HÅLLBARHETSREDOVISNING Vi arbetar för en hållbar institutssektor i världsklass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008. Vi arbetar för en hållbar institutssektor i världsklass"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2008 Vi arbetar för en hållbar institutssektor i världsklass

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning och läsinstruktioner... 2 Ledningen om en hållbar institutssektor i världsklass... 3 En spännande resa med CSR och GRI... 4 Organisation och företagets storlek... 5 Styrning och processer... 8 Våra CSR-mål... 9 GRI-rapportens omfattning Prioriterade frågeställningar Intressenter CSR-strategi Mål, risker och möjligheter en analys Indikatorer Ekonomiska Miljö Sociala Sammanfattning av CSR-arbetet och GRI-processen Granskning och bestyrkande Kontaktinformation GRI-index Rapporteringsnivå Från och med verksamhetsåret 2008 ska RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (fram till årsskiftet 2008/2009 IRECO Holding AB) enligt direktiv från ägaren, staten, avlägga en hållbarhetsredovisning enligt GRI som en del av den externa redovisningen. Denna rapport fokuserar på holdingbolagets verksamhet som delägare i industriforskningsinstitut och beskriver kort de tre dotter-/intressebolagen. Indikatorerna härrör från dotter- /intressebolagens verksamheter. Se även rapportdetaljer i GRI-index på sid 33. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

3 EN HÅLLBAR INSTITUTSSEKTOR I VÄRLDSKLASS RISE Holding är ägarbolaget i RISE Research Institutes of Sweden. Under 2008 förberedde vi oss för ett nytt uppdrag med förstärkt mandat att utveckla och förnya sektorn av svenska industriforskningsinstitut. Syftet med en förstärkt institutssektor är att långsiktigt och hållbart bidra till att öka näringslivets konkurrenskraft och Sveriges tillväxt. Ett industriforskningsinstitut är en viktig aktör i det svenska innovationssystemet, en forsknings- och innovationsaktör som å ena sidan betjänar näringslivets behov och å andra sidan arbetar som en komplementär och allianspartner till universitet och högskolor. Av en sådan aktör krävs det att man ligger långt fram i kunskapsutvecklingen i allt man gör. Eftersom RISE Holding är ett ägarbolag som hel- och deläger industriforskningsinstitut, så är verksamhetens kärnprocess ägarstyrning. Det är med strategisk ägarstyrning som vi kan utveckla och förnya sektorn till en hållbar institutssektor i världsklass, vilket är verksamhetens huvudmål. Vi har identifierat fem ägarstyrningselement som vi arbetar med dagligen: Att fånga upp näringslivets behov och säkra dess inflytande över våra strategiska val Att utveckla finansieringen av institutens strategiska kompetensutveckling Att verka genom styrelsearbete och i valberedningar Att företräda hela institutssektorn gentemot övriga intressenter med ett starkt varumärke Att följa upp och redovisa effekter inom ekonomi/nytta, hållbarhet och socialt ansvarstagande För att kunna nå vårt huvudmål måste även vi ligga i framkant inom alla våra verksamhetsområden och därmed kunna konkurrera på en global arena. De nio utmaningar som ligger framför oss de närmaste åren är därför: 1. Att föra strategiska dialoger med näringslivet, särskilt mht behoven hos SME (små och mindre) och medelstora företag (MidCap) 2. Att bygga strategiska allianser med universitet och högskolor 3. Att utveckla en effektorienterad strategisk kompetensutvecklingsfinansiering 4. Att mäta och redovisa konkurrenskrafts-, hållbarhets- och tillväxteffekter 5. Att öka sektorns internationalisering 6. Att fortsätta strukturutveckling och förnyelse av sektorn 7. Att utvidga kvalitetsbegreppet till att också omfatta nytto- och hållbarhetsapekter 8. Att utveckla ett nytt och hållbart varumärke RISE för sektorn 9. Att göra sektorn känd och respekterad, till stolthet för de verksamma. Välkommen ombord! Yngve Stade Styrelseordförande Peter Holmstedt Verkställande direktör RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

4 EN SPÄNNANDE RESA MED CSR OCH GRI Regeringen beslutade hösten 2007 att alla statligt ägda företag ska avge en redovisning av sitt arbete med hållbarhets- och ansvarsfrågor (CSR, Corporate Social Responsibility, eng.) som en del av den externa redovisningen fr.o.m. verksamhetsåret Ägaren föreskriver också att rapporteringsformatet ska följa GRI, Global Reporting Initatives riktlinjer och rekommendationer samt vara oberoende bestyrkt. Detta stärker vårt CSR-arbete och säkrar att vi följer upp och förbättrar våra resultat på bästa sätt för att motsvara ägarens intentioner. Som en direkt följd av ägarens direktiv initierades uppstart av CSR- och GRI-processerna på IRECO i början av Då regeringen deklarerade sin ambition att säkerställa att de egna bolagen arbetade med samma krav på transparens i CSR-frågor som börsföretagen sedan länge gjort, intensifierades etableringen av GRI-standarden synbart och kontakterna med konsulter som erbjuder CSR/GRI-tjänster i och utanför Sverige ökade märkbart även på holdingbolaget. Bolagets styrelse informerades om ägarkravet på årlig redovisning av företagets CSR-arbete och IRECO fick av styrelsen uppdraget att sammanställa en redovisning enligt direktiven. Arbetet startade i princip från noll. Under våren 2008 knöts en extern CSR-konsult, Ethos International, som rekommenderats av ägaren, till bolaget för att stödja kommunikationsansvarig och VD vid upplägg och genomförande av arbetet. Som ett första steg uppdrogs åt konsulten att göra en genomlysning av IRECO och institutskoncernerna för att kartlägga det befintliga CSR-arbetet. Samtidigt informerade också bolagets revisionsbyrå, genom sina CSR/GRI-specialister om hur planering och revision av en hållbarhetsredovisning går till. En arbetsgrupp bildades under ledning av holdingbolaget, där representanter för våra dotteroch intressebolag Swedish ICT Research, Swerea och STFI-Packforsk ingår, samt från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som skall införlivas i koncernen under De första arbetsmötena hölls i april/maj och arbetsåret avslutades i mitten av december med en gemensam avstämning inför datainlämningen sista januari Detta är vår första hållbarhetsredovisning och samordningen av CSR-arbetet har initierats i takt med att ägarstyrningsverktygen arbetats fram på moderbolaget. Samtidigt har kunskaper kring regel- och rapporteringsverktyget GRI grundlagts på moder- och dotterbolagen. Nu är vi igång! Mai Terras Kommunikationsansvarig och sammankallande i RISE-koncernens arbetsgrupp för CSR-frågor RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

5 VÅR ORGANISATION Bolagets namn var fram till IRECO Holding AB. Vid årsskiftet ändrades namnet till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, i dagligt tal kallat RISE Holding AB. I rapporten kommer namnet RISE att användas i sammanhang som rör 2009 och framtiden. IRECO/RISE är statens holdingbolag för delägande i industriforskningsinstitut. Bolaget bildades 1997 av staten genom Näringsdepartementet och KK-stiftelsen. Sedan 2007 är bolaget helägt av staten. Sedan starten har IRECO/RISE hanterat statens delägande i de tekniska industriforskningsinstituten som sorterar under Näringsdepartementet och drivit strukturfrågor för institutssektorn i samråd med ägaren och medägarna industri och branschföreträdare som också är institutens kunder. Industriforskningsinstituten är verksamma som leverantörer av behovsmotiverad forskning, utveckling och innovationer. De samverkar med universitet och högskolor genom kunskapsutbyte och kompetensuppbyggnad och förser näringslivet med den kunskap, de produkter och tjänster som efterfrågas. De bidrar därmed till att säkra Sveriges industris konkurrenskraft på en global kunskapsmarknad. Organisationsstruktur IRECO/RISE var vid utgången av 2008 delägare till tre dotter-/intressebolag som alla samlar flera industriforskningsinstitut under sig, samt forskningsinstitutet MEFOS som förs till Swerea under Swedish ICT Research är bolagets majoritetsägda dotterbolag och forskningsinriktningen för de ingående instituten är informations- och kommunikationsteknologi. I Swerea AB ingår fyra helägda forskningsinstitut som verkar inom material-, process-, produkt- och produktionsteknik. Intressebolaget STFI-Packforsk bildar en koncern med dotterbolag i Norge och England och forsknings- och utvecklingsverksamheten sträcker sig längs hela värdekedjan från pappersmassafiber till färdig förpackning och tryckteknik. Tillsammans med det polytekniska forskningsinstitutet SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut, bildar bolagen en federativ struktur under IRECO/RISE som i dagligt tal kallas Fyrklövern. SP är idag, liksom RISE självt, helägt av staten genom Näringsdepartementet, och ägarens avsikt är att avyttra SP till RISE under 2009, varvid SP kommer att bli det största, helägda dotterbolaget i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Institutet MEFOS har pga att förhandlingar pågått med Swerea AB kring ägandet under längre tid, inte inkluderats i denna hållbarhetsredovisning. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

6 Huvudsäte Styrelsens säte är Stockholm. Relevanta länder Marknaden för behovsmotiverad kunskapsuppbyggnad och kompetensöverföring är global. Industrin köper sina FoU-tjänster där kunden får mest för satsade pengar. Sverige har till följd av en rad politiska beslut under lång tid satsat den största delen av de offentliga forskningsmedlen på universitet och högskolor, inte på institutens tillämpade forskning. Svenska forskningsinstitut är därför vid en jämförelse med andra länder förhållandevis små aktörer i innovationssystemet. Nu finns en politisk samsyn kring att den svenska institutssektorn behöver stärkas för att både kunna stödja en alltmer internationellt konkurrensutsatt industri och möta de globala och demografiska utmaningar vi alla står inför med hållbara FoU-lösningar och innovationer. IRECO/RISE har givits utökat mandat och ekonomiska förutsättningar för att genomföra den strukturella förstärkningen. RISE Holding bedriver sin verksamhet i Sverige med det uttalade syftet att verka för en nationellt samlad, svensk institutskoncern som arbetar strategiskt utifrån vår industris nuvarande och framtida behov. Men syftet att samla de tidigare spridda, mindre instituten i en enad struktur är också att öka deras möjlighet att delta i sammanhang där andra, större länder har starka fästen, t ex inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

7 Ett par av forskningsinstituten inom RISE har bolag utanför Sverige (Swerea KIMAB i Frankrike och STFI-Packforsk i Norge och England) men i båda fallen rör det sig om mindre enheter som inte är föremål för denna rapport, utom Swerea KIMAB i EC1. Ägarstruktur Bolaget RISE Holding ägs till 100 % av staten genom Näringsdepartementet. För RISEs ägarandelar i institutsbolagen, se sid 6. Marknader Köpare av institutens forskning, utveckling och innovationer är företag (både stora och små) inom ett brett spektrum av tekniska branscher: IT/telekom, fordon, verkstad, gruvdrift, materialframställning (fiber, textiler, kompositer, keramer, glas m m), metallurgi, trä, papper och förpackningar, bygg, ytkemi, livsmedel och bioteknik. IRECOs storlek Mätetal Totalt Moderbolaget Swedish ICT SWEREA STFI-Packforsk MEFOS Medeltal anställda, inkl vd Omsättning, mkr Resultat efter skatt, mkr 52,6-0,9 3,5 4,1 43,2 2,7 Totalt eget kapital, mkr Totala skulder, mkr Totala tillgångar, mkr Denna tabell omfattar samtliga bolag i koncernen oberoende av RISEs ägande. Den ska inte jämföras med den årsredovisning som RISE Holding avger för verksamhetsåret Redovisningen har inte brutits ned på regioner då så liten del bedrivits utanför Stockholm. Viktiga förändringar inom IRECO under rapportperioden Inga förändringar i ägande eller struktur har ägt rum i den IRECO-ägda sfären under Emottagna priser eller utmärkelser under rapportperioden IRECO Holding har inte mottagit några priser under rapportperioden. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

8 STYRNING Vår styrningskultur IRECO hade 2008 tre anställda som tillsammans och utifrån sina yrkeskompetenser utför det dagliga arbetet på holdingbolagets kansli: VD, kommunikationsansvarig och en assistent. En controller har anlitats som konsult och anställts VD rapporterar till styrelsen som består av sex ledamöter, varav en är representant för ägaren, staten. Inga personalrepresentanter är invalda i styrelsen. Styrelsen tillsätts av ägaren, staten, med oberoende, professionella ledamöter och en oberoende ordförande utses. VD ingår ej i styrelsen. Två styrelseledamöter tillsammans med ordförande utgör arbetsutskott som bereder särskilda frågor, samt bildar revisionsutskott. Fyrklöverbolagens verkställande direktörer träffas regelbundet under IRECO/RISEs VDs ledning för informellt erfarenhetsutbyte och ömsesidig information sinsemellan och mellan ägare och institutskoncerner. VD i RISE Holding är invald i dotter- och intressebolagens styrelser som ägarrepresentant. Styrelserna i Swedish ICT, Swerea och STFI-Packforsk tillsätts genom valberedning och nomineringskommittéer och består av industrirepresentanter från branscher och intressentföreningar som berörs av respektive instituts verksamhet. En oberoende ordförande utses. VD ingår ej i styrelsen. Samtliga ägare, majoritets- eller minoritetsägare ges möjlighet att framföra åsikter i olika forum, bl a årsstämman och på ägarmöten. Metoder för hur anställda kan påverka ledningsgrupp och styrelse RISE Holdings personal har en löpande dialog med VD kring arbetet och arbetsförhållanden, inklusive årliga utvecklings- och lönesamtal. Inga formella representativa organ är bildade för de anställda. En omfattande personalpolicy är under framtagning på holdingbolaget. Anställda medverkar på styrelsemöten när deras frågor behandlas. VD i RISE Holding är invald i dotter- och intressebolagens styrelser. Personalrepresentanter är invalda i styrelserna för dotter- och intressebolagen. Kompensation till ledningen Styrelseledamöterna och ordförande erhåller ett fast årligt arvode för sitt styrelsearbete. Styrelseledamöternas insatser utvärderas årligen enligt statens ägarpolicy och Svensk kod för bolagsstyrning. VD erhåller fast månadslön och ingen bonus. Ledningsgruppens bef. processer för hantering av intressekonflikter Holdingbolagets arbete bedrivs i en anda av öppenhet och flexibilitet med regelbundna möten för avstämning. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

9 Styrelsenominering avseende CSR-kvalifikationer Ledamöterna i RISEs styrelse utses av Enheten för Statligt Ägande på Näringsdepartementet och det finns en uttalad ambition att involvera CSR-frågorna på styrelseagendan under Styrelserna i dotter- och intressebolagen utses enligt Svensk kod för bolagsstyrning, Koden, genom nomineringskommittéer/valberedningar. CSR-aspekter genomsyrar varje moment av processen; från styrelseutvärdering och kartläggning av behov till framtagning av kompetensprofiler och rekrytering. VÅRA CSR-MÅL RISEs styrelse har vid årsskiftet antagit en ny varumärkeskod för det förnyade holdingbolaget där CSR ingår som en väsentlig del i hur bolaget vill uppfattas och vilka frågor som är prioriterade. Holdingbolaget är mitt i processen med att upprätta övergripande policies och styrdokument som ska ligga till grund för ägarstyrningen av koncernen i CSR-frågor. Framtagningen av dessa policies grundar sig på genomlysning av befintliga styrdokument, rådgivning av bolagets revisorer och anlitad utbildningskonsult. Följande mål har satts för vårt fortsatta hållbarhetsarbete: Kort sikt ( ): Alla anställda är medvetna om att sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsoch ansvarsfrågor är något vi jobbar med i organisationen RISE RISE Holding har inlemmat CSR som en del i sin ägarstyrning RISE Holding har en tagit fram en överordnad policy för CSR-frågorna i koncernen Medellång sikt ( ): RISE Holding har etablerat en strategisk dialog kring CSR med näringslivet/våra medägare RISE Holding har inlemmat CSR som ett kriterium i våra finansieringsinstrument RISE Holding bidrar med information och aktivt nätverksbygge och följer upp att CSR-policies finns i koncernbolagen, både standardiserade och specialanpassade Lång sikt (2013): RISE Research Institutes of Sweden är en ledande FoU- och innovationsorganisation för CSR-frågor i Sverige CSR är en självklar del av vårt gemensamma kunderbjudande CSR är en oumbärlig del av vår konkurrenskraft och rekryteringsförmåga RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

10 Ledningens hantering av CSR-resultat CSR-ansvarig person på RISE Holding rapporterar sitt arbete till VD som redovisar arbete och resultat för styrelsen. Utkastet till en koncernövergripande CSR-policy kommer att föreslås styrelsen för beslut under första halvåret Därefter formaliseras rapporteringen i en fast punkt på styrelseagendan och holdingbolagets VD ges därmed mandat att verka för policyfrågorna i dotter- och intressebolagsstyrelserna. Utvärdering av ledningen avseende CSR-resultat Holdingbolagets styrelse utvärderas enligt koden för ägarstyrning av statligt ägda bolag. CSR-perspektivet kommer att inkluderas i utvärderingen från och med i år. Åtaganden avseende externa initiativ Med hjälp av en extern konsult har vi under 2008 kartlagt koncernens CSR-arbete (en genomlysning gjordes i oktober 2008) och insett behovet av utbildning, formulering av mål och strategier för vårt kommande CSR-arbete, samt påbörjat det. CSR-gruppens möten är viktiga förutsättningar för styrning och vidare utveckling av detta arbete. En annan förutsättning för att lyckas är att utbilda och motivera dotterbolagscheferna till ökad medveten aktivitet i CSR-frågor. Det stödet efterfrågas av CSR-aktiva och intresserade anställda idag och stöds av holdingbolagets ledning. En utmaning är att framöver förse CSR-gruppen/nätverket med rätt kompetenser samt att försäkra sig om att gruppens arbete är förankrat i respektive ledning och/eller att arbetsgruppens ledamöter har mandat att initiera förändringar och fatta beslut. En koncernövergripande CSR-policy är under arbete under 2009, med tanken att den ska fungera som riktlinje och föredöme för koncernbolagen som uppmuntras att utveckla egna motsvarigheter, anpassade till respektive verksamhet. Detta välkomnas av arbetsgruppen men förutsätter förankring hos ledningspersonerna, något som holdingbolagets VD avser att arbeta aktivt med det kommande året. Medlemskap i förbund och organisationer RISE Holding är medlem i EARTO, European Association of Research Technology Organisations, den europeiska intresseorganisationen för tekniska forsknings- och utvecklingsbolag och representerar där svensk institutsforskning och statlig FoU-finansiering på Europanivå. EARTO-samarbetet innebär en värdefull möjlighet till möten och kunskapsutbyte och utgör ett ypperligt tillfälle att visa upp svensk industriforskning för omvärlden på ett fokuserat sätt. RISE medverkar under året i förberedelserna för det svenska värdskapet för EARTOs årskonferens 2010, då 300 internationella FoU-aktörer välkomnas till Göteborg. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

11 GRI-RAPPORTENS OMFATTNING Detta är RISE-koncernens första hållbarhetsredovisning. CSR-arbetsgruppen har under ledning av IRECO/RISE och Ethos International under året hållit arbetsmöten där kartläggning av prioriterade frågeställningar för hållbarhetsrapporten och identifikation av intressenter har varit centrala beslutsfrågor i uppstartsfasen av det gemensamma CSR-arbetet i koncernen. Urvalet har gjorts med GRI-matriser och rapporten syftar till C+-nivå. Samtidigt är det viktigt att konstatera att de första sammankomsterna och arbetsmomenten i första hand tjänade till ömsesidig orientering i omfattning och uppskattat värde av befintligt arbete, samt förväntat resultat av pågående hållbarhetsinsatser. En kort utbildning i definitioner och GRI-terminologi genomfördes i arbetsgruppen. Icke oansenlig tid har lagts på information och förankring i gruppen en förutsättning för att processen skulle kunna påbörjas fokuserat trots viss resursbrist och tidspress. Verksamheterna i de tre dotter- och intressebolagen, inklusive forskningsinstitutet SP, har skiftande karaktär i allt från organisationsstorlek och kundbild till råvaruförbrukning och projektstorlek. Man arbetar med skilda branscher och skiftande FoU-lösningar; från tunga industriella applikationer inom t ex gjuteriindustri och fordonstillämpningar, till högteknologisk mikroelektronik, materialprovning och livsmedelsforskning. Allt samlat under samma statliga delägare IRECO/RISE Holding. Därför beslutades redan inledningsvis att: 1, IRECO/RISEs hållbarhetsredovisning 2008 utöver holdingbolagets verksamhet, med mycket liten CSR-påverkan, ska omfatta mätdata från forskningsbolagen i koncernen, vars CSR-påverkan är betydligt större, för att nå relevans. Standardredogörelserna i första delen har därför fokus på holdingbolaget och indikatordata hämtas från dotter- och intressebolagen. 2, valet av indikatorer detta första rapporteringsår ska bygga på principen om minsta gemensamma nämnare för inkluderade forskningskoncerner. De 12 indikatorer som valts av gruppen är framtagna med direkt koppling till de prioriterade frågeställningar som de fyra bolagen gemensamt kunde identifiera som viktigast, men urvalet har också tagit hänsyn till vilka mätdata som är rimligt arbetskrävande att ta fram och sammanställa, utan att tappa i relevans eller äventyra att GRI-riktlinjerna följs tillfredsställande för en rapport på C+-nivå. Redan nästa år utökas antalet indikatorer när SP inlemmas i RISE-koncernen och vi lägger till de indikatorer som SP hittills ensamma valt att mäta/tillämpa i sin verksamhet (se SPs hållbarhetsredovisning enligt GRI 2008 på Dessa kommer att utgöra en naturlig utbyggnad av våra första indikatorer. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

12 Prioriterade frågeställningar De prioriterade frågeställningarna som representanterna för forskningsbolagen i arbetsgruppen (inklusive SP) enades om som gemensamma för alla institut och därför relevanta att börja arbeta med tillsammans, är: Att tjänster och projekt är neutrala ur ett hållbarhetsperspektiv Kund- och leverantörshantering ur ett hållbarhetsperspektiv Resor (till och från jobb, tjänste-) Kemikaliehantering Avfallshantering Energiförbrukning Affärsetik Mångfald Jämställdhet Arbetsmiljö Dessutom konstaterades generellt att det finns en påtaglig positiv miljöpåverkan i institutens samlade FoU-verksamhet per se, vilken ofta just syftar till att finna lösningar och åtgärder för ökad eller förbättrad miljöhänsyn, energibesparing, effektivisering och rationalisering av industriell drift, samt utbildning av de industriella kunderna i miljö-/energirelaterade frågor. Denna positiva påverkan vill man naturligtvis kunna rapportera, men då det inte tidsmässigt har varit möjligt att till denna rapport identifiera gemensamma nyckeltal eller ta fram samstämmigt mätunderlag, har frågan kort behandlats i text under EN 26 med det uttalade syftet att fördjupa rapporteringen i framtiden. Begränsningar Detta är koncernens första hållbarhetsredovisning. Vi har beslutat att detta och nästa år är att betrakta som provår för en process och verksamhet som alldeles oaktat angelägenhetsgrad och förväntat positivt utfall behöver planeras, målsättas och följas upp på ett sätt som inte har hunnits med fullt ut under detta första år. Att bemanna en arbetsgrupp med rätt kompetenser, hålla möten, utbilda och motivera de deltagande är en liten del i ett viktigt systembygge som nu startat inom RISE-koncernen. Det finns ett informations- och utbildningsbehov att täcka, inte minst hos ledningar och styrelser, för att denna process kan sägas ha startat överallt i koncernen. Holdingbolaget har inte nått ända dit, och därför är vårt prioriterade mål under 2009 att genom kommunikation och aktiviteter förankra i koncernens samtliga led, hos alla anställda, att CSR-frågorna nu tagit plats på agendan och kommer flätas in i vår fortsatta verksamhet internt och gentemot våra intressenter. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

13 Rapporteringsunderlaget I rapporten har MEFOS Metallurgical Research Institute AB utelämnats, då ägandet i bolaget under året varit under förändring. MEFOS har tillhört IRECO, sedan varit ägt av Swerea AB och av ägartekniska skäl förts tillbaka till IRECO/RISE under en period som var tänkt att bli kort, men som av administrativa skäl drog ut på tiden. Under 2009 kommer MEFOS återföras till Swerea-koncernen och hädanefter rapporteras med Swerea. I denna rapport omfattar Swereas redovisning dotterbolagen KIMAB, IVF, SICOMP och SWECAST. Swerea KIMABs dotterbolag i Frankrike har utelämnats i redovisningen med undantag för EC1. Vidare har dotterbolag till dotterbolag utelämnats för att underlätta rapporteringen detta första år. Således omfattar dotterbolaget Swedish ICT instituten Acreo, SICS, Interactive Insitute, Santa Anna och Viktoria, men ej Acreos dotterbolag IR Nova. STFI-Packforsk rapporterar moderbolagets verksamhet, men ej dotterbolagen i England och Norge. SP kommer att ingå som helägt dotterbolag i RISE under 2009 men inkluderas inte i rapporten för Mätdata och metoder Underlaget till indikatorerna har samlats in, sammanställts enligt GRI och sparats hos varje dotter-/intressebolag för instituten i koncernen inför granskning. Arbetsgruppens ledamöter fördelade på årets sista möte (16 dec 2008) ansvaret för varje indikatorrapportering till en ansvarig person i arbetsgruppen med lämplig kompetens för den indikatorn. Den ansvariga fick samtidigt också till uppgift att sammanställa en inrapporteringsmall i lämpligt dokumentformat som de andra i gruppen har kunnat använda för sammanställning av sina respektive siffror gällande den indikatorn. Mätdatat har tillställts den rapportansvariga på RISE i samlad form som underlag för rapportens tabeller och förklarande texter. EN-indikatorerna har räknats fram med hjälp av koncernegna analysresurser för energiförbrukningsdata (Swerea IVF) och även tolkats av dessa forskare, se mer på sid 21. Medarbetarenkäten som ingick som en del i intressentdialog 2 byggdes av Swerea IVF och innehållet togs fram av RISE i samråd med arbetsgruppen. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

14 INTRESSENTER Våra intressenter Holdingbolaget RISEs primära intressenter är ägarna, staten genom Näringsdepartementet, institutens övriga delägare, industrin genom branschföreningar och näringslivsrepresentanter, liksom de aktörer i innovationssystemet som medfinansierar institutens verksamheter eller samverkar med dem: myndigheter, forskningsstiftelser, samt universitet och högskolor. Opinionsbildare och beslutsfattare i näringsliv och samhälle är andra viktiga intressenter för holdingbolaget. Institutens primära intressenter är deras kunder och uppdragsgivare och alla delar av näringsliv och samhälle som drar nytta av deras forskning, utveckling och innovationer. Alla anställda såväl befintliga som potentiella rekryteringar är viktiga intressenter, liksom kompetensutvecklande partners inom akademi och näringsliv i och utanför landet. Intressenterna har kartlagts i arbetsgruppen med GRI-matris och urvalet har gjorts enligt gemensamhetsprincipen. Holdingbolagets intressenter har identifierats i diskussion med holdingbolagets ledning. Intressentdialoger Förutom den första intressentdialog som ägde rum i och med första CSR-gruppsmötet den 12 juni 2008 där den egna gruppen identifierades som primära intressenter för det fortsatta arbetet, har de egna arbetsplatserna, samt chefer, setts som avgörande intressenter för den fortsatta planeringen av arbetet och genomförandet av aktiviteter. Den 3-16 september 2008 genomfördes Intressentdialog 2, en första medarbetarenkät kring koncernens CSR-arbete och de anställdas attityd gentemot CSR-frågor och synen på hur det togs upp i koncernbolagen. Enkäten byggdes med koncernegna resurser som en digital frågelåda och lades upp på ett av dotterbolagens (Swerea IVF) servrar under en bestämd tid. Ett digitalt informationsmaterial togs fram av holdingbolaget och distribuerades tillsammans med en webblänk till enkäten till alla anställda. Distributionen till de anställda gick via respektive bolagsledning, så att STFI-Packforsk-anställda fick webbenkäten från STFI- Packforsks VD, Swerea-bolagen via sin koncernchef och respektive VD osv. Detta för att säkra engagemang och deltagande bland de anställda så långt möjligt. E-postmeddelanden innehöll en förklaring till hur och varför enkäten tagits fram och en uppmaning att inom ett visst datum besöka webblänken och lägga in sin åsikt. Frågorna var få och enkla och öppna till sin karaktär. Syftet var att ta ett stickprov på attityderna kring hållbarhetsfrågorna som de såg ut hösten En analys av svaren ger vid handen att de som svarat på enkäten uppskattar att CSRfrågorna behandlas av bolagsledningarna och tas upp i verksamheten och att de frågor som CSR-gruppen valt att prioritera (sid 12) stämmer med uppfattningen om vad som är viktiga hållbarhetsfrågor för anställda i IRECO/RISE-sfären. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

15 Vi frågade efter vilka tre av dessa frågor som var viktigast (utan inbördes prioritering) och svaret var entydigt att följande områden är viktigast bland våra prioriterade CSRfrågeställningar att jobba vidare med just nu: Att tjänster och projekt är neutrala ur ett hållbarhetsperspektiv Energianvändningsfrågor Arbetsmiljöfrågor Därefter föredelades prioriteringen jämnt över resefrågor, avfallshantering och affärsetik, liksom därefter kund- och leverantörshantering ur ett CSR-perspektiv, samt jämställdhet. Det är värt att notera att mångfaldsfrågor prioriterades lägst av de utvalda frågorna av såväl anställda som chefer. Vi tolkar detta utifrån vår kunskap om institutens verksamhet i en global kunskapstradition med frekventa internationella forskarkontakter och samarbeten. Man vare sig upplever eller betraktar mångfalden som en väsentlig CSR-utmaning. Tre ytterligare ämnen utkristalliserades tydligt när vi frågade efter vad som efterlyses utöver våra valda områden; dessa har vi kategoriserat som följer och i den rangordning de lyftes fram: LEDARSKAPSFRÅGOR (samarbete, intern affärsetik, kommunikation ledning medarbetare, långsiktighet, utveckling av ledarskap inför implementering av CSR, öppenhet, kompetens i projektgruppers sammansättning) MILJÖVÄNLIGA VARDAGSRUTINER (policies för förbrukningsartiklar, inköp vad är det vi köper?; maten i personalmatsalen, gemensamma besparande rutiner) YTTRE MILJÖ, ALLMÄNT (Utsläpp/föroreningar genom avlopp, rök etc; livscykelanalyser, även på vår dagliga verksamhet; övergripande miljöpolicy, slit-och-släng-mentaliteten; helhetsperspektiv. Genomsnittlig svarsfrekvens för samtliga bolag var 42,5 % vilket får betecknas som gott för en första enkät av detta slag. Swereas bolag nådde den högsta svarsfrekvensen med 67, 3 % för moder- och fyra dotterbolag tillsammans. Detta kan jämföras med Swedish ICT 32, 5 % och STFI-Packforsk 43,1 %. I SP-koncernen uppnådde moderbolaget en hög svarsfrekvens (34, 6 %), medan vissa av dotterbolagen (YKI och CBI) drog ned statistiken så att totalen landade på den lägsta svarsfrekvensen, 25,8 %. SP var också det bolag som valde att inte skicka en påminnelse till sina anställda om webbenkäten mot slutet av enkättiden, med hänvisning att man var rädd att tjata sönder frågan. En slutsats vi dragit av denna första medarbetarenkät är att nästa gång bör man överväga en särskild informationssatsning innan enkäten och diskutera för- och nackdelar med en påminnelse. Man kanske höjer deltagarantalet, men detta måste vägas mot risken för allmän enkättrötthet hos personalen om man går ut med för många liknande frågor och/eller vid för många tillfällen under året, vilket kan påverka svaren och/eller inställningen till hållbarhetsfrågorna. Framtida enkäter kommer med säkerhet att diskuteras ingående i CSRarbetsgruppen. Både de inkomna svaren och de uteblivna ger en fingervisning om hur attityden till frågan för närvarande är i respektive bolag och vi kan och ska jobba vidare utifrån det. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

16 CSR-gruppen har vidare fastställt behovet av en dialog med kunder och leverantörer till forskningsinstituten (Intressentdialog 3) för att kartlägga behov och status ur ett CSRperspektiv. Denna dialog planerades till hösten 2008 men avstyrdes sedermera pga tids- och resursbrist. Vidare har en fjärde intressentdialog diskuterats där en bredare krets allmänhet och forskningsintresserade ska kunna komma till tals om institutsforskningens CSR-påverkan och arbetet med frågorna, dock har även denna lagts på en framtid när rutiner för enkäter, utvärdering och rapportering har blivit mer inarbetade i koncernen så att resultaten också kan komma till användning på ett nyttogörande sätt. CSR-STRATEGI Generell RISE Holdings roll som delägare i institutsbolag ger bestämda ägarstyrningsinstrument att arbeta med, varav vi har identifierat fem (se VDs ord sid 3) som är väsentliga för vårt vidkommande. Ägarstyrningen är vår kärnprocess och den ger möjligheter till övergripande påverkan genom styrelsearbete, vägledande policybildning som ett uttryck för majoritetsägarens intentioner och även som en förlängning av vår ägares, statens, intentioner med RISE men holdingbolagsstrukturen hindrar t ex att RISE är operativt i dotterbolagens ledningar i frågor som rör den dagliga verksamheten i instituten. Detta är en mycket viktig distinktion som skiljer RISE från ett operativt moderbolag i en koncern liknande ett storföretag. RISE Research Institutes of Sweden är en federativ struktur med självstyrande enheter. När det gäller CSR-frågor är holdingbolaget inställt på att föregå med inspirerande och goda exempel för att underlätta för dotterbolagen att lyfta upp frågorna på agendan i önskvärd omfattning och påbörja ett genomtänkt arbete med hållbarhets- och ansvarfrågor. Vidare avser vi att bidra till utbildning och nätverksbygge kring CSR för de grupper som anses behöva det. Näringslivet den andra ägaren till instituten har i samtal med IRECO/RISE tydligt formulerat önskemål om att CSR-frågor och kompetensuppbyggnad drivs framåt av holdingbolaget som största enskilda ägare i bolagen. Näringslivets önskemål kring institutens verksamheter är strategiskt avgörande för oss att ta tillvara och samtalen fortsätter. CSR-arbetsgruppen har under året grundlagt ett nätverk och en kunskapsbank som vi tillsammans ska använda inför kommande års verksamhet och rapportering inte minst när det gäller utbyte av policymaterial och rådgörande. Under året har arbetstempot varit intensivt kring orienteringen i de nya kraven kring rapportering och tid och möda har lagts på att alls hitta tid för att börja sammanträda. Insikten om att arbetet behöver systematiseras är god och vi kommer att utveckla rutiner kring möten och rapportering så att inte onödiga resurser tas från hållbarhetsarbetet. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

17 Finansiell RISE verkar på en global kunskapsmarknad där instituten konkurrerar med alla länder som erbjuder likvärdig teknisk forskning, utveckling och innovation till presumtiva kunder. Det är vår övertygelse att en god och genomarbetad hållbarhetssyn, implementerad i ett ansvarstagande företagande är ett krav för att kunna upprätthålla konkurrenskraft och tillväxt i framtiden och attrahera de FoU-kunder som vi vill betjäna. Lågkonjunkturen är en risk för all näringsverksamhet, men även i bistra tider vinner man på att vara ett företag med rent mjöl i påsen som arbetar med transparenta processer. RISE Holding bedriver sin verksamhet i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Det främsta syftet med Koden är att stärka förtroendet för de bolag som tillämpar den. Koden är tvingande för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, sk börsbolag, men ska även tillämpas av de företag som ägs av staten detta enligt de riktlinjer som ges för statligt ägda bolag. Koden kompletterar lagstiftningen och andra regler genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå. Ett annat syfte är att Koden ska kunna utgöra alternativ till lagstiftning och verka som en självreglering framför lagen. Värderingar som Koden vill ge uttryck för är att bl a skapa största möjliga öppenhet gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt. RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

18 MÅL, RISKER OCH MÖJLIGHETER MÅL RISK MÖJLIGHET VAD GÖR RISE HOLDING? Alla anställda är medvetna om att CSRfrågor är något vi jobbar med i organisationen RISE Dålig förankring i ledningarna kan medföra att man inte inser värdet av att frågorna tas upp. Viss risk för information overload gör att man tröttnar. Stor chans att engagera hållbarhetsintresserad personal och väcka intresse hos andra. Värdefull profileringsmöjlighet för ledningar Initierar utbildning, eftersträvar tydlighet i kommunikation internt och uppmuntrar CSRaktivitet hos dotterbolagen Kort sikt RISE Holding har inlemmat CSR som en del i sin ägarstyrning Tidsbrist, nedprioritering i RISE styrelse Kraftfullt kommunikationsverktyg för RISE ägarstyrning Arbetar aktivt med frågan, avsätter en kommunikationsresurs till att driva frågan under året RISE Holding har en tagit fram en överordnad policy för CSR-frågorna i koncernen Svårighet att vara inspirerande, överordnad utan att bli operativ Ambition och mål kan kommuniceras och diskuteras med dotterbolagen för stor ömsesidig nytta Arbetar i samråd med dotter- och intressebolagen fram en CSR-policy som läggs fram till styrelsen för beslut Medellång sikt RISE Holding har etablerat en strategisk dialog kring CSR med näringslivet/våra medägare RISE Holding har inlemmat CSR som ett kriterium i våra finansieringsinstrument Näringslivets behov och resursbrist i lågkonjunktur kan påverka viljan att arbeta med CSR-frågor Beroende av egen kunskapsuppbyggnad och ägarens, statens, intentioner med finansieringen som kanaliseras via RISE Stor möjlighet att fånga upp näringslivets behov av hållbara FoU-lösningar, särskilt i ett hårdare konkurrensutsatt klimat Finansieringsverktyget är ett kraftigt incitament för instituten att möta ägarens intentioner inom CSR Initierar dialog även kring CSR och arrangerar mötesplatser för industri, lärosäten och institut i samverkan Frågan om framtida tilläggskriterier ska utredas på RISE i samråd med instituten och våra ägare RISE Holding bidrar med information och aktivt nätverksbygge och följer upp att CSRpolicies finns i koncernbolagen, både standardiserade och specialanpassade Temporärt tyngre arbetsbörda för enskilda institut och enskilda personer på redan hårt belastade institut Stor synergivinst i att dela information och uppdatera sina policydokument med hjälp av sådant som andra redan bearbetat RISE fortsätter hålla nätverksmöten och utveckla CSRarbetsgruppen för att underlätta ömsesidigt kunskapsutbyte RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

19 MÅL RISK MÖJLIGHET VAD GÖR RISE HOLDING? RISE Research Institutes of Sweden är en ledande FoU- och innovationsorganisation för CSR-frågor i Sverige Att vi inte lyckas hålla det vi lovar pga egen resursbrist eller globala hotande omständigheter Konkurrensfördel i och utanför landet Målstyrt arbete med CSR-frågorna och extern kommunikation av värdet och nyttan på RISE hållbarhetsarbete Lång sikt CSR är en självklar del av vårt gemensamma kunderbjudande CSR är en oumbärlig del av vår konkurrenskraft och rekryteringsförmåga Att vi inte lyckas behålla efterfrågad spetskompetens inom CSR Vi missar färsk kompetens och nytänkande om vi inte ligger i framkant på ett område som engagerar många globalt CSR är en efterfrågad kompetens av industrin en självklar del av affären som måste utnyttjas bättre Vi kan rekrytera färsk kompetens med CSRaspekten som en attraktionsparameter, vi tjänar på att vara en ansvarstagande sektor RISE uppmuntrar till samstämmiga mål och ansvarsdokument i dotterbolagens alla projekt/kundrelationer och tar fram egna styrdokument för sina leverantörsavtal etc RISE bidrar med att utveckla effektmätningsverktyg, och nyckeltal för vår sektor och har som mål att kommunicera den samlade kompetensen internt och externt som en del av sin verksamhet RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

20 INDIKATORER Ekonomiska I följande avsnitt redovisas siffror från Swedish ICT Research, Swerea och STFI-Packforsk på indikatorerna EC1 och EC4. Analys av resultat har inte kunnat göras detta första år. Avsikten är att analysera resultaten i framtiden. EC1- Direkt ekonomiskt värde som genererats och distribuerats (KSEK) Kategori Innehåll Swedish ICT Swerea STFI-Packforsk a) Intäkter Nettoomsättning Finansiella intäkter Försäljning av tillgångar Summa direktgenererat ekonomiskt värde b) Driftskostnader Externa kostnader varor Externa kostnader övrigt Investeringar under året, ej strategiska c) Anställdas löner och förmåner Personalkostnader d) Betalningar till investerare Räntekostnader Amorteringar på lån Utdelningar e) Betalning till myndigheter Skatter Sverige Skatter i Frankrike - 35 Straffavgifter per land f) Samhällsinvesteringar - - Summa distribuerat ekonomiskt värde Kvarvarande ekonomiskt värde RISE Research Institutes of Sweden Hållbarhetsredovisning

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Året i sammandrag för IRECO-koncernen

Året i sammandrag för IRECO-koncernen Året i sammandrag för IRECO-koncernen Verksamheten IRECOs syfte är att främja teknisk utveckling och kompetensspridning inom svenskt näringsliv. Syftet förverkligas bl a genom att äga och förvalta aktier

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2011

Hållbarhetsredovisning 2011 Hållbarhetsredovisning 2011 RISE Research Institutes of Sweden Holding AB Kontakt Mai Terras, Kommunikationsansvarig Tel 08-56 64 82 53 mai.terras@ri.se Peter Holmstedt, VD Tel 08-56 64 82 52 vd@ri.se

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Org nr

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Org nr RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 1 (8) Perioden januari juni Omsättningen uppgick till 211 Mkr (192 Mkr) Rörelseresultatet före strukturförändringar uppgick till 2 Mkr (17 Mkr) Fördelade Strategiska

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Rise Holding Hållbarhetsredovisning 2009. RISE Holding GRI-rapport 2009 1

Rise Holding Hållbarhetsredovisning 2009. RISE Holding GRI-rapport 2009 1 Rise Holding Hållbarhetsredovisning 2009 RISE Holding GRI-rapport 2009 1 Instituten i RI.SE samarbetar för hållbarhet och konkurrenskraft 2 RISE Holding GRI-rapport 2009 RISE Holding GRI-rapport 2009 3

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag Bilaga H Styrelsen 2016-06-13 1 Diarenummer: 0059/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Ägardirektiv för KTH Holding AB

Ägardirektiv för KTH Holding AB Ägardirektiv för KTH Holding AB Direktiv för bolagsstyrning KTH Holding AB... 2 1.1 KTHHABs verksamhet och affärsidé... 2 1.2 Ägarstyrning i statliga bolag... 2 1.3 Bolagsstämman... 3 1.4 Styrelsen i KTH

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige Härjedalen som ägare i bolag och Version: 1 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-10-19 Nyutgåva Regionfullmäktige 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(7)

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Ägardirektiv för KTH Holding AB

Ägardirektiv för KTH Holding AB Ägardirektiv för KTH Holding AB Direktiv för bolagsstyrning KTH Holding AB... 2 1.1 KTHHABs verksamhet och affärsidé... 2 1.2 Ägarstyrning i statliga bolag... 2 1.3 Bolagsstämman... 3 1.4 Styrelsen i KTH

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 (Aktiespararna) välkomnar möjligheten att få lämna synpunkter på Kommittén

Läs mer

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY antagen den 19 december 2005 1. Skandia Livs principer för ägarutövande 1.1 Syfte Skandia Liv har närmare 1,2 miljoner försäkringstagare. För försäkringstagarnas räkning förvaltar

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik EU:s ramprogram för forskning Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik Gemensam forskning inom EU sedan 25 år Ramprogram Period Budget, M FP1 1984-1987 3 800 FP2 1987-1991 5 400 FP3 1990-1994

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Org nr 556179-8520. får härmed avge.

Styrelsen och verkställande direktören för. RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Org nr 556179-8520. får härmed avge. Styrelsen och verkställande direktören för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll:

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY 1 (5) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT ÄGARPOLICY Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft 2014-01-01 Ersätter - Gäller för

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 19 maj 2011 1. Bakgrund och inledning Styrelsen i ett bolag som bedriver fondverksamhet skall fastställa interna regler där det anges

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 6 17.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Mats Perämaa Finanschef Conny Nyholm

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer