Hallands Naturskyddsförening Dagordning för Länsstämma april på Skårs Gård, Fjärås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hallands Naturskyddsförening Dagordning för Länsstämma 2014 13 april på Skårs Gård, Fjärås"

Transkript

1 Naturskyddsföreningen Halland 1 Länsstämman öppnas 2 Val av ordförande till stämman Hallands Naturskyddsförening Dagordning för Länsstämma april på Skårs Gård, Fjärås 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare till stämman 4 Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 5 Upprop och fastställande av röstlängd 6 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 8 Revisorernas berättelse 9 Fastställande av resultat och balansräkningar 10 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 11 Fastställande av verksamhetsplan 12 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa 13 Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen 14 Val av övriga styrelseledamöter 15 Eventuella fyllnadsval 16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 17 Val av valberedning 18 Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning 19 Ärenden som väckts genom motion 20 Nästa års länsstämma 21 Ginstpriset 22 Övriga frågor 23 Stämmans avslutande

2 Halland5~ Netutsnvaas förening sida 1 av 2 Hallands Naturskyddsförening Verksamhetsberättelse 2013 Länsförbundet verkar regionalt för Svenska Naturskyddsföreningens syften och följer dess stadgar. -Verkar för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden. -Verkar för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar. -Väcker opinion och påverkar beslut rörande naturskydd och miljövård samt verkar för skydd och vård av värdefull natur, bi.a. genom markförvärv eller på annat sätt. Länsförbundet stödjer och utvecklar kursverksamheten, inventerar det regionala utbildningsbehovet och erbjuder utbildning, samt samordnar kretsarna i det regionala naturoch miljövårdsarbetet. Länsförbunden handhar sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden. Stvrelsens sarnmansättninz Ordförande Tommie Fagerberg Tommie Fagerberg v. Ordförande Anders Tullander Anders Tullander Sekreterare Anders Kinch Anders Kinch Skattmästare Alice Berglund Alice Berglund Ledamot Stefan Andersson Stefan Andersson Ledamot Karin Ekeborg Karin Ekeborg Ledamot Kerstin Seger Kerstin Seger Ersättare Björn Lood Björn Lood Ersättare Christina Fossum Eva Anani Ersättare Ersättare Und er peno. den har Dölian r de va lbere dni runz ver kat Sammankallande Gunnar Gullander Gunnar Gullander (sammankallande) (sammankallande) Inger Wennerlund Inger Wennerlund Harri Lötjönen Harri Lötjönen Margareta Bengtsson Helen Björklund Lilly Holmen Lilly Holmen U d. d Il er pen o en rar oljan e revisorer haft upp, drage t Revisorer Peter Zell och Eva Erlingzon Peter Zell och Eva Erlingzon Rev isorsersättare Birgitta Landin och Birgitta Landin och Sören Kabell Sören Kabell Till att representera Hnf i övriga grupper och nämnder har sedan maj 2013 varit följande Miljöforum Halland Ord Tommie Fagerberg, Supp!. Anders Kinch Viltförvaltningsdelegationen Anders Tullander/Anders Wirdheim MEK rådet Tommie Fagerberg Styrgruppen för vindbruk Tommie Fagerberg Hembygdsrådet Alice Berglund Skogliga sektorsrådet Björn Lood, Suppl. Karin Ekeborg Fy lleåns vattenråd Stefan Andersson

3 HilllilndS..:$ Naturskydds förening sida 2 av 2 Administration: Hallands Natur: Hemsidan: Martin Lindqvist Anders Kinch Ekonomi Hans Svensson har utfört bokföringen för föreningen Fastigheter: Stefan Andersson Året i korthet Styrelsemöten Styrelsen har haft 7 möten under Alla under trevliga former. Hallands Natur 2013 fick vi Hallands Natur i en ny skepnad. Mer lättläst och användarvänlig i sitt nya AS format. Länsstämman Länsstämma hade vi den 21 april på Getterön i Varberg. Inger Wennerlund tilldelades årets Ginstpris. Regionskansli Under året har vi diskuterat en del kring ett eventuellt regionskansli med placering i Göteborg. Vid ett styrelsemöte senare under året, 8 oktober, beslutade länsförbundet att Halland skall ansluta sig till detta kansli. Fastigheter På vår fastighet Björkeiund har vi anlagt en vacker trädgård. Till denna anslog vi kronor. Vidare har vi investerat i el och utfört underhåll aven gavel. Miljöforum Halland Länsförbundet var med och bildade Miljöforum Halland i mitten av 1990-talet men som lades ner sista decem ber s. 'k 'f tatisti 31/ enlizt UDD1?:1 ter fran Riks och SCB % medlemmar %fullbetalda full bet familje heders- totai Befolk- av medlemmar av medl medl medl medl ning befolkningen befolkningen Kungsbacka ,11% 2.12% 1.12% 1.15% Falkenberg O ,10% 2.05% 1.23% 1.21% Halmstad ,83% 1.85% 1.14% 1.14% Varberg ,75% 1.88% 1.03% 1.08% Södra Halland O ,92% 1.89% 1.10% 1.11% Hylte O ,97% 1.99% 1.34% 1.34% Halland ,93% 1.96% 1.13% 1.15%

4 iresultatrapport. Hallands Naturskyddsförening fre 7 mar Valuta(SEK), Inga resultatenheter, Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Intäkter tidningen S:a Nettoomsättning Förändring av varulager 7892 Gåvor S:a Förändring av varulager Övriga rörelseintäkter 3810 Fastighetsförvaltning Intäkter 3911 Bidrag från SNF 3920 Intäkter Naturvårdsfonden 3922 Intäkter Sandbergs donation 3923 Intäkter Per Olssons N&F-fond S:a Övriga rörelseintäkter S:a Rörelseintäkter och lagerförändring K2 Endast använda konton Period till Sida 1; Verifikat 1-78, , Senaste bokf.dag ~~---~ 5000,00 0,00-100,00% ----~- -- ~ 5000,00 0,00-100,00%..._--_._ ~~---_.._----_._ ~ ,00 0,00-100,00% -1902,00 0,00-100,00% _ , ,00-98,56% 49800, ,00-0,90% 463,34 53,93-88,36% 268,34 31,22-88,37% 385,87 44,92-88,36% , ,07-72,87% , ,07-73,31% Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Föregående år Utfall Jämförelse 4010 Kostnader tidningen ,10 S:a Råvaror och förnödenheter , , ,00-39,46% -39,46% Bruttovinst , ,93-104,70% Övriga externa kostnader Föregående år Utfall Jämförelse Projekt Björkeiund Kontorsmateriel Bokföringskostnader Telefon & portoersättningar Porto Övriga kostnader Styrelsesammanträden Riksstämma & riksmöte Länsstämma Föreningsavgifter Deltagande i kurser Fastighetskostnader Björkeiund Ginstpriset ,00-536, , ,00 0,00-781,21-644, , , , , ,91-50,00 0,00-646, , ,00-252,90 0, , , , , , , ,00-100,00% 20,52% 0,00% 0,84% 0,00% -100,00% 267,17% -66,06% -42,86% 0,75% 136,62% 19,38% 9900,00% S:a Övriga externa kostnader , ,97 2,67% Personalkostnader Föregående år Utfall Jämförelse ---~ ~~~-~~._---~~-.~ Resekostnadsersättningar -6980, ,65 4,26% S:a Personalkostnader -6980, ,65 4,26% Stelvio Bokföring proffs, Copyrigh1198S 2014 Cognitive Technology AB

5 RESULTATRAPPORT Hallands Naturskyddsförening fre 7 mar K2 Valuta(SEK), Inga resultatenheter, Endast använda konton S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar 7940 Avsättning naturvårdfonder 7941 Avsättning Sandbergs donation 7942 Avsättning Per Olssons N&F-fond 7946 Återföring Naturvårdsavtal Björkeiund S:a Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader Period till Sida-21 Verifikat 1-78, , i Senaste bokf.dag ,._ , ,62-12,77% , ,55 183,01% -463,34-53,93-88,36% -26,83-3,12-88,37% -129,00-15,00-88,37% 0, ,00 0,00% -619, , ,76% , ,60 80,66% , ,60 80,66% I Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggr 8010 Utdelning på aktier & fonder S:a Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anlä Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8020 Ränteintäkter 8090 Vinst avyttrade värdepapper 52700, ,45-33,83% 52700,91' 34872,45-33,83% _- 6589, ,38-80,34% 0, ,00 0,00% S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6589, ,38 474,35% Räntekostnader och liknande resultatposter 8170 Övriga bankkostnader , ,00 0,20% _.._- S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , ,00 0,20% S:a Resultat från finansiella investeringar 57805, ,83 23,23% Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -2457, , ,58% Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -2457, , ,58% Resultat före skatt -2457, , ,58% Redovisat resultat -2457, , ,58% Stelvia Bokföring proffs. Copyright Cognitive Technology AB

6 BALANSRAPPORT Hallands Naturskyddsförening fre 7 mar K2 Period till Sida 1 Verifikat 1-78, , Senaste bokf.dag Valuta(SEK), Inga resultatenheter, Endast använda konton TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1910 Fastigheter S:a Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1620 Aktier och andelar 1631 FSB Miljöfond 1632 KPA 1633 EOLUS 1634 LF Totalfond S:a Finansiella anläggningstillgångar S:a Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar ,00 -._0 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,28 0, , ,22 0, , , ,00 0,00 305,54 0, , , , , , , ,04 Kassa och bank 1020 Postgiro 1051 FSB specialinlåning 1052 SEB Naturvårdsfonden 1053 SEB A H Lindbloms donation 1054 SEB O Sandbergs donation 1055 SEB Per Olssons N&F-fond 1060 Skattekonto S:a Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar S:a TILLGANGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR Eget kapital 2950 Eget Kapital 2999 Årets resultat S:a Eget kapital Obeskattade reserver 2811 Naturvårdsfonden 2812 A H Lindbloms Donation 2813 O Sandbergs Donation 2814 Per Olssons N&F-fond 2815 Naturvårdsavtal Björkeiund 2816 Per Olssons minnesfond S:a Obeskattade reserver OCH SKULDER 8946, , , , , , ,19 53, , , , , ,01 31, , ,08 44, ,00 4,00 0,00 4, , , , , , , , , ,36 --_ ,74 0, ,74 0, , , , , , ~-. _ ,19-53, , ,00 0, , ,41-3, , ,74-15, , , , , ,00 0, , , , ,39 Kortfristiga skulder 2110 Balanserade skulder S:a Kortfristiga skulder - --_.~ , , , _ , , ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,36 Stelvia Boklöring prolfs, Copyright t4 Cognitive Technology AB

7 BALANSRAPPORT ~Hallands Naturskyddsförening I fre 7 mar Valuta(SEK), Inga resultatenheter, K2 Period till Sida Verifikat 1-78, , Senaste bokf.dag _._----~-- Endast använda konton BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00-0,00-0,00 Stelvio Bokföring proffs, Copyright Cognitive Technology AB

8 Hallands Naturskyddsförening. Verksamhetsplan 2014 Övergripande mål. Att arbeta för Naturskyddsföreningens syften, genom att bevaka natur- och miljövårdens intressen, för att på sikt få ett mer ekologisk och på naturens villkor fungerande samhälle. Att förvalta Naturskyddsföreningens fastigheter. Aktiviteter Att årligen ge ut Länsförbundets skrift Hallands Natur och att utse en värdig Ginstpristagare. Att ha en aktuell hemsida. Att minst en gång per år inbjuda kretsarnas ordförande/styrelser eller kontaktpersoner till en sammankomst på t.ex. Björkelund för att utbyta ideer och för att skapa möjligheter att samordna olika aktiviteter och för att Länsförbundet ska få en översiktlig inblick i den verksamhet, som bedrivs ute i kretsarna. Att anordna en Länsstämma, som alternerar mellan länsförbundets kretsar, enligt följande: Kungsbacka 2014 Södra Halland (Laholm) 2015 Att besöka någon/några av Länsförbundets fastigheter årligen. Samverkan. Att utveckla samarbetet med Regionkansliet i Västra Götaland, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och med Studiefrämjandet. Att fortsätta samarbetet med ideella föreningar som t.ex. Hallands Ornitologiska förening, Hallands Botaniska förening, Vattenråden, Hembygdsföreningar, Friluftsfrämjandet och STF.m.fl. Projekt. Att i samarbete med Länsstyrelsen och Björkelundsgruppen återskapa en ginsthed på Björkelund. Ett sätt att höja egendomens naturvärde och ett intressant alternativ till återplantering av skog. Remisser och samråd Svara på remisser och samråd i de fall föreningen har synpunkter. Övrigt Att följa vilka dispenser, som är givna från Strandskyddslagen i kommunerna, samt av vilka skäl dispenserna är givna. Följa utvecklingen av vindkraftsutbyggnaden i länet med fokus på etableringar inom naturkänsliga områden.

9 LÄNSSTÄMMA 2014 Valberedningen för Hallands Naturskyddsförening föreslår följande till årets länsstämma: Mötesordförande enligt Kungsbackakretsens förslag. Oförändrat antal styrelseledamöter med sju val i år och två kvarstående. Omval av Tommie Fagerberg som ordförande. Omval av Anders Kinch, Stefan Andersson, Kerstin Seger, Björn Lood samt Eva Anani på två år. Fyllnadsval av Christoffer Stenström på ett år. Kvarstående: Anders Tullander och Karin Ekeborg. Angående valberedningen, lämnar jag densamma i enlighet med vår praxis med rullande mandat och har meddelat Falkenbergskretsen som f n saknar ledamot. Den 16 mars 2014 Gunnar Gullander

10 Motion till Hallands Naturskyddsförening 2014 Motion Då länsförbundet under några år i följd har varit tvungna att ta av sitt sparkapital för att finansiera verksamheten ser jag att en förändring av verksamheten måste ske. De stora kostnadsposterna är A) Föreningen, styrelsearbete, länsstämma, kurser, bokföring och porto kr/år. B) Tidningen Hallands Natur kr/år C) Björkeiund, fastighetsunderhåll kr/år beroende vad som händer. Här har stora investeringar gjorts de senaste 2 åren, underhåll väg, ny belysning i ladan, ny panel, hängrännor m.m. D) Stöd för verksamheten på Björkeiund kr/år De stora intäkterna är: E) Bidrag från riks kr/år F) Utdelning på aktier och fonder kr/år G) Försäljning av aktier Eulus vind och pengar från skogskonto har balanserat upp resultatet. Vi måste alltså minska på våra kostnader och frågan är vad som är föreningens mål. HNF har i sina stagar antagna 2013 följande text. 3 Verksamhet Länsförbundet skall regionalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål: Verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden Verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar Väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt. Vidare skall länsförbundet stödja och utveckla kretsverksamheten, inventera det regionala utbildningsbehovet och erbjuda utbildning samt samordna kretsarna i det regionala naturoch miljövårdsarbetet. Kostnaderna i för länsförbundets huvuduppgift (A)+ Björkeiundsprojekt (G), balanserar med intäkterna från riks (E). Utdelning på aktier (F) kommer finnas kvar, men med den lilla andel produktionsskog som finns kvar på Björkeiund får vi inga nya stora intäkter därifrån. på Björkeiund finns däremot en unik verksamhet inom många områden av naturvård och utbildningar. Platsen är väl inventerad och en viktig visningsplats för vad Naturskyddsföreningen vill åstadkomma i skogslandskapet. Jag vill att detta arbete ska kunna fortsätta. Långsiktigt har vi inte pengarna till en papperstidning men möjligen till en tidning i digital form. Vi har ju redan det mesta av vårt material på hemsidan. Föreningen kan då få ett visst överskott som kan användas till mera aktiva natur och miljöåtgärder Därför yrkar jag på: - att Hallands Natur endast ges ut som en digital tidning från och med att stöd kan sökas och betalas ut till projekt, krets eller liknande som arbetar inom länet med för föreningen viktig frågor enligt 3 Verksamhet i stadgarna. Anders Tullander, Hylte

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Innehåll: 2007 sid Föreningens ändamål 2 Organisation 2 Föreningsstämman/Årsmötet

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012

Verksamhetsberättelse för år 2012 1 Naturskyddsföreningen i Jönköpings län Verksamhetsberättelse för år 2012 Länsförbundets årsstämma Länsförbundets t.f. ordförande Anders Aldberg hälsade alla välkomna till den 44:e årsstämman för Jönköpings

Läs mer

SVAF:s årsstämma. 18 och 19 april 2015 Linköpings Universitet Campus Valla lokal C2

SVAF:s årsstämma. 18 och 19 april 2015 Linköpings Universitet Campus Valla lokal C2 Välkommen till SVAF:s Årsstämma 18 och 19 april 2015 Linköpings Universitet Campus Valla lokal C2 Lördag 18 april: kl 12-17 EU-kommissionen undersöker återuppbyggnad av småskalig vattenkraft i RESTOR Hydro

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

ELEKTRA. Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING. 4 Tid och sätt. 7 Föredragningslistan. Föreningen Elektra Vårterminsmöte 2015

ELEKTRA. Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING. 4 Tid och sätt. 7 Föredragningslistan. Föreningen Elektra Vårterminsmöte 2015 ELEKTRA Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING Tid och sätt Datum: 2015-05-25 Tid: kl 12:10 Plats: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Hallands bildningsförbund

Hallands bildningsförbund Hallands bildningsförbund Verksamhetsberättelse 2014 Långsiktig verksamhetsplan 2016-2018 Foto omslag: Mymmel Blomberg 2 Hallands bildningsförbunds årsmöte äger rum 2015-04-29, klockan 18.30. Plats: Folkets

Läs mer