Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening"

Transkript

1 Årsredovisning för Leader Skånes Ess Ideell förening Räkenskapsåret 2013

2 1 (11) Styrelsen för Leader Skånes Ess Ideell förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen Leader Skånes Ess Leader Skånes Ess Ideell Förenings ändamål är att främja landsbygdsutveckling genom att bedriva allmännyttig verksamhet enligt den utarbetade strategin för Leaderområdet Skånes Ess. Föreningen har sitt säte på Helgegården i Skepparslöv, Kristianstads kommun. Föreningens verksamhetsområde omfattar de fyra kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge, undantaget Heliga Trefaldighets församling, Kristianstad. Juridiska personer och företagare som har enskilda firmor kan ansöka om medlemskap i föreningen. Föreningen har vid årets slut 49 medlemmar. LAG:s sammansättning och arbete Föreningens valda styrelse utgör samtidigt den lokala aktionsgruppen, LAG-gruppen, och består av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. LAG:s sammansättning under 2013: Offentlig part: suppleant: Bo Widell (B) arbetsutskottet Annika Molldén (B) Börje Emilsson (K) v ordf o arbetsutskottet Ulrika Tollgren (K) Mats Ernstsson (O) Gert Jönsson (O) Tommy Johansson (Ö) arbetsutskottet Camilla Palm (Ö) Per-Anders Green (Öv) ordf o arbetsutskottet Fredrik Lager (Öv) Ideell part: Emeli Eriksson (B) Sara Widesjö (B) Jörgen Nilsson (K) arbetsutskottet Jan Seebass (K) Marie Wetterquist (O) Anna-Karin Bengtsson (O) Sven Jensén ((Ö) Ingela Frid (Ö) Jan Odby (Öv) Agne Andersson (Öv) Privat part: Charlotte Åkesson (B) Ola Bäckman (B) Kerstin Nordholm (K) arbetsutskottet Yvonne Kievad (K) Lotte Melin (O) Suzanne Dahlin-Nilsson (O) Sylvia Persson (Ö) Jan Lundh (Ö) Kimmo Rumpunen (Öv) Kai Marklin (Öv) LAG-gruppen har sammanträtt sex gånger och arbetsutskottet har sammanträtt sex gånger. Årsstämman hölls den 22/ med drygt 40 närvarande. Extrastämma hölls den 26/ för tillval av ledamöter i LAG. LAG:s arbete har som tidigare inneburit beslut kring ansökningar om projektstöd inom Leader, men året har också präglats av att programperioden är inne i en slutfas. Uppföljning, utvärdering och tankar kring hur området kan tillvarata erfarenheter från perioden in i det framtida arbetet har varit aktuellt på LAG:s agenda under året. Vid två konferenser lunch-lunch har LAG arbetat aktivt med dessa frågor.

3 2 (11) Föreningens arbete Föreningen har under året fortsatt att arbeta med att ta emot och behandla ansökningar om projektstöd inom Leader samt handleda projekt som är igång. Anställda på verksamhetskontoret har under året varit en verksamhetsledare (100 %) och en kommunikatör/administratör (75 %). Vidare har föreningen haft och har projektanställda projektledare i egna projekt. I maj 2013 utlystes möjlighet att avropa ytterligare medel möjliga att söka till projektstöd inom Leader. Skånes Ess lyckades avropa ca sex miljoner till beviljade projekt i området. Kommunikation och information Våren 2013 startades med lobbying gentemot skånska riksdagsmän och Landsbygdsdepartementet tillsammans med Leader i Skåne för att påvisa vilken skillnad Leader i Skåne gjort samt vikten av att Skåne får chansen att bedriva verksamhet även under kommande period. Projektresan genomfördes vid två tillfälle; en i juni i nordvästra delen av området och en i oktober i sydöstra delen. Särskilt inbjudna var politiker och tjänstemän på kommunerna, medlemmar och LAG. Det fanns även möjligheter för övriga intressenter att delta. Inför projektresorna togs en trycksak i form av en projektkatalog fram med sammanfattningar av samtliga beviljade projekt och delprojekt samt statistik från vinterns utvärdering. Hemsidan förbereds under hösten inför en anpassning då det efter augusti inte är möjligt att söka stöd. Då många oklarheter råder kring har Leader Skånes Ess öppnat en framtidssida med aktiv prenumeration där information om kommande period och vad den innebär för vårt område publiceras efterhand. Både lokala, regionala och nationella aktörer prenumererar på sidan. Framtidssidan marknadsförs med hjälp av flyer och annons. Hemsidan för Leader Skånes Ess drog under perioden juni 2011-december 2012 ungefär 1000 unika besökare varje månad. Efter oktober 2013 har antalet ökat till ca 1350 unika besökare per månad. Antal prenumeranter på nyheter är 165 sedan slutet av Målet med en nyhet per vecka är uppfyllt. Googlar man leader hamnar den skånska sidan näst överst, endast Jordbruksverkets leaderinformation rankas högre. Leader Skånes Ess rankas trea. Leader Skånes Ess finns även med på sociala media, som på Facebook. Vid 13 tillfällen under året har informationsinsatser genomförts om Leader av verksamhetsledaren och LAG-ledamöter på föreningsmöten, årsmöten och olika gruppträffar. Övriga organisationer Inom nätverket Leader i Skåne där Skånes alla åtta Leaderområden och Länsstyrelsen samverkar, har fem erfarenhetsträffar genomförts. På träffarna diskuterades bland annat läget i de olika Leaderområdena, nyheter inom hanteringen av landsbygdsprogrammet, gemensamma aktiviteter och projekt samt koordination med andra aktörer inom landsbygdsutveckling. Samarbetet har under året handlat mycket om nästa programperiod. En landsbygdsgala arrangerades även 2013, då med ett tydligt ungdomstema.

4 3 (11) Leader Region Syd, en samverkansgrupp för Leader i Skåne, Halland och Blekinge har haft fyra möten, där framtidsfrågor diskuterades. Man valde också representanter till samverkansgruppen Leader Sverige. Verksamhetsledare, ordförande och vice ordförande har representerat Leader Skånes Ess. Sedan november 2013 är verksamhetsledaren för Leader Skånes Ess utsedd som representant för verksamhetsledarna. Leader Skånes Ess har också varit representerat vid Landsbygdsnätverkets nationella träffar och Jordbruksverkets aktiviteter. Under 2013 har arbetet med Landsbygdsprogrammet fortsatt både regionalt och nationellt. Projekt Under året har 19 ansökningar om projektstöd inom Leader behandlats och fått bifall av LAG. Av dessa är fyra LAG:s egna projekt. Beslutade externa projekt under 2013: PS= projektstöd; statlig och EU-medel LAG= offentligt stöd från LAG; kommunalt stöd. Projektnamn projektägare PS och offent varav LAG God status i Bivarödsån Kristianstads Vattenrike kr kr Gångar och stigar Glimåkra Utveckling kr 0 kr Grönare Hägghult För. Svarta Bergen kr kr Bondens Skyltfönster - en förstudie För. Bondens Skyltfönster kr 0 kr Nätsamverkan i Änglanejden För. Upptäck Änglanejden kr 0 kr Samling vid Brunnen Opp-Vånga Bygdegårdsför kr 0 kr Bondens Skyltfönster 2 För. Bondens Skyltfönster kr kr Näsums Allaktivitetsplan För. Näsums byutveckling kr 0 kr Vatten 2013 Ålakademin kr kr Elcyklar i Knislinge Östra Göinge kommun kr kr Allaktivitetshus i Fjälkestad Fjälkestads Ridklubb kr 0 kr Göinge Trollacenter Glimåkra Utveckling kr kr Ifö center - Sambandscentral Bromölla kommun kr 0 kr Sibbhult ett nav i stenhjulet För. Stenriket kr 0 kr Planbygget i Norra Strö Norra Strö Skolhusförening kr kr Totalt kr kr Pågående externa projekt med beviljad LAG-pott per den 31/ är: Projektnamn projektägare LAG-pott Emmislövs kyrka och livet i kyrkbyn Göinge hembygdsförening kr Våga Växa Sveriges Biodlares Riksförbund kr Platsorganisation Åhus Platsorganisation Åhus kr Upptäck Änglanejden för Upptäck Änglanejden kr Skepparslövs Kvarn Hushållningssällskapet kr Havsdrakarnas Hus Bromölla kommun kr Rädda Immeln Östra Göinge kommun kr Samling vid Brunnen Opp-Vånga Bygdegårdsför kr Skånsk Malt Krstd Hushållningssällskap kr Visseltofta kultur-o friluftsplats Visseltofta föräldraförening kr Sambusa Afrikas Horn i Skåne kr kr Totalt uppbokad LAG-pott externa projekt kr

5 4 (11) Beslutade interna projekt under 2013: Projektnamn projektägare PS och offent varav LAG-pott Fishing tourism förstudie Leader Skånes Ess kr 0 kr Sport Fishing Tourism Leader Skånes Ess kr kr Gör Leader Skillnad Leader Skånes Ess kr kr Miljömål i ESS Leader Skånes Ess kr kr kr kr Uppbokad LAG-pott interna projekt efter upparbetade kostnader: Projektnamn projektägare LAG-pott Fisketurism genom samverkan Leader Skånes Ess kr Paraplyprojekt - byutveckling Leader Skånes Ess kr Paraplyprojekt - företag, startgas Leader Skånes Ess kr Paraplyprojekt - Förstudie Leader Skånes Ess kr Paraplyprojekt - ungdom Leader Skånes Ess kr Leader Cooperation Kelme Leader Skånes Ess kr Bipollenlandet Leader Skånes Ess kr Bredbandsförstudier Leader Skånes Ess kr Sport Fishing Tourism Leader Skånes Ess kr Gör Leader Skillnad Leader Skånes Ess kr Miljömål i ESS Leader Skånes Ess kr Totalt uppbokad LAG-pott interna projekt kr Projektledaraktiviteter Under året har flera utbildningstillfällen inom projektredovisning genomförts av verksamhetskontoret för projektledare och ekonomiansvariga i projekt. Det har varit ett krav att projekten deltagit på rekvisitionsutbildning på Länsstyrelsen eller på verksamhetskontoret. En erfarenhetsträff för projekten genomfördes vintern Driftkostnadsåtgärden Driftkostnadsåtgärden har under 2013 belastat verksamheten med följande kostnader: kostnader 2013 tkr Lönekostnader verksamhetskontoret Resor kontoret 37 Kompetensutveckling personal inkl resor 33 Arvode ordf 12 Arvode v ordf 5 Ersättning LAG-ledamöter 97 Resor ej kontoret 11 Möteskostnader 47 Utbildning/kompetensutveckling LAG 100 Redovisning, bokföring + revision 116 Hyra (inkl kopiering, telefon, internet mm) 123 Förbrukningskostnader/inventarier 41 Informations- och marknadsföringsinsatser 18 Övriga kostnader 5 Totalt 1 743

6 5 (11) Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets förlust disponeras så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

7 6 (11) Resultaträkning Not Erhållna bidrag m m Intäkter LAG-pott medfinansiering Justering intäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader LAG-pott Övriga projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

8 7 (11) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 8 (11) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 9 (11) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag med undantag för BFNAR 2008:1 (K2-regelverket). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Den offentliga medfinansieringen redovisas som en skuld i föreningen då det är medel som ska användas som medfinansiering i externt och internt drivna projekt samt i driftkostnadsåtgärden och benämns då som LAG-pott (Lokal Aktion Group pott). LAG-pott utbetalas till externt projekt när projektet redovisat stödberättigade kostnader och beslut fattats av granskande myndighet som är Länsstyrelsen/Jordbruksverket. Belopp som ska utbetalas av beviljad LAG-pott meddelas av Länsstyrelsen och utbetalningen görs av LAG. Utbetalningen redovisas även som kostnad och som intäkt när stöden betalas ut. LAG-pott i interna projekt redovisas som intäkt när stödberättigade kostnader och beslut erhållits från Länsstyrelsen/Jordbruksverket. Vid bokslut redovisas LAG-pott som en beräknad intäkt. Kostnader i interna projekt redovisas löpande i resultaträkning. Övriga projektkostnader redovisas i den period utgiften har uppkommit. Projektstöd från Jordbruksverket intäktsförs när föreningen har redovisat stödberättigade kostnader och erhållit beslut från Jordbruksverket. Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i ideella föreningen. Medlemsavgifter intäktsförs vid betalning från medlem.

11 10 (11) Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 2 2 Män Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader) ( ) Vidarefakturerade personalkostnader Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 2 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % Not 3 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 4 Förändring av eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång

12 11 (11) Skepparslöv den 12 mars 2014 Per-Anders Green Tommy Johansson Bo Widell Börje Emilsson Kimmo Rumpunen Jörgen Nilsson Mats Ernstsson Sven Jensén Jan Odby Emeli Eriksson Marie Wetterquist Kerstin Nordholm Lotte Melin Sylvia Persson Charlotte Åkesson Vår revisionsberättelse har lämnats Karl Axel Hill Revisor Martin Bendz Auktoriserad revisor

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Barncancerföreningen i Östra Götaland

Barncancerföreningen i Östra Götaland Årsredovisning för Barncancerföreningen i Östra Götaland Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1,2,3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5,6 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv.

Årsredovisning Next Skövde 2012. Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Årsredovisning Next Skövde 2012 Vi verkar för att Skövderegionen är välkomnande och attraktiv. Innehåll 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Ägarförhållanden 3 Styrelse och revisorer 3 Ledamöter 3 Verkställande

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamhet Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Kävlinge Golfklubb Org.nr 845002-0246 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Näsby 96 738200-0482. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Näsby 96 738200-0482. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Näsby 96 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Seskarö Bensin och Service. Räkenskapsåret 2012-01-10 2012-12-31

Seskarö Bensin och Service. Räkenskapsåret 2012-01-10 2012-12-31 Årsredovisning för Seskarö Bensin och Service ekon. förening 769621-0728 Räkenskapsåret 2012-01-10 2012-12-31 Innehållsförteckning sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda

Läs mer