SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA"

Transkript

1 SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/ Sammanträdestid Tisdagen den , kl Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson Robert Berglund Rita Karlsson Ann-Christin Karlsson Karin Karlsson Ralf Lindholm Dorita Lindqvist Christer Wikstrand-Andersson Marina Winé Göte Frånvarande Johans Maud, viceordförande Donalds Michael Karlsson Agneta Övriga närvarande Kommunstyrelsens ordförande Christer Mattsson och ekonomichef Marika Willstedt Ärenden Underskrift Protokollet justerat Jens Andersén Marika Willstedt ordförande sekreterare Tid och plats Tisdagen den , på brandstationen i Finby Protokollet framlagt till påseende Christer Lindqvist Tid och plats Fredagen den , kl Intygar Ann-Mari Öster-Karlsson Byråsekreterare Marina Wikstrand-Andersson

2 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE sida 2 Kallelsedatum Kallelsenummer Kommunfullmäktige /2011 Sammanträdestid Tisdagen den 15 november 2011, kl Sammanträdesplats Brandstationen i Finby Protokollet framlagt till påseende Fredagen den , kl på kommunkansliet i Björby Kallelsen utfärdad Sund den 8 november 2011 Jens Andersén kommunfullmäktiges ordf. Ärendets -nummer Ärende sida Kfg 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET... 3 Kfg 71 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE... 3 Kfg 72 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA... 3 Kfg 73 PERSONALÄRENDEN Anhållan om befrielse från tjänst JA... 4 Kfg 74 PERSONALÄRENDEN Anställning av Gruppassistent I heltid till barnsomsorgen... 5 Kfg 75 FÖRVALTNINGSÄRENDE Fråga om kommundirektören... 6 Kfg 76 PLANER Handlingsprogram för hållbar utveckling... 7 Kfg 77 RÄKENSKAPER - Tilläggsanslag för inköp av datorer... 9 Kfg 78 RÄKENSKAPER Byggnadsinspektionens taxor för år Kfg 79 RÄKENSKAPER Tekniska sektorns taxor för år Kfg 80 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Kriterier för OB-vård Kfg 81 PERSONALÄRENDEN Inrättande av ett arbetsavtalsförhållande som familjedagvårdare från Kfg 82 RÄKENSKAPER Tilläggsanslag för inköp av vårdplaneringsprogram Kfg 83 PERSONALÄRENDE Inrättande av ett arbetsavtalsförhållande som närvårdare vid Tallgårdens servicehus Kfg 84 RÄKENSKAPER Fastställande av inkomstskattesats för år Kfg 85 RÄKENSKAPER Fastställande av fastighetsskatteprocent för år Kfg 86 PLANER Räddningsplan för normala och undantagsförhållanden Kfg 87 RÄKENSKAPER Inköp av faktureringsprogram Kfg 88 PERSONALÄRENDEN Utökning av byråsekreteraren på 80 %:s arbetstid Kfg 89 DELGIVNINGSÄRENDEN Kfg 90 FÖRVALTNINGSÄRENDE Rekrytering av ny kommundirektör Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den Intygar Ann-Mari Öster-Karlsson, byråsekreterare

3 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 Kfg 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Enligt KomL 42 skall kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdesdagen och sändas med posten till ledamöterna i fullmäktige och styrelsen. Enligt kommunens egen förvaltningsstadga kapitel VIII Kommunfullmäktige 43 sänds kallelse till fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet. Enligt gällande beslut av kommunfullmäktige ( 6/2003) skall kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Sunds aktuellt, förutom att den bör finnas på den kommunala anslagstavlan. Enligt KomL 23 är kommunfullmäktige beslutför om minst två tredjedelar av ledamöterna, eventuella ersättare medräknade är närvarande. Kfg 71 Enligt 11 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall namnupprop förrättas och ordföranden skall konstatera huruvida kommunfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört. Kallelse till detta sammanträde har anslagits och avsänts Kfg beslut: Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sidan 1 i detta protokoll. Sammanträdet förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört. --- VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE Enligt kap. VIII Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga 75 skall fullmäktiges protokoll justeras av två för ändamålet för var gång valda fullmäktige, såvida fullmäktige inte beslutat annorlunda beträffande något ärende. I enlighet därmed bör två protokolljusterare utses för sammanträdet. KD:s förslag: Kommunfullmäktige torde bestämma tid för protokolljustering, samt utse två protokolljusterare. Kfg beslut: Till protokolljusterare utsågs Christer Lindqvist och Marina Wikstrand- Andersson. Protokollet justeras omedelbart efter mötet. --- Kfg 72 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGS- LISTA Kfg beslut: Kommunfullmäktige beslöt enhälligt ändra rubriksättningen på 83 till inrättande av arbetsavtal som närvårdare vid servicehusettallgården. För övrigt godkändes föredragningslistan. ----

4 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 Kfg 73 PERSONALÄRENDEN Anhållan om befrielse från tjänst JA Kst 201 Äldreomsorgsledare Jana Andersson har den inkommit med en anhållan om befrielse från sin tjänst som äldreomsorgsledare från med det att hennes nuvarande tjänstledighet går ut den KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att Jana Andersson beviljas befrielse från sin tjänst som äldreomsorgsledare från och med den Förslaget godkändes. Kst bilaga nr 4/ Kfg 73 Kfg beslut: Förslaget godkändes. Kfg bilaga nr 1/15.11/2011

5 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 5 Kfg 74 PERSONALÄRENDEN Anställning av Gruppassistent I heltid till barnsomsorgen Skbn 69 Bilaga 1/5/ Anhållan från daghemmet Bilaga 2/5/2011 Intyg från specialbarnträdgårdsläraren Behovet av en gruppassistent på avd. Solsidan vid Tosarby daghem är mycket stort. Solsidan är avdelningen för de allra minsta barnen; 1-3 åringarna. På avdelningen finns 12 barn varav 2 av dessa har särskilda behov. Avdelningens grundbemanning är sedan tidigare en barnträdgårdslärare och två barnskötare, alla anställda på heltid. Medel för en gruppassistent finns ej upptaget i årets budget. Barnomsorgsledarens förslag: Barnomsorgsledaren föreslår att det görs en anhållan till fullmäktige om tilläggsmedel så att en gruppassistent på heltid kan anställas snarast fram till vid Tosarby daghem. Skoldirektörens förslag: Skoldirektören omfattar barnomsorgsledarens förslag med tillägget att skoloch bildningsnämnden också anhåller om undantag från kommunens anställningsstop från kommunstyrelsen. Kostnaden för assistenten uppgår till ca euro per månad. Beslut: Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget. Kst 203 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter bevilja skol- och bildningsnämnden rätt att anställa trots gällande anställningsstopp. Gruppassistent kan anställas när medel för ändamålet beviljats. Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag om sammanlagt euro upptas för ändamålet. Förslaget godkändes. Arbetsavtalsförhållandet bör utannonseras och den som får arbetet bör ha assistentutbildning. Kst bilaga nr 6/ Kfg 74 Kfg beslut: Förslaget godkändes. Kfg bilaga nr 2/

6 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 6 Kfg 75 FÖRVALTNINGSÄRENDE Fråga om kommundirektören Kommundirektören har meddelat, att hon av hälsoskäl men främst på grund av att hon efter 30 år inom kommunalförvaltningen önskar ägna mer tid åt sin familj, kommit fram till att hon önskar avsluta sitt tjänsteförhållande i Sunds kommun. Kommunen står å sin sida inför en betydande utvecklingsprocess, vilket ställer krav på kommundirektören. Särskilt förändringsbehov hänför sig till ledningen av personal och beredningen av kommunala beslut. På basen av ovanstående och de diskussioner som förts mellan kommunens företrädare och kommundirektören har Sunds kommun och kommundirektören ingått ett avtal om avslutande av anställning som bifogas. Avtalet har undertecknats av kommunstyrelsens ordförande Christer Mattsson och kommunfullmäktiges ordförande Jens Andersén för Sunds kommuns räkning. Kst 213 KST:s ordförandes förslag: Kommunstyrelsen föreslås godkänna det bifogade avtalet och att föreslå att kommunfullmäktige också ska godkänna detsamma. Enligt förslag Kst bilaga nr 1/ Avtal om avslutande av anställning, undertecknat Kfg 75 Kfg beslut: Förslaget godkändes. Kfg bilaga nr 3/

7 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 Kfg 76 PLANER Handlingsprogram för hållbar utveckling Kst 220 Kommundirektören har deltagit i de coachningstillfällen, som anordnats via Agenda21 på Åland, för att hjälpa kommunerna att komma igång med arbetet, med ett handlingsprogram för hållbar utveckling. Vid det senaste coachningstillfället deltog även kommunteknikern. Agenda21 har engagerat Mats Lönngren från företaget Mikom i Sverige som projektledare för coachningsprojektet. I projektet deltar Jomala, Vårdö, Kökar och Sunds kommuner. På basen av de instrument som Mats Lönngren gett vid coachningstillfällena har kommundirektören utarbetat en policy för Sunds kommun som presenteras nedan. Arbetet med framtagandet av nyckeltal för bl.a. fastigheternas energianvändning pågår. Ledningsgruppen har tagit del av utkastet till policy och var och en tittar på sina respektive sektorer hur vi kan få en hållbar utveckling för varje sektor. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter godkänna utkastet till policy som grund för det fortsatta arbetet. Förslaget godkändes. Kst bilaga nr 7/ Kst 70 Kommundirektören har tillsammans med ledningsgruppen arbetat vidare med att konkretisera de uppgifter kommunen bör arbeta med och detta förslag presenteras nu för kommunstyrelsen. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter godkänna arbetet så långt. Deadline för färdigställandet av programmet fastställs till september 2011, så att punkterna i programmet kan beaktas i budgetarbetet. Förslaget godkändes. Kst bilaga nr 6/ Kst 219 Handlingsprogrammet har nu behandlats i ledningsgruppen och de delar som berör nämnderna i respektive nämnd. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter efter genomgång och smärre ändringar, föra handlingsprogrammet vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Förslaget godkändes. Kst bilaga nr 3/

8 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 8 Kfg 76 Kfg beslut: Efter smärre korrigeringar på sidan 12 och 17 beslöt kommunfullmäktige godkänna handlingsprogrammet för hållbar utveckling. Programmet utvärderas vartannat år. Kfg bilaga nr 4/

9 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 9 Kfg 77 RÄKENSKAPER - Tilläggsanslag för inköp av datorer ON 29 För att under hösten kunna starta upp arbetet och skolningen med det nya Vård och dokumen tationsprogrammet, behövs det inköpas 2 stycken datorer, kostnaden för detta skulle vara ca1.300 euro. Priset gäller 1 stationär enhet och 1 bärbar enhet, den bärbara enheten skall användas vid vårdplanerings möten hos klienterna. Orsaken till att det behövs 2 enheter är att det inte får uppstå köer och onödigt väntade för vårdpersonalen för att slippa till en terminal och kunna göra nödvändig dokumentation och för att kontrollera upp olika ärenden rörande klienter. ÄOL:s förslag: Att nämnden anhåller till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag enligt följande: Inköp av datorer euro. ON:s beslut : Ärendet bordlägges till inkommande möte 3 oktober ON 37 ÄOL:s förslag: Att nämnden anhåller till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag enligt följande: Inköp av datorer euro. ON:s beslut: ÄOL har inför mötet gjort vissa omprioriteringar, det betyder att nämnden till Kommunstyrelsen anhåller om tilläggsanslag, enligt följande : Inköp av datorer, 700 euro. -- Kst 221 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att tilläggsanslag om sammanlagt 700 euro upptas för inköp av en ny dator till äldreomsorgen, med motiveringen, att i och med att kommunen investerar i ett vårdplaneringsprogram, behövs ytterligare en dator, för att vårdpersonalen skall ha tillgång till en dator, så att de kan göra nödvändig dokumentation och kontrollera upp olika ärenden, utan att behöva vänta på att en dator skall bli ledig. Idag finns två datorer i servicehuset, som i huvudsak används av äldreomsorgsledaren och förste närvårdaren. En tredje dator möjliggör för den övriga vårdpersonalen att ha tillgång till dator när det behövs. Dessutom behöver de budgetansvariga få egna mailadresser i samband med att de elektroniska fakturorna tas i bruk och fakturorna skall godkännas via mail och detta ställer även krav på fler datorer. Förslaget godkändes, med tillägget att offert bör inbegäras från flera olika ställen även på nätet. Kfg 77 Kfg beslut: Förslaget godkändes.

10 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 10 Kfg 78 RÄKENSKAPER Byggnadsinspektionens taxor för år BTN 110 Förslaget till byggnadstaxor för år 2012 (bilaga 1) har i stort bibehållits på års nivå. Eldstäder och rökkanaler har dock flyttats till grupp H. Byggnadsinspektörens förslag: Föreslår att nämnden godkänner uppgjort förslag till byggnadstaxor och för det vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. BESLUT Enligt förslag. -- Kst 226 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att byggnadstekniska nämndens förslag till byggnadstaxor för år 2012 godkänns. Förslaget godkändes. - Kst bilaga nr 9/ Kfg 78 Kfg beslut: Förslaget godkändes. - Kfg bilaga nr 5/

11 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 11 Kfg 79 RÄKENSKAPER Tekniska sektorns taxor för år 2012 BTN 113 Enligt budget arbetet inför budget 2012 visar det sig att för avloppsverket, vat tenverket och avfallshanteringen kommer kostnadstäckning att uppnås. Plogningsavgiften är av fullmäktige för säsongen 2011/2012 fastslagen till 110 per privat infart. Tekniska nämndens taxor Se bilaga 2. Avfallshanteringens taxor och priser Se bilaga 3. Kommunteknikerns förslag: Att i avfallshanteringens prislista ändra följande: Mottagande av begagnade däck skall vara avgiftsfritt. Motiveras med att det ingår en återvinningsavgift vid köp av nya däck och att det inte belastar kommunen kostnadsmässigt att bli av med dessa. I övrigt föreslås inga förändringar i kommunens taxor för år BESLUT: Enligt förslag. - Kst 227 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att byggnadstekniska nämndens förslag till taxor för tekniska sektorn år 2012 godkänns i enlighet med nämndens förslag, med motiveringen att för de olika affärsverken uppnås full kostnadstäckning, enligt de taxor som föreslås. Efter genomgång och vissa ändringar godkände förslaget och kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att byggnadstekniska nämndens förslag till taxor för tekniska sektorn för år 2012 godkänns, med motiveringen att för de olika affärsverken uppnås full kostnadstäckning, enligt de taxor som föreslås. Kst bilaga nr 9/ Kfg 79 Kfg beslut: Förslaget godkändes. Kfg bilaga nr 6/

12 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 12 Kfg 80 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Kriterier för OB-vård SKBN 57 Till kommunen har det nu inkommit flera ansökningar om barnomsorg under kvällar och helger. För att göra bedömningen så rättvis som möjligt bör kommunen ha riktlinjer, för när OB-vård är möjlig att tillhandahållas, klargöras. Barnomsorgsledarens förslag: Kriterier för OB-vården OB-vården skall alltid utgå från barnens behov. OB-vård är något som endast erbjuds då föräldrarna förvärvsarbetar (och vården av barnen inte kan ordnas på annat sätt). Om föräldrarna är separerade erbjuds OB-vård till den föräldern som har behov av vården. Barnen skall inte behöva flytta mellan föräldrarna utan barnens bästa skall komma i första hand. Ensamstående föräldrar skall kunna tillhandahålla OB-vård om de förvärvsarbetar. OB-vård ges endast till friska barn. Är barnet sjukt utgår ej någon OB-vård. OB-vård kan endast tillhandahållas från 17:00 och framåt så länge behov finns. Barnomsorgsledarens tolkning är att den subjektiva rätten till barndagvård uppgår till 50h/v eller 10/h dygn oberoende av om det rör sig om dag-, kvälls-, eller nattvård. Detta skulle då innebära att barnen kan tillhanda hålla barnomsorg max 50h/v och allt därutöver skulle innebära en extra avgift för föräldrarna. Förslag till avgift: Om barnet har daghem eller familjedagvård så betalas en barnomsorgsavgift enligt inkomstintyg. I barnomsorgsavgiften ingår totalt 50 timmar i veckan för en 100 % plats och 25 timmar i veckan för en 50% plats. 25 /dygn om timantalet överstiger 5h/dygn= heltid eller 13 om timantalet är under 5h/dygn= halvtid. Om familjen håller sig under dessa gränser per vecka så betalas ingen extra avgift för OB-vården. För syskon är avgiften 13 för heltid respektive 7 för halvtid. Om barnet ej har barnomsorgsplats och behöver endast OB-vård öppnas en plats inom familjedagvården på minst en månad och då betalas barnomsorgsavgift per månad enligt inkomstintyg. Sd:s Förslag: Skol- och bilningsnämnden godkänner barnomsorgsledarens förslag. Beslut: Skol- och bildningsnämnden återremitterade ärendet. SKBN 73 Mer tid behövs för att utreda kriterierna för OB-vård.

13 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden återremitterar ärendet på nytt. Beslut: Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget. _ SKBN 97 Barnomsorgsledarens förslag: Beviljande av Ob vård utgår från Barnomsorgslagen som ger föräldrar rätt till dagvård enligt det behov de har. - OB vård är den barndagvård som erbjuds på obekväm arbetstid d.v.s kvällar, nätter och helger. - OB vård kan erhållas då föräldrarna förvärvsarbetar och vården av barnet inte kan ordnas på annat sätt. - OB vård kan endast erhållas då barnet är friskt. Vid sjukdom ordnar föräldrarna själva vården av barnet i likhet med hur det fungerar i övrig barnomsorg. - Den subjektiva rätten till barnomsorg uppgår till 50 timmar/vecka eller 10 timmar/dygn oberoende om det handlar om dag-, kväll-, eller nattvård och för detta betalas barnomsorgsavgift enligt inkomstintyg. Är behovet av barndagvård större betalas en extra avgift som fastställs i barnomsorgstaxan för tiden utöver 50 timmar/vecka. - Om barnet ej har en barnomsorgsplats och behöver endast OB vård öppnas en plats inom familjedagvården på minst en månad. Barnomsorgsavgift betalas då per månad enligt inkomstintyg. Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden omfattar barnomsorgsledarens förslag och föreslår att kriterierna fastställs av kommunfullmäktige. Beslut: Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget Kst 228 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att skol- och bildningsnämndens förslag till kriterier för barnomsorg under annan tid en den tid som kommunen normalt erbjuder barnomsorg, s.k. OB-vård, godkänns, med motiveringen att barnomsorgslagen ger möjligheter för föräldrar att söka OBvård för sina barn och nu har kommunen fått flera ansökningar, varvid kriterier behövs. Förslaget godkändes Kfg 80 Kfg beslut: Förslaget godkändes

14 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14 Kfg 81 PERSONALÄRENDEN Inrättande av ett arbetsavtalsförhållande som familjedagvårdare från SKBN 98 Trycket på barnomsorgsplatser är fortsättningsvis stort i kommunen. På Tosarby daghem öppnades nu under hösten ännu två barndagvårdsplatser som enligt personalbemanning och yta följer barnomsorgslagen. Summan av detta är att Tosarby daghem kan ta emot = 54 barn. Hos familjedagvårdaren finns idag plats för 6 barn, varav ett behöver flytta till Tosarby senast då den nya barnomsorgslagen träder i kraft. Orsaken är att barn under 3 år då kommer att räknas uppta 1,5 plats. När omplacering av dessa barn gjorts är Tosarby daghem fullt. Då finns ytterligare två barn under tre år som vi i dagsläget inte har någon plats för. Barnomsorgsledarens förslag: För att kunna tillgodose behovet är det nödvändigt att få inrätta en ny familjedagvårdare senast Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden omfattar barnomsorgsledarens förslag. Familjedagvårdarbefattningen finns med i skol- och bildningsnämndens budgetförslag men eftersom rekrytering och inskolning bör ske på detta år anhåller skol- och bildningsnämnden om att kommunstyrelsen redan nu tar ställning till inrättande av familjedagvårdartjänsten. Den budgeterade kostnaden för familjedagvårdaren uppgår till ca euro. Beslut: Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget Kst 229 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att ett arbetsavtalsförhållande som familjedagvårdare inrättas i enlighet med skol- och bildningsnämndens förslag från och med den , med motiveringen att den nya barnomsorgslagen ställer krav på 1,5 platser per barn för barn under tre år hos familjedagvårdare och det idag finns ett stort behov av barnomsorgsplatser inom kommunen. Förslaget godkändes. Kfg 81 Kfg beslut: Förslaget godkändes.

15 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 15 Kfg 82 RÄKENSKAPER Tilläggsanslag för inköp av vårdplaneringsprogram ON 28 Det finns i 2011 års investerings budget upptaget euro för inköp av ett dataprogram för Abilita Vårdplanering och dokumentation för serviceboende och hemservice. Det visade sig att programmet stigit i pris sedan den första offerten togs in, priset för programmet är enl senaste offert euro. Sedan tillkommer diverse avgifter för underhåll, skolning och installation. Detta betyder att det skulle behövas ett tilläggs anslag om 700 euro för investering av programmet samt tilläggsanslag om ca euro för inköp av experttjänster (utbildning,installation). Det vore av största vikt att vi under hösten fick igång skolningen och användandet av Vårdplanering och dokumentation, för att sedan från årsskiftet kunna börja använda programmet till fullo. De flesta inrättningar på Åland använder detta program t.ex ÅHS, Mariehamns stad, Vårdö m.fl. Vilket också skulle kunna ge samordningsvinter i framtiden gällande skolningar och även när klienter behöver flyttas mellan olika instanser. ÄOL:s förslag: Att nämnden till Kommunstyrelsen anhåller om tilläggsanslag enligt följande: Programinvestering 700 euro, samt ca euro för inköp av expert tjänster (utbildning, installationer) ON:s beslut : Ärendet bordlägges till inkommande möte 3 oktober ON 36 ÄOL:s förslag: Att nämnden till Kommunstyrelsen anhåller om tilläggsanslag enligt följande: Programinvestering 700 euro, samt ca euro för inköp av expert tjänster (utbildning, installationer) ON:s beslut: ÄOL har inför mötet tagit ner det äskade tilläggs anslaget från euro, till euro. Därmed anhåller Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag enligt följande; programinvestering 400 euro och utbildningsoch kulturtjänster euro. - Kst 220 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag om sammanlagt euro beviljas för programinvestering i ett vårdplaneringsprogram och utbildning för äldreomsorgens del, med motiveringen att priset för inköp av vårdplaneringsprogram ökat sedan budgeten uppgjordes och att utbildningskostnader inte intagits i budgeten. För vårdpersonalens del är det viktigt att de också får skolning i hur de skall använda programmet. Omsorgsnämnden har dessutom minskat på anslaget från äskade euro. Kommunstyrelsen besluter ge äldreomsorgsledaren i uppdrag att begära in offert för vårdplaneringsprogrammet och vårdtyngdsmätningsprogrammet som ett helt paket och att medel upptas i budgeten för år En summa för totalkostnaden för alla som skall gå utbildningen borde också tas fram. Kst bilaga nr 4/

16 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 16 Kst 243 Äldreomsorgsledaren har den inkommit med ett förtydligande gäll ande inköp av vårdplaneringsprogram och vårdtyngdsmätningsprogram. Hon framför att tanken är att uppta medel för vårdtyngdsmätningsprogram i budgeten för år 2013, eftersom bl.a. ÅHS år 2012 kommer att investera i ett vårdtyngdsmätningsprogram, samt att det även kan komma direktiv från Ålands Landskapsregering, om vilka program kommunerna skall använda. Orsaken till att inköpet av vårdplanerings/dokumentationsprogram uppdelats på två år är att kostnaderna för inköp av programmet ökat sedan föregående offert inbegärdes i samband med att budgeten för år 2011 uppgjordes. Tilläggskostnaden för att köpa in hela programmet är 800 euro. Kostnaden för utbildning är totalt euro + resekostnader. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag om sammanlagt euro beviljas för programinvestering i ett vårdplaneringsprogram och utbildning för äldreomsorgens del, med motiveringen att priset för inköp av vårdplaneringsprogram ökat sedan budgeten uppgjordes och att utbildningskostnader inte intagits i budgeten. För vårdpersonalens del är det viktigt att de också får skolning i hur de skall använda programmet. Omsorgsnämnden har dessutom minskat på anslaget från äskade euro. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. Kst bilaga nr 2/ Kfg 82 Kfg beslut: Förslaget godkändes. - Kfg bilaga nr 7/

17 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 17 Kfg 83 PERSONALÄRENDE Inrättande av ett arbetsavtalsförhållande som närvårdare vid Tallgårdens servicehus ON 38 ON:s beslut: Att återremitera ärendet för beredning till inkommande möte 3 oktober Skrivelsen bifogas som bilaga 7 ON 38 Personalen vid Tallgårdens servicehus har inkommit med en skrivelse i vilken de berättar om arbetssituationen och hur de upplever sin arbetsplats. Det finns många viktiga synpunkter och är en bra utgångs punkt i den fortsatta diskussionen angående äldreomsorgens utveckling i kommunen. I skrivelsen framkommer att vårdpersonalen idag inte hinner med att utföra det som borde vara deras absolut främsta arbetsuppgift att finnas till hands ha tid till samvaro, bara sitta och lyssna och hålla en hand, kunna åka iväg någon gång för att handla eller fika med klienterna. Den primära vården uppfylls självklart, men det har tillkommit så mycket annat som egentligen inte ligger på vårdpersonalen i den utsträckning det idag gör t.ex. tvätt stuga och matlagning. Personalen påpekar också att det vore önskvärt att utöka personalstyrkan nattetid samt också utöka dagpersonalen så att man blir fler på kvällar och att kök och städ utökas så att vårdpersonalen kan fokusera på vård och omsorg. För kök och städ är det också mycket att på egen hand hinna med. Köket skall förberedas inför kvällar och helger vilket självklart tar bort tid från det dagliga arbetet som innefattar både administration t.ex. egen kontroll och visst ekonomi ansvar, kocken har en budget att hålla och det betyder ju självklart att god planering måste till. Mycket av kockens tid går åt att planera och göra inköp. För städpersonalen är det också mycket som skall hinnas med ju fler människor som bor i huset, ju fler lägenheter skall städas, helst borde de flesta toaletter i huset städas varje dag. Likväl som att matsal och entréer borde städas varje dag. Det är idag inte möjligt p.g.a. tidsbrist, en person hinner inte med. I skrivelsen framkommer också behovet av att dela på verksamheten i olika områden så att personal har möjlighet att fokusera på de olika arbetsuppgifterna, detta främst för att arbetet ute på fältet hela tiden ökar. Skrivelsen tangerar väl med det förslag som ÄOL presenterat som diskussions underlag inför nästa budget år ÄOL förslag : Att nämnden efter att ha tagit del av skrivelsen diskuterar och reflekterar och för skrivelsen vidare till kommunstyrelsen. ON beslut: Efter att Nämnden tagit del av den skrivelse som personalen vid Tallgården inkommit med gör Nämnden en anhållan till Kommunstyrelsen om att med det snaraste få tillsätta den 100%. Närvårdare som finns planerad men ej tillsatt, trots att den begärda utredningen ej har gjorts inom utsatt tid, p.g.a. att det i början av juni blev ett byte på ÄOL tjänsten.

18 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 18 Nämnden önskar också att all personal, skriver under sin skrivelse personligen, denna justering bifogas detta protokoll. - Kst 246 När budgeten godkändes för år 2011, intogs i budgeten medel för anställande av två närvårdare i arbetsavtalsförhållande med 80 % arbetstid av heltid fram till , när en utvärdering skulle göras och beslut skulle tas om det fanns behov av att utöka arbetsavtalsförhållandena till 100 %. Kommunfullmäktige beslöt den inrätta två arbetsavtalsförhållanden som närvårdare 100 % vardera, men att dessa skulle tillsättas till 80 % av heltid fram till den , när en utvärdering skulle göras, för att bedöma om arbetsavtalen behövde utökas. När budgeten behandlades av kommunfullmäktige den , intogs anslag för att det skulle vara möjligt att anställa en tredje närvårdare i arbetsavtalsförhållande med 100 % arbetstid av heltid, om utvärderingen visade att behov fanns. Arbetsavtalsförhållandet är inte inrättat. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att ett tredje arbetsavtalsförhållande på heltid som närvårdare inrättas från och med den , med motiveringen att trots att en utvärdering inte gjorts, visar den skrivelse som personalen inlämnat + äldreomsorgsledarens uppgjorda förslag till struktur för den framtida äldreomsorgen, att arbetsavtalsförhållandet behövs. Medel finns upptaget i budget. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. Tjänsten bör lediganslås enligt gällande principer för ordinarie befattningar Kst bilaga nr 4/ Kfg 83 Kfg beslut: Kommunfullmäktige beslöt inrätta ett arbetsavtalsförhållande som närvårdare på heltid vid servicehuset Tallgården fr o m Tjänsten bör lediganslås enligt gällande principer för ordinarie befattningar Kfg bilaga nr 8/

19 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 19 Kfg 84 RÄKENSKAPER Fastställande av inkomstskattesats för år 2012 Kst 250 Enligt 91a mom. lagen om beskattningsförfarande skall en kommun senast den 17 november meddela skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som skall tillämpas. Inkomstskattesatsen för år 2012 bör således meddelas senast den 17 november För år 2011 fastställdes inkomstskattesatsen till 18,50 procent. KDs förslag: Kommunstyrelsen torde föreslå för kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2012 höjs med en procentenhet till 19 procent. Christian Wiklund föreslog att inkomstskattesatsen bibehålls vid 18,50 procent. Marika Kellroos understödde Christian Wiklunds förslag. Martin Nilsson understödde kommundirektörens förslag. Omröstningspropositionen upplades så att den som röstade för kommundirektörens förslag röstade JA och den som röstade för Christian Wiklunds förslag röstade NEJ. Efter omröstning med 2 st JA-röster och 4 NEJ-röster blev Christian Wiklunds förslag kommunstyrelsens förslag Kst bilaga nr 7/ Kfg beslut: Kfg beslut: Karin Karlsson föreslog att inkomstskattesatsen höjs till 19 %. Göte Winé understödde Karin Karlssons förslag. Dorita Lindholm understödde kommunstyrelsens förslag. Omröstningspropositionen upplades så att densom röstade för kommunstyrelsens förslag röstade JA och den som röstade för Karin Karlssons förslag röstade NEJ. Efter omröstning med 3 st JA röster och 7 st NEJ röster fastställde kommunfullmäktige inkomstskattesatsen till 19 % Kfg bilaga nr 9/

20 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 20 Kfg 85 RÄKENSKAPER Fastställande av fastighetsskatteprocent för år 2012 Kst 251 Enligt 11 fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen de fastighetsskatteprocenter som inom i lagen stadgade gränser skall tillämpas i kommunen samtidigt som man fastställer inkomstskatteprocenten för budgetåret. De fastighetsskatteprocenter som kommunen fastställt för år 2012 meddelas skattestyrelsen samtidigt som inkomstskattesatsen. Kommunerna kan även fastställa fastighetsskatt för obebyggda byggnadsplatser och allmännyttiga samfund. För obebyggda byggnadsplatser är fastighetsskatteprocenten 0-3 % och för allmännyttigt samfund 0-1 %. Fastighetsskatten för år 2011 är fastställd enligt följande: Stadigvarande boende 0 % Allmänna byggnader 0,75% Fritidsbebyggelse 0,90% Allmännyttiga samfund 0,10% Obebyggda byggnadsplatser 0,20% KDs förslag: Kommunstyrelsen torde föreslå för kommunfullmäktige att procenten för fastighetsskatten bibehålls på samma nivå som för år Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget Kfg 85 Kfg beslut: Förslaget godkändes.

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 15.1.2015 HAMMARLANDS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

E C K E R Ö K O M M U N

E C K E R Ö K O M M U N E C K E R Ö K O M M U N Budget 2015 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen 02.12.2014 Fastställd av kommunfullmäktige 11.12.2014 Innehåll INLEDNING... 4 DRIFTSBUDGET... 10 C10 DRIFTSHUSHÅLLNING... 11 C110

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer