Medel nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1. Redovisning och bokföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medel nivå Ekonomisk styrning. Introduktion till kursen. Modul 1. Redovisning och bokföring"

Transkript

1 Medel nivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen Modul 1 Redovisning och bokföring Bokföring, redovisning och ekonomisk förvaltning: några definitioner Redovisning av ideellt arbete Finansiell redovisning enligt kontantmetoden Ekonomisk periodiserad redovisning Bokföring Modul 2 Budgetering Utveckla och förvalta budgeten Modul 3 Finansiell rapportering Finansiella rapporter Sociala indikatorer Verksamhetsidé Modul 4 Insamling Hur man organiserar ett litet insamlingsevenemang Programmen (årlig kampanj, kapitalanskaffning)

2 Introduktion till kursen Icke vinstdrivande organisationer mäter inte framgång enbart eller främst utifrån sina finansiella resultat, utan snarare utfallet i samband med deras uppdrag, eller så mäts framgång utifrån både att de nått sitt finansiella resultat och sitt uppdrag. Trots att målen inte enbart är finansiella så ägnar styrelser och generalsekreterare särskilt stor uppmärksamhet åt sin organisations ekonomiska resultat. Utan tillräckliga och välskötta resurser så äventyras organisationens uppdrag och överlevnad. Många styrelsemedlemmar i icke vinstdrivande organisationer kommer från affärssammanhang och kan vara mer bekanta eller bekväma med det finansiella än med organisationens anställdas ansvarsområden, så de fokuserar ofta på budgeten och bokslutet. Att sköta tillgångarna är en viktig del av styrelsens förvaltningsansvar och tecken på problem kommer sannolikt åtgärdas snarast. Få saker är så allvarliga för en generalsekreterare som att dras med underskott, misskött budget eller en dålig revisionsberättelse. Sammanfattningsvis så är finansiella kunskaper nödvändiga för ett effektivt ledarskap inom den ideella sektorn. I den här kursen kommer du att förbättra dina kunskaper i redovisning, budgetering, ekonomisk rapportering (finansiell redovisning/rapportering) och insamling. Modul 1 Redovisning och bokföring Bokföring, redovisning och ekonomisk förvaltning: några definitioner Innan du börjar kan det vara bra att klargöra några termer, särskilt skillnaderna mellan bokföring, redovisning och ekonomisk förvaltning. Bokföring hänvisar till metoder och system genom vilket finansiella transaktioner registreras, antingen för hand eller via en dator m.m. Redovisning omfattar regler genom vilket finansiella transaktioner klassificeras och rapporteras. Det finns två typer av redovisningar: - Finansiell redovisning handlar om ekonomisk information som publicerats för användning av parter utanför organisationen. - Direktörsredovisning handlar om information som är användbar för en organisations ledare/chefer men som ej behöver göras tillgänglig för andra. Till exempel om en banktjänsteman skulle överväga ett lån till en ideell organisation behöver denne se de finansiella redovisningarna, men kanske inte betänker hur mycket det kostar för varje klient att genomföra organisationens program. Den kostnaden kan däremot vara viktig för generalsekreteraren när det gäller att planera budgetanslaget. Ekonomisk förvaltning bygger på redovisning av data, men är inriktat på betydelsen av dessa siffor. Ekonomisk förvaltning innebär vanligtvis en analys av olika nyckeltal som kan ge indikatorer på trender och på organisationens finansiella läge. Således är nyckeln i bokföringen noggrannhet; inom redovisning, kontinuerlighet och att följa regler; i den ekonomiska förvaltningen att göra bedömningar och att upprätta strategier för att styra ekonomin i organisationen.

3 Ekonomisk förvaltning är styrelsens ansvar, och eventuella problem med budgetar eller tillgångar kommer sannolikt att kräva omedelbar uppmärksamhet från styrelsen och generalsekreteraren. Bokföring innebär bland annat att finansiella transaktioner införs i organisationens dokument. Redovisningen omfattar regler enligt vilka transaktioner fördelas och rapporteras. Ekonomisk förvaltning kräver bedömningar som baseras på bokslut, förhållandet mellan data/siffror, och organisations ekonomiska policys. Ekonomisk redovisning enligt kontantmetoden Föreningar måste hålla register även informella föreningar som ger dem möjlighet att hålla reda på sin ekonomi och inte tappa kontrollen över den. Det finns olika redovisningssystem för föreningar i olika länder, den vanligaste metoden är dock den ekonomiska redovisningen som bygger på kontantmetoden (endast intäkter/kostnader registreras/redovisas). Ekonomisk redovisning enligt kontantmetoden är det enklaste sättet att beskriva ekonomiska händelser och transaktioner i en förening. I själva verket baseras den på beställningar och klassificerar alla intäkts- och kostnadsposter. Ekonomisk redovisning är lämplig när det gäller att föra register över mindre ekonomiska transaktioner. I detta fall kräver den finansiella dimensionen (medlemsavgift, frikostighet, bidrag och donationer) stor relevans och ofta, i brist på komplexa transaktioner, tenderar driftöverskottet att överensstämma med de ekonomiska resultaten. Ekonomisk redovisning enligt kontantmetoden tar endast hänsyn till den ekonomiska dimensionen nämligen intäkter och kostnader och använder sig av en så kallad handkassabok (en kassabok med inbetalningar och utbetalningar). Saldot eller debetsaldot härrör från ledningens ekonomiska översikt och ska motsvara det faktiska monetära läget i organisationen. Hanteringen av den ekonomiska redovisningen enligt kontantmetoden kräver en mindre drivande struktur. I själva verket är det tillräckligt att använda en två-kolumnsredovisnings bok, där den första kolumnen markerar alla intäkter, medan den andra visar alla utgifter. Ekonomisk redovisning enligt kontantmetoden har tyvärr en stor brist: den tar inte hänsyn till alla ekonomiska och periodiserade fakta även relevanta sådana utan finansiell yttring. Exempelvis, kontantmetoden redovisar inte; Eventuella krediter och skulder som fortfarande inte avbetalats eller fortfarande är aktuella under räkenskapsåret (å ena sidan poster som rör tjänster som leveretats till offentliga och privata företag och å andra sida fakturor för energi och telefon för de två senaste åren, köpta produkter, rådgivning m.m.) Förvaltningsverksamhetens aktiviteter gällande fasta tillgångar, alltså egendom avsedd att använda under längre tid (till exempel ambulanser och utryckningsfordon, möbler, utrustning och elektrisk kontorsutrustning) utöver enstaka aktier som stoppas undan som en amortering. Överensstämmelse av vad som återstår när räkenskapsåret slutar (t.ex. förbrukningsvaror)

4 Ekonomisk periodiserad redovisning I vissa länder väljer större organisationer mer komplexa redovisningssystem som bättre uppfyller behovet av transparens och tydlighet som krävs för att utarbeta en sanningsenlig och korrekt ekonomisk redovisning. I den såkallade ekonomiskt periodiserade redovisingen som tar hänsyn till både den ekonomiska och finansiella dimensionsen leder varje ledartransaktion till ett värde- par av samma värde men motsatta tecken, som är uttryck för ekonomiska varianter (intäkter/utgifter) och finansiella varianter (krediter/skulder). Det här leder till uppförandet av årsredovisningen (Tillgångar och skyldigheter och vinst- och förlustregister). Principen om periodiserad redovisning bygger på irrelevansen av ekonomiska dynamiker när det gäller representationen av det ekonomiska värdet. Därför måste intäkter och kostnader registreras i redovisningssystemet i redovisningen när de har varit ekonomiskt relevanta och skapat en ekonomisk effekt, inte när ekonomiska transaktioner skett (inbetalningar och utbetalningar). För att bättre förstå konceptet, läs följande exempel: Betalningen för en sexmånadershyra om framlagt i november skulle i den ekonomiska redovisningen helt tynga ner betalningsperioden trots att 4 månader av de sex refererar till den påföljande redovisningsperioden och ändra på driftresultaten. I periodiserad redovisning skulle bara 2 av de 6 månaderna inkluderas i den nuvarande redovisningsperioden, och 4 månader av de 6 skulle räknas under den kommande redovisningsperioden. Periodiserad redovisning använder en huvudbok eller en datorstödd bokföring. Det är ett mer komplett redovisningssystem som underlättar i upprättandet av ett bokslut. Bokföring För ideella organisationer (särskilt de minsta) är det tillräckligt att används en handkassabok eller ett allmänt dokument (papper eller kalkylblad) och hålla ordning på alla intäkts- och kostnadsposter fördelade på alla identifierade poster. Bokföringen måste respektera vissa principer, särskilt: Kronologiska serier Order Analytiska och noggranna poster En redovisning är ett dokument där (och genom vilken) räkenskaper förs. Bland bokföringen kan vi inkludera: Den allmänna journalen Inventeringsboken (även kallad listan över objekt). Beroende på bokföringsinläggen som rapporterats i sådana dokument, utarbetas en balansräkning och finansieringsöversikt när varje räkenskapsår slutar.

5 Allmän journal Den allmänna journalen är ett redovisningsstöd som måste rapportera alla transaktioner kronologiskt avseende redovisningsperioden. Det är ett dokument över alla redovisningshändelser. Inventeringsbok (förteckning över artiklar) Med termen inventering menar vi oftast det fysiska/materiella intäkterna inom organisationen. Det bokförs i allmänhet vid räkenskapsperiodens slut, men det kan också bokföras under ovan nämnda period eller vid behov. Inventeringen kan därför hänvisa till: Inflöde och utflöde Kapitalförvaltning Modul 2 Budgetering Utveckla och förvalta budgeten En ideell organisations bokslut är ett viktigt dokument både för enskilda inom och utanför organisationen. Men på månatlig- eller daglig basis, är budgeten och rapporteringen framförallt en vägledning till handling för de människor som arbetar i organisationen. En fullständig diskussion kring budgeten ligger utanför ramarna för den här kursen men här nedan ger vi några viktiga principer och koncept; Budgeten är ett politiskt dokument som inte bara speglar planer utan också vad som kommer att proriteras inom organisationen. Hur budgeten är strukturerad skapar viktiga incitament och hämningar som påverkar ledarnas beteende. En viktig faktor är om budgeten hålls på en organisatorisk eller central nivå och huruvida avdelningar och verksamheter behandlas som kostnadsställen eller resultatenheter. Vissa budgeteringsmetoder lägger helt enkelt till en procentuell ökning till föregående. Vissa säger att budgeten visar en organisations verkliga strategi, trots vad som skrivs i verksamhetsplaner eller andra strategiska dokument är budgeten ett konkret uttryck för vad organisationens verkliga prioriteringar är. Budgeten skapar oundvikligen positiva och negativa incitament som påverkar beteendet hos chefer och medarbetare. Till exempel, vissa organisationer har en använd-eller-gå-miste-om inställning till den årliga budgeten. Om en verksamhet inte har förbrukat sina budgeterade medel i slutet av skatteåret, flyttas de återstående medlen inte över till tillgängliga verksamheter följande år. En viktig faktor är om budgeten hålls på en organisatorisk eller central basis och om institutioner och program behandlas som kostnadsställen eller resultatenheter.de flesta icke-vinstdrivande organisationer har tre separerade budgetar: en driftsbudget, ett kapitalbudget och en kontantbudget. Som deras namn antyder, spårar en alla intäkter och utgifter, en annan gäller inköp eller avyttring av långfristiga fysiska tillgångar, såsom byggnader och utrustning, och den tredje spårar flödet av kontanter under året, oavsett avseende operationella eller kapitala verksamheter

6 Budgetprocessen börjar med översättningen av den strategiska planen till den årliga planeringen. Organisation bör göra: 1. En driftbudget, som spårar alla intäkter och utgifter, 2. En kapitalbudget, som berör inköp eller avyttring av långfristiga fysiska tillgångar, såsom byggnader och utrustning, 3. Kontantbudget,som spårar att flödet av kontanter under året, oavsett avseende operationella eller kapitala verksamheter Driftsbudget PLANERING AV STÖD OCH INTÄKTER FÖR ÅRET Regering och myndigheter Kontrakt och övriga intäkter Offentligt stöd Totalt stöd och intäkter PLANERING AV KOSTNADER FÖR ÅRET Verksamhetsaktiviteter Insamling Ledning och allmänna Totala kostnader Förändringar i nettotillgångar Exempel: detaljerad planering av utgifter PLANERING AV UTGIFTER PROGRAM OR PROJECT N O 1 PROGRAM OR PROJECT N O 2 PROGRAM OR PROJECT N O 3 INSAMLING LEDNING TOTAL Löner och förmåner Konsulttjänster Utrustning Kommunikation Porto och frakt , Innehavande Utrustning hyra och reparation Resemöten och konferenser Utskrifter Databearbetning

7 Avskrivningar och amortering Blandat Pris och utmärkelser Totala planerade utgifter Kapitalbudget PLANERING AV TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Anläggningstillgångar PLANERING AV SKULDER OCH NETTOTILLGÅNGAR Nettotillgångar Långfristiga skulder Nettotillgångar: Fritt tillfälligt begränsats permanent begränsat Summa Tillgångar för nästa år Summa skuld och nettotillgångar för nästa år Kontantbudget PLANERING AV KASSAFLÖDEN FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN PLANERING AV KASSAFLÖDEN FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN PLANERING AV KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING PLANERING AV NETTOKASSAFLÖDE LIKVIDA MEDEL - SLUTET AV DETTA ÅR LIKVIDA MEDEL - SLUTET AV NÄSTA ÅR

8 Modul 3 Finansiell/Ekonomisk rapportering Finansiella/ekonomiska rapporter En finansieringsöversikt är en post som syftar till att möta den legitima informativa efterfrågan av de inblandade intressenterna, genom en allmän översikt om förvaltningen flödet. Finansiella rapporter är ett grundläggande dokument som ger all information som behövs: i denna mening måste de betraktas ett kommunikationsverktyg. Dessutom blir de ett viktigt stöd vid bedömningen av organisationens prestanda och utför sina statliga åtgärder: i denna mening, bokslut är ett verktyg för organisationen. Bokslut för icke vinstdrivande organisationer: 1) Rapport över finansiell ställning eller balansräkning, 2) Uttalande av aktiviteter eller resultaträkning, 3) Kassaflödesanalys, 4) Uttalande av funktionella kostnader. Rapport över finansiell ställning eller balansräkning Rapporten över finansiell ställning (balansräkning) ger en ögonblicksbild av organisationen vid en tidpunkt, vanligtvis i slutet av ett räkenskapsår. Det sammanfattar: - Tillgångar, "de objekt som organisationen besitter, med vilken den utför sina program och tjänster"; - Skulder, "de mängder av lånade pengar, eller skuld, att organisationen har använts för att finansiera en del av dessa tillgångar", - Nettotillgångar, "skillnaden mellan tillgångar och skulder". Tillgångar lika alltid summan av skulder och nettotillgångar. Tillgångar Omsättningstillgångar Skulder och nettotillgångar Kortfristiga skulder Anläggningstillgångar Nettotillgångar: Långfristiga skulder Fritt Tillfälligt begränsats Permanent begränsat Totala tillgångar Totalt ansvar och nettotillgångar

9 Verksamhetsberättelsen eller resultaträkningen I verksamhetsberättelsen visas flödet av intäkter och kostnader i organisationen, och förändringar i nettotillgångar under en tidsperiod, vanligtvis ett räkenskapsår (Redogörelse för intäkter, kostnader, och förändringar i nettotillgångar). Stöd och intäkter Regering och myndigheter Kontrakt och övriga intäkter Offentligt stöd Totalt stöd och intäkter Kostander Programtjänster Ledarskap och ledare Insamling Totala kostnader Förändringar i nettotillgångar Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar inflöden och utflöden under året, vilket gör att vi ser hur kontantbeloppet ändrats från ett år till nästa. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Kassaflödet från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nettokassaflöde Likvida medel - början av året Likvida medel - vid årets slut Uttalande av funktionella kostnader Uttalandet om funktionella kostnader visar hur varje kategori av kostnader fördelades mellan användningarna av varje program eller projekt i organisationen och även insamling och ledning och allmänna kostnader.

10 Exempel: En detaljerad redogörelse för funktionella kostnader. KOSTNADER Löner och ersättningar Konsulttjänster och andra VERKSAMHET ELLER PROJEKT NR 1 VERKSAMHET ELLER PROJEKT NR 2 VERKSAMHET ELLER PROJEKT NR 3 INSAMLING LEDASKAP OCH ALLMÄNNA KOSTNADER TOTAL T Förbrukningsmaterial Kommunikation Porto och frakt , Utrustning hyra och reparationer Resor, möten och konferenser Utskrifter Databehandling Avskrivningar och amorteringar Övriga bidrag och bevljanden Totala panerade kostnader Sociala indikatorer Indikatorer är en uppsättning kortfattad information som beskriver faktiska observationer från olika möjliga perspektiv: som skapat eller verkligt socialt värde, etik, filantropi, miljö, etc. Förutom att vara tydliga och viktiga, måste indikatorer vara: - formulerade på ett betydande sätt - delade inom gruppen - mätbara - standardiserade Vid fastställandet av urvalskriterier för sociala indikatorer är det klokt att följa vissa principer: 1. En ofullkomlig indikator är alltid bättre än ingenting 2. Om möjligt, jämför dina indikatorer med sådana som är tillgängliga från externa källor 3. Använd olika indikatorer för olika syften 4. Utveckla en bredd av indikatorer 5. Ger inte mer information än den som förmodligen kommer att användas Det rekommenderas att skapa en förteckning över indikatorer genom klassificering av gruppaktiviteter (genom att använda brainstorming tekniker, konsulttjänster, viktiga intressenter, tänka över uppgifterna om tidigare bokföringsperiod). Sedan samråda med berörda aktörer som

11 kommer att presenteras resultaten för att se till att de indikatorer som ska användas är betydande och begripliga. Du kommer också att behöva identifiera vad som är relevant att mäta för varje intressentgrupp eller intresseområde (en social indikatorslista). Bara som ett exempel, här nedan hittar du en etikett som preciserar vissa sociala indikatorer för olika typer av intressenter. Intressenter Ingångsvariabler Utgångsvarabler Volontärer Deltagande I beslutsprocessen Tillfredsställelse som kommer Beslutsprocessen ifrån deras uppgifter och roller Diskussioner Kontinuerligt engagemang Anställda Iinblandning I de beslut som rör de tjänster som tillhandahålls. Viljan att spendera mer tid än än vad de arbetar för att delta I vissa volontäraktiviteter Vara välkomnande Grad av nöjdhet Brukare Påvisa behoven Lokalsamhället Kommunikation av aktiviteter Fler medborgare är villiga att delta i den verksamhet som organisationen utför Ökade kontakter utåt Externa organisatoner Delta I gemensamma initiativ Delta I samordning av aktiviteter och möten Massmedia Kommunikation av meddelanden, värderingar och sociala exponeringar via lokala medier Bidragsgivare Insamlingskampanjer för att finansiera projekt Offentliga organ - Deltagande I rundabordssamtal eller kommittéer - Presentation av innovativa projekt. Nätverkande God auktoriet och information som är trovärdig. Ingen självreferande kommunikation. Handlingar som styrker hur mycket pengar som samlats in, målen med insamlingen och de resultat som uppnåtts. - Möjligheten att orientera sig I viktiga frågor och påverka offentliga beslut. Verksamhetsidé Verksamhetsbeskrivningen är ett dokument som innehåller all den extra redovisning som är tillgänglig, I syfte att komplettera - tillsammans med redovisningen ramverket som utgörs av organisationsns redovisning. En verksamhetsbeskrivning kan struktureras på följande sätt: 1. Institutionella ramar Identifiera intressenter Illustration av de planer och verksamheter som syftar till att säkerställa utövandet av uppdraget, beskrivning av var och en av de institutionella verksamheterna genom analytisk aktivitet och/eller arkivkort och av de resulterande verksamhetsvalen när det

12 gäller de institutionella aktiviteterna (levererade huvudsakliga tjänster, kvalitetsnivå på service, gjorda investeringar, osv...) 2. Stödjande arbete med syfte att befästa de institutionella aktiviteterna - Beskrivning av stödjande insatser 3. Förhållnde till omvärlden/miljön runtomkring - Relationens natur och kännetecken - Beskrivning av någon miljöbetingad gräns som kan ha påverkat den allmänna förvaltningen. 4. Organisationsform Analys av den organisationsformen som framhäver dess starka och svaga sidor, med hänsyn till att uppnå en effektiv och ändamålsenlig allmän förvaltning. Modul 4 Insamling Att organisera ett litet insamlingsevenemang Evenemang av olika slag är ett sätt för en ideell förening att kommunicera externt; evenemang lockar ofta media och andra organisationers och företags uppmärksamhet. Evenemang är också ett sätt att motivera ideella och anställda på föreningen och locka nya ideella till föreningen. Om ert fokus är insamling så är det klokt att tänka på att varje evenemang/event som ni genomför innebär att det finns en möjlighet att göra en insamling både under och efter genomförandet av evenemanget. Innan man organiserar ett evemang är det viktigt att ta hänsyn till att sådana här evenemang oftast ger kortsiktigt inkomster men kräver ofta mycket organisering, ledarskap, resurser och stor dos energi annars finns det risk för misslyckande. Här följer några goda råd och steg att följa när man organiserar ett insamlingsevenemang: 1. KLART fokus på målet Syftet med aktiviteten måste vara tydlig och unikt: - Insamling? Att få nya volontärer? - Öka intresset och uppmärksamheten mot organisationen via media? - Skapa relationer med externa företag / organisationer? Vid mer än ett mål som eftersträvas, måste du bestämma vilket som är det övergripande målet/prioriterade målet. 2. Välja "rätt" aktivitet För att välja rätt aktivitet kan det vara bra att genomföra en brainstorming inom organisationen, de bästa idéerna är oftast de enklaste. Det finns två rekommendationer när det gäller att välja rätt aktiviteter. - Det måste uppfylla ett specifikt behov - Det måste leda till konkreta resultat.

13 3. Definiera en budget För att få en uppfattning om de kostnader som aktiviteten medför måste du upprätta en budget, för att få en tillförlitlig uppskattning av utgifter som aktiviten kan innebära och för att kunna kontrollera kostnaderna. AKTIVITET/Exempel för ett evenemang: Titel Fasta kostnader Försäkring Medarbetare Kostnadsersättningar Marknadsföring, reklam Ljudutrustning Iscensättning Rörliga kostnader Buffé (beroenden av antalet delagare) Avgifter för evenemanget (beroende av antalet sålda biljetter exempelvis) Intäkter Biljettförsäljning Försäljning av föremål och marknadsföring Tombola Auktion Bingo Sponsorer Bidrag från offentliga organ (kommun, regionala förvaltningar) Försäljning av CD-skivor, program under showen. 4. IDENTIFIERA projektledarens ansvar för evenemanget Det är föreningens projektledare som ska styra hela organiseringen av evenemanget och samordna all verksamhet. 5. Definiera en TIDPLAN En tidsplan är en enkel grafisk beskrivning av den verksamhet som skall utföras och den därmed sammanhängande tiden (vad man ska göra och när) och är ett mycket användbart verktyg som hjälper dig att ordna evenemanget på bästa möjliga sätt. Veckor 1 PLANNERING AV EVENEMANGET 1.1 Identifiera musikband som ska kontaktas 1.2 Plats, urval och logistiska avtal 1.3 Identifitera vilken ljud/ljus-utrustning som behövs 1.4 Sätta ett datum MAT 2.1 Välja vilken mat som ska finnas, catering? Laga själv? 2.2 Välja meny, välja vilket mat som det ska bjudas på/finnas till försäljning 2.3 Välja vilka som ska servera/sälja maten personal eller volontärer? MARKNADSFÖRING

14 3.1 Skapa utskrifter av affischer och annat reklammaterial 3.2 Biljetter 3.3 Försäljning av biljetter 3.4 Sända ut ett första pressmeddelande 3.5 Sända ut ett andra pressmeddelande 4. SKAPA SCENEN 4.1 Iscensätta och bygga scenen 6 PROJEKTLEDNING Projektledning 6. ENGAGERA DELTAGARNA Under evenemanget försök att engagera alla deltagare så att de vill stödja din fråga. Hur? - Genom att presentera den egna organisationen, dela ut flygblad och liknande material som visar hur de kan skänka ett bidrag till er insamling/målet med ert evenemang/ert mål 7. TACKA ALLA Och genom att uppmuntra publiken att stödja er organisation/insamling/målet med ert evenemang/ert mål Verksamheten (årliga kampanjer, kapitalanskaffning) Den allmänna insamlingsplanen är en uppsättning av alla verksamheter och aktiviteter som sker i anslutning till insamlingsverksamhet fi en insamlingsorganisation/ideell organisation. Med tanke på att insamlingen är en pågående process med interaktioner mellan organisationen och omvärlden, beror dess effektivitet på god planering och noggrant utförande. Ju bättre planering, desto bättre resultat. När du vet varför du vill driva en insamlingsaktivitet och vilka mål du har med det (strategiska och operativa) kan du utforma din utvecklingsplan och de ekonomiska behov ni har. Kvantitet och kvalitet måste vara tydligt, såväl de resurser som krävs. Organisationen bör begära resurser för projekt av allmänt intresse. Det är svårare att be om pengar för att täcka de allmänna kostnaderna för en organisation. I denna fas är det viktigt att analysera problemet ordentligt och kontrollera den ekonomiska bärkraften hos de olika verksamheterna. Det kvantitativa målet för din insamling, alltså summan pengar du behöver för nästa åt, bör vara nedbrutet till mindre delar kopplade till externa fall, fall som behöver donationer.

15 . Tid Fall T1 T2 T3.. 1 I II 2 III 3 Vad När = Genom den operativa planeringen av aktiviteter kommer du att utvärdera prioriteringen av individuella fall och placera dem i en tidsplan Här nedan beskrivs icke vinstdrivande organisationers behov i 4 olika typer, vilket motsvar 4 olika slags insamlingsprogram: BEHOV Av innevarande år Relaterat till specifika mål Relaterat till fastigheter och inventarier Related to capital property and equipment Relaterat till gåvor som genererar intressen elated to capital that generates interests VERKSAMHETER Årlig insamling Kapitalanskaffning Stora gåvor Planerade gåvor

16 Frågan du bör ställa dig själv är: Varifrån tar din potentiella givare pengarna han ger dig? Det är en viktig fråga eftersom relationen som du måste skapa med din givare beror på dennes inkomstkälla. Detta kommer att bli tydligare senare, när vi tittar närmare på donationspyramiden. Låt oss börja med den så kallade donor stool /"givarpallen som förklarar sambanden mellan givaren, källan och verksamheten. A) Den årliga kampanjen är kärnan i ett framgångsrikt insamlingsarbete. Målet är att givaren ger året runt en fast summa från sin årliga inkomst för att möta organisationens behov av kontanter. De grundläggande begreppen i den årliga insamlingen är: få en givare, gör givandet regelbundet och öka storleken på det givaren ger. B) Kapitalanskaffning är ett intensivt insamlingsprogram för insamling i form av kapital. Till exempel uppförande av byggnader, inköp av utrustning m.m. Kapitalanskaffningen kräver stora donationer som påverkar donatorns tillgångar. Ofta görs dessa donationer genom löften som pågår under flera år.

17 C) Större donationer är det som alla vill ha. Allvarligt talat så är det inte alltid nödvändigt att börja samla in kapital för att få in en extraordinär donation. Stora donationer är tvärgående till alla program och oftast skänkta inom ramen för den årliga skörden som binder en donator till organisationen. D) Planerade gåvor är ett avancerat verktyg för insamling, dessa donationer planeras när givaren är levande, men organisationen får gåvan när testamentet trätt i kraft. Viktigt: ett ordentligt organiserad årligt givande är den stabila grunden som planerade gåvor står på, eftersom det årliga givandet tenderar att binda givares intresse och engagemang till din organisation. Innan vi går in i fler detaljer kring det årliga givandet kan det vara till stor hjälp att visa gåvopyramiden som visar olika grader av givarengagemang och det ömsesidiga beroende av alla delar i en insamling. ÅRLIGT GIVANDE

18 Här presenterar vi några principer kring årligt givande, hur det kan fungera: att ta emot gåvan, upprepa givandet och göra så att givandet ökar. Årligt givande spelar en nyckelroll i en framgångsrik insamlingsverksamhet. Det syftar till att få en regelbunden gåva från givaren. Årligt givande byggs upp av tre olika kategorier. 1. Potentiella givare, vid den första gåvan: Informera den potentiella givaren om den verksamhet som bedrivs inom din ideella organisation, varför deras gåva är viktig och möjligheten att ansluta sig till er organisation, Fråga efter den gåvan: Tack den potentiella givaren som nu har blivit en givare. 2 - Givare vid upprepade gåvor: Skriv till givaren och berätta vad din organisation har kunnat göra tack vare dennes och andras bidrag; Bjud in givaren att delta i de verksamheter / aktiviteter som utförs inom din organisation, Tacka givaren för fortsätta donationer. Tipsa givaren att den kan donera varje år eller regelbundet på en årlig basis. 3 - Årliga givare som ökar sina donationer, för att öka gåvan: Ordna händelser eller aktiviteter som motiverar givare att bidra mer och mer genom ständiga donationer; Tacka dem även för små donationer, Tipsa dem om sätt att engagera sig mer i er organisation och tipsa dem om sådant som får dem att vilja stödja er. Årligt givande syftar till att skapa en basgrupp av givare som kan fungera som ett effektivt verktyg för att involvera, informera och bygga upp en fast relation med dem för att göra dem intresserade av organisationen samt att öka ansvarsskyldigheten till organisationens uppdrag. I avsaknad av ett årligt givande är det sannolikt att insamlingsorganisationer tvingas att organisera "akuta" kampanjer. För att kunna planera en insamlingskampanj du måste veta att: 1. Enligt insamlingens profil som visas i Paretodiagrammet nedan - 60% av det donerade beloppet härrör från 10% av givarna, 20% härrör från 70% av donatorerna och resterande 20% av donationer från 20% av donatorerna. Bland insamlare antas det att det i allmänhet är 3-5% av de faktiska givarna som skulle kunna ge stora donationer.

19 2. För att fastställa antalet donationer behövs för att säkerställa uppfyllandet av de uppskattade mål är räckvidd ett användbart verktyg att använda. Räckvidden för donationer är ett verktyg för att årlig insamling ska nå sin maximala effekt för större behov, från ,00 uppåt. : Du kan bygga ditt räckviddsområde (där räckvidd = donationens räckvidd) genom att följa dessa enkla riktlinjer: De första 2 donationer måste utgöra 10% av målet, eller 5% vardera; Nästa 4 ska täcka ytterligare 10% Förhållandet möjlig donator / donator varierar från 2:01 till 5:01 (det vill säga att endast en på fem kontaktade potentiella givare blir verkligen en donator). Exempel: De årliga behoven i din organisation är 60,000. Tänk på att det första två donationer utgör 10% (eller 5% vardera). 10% ,00 = 6,000 5% ,00 = 3,000 (intervall donationer) Förhållande potentiell donator / donator 5:1. Du måste kontakta 10 potentiella donatorer. Och så vidare...

20 Donationsräckvidd ( ) Som ni kan se av tabellen nedan finns det olika områden av en donation. Antal givare Antal potentiella givare Donationernas summa, per räckvidd ( ) Sammanlagd totalsumma v donationer ( ) 3.000, (5:1) 6.000, , , (5:1) 6.000, ,00 750, (4:1) 9.000, ,00 500, (4:1) 9.000, ,00 250, % av donationern a 100, % av donationern a >100, % av donationern a 72 (3:1) 6.000, ,00 60% av målet 360 (3:1) ,00 20% av målet 800 (2:1) ,00 20% av målet , ,00 Detta är ett användbart verktyg eftersom det minskar behovet av att samla små donationer. Räckviddstabellen formar planen för insamlingsaktiviteter. Till exempel är det rimligt att ta kontakt 10 potentiella donatorer från vilka du vill ta emot de första 2 donationer behöver du inte organisera en speciell händelse. Det skulle vara mycket effektivare att möta dem ansikte mot ansikte. Beroende på området bör du välja den mest lämpliga insamlingskampanjen bland: utskick, ansikte mot ansikte, speciella evenemang, finansieringsförslag till stiftelser, personliga värvningar, etc. Tabellen är ett flexibelt verktyg: du kan variera antalet potentiella donatorer inom varje område, men var försiktig: glöm inte att insamling är sekventiell. Gå inte till nästa rad om du fortfarande inte har samlat den tidigare. Om du inte kan identifiera potentiella donatorer som tillhör den första serien ska du fråga dig själv om det mål du har satt upp är realistisk.

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn

Att göra eller inte göra när det gäller bokföring inom den ideella sektorn Basnivå Ekonomisk styrning Introduktion till kursen: Modul 1 Budgetering Vad är en budget? Definition Budgeteringens roll i en organisations planering Modul 2 Redovisning och bokföring Vad är redovisning?

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Väsentlighet och risk vid planering av revision

Väsentlighet och risk vid planering av revision Institutionen för Handelsrätt Kandidatuppsats HARK11 HT 2009 Väsentlighet och risk vid planering av revision Författare Anna Åberg Handledare Krister Moberg Sammanfattning Examenarbetets titel: Väsentlighet

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer