Styrelsen och verkställande direktören för. DEFLAMO AB (publ) Org nr får härmed avge I I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen och verkställande direktören för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204. får härmed avge I I"

Transkript

1 Styrelsen och verkställande direktören för DEFLAM AB (publ) rg nr får härmed avge I I för räkenskapsåret 1 januari 2009 till 31 december 2009 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Finansieringsanalys 9 oter med redovisningsprinciper och 10 Bokslutskommentarer Underskrifter 14

2 DEFLAM AB (publ) Sida 1 av 14 Styrelsen och verkställande direktören för DEFLAM AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret ö gs erä e se er samhet ffärside och verksamhetsinriktning DEFL.c\M är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum till tillverkningsindustri och tjänsteföretag i Europa. Apyrum är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt i industriellt bruk även utan hänsyn tagen till Apyrums unika miljö- och hälsoegenskaper. Apyrum efterliknar människokroppens sätt att kontrollera energi och värme. Vi samarbetar i dag med industriföretag inom flera olika områden såsom plast, kemi, papper, trä, transport med mera avseende applikationsutveckling. Vår produkt, Apyrum, kommer att ersätta farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon och fosfatestrar med ämnen som är en del av den mänskliga metabolismen och som är livsmedelsklassade. DEFLAM bildades 2004 i syfte att kommersialisera det nya flamskyddsmedel som Trulstech Group utvecklat. DEFLAM AB är ett publikt svenskt aktiebolag som äger en geografiskt avgränsad, exklusiv licens att tillverka och sälja produkter baserade på Trulstechs patent i större delen av Europa och Östeuropa. Inom licensområdet finns ca 24 procent av den industriella produktionen i världen. Verksamheten i DEFLAM omfattar produktion, logistik, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi. Med licensen som grund marknadsför, producerar och distribuerar DEFLAM produkter under varumärket Apyrum till tillverkande företag inom ett stort antal branscher, till exempel: plast och kemi, trävaror, byggmateriel, färg och lim, papp och kartong, textiler, möbler, fordon, kabel, gummi mm. Legal struktur Firmanamnet DEFLAM registrerades i juni Bolaget blev publikt den 29 mars 2007 då den nuvarande firman registrerades. Bolaget är ett svenskt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Sollentuna kommun i Stockholm län. Bolaget skall enligt bolagsordningen bedriva produktion, marknadsföring och handel med fiamskyddsmedei, äga och förvalta dotterbolag samt idka däimed förenlig verksamhet. Bolaget har för närvarande inga dotterbolag och är inte heller del av någon koncern. Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Bolaget är anslutet till Aktietorget där Bolagets B-aktier handlas. Huvudkontorets adress är Sollentunavägen 63 (besöksadress), Box 2009, Sollentuna, telefon Hemsida

3 DEFLAM AB (publ) Sida 2 av 14 Ägarförhållanden Bolaget är publikt och är avstämningsbolag. Aktieboken och dess hantering görs av Euroclear Sweden ABjVPC. Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2009 till 258 stycken. De största ägarna, tillika bolagets grundare, är Axxino AB och Fredrik Westin, Bellkom i Uppsala AB och Björn Lundman, Brimac AB och Roland Brinkebäck samt Magnus Kager. De ägde motsvarande 60 procent av rösterna och 24 procent av kapitalet vid årsskiftet. Investeringar, forskning och utveckling Under året har verksamheten och arbetet fokuserats på att bygga upp en marknadsorganisation, marknadskunskap och kundrelationer. Betydande arbete och utveckling har utförts som resulterat i fördjupad och utökad produkt- och produktionskunskap. Väsentrga händelser under rä enskapsåret Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ägde rum från och med den 2 februari 2009 till och med den 15 maj 2009 och tillförde bolaget tkr. Björn Rönnmark valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman den 18 maj. Han ersatte Lars Bern som avböjde omval. Under första kvartalet har DEFLAM utvecklat en ny variant av Apyrum som uppvisar goda flamskyddsegenskaper i polyamid (nylon). Resultaten möjliggör inbrytning på en viktig marknad för flamskyddsmedel för DEFLAM. Bakom resultaten finns ett utvecklingssamarbete mellan DEFLAM och några polymerutvecklingsföretag. Samarbetet har resulterat i en ny variant av Apyrum som är framställd med sikte på termoplaster. I maj blev DEFLAM nominerad till en av fem kandidater att mottaga Globe Award, Sustainable Innovation Award som gav DEFLAM mycket publicitet över hela värden. Under utvecklingsarbetet med MDF-skivor lyckades DEFLAM med att flamskydda spånskivor med gott resultat. DEFLAM deltar i ett skandinaviskt textilprojekt med namn Textila Möbler som anordnades av Smart Textiles med regioncentrum i Borås. Smart Textiles är ett internationellt innovations- och utvecklingscentrum för utveckling, design och produktion av nästa generations textila produkter. Projektets syfte är att samla ett väl fungerande nätverk av möbelföretag i hela förädlingskedjan och nå förserieproduktion och lansering av minst tre nya produkter inom 18 månader. I enlighet med styrelsens tidigare beslut har DEFLAM säkerställt tillverkningskapacitet för leverans till projekt som ligger i slutfasen samt bekräftat projektens kommersiella gångbarhet, bland annat genom acceptans på offererade prisnivåer i projekten. Som ett led i förberedelserna för att bygga upp tillverkning av Apyrum har DEFLAM genomfört en serie processanalyser och utvärderat olika processutrustningar för att klarlägga vilken processutrustning som ger bäst resultat till lägst kostnad. Denna kunskap är värdefull och nödvändig vid upphandling av kontraktstillverkning. Genom DEFLAMs samarbetspartner, Biomimetic Technology Ltd (UK), har DEFLAM fått utökad tillgång till F&U-resurser för test och utveckling av flamskydd för polymerer och fibrer. Biomimetic Technology Ltd har inlett samarbete med Leeds Universitet och CB Contract Chemicals för att utveckla vårt flamskyddsmedel Apyrum och dess integrering i flamskyddade material. Samarbetet tillför resurser i form av kompetens, laboratorium, analysutrustning och produktionskapacitet.

4 DEFLAM AB (publ) Sida 3 av 14 Under hösten har DEFLAM också inlett ett samarbete med kontrakttillverkaren CB Contract Chemicals i UK. De har inga egna produkter och tillverkningen är IS-certifierad. Samarbetet passar DEFLAM bra då de har all den processutrustning som behövs för tillverkning både i liten och stor skala och för både vätske- och pulverprodukter. Anläggningen är uppförd i produktionsmoduler där varje kunds tillverkning sker i en sluten modul. För DEFLAM leder samarbetet till korta leveranstider, hög kvalite, tillräcklig kapacitet och en kostnadseffektiv tillverkning utan investeringskostnader. Det säkrar DEFLAMs behov av produktionskapacitet under uppskalningsperioder och tillfälliga produktionstoppar. En företrädesemission genomfördes i november - december 2009 och inbringade drygt 2,1 MSEK före emissionskostnader. arknad och försäljning I maj beslutade Stockholmskonventionen att klassa flera bromerade flamskyddsmedel som PPs, dvs Persistant rganic Pollutant. Det var ett viktigt beslut som tydligt markerar att vetenskapen är överens om att dessa ämnen måste tas bort från marknaden. Tydliga beslutsunderlag ger ökat genomslag i konkreta politiska beslut. Flera bromerade föreningar har förbjudits och ytterligare förbud är på väg. Även antimon är på väg bort från marknaden. Bor har listats som reproduktionsstörande. Dessa händelser och många andra påverkar flamskyddsmarknaden. Företag som använder flamskyddsmedel ökar sina ansträngningar för att ersätta de farliga flamskyddskemikalierna med miljövänliga alternativ. Industrins intresse för DEFLAMs produkter är fortsatt mycket stort. Under 2009 har vi initierat 18 kundprojekt. Av dessa har 7 stycken resulterat i nya utvecklingsavtal räknat fram till Fyra projekt har lagts ner till följd av lågkonjunkturen då företag lagt ner i Sverige eller skjutit produktutvecklingen på framtiden. Under 2009 har vi arbetat vidare med kundprojekten. Dessa projekt motsvarar en årlig prognostiserad försäljning på mellan 50 och 100 miljoner kronor med potential att växa ytterligare. I flera fall har vi säkerställt projektens kommersiella gångbarhet och bland annat fått acceptans på offererade prisnivåer i de projekt som befinner sig i slutfasen. Vi har säkerställt tillverkningskapacitet för leverans till dessa projekt. DEFLAM lämnar ingen prognos men gör bedömningen att flera projekt ligger nära affärsavslut. yemission och teckningsoption Företrädesemissionen 2008 slutfördes under januari 2009 och tillförde tkr före emissionskostnader aktier tecknades till en kurs om 2,60 kr per aktie. De som tecknade sig i emissionen erhöll för varje tvåtal tilldelade aktier, oavsett serie, en teckningsoption. Teckningsoptionen av serie 2008/2009 berättigade till teckning aven (1) nyemitterad aktie av serie B till en teckningskurs om 3,00 kr. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ägde rum från och med den 2 februari 2009 till och med den 15 maj Totalt tecknades stycken B-aktier vilket tillförde bolaget tkr. Företrädesemissionen 2009 slutfördes under januari 2010 och tillförde tkr före emissionskostnader aktier tecknades till en kurs om 2,35 kr per aktie. iljöpäverkan Apyrum tillverkas av råvaror som används i livsmedelstillverkning och som är livsmedelsgodkända. Bolagets verksamhet är i sin nuvarande omfattning inte anmälningspliktig enligt miljöbalken. Såsom importör och producent av kemikalier är bolaget registrerat hos Kemikalieinspektionen och REACH. DEFLAM:s miljöpolicy är att tillverkningen skall ske med minsta möjliga miljöpåverkan. Det skall även gälla för produkterna och deras slutliga användning. DEFLAM är medlem i branschorganisationen Plast- & Kemiföretagen och är även anslutet till regelverket för Ansvar & msorg (Responsible Care).

5 DEFLAM AB (publ) Sida 4 av 14 Bolagets förväntade framtida utveckling DEFLAM har siktet högt ställt och det finns flera viktiga och utmanande uppgifter. Att fortsätta arbeta med utvecklingsprojekten och under det närmaste året etablera kommersiella leveranser till fler industriella kunder är mycket viktigt. Ett genombrott kommer att ha stor betydelse för hur Apyrum och DEFLAM uppfattas och tydliggör vår profil och position som ett innovativt miljövänligt flamskyddsalternativ. Vår ensamrätt till Apyrumteknologin är en stor konkurrensfördel. Vi kommer att fortsätta arbeta med utveckling av produktionsteknik och bredda tekniken med nya produkter och applikationer. Ett flertal av utvecklingsprojekten har så stora bedömda volymbehov att nuvarande produktionskapacitet inte bedöms räcka till för att säkerställa marknadsmässighet i det längre perspektivet. DEFLAM har därför fortsatt arbetet med analys och utvärdering av olika framtida produktionslösningar. Händelser efter redovisningsperiodens utgång De nya aktierna i Nyemissionen som genomfördes i slutet av 2009 har registrerats hos Bolagsverket per den 21 januari I mars fattade styrelsen beslut om att genomföra en riktad nyemission av A och B-aktier till fyra investerare. Nyemissionen tillför 5,2 miljoner kr varav Taviba AB står för 5,0 Mkr. Teckningskursen i emissionen var 2,35 kr för B-aktien och 2,54 för A-aktien. Samtidigt erhöll Taviba en Teckningsoption som ger dem rätt att om 12 månader, till samma villkor investera ytterligare 2 mkr. Bakom Taviba AB står Leif Söderberg, Sven Håkansson och Tomas Krusing. Efter emissionen blir Taviba näst största ägare.

6 DEFLAM AB (publ) Sida 5 av 14 F e årsöversik Nettoomsättning Res. Efter finansiella poster Nettomarginal (%) % -4076% -2954% -1379% -2169% Balansomslutning Soliditet 63% 61% 69% 66% 93% För definition av nyckeltal, se Noter Förslag till behandling av bolagets resultat Till årsstämmans förfogande står; Balanserade medel Ärets resultat Disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

7 DEFLAM AB (publ) Sida 6 av 14 ning Belopp i kr Rörelsens intä ter Nettoomsättning Förändring av lager och färdigvaror Aktiverat arbete för egen räkning Not Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar A..,"""" 1 II:. II:. --. '"'' '&'uu RÖ ELSERESULTAT Resultat frän finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER Fl ANSNETT ARETS RESULTAT

8 DEFLAM AB (publ) Sida 7 av 14 a ansräkning Belopp i kr Not TILLGÅ GAR Tecknat men ej inbetald kapital Fordran på emissionsbelopp Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgcjngar Licenser Balanserade utgifter för forskningsoch utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgcjngar 6 Inventarier Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 DEFLAM AB (publ) Sida 8 av 14 ning Belopp i kr Not EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Reservfond l Fritt eget kapital Balanserad resultat Överkursfond Ärets resuitat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader l SU A EGET KAPITAL CH SKULDER Belopp i kr Ställda sä erheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar eter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 DEFLAM AB (publ) Sida 9 av 14 Fl Belopp i kr DE LÖPA DE VERKSAMHETE Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Summa Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Summa Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten I VESTERI GSVERKSAMHETE Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Sålda immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstiilgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar assafiöde från investeringsverksamheten Arr -J.J. ""tjj Fl A SIERI GSVERKSAMHETE Nyemission Upptagna lån Amortering av skuld Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning/emissionskostnader Kassaflöde från finansieringsverksamheten rets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Annan ökning/minskning av bokförda värdet Likvida medel vid årets slut

11 DEFLAM AB (publ) Sida 10 av 14 - äggs pplysn- gar e ovi nings- och värderingsprinciper Ärsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Rapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med kvartal har bolaget bytt redovisningsprincip vid redovisning av licensjutvecklingsutgifter. Licensutgifter aktiveras som immateriella tillgångar och avskrivning på licensutgifterna sker på fem år. Från och med kvartal har bolaget även valt att aktivera utgifterna för ett antal utvecklingsprojekt som syftar till att öka bolagets intjäningsförmåga på sikt. vanstående förändringar har ej påverkat jämförelseåret och någon omräkning av jämförelsesiffror och ingående balanser har ej gjorts. I övrigt har redovisningsprinciperna ej förändrats. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. ater yc eltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar Resultat efter finansnetto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter. Nettomarginal Nettoresultat i procent av nettoomsättning. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

12 DEFLAM AB (publ) Sida 11 av 14 ransa tioner med närståe de Sedan noteringen på Aktietorget har det tillkommit en ny aktieägare som kan anses som stor ägare med inflytande i bolaget. Det är Leif Nilsson med familj. Större ägaren och tidigare ledamoten Roland Brinkebäck har via egna bolaget Brimac AB fakturerat kr ( kr). Dessa fördelar sig på konsulttjänster med kr samt hyror med kr. Från sitt bolag HP AB har ledamoten Hans. Pettersson fakturerat tjänster till ett belopp av kr ( kr). Det är styrelsens uppfattning att alla transaktioner har skett på marknadsmässiga grunder. Styrelsens, VDs och övriga ledande befattningshavares ersättningar, förmåner, rättigheter beträffande pensioner m.m, samt vid uppsägning framgår av not 2. ot 1 rvode och kostnadsersättning till revisorer Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. ot 2 nställda och personalkostnader _-.:..--_ Medeltalet anställda Kvinnor Män 1,1 2,0 3,1 1,0 2,0 3,0 Löner, ersättningar och sociala kostnader: Löner och andra ersättningar till styrelse och VD Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till styrelsen och VD Pensionskostnader till övriga anställda Sociala kostnader Avtal om avgångsvederlag med ledande befattningshavare saknas, bolagets VD har en uppsägningstid på sex månader. Till verkställande direktören skall för varje räkenskapsår utgå resultatbonus på tio procent av bolagets resultat efter finansnettot med före bolagsskatt. Bonusen kan högst utgå med ett belopp motsvarande tjugofem procent av verkställande direktörens årslön. Bonusbeloppet räknas inte in i det underlag som ligger till grund för beräkning av pensionskostnader. _o_t_3 A_v_s_k_r_i_v_n_i_ngar och nedskrivninga_r _ Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentlig restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

13 DEFLAM AB (publ) Sida 12 av 14 Immaterie ia aniäggningstillgångar Licenser Balanserade utgifter för forskningsoch utvecklingsarbeten 20% 20% ateriel a anläggningstillgångar Inventarier 20% ot 4 Licenser Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsväiden Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerad avskrivningar Utgående redovisat värde ot S Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerad avskrivningar Utgående redovisat värde o o 6 nventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerad avskrivningar Utgående redovisat värde

14 DEFLAM AB (publ) Sida 13 av 14 o 7 Eget kapital Antal A-aktier: Antal B-aktier: Antal BTA B-aktier: st st st Belopp vid årets början Nyemission Teckningsoptioner Pågående nyemission Kostnader hänförliga till emission Årets resuitat Belopp vid årets utgång Aktiekapital Pågående Reservfond Överkurs Ansamlad nyemission fond förlust --- l ot 8 Långfristiga skulder Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen Amortering inom 1 år Amortering år

15 DEFLAM AB (publ) Sida 14 av 14 U ders rifter Sollentuna den 23 mars 2010 yj Id, '1JtU/ftt Lennarth Cronsel Styrelseledamot r lämnats den Michael Pal Auktoriserad revisor Grant Thornton AB rs Meyer Au toriserad revi o Grant Thornton AB

16 GrantThornton EV IS SBERÄTTELS iii årsstämman i Deflamo AB (p bl) rg.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltniilg i Def1amo AB (publ) för räkenskapsåret 2009=01= Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Auktoriserad revisor I 1f_ ~ A ( VVJY ers Meyer ktoriserad revis Registrerat revisionsbolag Member of Grant Thornton International Ltd

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5 conpharm ab årsredovisning 2002 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Resultat och ställning..............................................................................

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB ORG. NR 556470-2065 Årsredovisning 2013 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Aktien 6 Förvaltningsberättelse 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer