EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 17.9.2008"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning ARBETSDOKUMENT om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet Utskottet för kultur och utbildning Föredragande: Ivo Belet DT\ doc PE v01-00

2 Gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/av_observatory/index_en.htm) Vad är Europeiska audiovisuella observationsorganet? Europeiska audiovisuella observationsorganet (nedan kallt observationsorganet) bildades Det är anslutet till Europarådet. Det är det enda organ som har till syfte att samla in och sprida information om den audiovisuella industrin i Europa. År 1997 beslutade Europarådet att fortsätta observationsorganets verksamhet på obestämd tid. Observationsorganet har 37 medlemmar (36 länder + Europeiska gemenskapen). I observationsorganet företräds EG av Europeiska kommissionen (generaldirektoratet för informationssamhället och medier). Utöver alla 27 EU-medlemsstater är även Albanien, Liechtenstein, Ryssland, Schweiz, före detta jugoslaviska republiken Makedonien (Fyrom), Kroatien, Turkiet, Island och Norge medlemmar. Slutligen finns det tre observatörer: det franska kultur- och kommunikationsministeriet (Ministère de la Culture et de la Communication (CNC)), avdelningen för medieutveckling under Frankrikes premiärminister (Direction du développement des médias (DDM)) och Europarådet (mediedivisionen). Observationsorganet bildades inom ramen för Europarådet genom ett så kallat partial and enlarged agreement. Observationsorganets syften Observationsorganet har två syften. För det första ska observationsorganet samla in, bearbeta och sprida relevant information om den audiovisuella industrin i Europa. Organet gör denna information tillgänglig för alla relevanta aktörer inom sektorn (informationsspridning). För det andra ska observationsorganet bidra till bättre förståelse för de audiovisuella marknaderna (marknadsinsyn). Observationsorganet utför en rad tjänster. Det publicerar rapporter och onlinepublikationer, det erbjuder onlinetjänster, det utvecklar och administrerar olika relevanta databaser och organiserar konferenser och seminarier. Dessa tjänster utförs i princip mot betalning. Observationsorganet tillhandahåller ett brett spektrum av information. Det sprider bland annat information om lagstiftningsbeslut och rättspraxis, finansiell information, kvalitativ och statistisk information om marknadssärdrag och arbetar med metoden information mapping (vem informerar om vad och till vem?). Det rör sig således framför allt om dels marknadsoch finansfrågor, dels juridiska frågor. Observationsorganet riktar sig till audiovisuella experter, beslutsfattare, journalister, vetenskapsmän, forskare, jurister, rådgivare m.fl. Dessa kan i princip delas in i tre olika kategorier: den audiovisuella sektorn, tjänstesektorn för den audiovisuella sektorn (stöd) och politiska beslutsfattare på olika nivåer. Observationsorganets finansiering Observationsorganet finansieras med medel från olika källor. Dessa fastställs i observationsorganets stadgar. PE v /5 DT\ doc

3 Förutom obligatoriska och frivilliga bidrag från medlemmarna får observationsorganet även in pengar genom försäljning av sina produkter och tjänster. Dessa utgör i genomsnitt knappt 10 procent av den totala budgeten. Medlemmarnas bidrag står årligen för mellan 80 och 90 procent av finansieringen. Resten av budgeten består av gåvor, donationer och ränteinkomster. Europeiska gemenskapens medverkan i observationsorganet Europeiska gemenskapen har varit medlem av observationsorganet sedan 2000 men spelade en viktig roll redan när observationsorganet bildades. EG:s medverkan formaliserades genom rådets beslut 1999/784/EG på grundval av artikel i EG-fördraget. I denna artikel hänvisas det till gemenskapsinsatser inom industrisektorn. EG:s medverkan i observationsorganet föregicks av en anpassning av stadgarna och de finansiella bestämmelserna. År 1999 beslutades att gemenskapen skulle medverka i observationsorganet i fem år. År 2004 beslutades att denna period skulle förlängas med två år (Europaparlamentets och rådets beslut 2239/2004/EG). År 2006 förlängdes medverkan ännu en gång. Den omfattar nu hela löptiden för stödprogrammet för den europeiska audiovisuella sektorn (Media 2007) (till och med den 31 december 2013). Genom detta beslut (Europaparlamentets och rådets beslut 1718/2006/EG) integreras medverkan i observationsorganet i ett bredare stödprogram för den europeiska audiovisuella sektorn. I beslutet från 2004 (om förlängning av gemenskapens medverkan) uppmanades kommissionen att stärka observationsorganets kapacitet att följa upp ny utveckling på multimedieområdet och ny teknik. Dessutom uppmanades kommissionen att samla in och sprida specifik och systematisk information om alla slags begränsningar som hindrar den fria rörligheten för audiovisuella varor och tjänster. Avslutningsvis uppmanades kommissionen att samla in data om tjänster till stöd för personer med funktionshinder (exempelvis programtextning o. dyl.). Under de gångna åren utvecklades EG-bidraget från knappt euro 1999 till ungefär euro Media 2007 har en total budget på 755 miljoner euro för perioden Varje år reserveras 5 procent för horisontella åtgärder, däribland medverkan i observationsorganet. I sitt ursprungliga förslag utgick Europeiska kommissionen från ett årligt bidrag på euro. Den exakta anslagsfördelningen avgörs av Mediakommittén (artikel 11). Syftet med EG:s medverkan Ett av huvudskälen till EG:s medverkan i observationsorganet är att observationsorganets verksamhet anses bidra till ökade konkurrensmöjligheter för gemenskapens audiovisuella industri. Spridningen av audiovisuella varor hindras exempelvis ofta av bristande kunskap om olikheter i den nationella lagstiftningen. Observationsorganet bidrar till att övervinna dessa hinder genom att förse alla relevanta aktörer med systematisk information. DT\ doc 3/5 PE v01-00

4 Kommissionen framhåller dessutom att informationsspridning och marknadsinsyn hjälper marknadsaktörerna i deras investeringsbeslut och ger de lagstiftande instanserna nya insikter. Avslutningsvis omfattar observationsorganet även ett stort antal länder som inte är EU-medlemmar. Observationsorganet ger därför även det europeiska näringslivet värdefull marknadsinformation. Slutrapport Enligt artikel 4 i beslutet om gemenskapens medverkan i observationsorganet är kommissionen skyldig att överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om genomförandet av detta beslut (och således om EG:s medverkan i observationsorganet). En sådan rapport ska läggas fram före utgången av det tredje året efter ikraftträdandet av tillträdelsebeslutet och vid utgången av detta besluts giltighetstid. En första rapport överlämnades 2002 (KOM(2002)0619). På grund av förlängningen av EG:s medverkan är det tänkt att slutrapporten ska komma i början av I rapporten från 2007 kommer kommissionen fram till att gemenskapens medverkan bör ses som något positivt. Genom sin specifika informationsinsamling och sina publikationer har observationsorganet växt ut till en huvudkälla till ekonomisk och rättslig information [...] inom de olika grenarna av den audiovisuella branschen. Detta gäller både privata och offentliga aktörer. Kommissionen framhåller vidare att en av observationsorganets värdefullaste tillgångar är dess förmåga att etablera och upprätthålla effektiva nätverk av vetenskapliga partner. Nätverken bidrar till kvaliteten på observationsorganets ekonomiska och rättsliga analyser. Anmärkningar unik informationskälla Det är viktigt att understryka att observationsorganet är det enda paneuropeiska icke-statliga organet i Europeiska unionen som oberoende samlar in och sprider information om den audiovisuella sektorn. Marknadsanalyserna och informationen om marknadsutvecklingen är en unik källa till information för politiska beslutsfattare och för den audiovisuella sektorn. Det ger bland annat medlemsstaterna möjlighet att bedöma den egna situationen i en europeisk kontext. begränsad geografisk spridning av försäljning av publikationer Av det kommissionsarbetsdokument SEK(2006)1806 som åtföljer rapporten framgår att observationsorganets kunder (437 organisationer) under de åtta första månaderna 2006 framför allt kom från de gamla medlemsstaterna. Ungefär 67 procent av dessa kunder återfinns i endast nio medlemsstater (Belgien, Luxemburg, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien). Övriga europeiska länder (medlemsstater och icke medlemsstater) står blott för 26 procent av observationsorganets kunder. PE v /5 DT\ doc

5 En större spridning av observationsorganets information skulle gynna den audiovisuella sektorn i gemenskapen. Vad beror detta förhållande på, och ägnas denna fråga särskild uppmärksamhet? problemområden för parlamentet 2004 Vid förlängningen av EG:s medverkan gjorde parlamentet vissa anmärkningar i skälen till beslutet. Parlamentet ansåg att observationsorganets kapacitet att följa upp ny utveckling måste stärkas. Parlamentet hävdade också att observationsorganet skulle kunna ge ett värdefullt bidrag genom att informera om de många skillnaderna i den nationella skatte- och arbetsrättslagstiftningen, upphovsrättslagstiftningen och konsumentskyddslagstiftningen. Avslutningsvis uppmanades observationsorganet att samla in uppgifter om nivån på de tv-tjänster som erbjuds till personer med funktionshinder (exempelvis programtextning, talade kommentarer och teckenspråk). Kommissionen tar inte uttryckligen upp dessa frågor i sin rapport. Det krävs därför ytterligare undersökningar för att se om dessa ämnen verkligen har ingått och kommer att ingå i observationsorganets verksamhet. ny utveckling Det är oerhört viktigt att observationsorganet noga följer ny utveckling. Framför allt utvecklingen på onlineområdet måste uppmärksammas ordentligt, bland annat mediekonvergens, tv-spel, statliga tv-bolags utveckling (och deras verksamhet i onlinevärlden), försäljning av audiovisuella verk över Internet, mediekompetens. kundtillfredsställelse Hur ser sektorn och hur ser kunderna på observationsorganets information och tjänster? Vore det inte läge för en kundundersökning? Hur skulle observationsorganet kunna optimera sin handläggning av frågor? Styrs observationsorganet på ett tillräckligt flexibelt sätt? Vore det bra med en extern analys för att ytterligare bygga ut observationsorganet till ett audiovisuellt tjänste- och kunskapscentrum som är effektivt, tillgängligt och rakt igenom användarvänligt? Webbplatsen och trycksakerna, vars innehåll är fantastiskt, skulle må bra av en ny layout. Skulle observationsorganet kunna göra informationen om finansiella stödmöjligheter mer tillgänglig via sin webbplats? DT\ doc 5/5 PE v01-00

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 479 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Förbättra förtroendet

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Europeiska kommissionen Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Varken Europeiska kommissionen eller någon person som handlar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE Europeiska ekonomiska och sociala kommittén INT/606 "Initiativ för socialt företagande" Bryssel den 23 maj 2012 YTTRANDE från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

ÅRSRAPPORT 1999. Europeiska Centrumet För Övervakning av Rasism och Främlingsfientlighet SAMMANFATTNING

ÅRSRAPPORT 1999. Europeiska Centrumet För Övervakning av Rasism och Främlingsfientlighet SAMMANFATTNING EUROPEAN MONITORING CENTRE ON RACISM AND XENOPHOBIA OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES PHÉNOMÈNES RACISTES ET XÉNOPHOBES EUROPÄISCHE STELLE ZUR BEOBACHTUNG VON RASSISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT Europeiska Centrumet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 14.10.2013 2013/2096(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Framtiden för små jordbruksföretag (2013/2096(INI)) Utskottet för jordbruk

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Fri rörlighet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar

Konkurrensverkets statistikarbete. Inga fler uppdrag till SCB att samla in statistik om offentliga upphandlingar KKV1010, v1.3, 2012-04-18 SKRIVELSE 2015-03-13 Dnr 5/2015 1 (10) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Konkurrensverkets statistikarbete Syftet med denna skrivelse är dels att informera

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer