor, mobila applikationer och sociala medier. I webbstrategin finns förslag till mål och verktyg samt en organisation för hur den framtida kommunikationen via digitala medier ska vara strukturerad. Förvaltningens bedömning Syftet med en webbstrategi är att ha en plan för kommunens arbete med digitala medier på både kort och lång sikt. Målet med Sollefteå kommuns webbnärvaro bör vara att: Ge god service till kommunmedborgare Informera om kommunens tjänster Ge möjlighet till dialog med kommunmedborgarna Sprida information om vad som händer i kommunen För att nå dessa mål bör kommunen lägga fokus på fyra saker; ny webbportal, öppna upp en kanal mot sociala medier, ta fram styrdokument samt en webborganisation som håller över tid. Forts. 57

8 8 (38) Ny webbportal (www.solleftea.se) För att underlätta för våra medborgare bör det vara en väg in, d.v.s. en webbplats varifrån all kommunikation kan ske. Eftersom Sollefteå kommun är i behov av en ny och omstrukturerad hemsida föreslår vi att det byggs en ny webbportal där man samlar all information från kommunens samtliga webbplatser som t.ex. solleftea.se, solleftea.nu, reveljen.eu, alla skolsidor, intranet o.s.v. under ett och samma tak Ledorden i utvecklandet av den nya portalen bör vara användarvänlighet, tillgänglighet och interaktivitet. Fokus ska riktas på målgrupperna medborgare, företagare, turister, potentiella inflyttare samt medarbetare/förtroendevalda. Kanal mot sociala medier Sollefteå kommun bör aktivera sin officiella sida på Facebook. Däremot finns det ingen större anledning att i dagsläget lägga större resurser på andra arenor till exempel twitter. Facebook ska utnyttjas som ett kompletterande forum för att sprida information om vad som händer i kommunen samt användas som en viktig kanal vid eventuella kriser. Tillgången till det officiella facebook-kontot bör vara centraliserat hos informationsenheten för att säkerställa kontinuitet och relevans. Dock ska medarbetare och främst chefer inom kommunen uppmuntras och utbildas i att använda egna kanaler inom sociala medier. Styrdokument Det behövs flera olika typer av styrdokument för att verksamheten ska fungera optimalt. Till exempel behövs verksamhets- och utvecklingsplaner, policy kring användandet av sociala medier, riktlinjer för hur redaktörer ska skriva på webben, tillgänglighet och användbarhet, rutiner för synpunktshantering osv. Dessa bör tas fram centralt. Webborganisation För att den digitala strategin ska kunna realiseras krävs att webborganisationen stärks och att roller och ansvarsfördelning förtydligas. Att förvalta och utveckla en framgångsrik webbplats kräver rätt resurser med rätt kompetens. Centrala webbfunktioner Webbansvarig 100 % Har huvudansvaret för webben. Se till att webbstrategin implementeras och mäts. Personen ska också ha ett särskilt ansvar för att blicka framåt och arbeta för förändringar och förbättringar av webbportalen och sociala medier. I detta arbete ingår också uppdatering, design samt kontinuerlig utveckling av portalen. Kontinuerliga uppdateringar och finjusteringar tenderar att bli billigare och enklare att genomföra än större omstruktureringar.

9 9 (38) Huvudansvaret för att utbilda, ge support och dela ut rättigheter till redaktörer. Delta i förvaltningsmöten, leda utvecklingsforum/webbråd samt tekniskt råd. I samråd med övriga i webborganisationen ta fram styrdokument. Backup till webbkoordinator och huvudredaktör. Webbkoordinator 100 % Personen i fråga förser webbansvarig och redaktörer med bl.a. verktygsstöd och teknisk förvaltning av portalen. Fokus på användbarhet, tillgänglighet, sökmotoroptimering och utveckling i form av t.ex. appar, sms-tjänster m.m. Backup till de mer tekniska delarna av webbansvarigs funktion. Central huvudredaktör ca 50 % Leder och samordnar det redaktionella arbetet samt redaktionsrådet. Huvudansvaret för startsidan, den dagliga uppdateringen av kommungemensam information samt redaktör för KSF. Backup till de mjukare delarna av webbansvarigs funktion. Förvaltningsredaktörer min 10 % Stöd på förvaltningar. Mycket av den information som är viktig för medborgarna finns ute hos förvaltningarna och därför är det viktigt att webbplatsen ständigt är uppdaterad med korrekt och relevant information från förvaltningarna. Viktigt i det sammanhanget är att varje förvaltning har minst en person som kan avsätta 4 timmar i veckan (10 % av arbetstiden) till att hålla den egna förvaltningens uppgifter och information på hemsidan korrekt och relevant. Idag består informationsenheten av en informatör och en kommunikationsstrateg. Förutom uppdraget som webbredaktör för KSF saknar enheten permanenta webbfunktioner. Förslaget till webbstrategi innebär en utökning av resurser motsvarande två heltidstjänster. Förvaltningens förslag till beslut antar bifogat förslag till Webbstrategi inklusive handlingsplan för Sollefteå kommun i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens yttrande. Finansiering sker inledningsvis ur de särskilda medel som tidigare anslagits. Därefter inarbetas kostnaderna i förvaltningens budget. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta Webbstrategin i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag. Förslag under sammanträdet

10 10 (38) Jerry Pehrsson (S). Kommunstyrelseförvaltningens förslag kan sägas innefatta fyra förslag: Ny webbportal, Kanal mot sociala medier, Styrdokument och Webborganisation. Han yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag med avseende på förslagen om Ny webbportal och Styrdokument och avslag på detsamma vad gäller förslagen om Kanal mot sociala medier och Webborganisation, då dessa frågor behöver utredas vidare. Mattias Ahlenhed (VISKB) och Niklas Lind (V) biträder Jerry Pehrssons förslag. Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Jerry Pehrssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jerry Pehrssons förslag. Beslutsunderlag Webbstrategi Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 21 Muntlig föredragning av André Karlsson, Agnetha Perman och Tomas Alsfjell

11 11 (38) 58 KS 56/2012 (20) Begäran om tillstyrkan på grund av förändrad lokalisering av vindkraft vid Hocksjön, Högland Skog och Kraft AB, Sollefteå kommun s beslut föreslår kommunfullmäktige att bifalla länsstyrelsens begäran om tillstyrkan på grund av förändrad lokalisering av vindkraft vid Hocksjön för Högland Skog och Kraft AB. Ärendebeskrivning Från och med den 1 augusti 2009 får miljöprövningsdelegationen endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunen tillstyrkt det. Detta är en konsekvens av de förändringar i miljöbalken som trädde i kraft detta datum. Innebörden av det kommunala tillstyrkandebeslutet framgår tydligt i lagrådsremissen: Prövningsmyndigheten får endast ge tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för vindkraft om kommunfullmäktige i den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Kommunen har tidigare tillstyrkt etableringen vid Hocksjön, Kommunfullmäktiges beslut , 102. Sökanden för rubricerad verksamhet har i kompletteringsskedet av ärendet framfört att verksamhetsområdet för parken kommer att förändras vid en kommande komplettering till ansökan. Förändringen innebär att det sökta området kommer att omfatta ett område som inte ingår i kommunens fördjupade översiktsplan Vindbruk i Sollefteå kommun på grund av närheten till permanentboende. Området omfattar en halvcirkel i södra delen av området, se Bilaga karta det svarta rutnätet. Orsaken till önskemål om förändring av verksamhetsområdet beror på att aktuell bostad fortsättningsvis inte kommer att användas som bostad, då familjen flyttar, utan som projektkontor. Familjens skogsmark är också aktuell för etablering av vindkraft via Eolus Vind AB. Se vidare även bilaga mail från Frida Uebel Länsstyrelsen samt mail från Familjen Felton Björkhöjden 102, Stugun.

12 12 (38) Forts 58 Familjen Felton äger och bor i permanentbostaden som trots adress ligger geografiskt i Sollefteå kommun. Förvaltningens bedömning Förvaltningen delar familjen Feltons antagande att det geografiska läget ej möjliggör framtida permanentboende på gården. Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige tillstyrker länsstyrelsens begäran om tillstyrkan på grund av förändrad lokalisering av vindkraft vid Hocksjön, Högland Skog och Kraft AB, Sollefteå kommun Förvaltningens förslag till beslut s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka länsstyrelsens begäran om tillstyrkan på grund av förändrad lokalisering av vindkraft vid Hocksjön för Högland Skog och Kraft AB. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla länsstyrelsens begäran om tillstyrkan på grund av förändrad lokalisering av vindkraft vid Hocksjön för Högland Skog och Kraft AB. Beslutsunderlag Begäran om tillstyrkan från Länsstyrelsen Västernorrland Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 23

13 13 (38) 59 KS 267/2011 (13.5) Medborgarförslag SFI-flyktingar i Junsele även vårterminen 2012 s beslut föreslår kommunfullmäktige bifalla medborgarförslaget om SFIundervisning för flyktingar i Junsele även vårterminen 2012 Ärendebeskrivning Inga Sigvardsson, Ramsele har lämnat följande medborgarförslag till fullmäktige. Jag föreslår att Sollefteå kommun förlägger SFI i Junsele även vårterminen Dels med tanke på de långa dagar som kommer att drabba familjerna (alltför långa dagar för barnen i förskola och fritids). Sedan är nog risken stor att de flyttar till Sollefteå om man förlägger SFI där och då tappar man dessa familjer i Junsele. Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget vid två tillfällen och därvid gett uttryck för två olika ståndpunkter. I sitt senaste yttrande, , föreslår nämnden att de nykomna flyktingarna i Junsele erbjuds SFI-undervisning i Junsele i tre månader, dock längst fram till Därefter kommer de endast att erbjudas SFIundervisningen i Sollefteå. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen har i sitt yttrande till anslutit sig till kultur- utbildningsoch fritidsnämndens bedömning. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Förslag under sammanträdet Jerry Pehrsson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget med biträde av Mattias Ahlenhed (VISKB) och Niklas Lind (V). Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag mot Jerry Pehrssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jerry Pehrssons förslag. Beslutsunderlag Kultur- utbildnings- och fritidsnämndens yttrande , 9 Kultur utbildnings- och fritidsnämndens yttrande , 26

14 14 (38) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 25

15 15 (38) 60 KS 59/2012 (2.4) Ägardirektiv för Solatum Hus&Hem AB s beslut - Andra strecksatsen under rubriken Allmän inriktning ändras enligt följande: (Bolaget ska [ ] genom att:) - enligt affärsmässiga principer tillgodose att det finns attraktiva bostäder anpassade till ungdomars, studenters och äldres särskilda behov, t.ex. studentbostäder, särskilda boenden och trygghetsbostäder. - föreslår kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna ägardirektiven för Solatum Hus&Hem AB. Ärendebeskrivning Enligt ny lagstiftning ska de kommunala bostadsbolagen drivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär att den kommun som äger ett sådant bolag ska ställa avkastningskrav. Med anledning av detta har förslag till nya ägardirektiv upprättats. Dialog om förslaget har ägt rum vid presidieträff med bolaget. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ägardirektiv enligt upprättat förslag fastställs. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiven för Solatum Hus&Hem AB enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag efter redaktionella ändringar. Förslag under sammanträdet John Åberg (S) föreslår följande ändring under rubriken Allmän inriktning, andra strecksatsen: (Bolaget ska [ ] genom att:) - enligt affärsmässiga principer tillgodose att det finns attraktiva bostäder anpassade till ungdomars, studenters och äldres särskilda behov, t.ex. studentbostäder, särskilda boenden och trygghetsbostäder. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag med den av John Åberg föreslagna ändringen.

16 16 (38) Beslutsunderlag Förslag Ägardirektiv för Solatum Hus&Hem AB Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 26 Muntlig föredragning av Ulla Fors Nilsson

17 17 (38) 61 KS 66/2012 (4) Omfördelning av medel ur tilläggsanslag AME till Komvux - omvårdnadsutbildning s beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för fortsatt beredning. Ärendet behandlas återigen vid kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 8 maj Ärendebeskrivning Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden hemställer genom delegeringsbeslut att få omfördela medel ur arbetsmarknadsenhetens tilläggsanslag så att vuxenutbildningen kan uppdra till GB-skolan att starta en ny utbildningsomgång höstterminen Utbildningen avser undersköterskor där det finns ett ökande behov. Kostnaden är beräknad till 405 tkr för höstterminen 2012 och 810 tkr för 2013 vårtermin och hösttermin Förvaltningens bedömning Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget , särskilt riktat medel för arbetsmarknadsåtgärder med 9 mnkr plus 2 mnkr. Det är av dessa medel kulturutbildnings- och fritidsnämnden ansöker om att få omdisponera till vuxenutbildning. Behovet av undersköterskor kommer inte att minska men vuxenutbildningen anser sig inte ha råd att bedriva den utbildningen längre. Vid kontakt med kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen framkommer att budget för vuxenutbildningen minskats. Dels har statsbidraget för yrkesvux minskat från 4 mnkr till 750 tkr och dessutom har de kommunala anslagen minskats. Det innebär att vuxenutbildningen inte längre kan köpa utbildningsplatser för hela grupper utan medlen används för köp av enstaka utbildningsplatser. Därför har denna ansökan inlämnats till kommunstyrelsen. Kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen har tidigare angett att det inte är säkert att de särskilt riktade medlen för arbetsmarknadsåtgärder kommer att erfordras under Kommunstyrelseförvaltningen anser att utbildningen till undersköterskor kan ses som en arbetsmarknadsåtgärd.

18 18 (38) Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Kultur- utbildnings- och fritidsnämndens planerade utbildning för undersköterskor ska betraktas som en arbetsmarknadsåtgärd. Beslutsunderlag Kultur- utbildnings- och fritidsnämndens delegeringsbeslut Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 27 Muntlig föredragning av Ulla Fors Nilsson

19 19 (38) 62 KS 73/2011 (4.1) Bidrag till Forsmo IF s beslut Forsmo IF beviljas bidrag med kr. Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Ärendebeskrivning Forsmo IF ansöker om bidrag med kronor för arrangemang i samband med 60- årsjubileum för Forsmonöjet. Avsikten är då att ta en lägre entréavgift, 60 kronor, för att ge många möjlighet att delta. Kostnaden för orkestern kommer då inte att kunna täckas av inträdesintäkterna. Arrangemanget förväntas synliggöra Forsmo IF, som förening men bidrar också till kommunens utbud av sommaraktiviteter. Vid kontakt med föreningens ordförande framkommer att arrangemanget äger rum den 7 juli. Entréavgiften brukar normalt vara 150 kronor. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker bidrag för underskottstäckning av arrangemanget men överlåter till kommunstyrelsen att avgöra vilket högsta belopp. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Forsmo IF bidrag med kr. Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Beslutsunderlag Ansökan från Forsmo IF Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 28

20 20 (38) 63 KS 55/2012 (4.6) Revisionsrapport Administrativa processer s beslut - Revisorernas granskning ska ligga till grund för utvecklingsarbete på samtliga förvaltningar, - Ekonomgruppen och sekreterargruppen får i uppdrag att samordna utvecklingsarbetet, - Återrapportering av vidtagna förbättringsåtgärder ska lämnas till kommunstyrelsen senast i november Ärendebeskrivning sammanfattning PWC har på uppdrag av revisorerna gjort en enkätundersökning om medarbetarnas syn på de administrativa processerna avseende ekonomi- och löneadministration och också mätt tidsåtgång för de olika processerna. Revisorernas bedömning är att de granskade processerna i huvudsak bedrivs på ett effektivt och tillfredsställande sätt men att det finns områden för förbättringar. Revisorerna påpekar också att avvikelser finns i uppfattning mellan förvaltningar och mellan olika personalkategorier. Enkäten har också innefattat frågor om nämndsadministration utan att ingå i revisionsuppdraget. Förvaltningens bedömning Revisorernas rapport utgör ett underlag för en fortsatt utveckling av våra administrativa processer. Det går inte att utifrån rapporten dra färdiga slutsatser om var i organisationen och i vilken del av respektive process det finns förbättringsmöjligheter. Därför bör en fördjupad analys göras av det grundmaterial som rapporten baseras på. Analysen bör ske både på kommunstyrelseförvaltningen, som har det övergripande ansvaret för processerna, och på förvaltningsnivå. Det fortsatta arbetet kan samordnas via ekonomgruppen för ekonomi- och löneadministrationen och i sekreterargruppen för nämndsadministrationen. På detta sätt kan också rutiner och processer standardiseras. Samtidigt måste dialogen med verksamhetschefer fortsätta på förvaltningsnivå eftersom det kan finnas olika uppfattningar om bristerna. Revisorerna har också lovat att lämna materialet nedbrutet på förvaltningsnivå. Därigenom kan varje förvaltning avgöra inom vilka områden som insatser bör prioriteras. Avseende redovisade kostnader och jämförelse med andra kommuner (bilaga 2) så finner vi det slående att kostnaderna mellan de olika kommunerna är så markant olika. Vi bedömer att det finns risk för att det är skillnader mellan inrapportering från kommunerna

21 21 (38) Forts. 63 kring vad som bedöms ingå i respektive delprocess. För att kunna bedöma relevans och jämförbarhet krävs en fördjupning i underlagen för att se hur kvaliteten har säkerställts. Kommunstyrelseförvaltningen förslag - Revisorernas granskning ska ligga till grund för utvecklingsarbete på samtliga förvaltningar, - Ekonomgruppen och sekreterargruppen får i uppdrag att samordna utvecklingsarbetet - Återrapportering av vidtagna förbättringsåtgärder ska lämnas till kommunstyrelsen senast november Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. Beslutsunderlag Revisionsrapport Administrativa processer Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 29 Muntlig föredragning av Ulla Fors Nilsson

22 22 (38) 64 KS 77/2012 (4.1) Bidrag till Sollefteå golfklubb vid arrangemang av Riksmästerskapet 2012 s beslut Kommunen bidrar med kr till Sollefteå golfklubbs arrangemang av Riksmästerskapet Medel anslås ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Ärendebeskrivning/sammanfattning Sollefteå golfklubb har inkommit med ansökan om ett ekonomiskt bidrag om kr inför klubbens arrangemang av Riksmästerskapet De sökta medlen avses användas till skyltar. Skyltarna kan med fördel förses med kommunens vapen. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen ser ett värde i att golfklubben kan göra en välbehövlig uppgradering av sin anläggning inför det stundande arrangemanget. Det kan även medverka till att ge en positiv bild av vår kommun i besökarnas ögon. Förvaltningen anser att medlen kan anslås ur kommunens konto för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut beslutar bidra med kr. Medel anslås ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut. Beslutsunderlag Ansökan Sollefteå golfklubb Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 31

23 23 (38) 65 KS 78/2012 (4) Sollefteåforsen ökad borgen s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att ikläda sig borgen såsom för egen skuld för 50 % av vid varje tidpunkt gällande av Sollefteåforsens AB:s utestående skuld till E.ON Sverige AB:s finansavdelning såsom det framgår av saldot på avräkningskonto 20170/482, dock högst 60 mkr. Ärendebeskrivning Sollefteå kommun är tillsammans med E.ON Vattenfall Sverige AB ägare av Sollefteåforsen AB, med en ägarandel om 50 % var. Kraftverket som Sollefteåforsen AB äger togs i drift Kommunen och E.ON har ett borgensåtagande på tillsammans 100 mkr för finansiering av bland annat renovering av de tre turbinerna. Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunens del, 50 mkr, i detta åtagande. Bolagets upplåning uppgick vid årsskiftet till 91,5 mkr och närmar sig därmed gällande borgenstak. Bolaget har aviserat, att för finansiering av kommande investeringar behöver ytterligare upplåning ske. Med anledning av detta behöver ägarnas borgensåtagande utökas från 100 mkr till 120 mkr. Sollefteå kommuns del i detta innebär en utökning från en borgen på 50 mkr till en borgen på 60 mkr. Förvaltningens bedömning Sollefteå kommun har tillsammans med E.ON Vattenfall Sverige AB ett betalningsansvar för den upplåning som sker i Sollefteåforsen AB. Inför kommande investeringar och deras finansiering behöver kommunen därför utöka sitt borgensåtagande från 50 mkr till 60 mkr. Förvaltningens förslag föreslår kommunfullmäktige besluta att ikläda sig borgen såsom för egen skuld för 50 % av vid varje tidpunkt gällande av Sollefteåforsens AB:s utestående skuld till E.ON Sverige AB:s finansavdelning såsom det framgår av saldot på avräkningskonto 20170/482, dock högst 60 mkr. Arbetsutskottet beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

24 24 (38) Forts. 65 Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll , 32 Muntlig föredragning av Tomas Alsfjell

25 25 (38) 66 Dnr KS/284/2011 (2) Förslag till ändringar i kollektivtrafiken 2012 s beslut - Kommunen ska tillhandahålla avgiftsfri linjetrafik inom Sollefteå kommun under perioden 8 juni - l 9 augusti 2012 enligt Punkt 2 i kommunstyrelseförvaltningens förslag. Efter genomförandet ska en utvärdering av försöket göras. - Kompletteringstrafik ska, enligt Punkterna 3. och 4. i kommunstyrelseförvaltningens förslag, anordnas på sträckorna Ramsele Näsåker och Junsele - Gulsele Hälla. - Kommunstyrelseförvaltningens förslag enligt Punkt 5 om en arbetspendel mellan Junsele och Ramsele med två turer per dag återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för fortsatt utredning. Reservationer Bengt Sörlin och Sven-Olof Gradin (M), Leif Östberg (FP) och Maria Wennberg (C). Ärendebeskrivning Enligt nu gällande avtal avseende kollektivtrafiken i kommunen finns möjlighet att inför varje trafikår till viss del göra förändringar. Inför upprättandet av kommunens del i den regionala kollektivtrafikplanen har en medborgardialog genomförts i Ramsele, Junsele, Näsåker, Långsele, Undrom och Sollefteå. Vid dessa har ett antal synpunkter Framkommit, varav vissa är av den arten att en anpassning kan ske inom nuvarande trafikavtal. Förslaget innebär följande förändringar: l. Ny tur genom Hågesta 2. Avgiftsfri linjetrafik från 8 juni-l 9 augusti. Kostnad 337, 700:-/år 3. Kompletteringstrafik Ramsele - Näsåker. Kostnad 73,766:-/år 4. Kompletteringstrafik Junsele - Gulsele - Hälla Kostnad 107,761 :-/år 5. Ny arbetspendel Junsele-Ramsele 2 turer/dag. Kostnad 766,41O:-/år Biljettintäkter vid 15 resande 300,000:-/år. Merkostnaden för utökningen av kompletteringstrafiken är ett antagande med tre turer i veckan och en resande per tur. Merkostnaden för perioden med gratis kollektivtrafik utgör inkomstbortfallet och ersättning till landstinget för resor på mellankommunal trafik.

26 26 (38) Den samlade kollektivtrafiken med de ovan nämnda förslagen till ändringar i markerade med kursiv stil - ser ut enligt följande: Kompletteringstrafiken bedrivs enligt följande. K Junselevallen-Tågsjötorp-Backe K Lasele Kraftstation-Röån-Gåreleselet-Söderfors -Tågsjöberg K-64 Junsele-Hälla, Har kontakt med Åsele K Junsele-Eden-Östansjö-Bysjö-Lövnäset-Grundtjärn K Junsele-Övra-Västerås K Junsele-Mjösjön-Bredvattnet K JunseJe-Röån-Gåreleselet K Junsele-Lillterrsjö-Tarasjönäs K Tängstamon-Sörtannflo-Holme K lunsele-brattsele K lunsele-"allen-omsjö K Junsele-Mo-Uman K Junsele-GulselelLillsele-Brattsele K Junsele-Långvattnet K 66 Ramsele - Näsåker Ny K Näsåker-Kilomon K Näsåker-Ki1forsen K Näsåker-Tallnäset K RamseJe-Båtnäset K Ramsele-Tynnerås K Ramsele-Forsås K Ramsele-Hocksjön-Lungsjöbacken K Ramsele-Holme K RamseJe-GrythögJandet K Ramsele-Lillterrsjö K RamseJe-Meåfors K Sollefteå-Källsjön K Sollefteå-Backsjön K Husnäs-Runeåberg K Edsele-Gammelmo K Edsele-Lövåsen K Edsele-Berg Arbetsutskottets förslag till beslut antar bilagda förslag till anpassningar av kollektivtrafiken Förslag under sammanträdet Bengt Sörlin (M) yrkar enligt följande: Punkt 2 i förslaget bör avslås; de satsade pengarna bör istället användas till upprustning av de busshållplatser som kommunen ansvarar för. Punkt 5 i förslaget bör ändras på så sätt att pendeln blir anropsstyrd och omfattar fler transportlägenheter. Kompletteringstrafiken i allmänhet bör koncentreras till de linjer som

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer