SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande tom kl , Heléna Lindahl Håkan Lindh Bo Nilsson Sonja Persson Torvald Stefansson Hans-Eric Wallin Maria Wiksten Jens Wikström närvarande tom kl , Lars Åhman Ann Åström Rose-Marie Johansson tjg ers för Lena Håkansson Agneta Hansson tjg ers för Anders Hård, from kl , Bengt Markstedt tjg ers för Jens Wikström from kl , Asmir Hajdarpasic Andreas Löwenhöök närvarande tom kl Övriga deltagare Leif Löfroth, gruppchef arbetsmarknadsavdelningen, kl Maria Henfridsson, ekonom, kl Karl-Enar Widman, enhetschef socialkontoret, kl Stina Forsberg, praktikant, kl David Nyberg, kommunchef, kl Yngve Lindmark, sekreterare, kl Utses justera Heléna Lindahl med Rickard Carstedt som ersättare Paragrafer Underskrifter.. /Bert Öhlund, ordförande/ /Yngve Lindmark, sekreterare/.. /Heléna Lindahl, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 KS 85 AU 72 Dnr Ansökan om medel för forts drift av integrations- och arbetsmarknadsinsatsen Nexus II, år 2008, Medborgarskolan Medborgarskolan i Skellefteå ansöker om kommunal finansiering för forts verksamhet av projektet med kronor för år Kommunledningskontoret anför följande: Bakgrund Projekt Nexus II är förlängningen av integrationsprojektet Nexus som initierades 2000 av Medborgarskolan i Skellefteå. Både ursprungsprojektet och förlängningen har finansierats via ESF strukturfond, Medborgarskolan, arbetsförmedlingen och socialkontoret genom aktivitetsstöd for deltagarna samt Skellefteå kommuns medfinansiering i form av kontanter. Fr o m 2007 är kommunen huvudfinansiär genom bidrag med kronor, dessutom tillkommer aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen och socialkontoret. I första delen av projektet var målgruppen personer med icke svensk bakgrund med högskoleutbildning, medan andra delen av projektet också omfat personer med lägre utbildning än högskola. Projektet har arbetat efter en egenhändigt utarbetad modell som innefar praktisk språkundervisning i svenska, samhällskunskap, arbetslivs- och arbetsmarknadskunskap samt en längre praktikperiod. Projekt Nexus har varit ett värdefullt tillskott för integrationen av invandrare och har visat på goda resultat. Bl a framgår av ansökan ca 80 % av de som avslutat projektet i dag har egen försörjning via arbete eller kompletterande studier. Arbetsmodellen med en kombination av praktisk språkundervisning i svenska, samhällskunskap, arbetslivs- och arbetsmarknadskunskap samt en längre praktikperiod är verksam särskilt med projektets långa placeringstider och höga personaltäthet. Nuvarande projekt avslutades vid nyårsskiftet. Medborgarskolan deltar i sfiundervisning genom samverkan med Migrationsverket för asylsökande.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Ansökan Den ansökan som nu föreligger innebär en finansiering från Skellefteå kommun i form av bidrag till arbetskraftskostnader beräknat till kronor och för lokalkostnader beräknat till , totalt kronor. Deltagarersättningar förutsätts även fortsättningsvis finansieras i form av aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen eller socialkontoret via försörjningsstöd. Medborgarskolan redovisar inte i sin bidragsansökan egna bedömningar eller ansatser till finansiering än från Skellefteå kommun. Arbetsmarknads- och integrationspolitiken Den nationella arbetsmarknadspolitiken genomgår stora förändringar. Statens ansvar för politikområdet har stärkts och kommunen kommer vara en aktör tillsammans med andra kompletterande medaktörer. Arbetsförmedlingen har i uppdrag själv se till kompletterande aktörer är en del av myndighetens tjänsteutbud. Fortfarande i skrivande stund så finns många oklarheter i hur och inom vilka verksamheter Arbetsförmedlingen avser teckna avtal med kommunen som utförare och även finansieringen. Även integrationspolitiken genomgår en översyn. Regeringens avsikt är stärka det tidiga arbetsmarknadsinträdet, snabba på introduktionsperioden för sen låta generella insatser via Arbetsförmedlingen klara övergången in i arbetsmarknaden för de som inte redan tagit sig dit. Arbetsförmedlingen får nu i uppgift engagera sig tidigare i introduktionsprocessen. Förut har servicen varit inriktad på de som minst har uppnått nivå C i sfi-undervisningen, men nu är uppdraget Arbetsförmedlingen och andra myndigheter ska ta en aktivare del tidigt i introduktionen som annars är kommunens ansvar. Pågående arbete Lokalt i Skellefteå är hela introduktionsprocessen redan under förändring via ISA-verksamheten. Genom ISA pågår införandet av en introduktionsmodell i Skellefteå som arbetar på det sätt som regeringen ser som önskvärt. Arbetsförmedlingen arbetar aktivt tillsammans med kommunala verksamheterna med flyktingarna redan när den individuella introduktionsplanen upprättas. Myndighetssamverkan sker reellt i Skellefteå genom ISA-verksamheten. Samverkansparter är de kommunala verksamheterna genom kommunledningskontorets arbetsmarknadsverksamhet, socialkontorets enhet för försörjningsstöd, vuxenutbildningen inklusive CV samt Arbetsförmedlingen och även Migra-

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 tionsverket. Lokal överenskommelse finns om introduktionen för flyktingar och andra invandrare i Skellefteå. Kommunledningskontoret bedriver också sedan 2004 det s k kommunala aktivitetsprogrammet i samarbete med socialkontoret. Målgruppen är unga försörjningsstödtagare men även flyktingar som erbjuds ett individuellt stöd till praktik, studier eller arbete. Aktivitetsprojektet är numera en integrerad del i arbetsmarknadsverksamheten. De insatser som krävs för målgruppen är av individuell karaktär och innebär det används av olika utförare. Samordningsförbundet i Skellefteå har utvecklats till ett viktigt forum för myndighetssamverkan och för insatser inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassan, länsarbetsnämnden, landstinget och kommunen i syfte underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser i syfte enskilda ska uppnå eller förbättra sin förmåga utföra förvärvsarbete. Med stöd från samordningsförbundet bedrivs bl a verksamheten SIN-projektet av Arbetsförmedlingen tillsammans med socialkontoret. Målgrupp är flyktingar och invandrare som har fått permanent uppehållstillstånd. Insatsen riktas till personer som kan och vill arbeta men som har svårt få ett arbete på grund av sitt invandrarskap. Yngre människor i åldern år ska prioriteras. Genomförandet bygger på en systematisk introduktionsmetod med individuellt stöd till den enskilde och arbetsplatsen. Instruktion och social färdighetsträning sker med stöd, fysiskt på plats, av en särskild resursperson och är ett viktigt inslag i metodiken. Metoden kan utvecklas och anpassas till olika målgrupper. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommunen tillsammans med Medborgarskolan är i planeringsfasen för starten av ytterligare projekt med flyktingars inträde på arbetsmarknaden i fokus, eventuell medfinansiering via flyktingfonden. Målgruppen är flyktingar i asylverksamheten. Motivering Kommunledningskontoret är tveksam till ytterligare finansiera verksamheter utanför de som redan pågår. Att kommunen ensamt ska finansiera fortsättningen av Nexus bedöms inte vara i linje med ansvarsfördelningen avseende arbetsmarknads- eller integrationspolitiken. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen avslår ansökan. Kommunstyrelsen beslutade , 78, bordlägga ärendet. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Håkan Lindh ansökan bifalls.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 8 ja-röster (Rickard Carstedt, Harriet Classon, Rose-Marie Johansson, Sonja Persson, Torvald Stefansson, Jens Wikström, Ann Åström och Bert Öhlund) och 7 nej-röster (Anders Hård, Heléna Lindahl, Håkan Lindh, Bo Nilsson, Hans-Eric Wallin, Maria Wiksten och Lars Åhman). Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 KS 86 AU 81 Dnr Upprättande av detaljplan för nytt äldreboende i kvarteret Konsumenten, stadsdelen Morö Backe Kommunledningskontoret anför socialnämndens boendeplan för perioden visar på en kommande bristsituation på boenden för äldre. Av planen framgår behoven är störst för de allra äldsta med demens och multisjukdomar. Socialnämnden beskriver det som krävs är platser i gemensamhetsboende där stora vårdbehov kan klaras. Planen visar trots nya boenden skapats vid Regnbågen på Anderstorp och Linagården på Morö Backe saknas platser. Inte heller ett nytt gemensamhetsboende i kvarteret Ömheten på Morö Backe med 60 platser, där uppförandet inleds i höst, kommer förslå. När kommunfullmäktige fade beslut kring boendeplanen fick socialnämnden i uppdrag planera för ytterligare 90 platser på Morö Backe. För skapa fler platser i gemensamhetsboende föreslås en ny anläggning uppförs i kvarteret Konsumenten på Morö Backe. Den aktuella fastigheten är bebyggd med vad som tidigare var Konsumbutik och ägs numera av kommunen. Studier av fastigheten visar tomten är lämplig med central lokalisering, i nära anslutning till vårdcentralen och Linagården. Det nya gemensamhetsboendet bör inrymma minst 90 platser. Anläggningen ska även ha utrymmen för hemtjänst och andra viktiga lokaler med verksamhetsanknytning. Den tänkta byggnadens storlek ryms inom byggrätten för gällande detaljplan. Däremot kommer den tänkta byggnaden inte överensstämma med detaljplanens krav på utformning och utsträckning på marken. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden ändra detaljplanen för kvarteret Konsumenten i stadsdelen Morö Backe med syfte skapa bostäder för äldre. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 KS 87 AU 82 Dnr Förvärv av Vitberget 1:21 och 1:22 Kommunledningskontoret redovisar ägarna till Vitberget 1:21 och 1:22 begär kommunen köper deras fastigheter. Vitberget 1:21 är bebyggd med en äldre villa och Vitberget 1:22 en närliggande tomt skapad för bostadsändamål. Båda fastigheter är belägna i Solbacken intill E4. Detaljplanen för området som fastställdes 1964 anger markanvändningen ska vara allmän plats, parkmark. Detaljplanen medför byggrätt för bostadsändamål numera saknas och kommunen som huvudman för allmän plats har ett ansvar förvärva fastigheten. Som underlag för ett förvärv har två värderingar av fastigheterna tagits fram. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förvärva fastigheterna Vitberget 1:21 och 1:22 för en köpeskilling om kronor. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 KS 88 AU 103 Dnr Motion om skriv- och läslärande på dator (41/07) Kommunfullmäktigeledamoten Jörgen Lundqvist anför i motion följande: Att forskning och vetenskap ska ligga till grund för den verksamhet som bedrivs i våra skolor, håller väl de flesta med om. Dels ska de fakta som presenteras vara korrekta, dels ska de metoder som används vara de mest verkningsfulla. Den norske pedagogen, lärarutbildaren och forskaren Arne Trageton har sedan 1998 forskat kring metoden skriva sig till läsning på dator och ett flertal studier har gjorts på skolor i hela Norden. Resultatet har varit överväldigande positivt och både personal och föräldrar har sett en framgång genom metoden. Metoden bygger i korthet på vänta med skriva bokstäver med penna och papper till dess finmotoriken hos eleverna har utvecklats, och istället skriva bokstäver på dator för sedan läsa bokstäver och bilda ord. Genom detta flyttas fokus till textinnehållet och berättandet vilket ger ett rikare språk, och bort från ristandet av bokstävernas krökningar. Skellefteå har ett gott rykte i skol-sverige, och ligger i framkant av utvecklingen. Tyvärr har skrivlärande i skolan sett i stort likadan ut sedan griffeltavlans tid, trots den nya teknikens möjligheter. Det är nu dags uppgradera till skola 2.0. Med anledning av ovanstående yrkar jag - kommunfullmäktige ger barn- och grundskolenämnden i uppdrag redovisa de försök som pågår och har gjorts i svenska kommuner med skriv-och läslärande på dator - kommunfullmäktige ger barn- och grundskolenämnden i uppdrag verka för elever på minst en skola erbjuds skriv- och läslärande på dator.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Barn- och grundskolenämnden har , 36, lämnat följande yttrande: Runt om i landet, på olika skolor, pågår försök med läs- och skrivinlärning enligt Tragetons modell. Dessa olika försök, de som pågår och de som tidigare genomförts, finns inte sammanställda och redovisade. På lärarutbildningen i Umeå ingår Tragetons bok Att skriva sig till läsning som kurslitteratur och kommer troligtvis inspirera lärare använda datorn som skrivverktyg i undervisningen. I Skellefteå kommun finns i dagsläget sju läs- och skrivmentorer som i sin tjänst har en dag per vecka till förfogande för handledning i frågor som rör läs- och skrivinlärning. De känner till metoden och kan i sina möten med lärare sprida tankarna om datorn som skrivverktyg. På Sunnanåskolan pågår sedan skolstarten hösten 2007 försök i två nybörjarklasser, årskurs 1, med läs- och skrivinlärning enligt Tragetons modell. Lärarna planerar fortsätta försöket även under nästa år. Därefter kommer en utvärdering ske. I dagsläget önskar man ytterligare en dator i varje klass för arbetet ska flyta bra. Man har två datorer/klass men behöver ytterligare en dator/klass för skrivtiden vid datorn ska öka för eleverna. Skol- och kulturkontoret har kontaktat Teknous och framfört önskemål om ytterligare datorer i de två klasser där det pågår försök enligt Tragetons modell. Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till föreslagna förändringar inte ska föranleda någon åtgärd. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till barn- och grundskolenämndens yttrande inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 KS 89 AU 105 Dnr Socialnämndens rapport till länsstyrelsen av ej verkställda beslut per Bakgrund Kommunerna har från den 1 juli 2006, genom en ändring i socialtjänstlagen, en skyldighet till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs kvartalsvis. Socialnämnden har , 6, lämnat följande rapport: Individrapportering Handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen har inte några beslut rapportera som ej är verkställda inom tre månader. Äldreomsorgen Följande personer inom äldreomsorgen har beslut som ej verkställts inom tre månader: Korttidsvistelseplats En person som väntat på korttidsvistelseplats vistas på avd 26 och har fått ett nytt beslut i november 2007 om särskilt boende. Korttidsvistelsebeslutet är avslutat. Särskilt boende Tio personer har väntat mer än tre månader. Åtta av dessa har tackat ja till erbjudande om boende och har flyttat in eller flyttar inom kort. En person har tackat nej till erbjudandet och vill endast till Burträsk. En person som tackat nej till två erbjudanden, har fungerande växelvård. Hustrun vill maken flyttar till Brogården. Dagverksamhet Fem personer har väntat mer än tre månader. Två av dessa har tackat ja och har börjat eller börjar där inom kort. En person har fått erbjudande och motivationsarbete pågår. En person har återtagit sin ansökan. Hos en person finns tveksamheter om insatsen är rätt utifrån hälsotillståndet förändrats från utredning/ beslut i maj månad, men personal på dagverksamheten kommer göra hembesök.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 KS 90 AU 106 Dnr Förslag på namnändring av tillväxtkontoret Kommunstyrelsen beslutade , 143, bilda en gemensam avdelning av Skeria utveckling och tillväxtkontoret med omgående verkan. Tillväxtkontoret anför den sammanslagna avdelningen skulle fortsättningsvis heta tillväxtkontoret och bestå av tre enheter: näringslivsutveckling, campusutveckling och ett EU-kontor. Organisationen har sedan arbetat utifrån detta och har under hösten även förstärkts med en marknadschef i kommunen för varumärkesutveckling. Tre enhetsområden blev därför förstärkt med ytterligare ett område. Följaktligen uppkom en diskussion om bilda ytterligare en enhet inom avdelningen. Med en utgångspunkt i diskussionen kring varumärket Skellefteå har benämningen för avdelningens olika enheter setts över. Alla enheternas namn analyserades för få till en samverkande kraft för stärka varumärket Skellefteå samtidigt som det fortfarande fanns en tydlig koppling till respektive verksamhetsområde. Resultatet av det interna arbetet blev enheterna näringslivsutveckling och campusutveckling behöll sina namn. EU-kontoret föreslogs ändra sitt namn till European Office och den nya fjärde enheten föreslogs heta varumärkesutveckling. Hela avdelningen föreslogs också ändra namn till Tillväxt Skellefteå med utgångspunkt från diskussionen ovan. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar förändra avdelningens namn till Tillväxt Skellefteå. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 KS 91 AU 108 Dnr Motion om öppen redovisning av förtroendevaldas åtaganden och engagemang utöver det politiska uppdraget (3/08) Kommunfullmäktigeledamöterna Anders Hård, Heléna Lindahl, Håkan Lindh, Bo Nilsson, Hans-Eric Wallin och Maria Wiksten anför i motion följande: Som politiskt förtroendevald i Skellefteå kommun har vi som uppdrag tillvarata kommunen och dess invånares intressen. Ett absolut krav är då vi i våra ställningstaganden och beslut inte tar hänsyn till andra intressen, eller låter oss påverkas av andra lojaliteter, än de gentemot våra uppdragsgivare, kommunmedborgarna. Samtidigt är politiker precis som andra människor aktiva samhällsmedborgare i vid mening. De är ofta engagerade i olika föreningar, intresseorganisationer, ortens näringsliv osv. Dessutom är de flesta del- eller fritidspolitiker med ett ordinarie arbete som huvudsyssla. Det är naturligtvis positivt de förtroendevalda har ett brett kontaktnät och engagerar sig i samhället, då det tillför kunnande och kompetens in i den kommunala beslutsprocessen. Man får dock inte blunda för det ibland kan - beroende på det politiska uppdragets omfning och art - uppstå mål och intressekonflikter. I dessa situationer måste medborgarna alltid kunna lita på dubbla lojaliteter eller ekonomiska intressen inte påverkar besluten. Enbart misstanken om motsatsen riskerar rubba förtroendet för de förtroendevalda och ytterst vår lokala demokrati. Vårt förslag Vår uppfning är det bästa sättet hantera detta är fullständig öppenhet. Att en lättillgänglig, offentlig redovisning görs av förtroendevaldas åtaganden och engagemang utöver det politiska uppdraget. Då kan medborgarna bedöma vårt agerande och våra ställningstaganden, och själva bilda sig en uppfning om hur vi fullgör våra uppdrag. Vårt förslag är därför Skellefteå kommun upprättar ett offentligt register där samtliga förtroendevalda erbjuds anmäla sina åtaganden och engagemang. Praktiskt skulle det kunna fungera så kommunen utformar en blankett - elektroniskt och/eller i pappersformat - där de uppgifter som efterfrågas kan fyllas i.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 På den förtroendevaldes ansvar ligger sedan tillse de egna uppgifterna är riktiga och uppdateras då förändringar sker. Kommunen å sin sida svarar för sammanställa uppgifterna i en offentlig handling, som sedan med fördel även kan finnas klickbar på kommunens hemsida. Vi är fullt medvetna om det av formella, juridiska skäl måste vara fullt frivilligt delta denna typ av offentlig redovisning som vi här föreslår, men vi är övertygade om en absolut majoritet av de förtroendevalda i Skellefteå inte har något emot medverka till denna öppenhet gentemot medborgarna. Vilka uppgifter bör ingå i registret och vem bör omfas? Uppgifter som bör ingå är sådant som skulle kunna påverka - eller av andra misstänkas påverka - den förtroendevaldes ställningstaganden i sitt uppdrag. Vi har här nedan angett några exempel på vad vi tycker bör ingå, men vi är naturligtvis öppna diskutera alla förslag till förändringar och tillägg som kan komma under beredningen av denna motion, fram till dess behandling i kommunfullmäktige. Vidare bör beredningen fundera över om en avgränsning bör göras av den krets av förtroendevalda som skall omfas. Det är givetvis så en offentlig redovisning fyller ett viktigt syfte när det t ex gäller kommunstyrelseledamöter och nämndsordföranden, medan den förmodligen helt saknar allmänintresse när det gäller ett ersättaruppdrag i någon begränsad verksamhet eller stiftelse där kommunen utser representanter. Uppdrag utöver de politiska uppdragen i Skellefteå kommun - Styrelseuppdrag eller annan ställföreträdarställning, inklusive revisorsuppdrag, i privat eller offentligt bolag. - Styrelseuppdrag eller annan ställföreträdarställning i intresseorganisation, ideell förening e dyl. - Andra uppdrag i landsting, regional eller statlig organisation. Förvärvsarbete/näringsverksamhet - Ordinarie arbete, konsultuppdrag eller annan uppdragsverksamhet. - Arbete i enskild firma. Ägande - Innehav av aktier i aktiebolag, optioner e dyl. - Andel i handelsbolag, kommanditbolag eller motsvarande. - Andelar i ekonomisk förening. - Innehav av näringsfastighet. Stöd från utomstående - Ekonomiskt stöd, materiella förmåner och/eller sekreterar- och utredningshjälp från annan än den egna kommunen eller politiskt parti.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 75, uppdra åt kommunledningskontoret upprätta förslag till utformning av ett frivilligt register över förtroendevaldas åtaganden och engagemang och som omfar närmast anhöriga. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till uppdrag redan lämnats i ärendet inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 KS 92 AU 116 Dnr Lösen av pensionsskuld, Skellefteå Kraft AB Kommunledningskontoret anför i den tidigare kommunala förvaltningen Skellefteå kraftverk finns intjänade ålderspensionslivräntor fram till bolagiseringen Beloppet finns i Skellefteå kommuns årsredovisning och uppgår till 38,7 miljoner kronor per Skellefteå Kraft AB avser nu lösa in den del av pensionsskulden som hänför sig till födda 1943 eller senare och som fortfarande är anställda i koncernen eller av annan arbetsgivare alternativt är självverksamma. Totalt berörs 164 personer med en pensionsskuld om 14,6 miljoner kronor. Omvandlingen av pensionsåtagandet innebär avsättningen omvandlas till en försäkringspremie som bolaget tar ansvar för. Förändringen görs för likställa pensionsmöjligheterna för alla anställda inom Skellefteå Kraft AB. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner Skellefteå kraftaktiebolags beslut. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 KS 93 AU 117 Dnr Detaljplan för kvarteret Ekorren 11, stadsdelen Centrum Bygg- och miljökontoret har i september 2007 upprättat förslag till detaljplan för kvarteret Ekorren i stadsdelen Centrum. Bygg- och miljökontoret har lämnat följande utlåtande: Utställning Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande och berörda sakägare har beretts möjligheten yttra sig vid ett samrådsmöte som genomfördes samt också yttra sig i ett skriftligt samråd mellan och Efter genomfört samråd godkändes detaljplanen för utställning och utställningen ägde rum mellan till Under utställningstiden har tre skriftliga yttranden inkommit. Inkomna yttranden Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Dessa sammanfas och kommenteras. Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet. Yttranden från Datum Kommentar Länsstyrelsen Roland Högdahl, Ekorren och Erik Länsstyrelsen Länsstyrelsen har lämnat synpunkter i ärendet avseende bl a buller, miljökvalitetsnorm och kulturmiljö. Buller påverkar människors hälsa och kan därmed utgöra överprövningsgrund enligt 12 kap 1 PBL. Enligt planbeskrivningen krävs balkonger mot S Lasarettsvägen glasas in på sådant sätt inomhusvärdena underskrids vid en trafikmängd om fordon per dygn. Illustrationer antyder inte inglasade balkonger och någon skyddsbestämmelse med denna innebörd har inte införts. Även om inglasningar skulle krävas med skyddsbestämmelser torde gällande riktvärden för inomhusmiljö vara svåra innehålla. Att klara bullersituationen med s k tyst sida är enligt länsstyrelsens mening ingen självklar lösning på problemet. Med rådande förutsättningar finner dock länsstyrelsen inte skäl pröva frågan om påtalig skada på människors hälsa till följd av påverkan av buller. Det

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 finns dock anledning aktualisera bullerfrågan i kvarteret Ekorren i samband med planering av framtida förändringar av trafiken av S Lasarettsvägen. Miljökvalitetsnorm berör överprövningsgrundande aspekter enligt 12 kap 1 PBL. Länsstyrelsen finner ingen anledning ha någon annan mening än kommunen som bedömer normerna inte kommer överskridas. Beträffande anpassningen till kulturmiljövärden på platsen delar länsstyrelsen kommunens uppfning en lägre bebyggelse än tidigare föreslagna sex våningar är föredra. Formuleringen under samrådsredogörelsens rubrik Ytterligare ställningstagande är dock oklara, bl a med hänvisningar till omgivande bebyggelses utformning av den översta fjärde våningen som vinds- eller kungsvåning. Oklarheterna förstärks av bilagda illustrationer som redovisar sex våningar på den öst-västliga byggnaden. Planbeskrivningen bör reda ut begreppen kring den femte våningen och dess utformning inför antagandet av detaljplanen. Kommentar Länsstyrelsens synpunkter på bullerfrågan innebär följande ändring i planen föreslås: - Planbeskrivningen ändras så det framgår inomhusvärden inte krävs för balkonger men dessa kan inglasas för nå en bättre utomhusmiljö. Synpunkterna om våningsantalet och utformningen av det översta våningsplanet beror delvis på utställningshandlingen till länsstyrelsen kompletterades med illustrationsmaterial från samrådet där våningsantalet var sex våningar. Planhandlingarna anger tydligt antal våningar på de tre byggnaderna. Därutöver kan vissa detaljplaner tillåta inredning av vinds- eller kungsvåningar. Så är dock inte fallet i denna detaljplan. Roland Högdahl Kvarvarande synpunkter efter ett särskilt samrådsmöte är Högdahl inte anser Ekorren 4 ska ingå i någon gemensamhetsanläggning och någon förändring av fastigheten inte ska ske. Högdahl är medveten om detta inte är något krav i planen. Kommentar I planbeskrivningen tas idén om en gemensam gård upp på ett par ställen i form av något som de båda fastigheterna bör verka för eller sträva mot. Detta kan ske på många olika sätt även utan gemensamhetsanläggning. Det är också något helt frivilligt och inte ett villkor i planen. Fastighetsplanen (tomtindelningen) måste upphävas för hela Ekorren 4 eftersom den kommer strida mot den nya detaljplanen.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 - Skälet till detta förtydligas i planbeskrivningen. Erik Signaturen ser positivt på den föreslagna bebyggelsen men föreslår en förändring av lägenhetsförrådens placering. Kommentar Synpunkterna får anses vara en fråga som får behandlas först i bygglovskedet. Ej tillgodosedda synpunkter i skrivelser från sakägare under samrådsskedet Dan Sigurdsson Åtgärder i Tjärhovsgatan för få ner olycksrisken i korsningen med Storgatan. Nivåförändringar i Nygatan kring korsningen med Tjärhovsgatan. Kommentarer se samrådsredogörelsen. Sammanfning och ställningstaganden Planhandlingarna har justerats enligt kommentarerna ovan. Utöver ovan nämnda justeringar har endast redaktionella förändringar genomförts. Byggnadsnämnden beslutade , 5, föreslår kommunfullmäktige anta detaljplanen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta detaljplanen. Arbetsutskottet beslutar uppdra åt bygg- och miljökontoret överlägga med byggherren om tydliggöra kvarterets historia. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt bygg- och miljökontoret i överläggning med byggherren initiera gestaltning av kvarterets historia, i eller i anslutning till de nya byggnaderna.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 KS 94 AU 118 Dnr Ansökan om medfinansiering av Interreg-projektet Res och ät ett spetsprojekt för regional turismutveckling i Kvarken, Regionförbundet Västerbottens län Regionförbundet Västerbottens län ansöker om bidrag från kommunstyrelsen till Interreg-projektet (Bothnia-Atlantica) Res och ät. Sökanden anför i huvudsak följande: För stärka den regionala turismnäringen vill projektet Res och ät utveckla måltiden till bli en viktig del - eller spetsprodukt i regionens turistutbud med målsättningen gästen ska få en maximal måltidsupplevelse i samband med besöket i Kvarkenregionen. Måltiden är för turisten (gästen) inte längre bara ett sätt stilla sin hunger. Gästen förväntar sig förutom god mat en upplevelse som bygger på en mängd olika delar som restaurangmiljö, råvaror, servering, värdskap, storytelling etc. Kvarkenregionens turistaktörer inklusive restauranger tar utgångspunkt i detta och vill utveckla måltiden till bli ett viktigt konkurrensmedel i det regionala turistiska utbudet. Projektet fokuserar på måltiden (restaurangerna) för öka effekterna i turistnäringen. Projektet ska bygga vidare på gentemot gästen förstärka innehållet i varumärket Gastro Botnia. Genom fortsättningsvis använda varumärket och samtidigt vidareutveckla förutsättningarna för det kommer dess betydelse som konkurrensmedel för regionen öka. Västerbottens län har en lång historia som matlän. Måltidens betydelse uppmärksammas också i länets Strategiplan för rese- och turistnäringen som en del av profilbeskrivningen. På regional nivå har i Skellefteå grunden lagts till en arena för måltidsutveckling med regionala produkter och företag - Matfesten. Den har fått ett bra mottagande av både producenter och konsumenter. Projektets syfte är förstärka och vidareutveckla måltiden som konkurrensmedel för öka effekterna av turismen i regionen. Målet är stärka regionens turistnäring genom erbjuda gästen en maximal måltidsupplevelse med regionala livsmedel som bas.

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 09.00-12.45, 13.30-14.15 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Tore Gabrielsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-15:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström (Fp) Sven-Erik Bohman

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-05-21 Kommunala handikapprådet Plats och tid ande Gunilla Åström Stig Stefansson Torvald Stefansson Ola Burström Åke Lindkvist Camilla Stenmark Britt-Inger Lundstedt Eva Gustavsson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.00 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Ally Karlsson (v) Kristina Valtersson (c) från 28 Närvarande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2012-10-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.15 11.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-06-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 60 Budget 2012 socialnämndens verksamheter 61 Socialnämndens verksamheter,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-05-28 46 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Inger

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden 2015-06-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 77 Ansökan om medgivande för adoption 78 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation Socialnämnden

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-20.55 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Agneta Hansson och Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Europa Direkt, Norra Station, kl

Europa Direkt, Norra Station, kl SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Europa Direkt, Norra Station, 2016-02-17 kl. 08.30 - Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (C) 1 :e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2016-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Maria Marklund (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer