ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSANVISNINGAR"

Transkript

1 ANSÖKNINGSANVISNINGAR Blnr 353 GODKÄNNANDE AV FRUKT- OCH GRÖNSAKSPRODUCENTORGANISATIONER Allmänt Med blanketten ansöks om godkännande av fruktoch grönsaksproducentorganisationer. Godkännandet baserar sig på rådets förordning (EG) nr 1234/07 och de författningar som utfärdats med stöd av den 1. Ansökningstiden är fortlöpande. Till ansökan fogas de utredningar som anges på sista sidan av blanketten. Landsbygdsverket kan begära att sökanden lämnar ytterligare utredningar och preciseringar till ansökan. Beslutet om godkännande fattas av Landsbygdsverket inom tre månader från det att ansökan jämte alla behövliga bilagehandlingar har lämnats in. Numreringen av följande mellanrubriker följer numreringen av motsvarande punkter i ansökningsblankett nr UPPGIFTER OM SÖKANDEN I punkt 1 antecknas uppgifter om den organisation som ansöker om godkännande. Den organisation som ansöker om godkännande skall vara ett aktiebolag eller ett andelslag. Till ansökan fogas stiftelseurkunden för den sammanslutning som ansöker om godkännande. Stiftelseurkunden för ett aktiebolag innehåller aktiebolagets bolagsordning och för ett andelslag dess stadgar. Dessutom skall ett eventuellt medlems- eller delägaravtal samt handelsregisterutdrag fogas till ansökan. En producentorganisation kan beviljas villkorligt godkännande om sammanslutningen ännu inte har förts in i handelsregistret. Då kan godkännandet återkallas om sammanslutningen inte anmäls för registrering inom sex månader från undertecknandet av stiftelseurkunden eller om registermyndigheten avslår sammanslutningens ansökan om registrering. Till ansökan fogas också ett utdrag ur protokollet över det möte där producentorganisationens behöriga organ har beslutat ansöka om godkännande av producentorganisationen. Detta behöriga organ utgörs i ett aktiebolag av bolagsstämman och i andelslag av andelsstämman eller det representantskap som valts av medlemmarna. I punkt 1.1. på ansökningsblanketten utreds producentorganisationens eventuella kontakter till andra företag och andelslag. I punkten antecknas huruvida den sammanslutning som ansöker om godkännande har ägarandelar i andra företag eller om sökanden är medlem av en annan sammanslutning (t.ex. ett andelslag). Likaså antecknas om andra företag har ägarandelar i det aktiebolag som ansöker om godkännande eller om en annan sammanslutning (t.ex. ett aktiebolag eller ett andelslag) är medlem i det andelslag som ansöker om godkännande. I punkten klarläggs branscherna för dessa andra företag och andelslag samt de inbördes ägandeförhållandena och rösträttsandelarna för dem och den sammanslutning som ansöker om godkännande. 2. PRODUKTER ELLER PRODUKTGRUPP SOM LIGGER TILL GRUND FÖR ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE I punkt 2 på ansökningsblanketten antecknas den produkt eller produktgrupp på basis av vilken ansöks om godkännande som producentorganisation. Produkterna som ligger till grund för producentorganisationens ansökan om godkännande skall höra till tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 1234/07 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (bilaga 1). I förordningen har produkterna förtecknats enligt tulltaxans nomenklatur. I praktiken omfattas nästan samtliga bär, frukter, grönsaker och svampar av förordningens tillämpningsområde. Potatis, sockermajs samt vissa örter hör dock inte till den aktuella förordningens tillämpningsområde 1. I punkt 2.1 på ansökningsblanketten räknas upp godkända produkter eller produktgrupp som organisationen marknadsför. I punkt 2.2 räknas upp de andra trädgårdsprodukter som marknadsförs av organisationen samt de jordbruksprodukter som organisationen marknadsför. 3. PRODUCENTORGANISATIONENS MEDLEMSANTAL I punkt 3.1 på ansökningsblanketten antecknas antalet producentmedlemmar i producentorganisationen. Med producent avses här endast de producenter som via organisationen marknadsför sådana produkter som ligger till grund för organisationens ansökan om godkännande. En producentmedlem kan dock, på grund av växtföljd eller motsvarande skäl, ha ett mellanår då han inte levererar dylika produkter för att marknadsföras via organisationen. 1 Kommissionens förordning 1580/2007 och JMS förordning 481/

2 Utöver fysiska personer kan även juridiska personer, t.ex. öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag, vara producentmedlemmar i producentorganisationen. Likaså kan även t.ex. dödsbon eller en beskattningssammanslutningar vara producentmedlemmar. Om samma person eller personer har bestämmanderätt i flera dylika sammanslutningar som hör till producentorganisationen betraktas de berörda sammanslutningarna som en enda medlem när producentorganisationens lägsta medlemsantal beräknas. En godtagbar producentorganisation skall ha minst 5 medlemmar om värdet av organisationens produktion är minst euro och 10 medlemmar om värdet av produktionen är minst euro. Om en producentorganisation helt eller delvis utgörs av medlemmar som i sin tur är juridiska personer som uteslutande består av producenter skall det lägsta antalet producenter beräknas på grundval av det antal producenter som är anslutna till var och en av de juridiska personerna. Om t.ex. ett aktiebolag som består av separata producenter (=separata lägenheter) ansluter sig som medlem i producentorganisationen räknas antalet producentmedlemmar (=lägenheter) i detta aktiebolag med i producentorganisationens lägsta antal medlemmar. Om en juridisk person, t.ex. ett aktiebolag, emellertid redan i sig själv är en producent enligt gemenskapens definition 2 räknas dess medlemmar eller delägare inte separat med i det lägsta antalet medlemmar. Därmed betraktas inte ägarna till samma producentföretag (lägenhetshelhet) som separata producenter då medlemsantalet beräknas. Om en och samma person är delägare i flera aktiebolag som är medlemmar i producentorganisationen räknas denna person endast en gång med i producentorganisationens lägsta medlemsantal. Till ansökan fogas en kopia av aktiebolagets aktieoch delägarförteckning eller, i fråga om andelslag, en kopia av andelslagets medlemsregister. Andra än producentmedlemmar I punkt 3.2. på ansökningsblanketten antecknas de av producentorganisationens medlemmar som inte är producenter. Som icke-producenter betraktas här också sådana medlemmar som producerar trädgårds- eller jordbruksprodukter som inte hör till godkända produkter eller produktgrupp. Utöver producentmedlemmar som odlar godkända produkter kan också följande vara medlemmar av producentorganisationen: a) medlemmar som tidigare odlat produkter enligt kategorin för godkännande (t.ex. pensionärer eller odlare som lagt ned produktionen av andra skäl) b) odlare som producerar andra jordbruks- eller trädgårdsprodukter än sådana som ingår i producentorganisationens godkända produkter eller produktgrupp. c) medlemmar som tidigare odlat produkter som nämns i punkt b (pensionärer eller odlare som lagt ned produktionen av andra skäl) d) i undantagsfall ett litet antal medlemmar som inte producerar eller tidigare har producerat jordbruks- eller trädgårdsprodukter (t.ex. organisationens tjänstemän eller hedersmedlemmar). Organisationen kan ha sådana medlemmar endast om Landsbygdsverket av särskilda skäl anser det vara godtagbart. På ansökningsblanketten eller vid behov på en separat bilaga utreds hurdana aktörer det är fråga om och varför de är medlemmar av organisationen. Medlemmar som inte producerar trädgårdsprodukter enligt godkännande omfattas av följande restriktioner: a) dessa medlemmar kan inte vara parti- eller detaljaffärer, finansiella institut eller andra aktörer i ekonomiskt betydande position b) dessa medlemmar kan inte tillsammans förfoga över mer än 49 procent av rösträtten i producentorganisationen c) dessa medlemmar kan inte dra omedelbar nytta av de verksamheter som finansieras av gemenskapen I punkt 3.3 på ansökningsblanketten antecknas den procentandel av producentorganisationens rösträtt som innehas av medlemmar som inte producerar produkter enligt producentorganisationens godkännande. Då en erkänd producentorganisation utarbetar ett verksamhetsprogram som finansieras av gemenskapen skall den beakta att verksamhetsprogrammet inte kan innehålla åtgärder som medför omedelbar nytta för andra än medlemmar som producerar frukt och grönsaker enligt producentorganisationens godkännande. En producentorganisation skall inrättas på producenternas initiativ och producenterna skall kunna övervaka organisationen och dess beslut. Andra än producentmedlemmar enligt godkännande (inklusive t.ex. potatisproducenter) kan delta i röstningar som gäller producentorganisationens driftsfond endast i den omfattning som tillåts i organisationens stadgar. 2 2 Kommissionens förordning 1580/2007, artikel 21 punkt 1a.

3 4. VÄRDET AV DEN SALUFÖRDA PRODUKTIONEN I punkt 4 på blanketten anges värdet av den saluförda produktionen för den organisation som ansöker om godkännande. För en organisation med 5 9 medlemmar skall värdet av produktionen vara minst euro. En organisation med tio eller flera medlemmar skall ha en produktion vars värde är minst euro. Vid ansökan om godkännande beräknas värdet av produktionen under en 12 -månadersperiod. Denna period ska vara producentorganisationens räkenskapsår. Denna period kan väljas inom följande gränser: a) en 12-månadersperiod som tidigast börjar den 1 januari tre år före det år då verksamhetsprogrammet genomförs och senast avslutas den 1 augusti året innan programmet genomförs. b) det genomsnittliga värdet av tre på varandra följande 12-månadersperioder som tidigast börjar den 1 januari fem år före det år då verksamhetsprogrammet genomförs och senast avslutas den 1 augusti året innan programmet genomförs. Värdet av produktionen skall grunda sig på bokföringsuppgifterna för den sammanslutning som ansöker om godkännande. Grunderna för beräkning av produktionens värde: Värdet av producentorganisationens produktion beräknas utifrån de produkter som ligger till grund för producentorganisationens ansökan om godkännande. Värdet beräknas på basis av det mervärdesskattefria försäljningspriset på de produkter som medlemmarna producerar. Om producentorganisationen säljer sina produkter förpackade och behandlade är produktens värde det mervärdesskattefria försäljningspriset på den förpackade eller behandlade produkten. Om producentorganisationen säljer sina produkter som förädlade räknas produktens värde från det kalkylerade mervärdesskattefria försäljningspriset på råvaran. Kostnaderna för att transportera produkterna från producentorganisationen till köparen räknas inte in i produktionens värde. I skedet för godkännande av organisationen (eller då en ny medlem ansluter sig till organisationen) räknas också värdet av de produkter som medlemmarna själva marknadsför med i produktionens värde. Senare räknas sådan gårds- eller torgförsäljning som organisationens medlemmar idkar direkt till konsumenterna eller sådana produkter som medlemmarna själva marknadsför som färska eller till förädlingsindustrin inte med i värdet av producentorganisationens saluförda produktion. En dylik försäljning förbi producentorganisationen är dessutom möjlig endast i begränsad omfattning och med organisationens tillstånd (se närmare bilaga 2, Producentorganisationens stadgar, punkt 3). Om producentorganisationen återtar produkter från marknaden (intervention) eller om organisationen själv eller dess medlemmar säljer sina produkter via en annan erkänd producentorganisation skall organisationen kontakta Landsbygdsverket för att närmare utreda hur värdet av dessa produktpartier skall beaktas i kalkyleringen. Om producentorganisationen har ett dotterföretag som ansvarar för förpackandet och försäljningen av organisationens produkter kan värdet av den saluförda produktion beräknas på basis av det försäljningspris som dotterföretaget sätter på produkterna, förutsatt att producentorganisationen eller sammanslutningen av dem äger minst 90 procent av dotterföretagets kapital. 5. VÄRDET AV ÖVRIG VERKSAMHET I punkt 5 antecknas värdet av försäljningen av de produkter som ingår i organisationens godkända produkter eller produktgrupp till den del det är fråga om produkter som härrör från andra än organisationens medlemmar. Producentorganisationens huvudsakliga verksamhet skall gälla saluföring av medlemmarnas produkter enligt godkännande. Värdet av organisationens saluförda produktion (punkt 4 på blanketten) får inte vara lägre än värdet av organisationens övriga verksamhet. Enligt de nuvarande författningarna betraktas endast försäljning av produkter som härrör från andra än organisationens medlemmar och som hör till organisationens produkter för godkännande som övrig verksamhet. 6. RÖSTRÄTT I punkt 6 antecknas i procent den största enskilda medlemmens rösträtt i organisationen. Rösträtten för en enskild medlem av producentorganisationen eller en delägare i dess medlemssammanslutning får inte överstiga 20 procent av producentorganisationens rösträtt. Vid uträkning av rösträtten anses en enskild medlems eller delägares direkta eller indirekta ägande i producentorganisationen ingå i dennes rösträtt. 7. PRODUCENTORGANISATIONENS UPPBYGGNAD OCH UPPGIFTER I punkt 7.1 på ansökningsblanketten utreds hur organisationen sköter de huvuduppgifter som fastställts för en producentorganisation. I fråga om de uppgifter som organisationen själv sköter skall man uppge de lokaliteter, den utrustning och den personal som används för uppgiften. När det gäller 3

4 uppgifter som lagts ut skall det klarläggas hur uppgiften sköts. Producentorganisationens huvuduppgifter är kännedom om medlemmarnas produktion, sortering, lagring och förpackande av medlemmarnas produkter, marknadsföring av medlemmarnas produkter samt ansvar för organisationens ekonomiförvaltning och centraliserade bokföringsoch faktureringssystem. Producentorganisationen kan själv sköta alla dessa uppgifter om den förfogar över de lokaliteter, den utrustning och personal som behövs för detta. Organisationen kan också lägga ut sina uppgifter till utomstående aktörer, inklusive organisationens egna medlemmar. Utläggning av uppgifterna förutsätter att uppgifterna sköts adekvat och under uppsikt av producentorganisationen. Kännedom om produktionen omfattar till exempel planering av organisationens produktion så att den möjligast väl motsvarar efterfrågan vad gäller kvantitet, kvalitet och även tidsmässigt. Till kännedom om produktionen hör också det faktum att producentorganisationen skall lämna uppgifter om medlemmarnas produktion (bl.a. produktionskvantiteter, arealer, direktförsäljning) med tanke på kommissionens årsrapport. Organisationen svarar för att dessa uppgifter samlas in och skickas till Landsbygdsverket. Sortering, lagring och förpackande av medlemmarnas produkter kan skötas centraliserat i organisationens lokaliteter. Sorteringen, lagringen och förpackandet kan genomföras även på producentmedlemmarnas gårdar eller läggas ut helt och hållet, om det är mera ändamålsenligt med tanke på bibehållandet av kvaliteten eller verksamhetens kostnadseffektivitet. Organisationen skall slå fast vilka krav den ställer på sina medlemmar och utomstående serviceproducenter när det gäller produkternas kvalitet och förpackande av produkterna. Producentorganisationens marknadsföring kan skötas med hjälp av organisationens egen personal eller läggas ut. Försäljningen av produkterna skall dock skötas centraliserat via producentorganisationen (se närmare bilaga 2, Producentorganisationens stadgar, punkt 3). Likaså skall producentorganisationens bokföring och faktureringssystem vara centraliserade, även om dessa uppgifter kan läggas ut. Producentorganisationens bokföring skall vara sådan att man från den kan utläsa den andel som värdet av producentmedlemmarnas saluförda produktion (produkter enligt organisationens produkter för godkännande) utgör av värdet av organisationens hela produktion. Producentorganisationen skall sluta ett skriftligt avtal med den part som har hand om uppgifterna i fråga om alla de ovan nämnda huvuduppgifter som har lagts ut. I avtalet definieras uppgifterna som har lagts ut och villkoren för ombesörjandet av uppgifterna. Kopior av ingångna avtal fogas till ansökan. I punkt 7.2 på ansökningsblanketten utreds på vilket sätt producentorganisationen ger sina medlemmar sådan teknisk hjälp som behövs för genomförandet av miljövänliga odlingsmetoder. FÖRBINDELSER Vid undertecknandet av ansökan förbinder sig producentorganisationen vid de villkor som nämns i punkten Förbindelser på ansökningsblanketten. Producentorganisationen skall iaktta villkoren för godkännande och underrätta Landsbygdsverket om sådana förändringar i organisationens verksamhet (t.ex. medlemmar som lämnat organisationen) som kan inverka på förutsättningarna för godkännande. Godkännandet kan återkallas och utbetalt fondstöd kan återkrävas om organisationen har lämnat oriktiga uppgifter om sin verksamhet eller underlåtit att iaktta villkoren för godkännande. En erkänd producentorganisation är skyldig att till Landsbygdsverket lämna de statistikuppgifter som behövs för kommissionens årsrapport. Med tanke på årsrapporten skickas årligen i mars-april en förfrågan till varje erkänd producentorganisation om produktionskvantiteter, produktionsarealer, produktionens värde och marknadsföringskanaler. Bokföringsskyldighet Av producentorganisationens bokföring skall tydligt framgå de avräkningar och andra betalningar som producentorganisationen har erlagt till sina medlemmar samt å andra sidan de avgifter som medlemmarna betalat till organisationen. Producentorganisationerna skall förvara räkenskapsperiodens verifikat och korrespondensen om affärstransaktioner (t.ex. fakturor och avräkningar till producenterna) i minst 6 år räknat från utgången av det år räkenskapsperioden har löpt ut (bokföringslag, 1336/1997 2:10). Av de verifikat som berör överföring av produkter skall framgå vilka produkter som sålts, mängden produkter och värdet av dem. Övervakning och påföljder Landsbygdsverket övervakar att villkoren för godkännande av producentorganisationer iakttas. Alla organisationer kontrolleras genom kontrollbesök på plats innan godkännandet beviljas och senare minst vart femte år för att verifiera att grunderna för godkännande uppfylls. I samband med övervakningen kan man utföra stickprov till exempel vid organisationens lokaliteter, förpackningsställen samt producentmedlemmarnas odlingar, så att det går att säkerställa att villkoren för godkännande iakttas. 4

5 Landsbygdsverket kan återkalla godkännandet av en producentorganisation om organisationen inte iakttar villkoren för godkännande. Om det vid kontrollen framgår att grunderna för godkännande av organisationen inte uppfylls, verkställs återkallelsen inom sex månader från kontrollen. En organisation som handlat i god tro behåller sina rättigheter till följd av godkännandet (t.ex. stödberättigandet för kostnader som orsakats av verksamhetsprogrammet) ända fram till det att godkännandet återkallas. Om producentorganisationen dock avsiktligt eller till följd av grov försummelse har låtit bli att uppfylla sina skyldigheter träder beslutet om återkallelse av godkännandet i kraft från den tidpunkt då villkoren för godkännande inte uppfylls. BILAGOR TILL ANSÖKAN Till ansökan fogas de bestyrkta utredningar som nämns på blankettens sista sida. Närmare anvisningar för uppgörandet av producentorganisationens stadgar finns i bilaga 2. Underskrifter Två personer med rätt att teckna producentorganisationens namn skall underteckna ansökan. 5

6 BILAGA 1 Den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker gäller för följande produkter: (1234/2007 bilaga I, del IX) 6 CN-kod Beskrivning Tomater, färska eller kylda 0703 Vanlig lök (kepalök), schalottenlök, vitlök och purjolök samt andra vegetabilier av släktet Allium, färska eller kylda 0704 Huvudkål, blomkål, kålrabbi och bladkål samt annan ätbar kål av släktet Brassica, färska eller kylda 0705 Sallat (Lactuca sativa) samt cikoriasallat och endiv (arter av sorten Cichorium), färska eller kylda 0706 Morötter, rovor, rödbetor, havrerot, rotselleri, rädisor och rättikor samt liknande ätbara rotfrukter, färska eller kylda Gurkor och smågurkor, färska eller kylda 0708 Baljväxter, färska eller kylda, även spritade ex 0709 ex 0802 Andra vegetabilier, färska eller kylda, dock inte vegetabilier som omfattas av undernummer , , , , och Andra nötter, färska eller torkade, även skalade, dock inte arekanötter (eller betelnötter) och kolanötter som omfattas av undernummer Färska mjölbananer ex Torkade mjölbananer Färska fikon Ananas Avokado Guava, mango och mangostan 0805 Citrusfrukter, färska eller torkade Färska bordsdruvor 0807 Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska 0808 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska 0809 Aprikoser, körsbär, persikor (inklusive nektariner), plommon och slånbär, färska 0810 Annan färsk frukt Blandningar av enbart torkade nötter enligt nr 0801 och Saffran ex ex timjan, färska eller kylda basilika, citronmeliss, mynta, kungsmynta (Origanum vulgare), rosmarin, salvia; färska eller kylda Johannesbröd

7 7 PRODUCENTORGANISATIONENS STADGAR BILAGA 2 Producentorganisationens stadgar godkänns av det behöriga organet för det aktiebolag eller andelslag som fungerar som producentorganisation. Producentorganisationens stadgar kan ingå i andelslagets stadgar eller aktiebolagets bolagsordning. Alternativt kan producentorganisationen göra upp separata stadgar för sig, varvid ändringar i dem inte kräver någon anmälan till handelsregistret. Då kan ett aktiebolags stadgar uppgöras t.ex. i form av ett delägaravtal och ett andelslags i form av ett medlemsavtal. I stadgarna kan man slå fast de grundläggande principerna för verksamheten och överföra utarbetandet av detaljerade föreskrifter till en lägre beslutsfattarnivå. Till exempel kan man i stadgarna fastställa principen för hur de avgifter till driftsfonden som tas ut av producenterna skall uppbäras (en procentandel av varje odlaravräkning uppbärs) och bemyndiga styrelsen att årligen besluta om storleken på procentandelen. I producentorganisationens stadgar skall bestämmas om följande: 1. Stadgarna för en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ska ålägga organisationens producentmedlemmar att framför allt. a) tillämpa de regler som producentorganisationen antagit när det gäller produktionsrapportering, produktion, saluföring och miljöskydd. b) tillhöra endast en producentorganisation i fråga om ett visst jordbruksföretag produktion av någon av de produkter som avses i artikel 122 a iii. c) saluföra hela den berörda produktionen via producentorganisationen. d) tillhandahålla de uppgifter som producentorganisationen begär för statistiska ändamål, framför allt angående arealer, skördade kvantiteter, avkastning och direktförsäljning e) betala in de ekonomiska bidrag som fastställs i stadgarna för inrättande och förvaltning av den driftsfond som avses i artikel 103b. enlighet med de villkor producentorganisationen har fastställt: a) sälja upp till en fastställd procentandel av sin produktion och/eller sina produkter direkt på sina jordbruksföretag och/eller utanför sina jordbruksföretag till konsumenter för personligt bruk; denna procentandel ska fastställas av medlemsstaten och uppgå till minst 10 %. b) själva eller genom förmedling av en annan producentorganisation som utsetts av deras egen organisation, saluföra produkter som utgör en marginell kvantitet i förhållande till den produktionsvolym som den egna organisationen kan saluföra c) själva eller via en annan producentorganisation som utsetts av deras egen organisation, saluföra produkter vars egenskaper är sådana att den egna organisationen normalt inte handlar med dem. 3. I producentorganisationens stadgar ska även följande fastställas: a) Förfaranden för fastställande, antagande och ändring av de regler som avses i punkt 1. b) Ekonomiska bidrag som medlemmarna ska åläggas att betala in för finansieringen av producentorganisationen. c) Regler som gör det möjligt för producentmedlemmarna att på ett demokratiskt sätt kontrollera organisationen och dess beslut. d) Påföljder vid överträdelser av stadgarna, särskilt utebliven inbetalning av ekonomiska bidrag, eller av de regler som producentorganisationen har fastställt. e) Regler för antagande av nya medlemmar, särskilt minimitid för medlemskap. f) Regler om bokföring och budget som är nödvändiga för att organisationen ska fungera. 4. I ekonomiska frågor ska producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker anses verka i sina medlemmars namn och på deras vägnar. 2. Trots punkt 1 c får medlemsproducenterna om producentorganisationen ger sitt tillstånd och i Till ansökan skall fogas ett utdrag ur protokollet över det möte där producentorganisationens behöriga organ har godkänt organisationens stadgar.

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om kvalitetskontroll av färska

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

ANSÖKNINGSGUIDE. Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker ANSÖKNINGSGUIDE Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker Innehåll 2 Kontaktuppgifter... 5 1 Inledning... 6 2 Godkännande av en producentorganisation... 7 2.1 Allmänna förutsättningar

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Stöd till producentorganisationer

Jordbruksverkets vägledning. Stöd till producentorganisationer Jordbruksverkets vägledning Stöd till producentorganisationer Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning 3 Lagstiftning... 3 Produkter inom varuområdet. 4 Import av färska frukter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter?

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter? Anvisning till anmälan om fastställande av driftsfond för producentorganisationer för frukt och grönsaker Var finns blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014

Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 1(5) Information från expertgruppen för trädgårdsprodukter 22 augusti 2014 Sammanfattning Detta var ett extrainsatt möte för att diskutera krisåtgärder med anledning av det ryska importstoppet. KOM inför

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning FÖRORDNINGAR 16.5.2014 L 145/5 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 499/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1306/2013

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:19) om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:19) om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-4722/17 UTREDNING 2017-04-28 Stödregelenheten Konsekvensutredning inför ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:19) om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Läs mer

Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1

Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 Datum Dnr 11.8.2000 1971/00/2000 Ikraftträdelse och giltighetstid 1.9.2000 - tills vidare Stadganden om bemyndigande: Lagen om verkställighet av Europeiska

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Guide för ansökan som producentorganisation

ANSÖKNINGSGUIDE. Guide för ansökan som producentorganisation ANSÖKNINGSGUIDE Guide för ansökan som producentorganisation Innehåll Kontaktuppgifter... 3 1 Syftet med producentorganisationen... 4 2 Godkännande av en producentorganisation... 5 2.1 Allmänna förutsättningar

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation:

Dokument som behövs för att kunna öppna ett bankkonto och skapa en kundrelation: 1 Öppnande av bankkonto I denna bilaga finns information om de dokument och utredningar som bankerna i allmänhet kräver för att öppna ett bankkonto för ett företag. Praxis kan variera något mellan bankerna.

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10

Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 256 00101 HELSINGFORS Datum 29.4.2010 Dnr 760/22/2010 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 38/10 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D021995/02.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument D021995/02. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 22 augusti 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd

Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd 15.9.2010 Dnr 1456/22/2010 Avdelningen för finansförvaltning Författningsnummer 59/10 Enheten för utbetalning av stöd Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter ELY-centralerna Betalning av miljöstöd för

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

ANSÖKNINGSGUIDE. Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker ANSÖKNINGSGUIDE Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker Innehåll 2 Kontaktuppgifter... 5 1 Inledning... 6 2 Godkännande av en producentorganisation... 7 2.1 Allmänt... 7 2.2 Att ansöka

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 3/04 Dnr 130/01/2004 21.1.2004 Giltighetstid 28.1.2004 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer inom

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 1(7) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 Sammanfattning Diskussionen om ändringar i PO-reglerna återupptogs efter att ha legat på is ett år. KOM varnade för

Läs mer

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor 1 [8701] Det protokoll om ömsesidigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Anvisningar till ansökan om

Anvisningar till ansökan om om utbetalning av stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker Följ anvisningen noga så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Var finns blanketten? Alla blanketter

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

BESTÄMMELSER OCH RIKTLINJER FÖR KRETSARNAS HANTERING AV FÖRENINGSÄRENDEN

BESTÄMMELSER OCH RIKTLINJER FÖR KRETSARNAS HANTERING AV FÖRENINGSÄRENDEN SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Bilaga 1 BESTÄMMELSER OCH RIKTLINJER FÖR KRETSARNAS HANTERING AV FÖRENINGSÄRENDEN Grundvärden Enligt gällande bestämmelser hanteras föreningsärenden (anslutning, utträde eller

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar

Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen medför förnyelser och ändringar Nya stiftelselagen (487/2015) träder i kraft den 1 december 2015. Den nya lagen skapar klarhet i ställningen för stiftelser med fortlöpande finansiering

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bankoch finansieringsrörelse; SFS 2006:917 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 14 juni 2006. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV. ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret. och/eller registret för

ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV. ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret. och/eller registret för Anvisningar för ifyllning av registreringsansökan Datum 15.5.2006 Dnr 665/505/2006 ANVISNINGAR FÖR IFYLLNING AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN (Evira 55_01.06 1.5.2006) till växtskyddsregistret, plantmaterialregistret

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker Jordbruksverkets vägledning Industrisocker Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Definitioner... 2 3. Industrisocker...

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter UTKAST 25.4.2016 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 4 /03 Dnr 386/01/2003 31.1.2003 Giltighetstid 29.2.2003 tills vidare Bemyndigande Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening

Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Anslutningsavtal för medlemmar i Långelanda Fiber ekonomisk förening Fastigheten Fullständig beteckning Postadress till Fastigheten För Medlemmen Ort och datum För Föreningen Ort och datum Medlem, Namn

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog

Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Ifylls av Skogscentralen Mottagningsdatum Finlands skogscentral Kemeranummer Finansieringsansökan för tidig vård av plantbestånd och vård av ung skog Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs mer

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER 1(5) Datum Marknadsstödsavdelningen/ 2.4.2013 Interventionsenheten Dnro 962/55/2013 Hänvisning Livsmedelsstöd till biståndsorganisationer 2013 Ärende BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter

Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23-03-2001 SG(2001) D/287103 Ärende: Statligt stöd/finland Stödnummer N 429/00 Stöd för marknadsföring av ekologiska produkter Herr Minister, I enlighet med artikel 88.3

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13.

Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013. Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13. LANDSBYGDSVERKET FÖRESKRIFT Avdelningen för landsbygdsnäringar PB 405 60101 SEINÄJOKI Datum 26.4.2013 Dnr 1091/54/2013 Landsbygdsverkets föreskriftssamling 26/13 Bemyndigande: Lag om verkställighet av

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 11 ALLMÄNNA TILLSTÅNDSVILLKOR FÖR ATT BEDRIVA ADVOKATVERKSAMHET I AKTIEBOLAG (15.4.2005, ändrade 7.4.2006 26.1.2007 och senast 29.10.2010) Allmänna villkor 1 I enlighet med 5 2 momentet i lagen om advokater

Läs mer

Egen åker (ha) Arrendeåker (ha) Övrig produktionsareal m 2

Egen åker (ha) Arrendeåker (ha) Övrig produktionsareal m 2 EKOPLAN Ändringsdatum avser den tidpunkt då planen senast ändrades eller kompletterades Datum för uppgörande Ändringsdatum Ändringsdatum 1. UPPGIFTER OM GÅRDEN Gårdens namn Ansvarsperson för produktionen

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer