Förstudie Breddkulturcenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Breddkulturcenter"

Transkript

1 Förstudie Breddkulturcenter augusti januari 2013 På uppdrag av Landstinget Västernorrland genomförd av Amatörteaterns Riksförbund - Västernorrland

2 Uppdrag ATR-V (Amatörteaterns Riksförbund Västernorrland) har av Landstinget Västernorrland fått i uppdrag att genomföra en förstudie kring ett Breddkulturcenter (BKC) i Västernorrland. Utgångspunkten för förstudien grundar sig på Västernorrlands Kulturplan där det uttryckligen står att Tillskapande av ett Resurscenter för breddkultur står högt på dagordningen. För att bygga nätverk och skapa förutsättningar för samverkan behövs resurser i form av både personal och en fysisk mötesplats (11.2 Breddkulturen). 21 juni togs beslut av landstinget att bevilja kr för uppdraget, att genomföras från och med den 3 september med en slutredovisning Det är viktigt att påpeka att detta är en förstudie och inte en vetenskaplig studie. De diagram och synpunkter som på olika sätt presenteras härrör från de träffar som genomförts. Vi tycker dock att vissa slutsatser kan dras utifrån de synpunkter som framfördes. Under arbetet med denna förstudie så har flera personer deltagit, många ideella timmar lagts ned utöver den arvoderade delen, där Mia Tejle, verksamhetsledare för ATR-V, har haft huvudansvaret för planering och genomförande. Historiens vingslag Plan och genomförande Första steget var att besöka och intervjua kommunernas kulturansvariga tjänstemän för att få deras bild av den ideella kulturen. De fick beskriva både bredden och det som sticker ut i kommunen samt presentera tankar om framtiden, eventuella visioner och utvecklingsområden. Besöken har gjorts för att få en uppfattning om hur kommunens kontakt med det ideella kulturlivet ser ut, samt hur deras stöd och stödfunktioner är uppbyggda. Hur ser de på kulturen och föreningslivet i kommunen? Vad får de för tankar och idéer av ett Breddkulturcenter i länet? Den viktigaste delen var dock att få kontakt och träffa den ideella kultursektorn. Träffar ordnades i alla kommuner dit representanter för föreningslivets olika kulturområden inbjöds. Upplägget var att man både skulle kunna jobba individuellt och i grupp, att förutsättningslöst få diskutera och spåna tillsammans kring amatörkulturen generellt men också specifikt utifrån sin egen förenings behov och önskemål. Hur skulle ett BKC kunna se ut? Visioner och innehåll? Alla fick även fylla i en blankett kring sin förenings behov. Få tillhöra en gemenskap Information gavs om samverkansmodellen och Västernorrlands Kulturplan delades ut till alla. Det informerades även om Ideell Kulturallians (IKA) och nätverket Ideell Kulturallians Västernorrland (IKA-V). Nätverket IKA-V bildades vid ett stormöte på Söråkers Folkets Hus augusti Till föreningsdialogerna inbjöds personer varav det kom ca stycken. Under Teaterforum på Hola Folkhögskola i november genomfördes en Ungdomssamling med 28 deltagare. Ett studiebesök på Föreningsbyrån i Sundsvall gjordes och träffar med några av länets konsulenter har också genomförts. Arbetsgruppen IKA-V har också fått information och bidragit med synpunkter. Totalt har vi träffat drygt 130 personer under arbetet med förstudien. 1

3 Ideella kulturlivet i kommunerna Generellt kan sägas att det finns ett stort och rikt kulturliv i hela Västernorrland. Vissa regionala och kommunala skillnader kan iakttas som att Ånge sticker ut på musiksidan, med bl.a. satsning på Kulturbanken, ett musikhus med inriktning på ungdomsmusik, efter att man producerat starka musikgrupper som Takida, Corroded och Stiftelsen. Även Sundsvall karaktäriseras av mycket musik i olika former, många ungdomsband som repar i en mängd lokaler. Här finns Pipeline som är Sveriges äldsta rockklubb. Kvartersteatern bedriver en stor barn- och ungdomsverksamhet Berikar livet och Riksteaterföreningen Scen Sundsvall är Sveriges tredje största. Härnösand har en av landets största och aktivaste jazzklubb, imponerande Filmklubb som alltid har slutsålda visningar. I Timrå bärs kulturen upp av de ideella föreningarna, man saknar kulturinstitutioner, men framhåller det alternativa kulturhuset Söråkers Folkets Hus som ett föredöme på många sätt. Föreningen Kulturbygden i Sollefteå, som drivs av engagerade ungdomar, har under de senaste åren skapat en mängd verksamhet i en magasinbyggnad vid älven. Folk- och världmusikfestivalen Urkult har arrangerats i Näsåker sedan För tredje året arrangerades hörlursfestivalen Webb-gallery. I Kramfors firar Skulefestivalen 30-årsjubileum 2013, Nordingrå konstrunda arrangeras i maj varje år med ca 30 konstnärer. Dragspelet har även en framträdande roll i kulturlivet. Örnsköldsvik har ett ungdomshus, Sliperiet, med stor kulturprägel, en stark teaterförening, en stor Konstförening och en ideell konstnärsförening vid namn Kulturfabriken. Det finns dock rätt stora skillnader i förutsättningar för länets kommuner. Sundsvall (ca inv) som största kommun har naturligtvis mer resurser till sitt förfogande jämfört med Ånge (ca inv). I Sundsvall inrättades Föreningsbyrån 2011 med många anställda där allt som har med det ideella föreningslivet (kultur, fritid, idrott) samlades under ett tak. Man sköter kommunens anläggningar och lokaler, fördelar bidrag samt anordnar kurser och utbildningar. Här finns visst stöd och kompetens som står till föreningarnas förfogande. I Örnsköldsvik har man kontinuerliga kulturdialoger med föreningar/intresserade baserade på olika teman/genrer. I Härnösand satsas på en utökning av tjänsterna Kulturchef och Kultursamordnare med 100%. De flesta kommunerna har dock någon tjänsteman med uppdrag att stödja det ideella kulturlivet mer än bara fördela bidrag. Kommunernas kontakt med föreningarna varierar rätt mycket, allfrån kontinuerliga dialoger och träffar till inga alls. Diagrammen visar på föreningarnas uppfattning av kontakten med sin kommun. Det översta visar på alla svar medan den undre visar på den kommun där föreningarna upplever sämst kontakt med sin kommun. Det förefaller vara ganska stora skillnader mellan kommunerna. Det finns två huvudtyper av ideella kulturarbetare, arrangörer och utövare. Exempel på arrangörer är Riksteaterföreningarna som arrangerar professionella teaterföreställningar, musikföreningar som inom olika genrer arrangerar musikprogram, festivalarrangörer som årligen genomför en festival. Utövarna finns inom hela det kulturella spektrakt med teater, musik, film, konst, litteratur etc. Arrangörernas huvudsyfte är att nå en bred och stor publik, utövarnas huvudsyfte är att själva utöva kultur, deltagarkultur, som oftast resulterar i någon form av publik presentation. Många kulturföreningar har en tvärkulturell verksamhet och är därför både utövare och arrangörer. Eufori Kulturen är det vackra, fria som ger energi 2

4 Vi vill också framhålla hembygds- och hemslöjdsrörelsen som bedriver en stor verksamhet för våra bygder och historia genom att bevara och hålla vårt kulturarv vid liv. Här finns många människor, företrädesvis äldre, som är engagerade. De är ofta både utövare och arrangör genom att man t.ex. håller hembygdsgårdar öppna och tillgängliga, arrangerar föreläsningar, verkstäder mm. En amatör är varm och glad Det finns även en del av föreningslivet som är lokalhållare, vars främsta syfte är att tillhandahålla dessa för uthyrning. En del är även arrangörer och därmed har egen verksamhet i lokalerna. De främsta lokalhållarna i länet är Folkets Husrörelsen (ca 32), Våra Gårdar (ca 25) och Bygdegårdarna (ca 65). Det finns ungefär 120 stycken lokaler som drivs av dessa huvudmän. Somliga är stora anläggningar med många anställda som sköter drift, underhåll, bokning etc, medan många är små som helt drivs ideellt. Utöver dessa finns en mängd andra typer av lokaler som kyrkan, kommunerna och andra förfogar över. Behov och önskemål framförda på föreningsdialogerna Den ideella kultursektorn består av människor som brinner för kultur, eller oftast, brinner för sin förenings kultur och verksamhet. Det är kring den egna verksamheten som fokus ligger, det är där man lägger sitt fritidsengagemang. Oftast har man inte tid, möjlighet eller resurser att verka över ett större område, man har liksom nog med att få till det på hemmaplan. Alla uttrycker att samverkan är bra och önskvärd, men kunde vara betydligt bättre, men tiden finns liksom inte. En övergripande part som kunde fylla denna roll att samordna, stötta och ge råd vore därför önskvärt. Träffarna utvecklades lite olika beroende på vilka frågor som kom upp och hur man uppfattade frågeställningarna och från vilka kulturområden man kom (se diagram vänster). Det som ibland var svårt att både klarlägga och förstå var hur koffertmodellen, som nu heter samverkansmodellen, fungerar och hur pengarna fördelas i länen och regionerna. Som ett led av samverkansmodellen så tas en regional kulurplan fram, där länet (regionen) beskriver hur man vill att kulturen ska utvecklas och vart pengarna ska gå. Denna övergripande resurs beskrevs som en mäklare, resurssamordnare, kulturbank, kulturförmedlare, inventerare etc. Överlag uttrycktes ett stort behov av en länsövergripande funktion som kunde ha en samlande översikt av kunskaper, kontakter och resurser. Det betyder inte nödvändigtvis att allt måste finnas på en plats, utan det är kunskapen om var och hur det kan göras tillgängligt som behövs. På frågan vad som föreningarna prioriterade högst så blev svaret kanske inte helt oväntat, pengar/resurser. När de fick välja på de olika alternativen (se diagram höger) och ange var behovet var störst, så ansåg 34% att pengar/resurser var nr 1 (1-5). Om alla svar och rangordningar tas med så studera diagrammet på nästa sida. 3

5 De flesta föreningarna ser pengar/resurser som den största bristvaran. Många får lite och en del inget från sin kommun, särskilt svårt för dom som inte ens förfogar över en egen lokal för sin verksamhet. Utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv kan sägas att det finns ett behov om stöd och hjälp på flera plan: Skriva ansökningar Vart man kan söka pengar Samverkanspartners Skapa projekt, ev. i samverkan med andra, och därmed öka resurstilldelningen Budget Utbildning i ekonomi, bokföring, uppföljning etc Sponsring Som framgår av vidstående diagram så är sponsringen ganska liten inom den ideella kultursektorn. Små föreningar med lokal verksamhet är inte så attraktiva för företagssponsring. Kultursektorns relation till sponsring skiljer sig jämfört med idrottens, både i tradition och förhållningssätt. Många kulturföreningar värnar starkt om sitt oberoende och har en ideologisk status som man inte vill ska påverkas eller ifrågasättas. En annan fråga som ofta togs upp var marknadsföring. Allt ifrån marknadsföring av det egna evenemanget till information om den ideella kulturens betydelse för allmänhet och politiker. Inom detta område skulle man kunna dela upp det i följande punkter: Kunskaper om marknadsföring Resurser och teknik inom marknadsföring Gemensamma marknadsföringsplatser. Hemsidekunskap Evenemangs- kulturkalender Nyhetsbrev med föreningsinformation Lobby och information Startpunkt för viktiga samtal Att anordna och samordna efterfrågade kurser och utbildning torde av det som framkommit vara en av de viktigare arbetsuppgifterna för ett Breddkulturcenter. Det kan vara både korta och lite längre kurser, dom kan vara riktade till ett mindre geografiskt område, en genre eller av mer övergripande karaktär. Många frågor som föreningskunskap, bokföring, marknadsföring är ofta gemensamma för många typer av föreningar. Huvudinriktningen är att kunna erbjuda kurser som riktar sig till en bred krets. Utbildningsoch stödinsatserna ska även kunna ske direkt till en förening, på plats i deras miljö. Många delar av punkterna ovan, ekonomi och marknadsföring, handlar om någon form av utbildningsinsats. Sammanfattning av behov av olika utbildningsinsatser: Utbildningar / kurser förlagda på Breddkulturcentret Utbildningar / kurser förlagd till en kommun/mindre geografiskt område Utbildning / stödinsats förlagd till en specifik förening Övergripande och generella utbildningar, typ föreningskunskap, bokföring, marknadsföring etc Specifika utbildningar inom de olika kulturområdena 4

6 Vi tror att mycket handlar om att samordna och använda det som redan finns. Att göra det känt och tillgängligt för flera, att utnyttja och använda befintliga resurser och kompetenser. Många föreningar har t.ex. inte kännedom om konsulenternas verksamhet och vilka kunskaper och resurser de kan gå in med. Även föreningarna själva kan ha resurser av olika slag som de kan dela med sig av och därmed komma fler till godo. Samordning och förmedling av redan befintliga resurser är därför en väldigt viktig funktion. Kontakten med institutionerna ser i vår undersökning något bättre ut. Föreningarna verkar känna till institutionerna och somliga har ett bra utbyte med dom. Samarbetet kan säkert utvecklas ytterligare, t.ex. många har svårt att veta vem man ska ta kontakt med i olika/specifika frågor. Konsulenterna arbetar i de flesta fall för institutionerna, men vi valde att särskilja dem för att se om det fanns någon skillnad. Studieförbunden är på flera sätt en viktig samarbetspartner för kulturföreningarna. De kan, inom vissa ramar och regelverk, bidra ekonomiskt genom studiecirklar och kulturarrangemang. Många grupper får också hjälp med lokaler för sin verksamhet. En del föreningar har dock valt att gå ur samarbetet på grund av att byråkratin har ökat. Viss kulturverksamhet stämmer inte med studiecirkelns form. Många kulturföreningar är politiskt och religiöst obundna och kan känna sig obekväma i en ideologisk mall. En av förutsättningarna för breddkulturens utveckling är att bygga nätverk, hålla det uppdaterat och tillgängligt för så många som möjligt. Ett sådant arbete kräver även en kontinuerlig inventering och kartläggning av breddkulturen i länet. Nätverksbyggande handlar om att samverka på alla nivåer; spets - bredd, horisontellt, vertikalt och diagonalt. Den ideella kultursektorn efterfrågar en övergripande funktion som kan förfoga och förmedla detta: Bygga och förmedla nätverket över hela länet Bygga och förmedla kontakt inom den ideella kultursektorn Inventera och kartlägga Kunskap om och förmedla kontakt med tjänstemän och politiker inom det offentliga Kontakt med institutionerna Kunskap om och förmedla kontakt med konsulenterna Samverka på alla nivåer Intryck Uttryck Avstryck Många uttryckte brist på och svårighet att hitta lämpliga lokaler. En del föreningar har egna lokaler och kan där bestämma utformning och användning i rätt hög grad. Men många föreningar måste för kortare eller längre tid hyra lokaler för sin verksamhet. Det kan vara allt från ett möte till musikuppträdande eller repetetion. Kulturutövarna har ibland svårt att finna ändamålsenliga lokaler som passar deras ekonomi. Generellt är det nog ingen lokalbrist, utan snarare brist på samordning och samutnyttjande. 5

7 När det gäller medlemsrekrytering till föreningarna kan man konstatera att det verkar vara ganska bra. 84 % svarar ok, bra eller toppen! Det kan nog på vissa håll vara svårt att få folk att ta på sig styrelseuppdrag, men på det stora hela verkade de som vi träffade relativt nöjda. En allmän uppfattning hos många är dock att föreningskunskapen är ganska låg generellt och framförallt att ungdomar saknar kunskap och därför har svårt att engagera sig i föreningslivet, än mer att bilda ny förening. Ungdomar hittar idag nya sätt att organisera sig och det är viktigt att vara öppen för nya former av engagemang. Ungdomssamling Under Teaterforum på Hola Folkhögskola genomfördes en ungdomssamling där 28 ungdomar i grupparbete fick diskutera vikten av kultur. De fick även visionera kring kulturarrangemang i länet för ungdomar och fundera över vilken hjälp och stöd som de då kunde behöva. Kreativitet Idéer kring kulturarrangemang i länet: Multikulturell festival Temakvällar (olika kulturarrangemang) Musical Kulturfestival för alla åldrar Filmprojekt - från scrach till färdig produkt Kulturdagar - prova på flera konstformer Kulturell temamånad Teaterproduktion - under en vecka jobbar man fram en teaterföreställning Flashmobs på olika platser i länet Skaparglädje Behov av stöd och hjälp: Hjälp med att hitta resurser Marknadsföring PR Samordnare Bollplank Budget - ekonomi - sponsorer Support team Kunskaper om lagar, tillstånd, rättigheter, STIM etc Teknik Bokning av artister Nätverk Ledarskap Lokaler / platser Utlopp för inre känslor Varför är kultur viktigt för dig? Roligt - glädje - livslust Lärorikt - utvecklande - utbildning Frihet, finns ej rätt eller fel Kultur är allt Stort och skapande - kreativitet - fantasi Alla nynnar nån gång... Jättebra sätt att samanföra människor Få ut känslor Universiellt Hur skulle ett Breddkulturcenter kunna se ut? Ett Breddkulturcenter skulle kunna vara en fast geografisk plats eller någon form av mobil enhet eller en virtuell plattform. Vi tror att det ska vara allting! Det handlar inte om antingen eller utan om både och. En fysisk plats både som arbetsplats men också som möjlig mötesplats, gärna med tillgång till andra utrymmen som kan användas vid behov, t.ex. vid kurser. Det har även ett stort symbolvärde att faktiskt finnas på en plats, att vara fysiskt och geografiskt tydlig. 6

8 Dock är det oerhört viktig att vara flexibel och rörlig. Därför tror vi också att resurspersonerna ska vara väldigt mobila och besöka föreningarna på hemmaplan. Det är där verksamheten bedrivs som är den viktigaste platsen för just den föreningen. Länet är rätt stort och avstånden ganska stora, och då kan det vara mycket bättre motiverat att en resursperson kommer till föreningen än tvärtom. Många gånger behöver man dock inte ses fysiskt för att få information eller någon annan form av stöd. Ibland kan ett telefonsamtal räcka, kanske det finns på breddkulturens hemsida som man söker eller att svar ges via e-post. Idag utvecklas de digitala medierna mycket snabbt, så vad som väntar runt hörnet är svårt att veta, men att kommunikation och kunskapsöverföring kommer att förändras är ett som är säkert. Ett Breddkulturcenter måste både stå för en kontinuitet och vara flexibel. Utifrån det stora behov som finns bland föreningarna så kan inte en individ allena fylla det. Det behövs dock minst en person som verksamhetsansvarig med lämpliga färdigheter. Utöver det så behövs flexibiliteten att ta in olika kompetenser utifrån behov och önskemål. Andrum En viktig del i Breddkulturcentret måste vara att samverka med redan befintliga resurser och kompetenser. Bland de kompetenser som redan finns har vi institutionerna och konsulenterna som redan har uppdrag att jobba med den ideella sektorn, och gör också det till del. Många föreningar har också kontakt, men långt ifrån alla. Därför tror vi att kunskapen om vilka resurser och kompetenser som redan finns är en viktig del. Samverkan och nätverksbyggande på alla håll, mellan alla parter, är något som alla borde kunna tjäna på. Det gäller att få ut så mycket som möjligt av tillgängliga resurser. I mötet med konsulenterna så såg även de positivt på ett Breddkulturcenter som en växel och kontaktförmedlare för spridning av deras resurser och kompetenser. De visade även stort intresse för idén kring tvärkulturella kulturdagar. Sammanfattning och förslag Breddkulturen är mångfasetterad och engagerar väldigt många människor i Västernorrland. Allt från hembygdsgårdar och hantverk till musik, konst, dans, film och teater som utövas över ett stort geografiskt område av människor i alla åldrar. Människorna formulerar sina egna, sin bygds och samtidens frågor i alla dess kreativa konstformer. Breddkulturen är både som medel och egen kraft oerhört viktig, och föreningarna, med dess medlemmar, gör ett fantastiskt viktigt arbete, inte bara för dom själva utan för samhället i stort. Kulturen är dynamisk till sin natur och motorn är kreativitet. Utifrån alla de träffar som gjorts (se loggbok i slutet) och av de önskemål och behov som där framkommit, så har det blivit tydligt att det finns ett antal funktioner på övergripande plan som de enskilda föreningarna inte själva förmår fylla. De ideella föreningarna är upptagna av sin egen verksamhet, med all rätt, och har inte tid och resurser att verka på ett länsplan. Den funktionen och stödet har här formulerats och beskrivits som ett Breddkulturcenter. Breddkulturen är detsamma som amatörkulturen, men utan amatörbegreppets eventuella dåliga eller värderande klang. Breddkulturen kan även sträcka sig ut mot det fria kulturlivet och alla kulturarbetare/utövare utan att behöva ta hänsyn till synliga eller osynliga gränser. Folkets röst Vår slutsats blir att tillskapandet av ett Breddkulturcenter skulle vara ett mycket positivt bidrag till utvecklingen av den ideella kulturen i Västernorrland. Något liknande finns inte så vitt vi vet någon annanstans i Sverige. Breddkulturcentret bör etableras på en hyfsad central plats i länet, gärna med goda kommunikationsmöjligheter. Det kan med fördel ligga tillsammans med eller i närheten av andra 7

9 närliggande verksamheter och lämpliga lokaler då samutnyttjande och synnergieffekter eftersträvas. Vi har tittat på två platser, dels på Hola Folkhögskola (Kramfors kommun) och på Murberget (Härnösand). Möjliga och lämpliga lokaler finns på bägge ställena. Det finns olika för- och nackdelar med de båda alternativen, Härnösand ligger något mer i mitten, Murberget erbjuder en fin, kulturell miljö med tillgång till andra lokaler och bra kommunikationer. Hola erbjuder en folkbildningsmiljö med vissa kulturella inslag, lärare med bra kompetens, tillgång till många och bra lokaler, med järnväg och flygplats runt hörnet erbjuds ganska bra kommunikationer. Det finns säkert fler möjliga platser, vi har i första hand undersökt om det överhuvudtaget finns lämpliga lokaler och Kulturen är utvecklande för landsbygden hur intresset från dessa parter är samt fått en uppskattning av kostnaderna. Vi förordar i detta skede ingen särskild plats men vi har ändå gjort ett medvetet val att inte föreslå platser i ytterområdena med hänsyn till länets geografin. Ett breddkulturcenters funktion och sätt att arbeta måste vara flexibelt och utvecklas under tid. Det går idag inte att säga exakt hur det ska se ut, det vore snarare förödande att göra så. En balans mellan kontinuitet och flexibilitet måste eftersträvas, det ideella kulturlivets behov ska styra och en stor mobilitet/rörlighet finnas. Några av nyckelorden har varit: samordnare, nätverksbyggande, förmedlare, kulturmäklare. Det är viktigt att det är den ideella kultursektorn som äger och är huvudman för Breddkulturcentret. Det grundläggande perspektivet har varit att det är de som bedriver verksamhet som också ska styra över centeret. Därför ligger det närmast till hands att IKA-V (Ideell Kulturallians Västernorrland) ombildas till en förening som blir huvudman och arbetsgivare för centret. Arbetsgruppen för nätverket IKA-V ser positivt på detta men det krävs en förankring och ett arbete under våren med nödvändiga beslut. IKA-V skulle då vara den ideella kulturens röst medan Breddkulturcentret är dess verkstad. Naturligtvis blir Breddkulturcentret beroende av offentliga medel för sin existen. Föreningarna har redan tydligt uttryckt att det är ekonomin som är den största bristvaran och från kommunerna har man hänvisat till länsnivån. Finansieringen torde Landstinget Västernorrland kunna stå för. En medpart på länsnivå skulle kunna vara Kommunförbundet Västernorrland som kunde skjuta till en mindre del, på det sättet blev även kommunerna indirekt delaktiga. Exakt hur själva organisationen ska se ut har vi idag ingen riktig åsikt om. Man kan dock tänka sig att det finns en styrelse (IKA-V) som har det formella ansvaret av uppdrag och ekonomi. Därutöver kan man med fördel ha en referensgrupp alternativt styrgrupp för Breddkulturcentret. Detta får dock utarbetas under uppbyggnaden och med berörda parter. Möte över generationer Förutsättningarna att få utvecklingsmedel av Kulturrådet tror vi är goda då ett Breddkulturcenter är något relativt nytt och dessutom tydligt beskrivits i länets Kulturplan. Ett utvecklingsprojekt om 3 år (1 juli juni 2016) borde därför sökas. Vi föreslår därför att ett Breddkulturcenter tillskapas på länsnivå att Ideell Kulturallians Västernorrland blir dess hemmahamn (förutsättningar enligt ovan) att finansiering sker via Landstinget Västernorrland att Landstinget Västernorrland söker utvecklingsmedel av Kulturrådet om 3 år att Landstinget undersöker om ytterligare medfinansiärer finns 8

10 Budget (helår) Tjänst 150% Kontor & administration Resor & logi Verksamhetsmedel Summa: kr kr kr kr kr Budgeten grundar sig på en verksamhetsledare %. Därutöver behövs en person på deltid för att komplettera med vissa kunskaper och kompetenser, men också för att få ett bollpank och att minska sårbarheten. Dessa två tjänster får dock inte ta upp hela 150% då en flexibilitet måste finnas för att kunna ta in spetskompetens i vissa lägen. Att hitta rätt personer blir naturligtvis väldigt viktigt och avgörande i en sådan här slimmad organisation. Tjänstevolymen skulle helst ha varit större, gärna 200%, men vi tror inte det är möjligt för tillfället. Kulturskapande föder fria och livsbejakande människor Bygger broar Friskvård välmående Alla texter på lapparna kommer från föreningsdialogerna, liksom bilden på framsidan Människor som är kreativa lär sig att ta för sig under demokratiska former, att ta ansvar, samarbeta, utvecklas tillsammans, producera och skapa gemensamt - kultur ger mänsklig tillväxt! 9

11 Loggbok augusti januari 2013 Arbetsmöten, föreningsdialoger och intervjuver 12/8 Arbetsmöte ATR-Västernorrland, styrelsen 31/8-1/9 Rådslag Ideella Kulturallians, Stockholm 12/9 Möte med Kulturstrateg Bettan Edberg, Örnsköldsviks kommun 17/9 Möte med Kulturskolechef Maria Tiger, Ånge kommun 28/9 Möte med Kultursekreterare Ninni Melander, Kramfors kommun 1/10 Arbetsmöte ATR-Västernorrland, styrelsen 4-5/10 Kulturting i Östersund 10/10 Möte med Kulturdirektör Ulla Näsman, Sundsvalls kommun 18/10 Föreningsdialog i Örnsköldsvik, Ö-viks museum 22/10 Möte med Förvaltningschef (KUF) Örjan Abrahamsson och Kultursamordnare Guniris Jonasson, Sollefteå kommun 23/10 Möte med Kulturchef Göran Sjögren, Härnösands kommun 13/11 Möte med Kulturchef Bo Markusson, Timrå kommun 16/11 Möte med Kultursekreterare Ninni Melander, Kramfors kommun 18/11 Ungdomssamling i samband med Teaterforum, Hola Folkhögskola 20/11 Föreningsdialog i Sundsvall, Kulturmagasinet 22/11 Föreningsdialog i Ånge, Mari Zidéns Atelje 28/11 Föreningsdialog i Härnösand, Sambiblioteket 2/12 Arbetsmöte Ideell Kulturallians Västernorrlands arbetsgrupp 4/12 Föreningsdialog i Kramfors, Hotell Höga Kusten 6/12 Möte med hemslöjdskonsulenterna Ulrika Bos Kerttu och Annso Grahn, Murberget 6/12 Föreningsdialog i Sollefteå, Hällristningsmuseet Näsåker 9/12 Föreningsdialog i Timrå, Lundegård Bergeforsen 10/12 Möte med filmkonsulent Anders Justin, Scenkonstbolaget 11/12 Möte med Utvecklingsledare Åsa Claeson-Nordin, Kommunförbundet V-norrland 16/12 Arbetsmöte ATR-Västernorrland, styrelsen 18/12 Möte Kulturutvecklare Kiki Hammarström och Kultursamordnare Linda Nordlander Frisk, Landstinget Västernorrland 2/ Studiebesök Hola Folkhögskola, verksamhetssamordnare HansOlov Furberg 7/1 Studiebesök Murberget, Avdelningschef Kurt Nordlander 7/1 Arbetsmöte ATR-Västernorrland, styrelsen 10/1 Arbetsmöte IKA-Västernorrland, arbetsgrupp Amatörteaterns Riksförbund Västernorrland 10

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer

Läs mer

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad

Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad Datum: Sida: 1 (7) Kortversion av Kulturplan Mariestad 2015 2022 Sida: 2 (7) Inledning Kulturen spelar en allt viktigare roll för samhällsutvecklingen. Därför har också Mariestads kommun tagit fram en

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 Plats: Regionens hus, sal B 11 Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 2018-2020 Diarienummer:

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson KFN 2014/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Israelsson 2014-01-30 KFN 2014/0032 50733 Kultur- och fritidsnämnden Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom offentlig

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSKULTURPLAN FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

BARN- OCH UNGDOMSKULTURPLAN FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN BARN- OCH UNGDOMSKULTURPLAN FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN 2007 2009 VISION Gullspångs kommun ska i samverkan med föreningslivet ha ett stort utbud av kulturaktiviteter, vilka ska präglas av bredd och kvalitet

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012 i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen FÖRORD För drygt två år sedan togs det första steget på vägen mot en överenskommelse

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014

Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Kultur Skånes mötesplats Halvlek kulturplan, Victoriateatern i Malmö 2 september 2014 Dokumentation från World Cafésamtalen World Café: Bordssamtal 1-4 Omgång 1: Tankar och reflektioner om grundidén om

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN 2016-2018 VERKSAMHETSANSLAG Nya former för finansiering bör prövas i framtiden. 1 Teatercentrum har under de senaste åren väckt frågan om

Läs mer

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer?

FÖRENINGSHJÄLPEN. Vill din förening växa och få nya ideer? FÖRENINGSHJÄLPEN Vill din förening växa och få nya ideer? Studieförbundet Vuxenskolan brinner för föreningslivet och gör allt för att stötta och utveckla samhällsengagemang och demokrati. Genom utbildningar,

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Härmed lämnar Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skåne sitt remissvar på förslaget

Läs mer

Handbok för arrangörer

Handbok för arrangörer Handbok för arrangörer Arrangörshandbok - omslag.indd 1 2014-09-17 15:56:31 Handbok för arrangörer hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vare sig du är en erfaren arrangör eller

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer