Förstudie Breddkulturcenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Breddkulturcenter"

Transkript

1 Förstudie Breddkulturcenter augusti januari 2013 På uppdrag av Landstinget Västernorrland genomförd av Amatörteaterns Riksförbund - Västernorrland

2 Uppdrag ATR-V (Amatörteaterns Riksförbund Västernorrland) har av Landstinget Västernorrland fått i uppdrag att genomföra en förstudie kring ett Breddkulturcenter (BKC) i Västernorrland. Utgångspunkten för förstudien grundar sig på Västernorrlands Kulturplan där det uttryckligen står att Tillskapande av ett Resurscenter för breddkultur står högt på dagordningen. För att bygga nätverk och skapa förutsättningar för samverkan behövs resurser i form av både personal och en fysisk mötesplats (11.2 Breddkulturen). 21 juni togs beslut av landstinget att bevilja kr för uppdraget, att genomföras från och med den 3 september med en slutredovisning Det är viktigt att påpeka att detta är en förstudie och inte en vetenskaplig studie. De diagram och synpunkter som på olika sätt presenteras härrör från de träffar som genomförts. Vi tycker dock att vissa slutsatser kan dras utifrån de synpunkter som framfördes. Under arbetet med denna förstudie så har flera personer deltagit, många ideella timmar lagts ned utöver den arvoderade delen, där Mia Tejle, verksamhetsledare för ATR-V, har haft huvudansvaret för planering och genomförande. Historiens vingslag Plan och genomförande Första steget var att besöka och intervjua kommunernas kulturansvariga tjänstemän för att få deras bild av den ideella kulturen. De fick beskriva både bredden och det som sticker ut i kommunen samt presentera tankar om framtiden, eventuella visioner och utvecklingsområden. Besöken har gjorts för att få en uppfattning om hur kommunens kontakt med det ideella kulturlivet ser ut, samt hur deras stöd och stödfunktioner är uppbyggda. Hur ser de på kulturen och föreningslivet i kommunen? Vad får de för tankar och idéer av ett Breddkulturcenter i länet? Den viktigaste delen var dock att få kontakt och träffa den ideella kultursektorn. Träffar ordnades i alla kommuner dit representanter för föreningslivets olika kulturområden inbjöds. Upplägget var att man både skulle kunna jobba individuellt och i grupp, att förutsättningslöst få diskutera och spåna tillsammans kring amatörkulturen generellt men också specifikt utifrån sin egen förenings behov och önskemål. Hur skulle ett BKC kunna se ut? Visioner och innehåll? Alla fick även fylla i en blankett kring sin förenings behov. Få tillhöra en gemenskap Information gavs om samverkansmodellen och Västernorrlands Kulturplan delades ut till alla. Det informerades även om Ideell Kulturallians (IKA) och nätverket Ideell Kulturallians Västernorrland (IKA-V). Nätverket IKA-V bildades vid ett stormöte på Söråkers Folkets Hus augusti Till föreningsdialogerna inbjöds personer varav det kom ca stycken. Under Teaterforum på Hola Folkhögskola i november genomfördes en Ungdomssamling med 28 deltagare. Ett studiebesök på Föreningsbyrån i Sundsvall gjordes och träffar med några av länets konsulenter har också genomförts. Arbetsgruppen IKA-V har också fått information och bidragit med synpunkter. Totalt har vi träffat drygt 130 personer under arbetet med förstudien. 1

3 Ideella kulturlivet i kommunerna Generellt kan sägas att det finns ett stort och rikt kulturliv i hela Västernorrland. Vissa regionala och kommunala skillnader kan iakttas som att Ånge sticker ut på musiksidan, med bl.a. satsning på Kulturbanken, ett musikhus med inriktning på ungdomsmusik, efter att man producerat starka musikgrupper som Takida, Corroded och Stiftelsen. Även Sundsvall karaktäriseras av mycket musik i olika former, många ungdomsband som repar i en mängd lokaler. Här finns Pipeline som är Sveriges äldsta rockklubb. Kvartersteatern bedriver en stor barn- och ungdomsverksamhet Berikar livet och Riksteaterföreningen Scen Sundsvall är Sveriges tredje största. Härnösand har en av landets största och aktivaste jazzklubb, imponerande Filmklubb som alltid har slutsålda visningar. I Timrå bärs kulturen upp av de ideella föreningarna, man saknar kulturinstitutioner, men framhåller det alternativa kulturhuset Söråkers Folkets Hus som ett föredöme på många sätt. Föreningen Kulturbygden i Sollefteå, som drivs av engagerade ungdomar, har under de senaste åren skapat en mängd verksamhet i en magasinbyggnad vid älven. Folk- och världmusikfestivalen Urkult har arrangerats i Näsåker sedan För tredje året arrangerades hörlursfestivalen Webb-gallery. I Kramfors firar Skulefestivalen 30-årsjubileum 2013, Nordingrå konstrunda arrangeras i maj varje år med ca 30 konstnärer. Dragspelet har även en framträdande roll i kulturlivet. Örnsköldsvik har ett ungdomshus, Sliperiet, med stor kulturprägel, en stark teaterförening, en stor Konstförening och en ideell konstnärsförening vid namn Kulturfabriken. Det finns dock rätt stora skillnader i förutsättningar för länets kommuner. Sundsvall (ca inv) som största kommun har naturligtvis mer resurser till sitt förfogande jämfört med Ånge (ca inv). I Sundsvall inrättades Föreningsbyrån 2011 med många anställda där allt som har med det ideella föreningslivet (kultur, fritid, idrott) samlades under ett tak. Man sköter kommunens anläggningar och lokaler, fördelar bidrag samt anordnar kurser och utbildningar. Här finns visst stöd och kompetens som står till föreningarnas förfogande. I Örnsköldsvik har man kontinuerliga kulturdialoger med föreningar/intresserade baserade på olika teman/genrer. I Härnösand satsas på en utökning av tjänsterna Kulturchef och Kultursamordnare med 100%. De flesta kommunerna har dock någon tjänsteman med uppdrag att stödja det ideella kulturlivet mer än bara fördela bidrag. Kommunernas kontakt med föreningarna varierar rätt mycket, allfrån kontinuerliga dialoger och träffar till inga alls. Diagrammen visar på föreningarnas uppfattning av kontakten med sin kommun. Det översta visar på alla svar medan den undre visar på den kommun där föreningarna upplever sämst kontakt med sin kommun. Det förefaller vara ganska stora skillnader mellan kommunerna. Det finns två huvudtyper av ideella kulturarbetare, arrangörer och utövare. Exempel på arrangörer är Riksteaterföreningarna som arrangerar professionella teaterföreställningar, musikföreningar som inom olika genrer arrangerar musikprogram, festivalarrangörer som årligen genomför en festival. Utövarna finns inom hela det kulturella spektrakt med teater, musik, film, konst, litteratur etc. Arrangörernas huvudsyfte är att nå en bred och stor publik, utövarnas huvudsyfte är att själva utöva kultur, deltagarkultur, som oftast resulterar i någon form av publik presentation. Många kulturföreningar har en tvärkulturell verksamhet och är därför både utövare och arrangörer. Eufori Kulturen är det vackra, fria som ger energi 2

4 Vi vill också framhålla hembygds- och hemslöjdsrörelsen som bedriver en stor verksamhet för våra bygder och historia genom att bevara och hålla vårt kulturarv vid liv. Här finns många människor, företrädesvis äldre, som är engagerade. De är ofta både utövare och arrangör genom att man t.ex. håller hembygdsgårdar öppna och tillgängliga, arrangerar föreläsningar, verkstäder mm. En amatör är varm och glad Det finns även en del av föreningslivet som är lokalhållare, vars främsta syfte är att tillhandahålla dessa för uthyrning. En del är även arrangörer och därmed har egen verksamhet i lokalerna. De främsta lokalhållarna i länet är Folkets Husrörelsen (ca 32), Våra Gårdar (ca 25) och Bygdegårdarna (ca 65). Det finns ungefär 120 stycken lokaler som drivs av dessa huvudmän. Somliga är stora anläggningar med många anställda som sköter drift, underhåll, bokning etc, medan många är små som helt drivs ideellt. Utöver dessa finns en mängd andra typer av lokaler som kyrkan, kommunerna och andra förfogar över. Behov och önskemål framförda på föreningsdialogerna Den ideella kultursektorn består av människor som brinner för kultur, eller oftast, brinner för sin förenings kultur och verksamhet. Det är kring den egna verksamheten som fokus ligger, det är där man lägger sitt fritidsengagemang. Oftast har man inte tid, möjlighet eller resurser att verka över ett större område, man har liksom nog med att få till det på hemmaplan. Alla uttrycker att samverkan är bra och önskvärd, men kunde vara betydligt bättre, men tiden finns liksom inte. En övergripande part som kunde fylla denna roll att samordna, stötta och ge råd vore därför önskvärt. Träffarna utvecklades lite olika beroende på vilka frågor som kom upp och hur man uppfattade frågeställningarna och från vilka kulturområden man kom (se diagram vänster). Det som ibland var svårt att både klarlägga och förstå var hur koffertmodellen, som nu heter samverkansmodellen, fungerar och hur pengarna fördelas i länen och regionerna. Som ett led av samverkansmodellen så tas en regional kulurplan fram, där länet (regionen) beskriver hur man vill att kulturen ska utvecklas och vart pengarna ska gå. Denna övergripande resurs beskrevs som en mäklare, resurssamordnare, kulturbank, kulturförmedlare, inventerare etc. Överlag uttrycktes ett stort behov av en länsövergripande funktion som kunde ha en samlande översikt av kunskaper, kontakter och resurser. Det betyder inte nödvändigtvis att allt måste finnas på en plats, utan det är kunskapen om var och hur det kan göras tillgängligt som behövs. På frågan vad som föreningarna prioriterade högst så blev svaret kanske inte helt oväntat, pengar/resurser. När de fick välja på de olika alternativen (se diagram höger) och ange var behovet var störst, så ansåg 34% att pengar/resurser var nr 1 (1-5). Om alla svar och rangordningar tas med så studera diagrammet på nästa sida. 3

5 De flesta föreningarna ser pengar/resurser som den största bristvaran. Många får lite och en del inget från sin kommun, särskilt svårt för dom som inte ens förfogar över en egen lokal för sin verksamhet. Utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv kan sägas att det finns ett behov om stöd och hjälp på flera plan: Skriva ansökningar Vart man kan söka pengar Samverkanspartners Skapa projekt, ev. i samverkan med andra, och därmed öka resurstilldelningen Budget Utbildning i ekonomi, bokföring, uppföljning etc Sponsring Som framgår av vidstående diagram så är sponsringen ganska liten inom den ideella kultursektorn. Små föreningar med lokal verksamhet är inte så attraktiva för företagssponsring. Kultursektorns relation till sponsring skiljer sig jämfört med idrottens, både i tradition och förhållningssätt. Många kulturföreningar värnar starkt om sitt oberoende och har en ideologisk status som man inte vill ska påverkas eller ifrågasättas. En annan fråga som ofta togs upp var marknadsföring. Allt ifrån marknadsföring av det egna evenemanget till information om den ideella kulturens betydelse för allmänhet och politiker. Inom detta område skulle man kunna dela upp det i följande punkter: Kunskaper om marknadsföring Resurser och teknik inom marknadsföring Gemensamma marknadsföringsplatser. Hemsidekunskap Evenemangs- kulturkalender Nyhetsbrev med föreningsinformation Lobby och information Startpunkt för viktiga samtal Att anordna och samordna efterfrågade kurser och utbildning torde av det som framkommit vara en av de viktigare arbetsuppgifterna för ett Breddkulturcenter. Det kan vara både korta och lite längre kurser, dom kan vara riktade till ett mindre geografiskt område, en genre eller av mer övergripande karaktär. Många frågor som föreningskunskap, bokföring, marknadsföring är ofta gemensamma för många typer av föreningar. Huvudinriktningen är att kunna erbjuda kurser som riktar sig till en bred krets. Utbildningsoch stödinsatserna ska även kunna ske direkt till en förening, på plats i deras miljö. Många delar av punkterna ovan, ekonomi och marknadsföring, handlar om någon form av utbildningsinsats. Sammanfattning av behov av olika utbildningsinsatser: Utbildningar / kurser förlagda på Breddkulturcentret Utbildningar / kurser förlagd till en kommun/mindre geografiskt område Utbildning / stödinsats förlagd till en specifik förening Övergripande och generella utbildningar, typ föreningskunskap, bokföring, marknadsföring etc Specifika utbildningar inom de olika kulturområdena 4

6 Vi tror att mycket handlar om att samordna och använda det som redan finns. Att göra det känt och tillgängligt för flera, att utnyttja och använda befintliga resurser och kompetenser. Många föreningar har t.ex. inte kännedom om konsulenternas verksamhet och vilka kunskaper och resurser de kan gå in med. Även föreningarna själva kan ha resurser av olika slag som de kan dela med sig av och därmed komma fler till godo. Samordning och förmedling av redan befintliga resurser är därför en väldigt viktig funktion. Kontakten med institutionerna ser i vår undersökning något bättre ut. Föreningarna verkar känna till institutionerna och somliga har ett bra utbyte med dom. Samarbetet kan säkert utvecklas ytterligare, t.ex. många har svårt att veta vem man ska ta kontakt med i olika/specifika frågor. Konsulenterna arbetar i de flesta fall för institutionerna, men vi valde att särskilja dem för att se om det fanns någon skillnad. Studieförbunden är på flera sätt en viktig samarbetspartner för kulturföreningarna. De kan, inom vissa ramar och regelverk, bidra ekonomiskt genom studiecirklar och kulturarrangemang. Många grupper får också hjälp med lokaler för sin verksamhet. En del föreningar har dock valt att gå ur samarbetet på grund av att byråkratin har ökat. Viss kulturverksamhet stämmer inte med studiecirkelns form. Många kulturföreningar är politiskt och religiöst obundna och kan känna sig obekväma i en ideologisk mall. En av förutsättningarna för breddkulturens utveckling är att bygga nätverk, hålla det uppdaterat och tillgängligt för så många som möjligt. Ett sådant arbete kräver även en kontinuerlig inventering och kartläggning av breddkulturen i länet. Nätverksbyggande handlar om att samverka på alla nivåer; spets - bredd, horisontellt, vertikalt och diagonalt. Den ideella kultursektorn efterfrågar en övergripande funktion som kan förfoga och förmedla detta: Bygga och förmedla nätverket över hela länet Bygga och förmedla kontakt inom den ideella kultursektorn Inventera och kartlägga Kunskap om och förmedla kontakt med tjänstemän och politiker inom det offentliga Kontakt med institutionerna Kunskap om och förmedla kontakt med konsulenterna Samverka på alla nivåer Intryck Uttryck Avstryck Många uttryckte brist på och svårighet att hitta lämpliga lokaler. En del föreningar har egna lokaler och kan där bestämma utformning och användning i rätt hög grad. Men många föreningar måste för kortare eller längre tid hyra lokaler för sin verksamhet. Det kan vara allt från ett möte till musikuppträdande eller repetetion. Kulturutövarna har ibland svårt att finna ändamålsenliga lokaler som passar deras ekonomi. Generellt är det nog ingen lokalbrist, utan snarare brist på samordning och samutnyttjande. 5

7 När det gäller medlemsrekrytering till föreningarna kan man konstatera att det verkar vara ganska bra. 84 % svarar ok, bra eller toppen! Det kan nog på vissa håll vara svårt att få folk att ta på sig styrelseuppdrag, men på det stora hela verkade de som vi träffade relativt nöjda. En allmän uppfattning hos många är dock att föreningskunskapen är ganska låg generellt och framförallt att ungdomar saknar kunskap och därför har svårt att engagera sig i föreningslivet, än mer att bilda ny förening. Ungdomar hittar idag nya sätt att organisera sig och det är viktigt att vara öppen för nya former av engagemang. Ungdomssamling Under Teaterforum på Hola Folkhögskola genomfördes en ungdomssamling där 28 ungdomar i grupparbete fick diskutera vikten av kultur. De fick även visionera kring kulturarrangemang i länet för ungdomar och fundera över vilken hjälp och stöd som de då kunde behöva. Kreativitet Idéer kring kulturarrangemang i länet: Multikulturell festival Temakvällar (olika kulturarrangemang) Musical Kulturfestival för alla åldrar Filmprojekt - från scrach till färdig produkt Kulturdagar - prova på flera konstformer Kulturell temamånad Teaterproduktion - under en vecka jobbar man fram en teaterföreställning Flashmobs på olika platser i länet Skaparglädje Behov av stöd och hjälp: Hjälp med att hitta resurser Marknadsföring PR Samordnare Bollplank Budget - ekonomi - sponsorer Support team Kunskaper om lagar, tillstånd, rättigheter, STIM etc Teknik Bokning av artister Nätverk Ledarskap Lokaler / platser Utlopp för inre känslor Varför är kultur viktigt för dig? Roligt - glädje - livslust Lärorikt - utvecklande - utbildning Frihet, finns ej rätt eller fel Kultur är allt Stort och skapande - kreativitet - fantasi Alla nynnar nån gång... Jättebra sätt att samanföra människor Få ut känslor Universiellt Hur skulle ett Breddkulturcenter kunna se ut? Ett Breddkulturcenter skulle kunna vara en fast geografisk plats eller någon form av mobil enhet eller en virtuell plattform. Vi tror att det ska vara allting! Det handlar inte om antingen eller utan om både och. En fysisk plats både som arbetsplats men också som möjlig mötesplats, gärna med tillgång till andra utrymmen som kan användas vid behov, t.ex. vid kurser. Det har även ett stort symbolvärde att faktiskt finnas på en plats, att vara fysiskt och geografiskt tydlig. 6

8 Dock är det oerhört viktig att vara flexibel och rörlig. Därför tror vi också att resurspersonerna ska vara väldigt mobila och besöka föreningarna på hemmaplan. Det är där verksamheten bedrivs som är den viktigaste platsen för just den föreningen. Länet är rätt stort och avstånden ganska stora, och då kan det vara mycket bättre motiverat att en resursperson kommer till föreningen än tvärtom. Många gånger behöver man dock inte ses fysiskt för att få information eller någon annan form av stöd. Ibland kan ett telefonsamtal räcka, kanske det finns på breddkulturens hemsida som man söker eller att svar ges via e-post. Idag utvecklas de digitala medierna mycket snabbt, så vad som väntar runt hörnet är svårt att veta, men att kommunikation och kunskapsöverföring kommer att förändras är ett som är säkert. Ett Breddkulturcenter måste både stå för en kontinuitet och vara flexibel. Utifrån det stora behov som finns bland föreningarna så kan inte en individ allena fylla det. Det behövs dock minst en person som verksamhetsansvarig med lämpliga färdigheter. Utöver det så behövs flexibiliteten att ta in olika kompetenser utifrån behov och önskemål. Andrum En viktig del i Breddkulturcentret måste vara att samverka med redan befintliga resurser och kompetenser. Bland de kompetenser som redan finns har vi institutionerna och konsulenterna som redan har uppdrag att jobba med den ideella sektorn, och gör också det till del. Många föreningar har också kontakt, men långt ifrån alla. Därför tror vi att kunskapen om vilka resurser och kompetenser som redan finns är en viktig del. Samverkan och nätverksbyggande på alla håll, mellan alla parter, är något som alla borde kunna tjäna på. Det gäller att få ut så mycket som möjligt av tillgängliga resurser. I mötet med konsulenterna så såg även de positivt på ett Breddkulturcenter som en växel och kontaktförmedlare för spridning av deras resurser och kompetenser. De visade även stort intresse för idén kring tvärkulturella kulturdagar. Sammanfattning och förslag Breddkulturen är mångfasetterad och engagerar väldigt många människor i Västernorrland. Allt från hembygdsgårdar och hantverk till musik, konst, dans, film och teater som utövas över ett stort geografiskt område av människor i alla åldrar. Människorna formulerar sina egna, sin bygds och samtidens frågor i alla dess kreativa konstformer. Breddkulturen är både som medel och egen kraft oerhört viktig, och föreningarna, med dess medlemmar, gör ett fantastiskt viktigt arbete, inte bara för dom själva utan för samhället i stort. Kulturen är dynamisk till sin natur och motorn är kreativitet. Utifrån alla de träffar som gjorts (se loggbok i slutet) och av de önskemål och behov som där framkommit, så har det blivit tydligt att det finns ett antal funktioner på övergripande plan som de enskilda föreningarna inte själva förmår fylla. De ideella föreningarna är upptagna av sin egen verksamhet, med all rätt, och har inte tid och resurser att verka på ett länsplan. Den funktionen och stödet har här formulerats och beskrivits som ett Breddkulturcenter. Breddkulturen är detsamma som amatörkulturen, men utan amatörbegreppets eventuella dåliga eller värderande klang. Breddkulturen kan även sträcka sig ut mot det fria kulturlivet och alla kulturarbetare/utövare utan att behöva ta hänsyn till synliga eller osynliga gränser. Folkets röst Vår slutsats blir att tillskapandet av ett Breddkulturcenter skulle vara ett mycket positivt bidrag till utvecklingen av den ideella kulturen i Västernorrland. Något liknande finns inte så vitt vi vet någon annanstans i Sverige. Breddkulturcentret bör etableras på en hyfsad central plats i länet, gärna med goda kommunikationsmöjligheter. Det kan med fördel ligga tillsammans med eller i närheten av andra 7

9 närliggande verksamheter och lämpliga lokaler då samutnyttjande och synnergieffekter eftersträvas. Vi har tittat på två platser, dels på Hola Folkhögskola (Kramfors kommun) och på Murberget (Härnösand). Möjliga och lämpliga lokaler finns på bägge ställena. Det finns olika för- och nackdelar med de båda alternativen, Härnösand ligger något mer i mitten, Murberget erbjuder en fin, kulturell miljö med tillgång till andra lokaler och bra kommunikationer. Hola erbjuder en folkbildningsmiljö med vissa kulturella inslag, lärare med bra kompetens, tillgång till många och bra lokaler, med järnväg och flygplats runt hörnet erbjuds ganska bra kommunikationer. Det finns säkert fler möjliga platser, vi har i första hand undersökt om det överhuvudtaget finns lämpliga lokaler och Kulturen är utvecklande för landsbygden hur intresset från dessa parter är samt fått en uppskattning av kostnaderna. Vi förordar i detta skede ingen särskild plats men vi har ändå gjort ett medvetet val att inte föreslå platser i ytterområdena med hänsyn till länets geografin. Ett breddkulturcenters funktion och sätt att arbeta måste vara flexibelt och utvecklas under tid. Det går idag inte att säga exakt hur det ska se ut, det vore snarare förödande att göra så. En balans mellan kontinuitet och flexibilitet måste eftersträvas, det ideella kulturlivets behov ska styra och en stor mobilitet/rörlighet finnas. Några av nyckelorden har varit: samordnare, nätverksbyggande, förmedlare, kulturmäklare. Det är viktigt att det är den ideella kultursektorn som äger och är huvudman för Breddkulturcentret. Det grundläggande perspektivet har varit att det är de som bedriver verksamhet som också ska styra över centeret. Därför ligger det närmast till hands att IKA-V (Ideell Kulturallians Västernorrland) ombildas till en förening som blir huvudman och arbetsgivare för centret. Arbetsgruppen för nätverket IKA-V ser positivt på detta men det krävs en förankring och ett arbete under våren med nödvändiga beslut. IKA-V skulle då vara den ideella kulturens röst medan Breddkulturcentret är dess verkstad. Naturligtvis blir Breddkulturcentret beroende av offentliga medel för sin existen. Föreningarna har redan tydligt uttryckt att det är ekonomin som är den största bristvaran och från kommunerna har man hänvisat till länsnivån. Finansieringen torde Landstinget Västernorrland kunna stå för. En medpart på länsnivå skulle kunna vara Kommunförbundet Västernorrland som kunde skjuta till en mindre del, på det sättet blev även kommunerna indirekt delaktiga. Exakt hur själva organisationen ska se ut har vi idag ingen riktig åsikt om. Man kan dock tänka sig att det finns en styrelse (IKA-V) som har det formella ansvaret av uppdrag och ekonomi. Därutöver kan man med fördel ha en referensgrupp alternativt styrgrupp för Breddkulturcentret. Detta får dock utarbetas under uppbyggnaden och med berörda parter. Möte över generationer Förutsättningarna att få utvecklingsmedel av Kulturrådet tror vi är goda då ett Breddkulturcenter är något relativt nytt och dessutom tydligt beskrivits i länets Kulturplan. Ett utvecklingsprojekt om 3 år (1 juli juni 2016) borde därför sökas. Vi föreslår därför att ett Breddkulturcenter tillskapas på länsnivå att Ideell Kulturallians Västernorrland blir dess hemmahamn (förutsättningar enligt ovan) att finansiering sker via Landstinget Västernorrland att Landstinget Västernorrland söker utvecklingsmedel av Kulturrådet om 3 år att Landstinget undersöker om ytterligare medfinansiärer finns 8

10 Budget (helår) Tjänst 150% Kontor & administration Resor & logi Verksamhetsmedel Summa: kr kr kr kr kr Budgeten grundar sig på en verksamhetsledare %. Därutöver behövs en person på deltid för att komplettera med vissa kunskaper och kompetenser, men också för att få ett bollpank och att minska sårbarheten. Dessa två tjänster får dock inte ta upp hela 150% då en flexibilitet måste finnas för att kunna ta in spetskompetens i vissa lägen. Att hitta rätt personer blir naturligtvis väldigt viktigt och avgörande i en sådan här slimmad organisation. Tjänstevolymen skulle helst ha varit större, gärna 200%, men vi tror inte det är möjligt för tillfället. Kulturskapande föder fria och livsbejakande människor Bygger broar Friskvård välmående Alla texter på lapparna kommer från föreningsdialogerna, liksom bilden på framsidan Människor som är kreativa lär sig att ta för sig under demokratiska former, att ta ansvar, samarbeta, utvecklas tillsammans, producera och skapa gemensamt - kultur ger mänsklig tillväxt! 9

11 Loggbok augusti januari 2013 Arbetsmöten, föreningsdialoger och intervjuver 12/8 Arbetsmöte ATR-Västernorrland, styrelsen 31/8-1/9 Rådslag Ideella Kulturallians, Stockholm 12/9 Möte med Kulturstrateg Bettan Edberg, Örnsköldsviks kommun 17/9 Möte med Kulturskolechef Maria Tiger, Ånge kommun 28/9 Möte med Kultursekreterare Ninni Melander, Kramfors kommun 1/10 Arbetsmöte ATR-Västernorrland, styrelsen 4-5/10 Kulturting i Östersund 10/10 Möte med Kulturdirektör Ulla Näsman, Sundsvalls kommun 18/10 Föreningsdialog i Örnsköldsvik, Ö-viks museum 22/10 Möte med Förvaltningschef (KUF) Örjan Abrahamsson och Kultursamordnare Guniris Jonasson, Sollefteå kommun 23/10 Möte med Kulturchef Göran Sjögren, Härnösands kommun 13/11 Möte med Kulturchef Bo Markusson, Timrå kommun 16/11 Möte med Kultursekreterare Ninni Melander, Kramfors kommun 18/11 Ungdomssamling i samband med Teaterforum, Hola Folkhögskola 20/11 Föreningsdialog i Sundsvall, Kulturmagasinet 22/11 Föreningsdialog i Ånge, Mari Zidéns Atelje 28/11 Föreningsdialog i Härnösand, Sambiblioteket 2/12 Arbetsmöte Ideell Kulturallians Västernorrlands arbetsgrupp 4/12 Föreningsdialog i Kramfors, Hotell Höga Kusten 6/12 Möte med hemslöjdskonsulenterna Ulrika Bos Kerttu och Annso Grahn, Murberget 6/12 Föreningsdialog i Sollefteå, Hällristningsmuseet Näsåker 9/12 Föreningsdialog i Timrå, Lundegård Bergeforsen 10/12 Möte med filmkonsulent Anders Justin, Scenkonstbolaget 11/12 Möte med Utvecklingsledare Åsa Claeson-Nordin, Kommunförbundet V-norrland 16/12 Arbetsmöte ATR-Västernorrland, styrelsen 18/12 Möte Kulturutvecklare Kiki Hammarström och Kultursamordnare Linda Nordlander Frisk, Landstinget Västernorrland 2/ Studiebesök Hola Folkhögskola, verksamhetssamordnare HansOlov Furberg 7/1 Studiebesök Murberget, Avdelningschef Kurt Nordlander 7/1 Arbetsmöte ATR-Västernorrland, styrelsen 10/1 Arbetsmöte IKA-Västernorrland, arbetsgrupp Amatörteaterns Riksförbund Västernorrland 10

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer