Kulturnämnden kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 Fritids- och turistnämnden 1(1) Datum Handläggare Göran N/LP Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 13 november 2007 Tid Gruppmöte kl Plats Teaterrestaurangen Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av protokolljusterare 3. Budget Bil. sändes ut senare 4. Remiss, Bevara Landskronas fördelar Bil. 5. Remiss, Öka kommunikationen med medborgarna Bil. 6. Remiss, Ansökan om bidrag till Skånes Arkivförbund 2008 Bil. 7. Rapport över internkontroll Bil. Rapporter 8. Ansökan om startbidrag, föreningen Rinia. Bil. 9. Granskning av kulturnämndens föreningar Bil. 10. Ansökningar om medel till Rum för Reklam. Bil. Förhinder att deltaga i sammanträdet anmäls till Laila Persson tel eller Landskrona kommun Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Er Referens KS2007/00621 Handläggare Vår Referens Göran Nyström 82/ Kulturnämnden Svar på remiss gällande motion i KF från S Olsson och K Drwiega-Magnusson (Sd) med rubriken Bevara Landskronas fördelar. Motionärerna föreslår att en enkät skall genomföras där kommuninnevånarna får ge sin syn på vilka natur- och kulturmiljövärden det är viktigt att värna och bevara. Resultatet från enkäten skall sedan vara ett av underlagen till besluten om framtida exploatering. Inventeringar av natur- och kulturmiljövärden i kommunen finns sedan länge framtagna inom miljö-, kultur och stadsbyggnadsnämndernas förvaltningar. Någon enkät om vilka miljöer invånarna anser vara särskilt skyddsvärda finns vad vi vet inte gjorda. En sådan undersökning kan naturligtvis ge en viktig ledtråd till framtida skyddsinsatser. Uppdraget att väga samman intresset med att skydda natur- och kulturvärden och väga detta mot utbyggnadsplaner görs inom ramen för Översiktsplaneringen, som just nu är i full gång inför en ny period, är det naturliga forumet för en sådan aktivitet. Kulturnämnden föreslås yttra till Kommunstyrelsen att intentionerna i motionen är goda, men att frågan rätteligen hör till arbetet med ny Översiktsplan för Landskrona kommun och att förslaget bör överföras till den processen. Motionen bör med det anses vara besvarad. Landskrona Göran Nyström Administrativ chef Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

3

4 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Er Referens KS2007/00574 Handläggare Vår Referens Göran Nyström 83/ Kulturnämnden Svar på remiss gällande motion i KF från Olsson, Håkansson och Drwiega-Magnusson (Sd) gällande Öka kommunikationen med medborgarna. Motionärerna föreslår att dagordning och föredragningslistor till Landskrona kommuns nämnder och styrelser skall läggas ut på Internet, så att medborgarnas kunskap om den politiska processen ökar och därmed ger möjlighet att påverka denna. Denna rutin tillämpas sedan länge för Kulturnämndens sammanträden. Om det har önskad effekt är oklart, dock ger det medborgarna den formella möjligheten att sätta sig in i sakfrågorna innan nämnden fattar sitt beslut. Kulturnämnden föreslås tillstyrka motionen. Landskrona Göran Nyström Administrativ chef Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

5

6 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens E.Lundin 86/ Remiss Ansökan om bidrag till Skånes Arkivförbund för verksamheten år Från Skånes Arkivförbund har inkommit en ansökan om kronor i bidrag till 2008 års verksamhet, med hänvisning bland annat till att i arkivet finns material från Landskrona kommun. Skånes arkivförbund är en ideell förening som finansieras genom bidrag från Kultur i Skåne och Riksarkivets enskilda nämnd, medlems- och hyllavgifter samt genom bidrag från kommuner i Skåne. Skånes arkivförbunds samlingar består huvudsakligen av förenings- och organisationsmaterial från regionen. Genom en ansvarsfördelning som upprättats mellan Arbetarrörelsens arkiv och Landskrona museum hänvisas alla föreningsarkiv till Arbetarrörelsens arkiv, som sedan tar ställning om materialet ska stanna i Landskrona eller skickas vidare till Skånes Arkivförbund eller annat arkiv. Museet har inga resurser att ta emot förenings- och företagsarkiv. Man kan säga att Skånes Arkivförbund indirekt avlastar oss via Arbetarrörelsens arkiv. Inom ramen för museets arkivverksamhet finns dock inga medel att stödja Skånes Arkivförbund. Kulturnämnden föreslås avslå ansökan om bidrag på kronor för verksamhetsåret Elisabeth Lundin Landskrona museum Landskrona fritids- och kulturförv. Landskrona museum Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

7

8 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Göran Nyström 87/ Kulturnämnden Internkontroll Förvaltningen har beslutat att en gång om året genomföra en revision av hur de olika verksamhetsavdelningarna arbetar med den Interna kontrollen avseende säkerhet, miljö och risker. Vi har I år koncentrerat oss på hur långt vi kommit med implementeringen av de lagstadgade kraven gällande Systematisk Arbetsmiljö (SAM), Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), Egenkontrollprogram för att undanröja risker mot hälsa och miljö och Riskanalys för att förebygga hot och olyckor. För att få detta viktiga internkontrollarbete att fungera krävs tydlig policy, tydlig delegering av ansvar och ett stabilt uppföljningssystem. Förvaltningen har försökt åstadkomma en enhetlig struktur för arbetet som är oberoende av vilken typ av lagstiftningskrav som skall tillfredsställas. Arbetsgången är tänkt så här: 1) Nämnden fastställer policy, struktur och delegerar ansvar. 2) Den förvaltningsansvarige tjänstemannen vidaredelegerar till avdelningschef och ansvarar för upprättande av uppföljningssystem 3) Avdelningschef delegerar till kontrollanter på anläggningar 4) Rapportering av åtgärder sker så långt som möjligt i det datorbaserade programmet DeDu, där varningssignaler lämnas om bestämda kontroller ej rapporterats i tid. 5) Uppföljning av Internkontrollarbetet görs årligen i samband med bokslut. Överenskommelser om angelägna åtgärdar för att förbättra Internkontrollen fattas vid dessa överläggningar. 6) Årsrapporter till berörda myndigheter skickas där detta är ett krav. 7) Internkontrollansvarig tjänsteman rapporterar till nämnden Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

9 2(2) Internkontrollen En nystart för Internkontrollen inom förvaltningen kan sägas ha inletts under början av Självfallet hade många kontroller utförts även tidigare men med nystarten menas att förvaltningen försökte åstadkomma ett mer systematiskt arbetssätt för dessa frågor. Vid den uppföljning som gjorts nu och som avser 2006 och tiden fram till september 2007 kan sägas att arbetet med Internkontrollen kommit mycket långt. Den formella strukturen med policy och delegering finns i tillräcklig utsträckning. Verksamhetsrevisionen för SAM och SBA visar att den i stort sett fungerar i bra på museum, konsthall, bibliotek och Tycho Brahe minnena. Verksamheten på Plantan är nystartad under året och vid revisionstillfället hade alla säkerhetsrutiner ännu ej kommit på plats. På teatern hade inte samtliga uppföljningar utförts vid revisionstillfället och oklarhet fanns kring den dagliga kontrollen vid föreställningar. Riskanalys saknas. Verksamhetsansvarig skall under året strama upp rutinerna. Vid föreställning kräver Räddningstjänsten idag att två tekniker finns på plats för att organisera räddningsarbetet vid ett larm. Idag klarar vi detta genom att vi vid sidan av scenmästaren har en plus-jobbare. När denne försvinner får vi ökade kostnader för föreställningar. Kulturnämnden föreslås besluta: att godkänna föreliggande rapport om Internkontrollen på förvaltningen för perioden 2006 och första delen av 2007 Landskrona Göran Nyström Administrativ chef

10 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Emeli Zeilon 69/ Rinia c/o Igball Zenelli Rådhusgatan Landskrona Ansökan om startbidrag. Föreningen Rinia (betyder ungdomlighet) ansöker om startbidrag som kulturförening. Föreningen som främst har verksamhet för unga bedriver dansundervisning och musikverksamhet. I dansundervisningen för unga är 69 unga under 18 år aktiva. Dansverksamheten sker på Folkets Hus men föreningen söker efter andra lokaler. Musikverksamheten, främst hiphop har ett 15-tal medlemmar. De söker även lokaler för att hysa inspelningstudio. Dessutom är många kvinnor aktiva i föreningens sektion för kvinnor. Medlemmarna där vill genom föreläsningar och studiebesök lära sig mer om det svenska samhället. Föreningen är ett bra initiativ till att försöka bygga broar mellan olika kulturer och ge barn och unga en meningsfull fritid genom dans och musik. Ansökan bifalles med 1000 kronor. För att söka startbidrag för en sektion krävs att sektionen har egen styrelse. Bidraget utbetalas till föreningens bankgiro. Emeli Zeilon Avdelningen för verksamhetsstöd Landskrona Fritids- och kulturförvaltning Slottsgatan Landskrona Tel mobil hemsida: Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

11 Fritids- och kulturförvaltningen 1(5) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Emeli Zeilon 88/ Kulturnämnden Granskning av Kulturnämndens föreningar Fritids- och Kulturförvaltningen har på uppdrag utfört granskning av följande föreningar: Landskronabygdens Släktforskarförening, Glumslövs Folkdansgille och Hvens Kulturförening. Föreningarna har presenterat sin verksamhet och bokföringen för det gångna året har genomgåtts utan några större anmärkningar. En likhet mellan dessa föreningar har varit att samliga påtalat föreningens funktion som en social samlingspunkt. Landskronabygdens Släktforskarförening. Föreningen som funnit i 20 år har ett hundratal medlemmar i åldern år. Föreningen kommer inom kort att byta lokal då den tidigare varit fuktskadad och hyran höjts. Verksamheten består av träffar två gånger i veckan och föredrag för föreningens medlemmar med olika ämnen som intresserar släktforskare samt öppet hus för att locka nya medlemmar. Samarbetar även med Biblioteket och studieförbundet Vuxenskolan. Inga synpunkter fanns på den ekonomiska redovisningen. Glumslövs Folkdansgille Föreningen har funnits i ett trettiotal år och har ett ökande antal medlemmar, för tillfället 37 stycken. Verksamheten består i att medlemmar ses en gång i månaden och övar folkdanser med levande musik. Man uppträder bland annat vid midsommarfirande, kyrkliga tillfällen och folkdansfestival samt har gemensamma utflykter. Då föreningen ligger i utkanten av kommunen uppträder de en del i Helsingborgs kommun. Rayya Almaliki har inga anmärkningar på bokföringen men den ekonomiska redovisningen ska framöver kompletteras något. Hvens kulturförening Föreningen har firat 10-årsjubileumi år och har verksamhet både sommartid och vintertid på Ven. Konstrunda, utställningar, filmvisningar och föredrag är en del av föreningens verksamhet. Medlemmar består av både öbor och sommargäster/fritidsboende. Stora insatser görs för att renovera och förbättra Kulturhuset, gamla Landskrona kommun Fritids och kulturförvaltningen Landskrona Besöksadress Drottninggatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

12 2(5) Frälsningsarméns lokal, för att kunna ha all sin verksamhet där. Inga anmärkningar framfördes gällande bokföringen. Emeli Zeilon Avd. för verksamhetsstöd

13 3(5) Granskning av Glumslövs Folkdansgille Närvarande: Poul Svane-Hansen, ordförande, Lars Karlsson, styrelsemedlem, Emeli Zeilon, förvaltningen. Föreningen som funnits i ett trettiotal år startade som en sektion av Glumslövs Gymnastik- och Idrottsförening men bildade därefter en egen förening. Föreningen hyr GGIFs föreningslokal för sina övningar och verksamhet vilket fungerar bra. Föreningen har ett ökande antal medlemmar, för nuvarande 37 st. Ökningen består främst av tidigare medlemmar som kommit tillbaka då barn har vuxit upp och det finns mer tid till egen fritid. Åldern är mest från 50 år och uppåt. Verksamheten består av dansövning en gång i månaden då olika danser tränas in. Ett 20-tal medlemmar kommer till varje träning då man tränar konstruerade danser gjorda av dansmästare och traditionella s.k. gilledanser som dansades förr på fester. En kombination av dessa visas upp vid uppträden till exempel i kyrkor och på midsommarfirande. Man har tre dansledare som alternerar och planerar dansträningarna. Tillgången till levande musik vid träningarna genom spelmannen Bo Lind uppskattas mycket. Dräkter har sytts upp, alla har dräkter från sina egna härad vilket gör att det blir en blandning, från Danmark så väl som Blekinge. Under uppvisningar berättar man om betydelser i olika detaljer på dräkterna. Vid tillverkning av kläder och smycken har man tagit del av uppgifter från bland annat museer och gamla mönster som bevarats. Föreningen har satsat medvetet på att ha mer social tillvaro med utflykter och teaterbesök som inte är kopplat till folkdansen vilket svetsat samman gruppen. Man samarbetar med Vuxenskolan och har studiecirklar. Föreningen tillhör Svenska Ungdomsringen för bygdekultur, riksorganisation för folkdansare och framföra allt är det skånedistriktet man har utbyte av genom träffar och kurser inte minst på musikområdet. Föreningen anser sig för tillfället må bra med nya medlemmar, en ekonomisk buffert och bra samvaro. Man har inga större planer på att utöka verksamheten men uppskattar inbjudningar till arrangemang o d som kan uppmärksamma föreningen. Förenings representanter hade medverkat vid Cultural Planning seminarium. Rayya Almaliki har inga anmärkningar på den bokföringen men den ekonomiska redovisningen ska framöver kompletteras något.

14 4(5) Granskning av Hvens kulturförening Närvarande: Karen Agnete Alm, ordförande, Susanne Holmberg, styrelsemedlem, Ann Sofie Pettersson, styrelsemedlem och Emeli Zeilon, förvaltningen. Antalet medlemmar i föreningar är ca 200, med en snittålder på 50 år. Föreningen har just fyllt 10 år vilket firades under sommaren. Föreningen har provat olika aktiviteter genom åren. Barnverksamhet, föredrag, konserter, mestadels med musikskolor och nu senast kultursoppa vintertid i Frälsningsarméns kök. Till en början hade man en utställning under sommaren, numera har man 4-5 utställningar. Det ger lite intäkter genom provision på försäljning, men man tar ingen entré. Under snart 10 år har man arrangerat konstrunda under Kristi himmelsfärdshelgen där konstnärer boendes på ön eller med anknytning till ön ställer ut i egna lokaler. En samlingsutställning sker i Kulturhuset. Efter att ha visat konstfilmer i sommar har man planer framöver på en filmfestival. Man har ett stort antal medlemmar som är sommargäster och fritidsboende och koncentrerar sin verksamhet till sommaren men försöker att ha verksamhet året runt. Styrelsearbetet fungerar bra tack vare mailkontakt. Problemet är att det hus man äger, gamla Frälsningsarmén är alltför kallt och inte kan användas vintertid. Mycket av verksamhetens intäkter och medel går till att förbättra huset med till exempel nytt tak, värme i köket och kamin. Man konstaterar att huset hade kunnat utnyttjas av flera av öns föreningar om det hade varit uppvärmt. Föreningen vill gärna veta mer om hur renovering av byggnaden kan finansieras. Föreningen är medlem i riksorganisationen Sveriges Konstföreningar som ger möjlighet till utbildningar, kontaktnät, tips på föreläsare och inlåning av konstfilmer. Föreningen informerades om Cultural planning och om Kultur- och fritidsklubben. Föreningen är gärna med i sammanhang såsom kulturnatten och kulturkalendern. Bokföringen har genomgåtts av Rayya Almaliki som inte hittat några felaktigheter.

15 5(5) Granskning av Landskronabygdens Släktforskarförening Närvarande: GunBritt Åkesson, ordförande, Emeli Zeilon, förvaltningen. Föreningen är 20 år gammal och sedan några år har föreningen nya lokaler på gamla Schlasberg men då dessa varit fuktskadade sedan sommaren 06 och ägarna har höjt hyran kommer föreningen att flytta till nya lokaler i Sandvången. Där finns tillgång till möteslokaler för medlemsmöten och föreläsningar utöver den källarlokal föreningen hyr. I den nya lokalen kommer det att finnas internet. Medlemmarna är ca 110 personer i åldern år och föreningen har svårt att nå yngre att intressera sig för verksamhet. Föreningen har kontakter med liknande föreningar i hela Skåne och i Sverige. Många har startat utifrån hembygdsföreningar. Genom Vuxenskolan genomför man studiecirklar i skrivstilsläsning och internetsökningar på databasen Genline. Det är ett sätt att nå nya som är intresserade av släktforskning. Vuxenskolan bidrar även till föredrag. Föreningen har sin lokal öppen två gånger i veckan, måndag och torsdag där man arbetar med sin släktforskning och umgås. Många gör sina sökningar även hemma på internet men träffarna har även en social funktion för medlemmarna. De föreläsningar men genomför har ämnen såsom vävnader, hembygdföreningar och latinläsning. Landsarkivet i Lund är en viktig källa för verksamheten som föreningens medlemmar har fri tillgång till. Nya svenskar kan ha svårt att intressera sig för släktforskning eftersom de inte har fungerade arkiv att söka i. Det beror på att inte alla länder har haft traditionen att arkivera material om folks förehavande och att eventuellt material gått förlorat i t ex krig. Ett arkiv som används utanför Sverige är mormonernas arkiv i USA. Ibland kommer det förfrågningar från svenskättlingar som söker efter sina rötter. Under hösten har man öppet hus på Biblioteket, som man samarbetar med. Det är ett sätt att synliggöra föreningens verksamhet, i våras hade man föredrag och presenterade sig på ett söndagsprogram på Museet som lockande många som inte var medlemmar. Inför öppet hus affischerar man och annonserar. Föreningen informerades om de förestående föreläsningarna om Cultural planning och om Kultur- och fritidsklubben som kan vara en möjlighet för unga att prova på att släktforska. Inte minst genom att mycket av sökandet sker på internet kan man göra det tillsammans, där ungas kunskaper om tekniken kan vara en ingång om man gör det lite mer spännande som ett detektivarbete. Rayya Almaliki hade gått igenom ekonomin och fann inga oegentligheter.

16 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens E.Arvidsson 77/ Till Kulturnämnden Ansökningar om medel till Rum för Reklam. Till Sparbanken Finn Framtidsstiftelse har den 30/9-07 inlämnats ansökan om medel till projekt Rum för Reklam. Projektbeskrivning: Tillgängliggörande av reklamhistoriskt material genom registrering samt scanning/fotografering. Utarbetande av pedagogiskt program, tillgängliggörande via digitala medier och utveckling av hemsida. Sökt belopp: :- avseende 1 tjänst i 3 år samt digital utrustning. Till Sparbanksstiftelsen Skåne har den 30/9-07 inlämnats ansökan om medel till projekt på Rum för Reklam. Projektbeskrivning: Reklamhistoria ur ett skånskt perspektiv. Genom aktiv insamling och intervjuer av personer inom reklambranschen komplettera bilden av den skånska reklamhistorien. Sökt belopp: :- avseende 1 tjänst i 2 år (alternativt 2 personer i 1 år) samt reprofotografering för databas. Elisabeth Arvidsson Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona museum Landskrona fritids- och kulturförv. Landskrona museum Landskrona Besöksadress Slottsgatan Tfn Fax Bankgiro Org.nr

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2013-05-02 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 15:e

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Förord SOCIALT BOKSLUT

Förord SOCIALT BOKSLUT SOCIALT BOKSLUT INNEHÅLL: Social redovisning - en väg till socialt bokslut sidan 3 Föreningslivets sociala värde sidan 5 Hur går föreningen tillväga? sidan 7 Vilken är föreningens värdegrund? sidan 9 Social

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2008-02-05 KUN 2008/2

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2008-02-05 KUN 2008/2 KUN 2008-02-14, p 14 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Margreta Wennerberg Uppföljning av regionala distriktsorganisationer 2006 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer