24 september 2002 NR. 25/2002. Hemdatorer ur ett arbetsgivarperspektiv sid 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24 september 2002 NR. 25/2002. Hemdatorer ur ett arbetsgivarperspektiv sid 2"

Transkript

1 24 september 2002 NR. 25/2002 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Hemdatorer ur ett arbetsgivarperspektiv sid 2 Många församlingar och samfälligheter har utnyttjat möjligheten att låta de anställda låna datorer skattefritt. I de flesta fall upprättades ett avtal mellan arbetsgivaren och de anställda som löper över tre år. Många av dessa avtal har nu gått ut eller är på väg att gå ut och frågan är därför hur arbetsgivaren ska hantera denna situation. Detta FörbundsInfo beskriver regelverket runt hanteringen av hemdatorer. Bilaga Exempel på avtal om Hem PC-paket. Handläggare Konsulent Göran Abbemark tfn Ekonomikonsulent Anders Granberg tfn Svenska kyrkans Församlingsförbund S:t Eriksgatan 63, Stockholm Tel Telefax E-post Hemsida: Ansvarig utgivare Förbundsdirektör Torbjörn Zygmunt Redaktör Lars Lidström Utsänds till arbetsgivare

2 Innehåll Hemdatorer ur ett arbetsgivarperspektiv... 3 Vad händer när avtalet går ut?... 3 Lämna tillbaka datorerna... 3 Fortsätta låna datorerna... 3 Köpa datorerna... 4 Är ett nytt erbjudande om lånedator möjligt?... 4 Stadigvarande personal och förtroendevalda... 5 Vilken utrustning får ingå i ett lånedatorpaket?... 5 Bruttolöneavdrag... 5 Endast en dator... 6 Avtal om lånedator... 7 Bokföring av Hem-PC paket... 7 Inköp eller leasing/hyra av Hem-PC paket... 7 Löneavdrag... 7 Köp av Hem-PC paket till nettolöneavdrag... 8 Vanliga frågor från personalen... 8 Bilaga Exempel på avtal om Hem PC-paket 2

3 Hemdatorer ur ett arbetsgivarperspektiv För att öka datamognaden kan anställda få möjlighet att använda sina arbetsgivares datorer i hemmet utan några beskattningskonsekvenser. Dessa regler infördes den 1 januari Av 11 kap. 7 Inkomstskattelagen framgår följande: "En förmån av att använda en av arbetsgivaren tillhandahållen datorutrustning för privat bruk ska inte tas upp som intäkt, om förmånen väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen". Många församlingar och samfälligheter har utnyttjat möjligheten att skattefritt låta de anställda låna datorer för privat bruk. I flertalet fall har de anställda i gengäld accepterat ett bruttolöneavdrag. I de flesta fall upprättades ett treårigt avtal mellan arbetsgivaren och de anställda. Många av dessa avtal har nu gått ut eller är på väg att gå ut och frågan är hur arbetsgivaren ska hantera denna situation. Vad händer när avtalet går ut? I skattebestämmelsen om skattefri lånedator finns ingen tidsangivelse för lånets varaktighet. Det betyder att datorerna kan lånas ut till de anställda utan tidsgräns. När avtalet går ut kan arbetsgivaren låta de anställda, om inget annat framgår av tidigare upprättade avtal mellan arbetsgivaren och de anställda, välja mellan att: lämna tillbaka datorerna fortsätta att låna datorerna köpa datorerna Lämna tillbaka datorerna Datorerna är arbetsgivarens egendom. Skulle de anställda lämna tillbaka datorerna uppkommer inga skattekonsekvenser för de anställda eller arbetsgivaren. Alternativet att de anställda lämnar tillbaka datorerna är dock ofta opraktiskt för församlingen som då riskerar att få tillbaka ett antal datorer som inte kan användas i verksamheten. Det är i många fall mer praktiskt att komma överens om att de anställda köper datorerna eller fortsätter att låna datorerna utan bruttolöneavdrag eller med ett lägre bruttolöneavdrag. Fortsätta låna datorerna Lånar de anställda även i fortsättningen datorerna uppkommer inga skattekonsekvenser, för någon av parterna. Det är dock viktigt att komma ihåg att församlingarna fortfarande ska äga eller leasa datorerna. Någon äganderätt till datorerna får inte övergå till de anställda. Ett bruttolöneavdrag är inget villkor för skattfrihet för de anställda. Om församlingen efter tre år med bruttolöneavdrag sänker eller helt avstår från bruttolöneavdraget påverkar detta inte skattefriheten för de anställda. 3

4 Köpa datorerna I de fall församlingen väljer att sälja datorerna till de anställda, skall detta ske till ett pris som motsvarar marknadsvärdet på datorn för att förmånsbeskattning inte ska ske. Värderingen bör göras av någon utomstående, exempelvis av en återförsäljare av datorer. Att datorerna i församlingens räkenskaper är helt avskrivna eller har ett restvärde vid leasing som är lågt, påverkar inte bedömningen av marknadsvärdet. Datorer som församlingen har leasat från ett uthyrningsföretag och som därefter lånats ut till de anställda kan hanteras antingen genom att de anställda köper datorerna direkt av uthyrningsföretaget, eller genom att församlingen först köper datorerna av uthyrningsföretaget för att därefter sälja datorerna till de anställda. I båda fallen måste de anställda betala marknadspris om inte förmånsbeskattning skall ske. Understiger utköpspriset marknadsvärdet uppkommer en skattepliktig förmån för de anställda. Församlingen skall också erlägga arbetsgivaravgifter på motsvarande belopp. Väljer församlingen att sälja datorerna till de anställda är det viktigt att tänka på att detta inte får ske mot bruttolöneavdrag. Utköpet måste ske med ett nettolöneavdrag eller genom att församlingen fakturerar de anställda (det vill säga att betalning måste ske med beskattade pengar). Församlingarna har inte haft avdragsrätt för moms i samband med köpet eller leasingen av datorerna. Vid försäljningen ska inte någon utgående moms redovisas. Enligt uppgift från skattemyndigheten gäller detta även när församlingen köper leasade datorer för restvärdet för att omedelbart därefter sälja datorerna till de anställda. Om en församling väljer att skänka lånedatorerna till de anställda jämställs detta med lön och värdet av datorerna blir en skattepliktig förmån för de anställda. Församlingen ska då betala arbetsgivaravgifter på datorernas marknadsvärde. Är ett nytt erbjudande om lånedator möjligt? Reglerna om skattefrihet för lånedatorer gäller även nya erbjudanden. En församling kan därför, t.ex. när den första avtalsperioden gått ut, lämna ett nytt erbjudande till personalen. För att lånet ska vara skattefritt ska erbjudandet vara utformat så att det riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen. Skattefriheten förutsätter även att det är arbetsgivaren som betalar kostnaden för datorutrustningen genom att antingen köpa eller hyra den. Vidare förutsätts att eventuella avtal om bruttolöneavdrag eller liknande inte utformas på sådant sätt att det kan jämställas med att de anställda köper datorerna. Vid avtalsperiodens slut skall den anställde lämna tillbaka datorutrustningen till arbetsgivaren, om man inte har kommit överens om något annat. Avtalet som tecknas om lånedator får därför inte innehålla bestämmelser som innebär att den anställda vid avtalstidens slut skall 4

5 få köpa datorn till ett förutbestämt belopp. Avtalet kan då bli klassificerat som ett avbetalningsköp och skattefriheten kan gå förlorad. Stadigvarande personal och förtroendevalda Till stadigvarande personal räknas alla tillsvidareanställda på arbetsplatsen. Även andra personer på arbetsplatsen, exempelvis vikarier, sommarjobbare och uppdragstagare kan ges samma möjligheter. Förmånen blir då skattefri även för dessa personer. Förtroendevalda omfattas generellt inte av skattefriheten. Detta innebär att om församlingen lånar ut en hemdator till de förtroendevalda blir det fråga om förmånsbeskattning och arbetsgivaravgifter om hyran understiger marknadshyra. Vilken utrustning får ingå i ett lånedatorpaket? De lånedatorpaket som församlingarna lånar ut till sina anställda får inte innehålla alltför mycket extrautrustning. Skattefriheten kan enligt Riksskatteverket (RSV) i sådana fall ifrågasättas. Dator med tillhörande bildskärm och tangentbord får naturligtvis ingå, likaså skrivare, CD-spelare, modem, CD-brännare, webbkamera och scanner. Vilka datorprogram som ska ingå i paketet bestämmer arbetsgivaren. Vissa program är självklart nödvändiga för att den anställde ska kunna använda sig av datorn, d.v.s. rena operativprogram. Väljer arbetsgivaren att komplettera erbjudandet med andra typer av program exempelvis spel- eller ritprogram ryms detta inom skattefriheten. Enligt skattemyndighetens uppfattning bör till datorutrustning hänföras sådan utrustning som inte fungerar annat än i direkt anslutning till datorn, exempelvis en i datorlådan inbyggd dvd-spelare, cd-brännare etc. Utrustning som primärt har annan användning såsom digitala kameror, digitala videokameror, mp3-spelare kan inte räknas som utrustning som kan ingå i det skattefria datorpaketet. Gemensamt för de nämnda apparaterna är att de visserligen kräver dator för att visa, skicka och skriva ut bilder, redigera filmer respektive spela in musik, men deras egentliga funktion är att fungera som kameror eller för att lyssna till musik. Inte heller bredbands- eller internetuppkoppling kan ingå i låneerbjudandet. Bruttolöneavdrag Många arbetsgivare kompletterar datorerbjudandet med ett s.k. bruttolöneavdrag. Detta innebär att den anställde accepterar att lönen under avtalsperioden sänks med exempelvis 400 kronor. Uttrycket bruttolöneavdrag är ett mindre bra uttryck, eftersom det inte är ett avdrag i skatterättslig mening. Det som sker är att arbetsgivaren och den anställde kommer överens om en ny lägre lön. Det är den nya lägre lönen som ska beskattas, och det 5

6 är på den som arbetsgivaren ska göra avdrag för preliminär skatt. Någon möjlighet för skattemyndigheten att beskatta en lönesänkning, finns inte. Frågorna om förmånsbeskattning av en lånedator och bruttolöneavdrag (lönesänkning) är med andra ord två olika frågor som ofta blandas ihop. Den koppling som finns beror på att lönesänkningen oftast är ett villkor i låneavtalet. Det är också viktigt att poängtera att det inte finns något krav på att bruttolöneavdrag måste göras för att skattefrihet ska vara aktuell. Bruttolöneavdrag innebär en hjälp för arbetsgivarens att finansiera lånedatorpaketet. Detta genom att arbetsgivaren genom löneavdraget dels betalar ut en lägre lön och dels gör en inbesparing då lägre lön medför lägre arbetsgivaravgifter. Det är fritt för arbetsgivaren att subventionera lånet av datorer genom att inte kräva full kostnadstäckning. En överenskommelse mellan en arbetsgivare och en anställd om att bruttolöneavdrag ska göras är ett civilrättsligt avtal och har inget med förmånsbeskattningsfrågan att göra. Arbetsgivaren bör upplysa om vilka konsekvenser en avtalad lönesänkning får för den anställde. Det är viktigt att påpeka att den nya avtalade lägre lönen: utgör den pensionsgrundande inkomsten, är underlag vid beräkning av semesterdagstillägg, samt underlag vid ersättning för fyllnadstid och övertid. Bruttolöneavdraget skall göras med lika stort belopp för varje anställd oavsett lön och oavsett om nettokostnaden blir olika beroende på vilken sida om de s.k. brytpunkterna den anställdes lön ligger. Endast en dator Om en församling lämnar ett nytt erbjudande om lånedatorer till de anställda kan problem uppstå för de anställda som redan har lånedator. Skattefriheten förutsätter nämligen att endast en dator åt gången lånas ut till den anställde. Det finns dock inget som hindrar att en anställd som redan har en hemdator, väljer att delta i det nya avtalet på så sätt att han/hon endast önskar låna tilläggsutrustning, exempelvis en ny skrivare eller motsvarande. Detta förutsätter dock att arbetsgivaren godkänner ett sådant förfarande. Den anställde kan dock aldrig erhålla två likadana tilläggsutrustningar (t.ex. två skrivare eller bildskärmar) skattefritt. 6

7 Avtal om lånedator Det finns ett antal punkter som bör regleras i ett avtal om lånedator mellan en församling och de anställda. Bl.a. bör följande punkter förutom avtalets omfattning och lånetid regleras: 1. Vad händer om den anställde slutar under avtalsperioden 2. Vad händer med bruttolöneavdraget under tjänstledighet eller under en föräldraledighet. 3. Vad händer med datorutrustningen vid avtalsperiodens slut 4. Vad händer vid en längre sjukdomsperiod för en anställd Bifogat finns ett exempel på hur en anmälningsblankett och ett avtal om PC-lån kan se ut. Observera att detta endast är ett exempel på hur ett avtal kan se ut. Exempelavtalet måste också kompletteras på flera punkter beroende på innehållet i det avtal som församlingen tecknar med den som ska tillhandahålla datorerna. Bokföring av Hem-PC paket Nedan presenteras förslag till hur Hem-PC paketet kan hanteras i bokföringen. Inköp eller leasing/hyra av Hem-PC paket Inköp av datorer för skattefria hemlån till anställda bokförs på samma sätt som vanliga inköp av datorer. Vid behov av särredovisning kan två konton användas: 1251 Datorer 1257 Datorer, personal Avskrivningar på samtliga datorer bokförs på konto: 7835 Avskrivningar på datorer, och 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer. I det fall datorerna leasas/hyrs bokförs kostnaden på samma sätt som leasing/hyra av övriga datorer. Leasingaavgiften/hyran debiteras konto: Hyra av datorer. Vid behov kan två konton användas: 5252 Leasing av datorer 5253 Leasing av datorer, personal Löneavdrag I de fall arbetsgivaren väljer att låta de anställda ta del av ett Hem-PC paket mot löneavdrag kan detta avdrag hanteras på så sätt att kreditera konto 7018 löneavdrag, med avtalad bruttolönesänkning. 7

8 Det enklaste är dock att göra förändringen av bruttolönen direkt i löneprogrammet och därigenom låta avdraget slå igenom som en sänkt lönekostnad. Detta är även en god pedagogik för att visa de anställda konsekvensen av lånet av Hem-PC. Köp av Hem-PC paket till nettolöneavdrag I det fall en anställd skall köpa Hem-PC paketet måste detta ske till nettolöneavdrag, eller mot faktura. Vid fakturering skall arbetsgivaren debiteras konto: 1610 Fordring hos anställda och krediteras konto: 3995 Ersättning lånedatorer (alt. Konto: 3999 Övriga rörelseintäkter). Vanliga frågor från personalen För svar på vanliga frågor från personalen beträffande skattekonsekvenser i samband med lån av hemdator, besök gärna skattemyndighetens informationssida: Handläggare Konsulent Göran Abbemark, e-post: tfn Ekonomikonsulent Anders Granberg, tfn

9 Bilaga Exempel på avtal om Hem PC-paket Avtal om Hem PC-paket Dator alternativ 1 Bruttolöneavdrag/mån 1. Beroende på vad leverantören tillhandahåller xxx kr 2. Beroende på vad leverantören tillhandahåller xxx kr Dator alternativ 2 Bruttolöneavdrag/mån 1. Beroende på vad leverantören tillhandahåller xxx kr 2. Beroende på vad leverantören tillhandahåller xxx kr Eventuell nuvarande Hem PC-paket skall hanteras enligt följande: Jag köper mitt nuvarande Hem PC-paket och jag tecknar ett nytt avtal. Jag ger samtidigt församlingen tillåtelse att göra nettolöneavdrag på min lön för marknadsvärdet. Jag återlämnar mitt nuvarande Hem PC-paket och tecknar samtidigt ett nytt avtal. Jag vill köpa mitt nuvarande Hem PC-paket utan att teckna nytt avtal. Jag ger samtidigt församlingen tillåtelse att göra nettolöneavdrag på min lön för marknadsvärdet. Jag vill återlämna mitt nuvarande Hem PC-paket utan att teckna ett nytt avtal. Genom min underskrift bekräftar jag ovanstående uppgifter och jag förstår och godkänner villkoren i samband med Hem PC-lånet. Beställningsuppgifter Gäller både för nytt Hem PC-paket och köp/återlämnande av nuvarande Hem PC-paket Förnamn Efternamn Adress Postnr och ort Bostadstelefon Arbetstelefon... Ort och datum... Låntagarens namnteckning (OBS! beställningen är bindande) 1(5)

10 Villkor för lån av Hem PC-paket Avtalet gäller anställda inom församlingen som önskar ta del av erbjudandet om lån av datorutrustning i 36 månader mot bruttolöneavdrag. Vilka omfattas av erbjudandet Erbjudandet riktar sig till dig som i dag är tillsvidareanställd och i tjänst inom församlingen. Du skall från och med 2002-xx-xx ha minst 36 månader kvar av din anställning. Erbjudandet riktar sig även till dig som är föräldraledig. Har du ingen lön under föräldraledigheten kommer den samlade löneskulden att dras som ett engångsbelopp så snart du återkommer i tjänst. Anmälan Läs igenom villkoren för lån av Hem PC-paket. Om du bestämmer dig för att anta erbjudandet fyller du i anmälningsblanketten och skickar den till xxxxx. Blanketten skall vara xxxxx tillhanda senast den 2002-xx-xx. Din anmälan är bindande. Anmälningar som kommer in senare kan inte beaktas. Lånetid Utlåning av datorutrustningen sker för en tid av 3 år så länge anställningen består. Lånetiden börjar löpa från och med den anställdes kvittering av leveransen. Bruttolöneavdrag Första bruttolöneavdraget beräknas ske i xxxx Detta sker oavsett om Hem PC-paketet har kunnat levereras eller inte. Bruttolöneavdrag sker under 36 månader. Ledighet, sjukdom eller arbetets upphörande Om du p.g.a. föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukskrivning blir frånvarande från arbetet behåller du Hem PC-paketet. Eftersom ingen lön utbetalas så görs inte heller några bruttolöneavdrag under tiden. Ej verkställda bruttolöneavdrag dras som engångsbelopp närmast följande löneutbetalning. Om du slutar din anställning ska du lämna tillbaka ditt Hem PC-paket. Leverans och installation (Beroende på avtal med leverantören) Vård av Hem-PC Från och med den tidpunkt datorutrustningen levererats till den anställde bär denne, oavsett om vållande föreligger eller ej, ansvaret för att datorutrustningen inte skadas förstörs, försämras eller förkommer. Den anställde åtar sig att under 2(5)

11 låneperioden vårda Hem-PCn och förvara den säkert. Den anställde ansvarar för att medföljande manualer, instruktioner och dylikt följs. Ingrepp i datorn får göras för installation av mera minne, extra kort och liknande, förutsatt att detta görs på ett fackmannamässigt riktigt sätt. Den anställde har också rätt att på egen bekostnad, och förutsatt att gällande licens finns, installera andra program. Den anställde ska vid uppkoppling via telenätet eller andra nät själv stå för kostnaderna för samtalsmarkeringar eller motsvarande. Förbrukningsmaterial såsom papper, färgpatroner betalas av den anställde. Garantivillkor och användarstöd (Beroende på avtal med leverantören) Försäkring (Utformningen av försäkringstexten är beroende av vad som avtalats med försäkringsbolaget.) Hem PC-support (Beroende på avtal med leverantören) Datasäkerhet Den anställde får inte hantera/lagra arbetsinformation gällande församlingen på Hem-PCn. Ansvar för fel Den anställde har inte rätt till skadestånd eller annan ersättning från församlingen eller från leverantören p.g.a. fel i Hem PCn. Äganderätt Hem PCn ägs av församlingen/finansieringsbolag. Den anställde förvärvar ingen äganderätt eller rätt att senare förvärva Hem-PCn genom detta avtal. Detta innebär således att erlagda ersättningar inte är att anse som amortering eller delbetalning. Hem-PCn får inte överlåtas, uthyras, lånas ut eller pantsättas. Skulle utmätning företas hos den anställde eller denne försättas i konkurs är den anställde skyldig att omedelbart underrätta församlingen samt att, enligt dessa villkor, upplysa vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare om att den anställde saknar äganderätt till Hem-PCn. 3(5)

12 Förtida upphörande Församlingen har rätt att säga upp avtalet om: den anställde åsidosätter bestämmelserna i detta avtal den anställde inte länge är anställd inom församlingen eller under en tid av 3 månader inte längre uppbär lön så att bruttolöneavdrag inte längre kan göras den anställde försätts i konkurs eller eljest kan antas kommit på obestånd Församlingen kan om särskilda skäl föreligger träffa överenskommelse om att avtalet skall upphöra i förtid. Från och med månaden efter det att datorutrustningen återlämnats ska inga ytterligare avdrag göras. Återbetalning eller kompensation för redan gjorda bruttolöneavdrag under låneperioden utgår inte. Vid avtalets förtida upphörande ska den anställde snarast återlämna Hem PCn till församlingen. Vid återlämnandet skall datorutrustningen minst motsvara den konfiguration som gällde vid leverans inklusive manualer och övrig dokumentation. Ersättning kommer att tas ut om Hem-PCn inte är komplett. För eventuella förbättringar som inte återställs lämnas ingen ersättning. Vid avtalets upphörande Vid lånetidens slut skall den anställde utan dröjsmål samt på egen bekostnad återlämna datorutrustningen till församlingen. Alternativt kan den anställde erbjudas att köpa datorutrustningen till aktuellt marknadsvärde. Vid återlämnandet skall datorutrusningen minst motsvara den konfiguration som gällde vid leverans inklusive manualer, licenser och övrig dokumentation. Ersättning kommer att tas ut om Hem-PCn inte är komplett. För eventuella förbättringar som inte återställs lämnas ingen ersättning. Förbehåll Församlingen förbehåller sig rätten att förändra villkoren i detta avtal som en konsekvens av förändringar i skattereglerna för anställdas hemdatorer. Dataregister Den anställde medger att uppgifterna om detta avtal förs i ett dataregister, vilket enbart kommer att användas i detta syfte. Registret kan innehålla uppgifter om den anställdes namn, adress och telefonnummer. Ditt nuvarande Hem PC-paket Du som tecknade ett Hem PC-avtal xxxx-xx-xx och redan har ett befintligt avtal om Hem PC-paket, ska i bifogad anmälan ta ställning till om du vill köpa eller återlämna Hem PC-paket. 4(5)

13 Köp Priset utgörs av marknadsvärdet. Marknadsvärdet för paketet x är x kr. (Beroende på tidigare dator och utrustning. Ta hjälp av någon utomstående vid värderingen av marknadsvärdet) Om du väljer att köpa ditt Hem PC-paket kommer du att få ett nettolöneavdrag på ovanstående belopp i xxxx Återlämnande Hem PC-paketet ska återlämnas i samma skick som vid leverans, bortsett från normal förslitning till följd av ålder och bruk, jämte det övrig material som förknippas med Hem PC-paketet. Vi vill uppmärksamma dig på att om du inte återlämnat ditt Hem PC-paket inom 30 dagar efter avtalets utgång, kommer det att tolkas som ett köp och det aktuella priset debiteras via ett nettolöneavdrag i xxxx (5)

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

AVTAL 1 (6) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med utdelning till och med den 1 juni 2016.

AVTAL 1 (6) 2 Avtalstid Avtalet gäller från och med utdelning till och med den 1 juni 2016. AVTAL 1 (6) 2015-10-01 Avtal för användning av kommunens dator/ipad i hemmet åk 4 9 Bakgrund Alla användare i Sigtuna kommuns Skolnät ska använda all skolans IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt, oavsett

Läs mer

BIL 01 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF

BIL 01 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF BIL 01 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Överenskommelse om Bilersättningsavtal - BIL 01...3 Bilersättningsavtal BIL 01...6 Beloppsbilaga...9 Redogörelse för BIL 01...11 Skattekonsekvenser...14

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd

Läs mer

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras.

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras. ATT SKRIVA AVTAL LATHUND för frilansande egenföretagare Avtalet Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om.

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 1998:28 Diarienr: 1998/0438 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1998-02-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Personal Ekonomi Rubrik: Skattefrihet för lånedatorer m.m.

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2 14 oktober 2004 NR. 16/2004 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbete efter 65 års ålder sid 2 Från och med år 2003 gäller bestämmelserna i LAS som ger en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:3 Diarienr: 2000/0027 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-01-10 Mottagare:

Cirkulärnr: 2000:3 Diarienr: 2000/0027 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-01-10 Mottagare: Cirkulärnr: 2000:3 Diarienr: 2000/0027 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2000-01-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2016/2017 (Steg 1 av 3)

ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2016/2017 (Steg 1 av 3) 1 av 6 ANSÖKAN TILL STOCKHOLMS FILMSKOLA 2016/2017 (Steg 1 av 3) Välj kurs:! PRAKTISK FILMUTBILDNING HT2016/VT2017 (grundkurs) Plats för! PRAKTISK FILMUTBILDNING HT2016/VT2017 (fördjupningskurs) foto foto

Läs mer

ÖPPEN FIBER STEG FÖR STEG

ÖPPEN FIBER STEG FÖR STEG ÖPPEN FIBER STEG FÖR STEG Guiden för dig som vill driva fiberfrågan. VILL DU HA ÖPPEN FIBER I DITT VILLAOMRÅDE? BLI FIBERAMBASSADÖR. Finns det intresse för fiber bland grannarna i ditt villaområde? Då

Läs mer

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4.

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. Bakgrundsfärgen bakom plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. OBS! Plusset

Läs mer

HAR DU PLATS FÖR EN TILL?

HAR DU PLATS FÖR EN TILL? HAR DU PLATS FÖR EN TILL? Till hösten flyttar många till Karlstad för att studera. Vi är otroligt glada att de väljer just vår stad och Karlstads universitet. Dessvärre är det svårt att hitta boende till

Läs mer

Kommentus Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde

Kommentus Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde Kommentus Personalbil unika fördelar för både arbetsgivaren och den anställde i samarbete med Toyota Aygo Toyota Yaris Toyota Corolla Verso Flera bilmodeller att välja mellan! Toyota Auris Toyota Avensis

Läs mer

ARBETSSTIPENDIER BILD- OCH FORMKONSTNÄRER

ARBETSSTIPENDIER BILD- OCH FORMKONSTNÄRER ARBETSSTIPENDIER BILD- OCH FORMKONSTNÄRER Arbetsstipendiet ska ge dig som yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendierna kan användas till exempelvis

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-531-16 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (egen ansökan)

Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (egen ansökan) Information Den som inte kan bo kvar i sin vanliga bostad kan ansöka om att få flytta till ett så kallat särskilt boende. För att kommunen ska kunna beräkna rätt avgift ska man lämna in aktuell inkomst-

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00.

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 februari 2008 Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera I detta FörbundsInfo behandlas några vanliga tillämpningar som rör ändringarna i lagen om anställningsskydd

Läs mer

Välkommen till Ögonlasern

Välkommen till Ögonlasern Välkommen till Ögonlasern Hos oss möter du erfarna ögonläkare och ett väl inarbetat team med ögonspecialister, optiker och ögonsjuksköterskor som följer dig genom behandlingen. Vi har utfört ögonbehandlingar

Läs mer

Vissa frågor med anledning av friåret

Vissa frågor med anledning av friåret PM 1 (5) 2004-11-15 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Förhandlingsenheten Lars-Gösta Andréen Vissa frågor med anledning av friåret Vad är friåret? Friåret är ett arbetsmarknadspolitiskt program med två

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Informationsmaterial för gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn I

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Regler för placering, peng och avgift 2015

Regler för placering, peng och avgift 2015 1(20) Regler för placering, peng och avgift 2015 1. Gemensamma regler för vårdnadshavare och huvudman... 2 1.1 Förskola och pedagogisk omsorg... 2 Föräldraledig för vård av annat barn... 3 Omsorg vid föräldraledighet

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Regeringens skrivelse 2002/03:145

Regeringens skrivelse 2002/03:145 Regeringens skrivelse 2002/03:145 Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser Skr. 2002/03:145 Regeringen överlämnar denna skrivelse till

Läs mer

Ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid Umeå universitet

Ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid Umeå universitet 1 Ersättning till forskningspersoner/försökspersoner vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-523-16 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 200-568-01, 2001-03-06

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är

Läs mer

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING Denna beställning avser en fiberinstallation till er fastighet och bör kopieras och förvaras

Läs mer

Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen

Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen Reviderad 20 Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen Tjänstemän 1 april 20 3 s 201 Industri- och KemiGruppen Unionen Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna Ledarna 1 Arbetstidsförkortning för tjänstemän

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare 1 INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare Nästan alla ägare av aktiebolag betalar privat mera skatter och avgifter än vad de egentligen är skyldiga att göra. Pensionsförsäkring är det

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

104 System för miljöbil som personalbil. Landstingsstyrelsens beslut

104 System för miljöbil som personalbil. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-06-09 LS-LED09-449 104 System för miljöbil som personalbil Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer System för miljöbil som personalbil.

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

Information till hemmen om elevens skolgång

Information till hemmen om elevens skolgång Information till hemmen om elevens skolgång Skolan är skyldig att informera vårdnadshavarna om elevens skolgång. Det innebär att båda vårdnadshavarna ska få inbjudan till utvecklingssamtal, föräldramöten

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

Hälsouppgift för elev

Hälsouppgift för elev Information För att kunna bedöma elevens hälsa behöver skolhälsovården få en bild av tidigare eller nuvarande sjukdomar med mera. Det är du som vårdnadshavare som fyller i hälsouppgiften och skickar in

Läs mer

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER Avtal om betalterminal. Mellan Babs Paylink AB, härefter kallat Paylink och nedanstående firma, härefter kallad Kunden, har följande avtal träffats angående hyra av betalterminal.

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR)

ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Överförmyndaren 1(8) ANGÅENDE LEGALA VÅRDNADSHAVARE (FÖRÄLDRAR) Den 1 juli 1995 ändrades lagen om föräldrars rätt att själva förvalta underårigas tillgångar, men även i fortsättningen är föräldrarna skyldiga

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred KÖPEKONTRAKT Säljare Annika Rystadius 670502-2009 1/3-del Kanbergsgatan 4 Lgh 1001, 582 28 Linköping Håkan Rystadius 630510-1914 1/3-del Engelbrektsgatan 3 A Lgh 1302, 582 21 Linköping Lars Rystadius 600826-1916

Läs mer

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 Reviderad 2013-09-17 RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -. Avtal förlag Förlagets exemplar Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996). (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.) Parterna har träffat avtal enligt villkoren nedan rörande Köparens

Läs mer

Svenska Kyrkans trygghetsråds policy

Svenska Kyrkans trygghetsråds policy Svenska Kyrkans trygghetsråds policy A. Ansökan 1. Grundvillkor för stöd Grundvillkoret för att omfattas av Omställningsavtalet för tillsvidareanställd arbetstagare, är att ha arbetat mer än ett (1) år

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Leasingavtal, Avsnitt 10 145. 10.1 RR 6:99 Leasingavtal

Leasingavtal, Avsnitt 10 145. 10.1 RR 6:99 Leasingavtal Leasingavtal, Avsnitt 10 145 10 Leasingavtal Rekommendationen behandlar redovisning av samtliga leasingavtal med undantag för avtal avseende exploatering och utnyttjande av naturresurser samt olika licensavtal,

Läs mer

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen 597 25 ÅTVIDABERG 1. Personuppgifter Namn, sökande Personnummer Telefon E-post Civilstånd

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris

Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp

Läs mer

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112 bonus COPYRIGHT ACCESS Christer Johansson 08-545 429 00 christer.johansson@b-pk.se Stockholm i januari 2014 Ängelholms kommun Barn- & utbildningsförvaltn. 262 80 ÄNGELHOLM Kundnummer: 101112 Avtal om kopiering

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

Nya bestämmelser om alkoholskatt

Nya bestämmelser om alkoholskatt NYHETSBREV 2001:2 punktskatter Nya bestämmelser om alkoholskatt Försäkranssystemet upphör den 1 oktober 2001 och ersätts av godkännande som skattebefriad förbrukare. Skattskyldighetens inträde för upplagshavare

Läs mer

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna.

Avgifterna är de samma oavsett vem som utför insatserna. Halmstads kommun har enligt socialtjänstlagens 8 kapitel rätt att ta ut avgifter för beviljade biståndsinsatser som biståndshandläggaren beviljat. I lagen regleras vilken högsta avgift kommunerna får ta

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Utställningsverksamhet i kyrkor överenskommelse med KRO

FÖRBUNDSINFO. Utställningsverksamhet i kyrkor överenskommelse med KRO Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 10 2005 Utställningsverksamhet i kyrkor överenskommelse med KRO En ny överenskommelse har tecknats rörande utställningsverksamhet i kyrkor mellan Församlingsförbundet

Läs mer

Information beträffande Skatteverkets regler vid svårigheter att betala skatter och avgifter

Information beträffande Skatteverkets regler vid svårigheter att betala skatter och avgifter Sidan 1 av 6 Nr 03/09 Stockholm 2009-01-20 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening I detta cirkuläret kommer vi att informera om: * Information beträffande Skatteverkets regler vid svårigheter

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl.

till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl. Ersättning till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl. Ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare regleras

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 397 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får enligt 59 kap. 2 göras för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget P-sparkonto.

Läs mer

Allmänna villkor för hyresavtal

Allmänna villkor för hyresavtal 01.01.2016 Allmänna villkor för hyresavtal 1. Premisser Stiftelsens studentbostäder är avsedda att under studietiden utgöra bostäder för personer som på heltid studerar för grundexamen vid läroinrättningar

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Elanders AB (publ), Designvägen 2, 435 33 MÖLNLYCKE nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal. Giltigt från 2005-01-01 2005/03

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal. Giltigt från 2005-01-01 2005/03 Fastigos rekommendationsavtal Reseavtal Giltigt från 2005-01-01 2005/03 Detta rekommendationsavtal har antagits av följande organisationer Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Sif SKTF

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande Program, böcker, e-kurser och mallar för ditt aktiebolag! Smarta lösningar för dig med aktiebolag program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande 1 Lättanvända program för aktiebolagets

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2015/350 Fastställd: 2015-12-14 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för barnomsorg

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2015/350 Fastställd: 2015-12-14 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING. Taxa för barnomsorg Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2015/350 Fastställd: 2015-12-14 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för barnomsorg 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Anvisningar för taxa och barnomsorg...

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 113 Målnummer: 4800-99 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-12-16 Rubrik: Lagrum: Bolag, som sålt prenumerationer på allmänna nyhetstidningar och utländska periodiska

Läs mer