Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2013"

Transkript

1 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 47,7 39,8 148,1 EBITDA, MSEK 6,6 3,0 1,3 EBITDA, marginal 13,9% 7,5% 0,9% Rörelseresultat 5,4 2,1-101,2 Rörelsemarginal 11,4% 5,2% neg. Periodens resultat, MSEK 4,9 1,8-113,9 Periodens resultat per aktie, SEK 0,01 0,01-0,90 Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,01 0,01-0,90 MSEK 58 Proforma nettoomsättning 1) MSEK 11 Proforma EBITDA 1) 19,0 % Proforma EBITDA-marginal 1) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 47,7 (39,8) MSEK, en ökning med 20 procent. Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,6 (3,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 5,4 (2,1) MSEK Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 4,9 (1,8) MSEK Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,01 (0,01) SEK Med anledning av att både omsättningen och rörelseresultatet för Online Group kraftigt överträffade bolagets egna förväntningar har bolaget tidigarelagt publiceringen av rapporten för första kvartalet. Fördelning intäkter Hosting 45% Internetmarknadsföring 55% Händelser efter rapportperiodens utgång Förvärv av Space2u - ett av Sveriges ledande webbhotell beläget i Kramfors Online Group uppnådde en acceptansgrad om 95,5 procent i Servage Genombrottsorder i USA på webbhosting om 3,6 MSEK Telenorägda bolaget Ownit anlitade Getupdated för Sökmotoroptimering och Google AdWords 1) Servage konsolideras från 15 februari, dvs 1,5 månad. Förvärvade Space2U ingår inte. Från kvartalt 2 ingår Servage fullt ut samt Space2U från 5 maj. Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Internetmarknadsföring. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna Oniva. Online Group Europe AB, org. nr: Lindhagensgatan 126, 5 tr Stockholm. Tel: ,

2 VD KOMMENTAR Med det första kvartalet lanseras egentligen en helt ny koncern på börsen, Oniva Online Group Europe AB. Allt i enlighet med den strategi som fastlades i kvartal 4, då Crystone förvärvades samt budet på Servage förbereddes. Samgåendet mellan de nya bolagen och Getupdated under det nya namnet Online Group har fullföljts under kvartalet. Kombinationen av dessa företag har redan visat sig vara framgångsrik. När vi nu adderar även Space2u till gruppen har vi möjlighet att skapa en riktig fyrklöver. Men det är inte bara nya bolag och nytt namn för gruppen. Stora förändringar har skett i ägarbilden senaste halvåret och en i stora delar ny styrelse och en ny ledning har tillträtt. Därtill har vi växlat över verksamheten mot mer repetitiva intäkter med högre marginaler vilket ger en ny stabilitet i verksamheten. Den tidigare verksamheten, som bedrevs under namnet Getupdated, utgör numera endast ett dotterbolag i koncernen. För oss var det naturligt att hålla en kick-off för det nya bolaget vilket skedde vid ett särskilt event den 12 februari när Online Group var värd för Kings of Tennis tillsammans med Swedbank och Nasdaq OMX. Michael Wolf, VD för Swedbank, Harald Mix, VD för Altor, Pär- Jörgen Persson partner Northzone, och Jens Henriksson, VD för Nasdaq OMX var några av deltagarna i en paneldebatt om fördelarna med att vara börsnoterade. Drygt 170 näringslivstoppar kom för att lyssna på Online Groups paneldebatt samt för att titta på tennis. Det första kvartalet har varit lika händelserikt som avslutningen på. Sammanflyttningen av Crystone, Servage och Getupdated AB har varit mycket effektiv och framgångsrik, särskilt för vår hosting verksamhet. Vi har börjat skapa synergier och kommer inom det kommande året att kunna nyttja dessa fördelar på ett för koncernen mycket kostnadseffektivt sätt. Vi är mycket glada över det senaste förvärvet av Space2U som tillkännagavs i media per den 6 maj. Tillsammans kommer Online Group att bli den största aktören på marknaden och vi bedömer att vi har en marknadsandel på hela 31% inom hosting. De stora fördelarna denna affär medför stärker koncernens strategiska satsning att bli den ledande aktören inom hosting. Hosting medför höga margnialer, återkommande fakturering år efter år med hög lönsamhet och bra kassaflöde. Space2U har sitt säte i Kramfors vilket gör att optimeringen av koncernens hostingaffär kommer att fortsätta under hela. Grundarna av Space2U kommer att fortsätta att vara verksamma och blir ett viktigt tillskott i koncernen. Självklart innebär det ännu mer möjligheter för hela vår hosting eftersom lokalutrymmet i Kramfors erbjuder bästa tänkbara utrymme till låga kostnadseffektiva kostnader. Vår onlinemarknadsföring har börjat att utnyttja våra möjligheter att korsförsälja till de flera hundra tusen kunder som nu finns i vår kunddatabas. Erbjudanden har gått ut till våra kunder inom Crystone, Levonline, och Servage. Vi tror att detta kan ge oss fina möjligheter i merförsäljning under en lång tid framöver. Space2U medför ett tillskott av ytterligare kunder, som har behov av våra online tjänster. Servage förvärvet är nu helt slutfört i april och en ägarandel på 95% har uppnåtts. Servage är nu ett dotterbolag som är inkluderat i koncernens rapport från 15 februari och framåt. Online Group koncernens utveckling med nya ägare, ny styrelse och ny ledning gör att det nu finns en helt ny möjlighet att fokusera på riktigt stora affärer, vilket inte minst affären med Telenorägda Ownit är ett bevis för. Online Group har en unik plattform som den ledande leverantören av onlinetjänster i Sverige. Intresset för våra produkter och vår position på marknaden är starkt och det finns många faktorer som innebär att vi kan se framtiden an med tillförsikt. Urban Johansson Verkställande direktör och koncernchef Oniva Online Group AB, org. nr: Lindhagensgatan 126, 5 tr Stockholm. Tel: , 2

3 Siffror nedan avser koncernen och siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges. Omsättning och resultat Omsättningsutveckling per kvartal MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Omsättning exklusive MediaAnalys FÖRSTA KVARTALET Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 47,7 (39,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 5,4 (2,1) MSEK. Finansnettot belastas av valutaeffekter, räntor och finansiella kostnader som uppgick till -0,7 (-2,7) MSEK i kvartalet. Periodens resultat uppgick till 4,9 (1,7) MSEK. Föregående års resultat inkluderade en aktiverad skattekostnad om 3,0 MSEK. Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,01 (0,01) SEK. Att inte resultat per aktie ökat beror på utspädningseffekter av genomförda emissioner. Marknad Marknadsposition Det är Bolagets bedömning att Online Group har en stark ställning på den svenska marknaden. Vidare är det Bolagets bedömning att Online Group är den ledande leverantören inom sökmotoroptimering. Bolaget möter dock betydande konkurrens framför allt inom vissa kundsegment. Bolaget är vidare via dotterbolagen Servage och Crystone en ledande leverantör av webbhostingtjänster och molntjänster. Verksamheten på den brittiska, franska, italienska och irländska marknaden koncentreras kring Just Searchs tjänsteportfölj och varumärke och har lokalt anpassade marknadsföringssajter med brittiska Just Search som förlaga. Marknadsutveckling Marknaden har historiskt vuxit kraftigt och den alltmer sofistikerade kunden efterfrågar allt fler tilläggsprodukter. IRM har förutspått en tillväxt i den svenska sökmarknaden om 17 procent för. Detta kan anses lågt i förhållande till andra mer mogna marknaders förväntade tillväxt såsom USA där emarketer förutspådde en tillväxt på 27 procent för. Bolagets bedömning är att marknaden för webbhosting för närvarande växer kraftigt som ett resultat av slutkundernas tilltagande behov av att lägga ut ansvaret för drift och säkerställande av webbplatsens tillgänglighet och funktionalitet. Internetannonseringen i Storbritannien bedöms av emarketer växa med 13 procent eller 6,2 mdrgbp under. Den genomsnittliga tillväxttakten fram till 2015 bedöms uppgå till cirka 10 procent. Enligt emarketer beräknas marknaden för Internetmarknadsföring i Frankrike uppgå till 3,9 mdreur 2015, en ökning med 44 procent från emarketer bedömer att motsvarande siffra för marknaden i Italien uppgår till 2,64 mdrusd 2015, vilket är en ökning med 74 procent från 2011 (1,52 mdrusd). 3

4 Likviditet och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,1 MSEK (-12,2) för första kvartalet. Kassaflödet har påverkats av kostnader hänförligt till förvärvet av Servage samt genomförd emission. Att bolaget övergått från fastprismodell till en resultatbaserad betalningslösning på sökmotoroptimering har också påverkat kassaflödet negativt. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -0,1 MSEK (-0,6) och består huvudsakligen av investeringar i immateriella tillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till 0,3 MSEK (13,0). Räntebärandeskulder uppgick den 31 mars till 43,8 MSEK att jämföra med 47,7 MSEK per 31 december. Koncernens likvida medel per den 31 mars uppgick till 4,8 (7,7) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 36 (27) procent. Under kvartalet har del av emissionen till ägarna i Servage registrerats vilket tillfört Online Group cirka 46 miljoner aktier. Antalet aktier uppgår därefter till aktier. Ytterligare aktier har registrerats efter periodens utgång. Per 10 maj uppgick antalet aktier till Största ägare per 31 mars Ägare Antal aktier Innehav, % Dream Ventures Sweden AB* % Åke Eriksson via bolag* % Urban Johansson % Bäverbäcken Förvaltning AB % Nordea Bank AB (PUBL) % Tibia Konsult AB % Swedbank AB % Aktieinvest AB % Erik Penser Aktiebolag % Övriga aktieägare % Totalt antal aktier % * Åke Eriksson äger 48 procent av Dream Ventures Sweden AB Källa: SIS ägarservice AB. Närståendetransaktioner Inga närstående transaktioner har ägt rum under delårsperioden. Investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -0,1 MSEK i kvartalet. Online Group har efter periodens utgång träffat en överenskommelse om att förvärva Space2u - ett av Sveriges ledande webbhotell beläget i Kramfors. Bolaget är både lönsamt och kassaflödespositivt. Space2U kommer att bidra med ökad lönsamhet för hela gruppen. Affären gör det dessutom möjligt att flytta delar av Online Groups nuvarande verksamhet till Kramfors, vilket i sig kommer att kunna ge besparingar på 5 miljoner kronor per år. Förvärvet kommer att finansieras via lån och en mindre riktad nyemission till ägarna av Space2U som därmed blir delägare i Online Group. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1,0 (0,9) MSEK för första kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -1,8 (-1,6) MSEK. Finansnettot för perioden uppgick till -0,5 (-1,0) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till -2,3 (-2,5). Aktien och ägare Online Group-aktien är listad på Nasdaq OMX First North och har handelsbeteckningen ONG. Remium är bolagets certified advisor. Den 31 mars var börskursen 0,20 SEK. Per den 31 mars hade Online Group aktier utestående och under registrering hos Bolagsverket, motsvarande ett aktiekapital om 112 MSEK. Väsentliga händelser under rapportperioden Erbjudandet till ägarna i Servage»» Per den 25 mars har 92 procent av ägarna i Servage accepterat Online Groups erbjudande. Servage är därmed ett dotterbolag till Online Group. Extra bolagstämma 3 januari»» Stämman beslutade att bolagets firma skulle ändras från Getupdated Internet Marketing AB till Oniva Online Group Europe AB, samt»» att till nya styrelseledamöter välja Jan Dahlqvist samt Manfred Aronsson att efterträda Magnus Hybbinette som lämnade styrelsen. Extra bolagstämma 12 februari»» Stämman beslutade om nyemission av högst nya aktier för att förvärva Servage»» Stämman beslutade om sammanläggning av aktier 1:100»» Följdändring av villkoren för Bolagets teckningsoptioner så att villkoren baseras på kvotvärdet före sammanläggningen. Personal och organisation Vid periodens utgång hade Online Group 165 (135) anställda i den kvarvarande verksamheten. 4

5 Väsentliga händelser efter periodens utgång Erbjudandet till ägarna i Servage»» Space2u förvärvades, se rubrik investeringar»» Acceptansgraden i Erbjudandet till Servage uppgick till 95,5 procent. To- talt hade aktier lämnats in i Erbjudandet, vilket motsvarande 64,3 procent av aktiekapitalet och 69,3 procent av röstetalet i Servage. Inklusive de aktier som Online Group förvärvat sedan tidigare kontrollerar Online Group aktier i Servage, motsvarande 95,5 procent av aktiekapitalet och 96,1 procent röstetalet»» Telenorägda bolaget Ownit anlitade dotterbolaget Getupdated för Sökmotoroptimering och Google AdWords»» Online Group har fått en genombrottsorder i USA på försäljning av webhosting till en större amerikansk företagsgrupp Uppskattningar och bedömningar Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Revisorsgranskning Rapporten för första kvartalet har ej granskats av bolagets revisorer. Framtidsutsikter Bolaget kommer att fortsätta utvecklas i takt med marknaden, med sina kunder och deras efterfrågan. Online Groups starka ställning i branschen med närvaro på ett flertal geografiska marknader och dess erbjudande av marknadsledande SEO-tjänster och produkter gör att Online Group kan fortsätta att leverera till ett brett spektrum av kunder på ett flertal marknader. Det är bolagets bedömning att efterfrågan på de marknader där Online Group är verksamt är mycket god. Online Group lämnar inga resultat- eller omsättningsprognoser. Risker och osäkerheter Som tillväxtföretag handlar den finansiella risken i Getupdated om att finna en optimal balans mellan tillväxt i verksamheten och sunda finanser. Sedan de ofinansierade förvärven gjordes 2007 har Getupdated haft en hög skuldsättning. Den räntebärande skulden har dock amorterats ner och uppgår per 31 mars till 43,8 MSEK. Styrelsen bedömer utifrån gjorda prognoser, inklusive förvärvet av Crystone, Servage och Space2U att bolaget har tryggad finansiering framöver. Den allmänna konjunkturutvecklingen kan komma att påverka kundernas betalningsvilja och betalningsförmåga samt efterfrågan på bolagets tjänster. En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för Redovisningsprinciper Koncernen Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Från och med fjärde kvartalet 2011 tillämpar koncernen IFRS 5. IFRS 5 anger hur anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall redovisas och hur avvecklade verksamheter skall presenteras och vilka upplysningar som skall lämnas för avvecklade verksamheter. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning skall enligt IFRS 5 inte skrivas av, redovisas separat i balansräkningen och värderas till det lägsta av redovisat värde och nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader). I bolagets balansräkning är dessa tillgångar upptagna under posten Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning samt skulderna under posten Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Resultatet från avvecklade verksamheter skall redovisas separat i resultaträkningen, och är i bolagets resultaträkning upptagen under posten Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt. 5

6 Moderbolaget Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i senaste årsredovisning. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för andra kvartalet 30 augusti Delårsrapport för tredje kvartalet 13 november Bokslutskommunike 26 februari 2014 Investerarkontakt Aktuell information om Online Group finns på den finansiella webbplatsen Det går bra att kontakta bolaget via e-post via telefon eller post Online Group, Lindhagensgatan 126, Stockholm. Stockholm den 10 maj Oniva Online Group Europe AB (publ) Åke Eriksson, Styrelsens ordförande Manfred Aronsson Jan Dahlqvist Urban Johansson, Verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta: Urban Johansson Verkställande direktör och koncernchef Tel: +46 (0) Informationen är sådan som Online Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 10 maj. 6

7 Koncernens nyckeltal Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 47,7 39,8 148,1 Omsättningstillväxt, % 19,9% Nettoomsättning per anställd, MSEK EBITDA, MSEK 6,6 3,0 1,3 EBITDA, marginal 13,9% 7,5% 0,9% Rörelseresultat 5,4 2,1-101,2 Rörelsemarginal 11,4% 5,2% neg. Finansiellt netto, MSEK -0,7-2,7-11,6 Periodens resultat, MSEK 4,9 1,8-113,9 Periodens resultat per aktie, SEK 0,01 0,01-0,90 Periodens resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,01 0,01-0,90 Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, tusental Registrerat antal aktier vid periodens utgång, tusental* Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -3,1-12,2-36,8 Likvida medel, MSEK 4,8 2,5 7,7 Soliditet 36% 27% 27% Nettoskuld, MSEK 38,9 50,0 40,0 Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid periodens slut *) Inklusiver aktier under registrering hos Bolagsverket. 7

8 Koncernrapport över totalresultat MSEK Nettoomsättning 47,7 39,8 148,1 Balanserade utvecklingsutgifter för egen räkning Övriga rörelseintäkter 0,2 0,5 0,6 Summa rörelsens intäkter 47,9 40,3 148,8 Övriga externa kostnader -23,6-22,0-83,2 Personalkostnader -17,7-15,0-64,3 Av- och nedskrivningar -1,2-0,9-102,5 Övriga rörelsekostnader - -0,2 - Summa rörelsekostnader, netto -42,5-38,2-250,0 Rörelseresultat 5,4 2,1-101,2 Resultat från intressebolag ,0 Finansiella intäkter 0,8-0,1 - Finansiella kostnader -1,5-2,6-11,6 Resultat före skatt 4,7-0,6-116,8 Skatt på periodens resultat 0,2 2,4 2,9 Periodens resultat 4,9 1,8-113,9 Avvecklade verksamheter: Redovisat resultat från avvecklade verksamheter - -0,1-0,9 Periodens resultat 4,9 1,7-114,8 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser - 0,9-1,7 Totalresultat för perioden 4,9 2,6-116,6 Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter, SEK 0,01 0,01-0,90 Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter, SEK 0,01 0,01-0,90 Periodens totalresultat per aktie, totalt, SEK 0,01 0,02-0,92 Periodens totalresultat per aktie efter utspädning, totalt, SEK 0,01 0,02-0,92 Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental)

9 Koncernbalansräkning i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 200,2 177,9 Materiella anläggningstillgångar 13,7 9,2 Finansiella anläggningstillgångar 17,0 26,9 Summa anläggningstillgångar 230,8 213,9 Omsättningstillgångar Kundfordringar 26,7 43,1 Övriga fordringar 28,5 22,4 Likvida medel 4,8 7,7 Summa omsättningstillgångar 59,9 73,3 Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 0,2 0,2 SUMMA TILLGÅNGAR 291,0 287,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital 104,4 77,8 Långfristiga skulder Långfristiga skulder till kreditinstitut 8,8 10,0 Övriga långfristiga skulder 25,2 21,3 Summa långfristiga skulder 33,9 31,3 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut 31,0 31,9 Övriga kortfristiga finansiella skulder 4,0 5,8 Leverantörsskulder 34,8 30,9 Övriga skulder 79,8 108,7 Summa kortfristiga skulder 149,6 177,3 Summa skulder 183,5 208,5 Skulder i avyttringsgrupp som innehas för avveckling 3,2 1,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 291,0 287,4 9

10 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag MSEK Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter 4,7-0,6-116,8 Resultat före skatt, avvecklade verksamheter - -0,1-0,9 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1,2 0,9 106,5 Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 5,9 0,2-11,2 Förändring av rörelsefordringar 9,4-2,2-11,8 Förändring av rörelseskulder -18,4-10,2-13,8 Förändring av rörelsekapitalet -9,0-12,4-25,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,1-12,2-36,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1-0,6-6,5 Kassaflöde efter investeringsverksamheten -3,2-12,8-43,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,3 13,0 48,7 Periodens kassaflöde -2,9 0,2 5,4 Likvida medel vid periodens ingång 7,7 2,4 2,4 Kursdifferens i likvida medel -0,0-0,0-0,0 Likvida medel vid periodens utgång 4,8 2,5 7,7 10

11 Koncernens segmentsredovisning Extern Nettomsättning Hosting 13,2 - - Internetmarknadsföring 34,5 39,8 148,2 Totalt 47,7 39,8 148,2 Rörelseresultat Hosting 4,0 - - Internetmarknadsföring 3,2 3,6-90,4 Koncerngemensamt -1,8-1,6-10,8 Totalt 5,4 2,1-101,2 Rörelsemarginal Sverige 31% - - Övriga länder 9% 9% neg. Totalt 11% 5% neg. 11

12 Moderbolagets resultaträkning MSEK Nettoomsättning 1,0 0,9 4,5 Övriga rörelseintäkter 0,2 0,1 - Summa rörelsens intäkter 1,2 1,0 4,5 Övriga externa kostnader -1,6-2,0-9,7 Personalkostnader -1,3-0,5-3,9 Avskrivningar -0,1-0,1-1,7 Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader -3,0-2,6-15,3 Rörelseresultat -1,8-1,6-10,8 Resultat från andelar i dotterföretag ,8 Finansiella intäkter 0,4 0,2 0,2 Finansiella kostnader -0,8-1,2-5,1 Resultat före skatt -2,3-2,5-167,5 Periodens resultat -2,3-2,5-167,5 12

13 Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar - 0,4 Materiella anläggningstillgångar 0,2 0,1 Aktier i dotterbolag 205,8 184,1 Summa anläggningstillgångar 206,0 184,6 Kundfordringar 0,3 0,0 Fordringar hos koncernföretag 11,4 15,7 Övriga fordringar 0,8 2,6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,5 0,9 Likvida medel 0,3 5,5 Summa omsättningstillgångar 13,3 24,7 SUMMA TILLGÅNGAR 219,2 209,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 84,0 67,1 Långfristiga skulder Övriga långa skulder 20,0 20,0 Långfristiga skulder till kreditinstitut 8,8 10,0 Summa långfristiga skulder 28,8 30,0 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut 5,0 10,1 Övriga kortfristiga finansiella skulder 4,7 5,8 Leverantörsskulder 8,0 9,3 Skulder till koncernföretag 84,7 74,0 Övriga skulder 4,0 13,2 Summa kortfristiga skulder 106,5 112,2 Summa skulder 135,2 142,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 219,2 209,3 13

14 Sverige HUVUDKONTOR Online Group AB Lindhagensgatan 126, 5 tr Stockholm Tel: BORÅS Getupdated Sverige AB Lundbygatan Borås Tel: Storbritannien Just Search Ltd. Europa House, Adlington Business Park, Cheshire Manchester SK10 4NL UK Tel: Frankrike S.A.R.L Just Search 2, Place Victorien Sardou Marly Le Roi France Tel: Irland Just Search Ireland Ltd. Unit 3 Grand Canal Wharf Grand Canal Dock Ringsend Dublin 4 Ireland Tel: +353 (0) Italien Just Search Italia SRL Via Tirone 11 Roma Italy Tel: Tyskland Servage GmbH Neustadt 16 D Flensburg Germany Tel: +44 (0) USA MIAMI Domain Invest 1253 Washington Ave, Suite 300 Miami Beach, FL USA Tel: HOUSTON Servage Hosting Suite# Memorial Drive Houston, TX USA

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2013 Koncernens nyckeltal Kv 2 2013 Kv 2 2012 Kv 1-2 2013 Kv1-2 2012 jan-dec 2012 Nettoomsättning, MSEK 53,0 38,3 100,7 78,1 148,1 Omsättningstillväxt,

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (48,9) MSEK, en minskning med 3,8 MSEK. Inklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari juni 2014 April-juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 66,3 MSEK (53,0), en tillväxtökning med 25 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer 556264-3022, inklusive

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 I sammandrag 3 Vd har ordet 4 Beskrivning av Online group 6 Online groups erbjudande 10 Marknad 15 Aktiekapital och ägarförhållanden 21 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36

Förvaltningsberättelse 29. Koncernen Resultaträkning 32 Balansräkning 33 Kassaflödesanalys 35 Förändringar i eget kapital 36 Årsredovisning 2013 Online Group 2013 Innehållsförteckning Online Group i korthet 1 2013 i sammandrag 1 VD har ordet 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Online Groups erbjudande 5 Organisation 10 Marknad

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer