UTVÄRDERING AV FORTUNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVÄRDERING AV FORTUNA"

Transkript

1 Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering

2 Copyright Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 2007 ISSN ISBN Grafisk formgivning och layout: Mats Andersson Holmbergs, Malmö 2008 Information om utvärdering på Malmö högskola:

3 FÖRORD Rosengårds stadsdelsförvaltning genomförde under 2006 och 2007 ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt finansierat av Svenska ESF-rådet och Försäkringskassan i Skåne. Ambitionen var att återfå långtidssjukskrivna i stadsdelens anställda tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden genom individriktade insatser för att förbättra deras livsstil och hälsotillstånd. Under projektets senare del inbjöds även anställda i Husie sdf att delta. Fortuna anses vara nyskapande, då det tog ett helhetsgrepp kring individernas hela livssituation såväl i arbetslivet som i det privata livet och med hjälp av coacher skulle man guida deltagarna fram mot en hälsosammare livsstil. Denna rapport är resultatet av den utvärdering som utfördes av Enheten för kompetensutveckling och utvärdering vid Malmö högskola. På denna enhet arbetar vi utifrån vetenskapliga metoder, men utgångspunkten är att utvärderingen framför allt ska användas i det praktiska sammanhang där den tagits fram. För att säkerställa en vetenskaplig kvalitet har utvärderingen granskats av en extern forskare, Ann-Christin Gullacksen vid området hälsa och samhälle på Malmö högskola. Josefin Aggestam har ansvarat för utvärderingen av Fortuna. Joakim Tranquist har haft ett övergripande ansvar för studien samt haft rollen som handledare och projektledare. Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare som via en enkätundersökning och intervjutillfällen öppet delat med sig av sina erfarenheter av projektet och därmed givit ett värdefullt bidrag till denna utvärdering. Vi vill också tacka styrgruppsmedlemmarna, Monica Claeson vid Rosengårds stadsdelsförvaltning, Fortunas personalgrupp samt projektledare Lillemor Venebrand-Forsberg som välvilligt ställt upp på intervjuer samt givit oss möjligheten för en god insikt i projektets verksamhet. Josefin Aggestam Joakim Tranquist

4

5 1 INLEDNING Målsättningar Målgruppen Genomförande Projektets grundfilosofi UTVÄRDERINGEN Utvärderingens syfte Utvärderingens genomförande FÖRUTSÄTTNINGAR Projektets resurser Deltagarna LIVSSTILSFASEN Starten av Fortunas arbete Aktivitetsbeskrivning Diskussion om Fortunas livsstilsfas OUTPLACEMENT Information om Outplacementfasen Tidpunkten för Outplacementfasens start Försäkringskassan och Outplacement MÅLUPPFYLLELSE SLUTDISKUSSION Vad kan vi dra för lärdomar av detta? REFERENSER... 93

6

7 1 INLEDNING Rosengård är en av Malmös tio stadsdelar med invånare. Av stadsdelens 1773 anställda var ca 150 personer långtidssjukskrivna i mars En större andel av denna grupp återfanns inom typiskt kvinnodominerade verksamhetsområden såsom barnomsorg, vård, omsorg och grundskola. Åldern låg till största del mellan 40 och 59 år för denna grupp och majoriteten var kvinnor. Siffrorna i Rosengård var vid denna tidpunkt anmärkningsvärda, särskilt om man beaktar den psykiska ohälsan i stadsdelsförvaltningen. Försäkringskassan gjorde i oktober 2006 en kartläggning av diagnoserna för sjukfall längre än 60 dagar i Skåne. I Rosengårds stadsdelsförvaltning (fortsättningsvis kallad sdf) var 35% sjukskrivna på grund av psykisk sjukdom och ytterligare 11% hade en anpassningsstörning eller reaktion på stress. Jämför man denna siffra med hela Malmö är det 25% respektive 13% 1. Lägger man ihop dessa båda diagnoser kan man konstatera att Rosengårds sdf har 8% högre psykisk ohälsa än i Malmö i stort och att Rosengårds stadsdelsförvaltning höjer de genomsnittliga siffrorna för Malmö. Problematiken var med andra ord att man hade en stor andel långtidssjukskrivna som man i stadsdelsförvaltningen inte kom vidare med. Man upplevde att många av dessa personer inte skulle kunna komma tillbaka till arbete utan någon form av åtgärd. Då väcktes idén att arbeta med livsstilsförändringar hos de långtidssjukskrivna individerna. Genom lyfta dessa människor genom att förbättra deras hälsa och därmed föra dem närmare arbetsmarknaden, samtidigt som man kopplade in outplacementverksamhet 1 Statistik ifrån Försäkringskassan

8 där man skulle hitta nya anställningar utanför stadsdelsförvaltningen, hade man för avsikt att sänka sjuktalen i Rosengård. 1.1 Målsättningar 1 Projekt Fortuna initierades med en avsikt att ta ett helhetsgrepp om ohälsan i Rosengårds sdf den psykiska såväl som den fysiska. Projektet syftade dels till att göra en systematiserad kartläggning av sjukfrånvaron i stadsdelen och samtidigt öka tydligheten i organisationen kring ansvar och roller i rehabiliteringsarbetet. Dels innebar det att utforma ett livsstilsprogram som genom individriktade insatser syftar till att stärka deltagarna för att hitta en väg tillbaka till arbetsmarknaden. De målsättningar som anges i projektbeskrivningen är att: Utveckla bestående samverkan mellan nyckelaktörerna i rehabiliteringsarbetet för långtidssjukskrivna; Rosengårds sdf, Försäkringskassan, företagshälsovården Feelgood samt fackliga organisationer Utveckla hållbara metoder och rutiner för hur långtidssjukskrivna kan återgå till arbetslivet Minst 50% av deltagarna i projekt Fortuna ska ha återgått till arbetslivet efter att projektet har avslutats Genom att anlita ett outplacementföretag var även tanken att hitta anställningar till projektdeltagarna utanför stadsdelsförvaltningen. 1.2 Målgruppen Utifrån en analys av de 150 långtidssjukskrivna personerna i förvaltningen var målet att välja ut 50 personer att delta personer vilka stod tillräckligt nära arbetsmarknaden för att ha möjligheter att få ny anställning hos en annan arbetsgivare, samtidigt som arbetsgivaren ansåg att alla rehabiliterings- och omplaceringsmöjligheter inom förvaltningen var uttömda. Gruppen skulle till 90% 1 När inget annat redovisas refereras till Fortunas projektbeskrivning. 2

9 bestå av kvinnor och till 10% av män och åldersintervallet ligga mellan 20 och 55 år. Detta eftersom majoriteten av de anställda inom förvaltningen i stort är kvinnor, samtidigt som majoriteten av de långtidssjukskrivna också är kvinnor. Individerna skulle analyseras utifrån ett helhetsperspektiv, där alla relevanta aspekter av dennes livssituation skulle tas i beaktande såsom livsstil och relationer till andra människor. 1.3 Genomförande Fig. 1. Schematisk bild över Fortunas fyra faser Projekt Fortuna indelades i fyra olika faser enligt figuren ovan. Fas 1 kallas i projektbeskrivningen för analys. I denna fas skulle två samordnare engageras på deltid ifrån personalavdelningen i stadsdelsförvaltningen. Lokal och utrustning skulle anskaffas och projektets nyckelaktörer skulle sammankallas till en styrgrupp i vilken samarbetsformer för rehabiliteringsarbetet skulle utvecklas. Under denna fas skulle kartläggningen av stadsdelens långtidssjukskrivna göras och deltagarna för projektet väljas ut. I denna fas skulle även utvärdering upphandlas och personal för projektet rekryteras. Fas 2 kallas i projektbeskrivningen för livsstilsfasen där förutom en intensifiering av samarbetsformerna mellan parterna livsstilsprogrammet för deltagarna skulle utvecklas. Livsstilscoacherna skulle tilldelas handledning av externa konsulter; information om projektet skulle framställas och spridas och resurser inför projektets tredje fas, outplacement, skulle upphandlas. Livsstilsfasen skulle innebära att deltagaren i kombination av individuell coaching och aktiviteter i grupp skulle inspireras och utveckla verktyg och strategier för att förbättra sin hälsa och hantera sin 3

10 livssituation på bästa möjliga vis. Aktiviteterna skulle innehålla föreläsningar, studiecirklar, studiebesök, fysiska aktiviteter men också avslappningsövningar, skapande verksamhet som musik, dans, bild samt natur och trädgård. Tanken var att denna verksamhet skulle ske i samarbete med eller i regi av en extern aktör som exempelvis en Folkhögskola. Enligt en intervju med en av projektets samordnare skulle innehållet i aktiviteterna utformas till stor del efter deltagarnas egna önskemål och intressen. Efter genomgången livsstilsfas, skulle deltagarna i den tredje fasen skickas vidare till ett outplacementföretag vars huvudsyfte var att utifrån individens förmåga, intresse och möjligheter finna vägar tillbaka till arbetsmarknaden (Offertförfrågan outplacement-upphandling). Outplacementföretaget hade till uppgift att dels hitta ett arbetsprövningsföretag på vilket man skulle avgöra arbetsförmågan hos individen, och dels att hitta en anställning som skräddarsytts utifrån deltagarens erfarenheter, förutsättningar och önskemål. Outplacementfasens omfattning skulle vara 6 månader. Fas fyra skulle ägnas åt avslut, sammanfattning samt spridning av erfarenheterna externt och internt. Deltagarna skulle under denna fas inte längre vara inskrivna i projektet. Denna utvärdering avser huvudsakligen att värdera själva programmet eller metoden i denna verksamhet, vilken utgörs av fas två och i viss mån även fas tre enligt ovanstående modell. Resultaten av utvärderingen är i skrivande stund för tidigt att uttala sig om, då deltagarna nyligen skrivits ut ifrån projektet. En sådan analys bör förslagsvis ligga 6 månader efter avslutat projekt. 1.4 Projektets grundfilosofi Att fokusera på faktorer som upprätthåller och främjar hälsa istället för bara på de faktorer som förvärrar sjukdomar, har blivit ett näst intill självskrivet inslag i den hälso- och sjukvårdspolitiska diskursen och retoriken idag. Som underliggande teori i Fortuna hänvisar projektbeskrivningen till Aaron Antonovskys teori KASAM, som betonar känslan av sammanhang som avgörande för individens hälsotillstånd. För att bringa klarhet i de tankegångar 4

11 som fanns när projektplanen utformades har jag därför valt att presentera denna teori lite närmare. KASAM definieras som en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig (Antonovsky, 2003:13). Antonovsky menar att människans normaltillstånd befinner sig i ett kaos snarare än i stabilitet och harmoni. Istället för att benämna människor som friska eller sjuka väljer han istället att placera människan på ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Vi befinner oss med andra ord någonstans i mitten av denna dikotomi och rör oss ofta mot ena eller andra motpolen. Fig. 2. Antonovskys kontinuum mellan ohälsa och hälsa I stället för att förklara varför vi drabbas av en viss sjukdom ska vi i stället fokusera på vilka faktorer det är som får oss att röra oss i den hälsosamma riktningen. KASAM innehåller tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En person har nått en hög begriplighet om hon kan förklara och dra lärdom av sina erfarenheter att händelserna som väntar henne till sist går att förutse. Med hanterbarhet menas att individen kan bemöta de utmaningar och erfarenheter hon utsätts för samt upplever att hon har tillräcklig kapacitet att hantera de krav som ställs på henne. I detta fall handlar det både om resurser som står under ens egen kontroll och de som personer i sin omgivning som man litar på kontrollerar. Med meningsfullhet syftar Antonovsky på motivation, vilket innebär att individen ser att livet har en betydelse och innebörd och att man ser de utmaningar man möter som något positivt snarare än som något påfrestande. Denna senare komponent ses som den viktigaste i KASAM då den är nödvändig för att kunna uppnå begriplighet och hanterbarhet. Utöver ovanstående komponenter existerar överordnade psykosociala generella motståndsresursermotståndsbrister (GMR och MB) som bidrar till respektive motar- 5

12 betar ett starkt KASAM. Viktiga händelser i livet, såsom att bli uppsagd ifrån sitt jobb eller byte av arbetsplats, är inte det som avgör var på KASAM-skalan man hamnar. Det som påverkar är snarare den spänning dessa händelser skapar och de konsekvenser som de för med sig för individen. Nivån på individens KASAM avgör däremot om konsekvenserna för denna typ av händelser är skadliga, neutrala eller hälsofrämjande för individen (Björklund och Svensson, 2006:131ff.). Forskning om sambanden mellan arbete och hälsa eller ohälsa har ofta fokuserat på hur arbetet påverkar individens ohälsa snarare än på de faktorer runt arbetet och individen som påverkar dess hälsa. Antonovskys fokus på det friska antas vara viktigt för att stärka den sjukskrivnes uppfattning om att återgå till arbetslivet som något som är möjligt och meningsfullt att uppnå. Det är viktigt att den sjukskrivne, i sitt rehabiliteringsarbete, får sina problem med ohälsa analyserade och förklarade på ett sätt så att de blir begripliga för honom eller henne. Därmed kan de sättas in i ett sammanhang som möjliggör en uppfattning om vilka åtgärder som bör göras för att förbättra individens hälsostatus (ibid). För en person med stora MB kan det vara förödande för hans eller hennes KASAM, och därmed också hälsa, att återgå till samma arbetsplats som tidigare efter ett långt sjukdomstillstånd. Genom att byta arbetsplats skulle detta kunna förhindras (ibid) En person med stora MR upplever i motsats inte samma förödande konsekvenser att återgå till samma arbetsplats. Utifrån Fortunas projektbeskrivning kan man alltså tolka Antonovskys teori som det grundfundament och tankesätt på vilket projekt Fortuna är uppbyggt. Den har med andra ord genomsyrat såväl kartläggningsarbetet av stadsdelsförvaltnigens 150 långtidssjukskrivna individer, som upplägget bakom livsstilsfasen som den utvalda projektgruppen sedermera skulle genomgå. 6

13 2 UTVÄRDERINGEN Uppdraget att utvärdera projekt Fortuna tilldelades Enheten för kompetensutveckling och utvärdering på Malmö högskola. Utvärderingen har genomförts på ett oberoende sätt och ses som en del av den forskning som bedrivs vid Malmö Högskola. 2.1 Utvärderingens syfte Utvärderingen av projekt Fortuna har i första hand haft ett främjande perspektiv vilket innebär att den skall bidra med förståelse av projektets metod, tillvägagångssätt och resultat för att därigenom ge ett underlag för en eventuell vidareutveckling av projektets rehabiliteringsmetoder. Utvärderingen har haft som ambition att: Utvärdera projektprocessen från urval av deltagare till utfall av insatsen Identifiera gynnande alternativt missgynnande faktorer som förklarar berörda aktörers erfarenheter av projektets genomförande. Denna inriktning lägger grunden för en förklarande processutvärdering som i huvudsak har en formativ inriktning. Detta innebär dels att utvärderaren uttalar sig om projektet nått sina förväntade mål, men också om varför projektet nått de resultat som det gjort. Detta innebär att utvärderingen får en praktisk betydelse för en eventuell utveckling av projektet genom att den kan öka förståelsen 7

14 kring de problem och utgångspunkter som rådde när projektet till en början initierades. Utvärderingen syftar således till att ge en helhetsbild av hur processen, från initiering till uppföljning, har sett ut. Man sätter sig med andra ord in i hur den historiska bakgrunden såg ut, d.v.s. varför det fanns ett behov av projekt Fortuna, vilka problem låg till grund för att detta projekt påbörjades samt vilka argument ligger bakom att den faktiska projektplanen ser ut som den gör. Därefter tittar utvärderingen på hur själva genomförandet av projektet har sett ut och till slut undersöks om de förväntade målen stämmer överens med de upplevda resultaten av arbetet. Tyngdpunkten kommer att ligga på själva genomförandeprocessen för att förklara vilka delar av projektet som bidragit till framgång respektive misslyckande och varför dessa delar lyckades eller misslyckades: Har man haft rätt förståelse av problemet och dess orsaker (i detta fall den höga andelen långtidssjukskrivna i Rosengård)? Vad har deltagarna haft för förväntningar på projektet och hur har dessa förändrats/bekräftats under projekttidens gång? Kärnfrågan i denna utvärdering är på vilket sätt metoden (livsstilscoachingen och övriga hälsofrämjande aktiviteter) är tänkt att leda fram till målet (återgång till arbetsmarknaden)? Det är viktigt att understryka att utvärderingen endast kan ge en version av projektets genomförande och utfall. En heltäckande bild utifrån alla inblandades perspektiv är aldrig möjlig att ge. Syftet har varit att låta projektets huvudsakliga aktörer komma till tals, men man får ha i beaktande att utvärderaren utifrån dessa har gjort ett urval utifrån vad hon finner relevant att belysa och diskutera. En begränsning är dessutom att utvärderingen kom in i projektet först i april månad 2007 då Fortunas verksamhet med deltagarna redan hade pågått i 8 månader. Utvärderarens bild av hur projektet fungerat i sitt första skede är därmed helt beroende av hur deltagare och personal har återgivit den. 2.2 Utvärderingens genomförande Arbetet har bedrivits under perioden med varierande intensitet. Utvärderingen har utgått ifrån kvalitativ 8

15 metod i form av deltagande observation, utvärderande platsbesök, fokusgrupper samt enskilda intervjuer. Vid kvalitativ metod bör forskaren ta i beaktande den påverkan som informanten kan utsättas för vid intervjutillfället. Påverkan kan vara både positiv och negativ. Som negativt kan anföras informantens upplevelser att redogöra för sina erfarenheter om sitt sjukdomstillstånd ännu en gång och därigenom gå igenom händelser som varit svåra att komma över. Samtidigt kan det upplevas som positivt att någon, i detta fall intervjuaren, är genuint intresserad av de erfarenheter och upplevelser man har att berätta om. Därför bör man ha i beaktande i hur hög grad utvärderares förförståelse för aktiviteterna har påverkat den datainsamling och analys som gjorts (SBU, 2006: 49). Den kvalitativa undersökningen har kombinerats med en enkätundersökning av alla de personer som deltagit i projektet (inklusive de som valt att avsluta i förtid) Utvärderande platsbesök och deltagande observation Genom att finnas på plats och vara tillgänglig för samtal har det givits möjlighet för deltagarna att spontant och informellt dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter på projektet. Genom att befinna sig i Fortunas lokaler och delta i dess olika aktiviteter har syftet varit att få en insikt i samvaron och de dagliga aktiviteterna i projektet. Genom ett frekvent närvarande har utvärderaren också kommit närmare deltagarna genom att man lärt känna dem, vilket i viss mån kan ha fått effekten att ett förtroende har skapats som gjort att de i högre grad vill dela med sig av sina erfarenheter. Aktiviteter som deltagarna funnit alldeles för utelämnande för extern medverkan, har utvärderaren valt att avstå ifrån av respekt för deltagarnas integritet. Planeringen av vilka aktiviteter som utvärderaren besökt har gjorts tillsammans med projektledningen och Fortunas personal, som innan varje besök har förvarnat deltagarna om att utvärderaren skall närvara. Utvärderaren har deltagit i studiecirklar (vid tre tillfällen i två olika grupper), Qi Gong (vid ett tillfälle), Bildterapi (vid ett tillfälle), utflykt till Österlen samt vid Fortunas avslutningsfest. Utvärderaren har också medverkat vid ett styrgruppsmöte, två informationsmöten riktade till del- 9

16 tagarna med ett av de två upphandlade outplacementföretagen, samt två morgonmöten med Fortunas personal. Efter livsstilsfasens slut har deltagarna fortsatt att träffas i projektledningens regi en gång per vecka. Utvärderaren har även medverkat vid ett av dessa möten för att få en insikt i hur tiden efter livsstilsfasen har upplevts samt hur det gått för de deltagare som gått in i outplacementfasen Enkätundersökning Enkätundersökningen har haft som syfte att fånga upp deltagarnas upplevelser av Fortunas metoder. Frågorna har berört områden som förväntningar innan deltagandet påbörjades, synpunkter på de olika aktiviteterna, inställning till outplacement samt hur man upplevt Fortuna i stort. Man har även fått delge synpunkter på hur informationen om projektet har upplevts samt hur deltagaren ser på det stöd man haft ifrån övriga parter i projektet, som arbetsgivare och Försäkringskassa. Frågorna i enkätformulären har huvudsakligen utformats med fasta svarsalternativ, men möjlighet har också givits till öppna svar med utrymme för respondenterna att ytterligare kommentera sina erfarenheter. 45 personer har fått enkäten skickad till sin hemadress enligt den deltagarlista utvärderingen fått ta del av. I utskicket fanns ett medföljande frankerat svarskuvert där deltagarna kunde skicka tillbaka enkäten, och möjlighet gavs också att via en länk besvara den via Internet. En förseglad brevlåda var även placerad i väntrummet på Fortuna där deltagarna kunde posta enkäterna. Här fanns även en extra uppsättning enkäter i det fall som någon eventuellt förlagt sitt exemplar. Även vid utskicket av påminnelsen fick de enkäten samt möjligheten att besvara den via Internet. 32 svar kom in totalt. Två kända bortfall finns, ett som inte kom fram p.g.a. okänd adress och ett som via e-post meddelades att man aldrig deltagit i aktiviteterna. Av 45 utskickade enkäter kan vi därför endast räkna 43 vilket ger en svarsfrekvens på 77% Fokusgrupp och deltagarintervjuer Utifrån svaren som gavs i enkätundersökningen har två fokusgrupper genomförts för att få en djupare förståelse för deltagarnas 10

17 upplevelser av projektet. Grundtanken med fokusgrupper är att deltagarna i interaktion med varandra delger perspektiv som inte skulle ha varit möjligt att ta del av på annat sätt. I en fokusgrupp ger deltagarna sin kollektiva bild av det aktuella ämnesområdet. Genom att diskutera i grupp korrigeras den individuella uppfattningen till det som kan ses som den allmänna meningen. Det finns forskare som anser att samtalet mellan olika individer är det bästa sättet att få en subjektiv bild av verkligen. Till skillnad från individuella intervjuer blir forskarens påverkan på informanterna mindre i en fokusgrupp. Om gruppen inte är homogen finns dock en risk att erfarenheterna ifrån några av deltagarna inte kommer fram (Billinger, 2005:170 ff). Fokusgruppen bygger på semistrukturerade frågor där respondenterna har stort utrymme att styra samtalet in på de områden de anser relevanta i avseendet. Fokusgrupperna har bildats efter intresseanmälan av deltagarna själva. Utöver dessa har två deltagare djupintervjuats. Informanterna representerar både deltagare med psykisk såväl som fysisk diagnos på sin sjukskrivning. Det är deltagare som varit inskrivna i projektet olika länge och även deltagare som varit deltidssjuskrivna och därigenom kombinerat arbete med sitt deltagande i Fortuna. Detta urval har gjorts för att ge en så bred bild som möjligt av målgruppens upplevelser av Fortuna. Urvalet av informanter har skett med hjälp av att deltagarna själva anmält sitt intresse att medverka i fokusgrupperna. Alla personer som velat komma till tals i dessa sammanhang har givits den möjligheten Övriga intervjuer Utöver deltagarintervjuer har intervjuer gjorts med representanter för de fackliga organisationerna (tre personer tillsammans i en grupp under en timme). Projektledarna har intervjuats tillsammans vid två tillfällen, de har även kompletterat intervjuerna med förtydliganden via telefon och e-post. Två av livsstilscoacherna har intervjuats var för sig. Dessutom har intervju gjorts med Försäkringskassans representant i styrgruppen samt med dåvarande personalchefen för Rosengårds stadsdelsförvaltning, tillika en av författarna 11

18 till projektbeskrivningen av Fortuna. Även hon har kompletterat med förtydliganden via e-post Övrigt material Utöver observationer och intervjuer har även dokumentstudier genomförts. Detta avser bland annat genomgång och analys av projektbeskrivning, anteckningar från styrgruppsmöten, samt informationsblad om projektet. En omfattande litteraturstudie kring rapporter och forskning om långtidssjukskrivningar och rehabilitering har också gjorts. Vidare har utvärderingen vid sin analys av de kvantitativa målen använt befintlig statistik ifrån projektet Forskningsetiska överväganden Utvärderingen har tagit sin utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudkrav: Alla som berörs av undersökningen upplyses om dess syfte Alla deltagare bestämmer själva över sin medverkan De uppgifter som inhämtas vid intervjuer och observationer ges största möjliga konfidentialitet De uppgifter som insamlas om enskilda personer används endast för forskningsändamål I den färdiga texten nämns inte respondenterna vid namn. För tydligheten i resonemangen är respondentens funktion/titel presenterad i referaten eftersom förståelsen för resonemanget kan vara beroende av huruvida ett uttalande kommer ifrån en livsstilscoach, projektledare, projektansvarig eller deltagare. I de sammanhang som en persons funktion/titel inte har någon betydelse, kommer den inte att redovisas för att ytterligare anonymisera respondenten. Deltagarna i projekten kan vara i en mer utsatt situation och av den anledningen har dessa källor behandlats med särskild noggrannhet. 12

19 3 FÖRUTSÄTTNINGAR Följande två kapitel kommer att ge en värderande beskrivning av projektets förutsättningar och genomförande och projektet kommer att analyseras i projektprocessens kronologiska ordning. Med förutsättningar avses projektets resurser i form av personal och organisation. I detta kapitel kommer också projektets målgrupp att problematiseras. Med genomförande avses hur arbetet med de tre olika faserna har bedrivits. Fortunas metoder kommer att presenteras och dess gynnande respektive missgynnande faktorer kommer att diskuteras. Deltagares upplevelser kommer att varvas med personalens och de övriga nyckelaktörernas i projektet, som framkommit under intervjuer och enkätundersökning. 3.1 Projektets resurser Idéskapare och ägare till projekt Fortuna är Rosengårds sdf och dess personalavdelning. Projektet leddes av en styrgrupp, medan det huvudsakliga arbetet med att utveckla innehållet i verksamheten kom att ligga på livsstilscoacherna och projektledningen utifrån den projektbeskrivning som redogjorts för i inledningen. För fas tre har två olika outplacementföretag köpts upp; Personalpartner AB och Nova Individ och Organisation. I följande avsnitt kommer respektive funktion i projektet att redogöras. 13

20 Fig. 3. Schematisk bild över Fortunas organisation Styrgruppen Tillsammans med huvudaktörerna inom rehabiliteringsarbetet i stadsdelsförvaltningen skapades en styrgrupp till vilken kontinuerlig uppföljning och återrapportering av arbetet i projektet skulle göras. Styrgruppen bestod av en projektansvarig, som under projektets gång även kom att få rollen som tillförordnad personalchef 1 i Rosengårds sdf, personalsekreteraren på Rosengårds sdf samt representanter från Försäkringskassan, företagshälsovården Feelgood och fackliga företrädare från SACO/SSR, Lärarförbundet och Kommunal. Till styrgruppen kopplades även en extern rehabkonsult med syfte att undersöka möjligheterna för att effektivisera arbetsgången i rehabiliteringsärenden. Styrgruppsmötena har ifrån alla parter som utvärderingen talat med bedömts som givande och produktiva. De fackliga representanterna upplever att de fått gehör för flera av sina synpunkter, 1 För att undvika begreppsförvirring kommer fortsättningsvis benämningen personalchef att användas för denna person. 14

21 framförallt vad gäller skriften Riktlinjer vid arbetsanpassning och rehabilitering som producerades efter att kartläggningsarbetet i Fortunas första fas genomförts. Personalchefen framhåller det som positivt att styrgruppen träffats så frekvent och därmed fått möjligheten att diskutera igenom frågor där man tidigare varit oense. Detta har gjort att man lärt känna varandras verklighet och gemensamt har fått leta lösningar vilket på detta sätt har förbättrat förståelsen mellan de olika parterna Fortunas personal Till projektet har anställts en projektledare, tre livsstilscoacher samt ytterligare en person som fungerat först som vikarierande projektledare och när ordinarie projektledare kommit tillbaka, stannat kvar i projektet som resursperson 1. Projektledaren blev sjukskriven i november och i december rekryterades resurspersonen. Detta eftersom projektledarens frånvaro orsakade hög arbetsbelastning hos personalen som till viss del ledde till att gruppen drabbades av hög korttidsfrånvaro. Innan resurspersonen rekryterades hade en av livsstilscoacherna ansvaret att täcka upp för det mest akuta vid projektledarens sjukskrivning. Utöver den fasta personalstyrkan hyrdes extern personal in för några av aktiviteterna; Qi Gong, Bildterapi samt frigörande dans. Dessutom anlitades personer för att hålla i olika föreläsningar för deltagarna. Projektledaren själv kom utifrån, utanför stadsdelsförvaltningen. Hon är utbildad undersköterska och socionom samt som yoga- och meditationslärare med lång erfarenhet av arbete med människor med hjälp av både traditionella såväl som komplementära metoder 2. Livsstilscoacherna, som rekryterades externt, bestod av en sjuksköterska med antroposofisk profil 3 som även har en bakgrund i att hålla stödsamtal inom företagshälsovården; en trädgårds- 1 För att undvika begreppsförvirring mellan henne och den ordinarie projektledaren, kommer benämningen resursperson fortsättningsvis användas på denna person. 2 Med komplementära metoder avser projektledaren massage, akupunktur, naprapati, meditation och yoga. 3 antroposofi (av grekiska a nthrαpos 'människa' och sophi a 'vishet', av sopho s 'skicklig', 'kunnig', 'vis'), livs- och världsåskådning grundlagd av den österrikiske naturvetaren, filosofen och Goetheforskaren Rudolf Steiner. Den hävdar att människan genom planmässig utveckling av sina anlag kan nå kunskap om det översinnliga (www.ne.se). 15

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare Samverkansprojektet AF-SOC AUC i Flens kommun Slutrapport Ulrika Westin Projektledare Samordningsförbundet RAR i Sörmlands uppdrag är att främja samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer