Förstudie Breddkulturcenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Breddkulturcenter"

Transkript

1 Förstudie Breddkulturcenter augusti januari 2013 På uppdrag av Landstinget Västernorrland genomförd av Amatörteaterns Riksförbund - Västernorrland

2 Uppdrag ATR-V (Amatörteaterns Riksförbund Västernorrland) har av Landstinget Västernorrland fått i uppdrag att genomföra en förstudie kring ett Breddkulturcenter (BKC) i Västernorrland. Utgångspunkten för förstudien grundar sig på Västernorrlands Kulturplan där det uttryckligen står att Tillskapande av ett Resurscenter för breddkultur står högt på dagordningen. För att bygga nätverk och skapa förutsättningar för samverkan behövs resurser i form av både personal och en fysisk mötesplats (11.2 Breddkulturen). 21 juni togs beslut av landstinget att bevilja kr för uppdraget, att genomföras från och med den 3 september med en slutredovisning Det är viktigt att påpeka att detta är en förstudie och inte en vetenskaplig studie. De diagram och synpunkter som på olika sätt presenteras härrör från de träffar som genomförts. Vi tycker dock att vissa slutsatser kan dras utifrån de synpunkter som framfördes. Under arbetet med denna förstudie så har flera personer deltagit, många ideella timmar lagts ned utöver den arvoderade delen, där Mia Tejle, verksamhetsledare för ATR-V, har haft huvudansvaret för planering och genomförande. Historiens vingslag Plan och genomförande Första steget var att besöka och intervjua kommunernas kulturansvariga tjänstemän för att få deras bild av den ideella kulturen. De fick beskriva både bredden och det som sticker ut i kommunen samt presentera tankar om framtiden, eventuella visioner och utvecklingsområden. Besöken har gjorts för att få en uppfattning om hur kommunens kontakt med det ideella kulturlivet ser ut, samt hur deras stöd och stödfunktioner är uppbyggda. Hur ser de på kulturen och föreningslivet i kommunen? Vad får de för tankar och idéer av ett Breddkulturcenter i länet? Den viktigaste delen var dock att få kontakt och träffa den ideella kultursektorn. Träffar ordnades i alla kommuner dit representanter för föreningslivets olika kulturområden inbjöds. Upplägget var att man både skulle kunna jobba individuellt och i grupp, att förutsättningslöst få diskutera och spåna tillsammans kring amatörkulturen generellt men också specifikt utifrån sin egen förenings behov och önskemål. Hur skulle ett BKC kunna se ut? Visioner och innehåll? Alla fick även fylla i en blankett kring sin förenings behov. Få tillhöra en gemenskap Information gavs om samverkansmodellen och Västernorrlands Kulturplan delades ut till alla. Det informerades även om Ideell Kulturallians (IKA) och nätverket Ideell Kulturallians Västernorrland (IKA-V). Nätverket IKA-V bildades vid ett stormöte på Söråkers Folkets Hus augusti Till föreningsdialogerna inbjöds personer varav det kom ca stycken. Under Teaterforum på Hola Folkhögskola i november genomfördes en Ungdomssamling med 28 deltagare. Ett studiebesök på Föreningsbyrån i Sundsvall gjordes och träffar med några av länets konsulenter har också genomförts. Arbetsgruppen IKA-V har också fått information och bidragit med synpunkter. Totalt har vi träffat drygt 130 personer under arbetet med förstudien. 1

3 Ideella kulturlivet i kommunerna Generellt kan sägas att det finns ett stort och rikt kulturliv i hela Västernorrland. Vissa regionala och kommunala skillnader kan iakttas som att Ånge sticker ut på musiksidan, med bl.a. satsning på Kulturbanken, ett musikhus med inriktning på ungdomsmusik, efter att man producerat starka musikgrupper som Takida, Corroded och Stiftelsen. Även Sundsvall karaktäriseras av mycket musik i olika former, många ungdomsband som repar i en mängd lokaler. Här finns Pipeline som är Sveriges äldsta rockklubb. Kvartersteatern bedriver en stor barn- och ungdomsverksamhet Berikar livet och Riksteaterföreningen Scen Sundsvall är Sveriges tredje största. Härnösand har en av landets största och aktivaste jazzklubb, imponerande Filmklubb som alltid har slutsålda visningar. I Timrå bärs kulturen upp av de ideella föreningarna, man saknar kulturinstitutioner, men framhåller det alternativa kulturhuset Söråkers Folkets Hus som ett föredöme på många sätt. Föreningen Kulturbygden i Sollefteå, som drivs av engagerade ungdomar, har under de senaste åren skapat en mängd verksamhet i en magasinbyggnad vid älven. Folk- och världmusikfestivalen Urkult har arrangerats i Näsåker sedan För tredje året arrangerades hörlursfestivalen Webb-gallery. I Kramfors firar Skulefestivalen 30-årsjubileum 2013, Nordingrå konstrunda arrangeras i maj varje år med ca 30 konstnärer. Dragspelet har även en framträdande roll i kulturlivet. Örnsköldsvik har ett ungdomshus, Sliperiet, med stor kulturprägel, en stark teaterförening, en stor Konstförening och en ideell konstnärsförening vid namn Kulturfabriken. Det finns dock rätt stora skillnader i förutsättningar för länets kommuner. Sundsvall (ca inv) som största kommun har naturligtvis mer resurser till sitt förfogande jämfört med Ånge (ca inv). I Sundsvall inrättades Föreningsbyrån 2011 med många anställda där allt som har med det ideella föreningslivet (kultur, fritid, idrott) samlades under ett tak. Man sköter kommunens anläggningar och lokaler, fördelar bidrag samt anordnar kurser och utbildningar. Här finns visst stöd och kompetens som står till föreningarnas förfogande. I Örnsköldsvik har man kontinuerliga kulturdialoger med föreningar/intresserade baserade på olika teman/genrer. I Härnösand satsas på en utökning av tjänsterna Kulturchef och Kultursamordnare med 100%. De flesta kommunerna har dock någon tjänsteman med uppdrag att stödja det ideella kulturlivet mer än bara fördela bidrag. Kommunernas kontakt med föreningarna varierar rätt mycket, allfrån kontinuerliga dialoger och träffar till inga alls. Diagrammen visar på föreningarnas uppfattning av kontakten med sin kommun. Det översta visar på alla svar medan den undre visar på den kommun där föreningarna upplever sämst kontakt med sin kommun. Det förefaller vara ganska stora skillnader mellan kommunerna. Det finns två huvudtyper av ideella kulturarbetare, arrangörer och utövare. Exempel på arrangörer är Riksteaterföreningarna som arrangerar professionella teaterföreställningar, musikföreningar som inom olika genrer arrangerar musikprogram, festivalarrangörer som årligen genomför en festival. Utövarna finns inom hela det kulturella spektrakt med teater, musik, film, konst, litteratur etc. Arrangörernas huvudsyfte är att nå en bred och stor publik, utövarnas huvudsyfte är att själva utöva kultur, deltagarkultur, som oftast resulterar i någon form av publik presentation. Många kulturföreningar har en tvärkulturell verksamhet och är därför både utövare och arrangörer. Eufori Kulturen är det vackra, fria som ger energi 2

4 Vi vill också framhålla hembygds- och hemslöjdsrörelsen som bedriver en stor verksamhet för våra bygder och historia genom att bevara och hålla vårt kulturarv vid liv. Här finns många människor, företrädesvis äldre, som är engagerade. De är ofta både utövare och arrangör genom att man t.ex. håller hembygdsgårdar öppna och tillgängliga, arrangerar föreläsningar, verkstäder mm. En amatör är varm och glad Det finns även en del av föreningslivet som är lokalhållare, vars främsta syfte är att tillhandahålla dessa för uthyrning. En del är även arrangörer och därmed har egen verksamhet i lokalerna. De främsta lokalhållarna i länet är Folkets Husrörelsen (ca 32), Våra Gårdar (ca 25) och Bygdegårdarna (ca 65). Det finns ungefär 120 stycken lokaler som drivs av dessa huvudmän. Somliga är stora anläggningar med många anställda som sköter drift, underhåll, bokning etc, medan många är små som helt drivs ideellt. Utöver dessa finns en mängd andra typer av lokaler som kyrkan, kommunerna och andra förfogar över. Behov och önskemål framförda på föreningsdialogerna Den ideella kultursektorn består av människor som brinner för kultur, eller oftast, brinner för sin förenings kultur och verksamhet. Det är kring den egna verksamheten som fokus ligger, det är där man lägger sitt fritidsengagemang. Oftast har man inte tid, möjlighet eller resurser att verka över ett större område, man har liksom nog med att få till det på hemmaplan. Alla uttrycker att samverkan är bra och önskvärd, men kunde vara betydligt bättre, men tiden finns liksom inte. En övergripande part som kunde fylla denna roll att samordna, stötta och ge råd vore därför önskvärt. Träffarna utvecklades lite olika beroende på vilka frågor som kom upp och hur man uppfattade frågeställningarna och från vilka kulturområden man kom (se diagram vänster). Det som ibland var svårt att både klarlägga och förstå var hur koffertmodellen, som nu heter samverkansmodellen, fungerar och hur pengarna fördelas i länen och regionerna. Som ett led av samverkansmodellen så tas en regional kulurplan fram, där länet (regionen) beskriver hur man vill att kulturen ska utvecklas och vart pengarna ska gå. Denna övergripande resurs beskrevs som en mäklare, resurssamordnare, kulturbank, kulturförmedlare, inventerare etc. Överlag uttrycktes ett stort behov av en länsövergripande funktion som kunde ha en samlande översikt av kunskaper, kontakter och resurser. Det betyder inte nödvändigtvis att allt måste finnas på en plats, utan det är kunskapen om var och hur det kan göras tillgängligt som behövs. På frågan vad som föreningarna prioriterade högst så blev svaret kanske inte helt oväntat, pengar/resurser. När de fick välja på de olika alternativen (se diagram höger) och ange var behovet var störst, så ansåg 34% att pengar/resurser var nr 1 (1-5). Om alla svar och rangordningar tas med så studera diagrammet på nästa sida. 3

5 De flesta föreningarna ser pengar/resurser som den största bristvaran. Många får lite och en del inget från sin kommun, särskilt svårt för dom som inte ens förfogar över en egen lokal för sin verksamhet. Utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv kan sägas att det finns ett behov om stöd och hjälp på flera plan: Skriva ansökningar Vart man kan söka pengar Samverkanspartners Skapa projekt, ev. i samverkan med andra, och därmed öka resurstilldelningen Budget Utbildning i ekonomi, bokföring, uppföljning etc Sponsring Som framgår av vidstående diagram så är sponsringen ganska liten inom den ideella kultursektorn. Små föreningar med lokal verksamhet är inte så attraktiva för företagssponsring. Kultursektorns relation till sponsring skiljer sig jämfört med idrottens, både i tradition och förhållningssätt. Många kulturföreningar värnar starkt om sitt oberoende och har en ideologisk status som man inte vill ska påverkas eller ifrågasättas. En annan fråga som ofta togs upp var marknadsföring. Allt ifrån marknadsföring av det egna evenemanget till information om den ideella kulturens betydelse för allmänhet och politiker. Inom detta område skulle man kunna dela upp det i följande punkter: Kunskaper om marknadsföring Resurser och teknik inom marknadsföring Gemensamma marknadsföringsplatser. Hemsidekunskap Evenemangs- kulturkalender Nyhetsbrev med föreningsinformation Lobby och information Startpunkt för viktiga samtal Att anordna och samordna efterfrågade kurser och utbildning torde av det som framkommit vara en av de viktigare arbetsuppgifterna för ett Breddkulturcenter. Det kan vara både korta och lite längre kurser, dom kan vara riktade till ett mindre geografiskt område, en genre eller av mer övergripande karaktär. Många frågor som föreningskunskap, bokföring, marknadsföring är ofta gemensamma för många typer av föreningar. Huvudinriktningen är att kunna erbjuda kurser som riktar sig till en bred krets. Utbildningsoch stödinsatserna ska även kunna ske direkt till en förening, på plats i deras miljö. Många delar av punkterna ovan, ekonomi och marknadsföring, handlar om någon form av utbildningsinsats. Sammanfattning av behov av olika utbildningsinsatser: Utbildningar / kurser förlagda på Breddkulturcentret Utbildningar / kurser förlagd till en kommun/mindre geografiskt område Utbildning / stödinsats förlagd till en specifik förening Övergripande och generella utbildningar, typ föreningskunskap, bokföring, marknadsföring etc Specifika utbildningar inom de olika kulturområdena 4

6 Vi tror att mycket handlar om att samordna och använda det som redan finns. Att göra det känt och tillgängligt för flera, att utnyttja och använda befintliga resurser och kompetenser. Många föreningar har t.ex. inte kännedom om konsulenternas verksamhet och vilka kunskaper och resurser de kan gå in med. Även föreningarna själva kan ha resurser av olika slag som de kan dela med sig av och därmed komma fler till godo. Samordning och förmedling av redan befintliga resurser är därför en väldigt viktig funktion. Kontakten med institutionerna ser i vår undersökning något bättre ut. Föreningarna verkar känna till institutionerna och somliga har ett bra utbyte med dom. Samarbetet kan säkert utvecklas ytterligare, t.ex. många har svårt att veta vem man ska ta kontakt med i olika/specifika frågor. Konsulenterna arbetar i de flesta fall för institutionerna, men vi valde att särskilja dem för att se om det fanns någon skillnad. Studieförbunden är på flera sätt en viktig samarbetspartner för kulturföreningarna. De kan, inom vissa ramar och regelverk, bidra ekonomiskt genom studiecirklar och kulturarrangemang. Många grupper får också hjälp med lokaler för sin verksamhet. En del föreningar har dock valt att gå ur samarbetet på grund av att byråkratin har ökat. Viss kulturverksamhet stämmer inte med studiecirkelns form. Många kulturföreningar är politiskt och religiöst obundna och kan känna sig obekväma i en ideologisk mall. En av förutsättningarna för breddkulturens utveckling är att bygga nätverk, hålla det uppdaterat och tillgängligt för så många som möjligt. Ett sådant arbete kräver även en kontinuerlig inventering och kartläggning av breddkulturen i länet. Nätverksbyggande handlar om att samverka på alla nivåer; spets - bredd, horisontellt, vertikalt och diagonalt. Den ideella kultursektorn efterfrågar en övergripande funktion som kan förfoga och förmedla detta: Bygga och förmedla nätverket över hela länet Bygga och förmedla kontakt inom den ideella kultursektorn Inventera och kartlägga Kunskap om och förmedla kontakt med tjänstemän och politiker inom det offentliga Kontakt med institutionerna Kunskap om och förmedla kontakt med konsulenterna Samverka på alla nivåer Intryck Uttryck Avstryck Många uttryckte brist på och svårighet att hitta lämpliga lokaler. En del föreningar har egna lokaler och kan där bestämma utformning och användning i rätt hög grad. Men många föreningar måste för kortare eller längre tid hyra lokaler för sin verksamhet. Det kan vara allt från ett möte till musikuppträdande eller repetetion. Kulturutövarna har ibland svårt att finna ändamålsenliga lokaler som passar deras ekonomi. Generellt är det nog ingen lokalbrist, utan snarare brist på samordning och samutnyttjande. 5

7 När det gäller medlemsrekrytering till föreningarna kan man konstatera att det verkar vara ganska bra. 84 % svarar ok, bra eller toppen! Det kan nog på vissa håll vara svårt att få folk att ta på sig styrelseuppdrag, men på det stora hela verkade de som vi träffade relativt nöjda. En allmän uppfattning hos många är dock att föreningskunskapen är ganska låg generellt och framförallt att ungdomar saknar kunskap och därför har svårt att engagera sig i föreningslivet, än mer att bilda ny förening. Ungdomar hittar idag nya sätt att organisera sig och det är viktigt att vara öppen för nya former av engagemang. Ungdomssamling Under Teaterforum på Hola Folkhögskola genomfördes en ungdomssamling där 28 ungdomar i grupparbete fick diskutera vikten av kultur. De fick även visionera kring kulturarrangemang i länet för ungdomar och fundera över vilken hjälp och stöd som de då kunde behöva. Kreativitet Idéer kring kulturarrangemang i länet: Multikulturell festival Temakvällar (olika kulturarrangemang) Musical Kulturfestival för alla åldrar Filmprojekt - från scrach till färdig produkt Kulturdagar - prova på flera konstformer Kulturell temamånad Teaterproduktion - under en vecka jobbar man fram en teaterföreställning Flashmobs på olika platser i länet Skaparglädje Behov av stöd och hjälp: Hjälp med att hitta resurser Marknadsföring PR Samordnare Bollplank Budget - ekonomi - sponsorer Support team Kunskaper om lagar, tillstånd, rättigheter, STIM etc Teknik Bokning av artister Nätverk Ledarskap Lokaler / platser Utlopp för inre känslor Varför är kultur viktigt för dig? Roligt - glädje - livslust Lärorikt - utvecklande - utbildning Frihet, finns ej rätt eller fel Kultur är allt Stort och skapande - kreativitet - fantasi Alla nynnar nån gång... Jättebra sätt att samanföra människor Få ut känslor Universiellt Hur skulle ett Breddkulturcenter kunna se ut? Ett Breddkulturcenter skulle kunna vara en fast geografisk plats eller någon form av mobil enhet eller en virtuell plattform. Vi tror att det ska vara allting! Det handlar inte om antingen eller utan om både och. En fysisk plats både som arbetsplats men också som möjlig mötesplats, gärna med tillgång till andra utrymmen som kan användas vid behov, t.ex. vid kurser. Det har även ett stort symbolvärde att faktiskt finnas på en plats, att vara fysiskt och geografiskt tydlig. 6

8 Dock är det oerhört viktig att vara flexibel och rörlig. Därför tror vi också att resurspersonerna ska vara väldigt mobila och besöka föreningarna på hemmaplan. Det är där verksamheten bedrivs som är den viktigaste platsen för just den föreningen. Länet är rätt stort och avstånden ganska stora, och då kan det vara mycket bättre motiverat att en resursperson kommer till föreningen än tvärtom. Många gånger behöver man dock inte ses fysiskt för att få information eller någon annan form av stöd. Ibland kan ett telefonsamtal räcka, kanske det finns på breddkulturens hemsida som man söker eller att svar ges via e-post. Idag utvecklas de digitala medierna mycket snabbt, så vad som väntar runt hörnet är svårt att veta, men att kommunikation och kunskapsöverföring kommer att förändras är ett som är säkert. Ett Breddkulturcenter måste både stå för en kontinuitet och vara flexibel. Utifrån det stora behov som finns bland föreningarna så kan inte en individ allena fylla det. Det behövs dock minst en person som verksamhetsansvarig med lämpliga färdigheter. Utöver det så behövs flexibiliteten att ta in olika kompetenser utifrån behov och önskemål. Andrum En viktig del i Breddkulturcentret måste vara att samverka med redan befintliga resurser och kompetenser. Bland de kompetenser som redan finns har vi institutionerna och konsulenterna som redan har uppdrag att jobba med den ideella sektorn, och gör också det till del. Många föreningar har också kontakt, men långt ifrån alla. Därför tror vi att kunskapen om vilka resurser och kompetenser som redan finns är en viktig del. Samverkan och nätverksbyggande på alla håll, mellan alla parter, är något som alla borde kunna tjäna på. Det gäller att få ut så mycket som möjligt av tillgängliga resurser. I mötet med konsulenterna så såg även de positivt på ett Breddkulturcenter som en växel och kontaktförmedlare för spridning av deras resurser och kompetenser. De visade även stort intresse för idén kring tvärkulturella kulturdagar. Sammanfattning och förslag Breddkulturen är mångfasetterad och engagerar väldigt många människor i Västernorrland. Allt från hembygdsgårdar och hantverk till musik, konst, dans, film och teater som utövas över ett stort geografiskt område av människor i alla åldrar. Människorna formulerar sina egna, sin bygds och samtidens frågor i alla dess kreativa konstformer. Breddkulturen är både som medel och egen kraft oerhört viktig, och föreningarna, med dess medlemmar, gör ett fantastiskt viktigt arbete, inte bara för dom själva utan för samhället i stort. Kulturen är dynamisk till sin natur och motorn är kreativitet. Utifrån alla de träffar som gjorts (se loggbok i slutet) och av de önskemål och behov som där framkommit, så har det blivit tydligt att det finns ett antal funktioner på övergripande plan som de enskilda föreningarna inte själva förmår fylla. De ideella föreningarna är upptagna av sin egen verksamhet, med all rätt, och har inte tid och resurser att verka på ett länsplan. Den funktionen och stödet har här formulerats och beskrivits som ett Breddkulturcenter. Breddkulturen är detsamma som amatörkulturen, men utan amatörbegreppets eventuella dåliga eller värderande klang. Breddkulturen kan även sträcka sig ut mot det fria kulturlivet och alla kulturarbetare/utövare utan att behöva ta hänsyn till synliga eller osynliga gränser. Folkets röst Vår slutsats blir att tillskapandet av ett Breddkulturcenter skulle vara ett mycket positivt bidrag till utvecklingen av den ideella kulturen i Västernorrland. Något liknande finns inte så vitt vi vet någon annanstans i Sverige. Breddkulturcentret bör etableras på en hyfsad central plats i länet, gärna med goda kommunikationsmöjligheter. Det kan med fördel ligga tillsammans med eller i närheten av andra 7

9 närliggande verksamheter och lämpliga lokaler då samutnyttjande och synnergieffekter eftersträvas. Vi har tittat på två platser, dels på Hola Folkhögskola (Kramfors kommun) och på Murberget (Härnösand). Möjliga och lämpliga lokaler finns på bägge ställena. Det finns olika för- och nackdelar med de båda alternativen, Härnösand ligger något mer i mitten, Murberget erbjuder en fin, kulturell miljö med tillgång till andra lokaler och bra kommunikationer. Hola erbjuder en folkbildningsmiljö med vissa kulturella inslag, lärare med bra kompetens, tillgång till många och bra lokaler, med järnväg och flygplats runt hörnet erbjuds ganska bra kommunikationer. Det finns säkert fler möjliga platser, vi har i första hand undersökt om det överhuvudtaget finns lämpliga lokaler och Kulturen är utvecklande för landsbygden hur intresset från dessa parter är samt fått en uppskattning av kostnaderna. Vi förordar i detta skede ingen särskild plats men vi har ändå gjort ett medvetet val att inte föreslå platser i ytterområdena med hänsyn till länets geografin. Ett breddkulturcenters funktion och sätt att arbeta måste vara flexibelt och utvecklas under tid. Det går idag inte att säga exakt hur det ska se ut, det vore snarare förödande att göra så. En balans mellan kontinuitet och flexibilitet måste eftersträvas, det ideella kulturlivets behov ska styra och en stor mobilitet/rörlighet finnas. Några av nyckelorden har varit: samordnare, nätverksbyggande, förmedlare, kulturmäklare. Det är viktigt att det är den ideella kultursektorn som äger och är huvudman för Breddkulturcentret. Det grundläggande perspektivet har varit att det är de som bedriver verksamhet som också ska styra över centeret. Därför ligger det närmast till hands att IKA-V (Ideell Kulturallians Västernorrland) ombildas till en förening som blir huvudman och arbetsgivare för centret. Arbetsgruppen för nätverket IKA-V ser positivt på detta men det krävs en förankring och ett arbete under våren med nödvändiga beslut. IKA-V skulle då vara den ideella kulturens röst medan Breddkulturcentret är dess verkstad. Naturligtvis blir Breddkulturcentret beroende av offentliga medel för sin existen. Föreningarna har redan tydligt uttryckt att det är ekonomin som är den största bristvaran och från kommunerna har man hänvisat till länsnivån. Finansieringen torde Landstinget Västernorrland kunna stå för. En medpart på länsnivå skulle kunna vara Kommunförbundet Västernorrland som kunde skjuta till en mindre del, på det sättet blev även kommunerna indirekt delaktiga. Exakt hur själva organisationen ska se ut har vi idag ingen riktig åsikt om. Man kan dock tänka sig att det finns en styrelse (IKA-V) som har det formella ansvaret av uppdrag och ekonomi. Därutöver kan man med fördel ha en referensgrupp alternativt styrgrupp för Breddkulturcentret. Detta får dock utarbetas under uppbyggnaden och med berörda parter. Möte över generationer Förutsättningarna att få utvecklingsmedel av Kulturrådet tror vi är goda då ett Breddkulturcenter är något relativt nytt och dessutom tydligt beskrivits i länets Kulturplan. Ett utvecklingsprojekt om 3 år (1 juli juni 2016) borde därför sökas. Vi föreslår därför att ett Breddkulturcenter tillskapas på länsnivå att Ideell Kulturallians Västernorrland blir dess hemmahamn (förutsättningar enligt ovan) att finansiering sker via Landstinget Västernorrland att Landstinget Västernorrland söker utvecklingsmedel av Kulturrådet om 3 år att Landstinget undersöker om ytterligare medfinansiärer finns 8

10 Budget (helår) Tjänst 150% Kontor & administration Resor & logi Verksamhetsmedel Summa: kr kr kr kr kr Budgeten grundar sig på en verksamhetsledare %. Därutöver behövs en person på deltid för att komplettera med vissa kunskaper och kompetenser, men också för att få ett bollpank och att minska sårbarheten. Dessa två tjänster får dock inte ta upp hela 150% då en flexibilitet måste finnas för att kunna ta in spetskompetens i vissa lägen. Att hitta rätt personer blir naturligtvis väldigt viktigt och avgörande i en sådan här slimmad organisation. Tjänstevolymen skulle helst ha varit större, gärna 200%, men vi tror inte det är möjligt för tillfället. Kulturskapande föder fria och livsbejakande människor Bygger broar Friskvård välmående Alla texter på lapparna kommer från föreningsdialogerna, liksom bilden på framsidan Människor som är kreativa lär sig att ta för sig under demokratiska former, att ta ansvar, samarbeta, utvecklas tillsammans, producera och skapa gemensamt - kultur ger mänsklig tillväxt! 9

11 Loggbok augusti januari 2013 Arbetsmöten, föreningsdialoger och intervjuver 12/8 Arbetsmöte ATR-Västernorrland, styrelsen 31/8-1/9 Rådslag Ideella Kulturallians, Stockholm 12/9 Möte med Kulturstrateg Bettan Edberg, Örnsköldsviks kommun 17/9 Möte med Kulturskolechef Maria Tiger, Ånge kommun 28/9 Möte med Kultursekreterare Ninni Melander, Kramfors kommun 1/10 Arbetsmöte ATR-Västernorrland, styrelsen 4-5/10 Kulturting i Östersund 10/10 Möte med Kulturdirektör Ulla Näsman, Sundsvalls kommun 18/10 Föreningsdialog i Örnsköldsvik, Ö-viks museum 22/10 Möte med Förvaltningschef (KUF) Örjan Abrahamsson och Kultursamordnare Guniris Jonasson, Sollefteå kommun 23/10 Möte med Kulturchef Göran Sjögren, Härnösands kommun 13/11 Möte med Kulturchef Bo Markusson, Timrå kommun 16/11 Möte med Kultursekreterare Ninni Melander, Kramfors kommun 18/11 Ungdomssamling i samband med Teaterforum, Hola Folkhögskola 20/11 Föreningsdialog i Sundsvall, Kulturmagasinet 22/11 Föreningsdialog i Ånge, Mari Zidéns Atelje 28/11 Föreningsdialog i Härnösand, Sambiblioteket 2/12 Arbetsmöte Ideell Kulturallians Västernorrlands arbetsgrupp 4/12 Föreningsdialog i Kramfors, Hotell Höga Kusten 6/12 Möte med hemslöjdskonsulenterna Ulrika Bos Kerttu och Annso Grahn, Murberget 6/12 Föreningsdialog i Sollefteå, Hällristningsmuseet Näsåker 9/12 Föreningsdialog i Timrå, Lundegård Bergeforsen 10/12 Möte med filmkonsulent Anders Justin, Scenkonstbolaget 11/12 Möte med Utvecklingsledare Åsa Claeson-Nordin, Kommunförbundet V-norrland 16/12 Arbetsmöte ATR-Västernorrland, styrelsen 18/12 Möte Kulturutvecklare Kiki Hammarström och Kultursamordnare Linda Nordlander Frisk, Landstinget Västernorrland 2/ Studiebesök Hola Folkhögskola, verksamhetssamordnare HansOlov Furberg 7/1 Studiebesök Murberget, Avdelningschef Kurt Nordlander 7/1 Arbetsmöte ATR-Västernorrland, styrelsen 10/1 Arbetsmöte IKA-Västernorrland, arbetsgrupp Amatörteaterns Riksförbund Västernorrland 10

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA

Ulricehamn skall vara Sveriges bästa plantskola för kultur! MÖTAS UTÖVA VÄXA INNEHÅLL Kulturpolitisk bakgrund...3 Kulturens roll i samhället...4 Vision & ledord...6 Sammanfattning...6 Kulturpris och Kulturstipendium...7 Kulturarvet...7 Biblioteket...8 Barn- och Ungdomskulturen...8

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 bilaga KS 2015/9/1 SALA ~OMMUN Ink. 2015-01- l 4 l 1 (1) 2015-01-13 NtKlAS HELLSTRAND Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 Bakgrund Sala Festivalen Ekonomisk Förening

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur

Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur Speed-dating för samverkan Träffa kollegor och ideella kulturorganisationer du tidigare bara hört talas om eller inte ens visste fanns. Så stod det

Läs mer

UTVECKLINGSKONFERENS. 21 22 augusti 2008 Hotell Södra Berget Sundsvall. Anmälan Program SEMINARIER MÖTEN. Till dig som arbetar med ungdomars fritid

UTVECKLINGSKONFERENS. 21 22 augusti 2008 Hotell Södra Berget Sundsvall. Anmälan Program SEMINARIER MÖTEN. Till dig som arbetar med ungdomars fritid KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND OCH VÅRA KOMMUNER PRESENTERAR INBJUDAN Till dig som arbetar med ungdomars fritid UTVECKLINGSKONFERENS SEMINARIER som ger dig nya perspektiv, bl a med Emma Hamberg MÖTEN som

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

ax Amatörkulturens samrådsgrupp 1. (5)

ax Amatörkulturens samrådsgrupp 1. (5) ax Amatörkulturens samrådsgrupp 1. (5) Kulturdepartementet Ulrika Lindblad 103 33 Stockholm Amatörkulturens samrådsgrupp, ax, överlämnar härmed yttrande över Barnkulturutredningens slutbetänkande Tänka

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014

SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014 SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014 PASS 1 VAD FINNS IDAG? GRUPP 1 - Eldsjälar - Föreläsningsföreningen - Bra förutsättningar - En publik och ett stort utbud för den äldre publiken

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli vår kompis du också! Med Kulturernas Karneval vill vi lyfta fram hela det spektrum av kulturformer och kulturuttryck

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Enkätsammanställning, november 2012

Enkätsammanställning, november 2012 Kön A. Kvinna 27 45,8 B. Man 32 54,2 Total 59 100 100% (59/59) Ålder A. Under 19 år 0 0 B. 19-25 år 2 3,4 C. 26-45 år 20 33,9 D. 46-65 år 25 42,4 E. Äldre än 65 år 12 20,3 Total 59 100 100% (59/59) Hemkommun

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer