HÅLLBARHETSREDOVISNING Vi arbetar för en hållbar institutssektor i världsklass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008. Vi arbetar för en hållbar institutssektor i världsklass"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 Vi arbetar för en hållbar institutssektor i världsklass

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning och läsinstruktioner... 2 Ledningen om en hållbar institutssektor i världsklass... 3 En spännande resa med CSR och GRI... 4 Organisation och företagets storlek... 5 Styrning och processer... 8 Våra CSR-mål... 9 GRI-rapportens omfattning Prioriterade frågeställningar Intressenter CSR-strategi Mål, risker och möjligheter en analys Indikatorer Ekonomiska Miljö Sociala Sammanfattning av CSR-arbetet och GRI-processen Granskning och bestyrkande Kontaktinformation GRI-index Rapporteringsnivå Från och med verksamhetsåret 2008 ska RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (fram till årsskiftet 2008/2009 IRECO Holding AB) enligt direktiv från ägaren, staten, avlägga en hållbarhetsredovisning enligt GRI som en del av den externa redovisningen. Denna rapport fokuserar på holdingbolagets verksamhet som delägare i industriforskningsinstitut och beskriver kort de tre dotter-/intressebolagen. Indikatorerna härrör från dotter- /intressebolagens verksamheter. Se även rapportdetaljer i GRI-index på sid 33. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

3 EN HÅLLBAR INSTITUTSSEKTOR I VÄRLDSKLASS RISE Holding är ägarbolaget i RISE Research Institutes of Sweden. Under 2008 förberedde vi oss för ett nytt uppdrag med förstärkt mandat att utveckla och förnya sektorn av svenska industriforskningsinstitut. Syftet med en förstärkt institutssektor är att långsiktigt och hållbart bidra till att öka näringslivets konkurrenskraft och Sveriges tillväxt. Ett industriforskningsinstitut är en viktig aktör i det svenska innovationssystemet, en forsknings- och innovationsaktör som å ena sidan betjänar näringslivets behov och å andra sidan arbetar som en komplementär och allianspartner till universitet och högskolor. Av en sådan aktör krävs det att man ligger långt fram i kunskapsutvecklingen i allt man gör. Eftersom RISE Holding är ett ägarbolag som hel- och deläger industriforskningsinstitut, så är verksamhetens kärnprocess ägarstyrning. Det är med strategisk ägarstyrning som vi kan utveckla och förnya sektorn till en hållbar institutssektor i världsklass, vilket är verksamhetens huvudmål. Vi har identifierat fem ägarstyrningselement som vi arbetar med dagligen: Att fånga upp näringslivets behov och säkra dess inflytande över våra strategiska val Att utveckla finansieringen av institutens strategiska kompetensutveckling Att verka genom styrelsearbete och i valberedningar Att företräda hela institutssektorn gentemot övriga intressenter med ett starkt varumärke Att följa upp och redovisa effekter inom ekonomi/nytta, hållbarhet och socialt ansvarstagande För att kunna nå vårt huvudmål måste även vi ligga i framkant inom alla våra verksamhetsområden och därmed kunna konkurrera på en global arena. De nio utmaningar som ligger framför oss de närmaste åren är därför: 1. Att föra strategiska dialoger med näringslivet, särskilt mht behoven hos SME (små och mindre) och medelstora företag (MidCap) 2. Att bygga strategiska allianser med universitet och högskolor 3. Att utveckla en effektorienterad strategisk kompetensutvecklingsfinansiering 4. Att mäta och redovisa konkurrenskrafts-, hållbarhets- och tillväxteffekter 5. Att öka sektorns internationalisering 6. Att fortsätta strukturutveckling och förnyelse av sektorn 7. Att utvidga kvalitetsbegreppet till att också omfatta nytto- och hållbarhetsapekter 8. Att utveckla ett nytt och hållbart varumärke RISE för sektorn 9. Att göra sektorn känd och respekterad, till stolthet för de verksamma. Välkommen ombord! Yngve Stade Styrelseordförande Peter Holmstedt Verkställande direktör RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

4 EN SPÄNNANDE RESA MED CSR OCH GRI Regeringen beslutade hösten 2007 att alla statligt ägda företag ska avge en redovisning av sitt arbete med hållbarhets- och ansvarsfrågor (CSR, Corporate Social Responsibility, eng.) som en del av den externa redovisningen fr.o.m. verksamhetsåret Ägaren föreskriver också att rapporteringsformatet ska följa GRI, Global Reporting Initatives riktlinjer och rekommendationer samt vara oberoende bestyrkt. Detta stärker vårt CSR-arbete och säkrar att vi följer upp och förbättrar våra resultat på bästa sätt för att motsvara ägarens intentioner. Som en direkt följd av ägarens direktiv initierades uppstart av CSR- och GRI-processerna på IRECO i början av Då regeringen deklarerade sin ambition att säkerställa att de egna bolagen arbetade med samma krav på transparens i CSR-frågor som börsföretagen sedan länge gjort, intensifierades etableringen av GRI-standarden synbart och kontakterna med konsulter som erbjuder CSR/GRI-tjänster i och utanför Sverige ökade märkbart även på holdingbolaget. Bolagets styrelse informerades om ägarkravet på årlig redovisning av företagets CSR-arbete och IRECO fick av styrelsen uppdraget att sammanställa en redovisning enligt direktiven. Arbetet startade i princip från noll. Under våren 2008 knöts en extern CSR-konsult, Ethos International, som rekommenderats av ägaren, till bolaget för att stödja kommunikationsansvarig och VD vid upplägg och genomförande av arbetet. Som ett första steg uppdrogs åt konsulten att göra en genomlysning av IRECO och institutskoncernerna för att kartlägga det befintliga CSR-arbetet. Samtidigt informerade också bolagets revisionsbyrå, genom sina CSR/GRI-specialister om hur planering och revision av en hållbarhetsredovisning går till. En arbetsgrupp bildades under ledning av holdingbolaget, där representanter för våra dotteroch intressebolag Swedish ICT Research, Swerea och STFI-Packforsk ingår, samt från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som skall införlivas i koncernen under De första arbetsmötena hölls i april/maj och arbetsåret avslutades i mitten av december med en gemensam avstämning inför datainlämningen sista januari Detta är vår första hållbarhetsredovisning och samordningen av CSR-arbetet har initierats i takt med att ägarstyrningsverktygen arbetats fram på moderbolaget. Samtidigt har kunskaper kring regel- och rapporteringsverktyget GRI grundlagts på moder- och dotterbolagen. Nu är vi igång! Mai Terras Kommunikationsansvarig och sammankallande i RISE-koncernens arbetsgrupp för CSR-frågor RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

5 VÅR ORGANISATION Bolagets namn var fram till IRECO Holding AB. Vid årsskiftet ändrades namnet till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, i dagligt tal kallat RISE Holding AB. I rapporten kommer namnet RISE att användas i sammanhang som rör 2009 och framtiden. IRECO/RISE är statens holdingbolag för delägande i industriforskningsinstitut. Bolaget bildades 1997 av staten genom Näringsdepartementet och KK-stiftelsen. Sedan 2007 är bolaget helägt av staten. Sedan starten har IRECO/RISE hanterat statens delägande i de tekniska industriforskningsinstituten som sorterar under Näringsdepartementet och drivit strukturfrågor för institutssektorn i samråd med ägaren och medägarna industri och branschföreträdare som också är institutens kunder. Industriforskningsinstituten är verksamma som leverantörer av behovsmotiverad forskning, utveckling och innovationer. De samverkar med universitet och högskolor genom kunskapsutbyte och kompetensuppbyggnad och förser näringslivet med den kunskap, de produkter och tjänster som efterfrågas. De bidrar därmed till att säkra Sveriges industris konkurrenskraft på en global kunskapsmarknad. Organisationsstruktur IRECO/RISE var vid utgången av 2008 delägare till tre dotter-/intressebolag som alla samlar flera industriforskningsinstitut under sig, samt forskningsinstitutet MEFOS som förs till Swerea under Swedish ICT Research är bolagets majoritetsägda dotterbolag och forskningsinriktningen för de ingående instituten är informations- och kommunikationsteknologi. I Swerea AB ingår fyra helägda forskningsinstitut som verkar inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Intressebolaget STFI-Packforsk bildar en koncern med dotterbolag i Norge och England och forsknings- och utvecklingsverksamheten sträcker sig längs hela värdekedjan från pappersmassafiber till färdig förpackning och tryckteknik. Tillsammans med det polytekniska forskningsinstitutet SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut, bildar bolagen en federativ struktur under IRECO/RISE som i dagligt tal kallas Fyrklövern. SP är idag, liksom RISE självt, helägt av staten genom Näringsdepartementet, och ägarens avsikt är att avyttra SP till RISE under 2009, varvid SP kommer att bli det största, helägda dotterbolaget i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Institutet MEFOS har pga att förhandlingar pågått med Swerea AB kring ägandet under längre tid, inte inkluderats i denna hållbarhetsredovisning. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

6 Huvudsäte Styrelsens säte är Stockholm. Relevanta länder Marknaden för behovsmotiverad kunskapsuppbyggnad och kompetensöverföring är global. Industrin köper sina FoU-tjänster där kunden får mest för satsade pengar. Sverige har till följd av en rad politiska beslut under lång tid satsat den största delen av de offentliga forskningsmedlen på universitet och högskolor, inte på institutens tillämpade forskning. Svenska forskningsinstitut är därför vid en jämförelse med andra länder förhållandevis små aktörer i innovationssystemet. Nu finns en politisk samsyn kring att den svenska institutssektorn behöver stärkas för att både kunna stödja en alltmer internationellt konkurrensutsatt industri och möta de globala och demografiska utmaningar vi alla står inför med hållbara FoU-lösningar och innovationer. IRECO/RISE har givits utökat mandat och ekonomiska förutsättningar för att genomföra den strukturella förstärkningen. RISE Holding bedriver sin verksamhet i Sverige med det uttalade syftet att verka för en nationellt samlad, svensk institutskoncern som arbetar strategiskt utifrån vår industris nuvarande och framtida behov. Men syftet att samla de tidigare spridda, mindre instituten i en enad struktur är också att öka deras möjlighet att delta i sammanhang där andra, större länder har starka fästen, t ex inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

7 Ett par av forskningsinstituten inom RISE har bolag utanför Sverige (Swerea KIMAB i Frankrike och STFI-Packforsk i Norge och England) men i båda fallen rör det sig om mindre enheter som inte är föremål för denna rapport, utom Swerea KIMAB i EC1. Ägarstruktur Bolaget RISE Holding ägs till 100 % av staten genom Näringsdepartementet. För RISEs ägarandelar i institutsbolagen, se sid 6. Marknader Köpare av institutens forskning, utveckling och innovationer är företag (både stora och små) inom ett brett spektrum av tekniska branscher: IT/telekom, fordon, verkstad, gruvdrift, materialframställning (fiber, textiler, kompositer, keramer, glas m m), metallurgi, trä, papper och förpackningar, bygg, ytkemi, livsmedel och bioteknik. IRECOs storlek Mätetal Totalt Moderbolaget Swedish ICT SWEREA STFI-Packforsk MEFOS Medeltal anställda, inkl vd Omsättning, mkr Resultat efter skatt, mkr 52,6-0,9 3,5 4,1 43,2 2,7 Totalt eget kapital, mkr Totala skulder, mkr Totala tillgångar, mkr Denna tabell omfattar samtliga bolag i koncernen oberoende av RISEs ägande. Den ska inte jämföras med den årsredovisning som RISE Holding avger för verksamhetsåret Redovisningen har inte brutits ned på regioner då så liten del bedrivits utanför Stockholm. Viktiga förändringar inom IRECO under rapportperioden Inga förändringar i ägande eller struktur har ägt rum i den IRECO-ägda sfären under Emottagna priser eller utmärkelser under rapportperioden IRECO Holding har inte mottagit några priser under rapportperioden. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

8 STYRNING Vår styrningskultur IRECO hade 2008 tre anställda som tillsammans och utifrån sina yrkeskompetenser utför det dagliga arbetet på holdingbolagets kansli: VD, kommunikationsansvarig och en assistent. En controller har anlitats som konsult och anställts VD rapporterar till styrelsen som består av sex ledamöter, varav en är representant för ägaren, staten. Inga personalrepresentanter är invalda i styrelsen. Styrelsen tillsätts av ägaren, staten, med oberoende, professionella ledamöter och en oberoende ordförande utses. VD ingår ej i styrelsen. Två styrelseledamöter tillsammans med ordförande utgör arbetsutskott som bereder särskilda frågor, samt bildar revisionsutskott. Fyrklöverbolagens verkställande direktörer träffas regelbundet under IRECO/RISEs VDs ledning för informellt erfarenhetsutbyte och ömsesidig information sinsemellan och mellan ägare och institutskoncerner. VD i RISE Holding är invald i dotter- och intressebolagens styrelser som ägarrepresentant. Styrelserna i Swedish ICT, Swerea och STFI-Packforsk tillsätts genom valberedning och nomineringskommittéer och består av industrirepresentanter från branscher och intressentföreningar som berörs av respektive instituts verksamhet. En oberoende ordförande utses. VD ingår ej i styrelsen. Samtliga ägare, majoritets- eller minoritetsägare ges möjlighet att framföra åsikter i olika forum, bl a årsstämman och på ägarmöten. Metoder för hur anställda kan påverka ledningsgrupp och styrelse RISE Holdings personal har en löpande dialog med VD kring arbetet och arbetsförhållanden, inklusive årliga utvecklings- och lönesamtal. Inga formella representativa organ är bildade för de anställda. En omfattande personalpolicy är under framtagning på holdingbolaget. Anställda medverkar på styrelsemöten när deras frågor behandlas. VD i RISE Holding är invald i dotter- och intressebolagens styrelser. Personalrepresentanter är invalda i styrelserna för dotter- och intressebolagen. Kompensation till ledningen Styrelseledamöterna och ordförande erhåller ett fast årligt arvode för sitt styrelsearbete. Styrelseledamöternas insatser utvärderas årligen enligt statens ägarpolicy och Svensk kod för bolagsstyrning. VD erhåller fast månadslön och ingen bonus. Ledningsgruppens bef. processer för hantering av intressekonflikter Holdingbolagets arbete bedrivs i en anda av öppenhet och flexibilitet med regelbundna möten för avstämning. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

9 Styrelsenominering avseende CSR-kvalifikationer Ledamöterna i RISEs styrelse utses av Enheten för Statligt Ägande på Näringsdepartementet och det finns en uttalad ambition att involvera CSR-frågorna på styrelseagendan under Styrelserna i dotter- och intressebolagen utses enligt Svensk kod för bolagsstyrning, Koden, genom nomineringskommittéer/valberedningar. CSR-aspekter genomsyrar varje moment av processen; från styrelseutvärdering och kartläggning av behov till framtagning av kompetensprofiler och rekrytering. VÅRA CSR-MÅL RISEs styrelse har vid årsskiftet antagit en ny varumärkeskod för det förnyade holdingbolaget där CSR ingår som en väsentlig del i hur bolaget vill uppfattas och vilka frågor som är prioriterade. Holdingbolaget är mitt i processen med att upprätta övergripande policies och styrdokument som ska ligga till grund för ägarstyrningen av koncernen i CSR-frågor. Framtagningen av dessa policies grundar sig på genomlysning av befintliga styrdokument, rådgivning av bolagets revisorer och anlitad utbildningskonsult. Följande mål har satts för vårt fortsatta hållbarhetsarbete: Kort sikt ( ): Alla anställda är medvetna om att sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsoch ansvarsfrågor är något vi jobbar med i organisationen RISE RISE Holding har inlemmat CSR som en del i sin ägarstyrning RISE Holding har en tagit fram en överordnad policy för CSR-frågorna i koncernen Medellång sikt ( ): RISE Holding har etablerat en strategisk dialog kring CSR med näringslivet/våra medägare RISE Holding har inlemmat CSR som ett kriterium i våra finansieringsinstrument RISE Holding bidrar med information och aktivt nätverksbygge och följer upp att CSR-policies finns i koncernbolagen, både standardiserade och specialanpassade Lång sikt (2013): RISE Research Institutes of Sweden är en ledande FoU- och innovationsorganisation för CSR-frågor i Sverige CSR är en självklar del av vårt gemensamma kunderbjudande CSR är en oumbärlig del av vår konkurrenskraft och rekryteringsförmåga RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

10 Ledningens hantering av CSR-resultat CSR-ansvarig person på RISE Holding rapporterar sitt arbete till VD som redovisar arbete och resultat för styrelsen. Utkastet till en koncernövergripande CSR-policy kommer att föreslås styrelsen för beslut under första halvåret Därefter formaliseras rapporteringen i en fast punkt på styrelseagendan och holdingbolagets VD ges därmed mandat att verka för policyfrågorna i dotter- och intressebolagsstyrelserna. Utvärdering av ledningen avseende CSR-resultat Holdingbolagets styrelse utvärderas enligt koden för ägarstyrning av statligt ägda bolag. CSR-perspektivet kommer att inkluderas i utvärderingen från och med i år. Åtaganden avseende externa initiativ Med hjälp av en extern konsult har vi under 2008 kartlagt koncernens CSR-arbete (en genomlysning gjordes i oktober 2008) och insett behovet av utbildning, formulering av mål och strategier för vårt kommande CSR-arbete, samt påbörjat det. CSR-gruppens möten är viktiga förutsättningar för styrning och vidare utveckling av detta arbete. En annan förutsättning för att lyckas är att utbilda och motivera dotterbolagscheferna till ökad medveten aktivitet i CSR-frågor. Det stödet efterfrågas av CSR-aktiva och intresserade anställda idag och stöds av holdingbolagets ledning. En utmaning är att framöver förse CSR-gruppen/nätverket med rätt kompetenser samt att försäkra sig om att gruppens arbete är förankrat i respektive ledning och/eller att arbetsgruppens ledamöter har mandat att initiera förändringar och fatta beslut. En koncernövergripande CSR-policy är under arbete under 2009, med tanken att den ska fungera som riktlinje och föredöme för koncernbolagen som uppmuntras att utveckla egna motsvarigheter, anpassade till respektive verksamhet. Detta välkomnas av arbetsgruppen men förutsätter förankring hos ledningspersonerna, något som holdingbolagets VD avser att arbeta aktivt med det kommande året. Medlemskap i förbund och organisationer RISE Holding är medlem i EARTO, European Association of Research Technology Organisations, den europeiska intresseorganisationen för tekniska forsknings- och utvecklingsbolag och representerar där svensk institutsforskning och statlig FoU-finansiering på Europanivå. EARTO-samarbetet innebär en värdefull möjlighet till möten och kunskapsutbyte och utgör ett ypperligt tillfälle att visa upp svensk industriforskning för omvärlden på ett fokuserat sätt. RISE medverkar under året i förberedelserna för det svenska värdskapet för EARTOs årskonferens 2010, då 300 internationella FoU-aktörer välkomnas till Göteborg. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

11 GRI-RAPPORTENS OMFATTNING Detta är RISE-koncernens första hållbarhetsredovisning. CSR-arbetsgruppen har under ledning av IRECO/RISE och Ethos International under året hållit arbetsmöten där kartläggning av prioriterade frågeställningar för hållbarhetsrapporten och identifikation av intressenter har varit centrala beslutsfrågor i uppstartsfasen av det gemensamma CSR-arbetet i koncernen. Urvalet har gjorts med GRI-matriser och rapporten syftar till C+-nivå. Samtidigt är det viktigt att konstatera att de första sammankomsterna och arbetsmomenten i första hand tjänade till ömsesidig orientering i omfattning och uppskattat värde av befintligt arbete, samt förväntat resultat av pågående hållbarhetsinsatser. En kort utbildning i definitioner och GRI-terminologi genomfördes i arbetsgruppen. Icke oansenlig tid har lagts på information och förankring i gruppen en förutsättning för att processen skulle kunna påbörjas fokuserat trots viss resursbrist och tidspress. Verksamheterna i de tre dotter- och intressebolagen, inklusive forskningsinstitutet SP, har skiftande karaktär i allt från organisationsstorlek och kundbild till råvaruförbrukning och projektstorlek. Man arbetar med skilda branscher och skiftande FoU-lösningar; från tunga industriella applikationer inom t ex gjuteriindustri och fordonstillämpningar, till högteknologisk mikroelektronik, materialprovning och livsmedelsforskning. Allt samlat under samma statliga delägare IRECO/RISE Holding. Därför beslutades redan inledningsvis att: 1, IRECO/RISEs hållbarhetsredovisning 2008 utöver holdingbolagets verksamhet, med mycket liten CSR-påverkan, ska omfatta mätdata från forskningsbolagen i koncernen, vars CSR-påverkan är betydligt större, för att nå relevans. Standardredogörelserna i första delen har därför fokus på holdingbolaget och indikatordata hämtas från dotter- och intressebolagen. 2, valet av indikatorer detta första rapporteringsår ska bygga på principen om minsta gemensamma nämnare för inkluderade forskningskoncerner. De 12 indikatorer som valts av gruppen är framtagna med direkt koppling till de prioriterade frågeställningar som de fyra bolagen gemensamt kunde identifiera som viktigast, men urvalet har också tagit hänsyn till vilka mätdata som är rimligt arbetskrävande att ta fram och sammanställa, utan att tappa i relevans eller äventyra att GRI-riktlinjerna följs tillfredsställande för en rapport på C+-nivå. Redan nästa år utökas antalet indikatorer när SP inlemmas i RISE-koncernen och vi lägger till de indikatorer som SP hittills ensamma valt att mäta/tillämpa i sin verksamhet (se SPs hållbarhetsredovisning enligt GRI 2008 på Dessa kommer att utgöra en naturlig utbyggnad av våra första indikatorer. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

12 Prioriterade frågeställningar De prioriterade frågeställningarna som representanterna för forskningsbolagen i arbetsgruppen (inklusive SP) enades om som gemensamma för alla institut och därför relevanta att börja arbeta med tillsammans, är: Att tjänster och projekt är neutrala ur ett hållbarhetsperspektiv Kund- och leverantörshantering ur ett hållbarhetsperspektiv Resor (till och från jobb, tjänste-) Kemikaliehantering Avfallshantering Energiförbrukning Affärsetik Mångfald Jämställdhet Arbetsmiljö Dessutom konstaterades generellt att det finns en påtaglig positiv miljöpåverkan i institutens samlade FoU-verksamhet per se, vilken ofta just syftar till att finna lösningar och åtgärder för ökad eller förbättrad miljöhänsyn, energibesparing, effektivisering och rationalisering av industriell drift, samt utbildning av de industriella kunderna i miljö-/energirelaterade frågor. Denna positiva påverkan vill man naturligtvis kunna rapportera, men då det inte tidsmässigt har varit möjligt att till denna rapport identifiera gemensamma nyckeltal eller ta fram samstämmigt mätunderlag, har frågan kort behandlats i text under EN 26 med det uttalade syftet att fördjupa rapporteringen i framtiden. Begränsningar Detta är koncernens första hållbarhetsredovisning. Vi har beslutat att detta och nästa år är att betrakta som provår för en process och verksamhet som alldeles oaktat angelägenhetsgrad och förväntat positivt utfall behöver planeras, målsättas och följas upp på ett sätt som inte har hunnits med fullt ut under detta första år. Att bemanna en arbetsgrupp med rätt kompetenser, hålla möten, utbilda och motivera de deltagande är en liten del i ett viktigt systembygge som nu startat inom RISE-koncernen. Det finns ett informations- och utbildningsbehov att täcka, inte minst hos ledningar och styrelser, för att denna process kan sägas ha startat överallt i koncernen. Holdingbolaget har inte nått ända dit, och därför är vårt prioriterade mål under 2009 att genom kommunikation och aktiviteter förankra i koncernens samtliga led, hos alla anställda, att CSR-frågorna nu tagit plats på agendan och kommer flätas in i vår fortsatta verksamhet internt och gentemot våra intressenter. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

13 Rapporteringsunderlaget I rapporten har MEFOS Metallurgical Research Institute AB utelämnats, då ägandet i bolaget under året varit under förändring. MEFOS har tillhört IRECO, sedan varit ägt av Swerea AB och av ägartekniska skäl förts tillbaka till IRECO/RISE under en period som var tänkt att bli kort, men som av administrativa skäl drog ut på tiden. Under 2009 kommer MEFOS återföras till Swerea-koncernen och hädanefter rapporteras med Swerea. I denna rapport omfattar Swereas redovisning dotterbolagen KIMAB, IVF, SICOMP och SWECAST. Swerea KIMABs dotterbolag i Frankrike har utelämnats i redovisningen med undantag för EC1. Vidare har dotterbolag till dotterbolag utelämnats för att underlätta rapporteringen detta första år. Således omfattar dotterbolaget Swedish ICT instituten Acreo, SICS, Interactive Insitute, Santa Anna och Viktoria, men ej Acreos dotterbolag IR Nova. STFI-Packforsk rapporterar moderbolagets verksamhet, men ej dotterbolagen i England och Norge. SP kommer att ingå som helägt dotterbolag i RISE under 2009 men inkluderas inte i rapporten för Mätdata och metoder Underlaget till indikatorerna har samlats in, sammanställts enligt GRI och sparats hos varje dotter-/intressebolag för instituten i koncernen inför granskning. Arbetsgruppens ledamöter fördelade på årets sista möte (16 dec 2008) ansvaret för varje indikatorrapportering till en ansvarig person i arbetsgruppen med lämplig kompetens för den indikatorn. Den ansvariga fick samtidigt också till uppgift att sammanställa en inrapporteringsmall i lämpligt dokumentformat som de andra i gruppen har kunnat använda för sammanställning av sina respektive siffror gällande den indikatorn. Mätdatat har tillställts den rapportansvariga på RISE i samlad form som underlag för rapportens tabeller och förklarande texter. EN-indikatorerna har räknats fram med hjälp av koncernegna analysresurser för energiförbrukningsdata (Swerea IVF) och även tolkats av dessa forskare, se mer på sid 21. Medarbetarenkäten som ingick som en del i intressentdialog 2 byggdes av Swerea IVF och innehållet togs fram av RISE i samråd med arbetsgruppen. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

14 INTRESSENTER Våra intressenter Holdingbolaget RISEs primära intressenter är ägarna, staten genom Näringsdepartementet, institutens övriga delägare, industrin genom branschföreningar och näringslivsrepresentanter, liksom de aktörer i innovationssystemet som medfinansierar institutens verksamheter eller samverkar med dem: myndigheter, forskningsstiftelser, samt universitet och högskolor. Opinionsbildare och beslutsfattare i näringsliv och samhälle är andra viktiga intressenter för holdingbolaget. Institutens primära intressenter är deras kunder och uppdragsgivare och alla delar av näringsliv och samhälle som drar nytta av deras forskning, utveckling och innovationer. Alla anställda såväl befintliga som potentiella rekryteringar är viktiga intressenter, liksom kompetensutvecklande partners inom akademi och näringsliv i och utanför landet. Intressenterna har kartlagts i arbetsgruppen med GRI-matris och urvalet har gjorts enligt gemensamhetsprincipen. Holdingbolagets intressenter har identifierats i diskussion med holdingbolagets ledning. Intressentdialoger Förutom den första intressentdialog som ägde rum i och med första CSR-gruppsmötet den 12 juni 2008 där den egna gruppen identifierades som primära intressenter för det fortsatta arbetet, har de egna arbetsplatserna, samt chefer, setts som avgörande intressenter för den fortsatta planeringen av arbetet och genomförandet av aktiviteter. Den 3-16 september 2008 genomfördes Intressentdialog 2, en första medarbetarenkät kring koncernens CSR-arbete och de anställdas attityd gentemot CSR-frågor och synen på hur det togs upp i koncernbolagen. Enkäten byggdes med koncernegna resurser som en digital frågelåda och lades upp på ett av dotterbolagens (Swerea IVF) servrar under en bestämd tid. Ett digitalt informationsmaterial togs fram av holdingbolaget och distribuerades tillsammans med en webblänk till enkäten till alla anställda. Distributionen till de anställda gick via respektive bolagsledning, så att STFI-Packforsk-anställda fick webbenkäten från STFI- Packforsks VD, Swerea-bolagen via sin koncernchef och respektive VD osv. Detta för att säkra engagemang och deltagande bland de anställda så långt möjligt. E-postmeddelanden innehöll en förklaring till hur och varför enkäten tagits fram och en uppmaning att inom ett visst datum besöka webblänken och lägga in sin åsikt. Frågorna var få och enkla och öppna till sin karaktär. Syftet var att ta ett stickprov på attityderna kring hållbarhetsfrågorna som de såg ut hösten En analys av svaren ger vid handen att de som svarat på enkäten uppskattar att CSRfrågorna behandlas av bolagsledningarna och tas upp i verksamheten och att de frågor som CSR-gruppen valt att prioritera (sid 12) stämmer med uppfattningen om vad som är viktiga hållbarhetsfrågor för anställda i IRECO/RISE-sfären. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

15 Vi frågade efter vilka tre av dessa frågor som var viktigast (utan inbördes prioritering) och svaret var entydigt att följande områden är viktigast bland våra prioriterade CSRfrågeställningar att jobba vidare med just nu: Att tjänster och projekt är neutrala ur ett hållbarhetsperspektiv Energianvändningsfrågor Arbetsmiljöfrågor Därefter föredelades prioriteringen jämnt över resefrågor, avfallshantering och affärsetik, liksom därefter kund- och leverantörshantering ur ett CSR-perspektiv, samt jämställdhet. Det är värt att notera att mångfaldsfrågor prioriterades lägst av de utvalda frågorna av såväl anställda som chefer. Vi tolkar detta utifrån vår kunskap om institutens verksamhet i en global kunskapstradition med frekventa internationella forskarkontakter och samarbeten. Man vare sig upplever eller betraktar mångfalden som en väsentlig CSR-utmaning. Tre ytterligare ämnen utkristalliserades tydligt när vi frågade efter vad som efterlyses utöver våra valda områden; dessa har vi kategoriserat som följer och i den rangordning de lyftes fram: LEDARSKAPSFRÅGOR (samarbete, intern affärsetik, kommunikation ledning medarbetare, långsiktighet, utveckling av ledarskap inför implementering av CSR, öppenhet, kompetens i projektgruppers sammansättning) MILJÖVÄNLIGA VARDAGSRUTINER (policies för förbrukningsartiklar, inköp vad är det vi köper?; maten i personalmatsalen, gemensamma besparande rutiner) YTTRE MILJÖ, ALLMÄNT (Utsläpp/föroreningar genom avlopp, rök etc; livscykelanalyser, även på vår dagliga verksamhet; övergripande miljöpolicy, slit-och-släng-mentaliteten; helhetsperspektiv. Genomsnittlig svarsfrekvens för samtliga bolag var 42,5 % vilket får betecknas som gott för en första enkät av detta slag. Swereas bolag nådde den högsta svarsfrekvensen med 67, 3 % för moder- och fyra dotterbolag tillsammans. Detta kan jämföras med Swedish ICT 32, 5 % och STFI-Packforsk 43,1 %. I SP-koncernen uppnådde moderbolaget en hög svarsfrekvens (34, 6 %), medan vissa av dotterbolagen (YKI och CBI) drog ned statistiken så att totalen landade på den lägsta svarsfrekvensen, 25,8 %. SP var också det bolag som valde att inte skicka en påminnelse till sina anställda om webbenkäten mot slutet av enkättiden, med hänvisning att man var rädd att tjata sönder frågan. En slutsats vi dragit av denna första medarbetarenkät är att nästa gång bör man överväga en särskild informationssatsning innan enkäten och diskutera för- och nackdelar med en påminnelse. Man kanske höjer deltagarantalet, men detta måste vägas mot risken för allmän enkättrötthet hos personalen om man går ut med för många liknande frågor och/eller vid för många tillfällen under året, vilket kan påverka svaren och/eller inställningen till hållbarhetsfrågorna. Framtida enkäter kommer med säkerhet att diskuteras ingående i CSRarbetsgruppen. Både de inkomna svaren och de uteblivna ger en fingervisning om hur attityden till frågan för närvarande är i respektive bolag och vi kan och ska jobba vidare utifrån det. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

16 CSR-gruppen har vidare fastställt behovet av en dialog med kunder och leverantörer till forskningsinstituten (Intressentdialog 3) för att kartlägga behov och status ur ett CSRperspektiv. Denna dialog planerades till hösten 2008 men avstyrdes sedermera pga tids- och resursbrist. Vidare har en fjärde intressentdialog diskuterats där en bredare krets allmänhet och forskningsintresserade ska kunna komma till tals om institutsforskningens CSR-påverkan och arbetet med frågorna, dock har även denna lagts på en framtid när rutiner för enkäter, utvärdering och rapportering har blivit mer inarbetade i koncernen så att resultaten också kan komma till användning på ett nyttogörande sätt. CSR-STRATEGI Generell RISE Holdings roll som delägare i institutsbolag ger bestämda ägarstyrningsinstrument att arbeta med, varav vi har identifierat fem (se VDs ord sid 3) som är väsentliga för vårt vidkommande. Ägarstyrningen är vår kärnprocess och den ger möjligheter till övergripande påverkan genom styrelsearbete, vägledande policybildning som ett uttryck för majoritetsägarens intentioner och även som en förlängning av vår ägares, statens, intentioner med RISE men holdingbolagsstrukturen hindrar t ex att RISE är operativt i dotterbolagens ledningar i frågor som rör den dagliga verksamheten i instituten. Detta är en mycket viktig distinktion som skiljer RISE från ett operativt moderbolag i en koncern liknande ett storföretag. RISE Research Institutes of Sweden är en federativ struktur med självstyrande enheter. När det gäller CSR-frågor är holdingbolaget inställt på att föregå med inspirerande och goda exempel för att underlätta för dotterbolagen att lyfta upp frågorna på agendan i önskvärd omfattning och påbörja ett genomtänkt arbete med hållbarhets- och ansvarfrågor. Vidare avser vi att bidra till utbildning och nätverksbygge kring CSR för de grupper som anses behöva det. Näringslivet den andra ägaren till instituten har i samtal med IRECO/RISE tydligt formulerat önskemål om att CSR-frågor och kompetensuppbyggnad drivs framåt av holdingbolaget som största enskilda ägare i bolagen. Näringslivets önskemål kring institutens verksamheter är strategiskt avgörande för oss att ta tillvara och samtalen fortsätter. CSR-arbetsgruppen har under året grundlagt ett nätverk och en kunskapsbank som vi tillsammans ska använda inför kommande års verksamhet och rapportering inte minst när det gäller utbyte av policymaterial och rådgörande. Under året har arbetstempot varit intensivt kring orienteringen i de nya kraven kring rapportering och tid och möda har lagts på att alls hitta tid för att börja sammanträda. Insikten om att arbetet behöver systematiseras är god och vi kommer att utveckla rutiner kring möten och rapportering så att inte onödiga resurser tas från hållbarhetsarbetet. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

17 Finansiell RISE verkar på en global kunskapsmarknad där instituten konkurrerar med alla länder som erbjuder likvärdig teknisk forskning, utveckling och innovation till presumtiva kunder. Det är vår övertygelse att en god och genomarbetad hållbarhetssyn, implementerad i ett ansvarstagande företagande är ett krav för att kunna upprätthålla konkurrenskraft och tillväxt i framtiden och attrahera de FoU-kunder som vi vill betjäna. Lågkonjunkturen är en risk för all näringsverksamhet, men även i bistra tider vinner man på att vara ett företag med rent mjöl i påsen som arbetar med transparenta processer. RISE Holding bedriver sin verksamhet i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Det främsta syftet med Koden är att stärka förtroendet för de bolag som tillämpar den. Koden är tvingande för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, sk börsbolag, men ska även tillämpas av de företag som ägs av staten detta enligt de riktlinjer som ges för statligt ägda bolag. Koden kompletterar lagstiftningen och andra regler genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå. Ett annat syfte är att Koden ska kunna utgöra alternativ till lagstiftning och verka som en självreglering framför lagen. Värderingar som Koden vill ge uttryck för är att bl a skapa största möjliga öppenhet gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

18 MÅL, RISKER OCH MÖJLIGHETER MÅL RISK MÖJLIGHET VAD GÖR RISE HOLDING? Alla anställda är medvetna om att CSRfrågor är något vi jobbar med i organisationen RISE Dålig förankring i ledningarna kan medföra att man inte inser värdet av att frågorna tas upp. Viss risk för information overload gör att man tröttnar. Stor chans att engagera hållbarhetsintresserad personal och väcka intresse hos andra. Värdefull profileringsmöjlighet för ledningar Initierar utbildning, eftersträvar tydlighet i kommunikation internt och uppmuntrar CSRaktivitet hos dotterbolagen Kort sikt RISE Holding har inlemmat CSR som en del i sin ägarstyrning Tidsbrist, nedprioritering i RISE styrelse Kraftfullt kommunikationsverktyg för RISE ägarstyrning Arbetar aktivt med frågan, avsätter en kommunikationsresurs till att driva frågan under året RISE Holding har en tagit fram en överordnad policy för CSR-frågorna i koncernen Svårighet att vara inspirerande, överordnad utan att bli operativ Ambition och mål kan kommuniceras och diskuteras med dotterbolagen för stor ömsesidig nytta Arbetar i samråd med dotter- och intressebolagen fram en CSR-policy som läggs fram till styrelsen för beslut Medellång sikt RISE Holding har etablerat en strategisk dialog kring CSR med näringslivet/våra medägare RISE Holding har inlemmat CSR som ett kriterium i våra finansieringsinstrument Näringslivets behov och resursbrist i lågkonjunktur kan påverka viljan att arbeta med CSR-frågor Beroende av egen kunskapsuppbyggnad och ägarens, statens, intentioner med finansieringen som kanaliseras via RISE Stor möjlighet att fånga upp näringslivets behov av hållbara FoU-lösningar, särskilt i ett hårdare konkurrensutsatt klimat Finansieringsverktyget är ett kraftigt incitament för instituten att möta ägarens intentioner inom CSR Initierar dialog även kring CSR och arrangerar mötesplatser för industri, lärosäten och institut i samverkan Frågan om framtida tilläggskriterier ska utredas på RISE i samråd med instituten och våra ägare RISE Holding bidrar med information och aktivt nätverksbygge och följer upp att CSRpolicies finns i koncernbolagen, både standardiserade och specialanpassade Temporärt tyngre arbetsbörda för enskilda institut och enskilda personer på redan hårt belastade institut Stor synergivinst i att dela information och uppdatera sina policydokument med hjälp av sådant som andra redan bearbetat RISE fortsätter hålla nätverksmöten och utveckla CSRarbetsgruppen för att underlätta ömsesidigt kunskapsutbyte RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

19 MÅL RISK MÖJLIGHET VAD GÖR RISE HOLDING? RISE Research Institutes of Sweden är en ledande FoU- och innovationsorganisation för CSR-frågor i Sverige Att vi inte lyckas hålla det vi lovar pga egen resursbrist eller globala hotande omständigheter Konkurrensfördel i och utanför landet Målstyrt arbete med CSR-frågorna och extern kommunikation av värdet och nyttan på RISE hållbarhetsarbete Lång sikt CSR är en självklar del av vårt gemensamma kunderbjudande CSR är en oumbärlig del av vår konkurrenskraft och rekryteringsförmåga Att vi inte lyckas behålla efterfrågad spetskompetens inom CSR Vi missar färsk kompetens och nytänkande om vi inte ligger i framkant på ett område som engagerar många globalt CSR är en efterfrågad kompetens av industrin en självklar del av affären som måste utnyttjas bättre Vi kan rekrytera färsk kompetens med CSRaspekten som en attraktionsparameter, vi tjänar på att vara en ansvarstagande sektor RISE uppmuntrar till samstämmiga mål och ansvarsdokument i dotterbolagens alla projekt/kundrelationer och tar fram egna styrdokument för sina leverantörsavtal etc RISE bidrar med att utveckla effektmätningsverktyg, och nyckeltal för vår sektor och har som mål att kommunicera den samlade kompetensen internt och externt som en del av sin verksamhet RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

20 INDIKATORER Ekonomiska I följande avsnitt redovisas siffror från Swedish ICT Research, Swerea och STFI-Packforsk på indikatorerna EC1 och EC4. Analys av resultat har inte kunnat göras detta första år. Avsikten är att analysera resultaten i framtiden. EC1- Direkt ekonomiskt värde som genererats och distribuerats (KSEK) Kategori Innehåll Swedish ICT Swerea STFI-Packforsk a) Intäkter Nettoomsättning Finansiella intäkter Försäljning av tillgångar Summa direktgenererat ekonomiskt värde b) Driftskostnader Externa kostnader varor Externa kostnader övrigt Investeringar under året, ej strategiska c) Anställdas löner och förmåner Personalkostnader d) Betalningar till investerare Räntekostnader Amorteringar på lån Utdelningar e) Betalning till myndigheter Skatter Sverige Skatter i Frankrike - 35 Straffavgifter per land f) Samhällsinvesteringar - - Summa distribuerat ekonomiskt värde Kvarvarande ekonomiskt värde RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

Året i sammandrag för IRECO-koncernen

Året i sammandrag för IRECO-koncernen Året i sammandrag för IRECO-koncernen Verksamheten IRECOs syfte är att främja teknisk utveckling och kompetensspridning inom svenskt näringsliv. Syftet förverkligas bl a genom att äga och förvalta aktier

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Rise Holding Hållbarhetsredovisning 2009. RISE Holding GRI-rapport 2009 1

Rise Holding Hållbarhetsredovisning 2009. RISE Holding GRI-rapport 2009 1 Rise Holding Hållbarhetsredovisning 2009 RISE Holding GRI-rapport 2009 1 Instituten i RI.SE samarbetar för hållbarhet och konkurrenskraft 2 RISE Holding GRI-rapport 2009 RISE Holding GRI-rapport 2009 3

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Ägardirektiv för KTH Holding AB

Ägardirektiv för KTH Holding AB Ägardirektiv för KTH Holding AB Direktiv för bolagsstyrning KTH Holding AB... 2 1.1 KTHHABs verksamhet och affärsidé... 2 1.2 Ägarstyrning i statliga bolag... 2 1.3 Bolagsstämman... 3 1.4 Styrelsen i KTH

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars 2011. Org nr 556179-8520

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars 2011. Org nr 556179-8520 Org nr 556179-8520 Delårsrapport för perioden januari mars 2011 RISE-koncernen RISE-gruppen Januari mars 2011 Januari mars 2011 Omsättningen ökade till 379 mkr (346 mkr) Omsättningen uppgick till 609 mkr

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Fackförbundet ST 2010-05-12. Referens: Karin Morild, Utredare: 08-790 52 34 karin.morild@st.org Förord Nu när årets bolagsstämmor

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Granskningsredogörelse Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Norrlands Etanolkraft AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer