SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Kommunstyrelsen 2008-03-04"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (71) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Rickard Carstedt Harriet Classon Anders Hård närvarande tom kl , Heléna Lindahl Håkan Lindh Bo Nilsson Sonja Persson Torvald Stefansson Hans-Eric Wallin Maria Wiksten Jens Wikström närvarande tom kl , Lars Åhman Ann Åström Rose-Marie Johansson tjg ers för Lena Håkansson Agneta Hansson tjg ers för Anders Hård, from kl , Bengt Markstedt tjg ers för Jens Wikström from kl , Asmir Hajdarpasic Andreas Löwenhöök närvarande tom kl Övriga deltagare Leif Löfroth, gruppchef arbetsmarknadsavdelningen, kl Maria Henfridsson, ekonom, kl Karl-Enar Widman, enhetschef socialkontoret, kl Stina Forsberg, praktikant, kl David Nyberg, kommunchef, kl Yngve Lindmark, sekreterare, kl Utses justera Heléna Lindahl med Rickard Carstedt som ersättare Paragrafer Underskrifter.. /Bert Öhlund, ordförande/ /Yngve Lindmark, sekreterare/.. /Heléna Lindahl, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 KS 85 AU 72 Dnr Ansökan om medel för forts drift av integrations- och arbetsmarknadsinsatsen Nexus II, år 2008, Medborgarskolan Medborgarskolan i Skellefteå ansöker om kommunal finansiering för forts verksamhet av projektet med kronor för år Kommunledningskontoret anför följande: Bakgrund Projekt Nexus II är förlängningen av integrationsprojektet Nexus som initierades 2000 av Medborgarskolan i Skellefteå. Både ursprungsprojektet och förlängningen har finansierats via ESF strukturfond, Medborgarskolan, arbetsförmedlingen och socialkontoret genom aktivitetsstöd for deltagarna samt Skellefteå kommuns medfinansiering i form av kontanter. Fr o m 2007 är kommunen huvudfinansiär genom bidrag med kronor, dessutom tillkommer aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen och socialkontoret. I första delen av projektet var målgruppen personer med icke svensk bakgrund med högskoleutbildning, medan andra delen av projektet också omfat personer med lägre utbildning än högskola. Projektet har arbetat efter en egenhändigt utarbetad modell som innefar praktisk språkundervisning i svenska, samhällskunskap, arbetslivs- och arbetsmarknadskunskap samt en längre praktikperiod. Projekt Nexus har varit ett värdefullt tillskott för integrationen av invandrare och har visat på goda resultat. Bl a framgår av ansökan ca 80 % av de som avslutat projektet i dag har egen försörjning via arbete eller kompletterande studier. Arbetsmodellen med en kombination av praktisk språkundervisning i svenska, samhällskunskap, arbetslivs- och arbetsmarknadskunskap samt en längre praktikperiod är verksam särskilt med projektets långa placeringstider och höga personaltäthet. Nuvarande projekt avslutades vid nyårsskiftet. Medborgarskolan deltar i sfiundervisning genom samverkan med Migrationsverket för asylsökande.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 Ansökan Den ansökan som nu föreligger innebär en finansiering från Skellefteå kommun i form av bidrag till arbetskraftskostnader beräknat till kronor och för lokalkostnader beräknat till , totalt kronor. Deltagarersättningar förutsätts även fortsättningsvis finansieras i form av aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen eller socialkontoret via försörjningsstöd. Medborgarskolan redovisar inte i sin bidragsansökan egna bedömningar eller ansatser till finansiering än från Skellefteå kommun. Arbetsmarknads- och integrationspolitiken Den nationella arbetsmarknadspolitiken genomgår stora förändringar. Statens ansvar för politikområdet har stärkts och kommunen kommer vara en aktör tillsammans med andra kompletterande medaktörer. Arbetsförmedlingen har i uppdrag själv se till kompletterande aktörer är en del av myndighetens tjänsteutbud. Fortfarande i skrivande stund så finns många oklarheter i hur och inom vilka verksamheter Arbetsförmedlingen avser teckna avtal med kommunen som utförare och även finansieringen. Även integrationspolitiken genomgår en översyn. Regeringens avsikt är stärka det tidiga arbetsmarknadsinträdet, snabba på introduktionsperioden för sen låta generella insatser via Arbetsförmedlingen klara övergången in i arbetsmarknaden för de som inte redan tagit sig dit. Arbetsförmedlingen får nu i uppgift engagera sig tidigare i introduktionsprocessen. Förut har servicen varit inriktad på de som minst har uppnått nivå C i sfi-undervisningen, men nu är uppdraget Arbetsförmedlingen och andra myndigheter ska ta en aktivare del tidigt i introduktionen som annars är kommunens ansvar. Pågående arbete Lokalt i Skellefteå är hela introduktionsprocessen redan under förändring via ISA-verksamheten. Genom ISA pågår införandet av en introduktionsmodell i Skellefteå som arbetar på det sätt som regeringen ser som önskvärt. Arbetsförmedlingen arbetar aktivt tillsammans med kommunala verksamheterna med flyktingarna redan när den individuella introduktionsplanen upprättas. Myndighetssamverkan sker reellt i Skellefteå genom ISA-verksamheten. Samverkansparter är de kommunala verksamheterna genom kommunledningskontorets arbetsmarknadsverksamhet, socialkontorets enhet för försörjningsstöd, vuxenutbildningen inklusive CV samt Arbetsförmedlingen och även Migra-

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 tionsverket. Lokal överenskommelse finns om introduktionen för flyktingar och andra invandrare i Skellefteå. Kommunledningskontoret bedriver också sedan 2004 det s k kommunala aktivitetsprogrammet i samarbete med socialkontoret. Målgruppen är unga försörjningsstödtagare men även flyktingar som erbjuds ett individuellt stöd till praktik, studier eller arbete. Aktivitetsprojektet är numera en integrerad del i arbetsmarknadsverksamheten. De insatser som krävs för målgruppen är av individuell karaktär och innebär det används av olika utförare. Samordningsförbundet i Skellefteå har utvecklats till ett viktigt forum för myndighetssamverkan och för insatser inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassan, länsarbetsnämnden, landstinget och kommunen i syfte underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser i syfte enskilda ska uppnå eller förbättra sin förmåga utföra förvärvsarbete. Med stöd från samordningsförbundet bedrivs bl a verksamheten SIN-projektet av Arbetsförmedlingen tillsammans med socialkontoret. Målgrupp är flyktingar och invandrare som har fått permanent uppehållstillstånd. Insatsen riktas till personer som kan och vill arbeta men som har svårt få ett arbete på grund av sitt invandrarskap. Yngre människor i åldern år ska prioriteras. Genomförandet bygger på en systematisk introduktionsmetod med individuellt stöd till den enskilde och arbetsplatsen. Instruktion och social färdighetsträning sker med stöd, fysiskt på plats, av en särskild resursperson och är ett viktigt inslag i metodiken. Metoden kan utvecklas och anpassas till olika målgrupper. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommunen tillsammans med Medborgarskolan är i planeringsfasen för starten av ytterligare projekt med flyktingars inträde på arbetsmarknaden i fokus, eventuell medfinansiering via flyktingfonden. Målgruppen är flyktingar i asylverksamheten. Motivering Kommunledningskontoret är tveksam till ytterligare finansiera verksamheter utanför de som redan pågår. Att kommunen ensamt ska finansiera fortsättningen av Nexus bedöms inte vara i linje med ansvarsfördelningen avseende arbetsmarknads- eller integrationspolitiken. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen avslår ansökan. Kommunstyrelsen beslutade , 78, bordlägga ärendet. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen yrkar Håkan Lindh ansökan bifalls.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Håkan Lindhs yrkande var för sig under proposition och finner kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Votering begäres och verkställes över följande godkända voteringsproposition: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Håkan Lindhs yrkande röstar nej. Vid uppropet avges 8 ja-röster (Rickard Carstedt, Harriet Classon, Rose-Marie Johansson, Sonja Persson, Torvald Stefansson, Jens Wikström, Ann Åström och Bert Öhlund) och 7 nej-röster (Anders Hård, Heléna Lindahl, Håkan Lindh, Bo Nilsson, Hans-Eric Wallin, Maria Wiksten och Lars Åhman). Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 KS 86 AU 81 Dnr Upprättande av detaljplan för nytt äldreboende i kvarteret Konsumenten, stadsdelen Morö Backe Kommunledningskontoret anför socialnämndens boendeplan för perioden visar på en kommande bristsituation på boenden för äldre. Av planen framgår behoven är störst för de allra äldsta med demens och multisjukdomar. Socialnämnden beskriver det som krävs är platser i gemensamhetsboende där stora vårdbehov kan klaras. Planen visar trots nya boenden skapats vid Regnbågen på Anderstorp och Linagården på Morö Backe saknas platser. Inte heller ett nytt gemensamhetsboende i kvarteret Ömheten på Morö Backe med 60 platser, där uppförandet inleds i höst, kommer förslå. När kommunfullmäktige fade beslut kring boendeplanen fick socialnämnden i uppdrag planera för ytterligare 90 platser på Morö Backe. För skapa fler platser i gemensamhetsboende föreslås en ny anläggning uppförs i kvarteret Konsumenten på Morö Backe. Den aktuella fastigheten är bebyggd med vad som tidigare var Konsumbutik och ägs numera av kommunen. Studier av fastigheten visar tomten är lämplig med central lokalisering, i nära anslutning till vårdcentralen och Linagården. Det nya gemensamhetsboendet bör inrymma minst 90 platser. Anläggningen ska även ha utrymmen för hemtjänst och andra viktiga lokaler med verksamhetsanknytning. Den tänkta byggnadens storlek ryms inom byggrätten för gällande detaljplan. Däremot kommer den tänkta byggnaden inte överensstämma med detaljplanens krav på utformning och utsträckning på marken. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen uppdrar åt byggnadsnämnden ändra detaljplanen för kvarteret Konsumenten i stadsdelen Morö Backe med syfte skapa bostäder för äldre. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 KS 87 AU 82 Dnr Förvärv av Vitberget 1:21 och 1:22 Kommunledningskontoret redovisar ägarna till Vitberget 1:21 och 1:22 begär kommunen köper deras fastigheter. Vitberget 1:21 är bebyggd med en äldre villa och Vitberget 1:22 en närliggande tomt skapad för bostadsändamål. Båda fastigheter är belägna i Solbacken intill E4. Detaljplanen för området som fastställdes 1964 anger markanvändningen ska vara allmän plats, parkmark. Detaljplanen medför byggrätt för bostadsändamål numera saknas och kommunen som huvudman för allmän plats har ett ansvar förvärva fastigheten. Som underlag för ett förvärv har två värderingar av fastigheterna tagits fram. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förvärva fastigheterna Vitberget 1:21 och 1:22 för en köpeskilling om kronor. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 KS 88 AU 103 Dnr Motion om skriv- och läslärande på dator (41/07) Kommunfullmäktigeledamoten Jörgen Lundqvist anför i motion följande: Att forskning och vetenskap ska ligga till grund för den verksamhet som bedrivs i våra skolor, håller väl de flesta med om. Dels ska de fakta som presenteras vara korrekta, dels ska de metoder som används vara de mest verkningsfulla. Den norske pedagogen, lärarutbildaren och forskaren Arne Trageton har sedan 1998 forskat kring metoden skriva sig till läsning på dator och ett flertal studier har gjorts på skolor i hela Norden. Resultatet har varit överväldigande positivt och både personal och föräldrar har sett en framgång genom metoden. Metoden bygger i korthet på vänta med skriva bokstäver med penna och papper till dess finmotoriken hos eleverna har utvecklats, och istället skriva bokstäver på dator för sedan läsa bokstäver och bilda ord. Genom detta flyttas fokus till textinnehållet och berättandet vilket ger ett rikare språk, och bort från ristandet av bokstävernas krökningar. Skellefteå har ett gott rykte i skol-sverige, och ligger i framkant av utvecklingen. Tyvärr har skrivlärande i skolan sett i stort likadan ut sedan griffeltavlans tid, trots den nya teknikens möjligheter. Det är nu dags uppgradera till skola 2.0. Med anledning av ovanstående yrkar jag - kommunfullmäktige ger barn- och grundskolenämnden i uppdrag redovisa de försök som pågår och har gjorts i svenska kommuner med skriv-och läslärande på dator - kommunfullmäktige ger barn- och grundskolenämnden i uppdrag verka för elever på minst en skola erbjuds skriv- och läslärande på dator.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 Barn- och grundskolenämnden har , 36, lämnat följande yttrande: Runt om i landet, på olika skolor, pågår försök med läs- och skrivinlärning enligt Tragetons modell. Dessa olika försök, de som pågår och de som tidigare genomförts, finns inte sammanställda och redovisade. På lärarutbildningen i Umeå ingår Tragetons bok Att skriva sig till läsning som kurslitteratur och kommer troligtvis inspirera lärare använda datorn som skrivverktyg i undervisningen. I Skellefteå kommun finns i dagsläget sju läs- och skrivmentorer som i sin tjänst har en dag per vecka till förfogande för handledning i frågor som rör läs- och skrivinlärning. De känner till metoden och kan i sina möten med lärare sprida tankarna om datorn som skrivverktyg. På Sunnanåskolan pågår sedan skolstarten hösten 2007 försök i två nybörjarklasser, årskurs 1, med läs- och skrivinlärning enligt Tragetons modell. Lärarna planerar fortsätta försöket även under nästa år. Därefter kommer en utvärdering ske. I dagsläget önskar man ytterligare en dator i varje klass för arbetet ska flyta bra. Man har två datorer/klass men behöver ytterligare en dator/klass för skrivtiden vid datorn ska öka för eleverna. Skol- och kulturkontoret har kontaktat Teknous och framfört önskemål om ytterligare datorer i de två klasser där det pågår försök enligt Tragetons modell. Barn- och grundskolenämnden föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till föreslagna förändringar inte ska föranleda någon åtgärd. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till barn- och grundskolenämndens yttrande inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 KS 89 AU 105 Dnr Socialnämndens rapport till länsstyrelsen av ej verkställda beslut per Bakgrund Kommunerna har från den 1 juli 2006, genom en ändring i socialtjänstlagen, en skyldighet till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs kvartalsvis. Socialnämnden har , 6, lämnat följande rapport: Individrapportering Handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen har inte några beslut rapportera som ej är verkställda inom tre månader. Äldreomsorgen Följande personer inom äldreomsorgen har beslut som ej verkställts inom tre månader: Korttidsvistelseplats En person som väntat på korttidsvistelseplats vistas på avd 26 och har fått ett nytt beslut i november 2007 om särskilt boende. Korttidsvistelsebeslutet är avslutat. Särskilt boende Tio personer har väntat mer än tre månader. Åtta av dessa har tackat ja till erbjudande om boende och har flyttat in eller flyttar inom kort. En person har tackat nej till erbjudandet och vill endast till Burträsk. En person som tackat nej till två erbjudanden, har fungerande växelvård. Hustrun vill maken flyttar till Brogården. Dagverksamhet Fem personer har väntat mer än tre månader. Två av dessa har tackat ja och har börjat eller börjar där inom kort. En person har fått erbjudande och motivationsarbete pågår. En person har återtagit sin ansökan. Hos en person finns tveksamheter om insatsen är rätt utifrån hälsotillståndet förändrats från utredning/ beslut i maj månad, men personal på dagverksamheten kommer göra hembesök.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 KS 90 AU 106 Dnr Förslag på namnändring av tillväxtkontoret Kommunstyrelsen beslutade , 143, bilda en gemensam avdelning av Skeria utveckling och tillväxtkontoret med omgående verkan. Tillväxtkontoret anför den sammanslagna avdelningen skulle fortsättningsvis heta tillväxtkontoret och bestå av tre enheter: näringslivsutveckling, campusutveckling och ett EU-kontor. Organisationen har sedan arbetat utifrån detta och har under hösten även förstärkts med en marknadschef i kommunen för varumärkesutveckling. Tre enhetsområden blev därför förstärkt med ytterligare ett område. Följaktligen uppkom en diskussion om bilda ytterligare en enhet inom avdelningen. Med en utgångspunkt i diskussionen kring varumärket Skellefteå har benämningen för avdelningens olika enheter setts över. Alla enheternas namn analyserades för få till en samverkande kraft för stärka varumärket Skellefteå samtidigt som det fortfarande fanns en tydlig koppling till respektive verksamhetsområde. Resultatet av det interna arbetet blev enheterna näringslivsutveckling och campusutveckling behöll sina namn. EU-kontoret föreslogs ändra sitt namn till European Office och den nya fjärde enheten föreslogs heta varumärkesutveckling. Hela avdelningen föreslogs också ändra namn till Tillväxt Skellefteå med utgångspunkt från diskussionen ovan. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar förändra avdelningens namn till Tillväxt Skellefteå. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 KS 91 AU 108 Dnr Motion om öppen redovisning av förtroendevaldas åtaganden och engagemang utöver det politiska uppdraget (3/08) Kommunfullmäktigeledamöterna Anders Hård, Heléna Lindahl, Håkan Lindh, Bo Nilsson, Hans-Eric Wallin och Maria Wiksten anför i motion följande: Som politiskt förtroendevald i Skellefteå kommun har vi som uppdrag tillvarata kommunen och dess invånares intressen. Ett absolut krav är då vi i våra ställningstaganden och beslut inte tar hänsyn till andra intressen, eller låter oss påverkas av andra lojaliteter, än de gentemot våra uppdragsgivare, kommunmedborgarna. Samtidigt är politiker precis som andra människor aktiva samhällsmedborgare i vid mening. De är ofta engagerade i olika föreningar, intresseorganisationer, ortens näringsliv osv. Dessutom är de flesta del- eller fritidspolitiker med ett ordinarie arbete som huvudsyssla. Det är naturligtvis positivt de förtroendevalda har ett brett kontaktnät och engagerar sig i samhället, då det tillför kunnande och kompetens in i den kommunala beslutsprocessen. Man får dock inte blunda för det ibland kan - beroende på det politiska uppdragets omfning och art - uppstå mål och intressekonflikter. I dessa situationer måste medborgarna alltid kunna lita på dubbla lojaliteter eller ekonomiska intressen inte påverkar besluten. Enbart misstanken om motsatsen riskerar rubba förtroendet för de förtroendevalda och ytterst vår lokala demokrati. Vårt förslag Vår uppfning är det bästa sättet hantera detta är fullständig öppenhet. Att en lättillgänglig, offentlig redovisning görs av förtroendevaldas åtaganden och engagemang utöver det politiska uppdraget. Då kan medborgarna bedöma vårt agerande och våra ställningstaganden, och själva bilda sig en uppfning om hur vi fullgör våra uppdrag. Vårt förslag är därför Skellefteå kommun upprättar ett offentligt register där samtliga förtroendevalda erbjuds anmäla sina åtaganden och engagemang. Praktiskt skulle det kunna fungera så kommunen utformar en blankett - elektroniskt och/eller i pappersformat - där de uppgifter som efterfrågas kan fyllas i.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 På den förtroendevaldes ansvar ligger sedan tillse de egna uppgifterna är riktiga och uppdateras då förändringar sker. Kommunen å sin sida svarar för sammanställa uppgifterna i en offentlig handling, som sedan med fördel även kan finnas klickbar på kommunens hemsida. Vi är fullt medvetna om det av formella, juridiska skäl måste vara fullt frivilligt delta denna typ av offentlig redovisning som vi här föreslår, men vi är övertygade om en absolut majoritet av de förtroendevalda i Skellefteå inte har något emot medverka till denna öppenhet gentemot medborgarna. Vilka uppgifter bör ingå i registret och vem bör omfas? Uppgifter som bör ingå är sådant som skulle kunna påverka - eller av andra misstänkas påverka - den förtroendevaldes ställningstaganden i sitt uppdrag. Vi har här nedan angett några exempel på vad vi tycker bör ingå, men vi är naturligtvis öppna diskutera alla förslag till förändringar och tillägg som kan komma under beredningen av denna motion, fram till dess behandling i kommunfullmäktige. Vidare bör beredningen fundera över om en avgränsning bör göras av den krets av förtroendevalda som skall omfas. Det är givetvis så en offentlig redovisning fyller ett viktigt syfte när det t ex gäller kommunstyrelseledamöter och nämndsordföranden, medan den förmodligen helt saknar allmänintresse när det gäller ett ersättaruppdrag i någon begränsad verksamhet eller stiftelse där kommunen utser representanter. Uppdrag utöver de politiska uppdragen i Skellefteå kommun - Styrelseuppdrag eller annan ställföreträdarställning, inklusive revisorsuppdrag, i privat eller offentligt bolag. - Styrelseuppdrag eller annan ställföreträdarställning i intresseorganisation, ideell förening e dyl. - Andra uppdrag i landsting, regional eller statlig organisation. Förvärvsarbete/näringsverksamhet - Ordinarie arbete, konsultuppdrag eller annan uppdragsverksamhet. - Arbete i enskild firma. Ägande - Innehav av aktier i aktiebolag, optioner e dyl. - Andel i handelsbolag, kommanditbolag eller motsvarande. - Andelar i ekonomisk förening. - Innehav av näringsfastighet. Stöd från utomstående - Ekonomiskt stöd, materiella förmåner och/eller sekreterar- och utredningshjälp från annan än den egna kommunen eller politiskt parti.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 75, uppdra åt kommunledningskontoret upprätta förslag till utformning av ett frivilligt register över förtroendevaldas åtaganden och engagemang och som omfar närmast anhöriga. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige motionen med hänvisning till uppdrag redan lämnats i ärendet inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 KS 92 AU 116 Dnr Lösen av pensionsskuld, Skellefteå Kraft AB Kommunledningskontoret anför i den tidigare kommunala förvaltningen Skellefteå kraftverk finns intjänade ålderspensionslivräntor fram till bolagiseringen Beloppet finns i Skellefteå kommuns årsredovisning och uppgår till 38,7 miljoner kronor per Skellefteå Kraft AB avser nu lösa in den del av pensionsskulden som hänför sig till födda 1943 eller senare och som fortfarande är anställda i koncernen eller av annan arbetsgivare alternativt är självverksamma. Totalt berörs 164 personer med en pensionsskuld om 14,6 miljoner kronor. Omvandlingen av pensionsåtagandet innebär avsättningen omvandlas till en försäkringspremie som bolaget tar ansvar för. Förändringen görs för likställa pensionsmöjligheterna för alla anställda inom Skellefteå Kraft AB. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänner Skellefteå kraftaktiebolags beslut. Kommunstyrelsens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 KS 93 AU 117 Dnr Detaljplan för kvarteret Ekorren 11, stadsdelen Centrum Bygg- och miljökontoret har i september 2007 upprättat förslag till detaljplan för kvarteret Ekorren i stadsdelen Centrum. Bygg- och miljökontoret har lämnat följande utlåtande: Utställning Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande och berörda sakägare har beretts möjligheten yttra sig vid ett samrådsmöte som genomfördes samt också yttra sig i ett skriftligt samråd mellan och Efter genomfört samråd godkändes detaljplanen för utställning och utställningen ägde rum mellan till Under utställningstiden har tre skriftliga yttranden inkommit. Inkomna yttranden Yttranden med synpunkter har inkommit enligt nedanstående förteckning. Dessa sammanfas och kommenteras. Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet. Yttranden från Datum Kommentar Länsstyrelsen Roland Högdahl, Ekorren och Erik Länsstyrelsen Länsstyrelsen har lämnat synpunkter i ärendet avseende bl a buller, miljökvalitetsnorm och kulturmiljö. Buller påverkar människors hälsa och kan därmed utgöra överprövningsgrund enligt 12 kap 1 PBL. Enligt planbeskrivningen krävs balkonger mot S Lasarettsvägen glasas in på sådant sätt inomhusvärdena underskrids vid en trafikmängd om fordon per dygn. Illustrationer antyder inte inglasade balkonger och någon skyddsbestämmelse med denna innebörd har inte införts. Även om inglasningar skulle krävas med skyddsbestämmelser torde gällande riktvärden för inomhusmiljö vara svåra innehålla. Att klara bullersituationen med s k tyst sida är enligt länsstyrelsens mening ingen självklar lösning på problemet. Med rådande förutsättningar finner dock länsstyrelsen inte skäl pröva frågan om påtalig skada på människors hälsa till följd av påverkan av buller. Det

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 finns dock anledning aktualisera bullerfrågan i kvarteret Ekorren i samband med planering av framtida förändringar av trafiken av S Lasarettsvägen. Miljökvalitetsnorm berör överprövningsgrundande aspekter enligt 12 kap 1 PBL. Länsstyrelsen finner ingen anledning ha någon annan mening än kommunen som bedömer normerna inte kommer överskridas. Beträffande anpassningen till kulturmiljövärden på platsen delar länsstyrelsen kommunens uppfning en lägre bebyggelse än tidigare föreslagna sex våningar är föredra. Formuleringen under samrådsredogörelsens rubrik Ytterligare ställningstagande är dock oklara, bl a med hänvisningar till omgivande bebyggelses utformning av den översta fjärde våningen som vinds- eller kungsvåning. Oklarheterna förstärks av bilagda illustrationer som redovisar sex våningar på den öst-västliga byggnaden. Planbeskrivningen bör reda ut begreppen kring den femte våningen och dess utformning inför antagandet av detaljplanen. Kommentar Länsstyrelsens synpunkter på bullerfrågan innebär följande ändring i planen föreslås: - Planbeskrivningen ändras så det framgår inomhusvärden inte krävs för balkonger men dessa kan inglasas för nå en bättre utomhusmiljö. Synpunkterna om våningsantalet och utformningen av det översta våningsplanet beror delvis på utställningshandlingen till länsstyrelsen kompletterades med illustrationsmaterial från samrådet där våningsantalet var sex våningar. Planhandlingarna anger tydligt antal våningar på de tre byggnaderna. Därutöver kan vissa detaljplaner tillåta inredning av vinds- eller kungsvåningar. Så är dock inte fallet i denna detaljplan. Roland Högdahl Kvarvarande synpunkter efter ett särskilt samrådsmöte är Högdahl inte anser Ekorren 4 ska ingå i någon gemensamhetsanläggning och någon förändring av fastigheten inte ska ske. Högdahl är medveten om detta inte är något krav i planen. Kommentar I planbeskrivningen tas idén om en gemensam gård upp på ett par ställen i form av något som de båda fastigheterna bör verka för eller sträva mot. Detta kan ske på många olika sätt även utan gemensamhetsanläggning. Det är också något helt frivilligt och inte ett villkor i planen. Fastighetsplanen (tomtindelningen) måste upphävas för hela Ekorren 4 eftersom den kommer strida mot den nya detaljplanen.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 - Skälet till detta förtydligas i planbeskrivningen. Erik Signaturen ser positivt på den föreslagna bebyggelsen men föreslår en förändring av lägenhetsförrådens placering. Kommentar Synpunkterna får anses vara en fråga som får behandlas först i bygglovskedet. Ej tillgodosedda synpunkter i skrivelser från sakägare under samrådsskedet Dan Sigurdsson Åtgärder i Tjärhovsgatan för få ner olycksrisken i korsningen med Storgatan. Nivåförändringar i Nygatan kring korsningen med Tjärhovsgatan. Kommentarer se samrådsredogörelsen. Sammanfning och ställningstaganden Planhandlingarna har justerats enligt kommentarerna ovan. Utöver ovan nämnda justeringar har endast redaktionella förändringar genomförts. Byggnadsnämnden beslutade , 5, föreslår kommunfullmäktige anta detaljplanen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta detaljplanen. Arbetsutskottet beslutar uppdra åt bygg- och miljökontoret överlägga med byggherren om tydliggöra kvarterets historia. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt bygg- och miljökontoret i överläggning med byggherren initiera gestaltning av kvarterets historia, i eller i anslutning till de nya byggnaderna.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 KS 94 AU 118 Dnr Ansökan om medfinansiering av Interreg-projektet Res och ät ett spetsprojekt för regional turismutveckling i Kvarken, Regionförbundet Västerbottens län Regionförbundet Västerbottens län ansöker om bidrag från kommunstyrelsen till Interreg-projektet (Bothnia-Atlantica) Res och ät. Sökanden anför i huvudsak följande: För stärka den regionala turismnäringen vill projektet Res och ät utveckla måltiden till bli en viktig del - eller spetsprodukt i regionens turistutbud med målsättningen gästen ska få en maximal måltidsupplevelse i samband med besöket i Kvarkenregionen. Måltiden är för turisten (gästen) inte längre bara ett sätt stilla sin hunger. Gästen förväntar sig förutom god mat en upplevelse som bygger på en mängd olika delar som restaurangmiljö, råvaror, servering, värdskap, storytelling etc. Kvarkenregionens turistaktörer inklusive restauranger tar utgångspunkt i detta och vill utveckla måltiden till bli ett viktigt konkurrensmedel i det regionala turistiska utbudet. Projektet fokuserar på måltiden (restaurangerna) för öka effekterna i turistnäringen. Projektet ska bygga vidare på gentemot gästen förstärka innehållet i varumärket Gastro Botnia. Genom fortsättningsvis använda varumärket och samtidigt vidareutveckla förutsättningarna för det kommer dess betydelse som konkurrensmedel för regionen öka. Västerbottens län har en lång historia som matlän. Måltidens betydelse uppmärksammas också i länets Strategiplan för rese- och turistnäringen som en del av profilbeskrivningen. På regional nivå har i Skellefteå grunden lagts till en arena för måltidsutveckling med regionala produkter och företag - Matfesten. Den har fått ett bra mottagande av både producenter och konsumenter. Projektets syfte är förstärka och vidareutveckla måltiden som konkurrensmedel för öka effekterna av turismen i regionen. Målet är stärka regionens turistnäring genom erbjuda gästen en maximal måltidsupplevelse med regionala livsmedel som bas.

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Kommunfullmäktige 2008-03-25

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Kommunfullmäktige 2008-03-25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (55) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-19.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Katarina Köhler och Ulrika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2004-02-03

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Konsumentnämnden 2004-02-03 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Hjorten, Älgen (307B) Kl. 14.00-16.00 Beslutande Valter Stenberg Ann-Sofi Sehlstedt Assar Eketorn Marie Berglund Elisabeth Öhmark Carina Lillbacka Rosalie

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer