SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA"

Transkript

1 SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/ Sammanträdestid Tisdagen den , kl Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson Robert Berglund Rita Karlsson Ann-Christin Karlsson Karin Karlsson Ralf Lindholm Dorita Lindqvist Christer Wikstrand-Andersson Marina Winé Göte Frånvarande Johans Maud, viceordförande Donalds Michael Karlsson Agneta Övriga närvarande Kommunstyrelsens ordförande Christer Mattsson och ekonomichef Marika Willstedt Ärenden Underskrift Protokollet justerat Jens Andersén Marika Willstedt ordförande sekreterare Tid och plats Tisdagen den , på brandstationen i Finby Protokollet framlagt till påseende Christer Lindqvist Tid och plats Fredagen den , kl Intygar Ann-Mari Öster-Karlsson Byråsekreterare Marina Wikstrand-Andersson

2 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE sida 2 Kallelsedatum Kallelsenummer Kommunfullmäktige /2011 Sammanträdestid Tisdagen den 15 november 2011, kl Sammanträdesplats Brandstationen i Finby Protokollet framlagt till påseende Fredagen den , kl på kommunkansliet i Björby Kallelsen utfärdad Sund den 8 november 2011 Jens Andersén kommunfullmäktiges ordf. Ärendets -nummer Ärende sida Kfg 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET... 3 Kfg 71 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE... 3 Kfg 72 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA... 3 Kfg 73 PERSONALÄRENDEN Anhållan om befrielse från tjänst JA... 4 Kfg 74 PERSONALÄRENDEN Anställning av Gruppassistent I heltid till barnsomsorgen... 5 Kfg 75 FÖRVALTNINGSÄRENDE Fråga om kommundirektören... 6 Kfg 76 PLANER Handlingsprogram för hållbar utveckling... 7 Kfg 77 RÄKENSKAPER - Tilläggsanslag för inköp av datorer... 9 Kfg 78 RÄKENSKAPER Byggnadsinspektionens taxor för år Kfg 79 RÄKENSKAPER Tekniska sektorns taxor för år Kfg 80 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Kriterier för OB-vård Kfg 81 PERSONALÄRENDEN Inrättande av ett arbetsavtalsförhållande som familjedagvårdare från Kfg 82 RÄKENSKAPER Tilläggsanslag för inköp av vårdplaneringsprogram Kfg 83 PERSONALÄRENDE Inrättande av ett arbetsavtalsförhållande som närvårdare vid Tallgårdens servicehus Kfg 84 RÄKENSKAPER Fastställande av inkomstskattesats för år Kfg 85 RÄKENSKAPER Fastställande av fastighetsskatteprocent för år Kfg 86 PLANER Räddningsplan för normala och undantagsförhållanden Kfg 87 RÄKENSKAPER Inköp av faktureringsprogram Kfg 88 PERSONALÄRENDEN Utökning av byråsekreteraren på 80 %:s arbetstid Kfg 89 DELGIVNINGSÄRENDEN Kfg 90 FÖRVALTNINGSÄRENDE Rekrytering av ny kommundirektör Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den Intygar Ann-Mari Öster-Karlsson, byråsekreterare

3 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 Kfg 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Enligt KomL 42 skall kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdesdagen och sändas med posten till ledamöterna i fullmäktige och styrelsen. Enligt kommunens egen förvaltningsstadga kapitel VIII Kommunfullmäktige 43 sänds kallelse till fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet. Enligt gällande beslut av kommunfullmäktige ( 6/2003) skall kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Sunds aktuellt, förutom att den bör finnas på den kommunala anslagstavlan. Enligt KomL 23 är kommunfullmäktige beslutför om minst två tredjedelar av ledamöterna, eventuella ersättare medräknade är närvarande. Kfg 71 Enligt 11 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall namnupprop förrättas och ordföranden skall konstatera huruvida kommunfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört. Kallelse till detta sammanträde har anslagits och avsänts Kfg beslut: Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sidan 1 i detta protokoll. Sammanträdet förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört. --- VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE Enligt kap. VIII Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga 75 skall fullmäktiges protokoll justeras av två för ändamålet för var gång valda fullmäktige, såvida fullmäktige inte beslutat annorlunda beträffande något ärende. I enlighet därmed bör två protokolljusterare utses för sammanträdet. KD:s förslag: Kommunfullmäktige torde bestämma tid för protokolljustering, samt utse två protokolljusterare. Kfg beslut: Till protokolljusterare utsågs Christer Lindqvist och Marina Wikstrand- Andersson. Protokollet justeras omedelbart efter mötet. --- Kfg 72 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGS- LISTA Kfg beslut: Kommunfullmäktige beslöt enhälligt ändra rubriksättningen på 83 till inrättande av arbetsavtal som närvårdare vid servicehusettallgården. För övrigt godkändes föredragningslistan. ----

4 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 Kfg 73 PERSONALÄRENDEN Anhållan om befrielse från tjänst JA Kst 201 Äldreomsorgsledare Jana Andersson har den inkommit med en anhållan om befrielse från sin tjänst som äldreomsorgsledare från med det att hennes nuvarande tjänstledighet går ut den KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att Jana Andersson beviljas befrielse från sin tjänst som äldreomsorgsledare från och med den Förslaget godkändes. Kst bilaga nr 4/ Kfg 73 Kfg beslut: Förslaget godkändes. Kfg bilaga nr 1/15.11/2011

5 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 5 Kfg 74 PERSONALÄRENDEN Anställning av Gruppassistent I heltid till barnsomsorgen Skbn 69 Bilaga 1/5/ Anhållan från daghemmet Bilaga 2/5/2011 Intyg från specialbarnträdgårdsläraren Behovet av en gruppassistent på avd. Solsidan vid Tosarby daghem är mycket stort. Solsidan är avdelningen för de allra minsta barnen; 1-3 åringarna. På avdelningen finns 12 barn varav 2 av dessa har särskilda behov. Avdelningens grundbemanning är sedan tidigare en barnträdgårdslärare och två barnskötare, alla anställda på heltid. Medel för en gruppassistent finns ej upptaget i årets budget. Barnomsorgsledarens förslag: Barnomsorgsledaren föreslår att det görs en anhållan till fullmäktige om tilläggsmedel så att en gruppassistent på heltid kan anställas snarast fram till vid Tosarby daghem. Skoldirektörens förslag: Skoldirektören omfattar barnomsorgsledarens förslag med tillägget att skoloch bildningsnämnden också anhåller om undantag från kommunens anställningsstop från kommunstyrelsen. Kostnaden för assistenten uppgår till ca euro per månad. Beslut: Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget. Kst 203 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter bevilja skol- och bildningsnämnden rätt att anställa trots gällande anställningsstopp. Gruppassistent kan anställas när medel för ändamålet beviljats. Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag om sammanlagt euro upptas för ändamålet. Förslaget godkändes. Arbetsavtalsförhållandet bör utannonseras och den som får arbetet bör ha assistentutbildning. Kst bilaga nr 6/ Kfg 74 Kfg beslut: Förslaget godkändes. Kfg bilaga nr 2/

6 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 6 Kfg 75 FÖRVALTNINGSÄRENDE Fråga om kommundirektören Kommundirektören har meddelat, att hon av hälsoskäl men främst på grund av att hon efter 30 år inom kommunalförvaltningen önskar ägna mer tid åt sin familj, kommit fram till att hon önskar avsluta sitt tjänsteförhållande i Sunds kommun. Kommunen står å sin sida inför en betydande utvecklingsprocess, vilket ställer krav på kommundirektören. Särskilt förändringsbehov hänför sig till ledningen av personal och beredningen av kommunala beslut. På basen av ovanstående och de diskussioner som förts mellan kommunens företrädare och kommundirektören har Sunds kommun och kommundirektören ingått ett avtal om avslutande av anställning som bifogas. Avtalet har undertecknats av kommunstyrelsens ordförande Christer Mattsson och kommunfullmäktiges ordförande Jens Andersén för Sunds kommuns räkning. Kst 213 KST:s ordförandes förslag: Kommunstyrelsen föreslås godkänna det bifogade avtalet och att föreslå att kommunfullmäktige också ska godkänna detsamma. Enligt förslag Kst bilaga nr 1/ Avtal om avslutande av anställning, undertecknat Kfg 75 Kfg beslut: Förslaget godkändes. Kfg bilaga nr 3/

7 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 Kfg 76 PLANER Handlingsprogram för hållbar utveckling Kst 220 Kommundirektören har deltagit i de coachningstillfällen, som anordnats via Agenda21 på Åland, för att hjälpa kommunerna att komma igång med arbetet, med ett handlingsprogram för hållbar utveckling. Vid det senaste coachningstillfället deltog även kommunteknikern. Agenda21 har engagerat Mats Lönngren från företaget Mikom i Sverige som projektledare för coachningsprojektet. I projektet deltar Jomala, Vårdö, Kökar och Sunds kommuner. På basen av de instrument som Mats Lönngren gett vid coachningstillfällena har kommundirektören utarbetat en policy för Sunds kommun som presenteras nedan. Arbetet med framtagandet av nyckeltal för bl.a. fastigheternas energianvändning pågår. Ledningsgruppen har tagit del av utkastet till policy och var och en tittar på sina respektive sektorer hur vi kan få en hållbar utveckling för varje sektor. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter godkänna utkastet till policy som grund för det fortsatta arbetet. Förslaget godkändes. Kst bilaga nr 7/ Kst 70 Kommundirektören har tillsammans med ledningsgruppen arbetat vidare med att konkretisera de uppgifter kommunen bör arbeta med och detta förslag presenteras nu för kommunstyrelsen. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter godkänna arbetet så långt. Deadline för färdigställandet av programmet fastställs till september 2011, så att punkterna i programmet kan beaktas i budgetarbetet. Förslaget godkändes. Kst bilaga nr 6/ Kst 219 Handlingsprogrammet har nu behandlats i ledningsgruppen och de delar som berör nämnderna i respektive nämnd. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter efter genomgång och smärre ändringar, föra handlingsprogrammet vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Förslaget godkändes. Kst bilaga nr 3/

8 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 8 Kfg 76 Kfg beslut: Efter smärre korrigeringar på sidan 12 och 17 beslöt kommunfullmäktige godkänna handlingsprogrammet för hållbar utveckling. Programmet utvärderas vartannat år. Kfg bilaga nr 4/

9 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 9 Kfg 77 RÄKENSKAPER - Tilläggsanslag för inköp av datorer ON 29 För att under hösten kunna starta upp arbetet och skolningen med det nya Vård och dokumen tationsprogrammet, behövs det inköpas 2 stycken datorer, kostnaden för detta skulle vara ca1.300 euro. Priset gäller 1 stationär enhet och 1 bärbar enhet, den bärbara enheten skall användas vid vårdplanerings möten hos klienterna. Orsaken till att det behövs 2 enheter är att det inte får uppstå köer och onödigt väntade för vårdpersonalen för att slippa till en terminal och kunna göra nödvändig dokumentation och för att kontrollera upp olika ärenden rörande klienter. ÄOL:s förslag: Att nämnden anhåller till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag enligt följande: Inköp av datorer euro. ON:s beslut : Ärendet bordlägges till inkommande möte 3 oktober ON 37 ÄOL:s förslag: Att nämnden anhåller till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag enligt följande: Inköp av datorer euro. ON:s beslut: ÄOL har inför mötet gjort vissa omprioriteringar, det betyder att nämnden till Kommunstyrelsen anhåller om tilläggsanslag, enligt följande : Inköp av datorer, 700 euro. -- Kst 221 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att tilläggsanslag om sammanlagt 700 euro upptas för inköp av en ny dator till äldreomsorgen, med motiveringen, att i och med att kommunen investerar i ett vårdplaneringsprogram, behövs ytterligare en dator, för att vårdpersonalen skall ha tillgång till en dator, så att de kan göra nödvändig dokumentation och kontrollera upp olika ärenden, utan att behöva vänta på att en dator skall bli ledig. Idag finns två datorer i servicehuset, som i huvudsak används av äldreomsorgsledaren och förste närvårdaren. En tredje dator möjliggör för den övriga vårdpersonalen att ha tillgång till dator när det behövs. Dessutom behöver de budgetansvariga få egna mailadresser i samband med att de elektroniska fakturorna tas i bruk och fakturorna skall godkännas via mail och detta ställer även krav på fler datorer. Förslaget godkändes, med tillägget att offert bör inbegäras från flera olika ställen även på nätet. Kfg 77 Kfg beslut: Förslaget godkändes.

10 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 10 Kfg 78 RÄKENSKAPER Byggnadsinspektionens taxor för år BTN 110 Förslaget till byggnadstaxor för år 2012 (bilaga 1) har i stort bibehållits på års nivå. Eldstäder och rökkanaler har dock flyttats till grupp H. Byggnadsinspektörens förslag: Föreslår att nämnden godkänner uppgjort förslag till byggnadstaxor och för det vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. BESLUT Enligt förslag. -- Kst 226 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att byggnadstekniska nämndens förslag till byggnadstaxor för år 2012 godkänns. Förslaget godkändes. - Kst bilaga nr 9/ Kfg 78 Kfg beslut: Förslaget godkändes. - Kfg bilaga nr 5/

11 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 11 Kfg 79 RÄKENSKAPER Tekniska sektorns taxor för år 2012 BTN 113 Enligt budget arbetet inför budget 2012 visar det sig att för avloppsverket, vat tenverket och avfallshanteringen kommer kostnadstäckning att uppnås. Plogningsavgiften är av fullmäktige för säsongen 2011/2012 fastslagen till 110 per privat infart. Tekniska nämndens taxor Se bilaga 2. Avfallshanteringens taxor och priser Se bilaga 3. Kommunteknikerns förslag: Att i avfallshanteringens prislista ändra följande: Mottagande av begagnade däck skall vara avgiftsfritt. Motiveras med att det ingår en återvinningsavgift vid köp av nya däck och att det inte belastar kommunen kostnadsmässigt att bli av med dessa. I övrigt föreslås inga förändringar i kommunens taxor för år BESLUT: Enligt förslag. - Kst 227 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att byggnadstekniska nämndens förslag till taxor för tekniska sektorn år 2012 godkänns i enlighet med nämndens förslag, med motiveringen att för de olika affärsverken uppnås full kostnadstäckning, enligt de taxor som föreslås. Efter genomgång och vissa ändringar godkände förslaget och kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att byggnadstekniska nämndens förslag till taxor för tekniska sektorn för år 2012 godkänns, med motiveringen att för de olika affärsverken uppnås full kostnadstäckning, enligt de taxor som föreslås. Kst bilaga nr 9/ Kfg 79 Kfg beslut: Förslaget godkändes. Kfg bilaga nr 6/

12 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 12 Kfg 80 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Kriterier för OB-vård SKBN 57 Till kommunen har det nu inkommit flera ansökningar om barnomsorg under kvällar och helger. För att göra bedömningen så rättvis som möjligt bör kommunen ha riktlinjer, för när OB-vård är möjlig att tillhandahållas, klargöras. Barnomsorgsledarens förslag: Kriterier för OB-vården OB-vården skall alltid utgå från barnens behov. OB-vård är något som endast erbjuds då föräldrarna förvärvsarbetar (och vården av barnen inte kan ordnas på annat sätt). Om föräldrarna är separerade erbjuds OB-vård till den föräldern som har behov av vården. Barnen skall inte behöva flytta mellan föräldrarna utan barnens bästa skall komma i första hand. Ensamstående föräldrar skall kunna tillhandahålla OB-vård om de förvärvsarbetar. OB-vård ges endast till friska barn. Är barnet sjukt utgår ej någon OB-vård. OB-vård kan endast tillhandahållas från 17:00 och framåt så länge behov finns. Barnomsorgsledarens tolkning är att den subjektiva rätten till barndagvård uppgår till 50h/v eller 10/h dygn oberoende av om det rör sig om dag-, kvälls-, eller nattvård. Detta skulle då innebära att barnen kan tillhanda hålla barnomsorg max 50h/v och allt därutöver skulle innebära en extra avgift för föräldrarna. Förslag till avgift: Om barnet har daghem eller familjedagvård så betalas en barnomsorgsavgift enligt inkomstintyg. I barnomsorgsavgiften ingår totalt 50 timmar i veckan för en 100 % plats och 25 timmar i veckan för en 50% plats. 25 /dygn om timantalet överstiger 5h/dygn= heltid eller 13 om timantalet är under 5h/dygn= halvtid. Om familjen håller sig under dessa gränser per vecka så betalas ingen extra avgift för OB-vården. För syskon är avgiften 13 för heltid respektive 7 för halvtid. Om barnet ej har barnomsorgsplats och behöver endast OB-vård öppnas en plats inom familjedagvården på minst en månad och då betalas barnomsorgsavgift per månad enligt inkomstintyg. Sd:s Förslag: Skol- och bilningsnämnden godkänner barnomsorgsledarens förslag. Beslut: Skol- och bildningsnämnden återremitterade ärendet. SKBN 73 Mer tid behövs för att utreda kriterierna för OB-vård.

13 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden återremitterar ärendet på nytt. Beslut: Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget. _ SKBN 97 Barnomsorgsledarens förslag: Beviljande av Ob vård utgår från Barnomsorgslagen som ger föräldrar rätt till dagvård enligt det behov de har. - OB vård är den barndagvård som erbjuds på obekväm arbetstid d.v.s kvällar, nätter och helger. - OB vård kan erhållas då föräldrarna förvärvsarbetar och vården av barnet inte kan ordnas på annat sätt. - OB vård kan endast erhållas då barnet är friskt. Vid sjukdom ordnar föräldrarna själva vården av barnet i likhet med hur det fungerar i övrig barnomsorg. - Den subjektiva rätten till barnomsorg uppgår till 50 timmar/vecka eller 10 timmar/dygn oberoende om det handlar om dag-, kväll-, eller nattvård och för detta betalas barnomsorgsavgift enligt inkomstintyg. Är behovet av barndagvård större betalas en extra avgift som fastställs i barnomsorgstaxan för tiden utöver 50 timmar/vecka. - Om barnet ej har en barnomsorgsplats och behöver endast OB vård öppnas en plats inom familjedagvården på minst en månad. Barnomsorgsavgift betalas då per månad enligt inkomstintyg. Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden omfattar barnomsorgsledarens förslag och föreslår att kriterierna fastställs av kommunfullmäktige. Beslut: Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget Kst 228 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att skol- och bildningsnämndens förslag till kriterier för barnomsorg under annan tid en den tid som kommunen normalt erbjuder barnomsorg, s.k. OB-vård, godkänns, med motiveringen att barnomsorgslagen ger möjligheter för föräldrar att söka OBvård för sina barn och nu har kommunen fått flera ansökningar, varvid kriterier behövs. Förslaget godkändes Kfg 80 Kfg beslut: Förslaget godkändes

14 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14 Kfg 81 PERSONALÄRENDEN Inrättande av ett arbetsavtalsförhållande som familjedagvårdare från SKBN 98 Trycket på barnomsorgsplatser är fortsättningsvis stort i kommunen. På Tosarby daghem öppnades nu under hösten ännu två barndagvårdsplatser som enligt personalbemanning och yta följer barnomsorgslagen. Summan av detta är att Tosarby daghem kan ta emot = 54 barn. Hos familjedagvårdaren finns idag plats för 6 barn, varav ett behöver flytta till Tosarby senast då den nya barnomsorgslagen träder i kraft. Orsaken är att barn under 3 år då kommer att räknas uppta 1,5 plats. När omplacering av dessa barn gjorts är Tosarby daghem fullt. Då finns ytterligare två barn under tre år som vi i dagsläget inte har någon plats för. Barnomsorgsledarens förslag: För att kunna tillgodose behovet är det nödvändigt att få inrätta en ny familjedagvårdare senast Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden omfattar barnomsorgsledarens förslag. Familjedagvårdarbefattningen finns med i skol- och bildningsnämndens budgetförslag men eftersom rekrytering och inskolning bör ske på detta år anhåller skol- och bildningsnämnden om att kommunstyrelsen redan nu tar ställning till inrättande av familjedagvårdartjänsten. Den budgeterade kostnaden för familjedagvårdaren uppgår till ca euro. Beslut: Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget Kst 229 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att ett arbetsavtalsförhållande som familjedagvårdare inrättas i enlighet med skol- och bildningsnämndens förslag från och med den , med motiveringen att den nya barnomsorgslagen ställer krav på 1,5 platser per barn för barn under tre år hos familjedagvårdare och det idag finns ett stort behov av barnomsorgsplatser inom kommunen. Förslaget godkändes. Kfg 81 Kfg beslut: Förslaget godkändes.

15 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 15 Kfg 82 RÄKENSKAPER Tilläggsanslag för inköp av vårdplaneringsprogram ON 28 Det finns i 2011 års investerings budget upptaget euro för inköp av ett dataprogram för Abilita Vårdplanering och dokumentation för serviceboende och hemservice. Det visade sig att programmet stigit i pris sedan den första offerten togs in, priset för programmet är enl senaste offert euro. Sedan tillkommer diverse avgifter för underhåll, skolning och installation. Detta betyder att det skulle behövas ett tilläggs anslag om 700 euro för investering av programmet samt tilläggsanslag om ca euro för inköp av experttjänster (utbildning,installation). Det vore av största vikt att vi under hösten fick igång skolningen och användandet av Vårdplanering och dokumentation, för att sedan från årsskiftet kunna börja använda programmet till fullo. De flesta inrättningar på Åland använder detta program t.ex ÅHS, Mariehamns stad, Vårdö m.fl. Vilket också skulle kunna ge samordningsvinter i framtiden gällande skolningar och även när klienter behöver flyttas mellan olika instanser. ÄOL:s förslag: Att nämnden till Kommunstyrelsen anhåller om tilläggsanslag enligt följande: Programinvestering 700 euro, samt ca euro för inköp av expert tjänster (utbildning, installationer) ON:s beslut : Ärendet bordlägges till inkommande möte 3 oktober ON 36 ÄOL:s förslag: Att nämnden till Kommunstyrelsen anhåller om tilläggsanslag enligt följande: Programinvestering 700 euro, samt ca euro för inköp av expert tjänster (utbildning, installationer) ON:s beslut: ÄOL har inför mötet tagit ner det äskade tilläggs anslaget från euro, till euro. Därmed anhåller Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag enligt följande; programinvestering 400 euro och utbildningsoch kulturtjänster euro. - Kst 220 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag om sammanlagt euro beviljas för programinvestering i ett vårdplaneringsprogram och utbildning för äldreomsorgens del, med motiveringen att priset för inköp av vårdplaneringsprogram ökat sedan budgeten uppgjordes och att utbildningskostnader inte intagits i budgeten. För vårdpersonalens del är det viktigt att de också får skolning i hur de skall använda programmet. Omsorgsnämnden har dessutom minskat på anslaget från äskade euro. Kommunstyrelsen besluter ge äldreomsorgsledaren i uppdrag att begära in offert för vårdplaneringsprogrammet och vårdtyngdsmätningsprogrammet som ett helt paket och att medel upptas i budgeten för år En summa för totalkostnaden för alla som skall gå utbildningen borde också tas fram. Kst bilaga nr 4/

16 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 16 Kst 243 Äldreomsorgsledaren har den inkommit med ett förtydligande gäll ande inköp av vårdplaneringsprogram och vårdtyngdsmätningsprogram. Hon framför att tanken är att uppta medel för vårdtyngdsmätningsprogram i budgeten för år 2013, eftersom bl.a. ÅHS år 2012 kommer att investera i ett vårdtyngdsmätningsprogram, samt att det även kan komma direktiv från Ålands Landskapsregering, om vilka program kommunerna skall använda. Orsaken till att inköpet av vårdplanerings/dokumentationsprogram uppdelats på två år är att kostnaderna för inköp av programmet ökat sedan föregående offert inbegärdes i samband med att budgeten för år 2011 uppgjordes. Tilläggskostnaden för att köpa in hela programmet är 800 euro. Kostnaden för utbildning är totalt euro + resekostnader. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag om sammanlagt euro beviljas för programinvestering i ett vårdplaneringsprogram och utbildning för äldreomsorgens del, med motiveringen att priset för inköp av vårdplaneringsprogram ökat sedan budgeten uppgjordes och att utbildningskostnader inte intagits i budgeten. För vårdpersonalens del är det viktigt att de också får skolning i hur de skall använda programmet. Omsorgsnämnden har dessutom minskat på anslaget från äskade euro. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. Kst bilaga nr 2/ Kfg 82 Kfg beslut: Förslaget godkändes. - Kfg bilaga nr 7/

17 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 17 Kfg 83 PERSONALÄRENDE Inrättande av ett arbetsavtalsförhållande som närvårdare vid Tallgårdens servicehus ON 38 ON:s beslut: Att återremitera ärendet för beredning till inkommande möte 3 oktober Skrivelsen bifogas som bilaga 7 ON 38 Personalen vid Tallgårdens servicehus har inkommit med en skrivelse i vilken de berättar om arbetssituationen och hur de upplever sin arbetsplats. Det finns många viktiga synpunkter och är en bra utgångs punkt i den fortsatta diskussionen angående äldreomsorgens utveckling i kommunen. I skrivelsen framkommer att vårdpersonalen idag inte hinner med att utföra det som borde vara deras absolut främsta arbetsuppgift att finnas till hands ha tid till samvaro, bara sitta och lyssna och hålla en hand, kunna åka iväg någon gång för att handla eller fika med klienterna. Den primära vården uppfylls självklart, men det har tillkommit så mycket annat som egentligen inte ligger på vårdpersonalen i den utsträckning det idag gör t.ex. tvätt stuga och matlagning. Personalen påpekar också att det vore önskvärt att utöka personalstyrkan nattetid samt också utöka dagpersonalen så att man blir fler på kvällar och att kök och städ utökas så att vårdpersonalen kan fokusera på vård och omsorg. För kök och städ är det också mycket att på egen hand hinna med. Köket skall förberedas inför kvällar och helger vilket självklart tar bort tid från det dagliga arbetet som innefattar både administration t.ex. egen kontroll och visst ekonomi ansvar, kocken har en budget att hålla och det betyder ju självklart att god planering måste till. Mycket av kockens tid går åt att planera och göra inköp. För städpersonalen är det också mycket som skall hinnas med ju fler människor som bor i huset, ju fler lägenheter skall städas, helst borde de flesta toaletter i huset städas varje dag. Likväl som att matsal och entréer borde städas varje dag. Det är idag inte möjligt p.g.a. tidsbrist, en person hinner inte med. I skrivelsen framkommer också behovet av att dela på verksamheten i olika områden så att personal har möjlighet att fokusera på de olika arbetsuppgifterna, detta främst för att arbetet ute på fältet hela tiden ökar. Skrivelsen tangerar väl med det förslag som ÄOL presenterat som diskussions underlag inför nästa budget år ÄOL förslag : Att nämnden efter att ha tagit del av skrivelsen diskuterar och reflekterar och för skrivelsen vidare till kommunstyrelsen. ON beslut: Efter att Nämnden tagit del av den skrivelse som personalen vid Tallgården inkommit med gör Nämnden en anhållan till Kommunstyrelsen om att med det snaraste få tillsätta den 100%. Närvårdare som finns planerad men ej tillsatt, trots att den begärda utredningen ej har gjorts inom utsatt tid, p.g.a. att det i början av juni blev ett byte på ÄOL tjänsten.

18 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 18 Nämnden önskar också att all personal, skriver under sin skrivelse personligen, denna justering bifogas detta protokoll. - Kst 246 När budgeten godkändes för år 2011, intogs i budgeten medel för anställande av två närvårdare i arbetsavtalsförhållande med 80 % arbetstid av heltid fram till , när en utvärdering skulle göras och beslut skulle tas om det fanns behov av att utöka arbetsavtalsförhållandena till 100 %. Kommunfullmäktige beslöt den inrätta två arbetsavtalsförhållanden som närvårdare 100 % vardera, men att dessa skulle tillsättas till 80 % av heltid fram till den , när en utvärdering skulle göras, för att bedöma om arbetsavtalen behövde utökas. När budgeten behandlades av kommunfullmäktige den , intogs anslag för att det skulle vara möjligt att anställa en tredje närvårdare i arbetsavtalsförhållande med 100 % arbetstid av heltid, om utvärderingen visade att behov fanns. Arbetsavtalsförhållandet är inte inrättat. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att ett tredje arbetsavtalsförhållande på heltid som närvårdare inrättas från och med den , med motiveringen att trots att en utvärdering inte gjorts, visar den skrivelse som personalen inlämnat + äldreomsorgsledarens uppgjorda förslag till struktur för den framtida äldreomsorgen, att arbetsavtalsförhållandet behövs. Medel finns upptaget i budget. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. Tjänsten bör lediganslås enligt gällande principer för ordinarie befattningar Kst bilaga nr 4/ Kfg 83 Kfg beslut: Kommunfullmäktige beslöt inrätta ett arbetsavtalsförhållande som närvårdare på heltid vid servicehuset Tallgården fr o m Tjänsten bör lediganslås enligt gällande principer för ordinarie befattningar Kfg bilaga nr 8/

19 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 19 Kfg 84 RÄKENSKAPER Fastställande av inkomstskattesats för år 2012 Kst 250 Enligt 91a mom. lagen om beskattningsförfarande skall en kommun senast den 17 november meddela skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som skall tillämpas. Inkomstskattesatsen för år 2012 bör således meddelas senast den 17 november För år 2011 fastställdes inkomstskattesatsen till 18,50 procent. KDs förslag: Kommunstyrelsen torde föreslå för kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2012 höjs med en procentenhet till 19 procent. Christian Wiklund föreslog att inkomstskattesatsen bibehålls vid 18,50 procent. Marika Kellroos understödde Christian Wiklunds förslag. Martin Nilsson understödde kommundirektörens förslag. Omröstningspropositionen upplades så att den som röstade för kommundirektörens förslag röstade JA och den som röstade för Christian Wiklunds förslag röstade NEJ. Efter omröstning med 2 st JA-röster och 4 NEJ-röster blev Christian Wiklunds förslag kommunstyrelsens förslag Kst bilaga nr 7/ Kfg beslut: Kfg beslut: Karin Karlsson föreslog att inkomstskattesatsen höjs till 19 %. Göte Winé understödde Karin Karlssons förslag. Dorita Lindholm understödde kommunstyrelsens förslag. Omröstningspropositionen upplades så att densom röstade för kommunstyrelsens förslag röstade JA och den som röstade för Karin Karlssons förslag röstade NEJ. Efter omröstning med 3 st JA röster och 7 st NEJ röster fastställde kommunfullmäktige inkomstskattesatsen till 19 % Kfg bilaga nr 9/

20 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 20 Kfg 85 RÄKENSKAPER Fastställande av fastighetsskatteprocent för år 2012 Kst 251 Enligt 11 fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen de fastighetsskatteprocenter som inom i lagen stadgade gränser skall tillämpas i kommunen samtidigt som man fastställer inkomstskatteprocenten för budgetåret. De fastighetsskatteprocenter som kommunen fastställt för år 2012 meddelas skattestyrelsen samtidigt som inkomstskattesatsen. Kommunerna kan även fastställa fastighetsskatt för obebyggda byggnadsplatser och allmännyttiga samfund. För obebyggda byggnadsplatser är fastighetsskatteprocenten 0-3 % och för allmännyttigt samfund 0-1 %. Fastighetsskatten för år 2011 är fastställd enligt följande: Stadigvarande boende 0 % Allmänna byggnader 0,75% Fritidsbebyggelse 0,90% Allmännyttiga samfund 0,10% Obebyggda byggnadsplatser 0,20% KDs förslag: Kommunstyrelsen torde föreslå för kommunfullmäktige att procenten för fastighetsskatten bibehålls på samma nivå som för år Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget Kfg 85 Kfg beslut: Förslaget godkändes.

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 01.06.2015 Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00 Nr 4 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 33 Mötets laglighet och beslutförhet 3 34 Val av två protokolljusterare

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 19 mars 2015 kl.18.30-20.15 Kommunkansliet i Sund Göte Winé, ordförande Ann Carlsson

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 februari 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 24.3.2014 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 24.3.2014 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 24.3.2014 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 24.3.2014 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 24.3.2014 Måndagen den 24.3.2014 kl.16.00 Nr 2 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 16 Mötets laglighet och beslutförhet 3 17 Val av två protokolljusterare

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 10/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 6 oktober 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 8/2014 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 september 2014 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.06.2011 6/11 Sammanträdestid Måndagen kl 18.00-19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Torbjörn Björkman,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 juni 2014 Byggnadstekniska nämnden 11.06.2014 83 100 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN 2015-10-21 1. Onsdag 2015-10-21 kl. 19.00 21.50. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN 2015-10-21 1. Onsdag 2015-10-21 kl. 19.00 21.50. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2015-10-21 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-10-21 kl. 19.00 21.50 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 11.05.2015 4 Sammanträdestid Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11 Sammanträdestid Torsdagen den 12.5. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 september 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 13/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 november 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19:00 20.30 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 27 Kallelse och beslutförhet KF 28 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 6/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 8/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 28.6.2010, kl.19.00-20.35 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45

Sammanträdesdatum SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15. Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.08.2015 4/15 Sammanträdestid Torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 19.00 20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommunkansliet i Geta (gamla ÅAB-huset) X Henriksson,

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 05.03.2012 2/12 Sammanträdestid Måndagen den 5 mars 2012 kl 18.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården, sammanträdesrummet x Karlsson Rolf, ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 6/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16.00-18.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

x Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie x Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald - Lindström Henry x Lundberg Bror

x Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie x Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald - Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 4/2008 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00-21:45 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansliet x Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie x Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer