ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSANVISNINGAR"

Transkript

1 ANSÖKNINGSANVISNINGAR Blnr 353 GODKÄNNANDE AV FRUKT- OCH GRÖNSAKSPRODUCENTORGANISATIONER Allmänt Med blanketten ansöks om godkännande av fruktoch grönsaksproducentorganisationer. Godkännandet baserar sig på rådets förordning (EG) nr 1234/07 och de författningar som utfärdats med stöd av den 1. Ansökningstiden är fortlöpande. Till ansökan fogas de utredningar som anges på sista sidan av blanketten. Landsbygdsverket kan begära att sökanden lämnar ytterligare utredningar och preciseringar till ansökan. Beslutet om godkännande fattas av Landsbygdsverket inom tre månader från det att ansökan jämte alla behövliga bilagehandlingar har lämnats in. Numreringen av följande mellanrubriker följer numreringen av motsvarande punkter i ansökningsblankett nr UPPGIFTER OM SÖKANDEN I punkt 1 antecknas uppgifter om den organisation som ansöker om godkännande. Den organisation som ansöker om godkännande skall vara ett aktiebolag eller ett andelslag. Till ansökan fogas stiftelseurkunden för den sammanslutning som ansöker om godkännande. Stiftelseurkunden för ett aktiebolag innehåller aktiebolagets bolagsordning och för ett andelslag dess stadgar. Dessutom skall ett eventuellt medlems- eller delägaravtal samt handelsregisterutdrag fogas till ansökan. En producentorganisation kan beviljas villkorligt godkännande om sammanslutningen ännu inte har förts in i handelsregistret. Då kan godkännandet återkallas om sammanslutningen inte anmäls för registrering inom sex månader från undertecknandet av stiftelseurkunden eller om registermyndigheten avslår sammanslutningens ansökan om registrering. Till ansökan fogas också ett utdrag ur protokollet över det möte där producentorganisationens behöriga organ har beslutat ansöka om godkännande av producentorganisationen. Detta behöriga organ utgörs i ett aktiebolag av bolagsstämman och i andelslag av andelsstämman eller det representantskap som valts av medlemmarna. I punkt 1.1. på ansökningsblanketten utreds producentorganisationens eventuella kontakter till andra företag och andelslag. I punkten antecknas huruvida den sammanslutning som ansöker om godkännande har ägarandelar i andra företag eller om sökanden är medlem av en annan sammanslutning (t.ex. ett andelslag). Likaså antecknas om andra företag har ägarandelar i det aktiebolag som ansöker om godkännande eller om en annan sammanslutning (t.ex. ett aktiebolag eller ett andelslag) är medlem i det andelslag som ansöker om godkännande. I punkten klarläggs branscherna för dessa andra företag och andelslag samt de inbördes ägandeförhållandena och rösträttsandelarna för dem och den sammanslutning som ansöker om godkännande. 2. PRODUKTER ELLER PRODUKTGRUPP SOM LIGGER TILL GRUND FÖR ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE I punkt 2 på ansökningsblanketten antecknas den produkt eller produktgrupp på basis av vilken ansöks om godkännande som producentorganisation. Produkterna som ligger till grund för producentorganisationens ansökan om godkännande skall höra till tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 1234/07 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (bilaga 1). I förordningen har produkterna förtecknats enligt tulltaxans nomenklatur. I praktiken omfattas nästan samtliga bär, frukter, grönsaker och svampar av förordningens tillämpningsområde. Potatis, sockermajs samt vissa örter hör dock inte till den aktuella förordningens tillämpningsområde 1. I punkt 2.1 på ansökningsblanketten räknas upp godkända produkter eller produktgrupp som organisationen marknadsför. I punkt 2.2 räknas upp de andra trädgårdsprodukter som marknadsförs av organisationen samt de jordbruksprodukter som organisationen marknadsför. 3. PRODUCENTORGANISATIONENS MEDLEMSANTAL I punkt 3.1 på ansökningsblanketten antecknas antalet producentmedlemmar i producentorganisationen. Med producent avses här endast de producenter som via organisationen marknadsför sådana produkter som ligger till grund för organisationens ansökan om godkännande. En producentmedlem kan dock, på grund av växtföljd eller motsvarande skäl, ha ett mellanår då han inte levererar dylika produkter för att marknadsföras via organisationen. 1 Kommissionens förordning 1580/2007 och JMS förordning 481/

2 Utöver fysiska personer kan även juridiska personer, t.ex. öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag, vara producentmedlemmar i producentorganisationen. Likaså kan även t.ex. dödsbon eller en beskattningssammanslutningar vara producentmedlemmar. Om samma person eller personer har bestämmanderätt i flera dylika sammanslutningar som hör till producentorganisationen betraktas de berörda sammanslutningarna som en enda medlem när producentorganisationens lägsta medlemsantal beräknas. En godtagbar producentorganisation skall ha minst 5 medlemmar om värdet av organisationens produktion är minst euro och 10 medlemmar om värdet av produktionen är minst euro. Om en producentorganisation helt eller delvis utgörs av medlemmar som i sin tur är juridiska personer som uteslutande består av producenter skall det lägsta antalet producenter beräknas på grundval av det antal producenter som är anslutna till var och en av de juridiska personerna. Om t.ex. ett aktiebolag som består av separata producenter (=separata lägenheter) ansluter sig som medlem i producentorganisationen räknas antalet producentmedlemmar (=lägenheter) i detta aktiebolag med i producentorganisationens lägsta antal medlemmar. Om en juridisk person, t.ex. ett aktiebolag, emellertid redan i sig själv är en producent enligt gemenskapens definition 2 räknas dess medlemmar eller delägare inte separat med i det lägsta antalet medlemmar. Därmed betraktas inte ägarna till samma producentföretag (lägenhetshelhet) som separata producenter då medlemsantalet beräknas. Om en och samma person är delägare i flera aktiebolag som är medlemmar i producentorganisationen räknas denna person endast en gång med i producentorganisationens lägsta medlemsantal. Till ansökan fogas en kopia av aktiebolagets aktieoch delägarförteckning eller, i fråga om andelslag, en kopia av andelslagets medlemsregister. Andra än producentmedlemmar I punkt 3.2. på ansökningsblanketten antecknas de av producentorganisationens medlemmar som inte är producenter. Som icke-producenter betraktas här också sådana medlemmar som producerar trädgårds- eller jordbruksprodukter som inte hör till godkända produkter eller produktgrupp. Utöver producentmedlemmar som odlar godkända produkter kan också följande vara medlemmar av producentorganisationen: a) medlemmar som tidigare odlat produkter enligt kategorin för godkännande (t.ex. pensionärer eller odlare som lagt ned produktionen av andra skäl) b) odlare som producerar andra jordbruks- eller trädgårdsprodukter än sådana som ingår i producentorganisationens godkända produkter eller produktgrupp. c) medlemmar som tidigare odlat produkter som nämns i punkt b (pensionärer eller odlare som lagt ned produktionen av andra skäl) d) i undantagsfall ett litet antal medlemmar som inte producerar eller tidigare har producerat jordbruks- eller trädgårdsprodukter (t.ex. organisationens tjänstemän eller hedersmedlemmar). Organisationen kan ha sådana medlemmar endast om Landsbygdsverket av särskilda skäl anser det vara godtagbart. På ansökningsblanketten eller vid behov på en separat bilaga utreds hurdana aktörer det är fråga om och varför de är medlemmar av organisationen. Medlemmar som inte producerar trädgårdsprodukter enligt godkännande omfattas av följande restriktioner: a) dessa medlemmar kan inte vara parti- eller detaljaffärer, finansiella institut eller andra aktörer i ekonomiskt betydande position b) dessa medlemmar kan inte tillsammans förfoga över mer än 49 procent av rösträtten i producentorganisationen c) dessa medlemmar kan inte dra omedelbar nytta av de verksamheter som finansieras av gemenskapen I punkt 3.3 på ansökningsblanketten antecknas den procentandel av producentorganisationens rösträtt som innehas av medlemmar som inte producerar produkter enligt producentorganisationens godkännande. Då en erkänd producentorganisation utarbetar ett verksamhetsprogram som finansieras av gemenskapen skall den beakta att verksamhetsprogrammet inte kan innehålla åtgärder som medför omedelbar nytta för andra än medlemmar som producerar frukt och grönsaker enligt producentorganisationens godkännande. En producentorganisation skall inrättas på producenternas initiativ och producenterna skall kunna övervaka organisationen och dess beslut. Andra än producentmedlemmar enligt godkännande (inklusive t.ex. potatisproducenter) kan delta i röstningar som gäller producentorganisationens driftsfond endast i den omfattning som tillåts i organisationens stadgar. 2 2 Kommissionens förordning 1580/2007, artikel 21 punkt 1a.

3 4. VÄRDET AV DEN SALUFÖRDA PRODUKTIONEN I punkt 4 på blanketten anges värdet av den saluförda produktionen för den organisation som ansöker om godkännande. För en organisation med 5 9 medlemmar skall värdet av produktionen vara minst euro. En organisation med tio eller flera medlemmar skall ha en produktion vars värde är minst euro. Vid ansökan om godkännande beräknas värdet av produktionen under en 12 -månadersperiod. Denna period ska vara producentorganisationens räkenskapsår. Denna period kan väljas inom följande gränser: a) en 12-månadersperiod som tidigast börjar den 1 januari tre år före det år då verksamhetsprogrammet genomförs och senast avslutas den 1 augusti året innan programmet genomförs. b) det genomsnittliga värdet av tre på varandra följande 12-månadersperioder som tidigast börjar den 1 januari fem år före det år då verksamhetsprogrammet genomförs och senast avslutas den 1 augusti året innan programmet genomförs. Värdet av produktionen skall grunda sig på bokföringsuppgifterna för den sammanslutning som ansöker om godkännande. Grunderna för beräkning av produktionens värde: Värdet av producentorganisationens produktion beräknas utifrån de produkter som ligger till grund för producentorganisationens ansökan om godkännande. Värdet beräknas på basis av det mervärdesskattefria försäljningspriset på de produkter som medlemmarna producerar. Om producentorganisationen säljer sina produkter förpackade och behandlade är produktens värde det mervärdesskattefria försäljningspriset på den förpackade eller behandlade produkten. Om producentorganisationen säljer sina produkter som förädlade räknas produktens värde från det kalkylerade mervärdesskattefria försäljningspriset på råvaran. Kostnaderna för att transportera produkterna från producentorganisationen till köparen räknas inte in i produktionens värde. I skedet för godkännande av organisationen (eller då en ny medlem ansluter sig till organisationen) räknas också värdet av de produkter som medlemmarna själva marknadsför med i produktionens värde. Senare räknas sådan gårds- eller torgförsäljning som organisationens medlemmar idkar direkt till konsumenterna eller sådana produkter som medlemmarna själva marknadsför som färska eller till förädlingsindustrin inte med i värdet av producentorganisationens saluförda produktion. En dylik försäljning förbi producentorganisationen är dessutom möjlig endast i begränsad omfattning och med organisationens tillstånd (se närmare bilaga 2, Producentorganisationens stadgar, punkt 3). Om producentorganisationen återtar produkter från marknaden (intervention) eller om organisationen själv eller dess medlemmar säljer sina produkter via en annan erkänd producentorganisation skall organisationen kontakta Landsbygdsverket för att närmare utreda hur värdet av dessa produktpartier skall beaktas i kalkyleringen. Om producentorganisationen har ett dotterföretag som ansvarar för förpackandet och försäljningen av organisationens produkter kan värdet av den saluförda produktion beräknas på basis av det försäljningspris som dotterföretaget sätter på produkterna, förutsatt att producentorganisationen eller sammanslutningen av dem äger minst 90 procent av dotterföretagets kapital. 5. VÄRDET AV ÖVRIG VERKSAMHET I punkt 5 antecknas värdet av försäljningen av de produkter som ingår i organisationens godkända produkter eller produktgrupp till den del det är fråga om produkter som härrör från andra än organisationens medlemmar. Producentorganisationens huvudsakliga verksamhet skall gälla saluföring av medlemmarnas produkter enligt godkännande. Värdet av organisationens saluförda produktion (punkt 4 på blanketten) får inte vara lägre än värdet av organisationens övriga verksamhet. Enligt de nuvarande författningarna betraktas endast försäljning av produkter som härrör från andra än organisationens medlemmar och som hör till organisationens produkter för godkännande som övrig verksamhet. 6. RÖSTRÄTT I punkt 6 antecknas i procent den största enskilda medlemmens rösträtt i organisationen. Rösträtten för en enskild medlem av producentorganisationen eller en delägare i dess medlemssammanslutning får inte överstiga 20 procent av producentorganisationens rösträtt. Vid uträkning av rösträtten anses en enskild medlems eller delägares direkta eller indirekta ägande i producentorganisationen ingå i dennes rösträtt. 7. PRODUCENTORGANISATIONENS UPPBYGGNAD OCH UPPGIFTER I punkt 7.1 på ansökningsblanketten utreds hur organisationen sköter de huvuduppgifter som fastställts för en producentorganisation. I fråga om de uppgifter som organisationen själv sköter skall man uppge de lokaliteter, den utrustning och den personal som används för uppgiften. När det gäller 3

4 uppgifter som lagts ut skall det klarläggas hur uppgiften sköts. Producentorganisationens huvuduppgifter är kännedom om medlemmarnas produktion, sortering, lagring och förpackande av medlemmarnas produkter, marknadsföring av medlemmarnas produkter samt ansvar för organisationens ekonomiförvaltning och centraliserade bokföringsoch faktureringssystem. Producentorganisationen kan själv sköta alla dessa uppgifter om den förfogar över de lokaliteter, den utrustning och personal som behövs för detta. Organisationen kan också lägga ut sina uppgifter till utomstående aktörer, inklusive organisationens egna medlemmar. Utläggning av uppgifterna förutsätter att uppgifterna sköts adekvat och under uppsikt av producentorganisationen. Kännedom om produktionen omfattar till exempel planering av organisationens produktion så att den möjligast väl motsvarar efterfrågan vad gäller kvantitet, kvalitet och även tidsmässigt. Till kännedom om produktionen hör också det faktum att producentorganisationen skall lämna uppgifter om medlemmarnas produktion (bl.a. produktionskvantiteter, arealer, direktförsäljning) med tanke på kommissionens årsrapport. Organisationen svarar för att dessa uppgifter samlas in och skickas till Landsbygdsverket. Sortering, lagring och förpackande av medlemmarnas produkter kan skötas centraliserat i organisationens lokaliteter. Sorteringen, lagringen och förpackandet kan genomföras även på producentmedlemmarnas gårdar eller läggas ut helt och hållet, om det är mera ändamålsenligt med tanke på bibehållandet av kvaliteten eller verksamhetens kostnadseffektivitet. Organisationen skall slå fast vilka krav den ställer på sina medlemmar och utomstående serviceproducenter när det gäller produkternas kvalitet och förpackande av produkterna. Producentorganisationens marknadsföring kan skötas med hjälp av organisationens egen personal eller läggas ut. Försäljningen av produkterna skall dock skötas centraliserat via producentorganisationen (se närmare bilaga 2, Producentorganisationens stadgar, punkt 3). Likaså skall producentorganisationens bokföring och faktureringssystem vara centraliserade, även om dessa uppgifter kan läggas ut. Producentorganisationens bokföring skall vara sådan att man från den kan utläsa den andel som värdet av producentmedlemmarnas saluförda produktion (produkter enligt organisationens produkter för godkännande) utgör av värdet av organisationens hela produktion. Producentorganisationen skall sluta ett skriftligt avtal med den part som har hand om uppgifterna i fråga om alla de ovan nämnda huvuduppgifter som har lagts ut. I avtalet definieras uppgifterna som har lagts ut och villkoren för ombesörjandet av uppgifterna. Kopior av ingångna avtal fogas till ansökan. I punkt 7.2 på ansökningsblanketten utreds på vilket sätt producentorganisationen ger sina medlemmar sådan teknisk hjälp som behövs för genomförandet av miljövänliga odlingsmetoder. FÖRBINDELSER Vid undertecknandet av ansökan förbinder sig producentorganisationen vid de villkor som nämns i punkten Förbindelser på ansökningsblanketten. Producentorganisationen skall iaktta villkoren för godkännande och underrätta Landsbygdsverket om sådana förändringar i organisationens verksamhet (t.ex. medlemmar som lämnat organisationen) som kan inverka på förutsättningarna för godkännande. Godkännandet kan återkallas och utbetalt fondstöd kan återkrävas om organisationen har lämnat oriktiga uppgifter om sin verksamhet eller underlåtit att iaktta villkoren för godkännande. En erkänd producentorganisation är skyldig att till Landsbygdsverket lämna de statistikuppgifter som behövs för kommissionens årsrapport. Med tanke på årsrapporten skickas årligen i mars-april en förfrågan till varje erkänd producentorganisation om produktionskvantiteter, produktionsarealer, produktionens värde och marknadsföringskanaler. Bokföringsskyldighet Av producentorganisationens bokföring skall tydligt framgå de avräkningar och andra betalningar som producentorganisationen har erlagt till sina medlemmar samt å andra sidan de avgifter som medlemmarna betalat till organisationen. Producentorganisationerna skall förvara räkenskapsperiodens verifikat och korrespondensen om affärstransaktioner (t.ex. fakturor och avräkningar till producenterna) i minst 6 år räknat från utgången av det år räkenskapsperioden har löpt ut (bokföringslag, 1336/1997 2:10). Av de verifikat som berör överföring av produkter skall framgå vilka produkter som sålts, mängden produkter och värdet av dem. Övervakning och påföljder Landsbygdsverket övervakar att villkoren för godkännande av producentorganisationer iakttas. Alla organisationer kontrolleras genom kontrollbesök på plats innan godkännandet beviljas och senare minst vart femte år för att verifiera att grunderna för godkännande uppfylls. I samband med övervakningen kan man utföra stickprov till exempel vid organisationens lokaliteter, förpackningsställen samt producentmedlemmarnas odlingar, så att det går att säkerställa att villkoren för godkännande iakttas. 4

5 Landsbygdsverket kan återkalla godkännandet av en producentorganisation om organisationen inte iakttar villkoren för godkännande. Om det vid kontrollen framgår att grunderna för godkännande av organisationen inte uppfylls, verkställs återkallelsen inom sex månader från kontrollen. En organisation som handlat i god tro behåller sina rättigheter till följd av godkännandet (t.ex. stödberättigandet för kostnader som orsakats av verksamhetsprogrammet) ända fram till det att godkännandet återkallas. Om producentorganisationen dock avsiktligt eller till följd av grov försummelse har låtit bli att uppfylla sina skyldigheter träder beslutet om återkallelse av godkännandet i kraft från den tidpunkt då villkoren för godkännande inte uppfylls. BILAGOR TILL ANSÖKAN Till ansökan fogas de bestyrkta utredningar som nämns på blankettens sista sida. Närmare anvisningar för uppgörandet av producentorganisationens stadgar finns i bilaga 2. Underskrifter Två personer med rätt att teckna producentorganisationens namn skall underteckna ansökan. 5

6 BILAGA 1 Den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker gäller för följande produkter: (1234/2007 bilaga I, del IX) 6 CN-kod Beskrivning Tomater, färska eller kylda 0703 Vanlig lök (kepalök), schalottenlök, vitlök och purjolök samt andra vegetabilier av släktet Allium, färska eller kylda 0704 Huvudkål, blomkål, kålrabbi och bladkål samt annan ätbar kål av släktet Brassica, färska eller kylda 0705 Sallat (Lactuca sativa) samt cikoriasallat och endiv (arter av sorten Cichorium), färska eller kylda 0706 Morötter, rovor, rödbetor, havrerot, rotselleri, rädisor och rättikor samt liknande ätbara rotfrukter, färska eller kylda Gurkor och smågurkor, färska eller kylda 0708 Baljväxter, färska eller kylda, även spritade ex 0709 ex 0802 Andra vegetabilier, färska eller kylda, dock inte vegetabilier som omfattas av undernummer , , , , och Andra nötter, färska eller torkade, även skalade, dock inte arekanötter (eller betelnötter) och kolanötter som omfattas av undernummer Färska mjölbananer ex Torkade mjölbananer Färska fikon Ananas Avokado Guava, mango och mangostan 0805 Citrusfrukter, färska eller torkade Färska bordsdruvor 0807 Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska 0808 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska 0809 Aprikoser, körsbär, persikor (inklusive nektariner), plommon och slånbär, färska 0810 Annan färsk frukt Blandningar av enbart torkade nötter enligt nr 0801 och Saffran ex ex timjan, färska eller kylda basilika, citronmeliss, mynta, kungsmynta (Origanum vulgare), rosmarin, salvia; färska eller kylda Johannesbröd

7 7 PRODUCENTORGANISATIONENS STADGAR BILAGA 2 Producentorganisationens stadgar godkänns av det behöriga organet för det aktiebolag eller andelslag som fungerar som producentorganisation. Producentorganisationens stadgar kan ingå i andelslagets stadgar eller aktiebolagets bolagsordning. Alternativt kan producentorganisationen göra upp separata stadgar för sig, varvid ändringar i dem inte kräver någon anmälan till handelsregistret. Då kan ett aktiebolags stadgar uppgöras t.ex. i form av ett delägaravtal och ett andelslags i form av ett medlemsavtal. I stadgarna kan man slå fast de grundläggande principerna för verksamheten och överföra utarbetandet av detaljerade föreskrifter till en lägre beslutsfattarnivå. Till exempel kan man i stadgarna fastställa principen för hur de avgifter till driftsfonden som tas ut av producenterna skall uppbäras (en procentandel av varje odlaravräkning uppbärs) och bemyndiga styrelsen att årligen besluta om storleken på procentandelen. I producentorganisationens stadgar skall bestämmas om följande: 1. Stadgarna för en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ska ålägga organisationens producentmedlemmar att framför allt. a) tillämpa de regler som producentorganisationen antagit när det gäller produktionsrapportering, produktion, saluföring och miljöskydd. b) tillhöra endast en producentorganisation i fråga om ett visst jordbruksföretag produktion av någon av de produkter som avses i artikel 122 a iii. c) saluföra hela den berörda produktionen via producentorganisationen. d) tillhandahålla de uppgifter som producentorganisationen begär för statistiska ändamål, framför allt angående arealer, skördade kvantiteter, avkastning och direktförsäljning e) betala in de ekonomiska bidrag som fastställs i stadgarna för inrättande och förvaltning av den driftsfond som avses i artikel 103b. enlighet med de villkor producentorganisationen har fastställt: a) sälja upp till en fastställd procentandel av sin produktion och/eller sina produkter direkt på sina jordbruksföretag och/eller utanför sina jordbruksföretag till konsumenter för personligt bruk; denna procentandel ska fastställas av medlemsstaten och uppgå till minst 10 %. b) själva eller genom förmedling av en annan producentorganisation som utsetts av deras egen organisation, saluföra produkter som utgör en marginell kvantitet i förhållande till den produktionsvolym som den egna organisationen kan saluföra c) själva eller via en annan producentorganisation som utsetts av deras egen organisation, saluföra produkter vars egenskaper är sådana att den egna organisationen normalt inte handlar med dem. 3. I producentorganisationens stadgar ska även följande fastställas: a) Förfaranden för fastställande, antagande och ändring av de regler som avses i punkt 1. b) Ekonomiska bidrag som medlemmarna ska åläggas att betala in för finansieringen av producentorganisationen. c) Regler som gör det möjligt för producentmedlemmarna att på ett demokratiskt sätt kontrollera organisationen och dess beslut. d) Påföljder vid överträdelser av stadgarna, särskilt utebliven inbetalning av ekonomiska bidrag, eller av de regler som producentorganisationen har fastställt. e) Regler för antagande av nya medlemmar, särskilt minimitid för medlemskap. f) Regler om bokföring och budget som är nödvändiga för att organisationen ska fungera. 4. I ekonomiska frågor ska producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker anses verka i sina medlemmars namn och på deras vägnar. 2. Trots punkt 1 c får medlemsproducenterna om producentorganisationen ger sitt tillstånd och i Till ansökan skall fogas ett utdrag ur protokollet över det möte där producentorganisationens behöriga organ har godkänt organisationens stadgar.