Svensk konsumtion av spannmål och foder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk konsumtion av spannmål och foder"

Transkript

1 Sveriges lantbruksuniversitet Svensk konsumtion av spannmål och foder Amanda Andersson, Maja Blom, Ida Lingheimer, Linnea Sellberg, Johanna Öwall SAMMANFATTNING Den här rapporten beskriver en studie av tillgängligheten och efterfrågan på information kring pris och lagerstatus för spannmål i Sverige. Studien är en projektbeställning av Agronomics och resultatet är framtaget genom intervjuer med lantbrukare, spannmålsföretag och statistikförande myndighet i Sverige, England och Finland samt litteraturstudier. Litteraturen beskriver hur brist på information eller asymmetrisk information leder till marknadsmisslyckande. Litteraturen beskriver även värdet av information och att de flesta individer är riskaverta, samt att ovisshet leder till bristande trygghet, som är ett grundläggande mänskligt behov. Resultaten av intervjuerna bekräftar inte den informationsbrist som beställaren upplever. Lantbrukare och spannmålsföretag anser att en mer frekvent uppdaterad och lättillgänglig information hade kunnat vara intressant. Dock var det ingen av intervjugrupperna som upplevde en efterfrågan av denna sorts information. Ingen ville heller åläggas rapporteringsbördan. Därtill känner både lantbrukare och företagare en oro att mer information på marknaden kan komma att gagna andra aktörer på deras bekostnad. Enligt teorin krävs en tydlig bild av marknaden för att kunna fatta affärsmässiga beslut. Dock visar inte denna studie på att det finns någon efterfrågan på information om svensk lagerstatus på spannmålsmarknaden idag. Detta eftersom prisbilden baseras på en global marknad, där inhemska variationer inte anses kunna göra någon märkbar skillnad. Projektbeställare: Katarina Gillblad, Agronomics Handledare: Hans Andersson, SLU Kurs: Projektledning och kommunikation för agronomer, LB0080 Datum: (redigerad ) Omslagsbild: Maja Blom

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND SYFTE OCH MÅL GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNINGAR RESULTAT Teori Psykologiska effekter av osäkerhet Teori om risktagande Värdet av information Asymmetrisk information Den effektiva marknadshypotesen Empiri Statistik och marknadsinformation i Sverige Statistik och marknadsinformation i Finland Statistik och marknadsinformation i England Spannmålsföretagens åsikter Lantbrukarnas åsikter DISKUSSION Andra perspektiv och metodval SLUTSATS REFERENSER... 10

3 1. BAKGRUND Denna rapport beskriver ett projekt som utförts på uppdrag av nyhetsbyrån Agronomics, som bland annat erbjuder opartisk information kring lantbrukets råvarumarknad. Agronomics grundare Katarina Gillblad upplever att det finns ett behov av mer statistik och information om läget på spannmålsmarknaden i Sverige. Utgångspunkten är att det skulle kunna hjälpa hennes kunder att göra bättre affärer. Hon har tidigare försökt prata med Jordbruksverket för att klargöra varför det inte finns mer frekvent information i dagsläget, men de har inte kunnat ge något riktigt svar. Därför beställdes en undersökning av varför statistiken inte finns, samt om det finns några incitament för att öka öppenheten på den svenska marknaden. Katarina Gillblad skulle önska en mer frekvent, tillgänglig och detaljerad statistik. Hennes uppfattning är att dagens rapportering av spannmålsflöden i Sverige inte är tillräckliga. Hon skulle därför vilja se en mer kontinuerlig rapportering av lagerstatus i Sverige det vill säga produktion, konsumtion, import och export. Det finns mer frekvent och lättillgänglig information i flera andra europeiska länder. Är avsaknaden av liknande information något som missgynnar svenska lantbrukare? 2 SYFTE OCH MÅL Syftet är att undersöka relevansen för en kontinuerlig rapportering av lagerstatus för spannmål i Sverige för att ge svenska lantbrukare en chans att göra bättre underbyggda spannmålsaffärer. Målet är att innan 19 december 2013, redovisa en studie av behovet av en mer kontinuerlig spannmålsrapportering i Sverige. 3 GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNINGAR Rapporten baseras på litteraturstudier och intervjuer. Teorierna som tas upp behandlar psykologiska och ekonomiska effekter av osäkerhet. Intervjuer har gjorts med tre typer av intervjuobjekt: 4 stycken spannmålsföretag, 5 lantbrukare (större spannmålsodlare i Mälardalsregionen), samt Jordbruksverket. För att jämföra informationsläget i Sverige med andra länder har intervjuer gjorts med Jordbruksverkets motsvarighet i Finland samt finska branschorganisationer. Intervjuer skulle ha genomförts även med England, men på grund av svårigheter att få tag på lämpligt intervjuobjekt är den delen av empirin istället helt hämtad från internet. De olika intervjugrupperna ska gemensamt ge en överblick av olika aktörers syn på dagens spannmålsrapportering. Resultaten är framtagna med kvalitativ metod och kan därför inte generaliseras, för det krävs ett större statistiskt underlag (fler intervjuobjekt). Informationen som framkom i intervjuerna är relativistisk, det vill säga att den är en konstruktion av social och politisk bakgrund (Alvesson & Sköldberg, 1994). Arbetet har avgränsats till att undersöka det svenska rapporteringssystemet för spannmål och jämföra det med de motsvarande systemen som finns i England och Finland. Ytterligare begränsningar som har gjorts är att antalet intervjuer satts till fem lantbrukare och fyra spannmålsföretag. De teoretiska delarna är begränsade till endast att omfatta de psykologiska faktorer som spelar in när lantbrukare agerar på spannmålsmarknaden och några av de teorier som beskriver marknadens påverkan på priset. 1

4 4. RESULTAT 4.1 Teori I detta kapitel tas det upp teorier kring psykologi om osäkerhet och ekonomiska teorier gällande marknad. Dessa teorier beskriver hur tillgång till information påverkar människors förmåga att fatta beslut samt hur detta kan påverka lantbrukarens välbefinnande. Därefter beskrivs teorier om hur tillgången på information påverkar marknaden Psykologiska effekter av osäkerhet Enligt Maslow motiveras individer av att uppfylla behov som kan delas in i fem kategorier (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005). Maslows behovshierarki brukar beskrivas som en trappa, där en individ måste nå steg ett för att gå vidare till steg två och så vidare. Andra steget i behovstrappan är behovet av trygghet. Tonnquist (2012) skriver att detta omfattar anställningstrygghet och information om vad som händer. Undanhållande av information skapar osäkerhet eller misstro bland individer. Information rörande framtiden skapar delaktighet och trygghet, vilken alla mår bra av och som även kan stärka motivationen för arbetet. Vid oönskade eller oväntade förändringar uppkommer oro och stress. Dessa känslor uppkommer från ovissheten och oron förknippad med att framtiden är oförutsägbar (Lenéer Axelsson & Thylefors, 2005). Beslut baseras på olika grad av rationella och experimentella faktorer. Den rationella beslutsprocessen är ansträngande och logisk, där en uppställning av kostnad och förtjänst ofta ställs mot varandra för att avgöra beslutet. Experimentella beslutsprocesser är däremot baserade på intuition, känslor och minnet av belöning och bestraffning. Beslut som människor fattar går ofta tvärtemot deras uppsatta mål. Olika valmöjligheter baseras ofta på känslomässiga utvärderingar (Fernandez-Duque & Wifall, 2007). Orasanu och Connolly (1993) påstår att av forskning om beslutsförfarande mesta dels är fokuserat på beslutstillfället och inte på beslutsprocessen. Öhlmér et al. (1998) menar att merparten av forskningen kring lantbrukarens beslutsfattande är koncentrerad till hur de borde fatta beslut, inte hur beslut i praktiken genomförs. Orasanu och Connolly (1993) hävdar att endast en liten del av den traditionella litteraturen kring beslutsfattande kan implementeras på verkliga scenarion. Detta beror på att litteraturen är inriktad på det beslutsfattande tillfället och därmed missar helheten. Beslutsfattande inom lantbruk influeras av sin miljö som är ständigt föränderlig på ett oförutsägbart sätt. Detta skapar osäkerhet och risker kring beslutsfattande. Dessutom är lantbrukarens personlighet och färdigheter avgörande faktorer för ett framgångsrikt lantbruk. För att optimera förutsättningarna för välgrundade beslut kan lantbrukaren följa en välkänd och strukturerad beslutsprocess, där de olika stegen i processen hjälper lantbrukaren att göra sina beslut på ett logiskt och organiserat sätt. Detta förfarande leder oftast till bättre resultat. I den här processen verkar tillgång till information ha en positiv effekt på resultatet (Rougoor et al. 1998) Teori om risktagande Individer har olika preferenser när det kommer till risktagande och de uppfattar risk olika. Individer kan kategoriseras i tre olika grupper beroende på hur de ställer sig till risktagande. En person kan vara riskneutral, risktagande eller riskavert. De flesta är riskaverta, vilket 2

5 innebär att de i största möjliga mån undviker risktagande (Pindyck & Rubinfeld, 2009). Ju viktigare ett beslut är desto mer riskavert är individen. Detta gäller framförallt inkomst. Riskaversionen hos individer ökar ju närmare i tiden effekten av beslutet uppstår. Det finns tre sätt att minska risktagande; diversifiering, försäkring samt införskaffande av mer information (Pindyck & Rubinfeld, 2009) Värdet av information Värdet av perfekt information är den ökning i vinst som kan förväntas uppnås med hjälp av fullständig information (Pindyck & Rubinfeld, 2009). Teorin om värdet av perfekt information, bygger på förhållandet mellan nyttan som uppstår med hjälp av fullständig information och kostnaden för den arbetsinsats som krävs för att få den. För ett företag på marknaden, gäller att mer information kan höja inkomsterna. Dock finns det alltid en kostnad för att ta fram mer information och därmed bildas en brytpunkt där inkomsterna optimeras gentemot kostnaderna för att få fram informationen. Det vill säga där kostnaden ta fram mer information överstiger nyttan av den (Allen et al., 2009) Asymmetrisk information På en marknad där köpare och säljare har olika information uppstår sannolikt en ekonomisk förlust för den aktör som har mindre information. På en marknad finns det utrymme för produkter av varierande kvalité, priset på varan sätts efter den förväntande kvalitén. Detta medför att om information om kvalitén på en vara saknas, kommer priset att sättas till ett medelpris. Vilket leder till att varor av bra kvalité får ett för lågt pris och därmed försvinner från marknaden. Medelpriset på marknaden kommer alltid att vara lägre än värdet på den bästa varan. Resultatet blir att kvalitén på tillgängliga varor kommer att sjunka, vilket i sin tur leder till att priset sjunker ännu mer. Det uppstår på så vis en negativ spiral som tillslut resulterar i att inga varor kommer att säljas på marknaden. Detta är ett marknadsmisslyckande (Allen et al., 2009) Den effektiva marknadshypotesen Enligt den effektiva marknadshypotesen (Efficient Market Hypothesis) är det bara möjligt att ständig göra en större vinst än andra på en marknad om man alltid har tillgång till mer information. Likaledes gäller att det inte går att konstant göra en större vinst än andra om alla har tillgång till samma information (Mankiw, 2004). 4.2 Empiri För att förankra teori i verklighet har ett antal aktörer valts ut och intervjuats. De grupper som tas upp är; Jordbruksverket i Sverige samt liknande instanser i England och Finland, svenska lantbrukare och spannmålsföretag på den svenska marknaden Statistik och marknadsinformation i Sverige Statistiken över producerad volym spannmål bygger på siffror insamlade av Statistiska centralbyrån (SCB) och publiceras en gång per år, genom Jordbruksverkets statistikdatabas. SCB samlar in information om odlade arealer för olika grödor och skattar medelavkastning baserat på ett antal lantbruksföretags avkastning. Med hjälp av dessa data beräknas landets totalskörd. Preliminära resultat för hela Sverige redovisas i november och för länsnivå i december. Slutgiltigt resultat publiceras cirka 7 månader efter skörd (Ländell, 2013). 3

6 Spannmålsbalansen publiceras en gång per år i rapporten Marknadsöversikt Vegetabilier (Renström, pers. med., 2013). Publikationen beskriver ingående balans och förändringar i tillgång beroende av produktion, import och konsumtion (för livsmedel, industri, utsäde, foder och export). Spannmålsbalansen beskrivs för total mängd spannmål samt per gröda. Prisindex för spannmål publiceras månadsvis och årsvis i publikationen Prisindex och priser på livsmedelsområdet (Enhäll, pers. med., 2013). Priserna är uppdelad på de fyra vanligaste sädesslagen. Statistiken ska beskriva faktiska priser, men även listpriser förekommer. Detta utgör en felmarginal. Urvalet av uppgiftslämnare beskrivs som subjektivt då det mestadels omfattar större företag som innehar en stor del av marknaden (Enhäll, 2013). De inrapporterade priserna är de dagsaktuella priserna för den 15:e varje månad. Publicering av månadens priser sker cirka 45 dagar efter att de rapporterats in. Några uppgifter om vem som tar del av statistiken kan inte redogöras, förutom att Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) troligtvis använder sig av den (Enhäll, pers. med., 2013) Statistik och marknadsinformation i Finland I Finland publiceras lantbruksrelaterad statistik av Tike via deras webbportal för lantbruksstatistik. Tike är finska Jord- och skogsbruksministeriet informationscentral, med uppdrag att tillhandahålla statistik från jordbrukssektorn (Juntti, pers. med., 2013). Tike samarbetar även med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), som är en finsk motsvarighet till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). De ger ut en prognos för spannmålsmarknaden sex gånger per år (Korkman, pers. med., 2013). Tike sammanställer en rapport över spannmålsproduktionen en gång per år som ges ut i november, samt en preliminär rapport som publiceras i slutet av augusti (Korkman, pers. med., 2013). Den årliga rapporten baseras på en nationell undersökning, medan den preliminära statistiken baseras på regionala data. Skördestatistiken omfattar vår- och höstvete, maltkorn, foderkorn, råg, havre, blandsäd samt annan stråsäd. Tike publicerar även statistik över industrins och handelns användning, inköp och lagring av spannmål. Uppgifterna publiceras en gång per kvartal (Tike 2, 2013). Statistiken inhämtas från förstahandsköpare, som är skyldiga att föra statistik som kan tillhandahållas Tike vid förfrågning (Juntti, pers. med., 2013). Statistiken beskriver inköp och användning kvartalsvis samt för kalenderår och skördeår. Användningen är uppdelad på vete, råg, korn och havre, med olika detaljnivå för varje spannmål. Spannmålslagren beskrivs till skillnad från inköp och användning endast per halvår. Tike tillhandahåller även statistik för landets lantbrukares sammanlagda användning och lagring av spannmål under skördeåret. Statistiken utkommer två gånger per år och är uppdelad på de fyra sädesslagen (Tike 3, 2009). Lagerstatusen beskrivs för vete; korn; råg; havre; spannmål totalt; raps och rybs och publiceras i september varje år (TIKE 4, 2010). I statistiken beskrivs ingående balans, import och export, användning till utsäde, livsmedel, foder och energitillverkning, förlust, utgående balans samt lagerförändring. Finlands konsumtion av spannmål beskrivs per år för vete, råg, korn, havre, övrig brödsäd, blandsäd, majs samt ris. Däremot går det inte att se vilken andel av användningen som härrör från inhemsk produktion och vilken som är import (TIKE 5, 2009). Tike publicerar prisinformation en gång i månaden som avser faktiskt betalda priser till producenten vid 4

7 leverans (Outa, pers. med., 2013). I dagsläget samlas information från lantbrukare in via fax och , vilket lantbrukarna upplever som arbetskrävande (Outa, pers. med., 2013). Korkman menar (pers. med., 2013) att prisinformation är användbar för lantbrukarna eftersom den speglar förändringar i spannmålslager och därmed tydliggör sambanden på spannmålsmarknaden. VYR skriver på sin hemsida att prisutvecklingen för spannmål bestäms av lagervolymen på totala marknaden, det vill säga av spannmålsbalansen. Det är främst den internationella marknaden som avgör priset. För att få ökad förståelse för marknadens samband, är det viktigt att följa både den internationella och inhemska prisutvecklingen (VYR, 2012) Statistik och marknadsinformation i England I England publicerar Home Grown Cereal Authority (HGCA) marknadsinformation en gång i veckan (HGCA 1, 2013). HGCA är en underavdelning till Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) som ansvarar för att samla in och bearbeta statistik för bland annat sådd, priser, utbud och efterfrågan för spannmål (HGCA 1, 2013). HGCA:s marknadsinformation är baserad på statistik från Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) över användningen av spannmål hos kvarnar, bryggerier, destillerier och mälterier. Den här statistiken beskriver användning per månad och skördeår, bortsett från havre, vars användning beskrivs per kvartal (DEFRA, 2013). Statistiken omfattar också uppgifter om import och export, produktion och internationell prisstatistik (HGCA 3, 2013). Den veckovisa publikationen beskriver det faktiska pris som lantbrukaren erhållit, valutaförändringar samt pris för spannmål på den globala marknaden. Det finns också information om spannmålens ingående balans, produktion, import, export, mänsklig konsumtion samt foder (HGCA 3, 2013). Därav erhålls lagerskillnaden och förändringar i utbud och efterfrågan kan utläsas. I England är alla förstahandsköpare av spannmål skyldiga att rapportera statistik till HGCA (HGCA 2, 2013). Spannmålspriserna är uppdelade på tolv regioner med ett antal olika kvalitetsindelningar för de olika sädesslagen Spannmålsföretagens åsikter För att få en överblick över hur den svenska spannmålshandeln ser ut genomfördes intervjuer med fyra större företag som handlar med spannmål. Företagarna anger att de ständigt håller spannmålslagren fulla, dock varierar storleken på lagren som företagen har. De stora företagen har fullständig statistik över sin egen affärsverksamhet, bland annat hur mycket som köps in och varifrån. Spannmålen inhandlas ifrån där det finns bäst pris och kvalité. Flera företag ansåg att i och med att Sverige agerar på en världsmarknad, skulle kontinuerlig rapportering från Sverige inte påverka priserna. De tycker inte att det är någon mening med en kontinuerlig spannmålsrapportering, om inte alla länder i norra Europa har en gemensam rapportering angående spannmålsflödena. I en av intervjuerna framkom att det finns en oro för att de stora grossisterna ICA och COOP skulle kunna utnyttja ökad information för att styra marknaden mer än vad de gör idag. Företagaren anser att det i nuläget är de stora grossisterna som dikterar priserna hos kvarnarna. Enda sättet för övriga aktörer att få upp priset är därmed att spela på osäkerhet i 5

8 tillgång på spannmål. Enligt andra företagare, baseras priset främst på Matif- börsen, rådande exportpriser och det internationella marknadspriset. Vissa företag påpekade att priset också kan bero på eftertraktad kvalité. Samtliga företagare som intervjuades var överrens om att en rapportering endast är möjlig om det är ett lagstadgat krav för företaget att rapportera in. De anser att statistiken i så fall måste offentliggöras på så sätt att det inte går att urskilja de enskilda företagen eller härleda uppgifter till något enskilt företags lager. De flesta spannmålsföretagen som intervjuades anger att många lantbrukare lagrar sin spannmål. Vissa företag trodde att det skulle ske större inlagring med offentlig kontinuerlig rapportering. Dock menade flera av företagen att de hellre importerar än att de höjer priset, även om det finns lager i Sverige av den efterfrågade varan Lantbrukarnas åsikter Fem olika lantbrukare har intervjuats angående deras spannmålshandel och vad de tycker om en mer kontinuerlig spannmålsrapportering. Det gemensamma för alla lantbrukare var att ingen av dem upplever att de har saknat denna form av information i sin tidigare spannmålshandel. De har inte ens funderat över denna sorts information. I intervjuerna framkom att åsikterna om huruvida denna information är relevant och har påverkan eller inte skiljer sig åt. Generellt är lantbrukarna positivt inställda till en löpande rapportering. Däremot tror de inte att de har speciellt stor nytta av rapporteringen eller att det kommer att påverka den egna eller den generella spannmålshandeln drastiskt åt något håll. De flesta verkar tveksamma till att information som skulle kunna komma fram vid en eventuell rapporterings av lagerstatus, skulle göra någon nytta. Det skulle möjligtvis kunna ha en betydelse om det uppstår en brist av en kvalitetsvara, så som maltkorn eller brödvete, i ett begränsat område i Sverige. Har lantbrukaren då själv ett lager av denna kvalitetsvara, tror de flesta att de får ett bättre förhandlingsläge och därmed kanske ett bättre pris. Det förbättrade förhandlingsläget förutsätter även att lantbrukarens lager är relativt stort. Generellt är lantbrukarna väldigt tveksamma till trovärdigheten i en eventuell rapportering. De flesta tror att det är för svårt att samla in korrekt information. De tror också att det finns aktörer som tjänar på att den korrekta informationen inte blir tillgänglig. Därför skulle det kunna vara svårt att ha förtroende för informationen. Många tar upp att de tror att det kan vara svårt som lantbrukare att kunna ta till sig och tolka informationen på ett korrekt sätt för att kunna använda sig av den i sin spannmålshandel. De upplever att det redan finns så mycket information och marknadsrapporter att det kan bli svårt att därtill väga in vad lagerstatusen i Sverige har för betydelse för spannmålshandeln. De anser att det är viktigare att informationen blir tillgänglig för rådgivare som kan värdera informationen och ta med sig den i rådgivningen. Det finns två tydliga läger vad gäller åsikten om huruvida det är bra att ha all information tillgänglig eller inte. Några anser att det vore bra med en öppen marknad, där alla har samma förutsättningar i handeln eftersom all information är tillgänglig. Men det finns även de som tycker att det är bra att ha en marknad med dold information. De flesta lantbrukarna tror att det största mörkertalet vad gällande lagerstatus, är det som lantbrukarna själva har i lager. 6

9 Därför anser många att det är bra att handeln inte vet vad som finns inlagrat hos lantbrukarna. Många ser det som negativt med en eventuell rapportering, då det troligtvis skulle innebära en större administrativ börda. De flesta tror inte att en rapportering kommer att påverka spannmålsmarknaden speciellt mycket. Detta sägs emot av att många samtidigt tror att priset på spannmål skulle öka eller åtminstone bli mer stabilt, om det fanns tillgång till mer information. Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta av lantbrukarna som har intervjuats, inte tror att informationen har speciellt stor betydelse för deras spannmålshandel, eller för spannmålshandeln i stort. Lantbrukarna skulle gärna ha tillgång till informationen angående spannmålslager, men värdesätter den inte. 5. DISKUSSION Enligt de lantbrukare som intervjuats är information om lagerstatus bara intressant i för den som sitter på ett lager med god kvalité när det förekommer en regional brist. Vidare tvivlar lantbrukarna på att statistiken skulle vara tillförlitlig. Detta grundar sig i den misstro till den statistik som publiceras idag av SCB och Jordbruksverket. Lantbrukarna tycker att felmarginalen i dagens statistik är för stor för att informationen ska vara användbar. Lantbrukarna ifrågasätter även om de har nytta av att ha tillgång till mer information. De tror att mer statistik kan göra större nytta om rådgivarna har tillgång till den, så att de kan analysera informationen och använda i sin rådgivning. Spannmålsproducenterna tycker att en rapportering av lagerstatus och prisuppgifter vore intressant att ha. Däremot vill de inte ha en ökad administrativ börda vare sig med rapportering eller värdering av informationen. De känner att vid en eventuell rapportering borde de få ersättning för arbetsbördan. Spannmålsföretagen på den svenska marknaden har svårt att se mervärdet av en ökad rapportering då de inte upplever att den skulle ge en minskad osäkerhet för någon av aktörerna vid en prisförhandling. De tror inte att nyttan av informationen skulle överstiga den ökade arbetsbördan av rapporteringen. De tycker inte heller att information om svenska lager är relevant, eftersom de främst sätter sina priser baserade på den internationella handeln. Spannmålsföretagen tycker inte att information om svenska lager är relevant, eftersom de främst sätter sina priser baserade på den internationella handeln. Om de vill ha en kvalité som inte finns till ett bra pris i Sverige, kan de lätt importera istället. Därför gör ökad information om lagerstatus ingen skillnad för hur spannmålsföretagen väljer att handla. Spannmålsföretagen anser inte att en ökad informationstillgänglighet angående de svenska lagren skulle ge någon effekt på marknaden. Eftersom den svenska marknaden är så pass liten i förhållande till den globala markanden, gör information om svenska priser och lagerstatus marginell nytta. Därför anser företagen att mer information om Sverige är onödig. De upplever att det idag finns ett problem med inlagring och de känner en oro för att ökad information skulle öka problemen. Det finns också en rädsla för att dagligvaruhandelns stora kedjor skulle ha större förmåga att utnyttja information om lagerstatus och då kunna göra vinst på andra aktörers bekostnad. Studien tyder inte på att så skulle vara fallet, eftersom alla aktörer skulle ha tillgång till samma information. Enligt teorierna om asymmetrisk information och den effektiva marknadshypotesen kan dagligvaruhandeln bara göra vinst på andras bekostnad om de har 7

10 tillgång till mer information än övriga aktörer. Kedjorna kan alltså aldrig lura andra aktörer med för låga priser, eftersom de har tillgång till samma information och marknaden då har bättre förutsättningar att bli effektiv. I teorin beskrivs trygghet som ett grundläggande behov. För lantbrukare kan en större trygghet uppnås av att ha relevant information och om vad som händer på marknaden. Med mer frekvent tillgänglig information minskar asymmetrin samtidigt som marknaden blir starkare. Detta leder på lång sikt till en mer förutsägbar marknad och en större ekonomisk trygghet för den enskilde lantbrukaren. Vid beslutsfattande behövs information för att undvika ovisshet och den stress som ovissheten medför. Ju mer information som finns, desto mer genomtänka och rationella beslut kan tas. Om företagaren inte har tillgång till tillräcklig information, ger det en dålig grund för att fatta rationella beslut. Detta ökar risken i beslutssituationen och osäkerheten kring den ekonomiska tryggheten. Forskning kring beslutsfattande är bristfällig. Detta gör det svårt att ge klara besked om hur beslut generellt går till. Dessutom är lantbrukare företagare i en föränderlig miljö. Verksamheten är starkt styrd av yttre påverkan så som väder, politik och marknadsrörelser, vilket gör att återkommande beslut kan ha skiftande förutsättningar. Därför är det svårt att värdera betydelsen av en eventuell rapportering av lagerstatus. Hur en lantbrukare ställer sig till risktagande är starkt förknippat med dennes personlighet, eftersom olika personligheter är olika benägna att ta risker. Dock är de allra flesta mer eller mindre riskaverta, framförallt vad gäller inkomst. Därför är tillräcklig information viktig. De lantbrukare som har intervjuats anser dock att de har tillräcklig information, vilket antyder att de inte efterfrågar mer information än vad som finns tillgänglig idag. Jämfört med Finland och England har svenska lantbrukare sämre tillgång till uppdaterad information gällande nationell spannmålsmarknad. I Finland upplever de ändå att det skulle gå att göra deras statistik mer användarvänlig för till exempel spannmålsproducenter och handel. Även England har mer lättillgänglig och tillförlitlig information. Dock framkom inte under projektet, hur de upplever informationen. Den information som finns idag är asymmetrisk. De aktörer som har intervjuats uppger att de använder sig av olika information, men ingen uppger att de tittar på den officiella statistiken. Jordbruksverket publicerar viss information, men den är ofta svår att finna. Eftersom Jordbruksverket inte har en tydlig bild av målgruppen eller användningen av statistiken, är den inte heller utformad på ett användarvänligt sätt. Hade informationen varit mer frekvent och lättillgänglig, hade kanske fler använt sig av den och informationsasymmetrin hade minskat. Enligt Allen (2009) är information om pris och kvalitet är korrelerade, vilket innebär att avsaknad av information på det ena området, kommer att påverka det andra negativt. Enligt teorin om asymmetrisk information skulle detta leda till att marknaden kommer att krascha. Dock gör den informationen och signaleringen som redan finns på den svenska marknaden att den fortfarande fungerar, även om det finns effektiviseringsmöjligheter. 5.1 Andra perspektiv och metodval Ett perspektiv som inte tagits upp i projektet, men som troligtvis påverkar denna typ av frågor är hur mycket svenska lantbrukare identifierar sig själva med rollen som lantbrukare. Beroende på hur väl denna bild överensstämmer med verklighetens förutsättningar kan 8

11 lantbrukarna således vara olika benägna att agera strikt affärsmässigt. Mycket av den information som tas upp i rapporten är framtagen genom intervjuer. Det i sig är inget problem, men på grund av brist på tid, har intervjupersonerna varit få. Svaren från lantbrukare och spannmålsföretag kan därför inte generaliseras. Med så få intervjuobjekt är det troligt att resultatet av intervjuerna starkt påverkas av individernas subjektiva åsikter. Även på myndigheterna i Sverige och England har det varit svårt att få kontakt med personer i relevant position för att besvara de frågor som ställts. Empirin är framtagen med kvalitativ metod, som syftar till att förstå och tolka mångtydig och öppen empiri (Alvesson & Sköldberg, 1994). Intervjuerna har omfattat många öppna frågor, vilket antas ha gett en rikare bild av intervjuobjektens uppfattningar. Dock medför öppna frågor och spontana följdfrågor att det uppstår en brist på struktur. Bristen på tydlig struktur har gjort att en del frågor kanske förblivit obesvarade. Detta gäller främst intervjuer gjorda med Jordbruksverket och motsvarande institutioner i England och Finland. Om intervjuerna hade baserats mer på slutna frågor och om personerna som intervjuats delgetts frågorna innan och kunnat plocka fram underlag för att besvara dem, hade resultatet kunnat bli mer specifikt. Nu gavs en del gissningar som svar, som inte kunnat användas i arbetet. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att först ta fram teori för att kunna utforma de empiriska studierna mot den teoretiska bakgrunden. Då hade resultaten av intervjuerna lättare kunnat förankras i teorin. Alternativt hade empirin kunnat färdigställas först och teori valts utefter de resultat som framkommit. Så som projektet utfördes, är teori och empiri framtagna parallellt och oberoende av varandra, varför det uppstått vissa svårigheter att göra direkta och relevanta kopplingar emellan dem. Litteraturen rörande ekonomiska teorier har främst valts utifrån hur beprövade de teorier som beskrivs är. Dock bör nämnas att även om de ekonomiska modeller som tas upp är väl beprövade och internationellt erkännda, har de också kritiserats. Vad gäller litteraturen avseende psykologiska effekter av brist på information, var valet svårare. Där saknade gruppen förkunskaper för att kunna bedöma vilken typ av litteratur som är relevant, varför samma kritiska urval av litteraturen inte kunnat göras. 6. SLUTSATS För att driva ett företag på ett framgångsrikt sätt krävs möjlighet att kunna fatta rationella och väl underbyggda beslut. Detta kräver tillgång till korrekt uppdaterad, relevant och lättolkad information. Gillblad menar att denna information saknas. De lantbrukare som har intervjuats, anser att mer information hade kunnat vara intressant men värdesätter den inte. Spannmålsföretagen tycker sig ha den information de behöver och är oroliga att mer information skulle kunna utnyttjas av de stora livsmedelskedjorna. Detta projekt har visat att det idag inte finns någon upplevd efterfrågan på information om lagerstatus. Däremot finns det inget som tyder på att det inte finns någon nytta med att ha sådan information, utan endast att spannmålsmarknaden inte efterfrågar den. 9

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln 2008-06-05. Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008

BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln 2008-06-05. Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008 BEGAGNADE BILAR konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln Författare: Johanna Hagström Amanda Tholin Handledare: Mikael Gidhagen

Läs mer

Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion - Beslutsfattande och risktagande

Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion - Beslutsfattande och risktagande Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion - Beslutsfattande och risktagande Risks with lending for investments in milk production - Decision making and risk taking Ricard Nyman Elisabeth

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Linköpings universitet Johan Nyemad: 920315-2153 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Elias Bergman: 890930-0298 Marknadsföring: 722G93 Stina Starke: 940120-2321 Handledare: Thomas Rosenfall

Läs mer

Kan trovärdighet köpas för pengar?

Kan trovärdighet köpas för pengar? Kan trovärdighet köpas för pengar? - En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag - M a g i s t e r u p p s a t s i n o m r e d o v i s n i n g 1 5 h p V å r t e r m i n e n 2 0 1 3 H a n

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag

Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetssäkring inom mindre tjänsteföretag Kvalitetsuppfyllelse ur kundens perspektiv Författare: Marie Magnusson Handledare: Åke Gabrielsson Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Examensarbete, 30

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Trappan till Trappan

Trappan till Trappan UPTEC STS11 048 Examensarbete 30 hp November 2011 Trappan till Trappan Jens Algerstam Abstract Trappan till Trappan Taking the steps to the Steps Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress:

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande Örebro Universitet 2006-05-29 Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Marknadsföring D Magisteruppsats 10 p Handledare: Leif Sanner Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid

Läs mer

Revisionsvalet i byggbranschen

Revisionsvalet i byggbranschen Revisionsvalet i byggbranschen - Vad upplever företagsledare, för småföretag inom byggbranschen, påverkar dem kring valet av revision? Författare: Anton Holkvik Patrik Nygren Handledare: Thommie Burström

Läs mer

Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet

Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik Kontanta elektroniska betalningssystem för Internet Abstract Most payment systems that are used on the Internet today are analogous

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Avskaffandet av revisionsplikten - Hur banker och små företag kommer att agera om revisionsplikten avskaffas. The abolition of the audit exemption - How banks and small businesses will act if the audit

Läs mer

När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden

När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2014, 15 hp Handledare: David Sörhammar 2 juni 2014 När konsumenten sätter priset - En studie om prissättning på C2C- marknaden

Läs mer

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden?

Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Institutionen för Ekonomi Sara Karlström Maria Lövgren Små aktiebolag + Revision = Ett måste vid kreditärenden? Examensarbete 10 poäng Ekonomiprogrammet Datum/Termin: VT 2007 Handledare: Dan Nordin Examinator:

Läs mer

En marknadsundersökning för en ljusare framtid

En marknadsundersökning för en ljusare framtid Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 En marknadsundersökning för en ljusare framtid Författare: Carl Schnell Handledare: Stig Köpniwsky Sammanfattning

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren IAS 17 - Leasing En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen Författare: Frida Andersson Marlene Eriksson Handledare: Stefan Sundgren Student Handelshögskolan

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Konkurrensfördelar, standardisering och anpassningar av ERP- system

Konkurrensfördelar, standardisering och anpassningar av ERP- system Konkurrensfördelar, standardisering och anpassningar av ERP- system Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK11 Framlagd: Författare: Examinatorer: Handledare: 08, 2013 Jesper Ehn Wingårdh Ola Holstein Bo

Läs mer