SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA"

Transkript

1 SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/ Sammanträdestid Tisdagen den , kl Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson Robert Berglund Rita Karlsson Ann-Christin Karlsson Karin Karlsson Ralf Lindholm Dorita Lindqvist Christer Wikstrand-Andersson Marina Winé Göte Frånvarande Johans Maud, viceordförande Donalds Michael Karlsson Agneta Övriga närvarande Kommunstyrelsens ordförande Christer Mattsson och ekonomichef Marika Willstedt Ärenden Underskrift Protokollet justerat Jens Andersén Marika Willstedt ordförande sekreterare Tid och plats Tisdagen den , på brandstationen i Finby Protokollet framlagt till påseende Christer Lindqvist Tid och plats Fredagen den , kl Intygar Ann-Mari Öster-Karlsson Byråsekreterare Marina Wikstrand-Andersson

2 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE sida 2 Kallelsedatum Kallelsenummer Kommunfullmäktige /2011 Sammanträdestid Tisdagen den 15 november 2011, kl Sammanträdesplats Brandstationen i Finby Protokollet framlagt till påseende Fredagen den , kl på kommunkansliet i Björby Kallelsen utfärdad Sund den 8 november 2011 Jens Andersén kommunfullmäktiges ordf. Ärendets -nummer Ärende sida Kfg 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET... 3 Kfg 71 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE... 3 Kfg 72 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA... 3 Kfg 73 PERSONALÄRENDEN Anhållan om befrielse från tjänst JA... 4 Kfg 74 PERSONALÄRENDEN Anställning av Gruppassistent I heltid till barnsomsorgen... 5 Kfg 75 FÖRVALTNINGSÄRENDE Fråga om kommundirektören... 6 Kfg 76 PLANER Handlingsprogram för hållbar utveckling... 7 Kfg 77 RÄKENSKAPER - Tilläggsanslag för inköp av datorer... 9 Kfg 78 RÄKENSKAPER Byggnadsinspektionens taxor för år Kfg 79 RÄKENSKAPER Tekniska sektorns taxor för år Kfg 80 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Kriterier för OB-vård Kfg 81 PERSONALÄRENDEN Inrättande av ett arbetsavtalsförhållande som familjedagvårdare från Kfg 82 RÄKENSKAPER Tilläggsanslag för inköp av vårdplaneringsprogram Kfg 83 PERSONALÄRENDE Inrättande av ett arbetsavtalsförhållande som närvårdare vid Tallgårdens servicehus Kfg 84 RÄKENSKAPER Fastställande av inkomstskattesats för år Kfg 85 RÄKENSKAPER Fastställande av fastighetsskatteprocent för år Kfg 86 PLANER Räddningsplan för normala och undantagsförhållanden Kfg 87 RÄKENSKAPER Inköp av faktureringsprogram Kfg 88 PERSONALÄRENDEN Utökning av byråsekreteraren på 80 %:s arbetstid Kfg 89 DELGIVNINGSÄRENDEN Kfg 90 FÖRVALTNINGSÄRENDE Rekrytering av ny kommundirektör Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den Intygar Ann-Mari Öster-Karlsson, byråsekreterare

3 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 Kfg 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Enligt KomL 42 skall kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdesdagen och sändas med posten till ledamöterna i fullmäktige och styrelsen. Enligt kommunens egen förvaltningsstadga kapitel VIII Kommunfullmäktige 43 sänds kallelse till fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet. Enligt gällande beslut av kommunfullmäktige ( 6/2003) skall kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Sunds aktuellt, förutom att den bör finnas på den kommunala anslagstavlan. Enligt KomL 23 är kommunfullmäktige beslutför om minst två tredjedelar av ledamöterna, eventuella ersättare medräknade är närvarande. Kfg 71 Enligt 11 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall namnupprop förrättas och ordföranden skall konstatera huruvida kommunfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört. Kallelse till detta sammanträde har anslagits och avsänts Kfg beslut: Namnupprop förrättades och konstaterades närvaro enligt sidan 1 i detta protokoll. Sammanträdet förklarades lagenligt sammankallat och beslutfört. --- VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE Enligt kap. VIII Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga 75 skall fullmäktiges protokoll justeras av två för ändamålet för var gång valda fullmäktige, såvida fullmäktige inte beslutat annorlunda beträffande något ärende. I enlighet därmed bör två protokolljusterare utses för sammanträdet. KD:s förslag: Kommunfullmäktige torde bestämma tid för protokolljustering, samt utse två protokolljusterare. Kfg beslut: Till protokolljusterare utsågs Christer Lindqvist och Marina Wikstrand- Andersson. Protokollet justeras omedelbart efter mötet. --- Kfg 72 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGS- LISTA Kfg beslut: Kommunfullmäktige beslöt enhälligt ändra rubriksättningen på 83 till inrättande av arbetsavtal som närvårdare vid servicehusettallgården. För övrigt godkändes föredragningslistan. ----

4 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 Kfg 73 PERSONALÄRENDEN Anhållan om befrielse från tjänst JA Kst 201 Äldreomsorgsledare Jana Andersson har den inkommit med en anhållan om befrielse från sin tjänst som äldreomsorgsledare från med det att hennes nuvarande tjänstledighet går ut den KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att Jana Andersson beviljas befrielse från sin tjänst som äldreomsorgsledare från och med den Förslaget godkändes. Kst bilaga nr 4/ Kfg 73 Kfg beslut: Förslaget godkändes. Kfg bilaga nr 1/15.11/2011

5 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 5 Kfg 74 PERSONALÄRENDEN Anställning av Gruppassistent I heltid till barnsomsorgen Skbn 69 Bilaga 1/5/ Anhållan från daghemmet Bilaga 2/5/2011 Intyg från specialbarnträdgårdsläraren Behovet av en gruppassistent på avd. Solsidan vid Tosarby daghem är mycket stort. Solsidan är avdelningen för de allra minsta barnen; 1-3 åringarna. På avdelningen finns 12 barn varav 2 av dessa har särskilda behov. Avdelningens grundbemanning är sedan tidigare en barnträdgårdslärare och två barnskötare, alla anställda på heltid. Medel för en gruppassistent finns ej upptaget i årets budget. Barnomsorgsledarens förslag: Barnomsorgsledaren föreslår att det görs en anhållan till fullmäktige om tilläggsmedel så att en gruppassistent på heltid kan anställas snarast fram till vid Tosarby daghem. Skoldirektörens förslag: Skoldirektören omfattar barnomsorgsledarens förslag med tillägget att skoloch bildningsnämnden också anhåller om undantag från kommunens anställningsstop från kommunstyrelsen. Kostnaden för assistenten uppgår till ca euro per månad. Beslut: Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget. Kst 203 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter bevilja skol- och bildningsnämnden rätt att anställa trots gällande anställningsstopp. Gruppassistent kan anställas när medel för ändamålet beviljats. Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag om sammanlagt euro upptas för ändamålet. Förslaget godkändes. Arbetsavtalsförhållandet bör utannonseras och den som får arbetet bör ha assistentutbildning. Kst bilaga nr 6/ Kfg 74 Kfg beslut: Förslaget godkändes. Kfg bilaga nr 2/

6 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 6 Kfg 75 FÖRVALTNINGSÄRENDE Fråga om kommundirektören Kommundirektören har meddelat, att hon av hälsoskäl men främst på grund av att hon efter 30 år inom kommunalförvaltningen önskar ägna mer tid åt sin familj, kommit fram till att hon önskar avsluta sitt tjänsteförhållande i Sunds kommun. Kommunen står å sin sida inför en betydande utvecklingsprocess, vilket ställer krav på kommundirektören. Särskilt förändringsbehov hänför sig till ledningen av personal och beredningen av kommunala beslut. På basen av ovanstående och de diskussioner som förts mellan kommunens företrädare och kommundirektören har Sunds kommun och kommundirektören ingått ett avtal om avslutande av anställning som bifogas. Avtalet har undertecknats av kommunstyrelsens ordförande Christer Mattsson och kommunfullmäktiges ordförande Jens Andersén för Sunds kommuns räkning. Kst 213 KST:s ordförandes förslag: Kommunstyrelsen föreslås godkänna det bifogade avtalet och att föreslå att kommunfullmäktige också ska godkänna detsamma. Enligt förslag Kst bilaga nr 1/ Avtal om avslutande av anställning, undertecknat Kfg 75 Kfg beslut: Förslaget godkändes. Kfg bilaga nr 3/

7 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 7 Kfg 76 PLANER Handlingsprogram för hållbar utveckling Kst 220 Kommundirektören har deltagit i de coachningstillfällen, som anordnats via Agenda21 på Åland, för att hjälpa kommunerna att komma igång med arbetet, med ett handlingsprogram för hållbar utveckling. Vid det senaste coachningstillfället deltog även kommunteknikern. Agenda21 har engagerat Mats Lönngren från företaget Mikom i Sverige som projektledare för coachningsprojektet. I projektet deltar Jomala, Vårdö, Kökar och Sunds kommuner. På basen av de instrument som Mats Lönngren gett vid coachningstillfällena har kommundirektören utarbetat en policy för Sunds kommun som presenteras nedan. Arbetet med framtagandet av nyckeltal för bl.a. fastigheternas energianvändning pågår. Ledningsgruppen har tagit del av utkastet till policy och var och en tittar på sina respektive sektorer hur vi kan få en hållbar utveckling för varje sektor. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter godkänna utkastet till policy som grund för det fortsatta arbetet. Förslaget godkändes. Kst bilaga nr 7/ Kst 70 Kommundirektören har tillsammans med ledningsgruppen arbetat vidare med att konkretisera de uppgifter kommunen bör arbeta med och detta förslag presenteras nu för kommunstyrelsen. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter godkänna arbetet så långt. Deadline för färdigställandet av programmet fastställs till september 2011, så att punkterna i programmet kan beaktas i budgetarbetet. Förslaget godkändes. Kst bilaga nr 6/ Kst 219 Handlingsprogrammet har nu behandlats i ledningsgruppen och de delar som berör nämnderna i respektive nämnd. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter efter genomgång och smärre ändringar, föra handlingsprogrammet vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Förslaget godkändes. Kst bilaga nr 3/

8 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 8 Kfg 76 Kfg beslut: Efter smärre korrigeringar på sidan 12 och 17 beslöt kommunfullmäktige godkänna handlingsprogrammet för hållbar utveckling. Programmet utvärderas vartannat år. Kfg bilaga nr 4/

9 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 9 Kfg 77 RÄKENSKAPER - Tilläggsanslag för inköp av datorer ON 29 För att under hösten kunna starta upp arbetet och skolningen med det nya Vård och dokumen tationsprogrammet, behövs det inköpas 2 stycken datorer, kostnaden för detta skulle vara ca1.300 euro. Priset gäller 1 stationär enhet och 1 bärbar enhet, den bärbara enheten skall användas vid vårdplanerings möten hos klienterna. Orsaken till att det behövs 2 enheter är att det inte får uppstå köer och onödigt väntade för vårdpersonalen för att slippa till en terminal och kunna göra nödvändig dokumentation och för att kontrollera upp olika ärenden rörande klienter. ÄOL:s förslag: Att nämnden anhåller till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag enligt följande: Inköp av datorer euro. ON:s beslut : Ärendet bordlägges till inkommande möte 3 oktober ON 37 ÄOL:s förslag: Att nämnden anhåller till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag enligt följande: Inköp av datorer euro. ON:s beslut: ÄOL har inför mötet gjort vissa omprioriteringar, det betyder att nämnden till Kommunstyrelsen anhåller om tilläggsanslag, enligt följande : Inköp av datorer, 700 euro. -- Kst 221 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att tilläggsanslag om sammanlagt 700 euro upptas för inköp av en ny dator till äldreomsorgen, med motiveringen, att i och med att kommunen investerar i ett vårdplaneringsprogram, behövs ytterligare en dator, för att vårdpersonalen skall ha tillgång till en dator, så att de kan göra nödvändig dokumentation och kontrollera upp olika ärenden, utan att behöva vänta på att en dator skall bli ledig. Idag finns två datorer i servicehuset, som i huvudsak används av äldreomsorgsledaren och förste närvårdaren. En tredje dator möjliggör för den övriga vårdpersonalen att ha tillgång till dator när det behövs. Dessutom behöver de budgetansvariga få egna mailadresser i samband med att de elektroniska fakturorna tas i bruk och fakturorna skall godkännas via mail och detta ställer även krav på fler datorer. Förslaget godkändes, med tillägget att offert bör inbegäras från flera olika ställen även på nätet. Kfg 77 Kfg beslut: Förslaget godkändes.

10 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 10 Kfg 78 RÄKENSKAPER Byggnadsinspektionens taxor för år BTN 110 Förslaget till byggnadstaxor för år 2012 (bilaga 1) har i stort bibehållits på års nivå. Eldstäder och rökkanaler har dock flyttats till grupp H. Byggnadsinspektörens förslag: Föreslår att nämnden godkänner uppgjort förslag till byggnadstaxor och för det vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. BESLUT Enligt förslag. -- Kst 226 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att byggnadstekniska nämndens förslag till byggnadstaxor för år 2012 godkänns. Förslaget godkändes. - Kst bilaga nr 9/ Kfg 78 Kfg beslut: Förslaget godkändes. - Kfg bilaga nr 5/

11 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 11 Kfg 79 RÄKENSKAPER Tekniska sektorns taxor för år 2012 BTN 113 Enligt budget arbetet inför budget 2012 visar det sig att för avloppsverket, vat tenverket och avfallshanteringen kommer kostnadstäckning att uppnås. Plogningsavgiften är av fullmäktige för säsongen 2011/2012 fastslagen till 110 per privat infart. Tekniska nämndens taxor Se bilaga 2. Avfallshanteringens taxor och priser Se bilaga 3. Kommunteknikerns förslag: Att i avfallshanteringens prislista ändra följande: Mottagande av begagnade däck skall vara avgiftsfritt. Motiveras med att det ingår en återvinningsavgift vid köp av nya däck och att det inte belastar kommunen kostnadsmässigt att bli av med dessa. I övrigt föreslås inga förändringar i kommunens taxor för år BESLUT: Enligt förslag. - Kst 227 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att byggnadstekniska nämndens förslag till taxor för tekniska sektorn år 2012 godkänns i enlighet med nämndens förslag, med motiveringen att för de olika affärsverken uppnås full kostnadstäckning, enligt de taxor som föreslås. Efter genomgång och vissa ändringar godkände förslaget och kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att byggnadstekniska nämndens förslag till taxor för tekniska sektorn för år 2012 godkänns, med motiveringen att för de olika affärsverken uppnås full kostnadstäckning, enligt de taxor som föreslås. Kst bilaga nr 9/ Kfg 79 Kfg beslut: Förslaget godkändes. Kfg bilaga nr 6/

12 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 12 Kfg 80 FÖRVALTNINGSÄRENDEN Kriterier för OB-vård SKBN 57 Till kommunen har det nu inkommit flera ansökningar om barnomsorg under kvällar och helger. För att göra bedömningen så rättvis som möjligt bör kommunen ha riktlinjer, för när OB-vård är möjlig att tillhandahållas, klargöras. Barnomsorgsledarens förslag: Kriterier för OB-vården OB-vården skall alltid utgå från barnens behov. OB-vård är något som endast erbjuds då föräldrarna förvärvsarbetar (och vården av barnen inte kan ordnas på annat sätt). Om föräldrarna är separerade erbjuds OB-vård till den föräldern som har behov av vården. Barnen skall inte behöva flytta mellan föräldrarna utan barnens bästa skall komma i första hand. Ensamstående föräldrar skall kunna tillhandahålla OB-vård om de förvärvsarbetar. OB-vård ges endast till friska barn. Är barnet sjukt utgår ej någon OB-vård. OB-vård kan endast tillhandahållas från 17:00 och framåt så länge behov finns. Barnomsorgsledarens tolkning är att den subjektiva rätten till barndagvård uppgår till 50h/v eller 10/h dygn oberoende av om det rör sig om dag-, kvälls-, eller nattvård. Detta skulle då innebära att barnen kan tillhanda hålla barnomsorg max 50h/v och allt därutöver skulle innebära en extra avgift för föräldrarna. Förslag till avgift: Om barnet har daghem eller familjedagvård så betalas en barnomsorgsavgift enligt inkomstintyg. I barnomsorgsavgiften ingår totalt 50 timmar i veckan för en 100 % plats och 25 timmar i veckan för en 50% plats. 25 /dygn om timantalet överstiger 5h/dygn= heltid eller 13 om timantalet är under 5h/dygn= halvtid. Om familjen håller sig under dessa gränser per vecka så betalas ingen extra avgift för OB-vården. För syskon är avgiften 13 för heltid respektive 7 för halvtid. Om barnet ej har barnomsorgsplats och behöver endast OB-vård öppnas en plats inom familjedagvården på minst en månad och då betalas barnomsorgsavgift per månad enligt inkomstintyg. Sd:s Förslag: Skol- och bilningsnämnden godkänner barnomsorgsledarens förslag. Beslut: Skol- och bildningsnämnden återremitterade ärendet. SKBN 73 Mer tid behövs för att utreda kriterierna för OB-vård.

13 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden återremitterar ärendet på nytt. Beslut: Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget. _ SKBN 97 Barnomsorgsledarens förslag: Beviljande av Ob vård utgår från Barnomsorgslagen som ger föräldrar rätt till dagvård enligt det behov de har. - OB vård är den barndagvård som erbjuds på obekväm arbetstid d.v.s kvällar, nätter och helger. - OB vård kan erhållas då föräldrarna förvärvsarbetar och vården av barnet inte kan ordnas på annat sätt. - OB vård kan endast erhållas då barnet är friskt. Vid sjukdom ordnar föräldrarna själva vården av barnet i likhet med hur det fungerar i övrig barnomsorg. - Den subjektiva rätten till barnomsorg uppgår till 50 timmar/vecka eller 10 timmar/dygn oberoende om det handlar om dag-, kväll-, eller nattvård och för detta betalas barnomsorgsavgift enligt inkomstintyg. Är behovet av barndagvård större betalas en extra avgift som fastställs i barnomsorgstaxan för tiden utöver 50 timmar/vecka. - Om barnet ej har en barnomsorgsplats och behöver endast OB vård öppnas en plats inom familjedagvården på minst en månad. Barnomsorgsavgift betalas då per månad enligt inkomstintyg. Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden omfattar barnomsorgsledarens förslag och föreslår att kriterierna fastställs av kommunfullmäktige. Beslut: Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget Kst 228 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att skol- och bildningsnämndens förslag till kriterier för barnomsorg under annan tid en den tid som kommunen normalt erbjuder barnomsorg, s.k. OB-vård, godkänns, med motiveringen att barnomsorgslagen ger möjligheter för föräldrar att söka OBvård för sina barn och nu har kommunen fått flera ansökningar, varvid kriterier behövs. Förslaget godkändes Kfg 80 Kfg beslut: Förslaget godkändes

14 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 14 Kfg 81 PERSONALÄRENDEN Inrättande av ett arbetsavtalsförhållande som familjedagvårdare från SKBN 98 Trycket på barnomsorgsplatser är fortsättningsvis stort i kommunen. På Tosarby daghem öppnades nu under hösten ännu två barndagvårdsplatser som enligt personalbemanning och yta följer barnomsorgslagen. Summan av detta är att Tosarby daghem kan ta emot = 54 barn. Hos familjedagvårdaren finns idag plats för 6 barn, varav ett behöver flytta till Tosarby senast då den nya barnomsorgslagen träder i kraft. Orsaken är att barn under 3 år då kommer att räknas uppta 1,5 plats. När omplacering av dessa barn gjorts är Tosarby daghem fullt. Då finns ytterligare två barn under tre år som vi i dagsläget inte har någon plats för. Barnomsorgsledarens förslag: För att kunna tillgodose behovet är det nödvändigt att få inrätta en ny familjedagvårdare senast Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden omfattar barnomsorgsledarens förslag. Familjedagvårdarbefattningen finns med i skol- och bildningsnämndens budgetförslag men eftersom rekrytering och inskolning bör ske på detta år anhåller skol- och bildningsnämnden om att kommunstyrelsen redan nu tar ställning till inrättande av familjedagvårdartjänsten. Den budgeterade kostnaden för familjedagvårdaren uppgår till ca euro. Beslut: Skol- och bildningsnämnden godkände förslaget Kst 229 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att ett arbetsavtalsförhållande som familjedagvårdare inrättas i enlighet med skol- och bildningsnämndens förslag från och med den , med motiveringen att den nya barnomsorgslagen ställer krav på 1,5 platser per barn för barn under tre år hos familjedagvårdare och det idag finns ett stort behov av barnomsorgsplatser inom kommunen. Förslaget godkändes. Kfg 81 Kfg beslut: Förslaget godkändes.

15 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 15 Kfg 82 RÄKENSKAPER Tilläggsanslag för inköp av vårdplaneringsprogram ON 28 Det finns i 2011 års investerings budget upptaget euro för inköp av ett dataprogram för Abilita Vårdplanering och dokumentation för serviceboende och hemservice. Det visade sig att programmet stigit i pris sedan den första offerten togs in, priset för programmet är enl senaste offert euro. Sedan tillkommer diverse avgifter för underhåll, skolning och installation. Detta betyder att det skulle behövas ett tilläggs anslag om 700 euro för investering av programmet samt tilläggsanslag om ca euro för inköp av experttjänster (utbildning,installation). Det vore av största vikt att vi under hösten fick igång skolningen och användandet av Vårdplanering och dokumentation, för att sedan från årsskiftet kunna börja använda programmet till fullo. De flesta inrättningar på Åland använder detta program t.ex ÅHS, Mariehamns stad, Vårdö m.fl. Vilket också skulle kunna ge samordningsvinter i framtiden gällande skolningar och även när klienter behöver flyttas mellan olika instanser. ÄOL:s förslag: Att nämnden till Kommunstyrelsen anhåller om tilläggsanslag enligt följande: Programinvestering 700 euro, samt ca euro för inköp av expert tjänster (utbildning, installationer) ON:s beslut : Ärendet bordlägges till inkommande möte 3 oktober ON 36 ÄOL:s förslag: Att nämnden till Kommunstyrelsen anhåller om tilläggsanslag enligt följande: Programinvestering 700 euro, samt ca euro för inköp av expert tjänster (utbildning, installationer) ON:s beslut: ÄOL har inför mötet tagit ner det äskade tilläggs anslaget från euro, till euro. Därmed anhåller Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen om tilläggsanslag enligt följande; programinvestering 400 euro och utbildningsoch kulturtjänster euro. - Kst 220 KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag om sammanlagt euro beviljas för programinvestering i ett vårdplaneringsprogram och utbildning för äldreomsorgens del, med motiveringen att priset för inköp av vårdplaneringsprogram ökat sedan budgeten uppgjordes och att utbildningskostnader inte intagits i budgeten. För vårdpersonalens del är det viktigt att de också får skolning i hur de skall använda programmet. Omsorgsnämnden har dessutom minskat på anslaget från äskade euro. Kommunstyrelsen besluter ge äldreomsorgsledaren i uppdrag att begära in offert för vårdplaneringsprogrammet och vårdtyngdsmätningsprogrammet som ett helt paket och att medel upptas i budgeten för år En summa för totalkostnaden för alla som skall gå utbildningen borde också tas fram. Kst bilaga nr 4/

16 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 16 Kst 243 Äldreomsorgsledaren har den inkommit med ett förtydligande gäll ande inköp av vårdplaneringsprogram och vårdtyngdsmätningsprogram. Hon framför att tanken är att uppta medel för vårdtyngdsmätningsprogram i budgeten för år 2013, eftersom bl.a. ÅHS år 2012 kommer att investera i ett vårdtyngdsmätningsprogram, samt att det även kan komma direktiv från Ålands Landskapsregering, om vilka program kommunerna skall använda. Orsaken till att inköpet av vårdplanerings/dokumentationsprogram uppdelats på två år är att kostnaderna för inköp av programmet ökat sedan föregående offert inbegärdes i samband med att budgeten för år 2011 uppgjordes. Tilläggskostnaden för att köpa in hela programmet är 800 euro. Kostnaden för utbildning är totalt euro + resekostnader. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå för kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag om sammanlagt euro beviljas för programinvestering i ett vårdplaneringsprogram och utbildning för äldreomsorgens del, med motiveringen att priset för inköp av vårdplaneringsprogram ökat sedan budgeten uppgjordes och att utbildningskostnader inte intagits i budgeten. För vårdpersonalens del är det viktigt att de också får skolning i hur de skall använda programmet. Omsorgsnämnden har dessutom minskat på anslaget från äskade euro. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. Kst bilaga nr 2/ Kfg 82 Kfg beslut: Förslaget godkändes. - Kfg bilaga nr 7/

17 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 17 Kfg 83 PERSONALÄRENDE Inrättande av ett arbetsavtalsförhållande som närvårdare vid Tallgårdens servicehus ON 38 ON:s beslut: Att återremitera ärendet för beredning till inkommande möte 3 oktober Skrivelsen bifogas som bilaga 7 ON 38 Personalen vid Tallgårdens servicehus har inkommit med en skrivelse i vilken de berättar om arbetssituationen och hur de upplever sin arbetsplats. Det finns många viktiga synpunkter och är en bra utgångs punkt i den fortsatta diskussionen angående äldreomsorgens utveckling i kommunen. I skrivelsen framkommer att vårdpersonalen idag inte hinner med att utföra det som borde vara deras absolut främsta arbetsuppgift att finnas till hands ha tid till samvaro, bara sitta och lyssna och hålla en hand, kunna åka iväg någon gång för att handla eller fika med klienterna. Den primära vården uppfylls självklart, men det har tillkommit så mycket annat som egentligen inte ligger på vårdpersonalen i den utsträckning det idag gör t.ex. tvätt stuga och matlagning. Personalen påpekar också att det vore önskvärt att utöka personalstyrkan nattetid samt också utöka dagpersonalen så att man blir fler på kvällar och att kök och städ utökas så att vårdpersonalen kan fokusera på vård och omsorg. För kök och städ är det också mycket att på egen hand hinna med. Köket skall förberedas inför kvällar och helger vilket självklart tar bort tid från det dagliga arbetet som innefattar både administration t.ex. egen kontroll och visst ekonomi ansvar, kocken har en budget att hålla och det betyder ju självklart att god planering måste till. Mycket av kockens tid går åt att planera och göra inköp. För städpersonalen är det också mycket som skall hinnas med ju fler människor som bor i huset, ju fler lägenheter skall städas, helst borde de flesta toaletter i huset städas varje dag. Likväl som att matsal och entréer borde städas varje dag. Det är idag inte möjligt p.g.a. tidsbrist, en person hinner inte med. I skrivelsen framkommer också behovet av att dela på verksamheten i olika områden så att personal har möjlighet att fokusera på de olika arbetsuppgifterna, detta främst för att arbetet ute på fältet hela tiden ökar. Skrivelsen tangerar väl med det förslag som ÄOL presenterat som diskussions underlag inför nästa budget år ÄOL förslag : Att nämnden efter att ha tagit del av skrivelsen diskuterar och reflekterar och för skrivelsen vidare till kommunstyrelsen. ON beslut: Efter att Nämnden tagit del av den skrivelse som personalen vid Tallgården inkommit med gör Nämnden en anhållan till Kommunstyrelsen om att med det snaraste få tillsätta den 100%. Närvårdare som finns planerad men ej tillsatt, trots att den begärda utredningen ej har gjorts inom utsatt tid, p.g.a. att det i början av juni blev ett byte på ÄOL tjänsten.

18 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 18 Nämnden önskar också att all personal, skriver under sin skrivelse personligen, denna justering bifogas detta protokoll. - Kst 246 När budgeten godkändes för år 2011, intogs i budgeten medel för anställande av två närvårdare i arbetsavtalsförhållande med 80 % arbetstid av heltid fram till , när en utvärdering skulle göras och beslut skulle tas om det fanns behov av att utöka arbetsavtalsförhållandena till 100 %. Kommunfullmäktige beslöt den inrätta två arbetsavtalsförhållanden som närvårdare 100 % vardera, men att dessa skulle tillsättas till 80 % av heltid fram till den , när en utvärdering skulle göras, för att bedöma om arbetsavtalen behövde utökas. När budgeten behandlades av kommunfullmäktige den , intogs anslag för att det skulle vara möjligt att anställa en tredje närvårdare i arbetsavtalsförhållande med 100 % arbetstid av heltid, om utvärderingen visade att behov fanns. Arbetsavtalsförhållandet är inte inrättat. KDs förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att ett tredje arbetsavtalsförhållande på heltid som närvårdare inrättas från och med den , med motiveringen att trots att en utvärdering inte gjorts, visar den skrivelse som personalen inlämnat + äldreomsorgsledarens uppgjorda förslag till struktur för den framtida äldreomsorgen, att arbetsavtalsförhållandet behövs. Medel finns upptaget i budget. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget. Tjänsten bör lediganslås enligt gällande principer för ordinarie befattningar Kst bilaga nr 4/ Kfg 83 Kfg beslut: Kommunfullmäktige beslöt inrätta ett arbetsavtalsförhållande som närvårdare på heltid vid servicehuset Tallgården fr o m Tjänsten bör lediganslås enligt gällande principer för ordinarie befattningar Kfg bilaga nr 8/

19 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 19 Kfg 84 RÄKENSKAPER Fastställande av inkomstskattesats för år 2012 Kst 250 Enligt 91a mom. lagen om beskattningsförfarande skall en kommun senast den 17 november meddela skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som skall tillämpas. Inkomstskattesatsen för år 2012 bör således meddelas senast den 17 november För år 2011 fastställdes inkomstskattesatsen till 18,50 procent. KDs förslag: Kommunstyrelsen torde föreslå för kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2012 höjs med en procentenhet till 19 procent. Christian Wiklund föreslog att inkomstskattesatsen bibehålls vid 18,50 procent. Marika Kellroos understödde Christian Wiklunds förslag. Martin Nilsson understödde kommundirektörens förslag. Omröstningspropositionen upplades så att den som röstade för kommundirektörens förslag röstade JA och den som röstade för Christian Wiklunds förslag röstade NEJ. Efter omröstning med 2 st JA-röster och 4 NEJ-röster blev Christian Wiklunds förslag kommunstyrelsens förslag Kst bilaga nr 7/ Kfg beslut: Kfg beslut: Karin Karlsson föreslog att inkomstskattesatsen höjs till 19 %. Göte Winé understödde Karin Karlssons förslag. Dorita Lindholm understödde kommunstyrelsens förslag. Omröstningspropositionen upplades så att densom röstade för kommunstyrelsens förslag röstade JA och den som röstade för Karin Karlssons förslag röstade NEJ. Efter omröstning med 3 st JA röster och 7 st NEJ röster fastställde kommunfullmäktige inkomstskattesatsen till 19 % Kfg bilaga nr 9/

20 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 20 Kfg 85 RÄKENSKAPER Fastställande av fastighetsskatteprocent för år 2012 Kst 251 Enligt 11 fastighetsskattelagen bestämmer kommunfullmäktige årligen de fastighetsskatteprocenter som inom i lagen stadgade gränser skall tillämpas i kommunen samtidigt som man fastställer inkomstskatteprocenten för budgetåret. De fastighetsskatteprocenter som kommunen fastställt för år 2012 meddelas skattestyrelsen samtidigt som inkomstskattesatsen. Kommunerna kan även fastställa fastighetsskatt för obebyggda byggnadsplatser och allmännyttiga samfund. För obebyggda byggnadsplatser är fastighetsskatteprocenten 0-3 % och för allmännyttigt samfund 0-1 %. Fastighetsskatten för år 2011 är fastställd enligt följande: Stadigvarande boende 0 % Allmänna byggnader 0,75% Fritidsbebyggelse 0,90% Allmännyttiga samfund 0,10% Obebyggda byggnadsplatser 0,20% KDs förslag: Kommunstyrelsen torde föreslå för kommunfullmäktige att procenten för fastighetsskatten bibehålls på samma nivå som för år Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget Kfg 85 Kfg beslut: Förslaget godkändes.

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 1/2012 1 Sammanträdestid Tisdagen den 31.01.2012, kl.19.00-19.50 Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Andersson Robert Berglund Jan-Erik

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 8/2011 1 Sammanträdestid Torsdagen den 29.12.2011, kl.18.30-20.00 Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Andersén Jens, ordförande Johans

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 3/2012 1 Sammanträdestid Tisdagen den 17.04.2012, kl.19.00-20.05 Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Lindholm Dorita, ordförande Johans

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

SUNDS KOMMUN KALLELSE BILDNINGSNÄMNDEN Tisdagen den kl SKOL- OCH. Brandstationen. Ärenden:

SUNDS KOMMUN KALLELSE BILDNINGSNÄMNDEN Tisdagen den kl SKOL- OCH. Brandstationen. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN KALLELSE SKOL- OCH 11.10.2011 BILDNINGSNÄMNDEN Tisdagen den 11.10.2011 kl.17.00 Nr 7 Plats Ärenden: Brandstationen 92 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 93 PROTOKOLLJUSTERARE 94 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2010 1 Sammanträdestid Tisdag den 9 mars 2010 kl.19.00-20.07 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Sund Närvarande Göte Winé, ordförande Sarah

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund.

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund. FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista för Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 27 november 2012, kl 13.15-13.35 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 02.05.2014 Socialnämnden 02.05.2014 62-79 Sammanträdestid Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 19.00-19:55 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2013. Tisdagen den 12 mars 2013 kl på kommunkansliet i Vårdö

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2013. Tisdagen den 12 mars 2013 kl på kommunkansliet i Vårdö SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2013 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Tisdagen den 12 mars 2013 kl.19.00 20.38 på kommunkansliet i Vårdö Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 2/2013 1 Sammanträdestid Onsdagen den 13.3.2013, kl.19.00-19.45 Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Ledamöter: Lindholm Dorita ordf.

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 13.5.2013 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30. Biblioteket i Sund. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 13.5.2013 Måndagen den 13.5.2013 kl.16.30 Nr 4 Plats Ärenden: Biblioteket i Sund Innehåll 37 Mötets laglighet och beslutförhet 3 38 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 1/2010 1 Sammanträdestid Tisdagen den 26.1.2010, kl.19.30-20.15 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Johans

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 1 SOCIALNÄMNDEN 2017-01-25 1 Sammanträdestid Onsdag 2017-01-25 kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2013. Sammanträdesdatum Organ Kommunfullmäktige

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2013. Sammanträdesdatum Organ Kommunfullmäktige Nr 5/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande - Ekström Christian, vice ordförande x Alm Marika

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.11.2013 Nr: 5 Paragrafer: 35-38 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 november 2013 kl. 19.00-20.50 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 28.09.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 28.09.2015 Måndagen den 28.09.2015 kl.16.00 Nr 7 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 69 Mötets laglighet och beslutförhet 3 70 Val av två protokolljusterare

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

X Andersén Jens v.ordf. X Andersson Robert X Sundberg Ringa Mari X Mattsson Åsa

X Andersén Jens v.ordf. X Andersson Robert X Sundberg Ringa Mari X Mattsson Åsa SAMMANTRÄDESPOTOKOLL Sammanträdesdatum 07.06.2011 Nr 4-11 Sammanträdestid Tisdagen den 7 juni 2011 kl. 16.00-19.15 Sammanträdesplats Beslutande Sunds skola X Karlsson Ralf, ordf. X Andersén Jens v.ordf.

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 4/2011 1 Sammanträdestid Måndagen den 28.2.2011, kl.19.00-19.50 Sammanträdeslokal Tallgårdens servicehus i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Kommungården i Godby. x Lars Rögård, ordförande x Sven Löfman, v.ordf. Leif Andersson. Katarina Norrgård Leena Laaksonen.

Kommungården i Godby. x Lars Rögård, ordförande x Sven Löfman, v.ordf. Leif Andersson. Katarina Norrgård Leena Laaksonen. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 7.4.2011 2/11 Sammanträdestid Torsdagen den 7.4. 2011, klockan 20.00-22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård, ordförande x Sven

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 20.09.2011 Nr: 8 Paragrafer: 100-114 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdagen den 20 september 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 11.2.2013 Nr 2 Tid Måndagen den 11.2.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer