Kostenheten. Kvalitetsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostenheten. Kvalitetsrapport 130701-140630"

Transkript

1 Kostenheten Kvalitetsrapport Oktober 2014 Marina Rahm Ida Henriksson Katharina Josefsson Ingalill Knudsen Elin Rigo Marie Svensson Therése Åkesson Eva Sjöstedt

2 2 Innehåll 1. Inledning Syfte Tillvägagångssätt och upplägg Intern kvalitetsrevision Säkerställa att avvikelserapporteringen följs i verksamheten Riktad granskning gällande förvaring, separering och märkning Säkerhet i specialkost - specialkost som kan ge näringsbrist Mätning av matsvinn för miljöarbete Kvalitetsgranskning av måltiden Extern revision och tillsyn från tillsynsmyndigheter Livsmedelsinspektioner Kundundersökningar, lokala Särskilda boenden, de boende Förskola, pedagoger Förskola, barn Kundundersökningar, nationella Nyckeltal Nationella nyckeltalsjämförelser Öppna jämförelser KKiK SkolmatSverige kvalitetsverktyg Ekomatsligan - Ekomatcentrum Ständiga förbättringar Synpunkter från brukare, anhöriga och medborgare Åsikt Kävlinge Avvikelser och rapporter från personal i organisationen Avvikelser Samverkan Kompetensförsörjning Sammanfattning... 14

3 3 1. Inledning Kävlinge kommuns systematiska kvalitetsarbete symboliseras av ett kvalitetshjul. De årliga kvalitetsrapporterna är en central del i denna systematik. 1.1 Syfte Kostenheten har tagit fram den årliga kvalitetsrapporten. Syftet med skriften är att sammanställa en lättillgänglig rapport med de olika kvalitetsmätningar som tas fram under ett år inom kostenheten. Årets version omfattar tidsperioden Kvalitetsrapporternas tidsintervall omfattar perioden hösttermin-vårtermin. Anledningen till mätperioden med brutet kalenderår är att man ska kunna använda resultaten från kvalitetsrapporterna vid framtagande av mål i målstyrningen och omvänt. 1.2 Tillvägagångssätt och upplägg En arbetsgrupp bestående av kostchef, tre enhetschefer, två måltidssamordnare samt kvalitetssamordnare har tillsammans valt ut områden för kvalitetsrapportens innehåll. Den interna kvalitetsrevisionen har under året fokuserat på säkerställa rapportering av avvikelser och avvikelsehantering granskning av förvaring, separation och märkning av livsmedel säkerhet i specialkost, identifiera specialkost som kan ge näringsbrist mätning av matsvinn för miljöarbete, samt kvalitetsgranskning av måltiden. Den externa tillsynen innehåller en sammanställning av Miljöavdelningens inspektioner. De lokala kundundersökningarna omfattar i år kunder/brukare inom hemvårdens särskilda boenden, pedagoger inom förskola samt kunder/elever inom förskola. Ett kapitel redogör för resultat från Nationella nyckeltalsjämförelser där man kan se jämförelser mellan Kävlinge och hela riket. Kapitlet Ständiga förbättringar beskriver synpunkts- och klagomålshantering samt hantering av och utveckling av arbetet med avvikelser.

4 4 I socialtjänstens kvalitetsledningssystem finns angivet hur man vid ledningens lokala genomgång på verksamhetsnivå går igenom, analyserar och skapar eventuella handlingsplaner och strategier på rapportens olika resultatområden. Detta har gjorts i september Analyser och strategier har därefter redovisats vid ledningens centrala genomgång. De upprättade handlingsplanerna finns i ett separat dokument. I detta dokument för handlingsplaner anges vem som är ansvarig, när åtgärden ska vara klar och till vem resultatet ska redovisas. Efter varje kapitel i denna kvalitetsrapport finns ett sammandrag av handlingsplanerna. Kostenheten har ett verksamhetsspecifikt eget kvalitetssystem baserat på livsmedelslagstiftningen, egenkontrollprogrammet (EKP) som omnämns på flera ställen i rapporten. 2. Intern kvalitetsrevision 2.1 Säkerställa att avvikelserapporteringen följs i verksamheten Detta kapitel är även Kostenhetens Interna Kontroll-uppdrag för Under 2014 har samtidigt med det interna kontroll-uppdraget, initierats en översyn och revidering av rutin och process för avvikelsehantering inom de övriga tre delarna av Socialtjänsten; Handikappomsorg, Hemvård och IFO. Eftersom det finns kontaktytor mellan Kostenheten och framför allt Hemvård och Handikappomsorg har Kostenheten tagits in i den gemensamma översynen. Denna gemensamma översyn för avvikelsehantering inom hela Socialtjänsten kommer inte att bli slutförd under Detta interna kontroll-uppdrag har införlivats i en gemensam översyn av hela Socialtjänstens rutin och process för avvikelsehantering. Kostenhetens system och process för avvikelsehantering kommer därigenom att ses över och ingå i kommande rutin och process för Avvikelsehantering inom Socialtjänsten. 2.2 Riktad granskning gällande förvaring, separering och märkning Syftet med granskningen var att säkerställa förvaring, separering och märkning av livsmedel. Metod En nulägesbeskrivning har genomförts med hjälp av befintlig checklista med 15 kontrollpunkter. De granskade kontrollpunkterna avser förvaring, separering och märkning. Inspektionerna har utförts i kostenhetens samtliga 28 kök, som lagar mat till hemvården, förskolan och skolan. Av 15 kontrollpunkter har endast en mindre allvarlig avvikelse noterats. Kostenheten har en säker separering, märkning och förvaring av livsmedel för specialkost. Uppföljning att enheterna följer rutiner för separering, märkning och förvaring kommer att vara en stående punkt för diskussion på APT-möten.

5 5 2.3 Säkerhet i specialkost - specialkost som kan ge näringsbrist Syftet med granskningen var att identifiera specialkost som kan ge näringsbrist samt ge förslag på alternativ. Bedömning av näringsriktigheten av skolmaten görs genom att använda det webbaserade verktyget SkolmatSverige som rekommenderas av Livsmedelsverket. SkolmatSverige saknar verktyg för att bedöma specialkost - därav fanns behov att granska näringsriktigheten i specialkosten. Metod Undersökningen gjordes som ett examensarbete på 15 högskolepoäng av två studenter från Livsmedelsteknisk högskoleutbildning förlagd till Lunds Tekniska Högskola (LTH), institutionen för livsmedelsteknik vid Campus Helsingborg, Lunds Universitet. De fick i uppdrag att undersöka Kävlinge Kommuns specialkost avsedd för skolbarn med inriktning på den mjölkfria och fiskfria specialkosten. Detta eftersom denna kost utesluter komponenter med ett högt näringsinnehåll och om inte rätt ersättningsprodukter används finns en risk att specialkosten som serveras inte blir näringsriktig. Specialkosten näringsberäknades i kostenhetens kostdataprogram Mashie och jämfördes med normalkosten över en 4-veckors period. Resultatet i undersökningen visade på att måltiderna höll sig inom rekommendationerna men dock med låga respektive höga värden för vissa områden som energinivå och olika fetter inom de olika specialkosterna. Dock måste några identifierade felkällor uteslutas innan man gör några åtgärder. Utredarna har också gjort konkreta förslag till ändring i matsedeln för den mjölkfria och fiskfria specialkosten. Tydliga riktlinjer för ersättningsprodukter ska tas fram Ta fram receptur för specialkost som är näringsberäknade Uppföljning genom Internkontroll-uppdrag Mätning av matsvinn för miljöarbete För att arbeta mot långsiktig hållbar utveckling ska det totala matsvinnet vara högst 16 %. Metod Samtlig personal som arbetar i tillagningskök deltog i en utbildning i portionsberäkning. Därefter har en svinnundersökning genomförts på 4 skolor, 4 förskolor och 2 boendeenheter inom hemvården. Mätningen gjordes under 5 dagar i vecka 21. Svinnmätningen består av två delar: 1. Tallrikssvinn, det som gästen har tagit upp på tallriken men inte ätit upp. 2. Övrigt svinn, dvs svinn som uppstår från produktion och servering. Resultatet visar att tallrikssvinnet ligger på 6 % och serveringssvinnet på 13 %. Det totala svinnet ligger på 18 % (ingen summering av de två värdena, utan beräknas på total mängd mat). Tallrikssvinnet har ett gott resultat. Det övriga svinnet har en större förbättringspotential som bland annat har med serveringskärlens storlek och hur avvägda de dagliga beställningarna är.

6 6 Att ta fram en enkel metod för analys i köken där svinnet mäts kontinuerligt, med uppföljning och åtgärder Serveringssystemen ses över på förskolor och särskilda boenden Ett utökat samarbete med Bildning ska ske för att minska svinnet. 2.5 Kvalitetsgranskning av måltiden I Kostenhetens kvalitetsarbete ingår att lyfta frågor kring måltidsmiljö, bemötande och matens sensoriska kvalité inom de olika verksamheterna; förskola, skola och hemvård. Utifrån en reviderad version av en kvalitetsgranskningsmall framtagen i samarbete med LTH har verksamheten sedan utfört undersökningar under vårterminen 2014 inom både förskola, skola och hemvård. Syftet med granskningen är att förbättra den upplevda måltidskvaliteten avseende personalens bemötande samt miljö (buller, belysning och interiör) och sensorisk matkvalitet (utseende, smak och konsistens) genom att använda en för syftet framtagen kvalitetssäkringsmall. Ytterligare ett syfte har varit att utvärdera själva kvalitetssäkringsmallen och metoderna för att använda den. Metod Den reviderade versionen av kvalitetssäkringsmall lyfter fram tre huvudpunkter med underrubriker som ska granskas. Mötet Rummet: interiör, buller, belysning, flödet i matsalen och flödet vid serveringen, Produkten: specialkost, livsmedelsval, alternativa rätter, visuellt intryck, smak, konsistens och salladsbuffé. Resultatet är mestadels positivt och en övervägande andel av svaren ligger inom det godkända området (godkänd eller godkänd med anmärkning). Anmärkningar på brister finns främst inom rummet (interiör, belysning, buller och flöde), men även inom bemötande och sensorisk kvalitet finns arbetsområden att arbeta vidare på. Endast 2 fall av icke godkänt förekom, 1 på skola och 1 på boende. Förskolan fick flest anmärkningar inom visuellt intryck vid servering, hela 75 %, och anmärkningarna gällde främst bristande garnering på maten. Skolans problemområden gäller främst rummet (Interiör, ljudnivå, belysning) samt bemötandet. Hemvårdens restauranger fick anmärkningar inom områdena bemötande, belysning, ljudnivå samt flödet i matsalen och serveringen. Även konsistensen på maten och salladsbuffén fick anmärkningar. Fokus för vidare analys inom varje enhet ska ligga på hur bemötandet av gästen upplevs och där finns en del anmärkningar inom alla områden utom förskolan. Att upplevelsen av bemötandet är positiv på förskolorna beror förmodligen på att förskolepersonalen sitter ned och deltar i måltiden tillsammans med barnen. Samma sak sker på hemvårdens boenden, men där upplevde en del av personalen att tidspress förhindrade dem från att möta gästen på ett optimalt sätt. På restaurangerna inom skola och hemvård ser situationen annorlunda ut eftersom det där är kökspersonalen som gästen möter och de deltar inte i måltiden utan deras närvaro i restaurangen syftar enbart till att bistå vid servering och att presentera maten.

7 7 Se över möjligheten att omvandla befintlig tjänst till ny funktion i de större restaurangerna, med ansvar för serveringen Ny mätning av ljudnivån i de nyrenoverade restaurangerna Att ta fram verksamhetsanpassade kvalitetsutvärderingar av måltiden som ska ingå i de handböcker som ska finnas utifrån kommande Måltidsstrategi för i Kävlinge kommun. 3. Extern revision och tillsyn från tillsynsmyndigheter 3.1 Livsmedelsinspektioner Enligt livsmedelslagen har varje kök ansvar för livsmedelsäkerheten i sin verksamhet. Varje kök är skyldigt att ha ett egenkontrollprogram där rutiner för alla moment som rör livsmedelshanteringen beskrivs. Till varje rutin tillhör dokumentation som personalen i köket dagligen fyller i. Miljö- och hälsomyndigheten har i uppdrag att kontrollera att egenkontrollprogram finns samt att rutinerna följs. Denna kontroll utförs kontinuerligt av kommunens livsmedelsinspektör. Kökets storlek och hur verksamheten fungerar avgör hur ofta kontrollerna ska genomföras. Livsmedelsinspektören väljer ut vilka områden ur egenkontrollen som ska kontrolleras vid inspektionen. Syftet med den interna kvalitetsrevisionen var att säkerställa livsmedelshanteringen i köken genom att sammanställa Miljö- och hälsomyndighetens gjorda livsmedelsinspektioner. Metod Sammanställning och analys av de livsmedelsinspektioner som Miljö- och hälsomyndigheten har utfört för att skapa en överblick över resultaten. 17 inspektioner hade utförts. 12 inspektioner var oanmälda och 5 var föranmälda. Kävlinge Kommuns kök är placerad i den lägsta riskklassen vilket är ett mått på att säkerheten i köken är hög och att egenkontrollprogrammet är välfungerande. Alla inspekterade kök har blivit godkända vilket innebär att samtliga kök kvarstår i lägsta riskklassen. De avvikelser som framkommit under inspektionerna är under punkten underhåll av lokal/utrustning. Anmärkningar avser brister i det årliga underhållet på flertalet av inspektionerna. En del av avvikelserna är återkommande. Underhåll av lokaler sker mestadels under loven och inspektionerna sker kontinuerligt under året vilket medför att det finns en plan för åtgärder men är inte alltid utfört i samband med inspektion. I övrigt har det förekommit två avvikelser under punkten separering vilka är åtgärdade och därefter godkända. Uppföljning av underhållsplanen ska ske kontinuerligt med fastighetsavdelningen och KKB så att samtliga åtgärder blir utförda under året Nuvarande egenkontrollprogram ska revideras och förenklas.

8 8 4. Kundundersökningar, lokala Kundundersökningar är ett sätt att följa upp verksamheten, de vanligaste metoderna är enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Kostenheten gör kundenkäter med regelbundna intervall till alla kundgrupper. 4.1 Särskilda boenden, de boende Metod Enkät till samtliga särskilda boenden. Enkäten innehöll 15 frågor. 119 av 130 möjliga respondenter har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 82 %. Sammantaget visar resultatet i undersökningen på en stor nöjdhet från gästerna i särskilt boende. Frågorna spänner över många delområden som t ex valmöjligheter, smak och utseende, möjlighet att få hjälp, om man orkar äta upp, trivsel vid matplatsen med mera. En analys har gjorts för svaren på varje fråga. Ett identifierat riskområde är att den äldre inte alltid orkar äta upp sin portion och därmed kan finnas en risk att man får för lite energi och näring i sig. Förslag även till andra förbättringsområden har kunnat identifieras och en handlingsplan har tagits fram. Att tillsammans med hemvården ta fram en projektplan för ett utvecklingsprojekt av E-kosten (Energi-och proteinberikad kost). Projektet kommer att innehålla olika fokusområden. 4.2 Förskola, pedagoger Metod Enkät till samtliga pedagoger i förskolan. Enkäten innehöll 10 frågor. 96 av 325 möjliga respondenter har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 30 %. Det finns svar från alla 16 förskolor, men antalet svar per förskola varierar mellan 2 och 15 personer. Den låga svarsfrekvensen tros bero på en otydlighet i utskicket, vilket kommer att åtgärdas inför framtiden. Sammantaget visar resultatet i undersökningen på en stor nöjdhet med maten och en stor nöjdhet med kontakten med kostenhetens personal. Man är ganska nöjd med informationen och kunskapen om maten och specialkosten, detta område kan dock förbättras. Utbildning till olika personalkategorier om specialkost och att sätta Måltiden i centrum Säkra identifierade riskområden gällande specialkostens logistik Att genomföra Specialkost på turné i förskolorna.

9 9 4.3 Förskola, barn Metod Enkät till samtliga blivande 6-åringar som fyllde i med hjälp av förskolans pedagoger. 277 av 410 möjliga respondenter har svarat, vilket ger ens svarsfrekvens på 68 %. Det finns svar från 11 av 16 förskolor. Svarsfrekvensen kan troligen ökas i framtiden genom ökad information inför enkäten. Sammantaget visar resultatet i undersökningen på en stor nöjdhet med maten. Dock svarar 31 % av barnen att de sällan eller aldrig upplever lugn och ro när de äter. En översyn av måltidssituationen bör ske. En reflektion är om serveringssystemet påverkar känslan av lugn och ro? Att se över måltidssituationen, då en del barn upplever att det inte alltid är lugn och ro, och att lyfta frågan tillsammans med Bildning Vid framtagandet av handböcker utifrån kommande Måltidsstrategi för Kävlinge kommun, ta med frågan om lugn och ro. 5. Kundundersökningar, nationella För Kostenhetens verksamhetsområde görs ännu inga nationella kundundersökningar där man kan jämföra mellan kommuner eller med riket. Avseende undersökningen SkolmatSverige, som i år har genomförts för andra gången kommer man förhoppningsvis framöver att kunna jämföra resultat mellan kommuner och med riket. Än så länge finns inte kommunernas resultat tillgängliga för alla, varje kommun kan bara jämföra med sig själv från år till år. 6. Nyckeltal 6.1 Nationella nyckeltalsjämförelser Öppna jämförelser Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) publicerar olika rapporter inom området Öppna jämförelser. En rapport beskriver svaren från den nationella brukarundersökningen till äldre som har kommunala insatser i form av särskilt boende. I denna undersökning ingår frågor om maten. Resultat I den senaste nationella Brukarenkäten till äldre som publicerades i december 2013 fanns två frågor som rörde maten, med följande mycket goda resultat för särskilt boende i Kävlinge kommun: Hur smakar maten? 84 % ger högsta betyg (för riket 77 %) Är måltiderna en trevlig stund på dagen? 87 % ger högsta betyg (för riket 70 %). Analys och Ett mycket bra resultat som har vägts in i analys och handlingsplan för kapitel 4.1. Se vidare kapitel 4.1 kundundersökning särskilda boenden.

10 KKiK KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. KKiK drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under 2013 arbetade över 200 kommuner med verktyget. Resultaten tas framgenom att kommunerna själva redovisar sina resultat/sin statistik till undersökningens databas Kolada. Resultat Den senaste undersökningen publicerades i januari I KKiK finns ett mått som gäller Kostenheten specifikt. Detta mått redovisar Andel inköpta ekologiska livsmedel. Kostenheten har kraftigt ökat denna andel, genom ett intensivt arbete med omläggning av matsedel. Åtgärderna ryms inom nuvarande budget. År Andel inköpta ekologiska livsmedel År % År KKiK 4% År KKiK 21% År KKiK 31% (publicerades i KKiK i januari 2014) År KKiK 34% (kommer att publiceras i KKiK i januari 2015) Målet är uppnått och Kostenheten fortsätter sitt framgångsrika arbete med ekologiska livsmedel. Ingen ytterligare handlingsplan behövs SkolmatSverige kvalitetsverktyg Skollagens krav på näringsriktiga måltider innebär att skolan behöver ett underlag som tydligt redovisar skolans måltidskvalitet. SkolmatSveriges verktyg syftar till att hjälpa skolan att följa det nya lagkravet men ger också skolan ett underlag i form av en resultatrapport. SkolmatSverige ger verktyg för att huvudmannen har ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att skollagens krav på näringsriktiga måltider efterföljs. SkolmatSverige har utvecklats i syfte att ge skolor och kommuner ett webbaserat verktyg för att utvärdera, utveckla och dokumentera kvalitén på sin måltidsverksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. Syftet är att ta fram förbättringsområden för varje enskild skola utifrån resultatrapporten från SkolmatSverige och prioritera åtgärder där bedömningen blev sämre. Målet är att eleverna i Kävlinges skolor ska trivas ännu bättre i skolrestaurangerna och bli serverade näringsriktig och god skollunch.

11 11 SkolmatSverige består av tre nivåer Resultat 2013 Kostenheten i Kävlinge hade 2013 en toppnotering i SkolmatSveriges Topp-20-lista, som en av 4 kommuner i landet som har genomfört alla tre nivåerna. System för uppföljning för att säkerställa att resultatet bibehålls: Nivå 1 genomförs varje år Nivå 2 och 3 genomförs vartannat år. Resultat juni 2014 Kostenheten har använt verktyget SkolmatSverige för att bedöma om maten som serveras i Kävlinges kommunala skolor är näringsriktig. Nivå 1 har gjorts på en grundskola som en förstudie inför hösten 2014 då samtliga nivåer ska göras på samtliga skolor. Kostenhetens resultat blev i nivå 1 Bra lunchutbud, Uppfyller sannolikt SNR och 94 % Säker mat. Bedömningen blev att huvudmannen har ett systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att elever i den obligatoriska skolan serveras näringsriktiga skolmåltider. Årets resultat visar samma goda resultat som vt-13 då SkolmatSverige gjordes första gången. Resultatet är den högsta bedömningen man kan få och visar på att skollagen efterföljs. Fortsatt arbete hösten 2014 Kostenheten kommer varje år genomföra nivå 1 i verktyget SkolmatSverige, på varje enskild kommunal grundskola. Resultatet från nivå 1 sammanställs i en rapport. Rapporten skickas till Bildning som ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet, för att säkerställa näringsriktiga skolmåltider, blir presenterat och diskuterat för samtliga rektorer i den kommunala grundskolan Ekomatsligan - Ekomatcentrum Ekomatcentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen, som har stöd av Jordbruksverket, verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. Ekomatcentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga

12 12 miljökrav vid köp och handel med livsmedel. Ekomatcentrum står bakom den nationella jämförelsen Ekomatsligan där alla verksamheter med över 25% ekologiska inköp får diplom. Kävlinge kommun har för första gången kvalat in i Ekomatsligan. Kommunen placerar sig på 27:e plats på listan över kommuner och landsting vars andel ekologiska livsmedel ligger på minst 25 procent. Kävlinge kommun placerades sig också på tredje plats i Årets raket bland dem som att har ökat sin andel ekologiska inköp. Kävlinge kommun har ökat med 50 % från 2012 till I enlighet med de mål som satts upp för kommunen ska kommunens verksamhet präglas av en långsiktig hållbarhet, bland annat genom ett fokus på en ökad andel ekologiska livsmedel. Satsningen har varit lyckad och andelen ekologiska livsmedel passerade under 2013 målet på 25 procent och ligger idag på 34 procent. Målet är uppnått och Kostenheten fortsätter sitt framgångsrika arbete med ekologiska livsmedel. Ingen ytterligare handlingsplan behövs. 7. Ständiga förbättringar Synpunkter på verksamheten kan vara både beröm och klagomål. Synpunkterna kan komma från brukare, deras anhöriga och andra medborgare genom t ex Åsikt Kävlinge. För att fånga upp avvikelser som upptäcks och rapporteras av personal i organisationen, finns rutiner för avvikelsehantering. 7.1 Synpunkter från brukare, anhöriga och medborgare Åsikt Kävlinge Åsikt Kävlinge är kommunens förvaltningsövergripande system för att hantera synpunkter från kommunens invånare. Eventuella synpunkter som rör Kostenhetens verksamhet behandlas av beställaren (Hemvården eller Bildningsförvaltningen). I kommunen finns ett centralt system för sammanställning och analys av synpunkter genom Åsikt Kävlinge, som redovisas i socialnämnd och bildningsnämnd. 7.2 Avvikelser och rapporter från personal i organisationen Avvikelser Avvikelserapporteringen gäller sedan 2012 alla avvikelser i kostens verksamheter (tidigare registrerades enbart avvikelser gällande specialkost). Rutin vid avvikelser Eftersom varje händelse kan vara allvarlig för matgästen är det viktigt att följa upp och åtgärda avvikelserna. Vid varje avvikelse görs en omedelbar åtgärd. Vid behov upprättas det handlingsplaner eller ändras i rutiner. Arbetet med avvikelsehantering diskuteras på verksamheternas APT möten.

13 13 Vid avvikelser med specialkost som orsakas av ej anställd hos Kostenheten, vanligen vårdpersonal, förskole- eller fritidspersonal, informeras berörd rektor/enhetschef om händelsen och rutinerna gås igenom för att förhindra upprepning av avvikelsen. De avvikelser som gäller livsmedelsleverantör skickas även till berörd leverantör. Kostenheten och anbudsgruppen har kontinuerliga möten för att följa upp samarbetet. Resultat i sammanfattning Under perioden (12 månader) har 80 (förra perioden 104) avvikelser registrerats. Det innebär att det har skett få avvikelser i förhållande till antalet portioner och leveranser (interna och externa leveranser). Resultat uppdelat Specialkost Den största delen av avvikelserna 31 %, 33 st, rör specialkosten. Dessa utgör 0,03 % av de specialkoster som serveras i Kostenheten. Av dessa 33 är 1 st mindre allvarlig avvikelse. Resterande 32 är ofarliga avvikelser där ingen reaktion hänt eller där man rättat till avvikelsen innan servering. Leveranser från livsmedelsleverantör Den näst största delen 29 %, 30 st, rör leveranser från livsmedelsleverantör. Övriga avvikelser Andra avvikelser som rapporterats är dålig kvalité och fel i matleveranser/beställning mellan kök och enheter. Kosten har ett säkert system och en säker rutin för avvikelsehantering. Se dock även kapitel 2.1 angående översyn och revidering av rutin och process för avvikelsehantering. 8. Samverkan Kostenheten samverkar med hemvård, handikappomsorg, förskola och skola för att implementera Måltiden i centrum genom att använda modellen FAMM (Fem Aspekter på MåltidsModell). Mycket av detta arbete är möjligt tack vare tjänsterna som måltidsutvecklare. Verktyget SkolmatSverige används i samarbetet med Bildningsförvaltningen för att säkerställa att kommunen följer den nya skollagen om näringsriktiga måltider. Matbussen är ett samarbete med hemvården men även med externa aktörer såsom Region Skåne (dietister vid Seniordag i butik ) och med livsmedelsbutiker. Kostenheten samverkar även med andra kommuner i olika nätverk t.ex. upphandling och IT-stödet Mashie. Kostenheten samarbetar även med lärosäten och utbildare som LTH, Folkuniversitetet och Gastronomiprogrammet vid Högskolan i Kristianstad.

14 14 9. Kompetensförsörjning Utbildningssamordnare har tagit fram en rapport gällande kompetensförsörjning avseende de tre verksamheterna; kostenheten, hemvården och handikappomsorgen. De områden som berörs är utbildningsplaner, kompetens, introduktion, samt elever/studenter. Inom kostenheten finns lokala kravprofiler som anger formell utbildningsnivå. På flera av dessa områden har utvecklande insatser gjorts som gäller alla tre verksamheterna, enligt fastställda utbildningsplaner. Fr o m nästa år kommer även den så kallade kompletterande utbildningen med i planen för kostenheten, dvs utbildningar som ska ges inom 2 år från anställning. När det gäller området formell utbildning gjordes en mätning i juni 2013 som visade att kostenheten hade 95% personal med adekvat utbildning (borträknat ekonomibiträden som har serviceuppgifter), vilket är ett bra resultat. 6 medarbetare har pågående studier och förväntas vara klara med sin formella kompetens (kockar) i oktober Införa den kompletterande utbildningen inom Kostenheten Se över sommarintroduktionens innehåll och upplägg Studera olika modeller för implementering av ny kunskap. 10. Sammanfattning Kostenheten presenterar här sin kvalitetsrapport. Resultaten har analyserats på ett systematiskt sätt genom Ledningens lokala genomgång, och man har tagit fram ett antal handlingsplaner. Sammantaget visar granskningarna och inspektionerna av kostenheten på en stor noggrannhet och säkerhet i arbetet. Det pågår också för tredje året ett stort arbete med att förbättre matgästernas upplevda måltidskvalitet genom en kvalitetssäkringsmall. De analyser som har gjorts av materialet och eventuella handlingsplaner, framgår under respektive kapitel.

15

16 Eva Sjöstedt Socialnämnden Kävlinge kommun, Kullagatan 2, Kävlinge

Måltidsservice Kvalitetsrapport

Måltidsservice Kvalitetsrapport Måltidsservice 2016 Kvalitetsrapport 150701-160630 Oktober 2016 Marina Rahm Ida Henriksson Katharina Josefsson Ingalill Knudsen Elin Rigo Marie Svensson Jeanette Tage Eva Sjöstedt 2 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

IFO. Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630

IFO. Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 IFO Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 Oktober 2014 Irene Carlsson Anita Jansson Gunilla Johansson Liliana Pekalska Charlotte Sternskog Eva Sjöstedt 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete för kostverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete av kostenverksamheten i grundskolan i Västerviks kommun Den

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Kvalitetsstyrning i praktiken Bildning och Socialtjänst. Eva Sjöstedt, kvalitetsstrateg Socialtjänsten Göran Larsson, kvalitetsstrateg Bildning

Kvalitetsstyrning i praktiken Bildning och Socialtjänst. Eva Sjöstedt, kvalitetsstrateg Socialtjänsten Göran Larsson, kvalitetsstrateg Bildning Kvalitetsstyrning i praktiken Bildning och Socialtjänst Eva Sjöstedt, kvalitetsstrateg Socialtjänsten Göran Larsson, kvalitetsstrateg Bildning VARFÖR ett kommungemensamt kvalitetsarbete? En gemensam tydlighet

Läs mer

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 139 Dnr: KS 2012/360 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel:

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Skolmåltiden - en måltidsupplevelse & mer än bara mat. Mia Prim

Skolmåltiden - en måltidsupplevelse & mer än bara mat. Mia Prim Skolmåltiden - en måltidsupplevelse & mer än bara mat Mia Prim En hållbar måltid når magen får era gäster att orka lära in och lära ut får skolans verksamhet att fungera En klimatsmart måltid som inte

Läs mer

Hemvården Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 Oktober 2014 Ann- Louise Christensen Åsa Holmqvist, Camilla Kindahl Marie Wänglund Eva Sjöstedt

Hemvården Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 Oktober 2014 Ann- Louise Christensen Åsa Holmqvist, Camilla Kindahl Marie Wänglund Eva Sjöstedt Hemvården Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 Oktober 2014 Ann- Louise Christensen Åsa Holmqvist, Camilla Kindahl Marie Wänglund Eva Sjöstedt 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Tillvägagångssätt

Läs mer

Återraportering Minskat matsvinn

Återraportering Minskat matsvinn Tjänsteskrivelse 1(1) 2017-09-01 Dnr: SN 2017/157 Återraportering Minskat matsvinn Förslag till beslut s beslut godkänner rapporten och skickar vidare till Kommunstyrelsen för återrapportering av direktivet

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad Författningssamling i Borlänge kommun Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2012-09-18 Reviderad 2016-02-09 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Kostpolicy Dokumenttyp Policy Omfattar Kommunen Dokumentägare

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

Måltidspolicy för Hällefors kommun

Måltidspolicy för Hällefors kommun Måltidspolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll Inledning 3. 1 Bakgrund 3. 2 Syfte 3. 3 Målsättning 4. 4 Måltidsverksamhet 4. 5 Organisation 4. 5.1 Nämnd 4. 5.2 Förvaltningschef 4. 5.2 Verksamhetsansvarig

Läs mer

Måltidspolicy 1. Måltidspolicy. Kostenheten Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun

Måltidspolicy 1. Måltidspolicy. Kostenheten Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun Måltidspolicy 1 Måltidspolicy Kostenheten Barn och utbildningsförvaltningen Uddevalla kommun 12 juni 2014 Måltidspolicy 2 Innehållsförteckning sid Inledning 3 Syfte med måltidspolicyn 3 Måltidskvalitet

Läs mer

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor.

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Verksamhetsplan 2014-10-02 Kostenheten 2014 SAMMANFATTNING Kostenheten består av skolrestauranger, äldrekök och Sandbyhovs vaktmästeri. Enheten planerar, tillagar, transporterar och serverar mat till förskolan,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre

Kostpolicy. - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Kostpolicy - för verksamheten inom förskola, skola, matdistribution och restauranger för äldre samt gruppboende för äldre Antagen Kommunfullmäktige 2008-08-18 134 Reviderad Kommunfullmäktige 2012-12-10

Läs mer

Handikappomsorg. Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630

Handikappomsorg. Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 Handikappomsorg Kvalitetsrapport/egenkontroll 130701-140630 Oktober 2014 Christina Forsberg Susanna Ahlin Åsa Holmqvist Camilla Kindahl Johanna Klapp Pernilla Lindeberg Eva Sjöstedt 2 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef

Måltidspolicy. Östra Göinge kommun. Upprättad av KF tillfällig beredning. Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Ansvarig Bengt Gustafson Produktionschef Upprättad av KF tillfällig beredning Berörda verksamheter Bildning, Vård och Omsorg Fastställd datum KF 2011-11-22 99 Dokumentnamn Måltidspolicy Reviderad Diarienummer

Läs mer

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 KOSTPOLICY För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 Bakgrund och syfte Kostenheten inom Förvaltningen för

Läs mer

Kosten kort och gott

Kosten kort och gott Kosten kort och gott En broschyr från kostenheten Reviderad december 2011 Bra mat i förskolan och skolan är betydelsefullt för att barnen ska orka med hela dagen på förskolan och för elevernas prestationer

Läs mer

Kostpolicy. Robertsfors kommun 2016

Kostpolicy. Robertsfors kommun 2016 Kostpolicy Robertsfors kommun 2016 Detta är ett övergripande styrdokument för hur Robertsfors kommun ska arbeta med kost och nutrition för att säkerställa god kvalitet vid måltider. Innehåll Inledning

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Detta kan göras imorgon

Detta kan göras imorgon Sammanfattning svinnworkshop, Hållbara måltider i Örebro län 2.0, 2015.03.30 Detta kan göras imorgon - Kommunicera med mottagningskök hur mycket går åt? - Ta tillvara på överbliven mat. - Införa smakskedar.

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11

Författningssamling i Borlänge kommun. Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11 Författningssamling i Riktlinjer för mat i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för mat i förskola och skola Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

Vad är. för något? SkolmatSverige drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i samarbete med:

Vad är. för något? SkolmatSverige drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i samarbete med: Vad är för något? SkolmatSverige drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i samarbete med: SkolmatSverige SkolmatSverige är ett kostnadsfritt, enkelt verktyg som hjälper grundskolor och kommuner

Läs mer

Riktlinjer för matverksamheten. Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga.

Riktlinjer för matverksamheten. Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Riktlinjer för matverksamheten Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Inledning Måltider som erbjuds av Tomelilla kommun ska vara goda och näringsriktiga. Syfte Syftet

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

Promemoria Nya skollagen Kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider 10 kap. 10, 11 kap 13, 12 kap. 10, 13 kap (6)

Promemoria Nya skollagen Kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider 10 kap. 10, 11 kap 13, 12 kap. 10, 13 kap (6) Nya skollagen Kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider 10 kap. 10, 11 kap 13, 12 kap. 10, 13 kap. 10 2011-05-27 1 (6) SKOLINSPEKTIONEN 2 (6) Kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider... 3 Nyheter...

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

Kostpolicy för skola och förskola

Kostpolicy för skola och förskola Kostpolicy för skola och förskola Vision Alla matgäster, äldre som yngre, får nylagad, varm, god och säker mat i en lugn och trevlig miljö. I förskolan och i skolan ingår måltiden som en naturlig del och

Läs mer

Kostpolicy. Särskilt boende

Kostpolicy. Särskilt boende Kostpolicy Särskilt boende Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med

Läs mer

Karlskrona språkfriskola 2015/2016

Karlskrona språkfriskola 2015/2016 KARLSKRONA SPRÅKSKOLA Verksamhetsplan Skolmåltid Karlskrona språkfriskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Skollag och Riktlinjer... 3 Skolans visioner och arbete runt skolmåltiden... 4 Heldagssyn... 4 Sockerpolicy...

Läs mer

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM KOSTPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Inledning I Haninge kommun serveras mat varje dag till drygt 15 000 barn, elever, vuxna och äldre inom måltidsverksamheterna i förskola, skola,

Läs mer

Måltidsstrategi. Måltiden i centrum tillsammans gör vi måltiden till en god stund

Måltidsstrategi. Måltiden i centrum tillsammans gör vi måltiden till en god stund Måltidsstrategi Måltiden i centrum tillsammans gör vi måltiden till en god stund Integrerade Trivsamma Hälsosamma Hållbara Säkra Måltiden i centrum Kävlinge kommun strävar efter att måltiden ska skapa

Läs mer

Riktlinjer för måltidsverksamheten. Inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för måltidsverksamheten. Inom förskola, grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för måltidsverksamheten Inom förskola, grundskola och gymnasieskola 1 Riktlinjer för måltidsverksamheten Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Riktlinjer för måltidsverksamheten...4

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Kostpolicy för Bjuvs kommun

Kostpolicy för Bjuvs kommun Kostpolicy 1 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd att se framemot. Njutning, nödvändig näring

Läs mer

Kostpolicy. Hemtjänst

Kostpolicy. Hemtjänst Kostpolicy Hemtjänst Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämndens värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina liv med hög livskvalitet

Läs mer

Handlingsplan utifrån Livsmedels- och Måltidspolicyn. Skola och fritidshem. Åstorps kommun. www.astorp.se

Handlingsplan utifrån Livsmedels- och Måltidspolicyn. Skola och fritidshem. Åstorps kommun. www.astorp.se Handlingsplan utifrån Livsmedels- och Måltidspolicyn Skola och fritidshem Åstorps kommun www.astorp.se Livsmedels- och måltidspolicy Folkhälsoperspektiv: Riksdagen antog 2003 det övergripande folkhälsomålet,

Läs mer

Skolmåltidens kvalitet 2015/16 - elevernas perspektiv

Skolmåltidens kvalitet 2015/16 - elevernas perspektiv Skolmåltidens kvalitet 1/16 - elevernas perspektiv Stora Hammars skola (Vellinge) Skolan har använt elevenkäten som ingår i SkolmatSveriges verktyg för att få elevernas syn på skollunchen. Elevenkäten

Läs mer

Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen

Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen Riktlinjer för nutrition och kost inom äldreomsorgen 2014-04-25 Tjörn Möjligheternas ö Varför riktlinjer? Andelen äldre i Sverige ökar, idag finns det en halv miljon människor över 80 år som kommer att

Läs mer

Riktlinjer för mat och måltid i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden

Riktlinjer för mat och måltid i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden Författningssamling i Riktlinjer för mat och måltid i förskola och skola Beslutad av barn och bildningsnämnden 2013-12-11 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för mat och måltider i förskola

Läs mer

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola Kostpolicy inom förskola, grundskola och gymnasieskola Alla matgäster, men även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje

Läs mer

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Policyn revideras varje mandatperiod Policy utarbetad i samarbete med representanter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT 1(11) Hammarö 2008 RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT Antagen av servicenämnden 2008 2(11) Inledning Mat är ett av livets glädjeämnen. Maten är för många dagens höjdpunkt och innebär inte bara njutning

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Kostpolicy i Mullsjö kommun

Kostpolicy i Mullsjö kommun 1(6) Kostpolicy i Mullsjö kommun Fastställd av KF 2016-10-25 100 Kostpolicy Inledning Alla berörda invånare i Mullsjö kommun ska erbjudas en god, vällagad och näringsriktig kost inom de olika verksamheterna

Läs mer

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene?

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom särskilt boende 2014 Resultat Nationell brukarundersökning 2014 särskilt boende

Läs mer

Verksamhetsplan Måltidsservice 2015. Här finns mål och planer för hur verksamheten skall styras och utvecklas under 2015 samt utvärdering av 2014.

Verksamhetsplan Måltidsservice 2015. Här finns mål och planer för hur verksamheten skall styras och utvecklas under 2015 samt utvärdering av 2014. Verksamhetsplan Måltidsservice 2015 Här finns mål och planer för hur verksamheten skall styras och utvecklas under 2015 samt utvärdering av 2014. Måltidsservice Ärtan är s interna måltidsleverantör. Verksamhet

Läs mer

Kostpolicy för Säffle kommun

Kostpolicy för Säffle kommun Kostpolicy för Säffle kommun Barn, ungdomar, handikappade och äldre inom kommunal verksamhet. 2012-06-04 Kostpolicyn är utarbetad i samarbete med Dalslandskommunerna och Säffle kommun. Varje berörd kommunal

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy

www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy www.hassleholm.se S Måltidspolicy Policy Sida 2 (6) Innehåll Inledning 3 Syfte 3 Gemensamt för kost och måltider 3 Kvalitet och utförande 4 Kunskap och kompetens 4 Miljö och hållbar utveckling 4 Måltider

Läs mer

Monica Holm Verksamhetsutvecklare monica.holm@ostersund.se. Evonne Kjellsdotter Mattsson Kostchef evonne.k.mattsson@ostersund.se

Monica Holm Verksamhetsutvecklare monica.holm@ostersund.se. Evonne Kjellsdotter Mattsson Kostchef evonne.k.mattsson@ostersund.se Monica Holm Verksamhetsutvecklare monica.holm@ostersund.se Evonne Kjellsdotter Mattsson Kostchef evonne.k.mattsson@ostersund.se Vi ska laga och servera god mat till växande barn & ungdomar som ska orka

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene?

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom hemtjänst 2014 Resultat nationell brukarundersökning hemtjänst 2014 Svarsfrekvens

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Tidaholm karin.artmo@tidaholm.se 2010-02-01 Kostpolicy för Tidaholms kommuns förskolor och skolor Vision Alla matgäster skall känna sig trygga i att

Läs mer

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd

Läs mer

Kostpolicy för Höörs kommun

Kostpolicy för Höörs kommun Kostpolicy Ett styrande och vägledande dokument för att kvalitetssäkra måltiderna i Höörs kommun. Barn- och utbildningsnämnden Fastställdes 2014-10-13, BUN 59 Diarienr BUN 2014/97 Kostpolicy för Höörs

Läs mer

Checklista Säker mat 2016/17

Checklista Säker mat 2016/17 CHECKLISTA för dig som vill förbereda frågorna i kategorin Säker mat Denna kategori syftar till att utvärdera vilka rutiner skolköket/skolan har kring hygien och specialkost. Då varje kommun vanligtvis

Läs mer

Revision av livsmedelsanläggningar 2010

Revision av livsmedelsanläggningar 2010 Revision av livsmedelsanläggningar 2010 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Anneli Jyrkin Datum: 2010-09-20 Ansvarig: Anneli Jyrkin Sammanfattning Det finns olika tekniker för att genomföra

Läs mer

Uppföljning av äldreomsorgens Kostenhet (Intraprenad)

Uppföljning av äldreomsorgens Kostenhet (Intraprenad) Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1.047-/2015 Sida 1 (7) 2014-02-15 Handläggare Birgitta

Läs mer

God och smart mat som hamnar i magen - erfarenheter från ett pionjärarbete inom vård och omsorg

God och smart mat som hamnar i magen - erfarenheter från ett pionjärarbete inom vård och omsorg God och smart mat som hamnar i magen - erfarenheter från ett pionjärarbete inom vård och omsorg Klimatsmart mat - Vård och omsorg Örebro kommun Eva Jöbo, områdeschef Förebyggande verksamhet Vård och omsorg

Läs mer

Kostservice. Kostpolicy för barnomsorg, skola/fritidshem och äldreomsorg i Mariehamns stad

Kostservice. Kostpolicy för barnomsorg, skola/fritidshem och äldreomsorg i Mariehamns stad 1/6 Kostservice 28.05.2014 STYRDOKUMENT För Mariehamns Stad Kost och lokalservice Kostpolicy för barnomsorg, skola/fritidshem och äldreomsorg i Kostpolicy och givna riktlinjer är avsedda för måltider inom

Läs mer

Skolmåltidens kvalitet Ht 2014 - personalens perspektiv

Skolmåltidens kvalitet Ht 2014 - personalens perspektiv Skolmåltidens kvalitet Ht 214 - personalens perspektiv Stora Hammars skola (Vellinge) Skolan har använt personalenkäten som ingår i SkolmatSveriges verktyg för att få personalens syn på skollunchen. Personalenkäten

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

Kostpolicy. Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008

Kostpolicy.  Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008 Kostpolicy Botkyrka kommun Förskola, skola och äldreomsorg Tryckt: Februari 2008 Botkyrka kommun, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, Tel: 08 530 610 00, www.botkyrka.se www.botkyrka.se/halsaochkostt Foto:

Läs mer

Grön Inspiration. 1. Inspiration för salladsbuffén

Grön Inspiration. 1. Inspiration för salladsbuffén Grön Inspiration Dagens matgäster efterfrågar i allt högre grad mer grönt och mer gröna alternativ. Antingen utökar man mängden grönt på tallriken eller väljer att äta helt vegetariskt! Mera grönt smakar

Läs mer

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun

Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Riktlinjer för måltider inom omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning (OF) i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd Mat och näring - för sjuka inom vård och omsorg ligger till grund för

Läs mer

CHECKLISTA för dig som vill förbereda frågorna i kategorin

CHECKLISTA för dig som vill förbereda frågorna i kategorin CHECKLISTA för dig som vill förbereda frågorna i kategorin Organisation och styrning Denna kategori bedömer vilka förutsättningar som finns för att producera och servera bra måltider. När du ska besvara

Läs mer

KOSTPOLICY. mat i förskola och skola

KOSTPOLICY. mat i förskola och skola KOSTPOLICY mat i förskola och skola Denna broschyr är framtagen av Catarina Åsberg, konsult, i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och IDEFICS i Partille kommun under hösten 2011. Övriga källor:

Läs mer

Verksamhetsplan Skolmåltid

Verksamhetsplan Skolmåltid Verksamhetsplan Skolmåltid Karlskrona Montessorifriskola 2015/2016 2015-07-01 Innehåll Skollag och Riktlinjer... 3 Skolans visioner och arbete runt skolmåltiden... 4 Heldagssyn... 5 Sockerpolicy... 5 Arbetsbeskrivning...

Läs mer

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram

Maten är bara en del av måltiden. Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Maten är bara en del av måltiden Herrljunga kommuns kostpolitiska program med handlingsprogram Det goda livet. Förord Enligt Utvecklingsplan Växtkraft 10 000 ska Herrljunga kommun 2020 vara en attraktiv

Läs mer

STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1

STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (6) 2013-01-07 BILAGA TILL DNR:2012-634-1.1. pm STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1 Bakgrund Ett angeläget område inom stadsdelens förskoleverksamhet

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY För vård- och omsorgsboende inom socialnämnden, Antagen av socialnämnden 2012-02-14, SN 29 Dnr 2012/25-735, Hid 2012.146 2 (5) INLEDNING En fullvärdig kost är en förutsättning för

Läs mer

Skolmåltidens kvalitet Ht elevernas perspektiv

Skolmåltidens kvalitet Ht elevernas perspektiv Skolmåltidens kvalitet Ht 14 - elevernas perspektiv Stora Hammars skola (Vellinge) Skolan har använt elevenkäten som ingår i SkolmatSveriges verktyg för att få elevernas syn på skollunchen. Elevenkäten

Läs mer

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun

Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Riktlinjer för kost i skola, fritidshem och fritidsklubb i Västerviks kommun Livsmedelsverkets kostråd i Bra mat i skolan ligger till grund för kommunens riktlinjer. Måltiderna i skolan är mycket viktiga

Läs mer

Kostpolicy. för äldreomsorgen

Kostpolicy. för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Inledning I Sollentuna kommun är vård- och omsorgsnämnden ansvarig för kommunens äldreomsorg. Nämnden vision/värdegrund är att Alla ska ha förutsättningar för att leva sina

Läs mer

Projekt utbildning Riktad kontroll mot butiker, förskolor och producenter

Projekt utbildning Riktad kontroll mot butiker, förskolor och producenter MILJÖFÖRVALTNINGEN Projekt utbildning Riktad kontroll mot butiker, förskolor och producenter En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Johan Rådal 23 Mars 2010 1 SAMMANFATTNING 3 2 Bakgrund

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställd av Socialnämnden , Barn- och utbildningsnämnden

Måltidspolicy. Fastställd av Socialnämnden , Barn- och utbildningsnämnden Måltidspolicy Fastställd av Socialnämnden 2012-02-23, Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Inledning I kommunen tillagas och serveras ett stort antal måltider. Enheterna som hanterar livsmedel har

Läs mer

Kostenheten Uddevalla kommun

Kostenheten Uddevalla kommun Riktlinjer Kostenheten 1 Kostenheten Uddevalla kommun Riktlinjer Kostenheten 2 RIKTLINJER FÖR KOSTENHETENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Senaste revideringen av dokumentet om riktlinjer: 2011-10-06 Målsättningen

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Kartläggning av svenska skolmåltider 2011

Kartläggning av svenska skolmåltider 2011 Kartläggning av svenska skolmåltider 2011 - resultat från SkolmatSveriges nationella baslinjestudie före den nya skollagen Emma Patterson, PhD Karin Lilja, MSc Liselotte Schäfer Elinder, docent Institutionen

Läs mer

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun. Källor

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun. Källor Källor Ronneby kostpolicy: ronneby.se Ät S.M.A.R.T.-modellen: folkhalsoguiden.se Livsmedelsverket och Nordiska näringsrekommendationer: livsmedelsverket.se Måltiden som vi vill ha den i Ronneby kommun

Läs mer

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun Måltiden som vi vill ha den i Ronneby kommun Välkommen Ronneby kommun är unik som satsar stort på mat och måltider. Mat är viktigt på många sätt och ett område som väcker både känslor och diskussioner.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

IFO Kvalitetsrapport Oktober 2016

IFO Kvalitetsrapport Oktober 2016 IFO 2016 Kvalitetsrapport 150701-160630 Oktober 2016 Irene Carlsson Anita Jansson Liliana Pekalska Eva Sjöstedt Charlotte Sternskog Maria Gustafsson-Hedberg 2 3 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Artikel till Elevhälsan. Under fokus Elevhälsans medicinska insats. Dietistens funktion inom skolan: skolmåltiderna och elevhälsan?

Artikel till Elevhälsan. Under fokus Elevhälsans medicinska insats. Dietistens funktion inom skolan: skolmåltiderna och elevhälsan? Artikel till Elevhälsan. Under fokus Elevhälsans medicinska insats Dietistens funktion inom skolan: skolmåltiderna och elevhälsan? Maten har alltid varit ett omdiskuterat område om det gäller hemma, om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Beslutad i: Barn- och ungdomsnämnden Uppdaterad: 2014-10-22 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt.

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Landstingsservice AB Kost Sörmlands Landsting. En stolt beskrivning av vår verksamhet

Landstingsservice AB Kost Sörmlands Landsting. En stolt beskrivning av vår verksamhet Landstingsservice AB Kost Sörmlands Landsting En stolt beskrivning av vår verksamhet Utifrån 5 perspektiv Verksamhet/Förnyelse Kund Medarbetare Miljö Ekonomi Kost Landstingsservice AB Verksamhet/Förnyelse

Läs mer