Kostenheten. Kvalitetsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostenheten. Kvalitetsrapport 130701-140630"

Transkript

1 Kostenheten Kvalitetsrapport Oktober 2014 Marina Rahm Ida Henriksson Katharina Josefsson Ingalill Knudsen Elin Rigo Marie Svensson Therése Åkesson Eva Sjöstedt

2 2 Innehåll 1. Inledning Syfte Tillvägagångssätt och upplägg Intern kvalitetsrevision Säkerställa att avvikelserapporteringen följs i verksamheten Riktad granskning gällande förvaring, separering och märkning Säkerhet i specialkost - specialkost som kan ge näringsbrist Mätning av matsvinn för miljöarbete Kvalitetsgranskning av måltiden Extern revision och tillsyn från tillsynsmyndigheter Livsmedelsinspektioner Kundundersökningar, lokala Särskilda boenden, de boende Förskola, pedagoger Förskola, barn Kundundersökningar, nationella Nyckeltal Nationella nyckeltalsjämförelser Öppna jämförelser KKiK SkolmatSverige kvalitetsverktyg Ekomatsligan - Ekomatcentrum Ständiga förbättringar Synpunkter från brukare, anhöriga och medborgare Åsikt Kävlinge Avvikelser och rapporter från personal i organisationen Avvikelser Samverkan Kompetensförsörjning Sammanfattning... 14

3 3 1. Inledning Kävlinge kommuns systematiska kvalitetsarbete symboliseras av ett kvalitetshjul. De årliga kvalitetsrapporterna är en central del i denna systematik. 1.1 Syfte Kostenheten har tagit fram den årliga kvalitetsrapporten. Syftet med skriften är att sammanställa en lättillgänglig rapport med de olika kvalitetsmätningar som tas fram under ett år inom kostenheten. Årets version omfattar tidsperioden Kvalitetsrapporternas tidsintervall omfattar perioden hösttermin-vårtermin. Anledningen till mätperioden med brutet kalenderår är att man ska kunna använda resultaten från kvalitetsrapporterna vid framtagande av mål i målstyrningen och omvänt. 1.2 Tillvägagångssätt och upplägg En arbetsgrupp bestående av kostchef, tre enhetschefer, två måltidssamordnare samt kvalitetssamordnare har tillsammans valt ut områden för kvalitetsrapportens innehåll. Den interna kvalitetsrevisionen har under året fokuserat på säkerställa rapportering av avvikelser och avvikelsehantering granskning av förvaring, separation och märkning av livsmedel säkerhet i specialkost, identifiera specialkost som kan ge näringsbrist mätning av matsvinn för miljöarbete, samt kvalitetsgranskning av måltiden. Den externa tillsynen innehåller en sammanställning av Miljöavdelningens inspektioner. De lokala kundundersökningarna omfattar i år kunder/brukare inom hemvårdens särskilda boenden, pedagoger inom förskola samt kunder/elever inom förskola. Ett kapitel redogör för resultat från Nationella nyckeltalsjämförelser där man kan se jämförelser mellan Kävlinge och hela riket. Kapitlet Ständiga förbättringar beskriver synpunkts- och klagomålshantering samt hantering av och utveckling av arbetet med avvikelser.

4 4 I socialtjänstens kvalitetsledningssystem finns angivet hur man vid ledningens lokala genomgång på verksamhetsnivå går igenom, analyserar och skapar eventuella handlingsplaner och strategier på rapportens olika resultatområden. Detta har gjorts i september Analyser och strategier har därefter redovisats vid ledningens centrala genomgång. De upprättade handlingsplanerna finns i ett separat dokument. I detta dokument för handlingsplaner anges vem som är ansvarig, när åtgärden ska vara klar och till vem resultatet ska redovisas. Efter varje kapitel i denna kvalitetsrapport finns ett sammandrag av handlingsplanerna. Kostenheten har ett verksamhetsspecifikt eget kvalitetssystem baserat på livsmedelslagstiftningen, egenkontrollprogrammet (EKP) som omnämns på flera ställen i rapporten. 2. Intern kvalitetsrevision 2.1 Säkerställa att avvikelserapporteringen följs i verksamheten Detta kapitel är även Kostenhetens Interna Kontroll-uppdrag för Under 2014 har samtidigt med det interna kontroll-uppdraget, initierats en översyn och revidering av rutin och process för avvikelsehantering inom de övriga tre delarna av Socialtjänsten; Handikappomsorg, Hemvård och IFO. Eftersom det finns kontaktytor mellan Kostenheten och framför allt Hemvård och Handikappomsorg har Kostenheten tagits in i den gemensamma översynen. Denna gemensamma översyn för avvikelsehantering inom hela Socialtjänsten kommer inte att bli slutförd under Detta interna kontroll-uppdrag har införlivats i en gemensam översyn av hela Socialtjänstens rutin och process för avvikelsehantering. Kostenhetens system och process för avvikelsehantering kommer därigenom att ses över och ingå i kommande rutin och process för Avvikelsehantering inom Socialtjänsten. 2.2 Riktad granskning gällande förvaring, separering och märkning Syftet med granskningen var att säkerställa förvaring, separering och märkning av livsmedel. Metod En nulägesbeskrivning har genomförts med hjälp av befintlig checklista med 15 kontrollpunkter. De granskade kontrollpunkterna avser förvaring, separering och märkning. Inspektionerna har utförts i kostenhetens samtliga 28 kök, som lagar mat till hemvården, förskolan och skolan. Av 15 kontrollpunkter har endast en mindre allvarlig avvikelse noterats. Kostenheten har en säker separering, märkning och förvaring av livsmedel för specialkost. Uppföljning att enheterna följer rutiner för separering, märkning och förvaring kommer att vara en stående punkt för diskussion på APT-möten.

5 5 2.3 Säkerhet i specialkost - specialkost som kan ge näringsbrist Syftet med granskningen var att identifiera specialkost som kan ge näringsbrist samt ge förslag på alternativ. Bedömning av näringsriktigheten av skolmaten görs genom att använda det webbaserade verktyget SkolmatSverige som rekommenderas av Livsmedelsverket. SkolmatSverige saknar verktyg för att bedöma specialkost - därav fanns behov att granska näringsriktigheten i specialkosten. Metod Undersökningen gjordes som ett examensarbete på 15 högskolepoäng av två studenter från Livsmedelsteknisk högskoleutbildning förlagd till Lunds Tekniska Högskola (LTH), institutionen för livsmedelsteknik vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet. De fick i uppdrag att undersöka Kävlinge Kommuns specialkost avsedd för skolbarn med inriktning på den mjölkfria och fiskfria specialkosten. Detta eftersom denna kost utesluter komponenter med ett högt näringsinnehåll och om inte rätt ersättningsprodukter används finns en risk att specialkosten som serveras inte blir näringsriktig. Specialkosten näringsberäknades i kostenhetens kostdataprogram Mashie och jämfördes med normalkosten över en 4-veckors period. Resultatet i undersökningen visade på att måltiderna höll sig inom rekommendationerna men dock med låga respektive höga värden för vissa områden som energinivå och olika fetter inom de olika specialkosterna. Dock måste några identifierade felkällor uteslutas innan man gör några åtgärder. Utredarna har också gjort konkreta förslag till ändring i matsedeln för den mjölkfria och fiskfria specialkosten. Tydliga riktlinjer för ersättningsprodukter ska tas fram Ta fram receptur för specialkost som är näringsberäknade Uppföljning genom Internkontroll-uppdrag Mätning av matsvinn för miljöarbete För att arbeta mot långsiktig hållbar utveckling ska det totala matsvinnet vara högst 16 %. Metod Samtlig personal som arbetar i tillagningskök deltog i en utbildning i portionsberäkning. Därefter har en svinnundersökning genomförts på 4 skolor, 4 förskolor och 2 boendeenheter inom hemvården. Mätningen gjordes under 5 dagar i vecka 21. Svinnmätningen består av två delar: 1. Tallrikssvinn, det som gästen har tagit upp på tallriken men inte ätit upp. 2. Övrigt svinn, dvs svinn som uppstår från produktion och servering. Resultatet visar att tallrikssvinnet ligger på 6 % och serveringssvinnet på 13 %. Det totala svinnet ligger på 18 % (ingen summering av de två värdena, utan beräknas på total mängd mat). Tallrikssvinnet har ett gott resultat. Det övriga svinnet har en större förbättringspotential som bland annat har med serveringskärlens storlek och hur avvägda de dagliga beställningarna är.

6 6 Att ta fram en enkel metod för analys i köken där svinnet mäts kontinuerligt, med uppföljning och åtgärder Serveringssystemen ses över på förskolor och särskilda boenden Ett utökat samarbete med Bildning ska ske för att minska svinnet. 2.5 Kvalitetsgranskning av måltiden I Kostenhetens kvalitetsarbete ingår att lyfta frågor kring måltidsmiljö, bemötande och matens sensoriska kvalité inom de olika verksamheterna; förskola, skola och hemvård. Utifrån en reviderad version av en kvalitetsgranskningsmall framtagen i samarbete med LTH har verksamheten sedan utfört undersökningar under vårterminen 2014 inom både förskola, skola och hemvård. Syftet med granskningen är att förbättra den upplevda måltidskvaliteten avseende personalens bemötande samt miljö (buller, belysning och interiör) och sensorisk matkvalitet (utseende, smak och konsistens) genom att använda en för syftet framtagen kvalitetssäkringsmall. Ytterligare ett syfte har varit att utvärdera själva kvalitetssäkringsmallen och metoderna för att använda den. Metod Den reviderade versionen av kvalitetssäkringsmall lyfter fram tre huvudpunkter med underrubriker som ska granskas. Mötet Rummet: interiör, buller, belysning, flödet i matsalen och flödet vid serveringen, Produkten: specialkost, livsmedelsval, alternativa rätter, visuellt intryck, smak, konsistens och salladsbuffé. Resultatet är mestadels positivt och en övervägande andel av svaren ligger inom det godkända området (godkänd eller godkänd med anmärkning). Anmärkningar på brister finns främst inom rummet (interiör, belysning, buller och flöde), men även inom bemötande och sensorisk kvalitet finns arbetsområden att arbeta vidare på. Endast 2 fall av icke godkänt förekom, 1 på skola och 1 på boende. Förskolan fick flest anmärkningar inom visuellt intryck vid servering, hela 75 %, och anmärkningarna gällde främst bristande garnering på maten. Skolans problemområden gäller främst rummet (Interiör, ljudnivå, belysning) samt bemötandet. Hemvårdens restauranger fick anmärkningar inom områdena bemötande, belysning, ljudnivå samt flödet i matsalen och serveringen. Även konsistensen på maten och salladsbuffén fick anmärkningar. Fokus för vidare analys inom varje enhet ska ligga på hur bemötandet av gästen upplevs och där finns en del anmärkningar inom alla områden utom förskolan. Att upplevelsen av bemötandet är positiv på förskolorna beror förmodligen på att förskolepersonalen sitter ned och deltar i måltiden tillsammans med barnen. Samma sak sker på hemvårdens boenden, men där upplevde en del av personalen att tidspress förhindrade dem från att möta gästen på ett optimalt sätt. På restaurangerna inom skola och hemvård ser situationen annorlunda ut eftersom det där är kökspersonalen som gästen möter och de deltar inte i måltiden utan deras närvaro i restaurangen syftar enbart till att bistå vid servering och att presentera maten.

7 7 Se över möjligheten att omvandla befintlig tjänst till ny funktion i de större restaurangerna, med ansvar för serveringen Ny mätning av ljudnivån i de nyrenoverade restaurangerna Att ta fram verksamhetsanpassade kvalitetsutvärderingar av måltiden som ska ingå i de handböcker som ska finnas utifrån kommande Måltidsstrategi för i Kävlinge kommun. 3. Extern revision och tillsyn från tillsynsmyndigheter 3.1 Livsmedelsinspektioner Enligt livsmedelslagen har varje kök ansvar för livsmedelsäkerheten i sin verksamhet. Varje kök är skyldigt att ha ett egenkontrollprogram där rutiner för alla moment som rör livsmedelshanteringen beskrivs. Till varje rutin tillhör dokumentation som personalen i köket dagligen fyller i. Miljö- och hälsomyndigheten har i uppdrag att kontrollera att egenkontrollprogram finns samt att rutinerna följs. Denna kontroll utförs kontinuerligt av kommunens livsmedelsinspektör. Kökets storlek och hur verksamheten fungerar avgör hur ofta kontrollerna ska genomföras. Livsmedelsinspektören väljer ut vilka områden ur egenkontrollen som ska kontrolleras vid inspektionen. Syftet med den interna kvalitetsrevisionen var att säkerställa livsmedelshanteringen i köken genom att sammanställa Miljö- och hälsomyndighetens gjorda livsmedelsinspektioner. Metod Sammanställning och analys av de livsmedelsinspektioner som Miljö- och hälsomyndigheten har utfört för att skapa en överblick över resultaten. 17 inspektioner hade utförts. 12 inspektioner var oanmälda och 5 var föranmälda. Kävlinge Kommuns kök är placerad i den lägsta riskklassen vilket är ett mått på att säkerheten i köken är hög och att egenkontrollprogrammet är välfungerande. Alla inspekterade kök har blivit godkända vilket innebär att samtliga kök kvarstår i lägsta riskklassen. De avvikelser som framkommit under inspektionerna är under punkten underhåll av lokal/utrustning. Anmärkningar avser brister i det årliga underhållet på flertalet av inspektionerna. En del av avvikelserna är återkommande. Underhåll av lokaler sker mestadels under loven och inspektionerna sker kontinuerligt under året vilket medför att det finns en plan för åtgärder men är inte alltid utfört i samband med inspektion. I övrigt har det förekommit två avvikelser under punkten separering vilka är åtgärdade och därefter godkända. Uppföljning av underhållsplanen ska ske kontinuerligt med fastighetsavdelningen och KKB så att samtliga åtgärder blir utförda under året Nuvarande egenkontrollprogram ska revideras och förenklas.

8 8 4. Kundundersökningar, lokala Kundundersökningar är ett sätt att följa upp verksamheten, de vanligaste metoderna är enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Kostenheten gör kundenkäter med regelbundna intervall till alla kundgrupper. 4.1 Särskilda boenden, de boende Metod Enkät till samtliga särskilda boenden. Enkäten innehöll 15 frågor. 119 av 130 möjliga respondenter har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 82 %. Sammantaget visar resultatet i undersökningen på en stor nöjdhet från gästerna i särskilt boende. Frågorna spänner över många delområden som t ex valmöjligheter, smak och utseende, möjlighet att få hjälp, om man orkar äta upp, trivsel vid matplatsen med mera. En analys har gjorts för svaren på varje fråga. Ett identifierat riskområde är att den äldre inte alltid orkar äta upp sin portion och därmed kan finnas en risk att man får för lite energi och näring i sig. Förslag även till andra förbättringsområden har kunnat identifieras och en handlingsplan har tagits fram. Att tillsammans med hemvården ta fram en projektplan för ett utvecklingsprojekt av E-kosten (Energi-och proteinberikad kost). Projektet kommer att innehålla olika fokusområden. 4.2 Förskola, pedagoger Metod Enkät till samtliga pedagoger i förskolan. Enkäten innehöll 10 frågor. 96 av 325 möjliga respondenter har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 30 %. Det finns svar från alla 16 förskolor, men antalet svar per förskola varierar mellan 2 och 15 personer. Den låga svarsfrekvensen tros bero på en otydlighet i utskicket, vilket kommer att åtgärdas inför framtiden. Sammantaget visar resultatet i undersökningen på en stor nöjdhet med maten och en stor nöjdhet med kontakten med kostenhetens personal. Man är ganska nöjd med informationen och kunskapen om maten och specialkosten, detta område kan dock förbättras. Utbildning till olika personalkategorier om specialkost och att sätta Måltiden i centrum Säkra identifierade riskområden gällande specialkostens logistik Att genomföra Specialkost på turné i förskolorna.

9 9 4.3 Förskola, barn Metod Enkät till samtliga blivande 6-åringar som fyllde i med hjälp av förskolans pedagoger. 277 av 410 möjliga respondenter har svarat, vilket ger ens svarsfrekvens på 68 %. Det finns svar från 11 av 16 förskolor. Svarsfrekvensen kan troligen ökas i framtiden genom ökad information inför enkäten. Sammantaget visar resultatet i undersökningen på en stor nöjdhet med maten. Dock svarar 31 % av barnen att de sällan eller aldrig upplever lugn och ro när de äter. En översyn av måltidssituationen bör ske. En reflektion är om serveringssystemet påverkar känslan av lugn och ro? Att se över måltidssituationen, då en del barn upplever att det inte alltid är lugn och ro, och att lyfta frågan tillsammans med Bildning Vid framtagandet av handböcker utifrån kommande Måltidsstrategi för Kävlinge kommun, ta med frågan om lugn och ro. 5. Kundundersökningar, nationella För Kostenhetens verksamhetsområde görs ännu inga nationella kundundersökningar där man kan jämföra mellan kommuner eller med riket. Avseende undersökningen SkolmatSverige, som i år har genomförts för andra gången kommer man förhoppningsvis framöver att kunna jämföra resultat mellan kommuner och med riket. Än så länge finns inte kommunernas resultat tillgängliga för alla, varje kommun kan bara jämföra med sig själv från år till år. 6. Nyckeltal 6.1 Nationella nyckeltalsjämförelser Öppna jämförelser Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) publicerar olika rapporter inom området Öppna jämförelser. En rapport beskriver svaren från den nationella brukarundersökningen till äldre som har kommunala insatser i form av särskilt boende. I denna undersökning ingår frågor om maten. Resultat I den senaste nationella Brukarenkäten till äldre som publicerades i december 2013 fanns två frågor som rörde maten, med följande mycket goda resultat för särskilt boende i Kävlinge kommun: Hur smakar maten? 84 % ger högsta betyg (för riket 77 %) Är måltiderna en trevlig stund på dagen? 87 % ger högsta betyg (för riket 70 %). Analys och Ett mycket bra resultat som har vägts in i analys och handlingsplan för kapitel 4.1. Se vidare kapitel 4.1 kundundersökning särskilda boenden.

10 KKiK KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under 2013 arbetade över 200 kommuner med verktyget. Resultaten tas framgenom att kommunerna själva redovisar sina resultat/sin statistik till undersökningens databas Kolada. Resultat Den senaste undersökningen publicerades i januari I KKiK finns ett mått som gäller Kostenheten specifikt. Detta mått redovisar Andel inköpta ekologiska livsmedel. Kostenheten har kraftigt ökat denna andel, genom ett intensivt arbete med omläggning av matsedel. Åtgärderna ryms inom nuvarande budget. År Andel inköpta ekologiska livsmedel År % År KKiK 4% År KKiK 21% År KKiK 31% (publicerades i KKiK i januari 2014) År KKiK 34% (kommer att publiceras i KKiK i januari 2015) Målet är uppnått och Kostenheten fortsätter sitt framgångsrika arbete med ekologiska livsmedel. Ingen ytterligare handlingsplan behövs SkolmatSverige kvalitetsverktyg Skollagens krav på näringsriktiga måltider innebär att skolan behöver ett underlag som tydligt redovisar skolans måltidskvalitet. SkolmatSveriges verktyg syftar till att hjälpa skolan att följa det nya lagkravet men ger också skolan ett underlag i form av en resultatrapport. SkolmatSverige ger verktyg för att huvudmannen har ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att skollagens krav på näringsriktiga måltider efterföljs. SkolmatSverige har utvecklats i syfte att ge skolor och kommuner ett webbaserat verktyg för att utvärdera, utveckla och dokumentera kvalitén på sin måltidsverksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. Syftet är att ta fram förbättringsområden för varje enskild skola utifrån resultatrapporten från SkolmatSverige och prioritera åtgärder där bedömningen blev sämre. Målet är att eleverna i Kävlinges skolor ska trivas ännu bättre i skolrestaurangerna och bli serverade näringsriktig och god skollunch.

11 11 SkolmatSverige består av tre nivåer Resultat 2013 Kostenheten i Kävlinge hade 2013 en toppnotering i SkolmatSveriges Topp-20-lista, som en av 4 kommuner i landet som har genomfört alla tre nivåerna. System för uppföljning för att säkerställa att resultatet bibehålls: Nivå 1 genomförs varje år Nivå 2 och 3 genomförs vartannat år. Resultat juni 2014 Kostenheten har använt verktyget SkolmatSverige för att bedöma om maten som serveras i Kävlinges kommunala skolor är näringsriktig. Nivå 1 har gjorts på en grundskola som en förstudie inför hösten 2014 då samtliga nivåer ska göras på samtliga skolor. Kostenhetens resultat blev i nivå 1 Bra lunchutbud, Uppfyller sannolikt SNR och 94 % Säker mat. Bedömningen blev att huvudmannen har ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att elever i den obligatoriska skolan serveras näringsriktiga skolmåltider. Årets resultat visar samma goda resultat som vt-13 då SkolmatSverige gjordes första gången. Resultatet är den högsta bedömningen man kan få och visar på att skollagen efterföljs. Fortsatt arbete hösten 2014 Kostenheten kommer varje år genomföra nivå 1 i verktyget SkolmatSverige, på varje enskild kommunal grundskola. Resultatet från nivå 1 sammanställs i en rapport. Rapporten skickas till Bildning som ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet, för att säkerställa näringsriktiga skolmåltider, blir presenterat och diskuterat för samtliga rektorer i den kommunala grundskolan Ekomatsligan - Ekomatcentrum Ekomatcentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen, som har stöd av Jordbruksverket, verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. Ekomatcentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga

12 12 miljökrav vid köp och handel med livsmedel. Ekomatcentrum står bakom den nationella jämförelsen Ekomatsligan där alla verksamheter med över 25% ekologiska inköp får diplom. Kävlinge kommun har för första gången kvalat in i Ekomatsligan. Kommunen placerar sig på 27:e plats på listan över kommuner och landsting vars andel ekologiska livsmedel ligger på minst 25 procent. Kävlinge kommun placerades sig också på tredje plats i Årets raket bland dem som att har ökat sin andel ekologiska inköp. Kävlinge kommun har ökat med 50 % från 2012 till I enlighet med de mål som satts upp för kommunen ska kommunens verksamhet präglas av en långsiktig hållbarhet, bland annat genom ett fokus på en ökad andel ekologiska livsmedel. Satsningen har varit lyckad och andelen ekologiska livsmedel passerade under 2013 målet på 25 procent och ligger idag på 34 procent. Målet är uppnått och Kostenheten fortsätter sitt framgångsrika arbete med ekologiska livsmedel. Ingen ytterligare handlingsplan behövs. 7. Ständiga förbättringar Synpunkter på verksamheten kan vara både beröm och klagomål. Synpunkterna kan komma från brukare, deras anhöriga och andra medborgare genom t ex Åsikt Kävlinge. För att fånga upp avvikelser som upptäcks och rapporteras av personal i organisationen, finns rutiner för avvikelsehantering. 7.1 Synpunkter från brukare, anhöriga och medborgare Åsikt Kävlinge Åsikt Kävlinge är kommunens förvaltningsövergripande system för att hantera synpunkter från kommunens invånare. Eventuella synpunkter som rör Kostenhetens verksamhet behandlas av beställaren (Hemvården eller Bildningsförvaltningen). I kommunen finns ett centralt system för sammanställning och analys av synpunkter genom Åsikt Kävlinge, som redovisas i socialnämnd och bildningsnämnd. 7.2 Avvikelser och rapporter från personal i organisationen Avvikelser Avvikelserapporteringen gäller sedan 2012 alla avvikelser i kostens verksamheter (tidigare registrerades enbart avvikelser gällande specialkost). Rutin vid avvikelser Eftersom varje händelse kan vara allvarlig för matgästen är det viktigt att följa upp och åtgärda avvikelserna. Vid varje avvikelse görs en omedelbar åtgärd. Vid behov upprättas det handlingsplaner eller ändras i rutiner. Arbetet med avvikelsehantering diskuteras på verksamheternas APT möten.

13 13 Vid avvikelser med specialkost som orsakas av ej anställd hos Kostenheten, vanligen vårdpersonal, förskole- eller fritidspersonal, informeras berörd rektor/enhetschef om händelsen och rutinerna gås igenom för att förhindra upprepning av avvikelsen. De avvikelser som gäller livsmedelsleverantör skickas även till berörd leverantör. Kostenheten och anbudsgruppen har kontinuerliga möten för att följa upp samarbetet. Resultat i sammanfattning Under perioden (12 månader) har 80 (förra perioden 104) avvikelser registrerats. Det innebär att det har skett få avvikelser i förhållande till antalet portioner och leveranser (interna och externa leveranser). Resultat uppdelat Specialkost Den största delen av avvikelserna 31 %, 33 st, rör specialkosten. Dessa utgör 0,03 % av de specialkoster som serveras i Kostenheten. Av dessa 33 är 1 st mindre allvarlig avvikelse. Resterande 32 är ofarliga avvikelser där ingen reaktion hänt eller där man rättat till avvikelsen innan servering. Leveranser från livsmedelsleverantör Den näst största delen 29 %, 30 st, rör leveranser från livsmedelsleverantör. Övriga avvikelser Andra avvikelser som rapporterats är dålig kvalité och fel i matleveranser/beställning mellan kök och enheter. Kosten har ett säkert system och en säker rutin för avvikelsehantering. Se dock även kapitel 2.1 angående översyn och revidering av rutin och process för avvikelsehantering. 8. Samverkan Kostenheten samverkar med hemvård, handikappomsorg, förskola och skola för att implementera Måltiden i centrum genom att använda modellen FAMM (Fem Aspekter på MåltidsModell). Mycket av detta arbete är möjligt tack vare tjänsterna som måltidsutvecklare. Verktyget SkolmatSverige används i samarbetet med Bildningsförvaltningen för att säkerställa att kommunen följer den nya skollagen om näringsriktiga måltider. Matbussen är ett samarbete med hemvården men även med externa aktörer såsom Region Skåne (dietister vid Seniordag i butik ) och med livsmedelsbutiker. Kostenheten samverkar även med andra kommuner i olika nätverk t.ex. upphandling och IT-stödet Mashie. Kostenheten samarbetar även med lärosäten och utbildare som LTH, Folkuniversitetet och Gastronomiprogrammet vid Högskolan i Kristianstad.

14 14 9. Kompetensförsörjning Utbildningssamordnare har tagit fram en rapport gällande kompetensförsörjning avseende de tre verksamheterna; kostenheten, hemvården och handikappomsorgen. De områden som berörs är utbildningsplaner, kompetens, introduktion, samt elever/studenter. Inom kostenheten finns lokala kravprofiler som anger formell utbildningsnivå. På flera av dessa områden har utvecklande insatser gjorts som gäller alla tre verksamheterna, enligt fastställda utbildningsplaner. Fr o m nästa år kommer även den så kallade kompletterande utbildningen med i planen för kostenheten, dvs utbildningar som ska ges inom 2 år från anställning. När det gäller området formell utbildning gjordes en mätning i juni 2013 som visade att kostenheten hade 95% personal med adekvat utbildning (borträknat ekonomibiträden som har serviceuppgifter), vilket är ett bra resultat. 6 medarbetare har pågående studier och förväntas vara klara med sin formella kompetens (kockar) i oktober Införa den kompletterande utbildningen inom Kostenheten Se över sommarintroduktionens innehåll och upplägg Studera olika modeller för implementering av ny kunskap. 10. Sammanfattning Kostenheten presenterar här sin kvalitetsrapport. Resultaten har analyserats på ett systematiskt sätt genom Ledningens lokala genomgång, och man har tagit fram ett antal handlingsplaner. Sammantaget visar granskningarna och inspektionerna av kostenheten på en stor noggrannhet och säkerhet i arbetet. Det pågår också för tredje året ett stort arbete med att förbättre matgästernas upplevda måltidskvalitet genom en kvalitetssäkringsmall. De analyser som har gjorts av materialet och eventuella handlingsplaner, framgår under respektive kapitel.

15

16 Eva Sjöstedt Socialnämnden Kävlinge kommun, Kullagatan 2, Kävlinge

IFO. Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630

IFO. Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 IFO Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 Oktober 2014 Irene Carlsson Anita Jansson Gunilla Johansson Liliana Pekalska Charlotte Sternskog Eva Sjöstedt 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete av kostenverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Den

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Handikappomsorg. Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630

Handikappomsorg. Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 Handikappomsorg Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 Oktober 2014 Christina Forsberg Susanna Ahlin Åsa Holmqvist Camilla Kindahl Johanna Klapp Pernilla Lindeberg Eva Sjöstedt 2 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Detta kan göras imorgon

Detta kan göras imorgon Sammanfattning svinnworkshop, Hållbara måltider i Örebro län 2.0, 2015.03.30 Detta kan göras imorgon - Kommunicera med mottagningskök hur mycket går åt? - Ta tillvara på överbliven mat. - Införa smakskedar.

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor.

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Verksamhetsplan 2014-10-02 Kostenheten 2014 SAMMANFATTNING Kostenheten består av skolrestauranger, äldrekök och Sandbyhovs vaktmästeri. Enheten planerar, tillagar, transporterar och serverar mat till förskolan,

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Skolmåltidens kvalitet Ht 2014 - personalens perspektiv

Skolmåltidens kvalitet Ht 2014 - personalens perspektiv Skolmåltidens kvalitet Ht 214 - personalens perspektiv Stora Hammars skola (Vellinge) Skolan har använt personalenkäten som ingår i SkolmatSveriges verktyg för att få personalens syn på skollunchen. Personalenkäten

Läs mer

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola Kostpolicy inom förskola, grundskola och gymnasieskola Alla matgäster, men även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje

Läs mer

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Policyn revideras varje mandatperiod Policy utarbetad i samarbete med representanter

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd i Bra mat i skolan ligger till grund för kommunens riktlinjer. Måltiderna i skolan är mycket viktiga

Läs mer

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Maten är bara en del av måltiden Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Det goda livet. Förord Enligt Utvecklingsplan Växtkraft 10 000 ska Herrljunga kommun 2020 vara en attraktiv

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT 1(11) Hammarö 2008 RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT Antagen av servicenämnden 2008 2(11) Inledning Mat är ett av livets glädjeämnen. Maten är för många dagens höjdpunkt och innebär inte bara njutning

Läs mer

Kartläggning av svenska skolmåltider 2011

Kartläggning av svenska skolmåltider 2011 Kartläggning av svenska skolmåltider 2011 - resultat från SkolmatSveriges nationella baslinjestudie före den nya skollagen Emma Patterson, PhD Karin Lilja, MSc Liselotte Schäfer Elinder, docent Institutionen

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Skolkocken vår nya idol!

Skolkocken vår nya idol! Tre utbildningsaktörer om vikten av kompetenshöjning i skolköken Eva Fröman, konsult på EkoMatCentrum Cecilia Corin, konsult på Hushållningssällskapet Mija Gustafsson, projektledare på Nationellt centrum

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Kostservice. Kostpolicy för barnomsorg, skola/fritidshem och äldreomsorg i Mariehamns stad

Kostservice. Kostpolicy för barnomsorg, skola/fritidshem och äldreomsorg i Mariehamns stad 1/6 Kostservice 28.05.2014 STYRDOKUMENT För Mariehamns Stad Kost och lokalservice Kostpolicy för barnomsorg, skola/fritidshem och äldreomsorg i Kostpolicy och givna riktlinjer är avsedda för måltider inom

Läs mer

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 SAMMANTRADESDATUM KALIXKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidan 12 av 78 174 Dnr 830/10-30 Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 Beslut beslutar revidera kostpolitiska programmet inför 2013 med nedan

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen

Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen Regler och rutiner för nutrition inom äldre och handikappomsorgen the022 2008 11 26 Syfte Vid all vård av sjuka personer är maten i sig en del av behandlingen och omvårdnaden. Detta dokument syftar till

Läs mer

shållningssällskapet i Mellansverige erbjuder följande utbildningar Mat är gott och något att längta efter! Välkommen att boka utbildning hos oss!

shållningssällskapet i Mellansverige erbjuder följande utbildningar Mat är gott och något att längta efter! Välkommen att boka utbildning hos oss! Kurskatalog 2010 Hushållningssällskapet i Mellansverige erbjuder följande utbildningar Livsmedelshygien Bra mat för förskolebarn Bra mat i skolan Bra mat för äldre Specialkoster Klimatsmart om mat Den

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Tematräff 3 Om hållbar köttproduktion och köttkonsumtion. Gymninge Gård, Tysslinge 16 juni 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län

Tematräff 3 Om hållbar köttproduktion och köttkonsumtion. Gymninge Gård, Tysslinge 16 juni 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Tematräff 3 Om hållbar köttproduktion och köttkonsumtion. Gymninge Gård, Tysslinge 16 juni 2015 Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Välkommen till Gymninge Gård Torbjörn Eriksson Syfte

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Motion om pedagogisk skollunch

Motion om pedagogisk skollunch Tjänsteskrivelse 2011-05-23 BUN 2011.0218 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Motion om pedagogisk skollunch Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig över en motion

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 RAPPORT Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 Antagen av Miljönämnden 2014-05-26 Rapportnr 8/2014 ISSN 1400-4690 Rapporter

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv

Bilaga 14TEK25-1. SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Bilaga 14TEK5-1 SkolmatSverige.se Skolmåltidens kvalitet ur helhetsperspektiv Verktyget Bilaga 14TEK5-1 Bilaga 14TEK5-1 Verktyget Hjälper skolor och kommuner att utvärdera, dokumentera och utveckla kvaliteten

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program 2015-05-26 Referens: Beslut Kf 2015-05-19 151 Kostpolitiskt program Maten i Skellefteå kommun Unga och gamla äter dagligen måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. Maten berör och engagerar. Den

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal SoT, Måltid Näring Samtliga normalkostens matsedlar är näringsbedömda i webbaserade verktyget Skolmat Sverige, såväl lunch som frukost och mellanmål. Måltiderna är också näringsberäknade så att de energimässigt

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd som ansvarar för maten

Läs mer

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby Styrdokument, program Stöd & Process/Specialistenheten 2014-10-28 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 910 88 KS/2010:321 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Kartläggning av kostorganisationen 2013-12-13 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte...4 1.3 Definitioner...4

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

2015-01-01. Riktlinjer för kost inom förskola och skola

2015-01-01. Riktlinjer för kost inom förskola och skola 2015-01-01 Riktlinjer för kost inom förskola och skola 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Ansvarsfördelning 3 Mat och hälsa 3 Val av livsmedel 4 Specialkost 6 Måltidsmiljö och bemötande 6 Miljöaspekter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) M. 3.3 RIKTLINJER FÖR KOST INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA Inledning Maten som serveras ska vara god, säker och näringsriktig. Måltiderna ska vara trivsamma och ge barnen en positiv upplevelse.

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Kost & Livsmedelspolicy för Övertorneå Kommun

Kost & Livsmedelspolicy för Övertorneå Kommun Kost & Livsmedelspolicy för Övertorneå Kommun Vision FAMM Fem aspekter på måltidsmodell en helhetsyn på måltiden Styrsystemet Lagar, ekonomi/budget, inköp/budget, ledarskap/organisation, logistik, livsmedelshygien

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

Hållbara måltider i Trosa kommun

Hållbara måltider i Trosa kommun 2012-10-08 Hållbara måltider i Trosa kommun www.trosa.se Vision Trosa kommun erbjuder Sveriges bästa offentliga måltider där matglädjen, människan och miljön står i centrum. Inledning Ett hållbart samhälle

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Rätt mat till rätt barn

Rätt mat till rätt barn Rätt mat till rätt barn -ett kontrollprojekt i förskolan våren 2014 Sammanfattning Under april 2014 har miljöskyddskontoret i Alingsås besökt 11 kommunala förskolor för att kontrollera hur hanteringen

Läs mer

Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Revisionsprojekt riktat mot restauranger MILJÖFÖRVALTNINGEN Revisionsprojekt riktat mot restauranger En rapport från Miljöförvaltningen Karina Alvarez och Jenny Weimer Juni 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Restaurangenheten

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Kostprogram. Askersunds kommun. Matens betydelse mer än ett mål mat

Kostprogram. Askersunds kommun. Matens betydelse mer än ett mål mat Kostprogram Askersunds kommun Matens betydelse mer än ett mål mat Bakgrund Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla och är helt nöd vändig, i rätt mängd och med rätt sammansättning, för att vi

Läs mer

En vecka till start av det nya skolmåltidsavtalet den 1 november

En vecka till start av det nya skolmåltidsavtalet den 1 november Stockholm 2011-10-18 Informationsbrev Sodexo En vecka till start av det nya skolmåltidsavtalet den 1 november Hej, jag som skriver till er heter Thomas Andersson och arbetar som Distriktschef i Sodexo.

Läs mer

KOSTPOLICY KOSTPOLICY

KOSTPOLICY KOSTPOLICY KOSTPOLICY KOSTPOLICY 2013 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 3 MÅL... 3 RIKTLINJER... 3 Riktlinjer Förskola/Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola/ Fritidshem/Frivilliga Skolformer samt Gymnasiesärskola...

Läs mer

Måltider Landstinget Kronoberg

Måltider Landstinget Kronoberg Måltider Landstinget Kronoberg Doris Johansson Susann Ask Centrallasarettet i Växjö tilldelas en delad andra placering i tävlingen Sveriges bästa sjukhusmat till sista steget Hedersomnämnande för en välfungerande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Del 2 Reviderad 2013 På uppdrag av tekniska nämnden har en livsmedels- och måltidspolicy samt riktlinjer för Västerviks

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

SkolmatSveriges kartläggning av skolmåltidens kvalitet

SkolmatSveriges kartläggning av skolmåltidens kvalitet SkolmatSveriges kartläggning av skolmåltidens kvalitet Läsåret 2012/13 RAPPORT 2013:6 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Rapport 2013:6 xxx ISBN 978-91-87691-01-0

Läs mer

Kostpolicy för Gnosjö kommun

Kostpolicy för Gnosjö kommun Kostpolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-25 94 Varför en kostpolicy? För enhetliga riktlinjer för verksamheterna inom äldreomsorg och skolorna Stöd för brukare, anhöriga, elever,

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Resultat från brukarenkäten 2014 Maten och måltider inom VOF Äldreboenden

Resultat från brukarenkäten 2014 Maten och måltider inom VOF Äldreboenden Resultat från brukarenkäten 2014 Maten och måltider inom VOF Äldreboenden 2014-11-20 Carina Holmberg Serviceförvaltningen Innehåll Inledning & bakgrund bild 3 Sammanfattande kommentarer bild 4-5 Alla äldreboende

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009

Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Kök i skolor och förskolor TILLSYNSPROJEKT 2009 Skol- och förskoleprojektet 2009 1. Bakgrund Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under våren 2009 genomfört ett tillsynsprojekt på köken på skolor

Läs mer

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv

Hösten 2008 UTBILDNINGAR. Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv Hösten 2008 UTBILDNINGAR Vi utbildar om Mat, miljö och hälsa i ett helhetsperspektiv HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET tel 018-56 04 00 www.hush.se/hskonsult hskonsult@hush.se Kursinformation Anmälan Senast 14 dagar

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson MATPROJEKT: Berikad mat för äldre. Äldreomsorgen är en växande sektor och att den utgör en stor kostnad. Vi blir äldre och det medför

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014

Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014 Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-27 Innehållsförteckning Inledning 4 Hälsa 4 Miljö 4 Kostkvalitet 4 Mål 5 Vård och omsorg 5 Måltidsordning 5 Energifördelning

Läs mer

2015-03-04. värdefullt vore att nämnden för vart och ett av kostpolicyns skrivningar och mål anger hur man årligen avser att mäta och/eller värdera

2015-03-04. värdefullt vore att nämnden för vart och ett av kostpolicyns skrivningar och mål anger hur man årligen avser att mäta och/eller värdera Falköpings Kommun Revisorerna 2015-03-04 FALKÖPINGS Ko KommunstyrelS' 2015-03- 1 1 Tekniska nämnden Diarienr Planbet Kommunfullmäktige, för kännedom Granskning kostverksamhet Kommunens revisorer har, med

Läs mer

Rapport Bra mat i förskolan/skolan

Rapport Bra mat i förskolan/skolan Rapport Bra mat i förskolan/skolan Handläggare: Britt-Marie Rastman Helena Nordevik Johan Sjöholm Datum: 2011-05-29 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 38 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 KVALITETSPLANENS FORTSATTA DISPOSITION... 2 GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Kostriktlinjer för socialförvaltningen

Kostriktlinjer för socialförvaltningen Kostriktlinjer för socialförvaltningen Större andel vegetabilier Kostavdelningen reviderar sina recept samt matsedlar för att få en större mängd vegetabilier. Socialförvaltningen främjar möjligheten att

Läs mer

Student 2011. En inblick i livsmedelshantering vid studentfester. En rapport från Miljöförvaltningen Lena Björklund-Stoehr och Camilla Dyrberg

Student 2011. En inblick i livsmedelshantering vid studentfester. En rapport från Miljöförvaltningen Lena Björklund-Stoehr och Camilla Dyrberg MILJÖFÖRVALTNINGEN Student 2011 En inblick i livsmedelshantering vid studentfester En rapport från Miljöförvaltningen Lena Björklund-Stoehr och Camilla Dyrberg Maj 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. Informationscentrum för Ekologiska Produkter Informationsmaterial Kursverksamhet Studiebesök Rådgivning Marknadsutveckling

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg

Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg Tjänsteskrivelse 2014-12-15 Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2014.0053 Folkhälsonämnden Redovisning av beställarkompetens för kost inom vård och omsorg Sammanfattning Vårdavdelningarna ska ges förutsättningar

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

1(12) KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA. Kostservice 2014-12-01

1(12) KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA. Kostservice 2014-12-01 1(12) KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA Kostservice 2014-12-01 2(12) Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, en källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Våra matvanor har också

Läs mer

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ekologiskt i storhushåll 10 Goda exempel Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ludvika Kommun Vaggeryd Kommun Torshälla SDF, Eskilstuna Borgholms

Läs mer