Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten"

Transkript

1 Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten 1. Avtalsparter Parter i detta samarbetsavtal är Karleby och Kannus stad samt Halso, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil kommuner, av vilka Karleby är värdkommun och de övriga avtalsslutande kommuner. 2. Avtalets syfte Detta är ett sådant samarbetsavtal som avses i 76 2 mom. i kommunallagen, genom vilket de i punkt 1 nämnda avtalsslutande kommunerna överlåter till Karleby stad att sköta kommunens alla de i 1 i folkhälsolagen definierade uppgifter som gäller miljö- och hälsoskyddet samt de uppgifter som avses i paragraferna 54 a och 54 c i läkemedelslagen: -livsmedelstillsyn -tillsyn över hälsoskyddet -produktsäkerhetstillsyn -kemikalietillsyn -tobakstillsyn -tillsyn över försäljning av nikotinpreparat, samt -veterinärvården, övervakning av djurskydd och djursjukdomar. Ändamålet med detta avtal är att genom att nedmontera överlappande funktioner och strukturer effektivera skötseln av miljö- och hälsoskyddets uppgifter samt att genom samarbete mellan parterna trygga kraven i lagstiftningen på en på riksomfattande tillsynsprogram baserad skötsel av miljö- och hälsoskyddets uppgifter som är systematisk, regelbunden, högklassig och som förebygger sanitära olägenheter och risker. Inom samarbetsområdet tryggas tillgången till miljöoch hälsoskyddets tjänster och verksamhet så att verksamheten är effektiv, jämlik och genomsynlig. I detta avtal överenskoms även om principerna för fördelning av kostnaderna. 3. Förvaltning och beslutsfattande Karleby stad svarar för samarbetets förvaltning. För arrangerandet av samarbetet grundas en miljö- och hälsoskyddsnämnd som är kommunernas gemensamma organ (i detta avtal samnämnden) samt en produktionsorganisation som lyder under den, resultatområdet för miljöoch hälsoskyddet. Samnämnden verkar inom Karleby stads organisation. Karleby stadsfullmäktige tillsätter samnämnden för sin mandatperiod. Nämnden har under den första mandatperioden 9 ledamöter. Parternas fullmäktige utser ledamöterna i samnämnden enligt följande: Karleby stad fyra ledamöter och de övriga avtalskommunerna fem ledamöter. De övriga avtalsslutande kommunernas ordinarie ledamot i nämnden väljs med rotationsprincip. För varje ledamot utses en personlig ersättare, som kan vara från en annan kommun än den ordinarie ledamoten. Nämndens ordförande är en av Karleby stads förtroendevalda. De kommuner, som inte

2 har någon ordinarie ledamot under ifrågavarande period har en ersättare som har närvaro- och yttranderätt vid nämndens möten. Övriga ersättare deltar i mötena när den ordinarie ledamoten har förhinder. Som samnämndens föredragande fungerar direktören för hälsoövervakningen. När direktören har förhinder fungerar som föredragande en tjänsteinnehavare som utsetts till ersättare. Karleby stadsstyrelse väljer direktören för hälsoövervakningen efter att ha hört miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om samnämndens och direktörens för hälsoövervakningen verksamhetsområde, uppgifter, beredning av ärenden, allmänna beslutanderätt, delegering av befogenheter och mötesarrangemang bestäms i Karleby stads förvaltningsstadga och instruktion. Om miljö- och hälsoskyddets uppgifter och organisation bestäms närmare i instruktionen för Mellersta Österbottens miljö- och hälsoskydd, som godkänns av Karleby stads fullmäktige efter att de avtalsslutande kommunernas fullmäktigen hörts. 4. Övrig organisation I egenskap av värdkommun ordnar Karleby stad tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet för avtalskommunerna, i vilka serviceproduktionen upphör till denna del. Resultatområdet för miljö- och hälsoskyddet delas upp i två resultatenheter, hälsoövervakningen och veterinärvården. Resultatområdets ledande tjänsteinnehavare, direktören för hälsoövervakningen, leder såväl hälsoövervakningens som veterinärvårdens resultatenheter. Om organisationen och direktörens för hälsoövervakningen uppgifter bestäms närmare i instruktionen för Mellersta Österbottens miljö- och hälsoskydd. 5. Övertagningsrätt Karleby stadsstyrelse utnyttjar inte övertagningsrätt på ärenden som samnämnden behandlat, utom den övertagningsrätt som övervakningen av lagligheten hos besluten förutsätter. 6. Personal Personalen är anställd av Karleby stad. De avtalsslutande parternas och Tunkkari samkommuns stadigvarande personal inom miljö- och hälsoskyddet överförs på basis av detta avtal i Karleby stads tjänst från och med den 1 januari 2010 i enlighet med de bestämmelser i lagen om kommunala tjänsteinnehavare som gäller överlåtelse av rörelse. De arrangemang som har att göra med överföringen av personalen genomförs i samarbete med representanter för kommunernas anställda i enlighet med vad som stadgas i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007). Karleby stad inrättar de tjänster som behövs från och med den 1 januari Vid samma tidpunkt upphör de motsvarande tjänsterna i de avtalsslutande kommunerna och de ifrågavarande

3 tjänsteinnehavarnas anställningar upphör. Personalen överförs i enlighet med de bestämmelser som gäller överlåtelse av rörelse. De tjänster som överförs och deras ursprungliga förläggningskommuner specificeras i bilaga 1 till detta avtal. Karleby stad säger inte inom fem år efter det att personalen överförts till den nya arbetsgivarens tjänst upp tjänsteinnehavare som på basis av detta avtal har kommit i dess tjänst eller tjänsteinnehavare eller anställda som i nuläget är i Karleby stads tjänst i dessa uppgifter på sådana ekonomiska eller produktionsmässiga uppsägningsgrunder som avses i lagen om kommunala tjänsteinnehavare eller arbetsavtalslagen. En tjänsteinnehavare eller anställd kan dock sägas upp om han eller hon vägrar att ta emot en sådan ny tjänst eller arbetsuppgift som arbetsgivaren erbjuder och som avses i lagen om kommunala tjänsteinnehavare eller i arbetsavtalslagen. De avtalsslutande kommunerna svarar för den överförda personalens del för kostnaderna för semester och sparad semester som hålls i Karleby stads tjänst och som intjänats före den 1 januari 2010 (semester samt semesterpenning och lönebikostnader) samt för lönefordringar som anhopats före den 1 januari 2010 (ersättning för arbetstid, resor och andra eventuella ersättningar och lönebikostnader) och för kostnaderna för fritidsersättningar. Dessutom svarar avtalskommunerna för rater och förbindelser som har att göra med pensionsansvar som bestämts eller avtalats om före den 1 januari 2010 för personal som överförts från dem. Om en person som på basis av detta avtal har övergått i Karleby stads tjänst går i pension, och det förorsakas förtidspensionsutgiftsbaserade avgifter, svarar den avtalskommun från vilken personen har överförts i Karleby stads tjänst för kostnaden om personen går i förtidspension före den 31 december När det gäller personer som har varit i Tunkkari samkommuns tjänst svarar samkommunens medlemskommuner för den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften i samma proportion som de har stått för samkommunens utgifter. Ett motsvarande förfarande tillämpas när det gäller deltidspensioner. 7. Ekonomi och skötseln av den 7.1 Budget och ekonomiplan Miljö- och hälsoskyddets ekonomi sköts av Karleby stad. Samnämnden ska inom den tidsfrist som Karleby stadsstyrelse bestämt göra ett förslag till budget för samarbetet för följande kalenderår samt till ekonomiplan för tre eller flera år (planperiod). Förslaget ska omfatta separata delar för driftsekonomin och investeringarna. För hälsoövervakningens och veterinärvårdens resultatenheter görs särskilda driftsplaner upp i enlighet med Karleby stads resultaträkningsanalys. De interna kostnader som kommer av personaladministrationen, bokföringen och den allmänna faktureringen omfattas av driftsplanen för hälsoövervakningens resultatenhet. I budgeten tas med samarbetets mål och de anslag som krävs för nåendet av dem och visas hur finansieringsbehovet täcks med hjälp av avtalskommunernas betalningsandelar och övriga inkomster. Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att förutsättningarna för skötseln av uppgifter som samarbetet omfattar kan tryggas.

4 Vid beredningen av miljö- och hälsoskyddets budget och ekonomiplan samt eventuella tilläggsbudgetar ska för avtalskommunerna reserveras tillfälle att ge förslag till mål för och finansiering av samarbetet. Förslaget till budget och ekonomiplan ska tillkännages avtalskommunerna samtidigt som Karleby stadsstyrelse presenterar förslaget för fullmäktige. Vid förverkligandet av de uppgifter som omfattas av samarbetet och vid finansieringen av dem ska budgeten följas. Värdkommunens fullmäktige beslutar om ändringar som görs i budgeten. Förslaget till ändring av budgeten ska tillkännages avtalskommunerna före det fullmäktigemöte, under vilket det avses fattas beslut om ändringen. 7.2 Fördelningen av kostnaderna och faktureringen av betalningsandelar Hälsoövervakningens kostnader fördelas i proportion till invånarantalet och medeltalet av antalet tillsynsobjekt. Till grund för fördelningen används situationen föregående års sista dag (31.12). Veterinärernas kostnader fördelas på flera olika kostnadsställen, och då betalar de kommuner som ifrågavarande veterinär eller veterinärer betjänar för veterinärernas personalkostnader, mottagningsutrymmen, utrustning o.s.v. De subventioneringar som kommunerna betalar bibehålls som de nu är. Målet är att i övergångsskedet skapa en prestationsbaserad modell och därmed förenhetliga subventioneringen av veterinärernas sjukresor. Parternas betalningsandelar av samarbetets utgifter definieras på basis av verksamhetsårets verkliga kostnader. Med i de verkliga kostnaderna räknas de externa driftkostnaderna, de interna kostnaderna som baserar sig på fakturering per prestation samt avskrivningar enligt plan och ränta på kapital som bundits i produktionsmedel. När betalningsandelen bestäms dras från de verkliga kostnaderna av klientavgifterna och andra intäkter av verksamheten. Avtalskommunerna har rätt att ta del av bokföringen som gäller Karleby miljö- och hälsoskydds resultatområde och få nödvändiga utredningar om faktureringsgrunderna. Kommunernas betalningsandelar indelas i en månatlig förskottsbetalning och en utjämningsrat. Förskottsbetalningen räknas av den betalningsandel som antecknats i budgeten. Utjämningsraten består av skillnaden mellan de verkliga årskostnaderna och förskotten. Betalningsandelens månatliga rat kan justeras under verksamhetsåret på basis av en ändring av budgeten. Justeringen kan träda i kraft tidigast vid ingången av den andra månaden efter att budgeten ändrats. Betalningsandelsförskotten ska betalas senast den 5 dagen i den månad som följer efter faktureringsperioden. Utjämningsraten ska betalas senast den 15 februari det år som följer efter faktureringsåret. Om betalningen av betalningsandelen fördröjs uppbärs en ränta i enlighet med lagen om dröjsmålsränta. 8. Avgifter som uppbärs av klienterna De avgifter som uppbärs av klienterna bestäms i miljö- och hälsoskyddets avgiftstaxa, som bestäms av Karleby stad. Karleby stad fakturerar och tar ut avgifterna. De avgifter som baserar sig

5 på miljö- och hälsoskyddets avgiftstaxa är inkomster inom miljö- och hälsoskyddets resultatområde och de används till att finansiera verksamheten. 9. Inventarier och utrustning Inventarier, mätinstrument, apparatur och annan utrustning som är och förblir i avtalskommunernas ägo katalogiseras och överlåts i enlighet med detta avtal utan ersättning i bruk av Karleby stad, som svarar för deras skötsel och underhåll. De överförda produktionsredskapens (Bilaga 2) värde tilläggs inte i värdet på produktionsredskapen inom samarbetet när man räknar ut avskrivningar enligt plan. Efter att avtalet trätt i kraft görs anskaffningar av inventarier och ny apparatur i enlighet med budgeten. De kostnader som kommer av anskaffningarna fördelas i enlighet med vad som nämns i punkt 7.2. De nya inventarierna och apparaterna är Karleby stads egendom. 10. Fastigheter De kontor och lokaler som miljö- och hälsoskyddets personal arbetar i är i verksamhetens inledningsskede den 1 januari 2010 i huvudsak de samma som i slutet av Kontors-, mottagnings- och andra utrymmen i personalens bruk förblir i de avtalsslutande kommunernas och privata uthyrares ägo. Utrymmen som miljö- och hälsoskyddet senare får i sitt bruk byggs och renoveras av var och en kommun i det egna området och de förblir i ifrågavarande kommuners ägo. Karleby stad hyr nödvändiga utrymmen i första hand av avtalskommunerna. Karleby stad hyr nödvändiga utrymmen av avtalskommunerna och av privata uthyrare. Varje hyresavtal görs upp skilt för sig. Hyrorna bestäms enligt de interna hyror som kommunerna år 2009 har fakturerat eller enligt de hyror som de betalat till privata uthyrare och i dem ingår inte moms. Hyreskostnaderna införlivas i de kostnader som fördelas mellan avtalskommunerna. För kostnaderna av utrymmesinvesteringar svarar i regel den kommun eller uthyrare på vilkens fastighet investeringen används, såvida inte man kommer överens om annat. 11. Dataskydd, datasystem och arkiv Parterna förbinder sig att upprätthålla sina dataskydd och system så att de möjliggör ett fungerande och säkert samarbete. Miljö- och hälsoskyddets datasystem förenhetligas i samarbetsområdet. De datasystem, program, licenser samt användarrätts- och underhållsavtal för miljö- och hälsoskyddet som avtalskommunerna äger övergår till Karleby stad med avtalsparternas samtycke. Om förvaltningen av andra än miljö- och hälsoskyddets datasystem, program, licenser samt användarrätts- och underhållsavtal överenskoms noggrannare särskilt.

6 Mellersta Österbottens miljö- och hälsoskydd svarar för arkiveringen, sekretessen och överlåtande av uppgifter som gäller dokument och register som hänför sig dess verksamhet. 12. Övriga avtal Köptjänstavtal inom miljö- och hälsoskyddet mellan parterna upphör efter att detta avtal godkänts från och med den 1 januari 2010 utan särskild uppsägning. Övriga avtal övergår till den nya enheten, såvida de inte sägs upp särskilt. Gällande avtal om veterinärjour i samarbetsområdet uppdateras efter att detta avtal har godkänts så att Karleby stad antecknas som avtalsslutande part i alla avtal som förnyas från och med den 1 januari När det gäller veterinärjouren tryggas tillgången till tjänsterna och deras kvalitet i enlighet med den nya veterinärvårdslagen och punkt 2 i detta avtal. Parterna förbinder sig att reda ut övriga eventuella avtal som hänför sig till detta avtal och som är i kraft när detta avtal godkänns samt avtal som ska förnyas, samt att vidta nödvändiga ändringsåtgärder. 13. Utvecklande av samarbetet I utvecklandet av miljö- och hälsoskyddets verksamhet efterföljs de principer som nämns i punkt 2 i detta avtal. Grupperna för utredning av matförgiftningar, som har representanter från bashälsovårdens enheter och vattenförsörjningsverken, utnämns skilt för varje kommun. Även samarbetsarrangemangen med övriga kommunala myndigheter, särskilt miljövården och byggnadstillsynen samt planeringen av markanvändningen granskas skilt för varje kommun. 14. Ändring av samarbetsavtalet Om ändringar i detta avtal bestäms genom samstämmiga beslut av avtalskommunernas fullmäktige. 15. Skadeståndsansvar Skadeståndsansvaren före den 1 januari 2010 för tjänster som omfattas av detta avtal bibehålls hos ifrågavarande kommun eller samkommun. Eventuella skadeståndsutgifter som kommer av skötseln av uppgifter under avtalets giltighetstid fördelas mellan avtalskommunerna. 16. Lösande av tvister Tvister som kommer av detta avtal strävar man efter att lösa genom förhandlingar kommunerna emellan. Om samförstånd inte nås, handläggs tvisterna som förvaltningstvistemål hos Vasa förvaltningsdomstol.

7 17. Giltighetstid och uppsägning av avtalet Av detta avtal har gjorts upp nio (9) likalydande exemplar, ett till varje part. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller tills vidare. Avtalet binder avtalsparterna efter att fullmäktige har godkänt det. Avtalet träder i kraft för de övriga kommunernas del, även om någon av avtalskommunerna inte godkänner det. De avtalsslutande kommunerna har rätt att säga upp detta avtal så att det upphör vid utgången av det år som följer efter uppsägningsåret. Om Karleby stad säger upp avtalet, upphör hela avtalet. 18. Avtalets upphörande Efter att en kommun sagt upp avtalet eller det upphör, återgår samarbetsområdets i punkt 9 nämnda egendom som överlåtits i miljö- och hälsoskyddets bruk utan särskild ersättning till avtalskommunen i det skick som den är när avtalet upphör. Sådan driftsegendom som skaffats under avtalsperioden löser avtalskommunerna in av Karleby stad till bokföringsvärde. Efter att en kommun sagt upp avtalet eller avtalet upphör förbinder sig avtalsparterna att ta den personal inom miljö- och hälsoskyddet som i huvudsak verkar inom det egna området i sin tjänst i motsvarande anställningsförhållanden som s.k. gamla anställda.

Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Lovisa stad. Allmän anvisning för intern kontroll

Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Lovisa stad. Allmän anvisning för intern kontroll Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Allmän anvisning för intern kontroll 16.9.2013 STADSSTYRELSEN 9.10.2013 STADSFULLMÄKTIGE ANVISNING FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Utkast 6.5.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 Sidan 1 av 6 FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 1 NAMN, SÄTE OCH MEDLEMMAR Kommunalförbundets (förbundet) namn är Bergslagens kommunalteknik med säte i Nora kommun

Läs mer

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde Ekonomistadga för Helsingfors universitet Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Ekonomistadgan för Helsingfors universitet definierar förutsättningarna

Läs mer

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID

ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD 2015 KULTUR OCH FRITID 1 Innehåll 1. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD... 3 1.1 Allmänna mål och värderingar för understödsverksamheten... 3

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

187 FASTIGHETSCENTRALEN

187 FASTIGHETSCENTRALEN 187 FASTIGHETSCENTRALEN 188 15 FASTIGHETSCENTRALEN TOTALT 189 Ansvarig: Mika Savolainen Verksamhetsorgan: Fastighetscentralsnämnden Ordförande: Jari Sainio Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Lojo stadsfullmäktige 10.6.2015 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT 4 1.1 Stadens kontrollsystem 4 1.2 Extern kontroll 4 1.3 Intern kontroll 5 1.4

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Detta avtal är ej avsett att inskränka behörigheten hos eller självständigheten för Parterna och deras respektive beslutande organ.

Detta avtal är ej avsett att inskränka behörigheten hos eller självständigheten för Parterna och deras respektive beslutande organ. AVTAL OM SAMVERKAN I A DA 1. PARTER Ålands landskapsregering, 0145076-7, Mariehamns stad, 0205071-4, Ålands hälso- och sjukvård, 1907542-4 och Ålands kommunförbund, 1449974-6 har kommit överens om att

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om en kommun- och servicestrukturreform Given i Helsingfors den 9 februari 2007 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte Syftet med denna

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Transportbranschens

Läs mer